Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Zeshan Shakar, HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE ENDRINGER I TILBUDSSTRUKTUREN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN Oslo kommune viser til Utdanningsdirektoratets høringsbrev om ovennevnte sak. Nedenfor følger Oslo kommunes høringssvar. Generelle merknader Den rødgrønne regjeringen tok med Meld. St. 20 ( ) På rett vei initiativ til å gjennomgå hele tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Gjennomgangen fikk tilslutning i Stortinget i juni Oslo kommune mener forslaget til tilbudsstruktur ikke ivaretar det høye ambisjonsnivået for fag- og yrkesopplæringen som presenteres i meldingen. Kommunen er også kritisk til om forslaget faktisk vil gi en tilbudsstruktur som ivaretar behovene i et fremtidig arbeidsmarked. Utdanningsdirektoratet leverte en omfattende rapport til Kunnskapsdepartementet etter en prosess hvor arbeidslivets parter og skoleeiere var involvert. I denne rapporten ble en rekke prinsipper av overordnet betydning for tilbudsstrukturen diskutert og lagt til grunn for rapporten. Enkelte av disse prinsippene er ikke fulgt opp eller kun delvis fulgt opp i høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet. En rekke yrkesfaglige utvalg og faglige råd har foreslått å utrede etablering av regionale kompetansesentre for å ivareta et nasjonalt behov for opplæringstilbud og sterke fagmiljøer i små fag. Dette er ikke berørt i høringsforslaget. I den forbindelse foreslo Utdanningsdirektoratet også å se nærmere på ordningen med landslinjer og landsdekkende tilbud. Oslo kommune mener at disse problemstillingene burde vært utredet og tatt stilling til i høringsforslaget. Manglende avklaring av disse problemstillingene har blant annet konsekvenser for forslaget om å dele utdanningsprogrammet design og håndverk i to; tradisjonshåndverk og design. Videre vil vi peke på at den nye strukturen skal være relevant for arbeidslivets behov fremover. Fremtidens fagarbeidere vil være en del av et arbeidsmarked som vil kreve stor grad av IKTkompetanse og gode digitale ferdigheter. IKT-miljøet etterspør et yrkesfaglig tilbud innen IKT og mediefag. Utdanningsdirektoratet anbefalte derfor et nytt utdanningsprogram for IKT og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: Org.nr.:

2 mediefag. Dette er ikke fulgt opp i forslaget fra Kunnskapsdepartementet. Oslo kommune mener at dette er en stor mangel i forslaget. Økonomiske og administrative konsekvenser Kunnskapsdepartementet skriver at endringer i tilbudsstrukturen vil kunne medføre administrative og økonomiske konsekvenser for fylkeskommunene. Oslo kommune mener endringer i den nasjonale tilbudsstrukturen vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for fylkeskommunen. Vi forutsetter at departementet kommer nærmere tilbake til dette når tilbudsstrukturen er fastsatt. Fylkeskommunen må kompenseres for eventuelle merutgifter som følge av ny struktur. Svar på de enkelte spørsmålene i høringen følger nedenfor. Svarene er strukturert på tilsvarende måte som det elektroniske skjemaet for innsending av høringssvar. Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift Bør det gis anledning til å etablere fordypninger på Vg3? Kommentar: Oslo kommune slutter seg til departementets forslag om å innføre en nasjonal ordning for fordypning i enkelte For flere av lærefagene som i dag er svært brede, kan det være hensiktsmessig å innføre fordypninger. Det kan bidra til at lærebedriftene får nødvendig spisskompetanse innen eget kjerneområde i faget, det kan synliggjøre yrkesmulighetene bedre for ungdom og foresatte og gi en tidligere retning for opplæringen. Er de foreslåtte rammer og prinsipper (jf.1.6 nasjonale rammer for innføring av fordypninger) dekkende og hensiktsmessige? Kommentar: Oslo kommune er enig i de rammene som foreslås for den nasjonale ordningen, og legger vekt på at fellesdelen i lærefaget bør være dominerende det vil si mer enn 50 %. Det er også viktig at eventuelle fordypninger er forankret gjennom beslutninger i de faglige rådene, og naturlig at det minst må være to fordypningsområder i faget. Departementet foreslår at fordypning i et lærefag skal dokumenteres i et vedlegg til fag- /svennebrevet. Oslo kommune vil foreslå at vitnemålet brukes til å dokumentere dette for lærlinger og kompetansebeviset for praksiskandidater. Forslag til endringer bygg- og anleggsteknikk Bør Vg2 byggteknikk deles i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget om å dele Vg2 byggteknikk i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur. En deling vil tydeliggjøre den faglige fordypningen og gjøre det enklere å gjennomføre. Flere av skolene i Oslo praktiserer allerede to lærer system og spesialisering. Bør Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk deles i Vg2 rørfag og Vg2 ventilasjon, taktekking og membran? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget om å dele Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk i Vg2 rørfag og Vg2 ventilasjon, taktekking og membran. Det bør vurderes om blikkenslager med sin yrkesforankring bør med i navnet. 2

3 Forslag til endringer design og håndverk Bør det opprettes et nytt Vg1 tradisjonshåndverk? Kommentar: Oslo kommune støtter ikke forslaget om å opprette et nytt Vg1 Det er ikke riktig å ta stilling til dette uten at løsninger med regionale eller nasjonale kompetansesentre ligger inne som en del av strukturen. Først da er det mulig å ta stilling til struktur og faglige sammenhenger på Vg1, og kunne vurdere en deling av dagens DH. Forslaget om å opprette et Vg1 tradisjonshåndverk vil bli et meget snevert utdanningsprogram. Det er få ungdommer som er sikre på hva de ønsker som framtidig yrke. Skolene i Oslo erfarer at gjennom faget yrkesfaglig fordypning (YFF) rekrutteres ungdom inn i de mindre håndverksfagene. Høringsinstansenes syn på fagbetegnelsen Vg1 tradisjonshåndverk Kommentar: Oslo kommune viser til kommentaren over. Bør gruppen små verneverdige fag endre betegnelse til Tradisjonshåndverksfag? Kommentar: Oslo kommune viser til kommentar over. I hvilket utdanningsprogram mener høringsinstansene Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget skal videreføres? Kommentar: Faget bør videreføres på utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Bør Vg2 design og trearbeid med tilhørende lærefag videreføres i et nytt utdanningsprogram for tradisjonshåndverk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av et nytt Vg1 Bør programområdet Vg2 design og trearbeid endre fagbetegnelse til Vg2 trearbeid på et nytt utdanningsprogram for tradisjonshåndverk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av et nytt Vg1 Bør Vg2 design og trearbeid med tilhørende lærefag flyttes til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av et nytt Vg1 Bør Vg3 møbelsnekker bygge på Vg2 treteknikk og programområdet endre fagbetegnelse til Vg2 møbel og treteknikk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av et nytt Vg1 Bør programområdet Vg2 design og gullsmedhåndverk, med tilhørende lærefag videreføres i et nytt utdanningsprogram for tradisjonshåndverk? 3

4 Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av nytt Vg1 Bør programområdet Vg2 design og gullsmedhåndverk endre fagbetegnelse til Vg2 gull- og sølvsmedhåndverk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av nytt Vg1 Bør programområdet Vg2 design og tekstil, med tilhørende lærefag videreføres i et nytt utdanningsprogram for tradisjonshåndverk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av nytt Vg1 Bør programområdet Vg2 design og tekstil endre fagbetegnelse Vg2 søm og tekstilhåndverk? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av nytt Vg1 Bør det opprettes et nytt utdanningsprogram design? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om opprettelse av nytt Vg1 Høringsinstansenes syn på fagbetegnelsen Vg1 design Ingen kommentar. Bør programområdet Vg1 medieproduksjon på utdanningsprogram for design og håndverk legges ned? Kommentar: Oslo kommune mener at medieproduksjon må videreføres. Det bør videreføres i et eget utdanningsprogram sammen med IKT-servicefag Bør medieproduksjon videreføres som del av et nytt utdanningsprogram for design? Kommentar: Oslo kommune mener at medieproduksjon må videreføres. Det bør videreføres i et eget utdanningsprogram sammen med IKT-servicefag. Bør Vg2 medieproduksjon videreføres som del av nytt Vg1 design? Kommentar: Oslo kommune viser til kommentaren ovenfor. Bør Vg3 mediedesign legges ned, samtidig som deler av mediedesign ivaretas på Vg3 mediegrafiker? Bør Vg3 film- og videoteknikkfaget opprettes som nytt lærefag? Kommentar: Oslo kommune tar ikke stilling til opprettelse eller nedleggelse av lærefag i Vg3, men overlater det til partene i arbeidslivet. Unntaket er berørte lærefag der Oslo kommune selv er en stor lærebedrift. Høringsinstansene bes om kommentarer til ny plassering av Vg2 frisør, Vg2 blomsterdekoratør, Vg2 interiør og utstillingsdesign, med tilhørende 4

5 Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om deling av dagens DH. Bør Vg2 aktivitør og Vg3 aktivitørfaget flyttes fra utdanningsprogram for design og håndverk til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag? Bør maskør- og parykkmakerfaget videreføres i nytt utdanningsprogram for design? Kommentar: Oslo kommune viser til tidligere kommentar om deling av dagens DH, men understreker at den faglige tilknytningen til frisørfaget må beholdes Forslag til endringer elektrofag Bør programområdet for Vg2 data og elektronikk endre fagbetegnelse til Vg2 datateknologi og elektronikk? Kommentar: Oslo kommune mener at en ny fagbetegnelse kan gi elevene bedre informasjon om og et bedre inntrykk av hva faget handler om. Bør programområdet for Vg2 elenergi endre fagbetegnelse til Vg2 elenergi og ekom? Kommentar: Oslo kommune støtter endring i fagbetegnelsen for å synliggjøre at elektronisk kommunikasjon (ekom) er en del av opplæringen. Bør programområdet Vg2 kulde og varmepumpeteknikk endre betegnelse til Vg2 varmepumpe og ventilasjonsteknikk? Kommentar: Oslo kommune støtter endringen av betegnelsen av programområdet da dette øker kompetansen til ventilasjons-teknikere. Bør det opprettes et nytt lærefag, Vg3 ventilasjonsteknikerfaget som skal bygge på Vg2 varmepumpe og ventilasjonsteknikk? Bør Vg3 viklerfaget legges ned? Forslag til endringer - helse og oppvekstfag Bør det innføres valgfrie programfag på Vg2 helseservicefag: Helsesekretær, tannhelsesekretær og apotekteknikk? Kommentar: Oslo kommune støtter ikke valgfrie programfag på Vg2 helseservicefag. Mulighetene som ligger i programfaget Yrkesfaglig fordypning (YFF) bør heller benyttes. Innenfor de andre Vg2 programområdene på utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag er det ikke denne muligheten, og det vil derfor være uryddig å innføre det i et programområde. 5

6 Dersom valgfrie programfag innføres på Vg2 helseservicefag skal dette ikke begrense elevens valg av Vg3 (helsesekretær, tannhelsesekretær og apotekteknikk). Kommentar: Oslo kommune mener at dersom det innføres valgfrie programfag på Vg2 helseservicefag at dette ikke bør begrense elevens valg av Vg3. Elevene bør ha mulighet til å ombestemme seg i løpet av Vg2. Vil valgfrie programfag på Vg2 helseservicefag kunne få konsekvenser for elevenes valg av Vg3 og autorisasjon som helsepersonell? Bør Vg2 helseservicefag opprettholdes som ett Vg2 uten å innføre valgfrie programfag og heller anvende programfaget yrkesfaglig fordypning i Vg1 og Vg2 for å sikre tidligere fordypning i yrkene? Kommentar: Oslo kommune viser til kommentarer ovenfor om hvorfor det ikke bør innføres valgfrie programfag. Forslag til endringer naturbruk Bør Vg2 anleggsgartner og idrettsanlegg endres til Vg2 anleggsgartner og flyttes fra utdanningsprogram for naturbruk til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk? Kommentar: Oslo kommune støtter at Vg2 anleggsgartner og idrettsanlegg flyttes til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Bør det åpnes for kryssløp fra Vg1 naturbruk til Vg2 anleggsgartner utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk? Kommentar: Oslo kommune støtter at det åpnes for kryssløp fra Vg1 naturbruk til Vg2 anleggsgartner. Bør Vg3 idrettsanleggsfaget legges ned og at faget blir ivaretatt på hhv Vg3 anleggsgartnerfaget (utendørs) og byggdrifterfaget (innendørs)? Kommentar: Oslo kommune er åpne for at faget kan bli ivaretatt på hhv Vg3 anleggsgartnerfaget og byggdrifterfaget. Bør kryssløp fra Vg1 restaurant og matfag til Vg2 fiske og fangst på utdanningsprogrammet for naturbruk fjernes? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget om at kryssløp fra Vg1 restaurant og matfag til Vg2 fiske og fangst på utdanningsprogrammet for naturbruk fjernes. Forslag til endringer - restaurant- og matfag Bør Vg2 matfag deles i Vg2 baker- og konditor og Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri? 6

7 Kommentar: Oslo kommune er enig med faglig råd for restaurant og matfag at Vg2 har en utydelig profil, og støtter derfor en deling av Vg2 matfag i Vg2 baker- og konditor og Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri. Høringsinstansenes syn på fagbetegnelsen Vg3 ernæringskokk Kommentar: Oslo kommune er enig med faglig råd for restaurant og matfag om at et navnebytte kan bidra til rekruttering til faget. Forslag til endringer - service og samferdsel Bør det opprettes et nytt utdanningsprogram for handel? Kommentar: Oslo kommune støtter at det opprettes et nytt utdanningsprogram for handel, uten å ta stilling til navnet på utdanningsprogrammet. Det er positivt at det legges opp en styrking av handelsfaget innenfor utdanningsprogrammet. Høringsinstansenes syn på fagbetegnelsen handel. Kommentar: Oslo kommune mener at navnet ikke er dekkende for innholdet i utdanningsprogrammet, og det bør derfor få en annen fagbetegnelse. Det bør også vektlegges at navnet er kort og appellerer til ungdom. Bør det opprettes et nytt programområde Vg2 handel? Høringsinstansenes syn på fagbetegnelsen Vg2 handel Ingen kommentar. Bør Vg3 salgsfaget endre fagbetegnelse til Vg3 handelsfaget? Kommentar: Oslo kommune støtter at fagbetegnelsen på Vg3 salgsfaget blir endret til Vg3 handelsfaget. Bør Vg3 kontor- og administrasjonsfaget legges ned? Kommentar: Oslo kommune mener at Vg3 kontor- og administrasjonsfaget bør videreutvikles i en kombinasjon med resepsjonsfaget. Det er viktig å videreutvikle faget da det har vært endringer i arbeidslivets kompetansebehov. Bør Vg3 kontor- og administrasjonsfaget videreføres? Kommentar: Oslo kommune støtter at det videreføres, men at inneholdet endres se kommentaren ovenfor. Bør Vg3 sikkerhetsfaget legges ned? Kommentar: Oslo kommune mener at Vg3 sikkerhetsfaget skal videreføres. Bransjen ønsker videreføring av faget, og det er læreplasser i faget. Lærefaget kan utvikles med for eksempel mer fokus på beredskap. Det kan også vurderes om sikkerhets- resepsjons- og kontorfaglige programfag kan ha et felles Vg2. 7

8 Bør reiselivsfaget videreføres som lærefag? Kommentar: Oslo kommune mener at reiselivsutdanning bør videreføres i skolen, som et studieforberedende løp i det yrkesfaglige utdanningsprogrammet "handel". Det kan være tilsvarende som for eksempel innenfor naturbruk som har eget Vg3 i skole. Det forutsettes at det innføres obligatorisk fremmedspråk som en del av programfagene, og en styrking av fagene geografi og engelsk. Det er ikke stort nok elevgrunnlag til å både ha studiespesialiserende løp og yrkesfaglig løp. Reiseliv bør imidlertid også beholdes som programfag på utdanningsprogram for studiespesialisering Bør reiselivsfaget gjøres om til et studieforberedende løp plassert på yrkesfaglig utdanningsprogram? Kommentar: Oslo kommune viser til kommentaren ovenfor. Bør kompetansen i resepsjonsfaget gjøres bredere, slik at resepsjonsfaget kan rette seg mot flere bransjer? Kommentar: Oslo kommune mener at resepsjonsfaget kan gjøres bredere med sikkerhet og kontorfaglige ferdigheter som elementer. Se også kommentaren ovenfor til spørsmålet om nedleggelse av kontor og administrasjonsfaget. Bør kompetanse i resepsjonsfaget utvides med sikkerhet som faglig element? Bør programområde for Vg2 IKT-servicefag og tilhørende lærefag flyttes til utdanningsprogram for elektrofag? Kommentar: Oslo kommune mener at Vg2 IKT-servicefag og tilhørende lærefag ikke bør flyttes til utdanningsprogram for elektrofag. Oslo kommune støtter Utdanningsdirektoratets forslag om å opprette et eget utdanningsprogram for IKT og mediefag. Faget IKT er et stort fagfelt, og bør løftes opp som eget fag og bli et eget utdanningsprogram gjerne sammen med medieproduksjon. Et yrkesfaglig tilbud innen IKT og mediefag vil være attraktivt for elevene og arbeidslivet. IKTservicefag vil i mye større grad være komplementært med medier enn elektrofag da både IKT og mediafag er programområder med vekt på kompetanse innen bruk av programvare, digitale verktøy og teknologiske fedigheter. Bør Vg3 IKT-servicefag flyttes til utdanningsprogrammet for elektrofag? Kommentar: Oslo kommune viser til kommentaren til forrige spørsmål. Bør Vg2 transport og logistikk og tilhørende lærefag flyttes til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon? Kommentar: Oslo kommune støtter at Vg2 transport og logistikk flyttes til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Bør yrkessjåførfaget videreføres i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon? 8

9 Kommentar: Oslo kommune støtter at yrkessjåførfaget videreføres i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon hvis Vg2 transport og logistikk flyttes. Bør logistikkfaget videreføres i utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon? Kommentar: Oslo kommune støtter at logistikkfaget videreføres i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon hvis Vg2 transport og logistikk flyttes. Forslag til endringer teknikk og industriell produksjon Bør programområdet Vg2 industriell møbelproduksjon legges ned? Bør Vg3 industrisnekkerfaget og Vg3 industritapetsererfaget bygge på programområdet Vg2 industriteknologi? Bør det opprettes kryssløp fra Vg2 treteknikk på utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk til Vg3 industrisnekkerfag på utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon? Bør programområdet Vg2 industritekstil og design legges ned? Kommentar: Oslo kommune støtter at programområdet Vg2 industritekstil og design legges ned når det ikke er satt i gang over tid på grunn av manglende søkere. Bør Vg3 industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, Vg3 industritekstilfaget, garnfremstilling, Vg3 industritekstilfaget, trikotasje og Vg3 industritekstilfaget veving og Vg3 industrisømfag slås sammen til ett felles lærefag, Vg3 industritekstilfaget? Bør et nytt felles lærefag (Vg3 industritekstilfaget) bygge på programområdet Vg2 industriteknologi? Bør Vg3 industritekstilfaget, fiskeredskap legges ned? Bør programområdene Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag slås sammen til Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag? Kommentar: Oslo kommune støtter at disse programområdene slås sammen for å gi elevene flere valgmuligheter. 9

10 Bør Vg3 kran- og løfteoperasjoner bygge på Vg2 transport og logistikk? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget om at Vg3 kran- og løfteoperasjoner bygger på Vg2 transport og logistikk. Bør Vg3 chassispåbyggerfaget legges ned som eget lærefag og bli en del av Vg3 industrimekanikerfaget? Høringsinstansene bes om innspill til hvordan chassispåbyggerfaget kan ivaretas som en del av industrimekanikerfaget. Ingen kommentar. Bør Vg3 aluminiumskonstruksjonsfaget legges ned som eget lærefag og la aluminiumskonstruksjon bli en del av Vg3 produksjonsteknikkfaget? Høringsinstansene bes om innspill til hvordan aluminiumskonstruksjonsfaget kan ivaretas som en del av produksjonsteknikkfaget. Bør det innføres valgbare fordypningsområder i læreplanen på Vg3 cnc-maskineringsfaget? Bør Vg3 dimensjonskontrollfaget, Vg3 finmekanikerfaget, Vg3 modellbyggerfaget og Vg3 verktøymakerfaget legges ned som egne lærefag og bli en del av Vg3 cnc-maskineringsfaget som valgbare fordypningsområder? Bør Vg3 termoplastfaget, Vg3 polymerkomposittfaget og Vg3 plastmekanikerfaget slås sammen til ett nytt Vg3 plastfag? Det bes også om forslag til fag- og yrkesbetegnelse for et nytt lærefag (omtalt som Vg3 plastfag) Ingen kommentar. Bør Vg3 støperifaget legges ned? Bør Vg3 garverifaget legges ned? Bør Vg3 industriell skotøyproduksjon legges ned? 10

11 Bør Vg3 gjenvinningsfaget følge hovedmodellen for fagopplæring (2+2) framfor en særløpsmodell (1+3)? Bør Vg3 gjenvinningsfaget bygge på Vg2 industriteknologi? Bør Vg3 låsesmed flyttes fra utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon til utdanningsprogram for elektro? Bør opplæringen i låsesmedfaget endre opplæringsmodell fra særløp (1+3) til hovedmodellen for fagopplæring 2+2? Kommentar: Oslo kommune mener dette bør ses i sammenheng med opprettelse av regionale kompetansesentra. Programfagopplæring i faget bør gjennomføres ett sted i landet. Bør det opprettes kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjonsteknikk til Vg2 flyfag på utdanningsprogram for elektrofag? Kommentar: Oslo kommune tilbyr ikke Vg2 flyfag. Bør det opprettes kryssløp fra Vg2 arbeidsmaskiner til Vg3 bilfaget, tunge kjøretøy? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget da faglig råd mener at det er tilstrekkelig mange felleselementer i de to programområdene. Et kryssløp vil bedre legge til rette for en overgang mellom disse programområdene. Bør det opprettes kryssløp fra Vg2 bilskade, lakk og karosseri til Vg3 reservedelsfaget? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget da faglig råd mener at det finnes mange felleselementer mellom programområdene Vg2 kjøretøy og Vg2 bilskade, lakk og karosseri. Elever som har gått Vg2 bilskade, lakk og karosseri, har derfor forutsetninger for å få læreplass i Vg3 reservedelsfaget. Bør det opprettes Vg3 truck- og liftmekanikerfaget som nytt lærefag der faget følger 2+2- modellen og bygger på Vg2 arbeidsmaskiner? Bør Vg3 motorsykkelfaget endre navn til Vg3 el- og motorsykkelfaget? Kommentar: Oslo kommune støtter forslaget for å ivareta det voksende antall elsykler. 11

12 Med hilsen Tone Tellevik Dahl byråd for oppvekst og kunnskap Godkjent elektronisk Kopi til: Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO 12

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Dagfinn Hertzberg, Opplæringsavdelingen KD Kjeller HIOA, 16. mai 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Opplæringsavdelingen KD Plaza, 1. juni 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter fra fem yrkesfaglig

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Disposisjon Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Modulstrukturert opplæring for voksne Yrkesfaglærerløftet Høring om endringer i tilbudsstrukturen

Detaljer

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Uttalelse - Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Uttalelse - Den norske tannlegeforening (NTF) Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: 01.09.2017 Hvilken organisasjon?: Stilling:

Detaljer

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS Høringsfrist 12.juni 2019 Høringsutkast Utdanningsdirektoratet har gjennomgått alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og overleverte

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.11.2010 Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5 2010 Dato: 9. desember

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Svar på oppdragsbrev 21-17: Oppsummering av offentlig høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Oppfølging av oppdragsbrev 11-14

Svar på oppdragsbrev 21-17: Oppsummering av offentlig høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Oppfølging av oppdragsbrev 11-14 Saksbehandler: Aina Helen Bredesen/ Avdeling for fag- og yrkesopplæring Epost: Tlf.: 23 30 12 00 Vår dato: 02.10.2017 Deres dato: 28.08.2017 Vår referanse: 2017/5897 16/1405 Svar på oppdragsbrev 21-17:

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 05.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Strand...

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 29.08.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Hå... 8

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur

Høringsbrev- ny yrkesfagleg struktur Dei vidaregåande skolane Opplæringskontor Kommunane Ungdomspanelet Regionråda LO NHO Yrkesopplæringsnemnda Skoleleiarforbundet NITO Utdanningsforbundet Lektorlaget Skolens Landsforbund - Dykkar ref: Dykkar

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Uttalelse - NHO Mat og Drikke Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av instansen via:

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 12.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 5 Karmøy... 6 Haugesund... 6 Gjesdal... 7 Sola...

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Utval for opplæring og helse

Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/4897-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Høyring

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015 del 1

Utviklingsredegjørelse 2015 del 1 Utviklingsredegjørelse 2015 del 1 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon November 2015 1 Innhold Innledning... 6 Kort oppsummering av hva som er gjort etter forrige utviklingsgjørelse 2013...

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Uttalelse Fra Landbruks- og matdepartementet Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Svar Organisering av faglige råd i perioden

Svar Organisering av faglige råd i perioden Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 1.2.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/192 Deres referanse: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 05.09.2019 Kort informasjon http://www.fet.kommune.no/ Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet

Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet Utdanningsdirektoratets anbefalinger til Kunnskapsdepartementet UTKAST d. 28.9.2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 En relevant fag- og yrkesopplæring...

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt videregående skole, studiested Lista Skoleår 2016/2017 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors/ avdelingsleders

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Utvikling og endringsbehov i yrkesopplæringen?

Utvikling og endringsbehov i yrkesopplæringen? Utvikling og endringsbehov i yrkesopplæringen? Innhold og struktur - Samfunnstjenlig og meningsfull yrkesopplæring i Norge? En studie av innhold og struktur i yrkesopplæringen spørreundersøkelse Resultater

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Rådgiveren Hva skjer??

Rådgiveren Hva skjer?? Rådgiveren Hva skjer?? Faget Utdanningsvalg Foreldremøte Praksisdag på videregående skole uke 42-43 Besøk fra videregående Åpen skole vgs. Rådgivertimer i basen Individuelle samtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Vedtatt av fylkestinget 8.desember 2015 Fylkestinget fattet slikt vedtak: Innstillingen

Detaljer

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde.

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde. SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt videregående skole, studiested Lista Skoleår 2017/2018 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors/ avdelingsleders

Detaljer

Deres ref: Sak / arkiv: Dato: Departementets høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Deres ref: Sak / arkiv: Dato: Departementets høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 04.09.2017 Saksbehandler: Are Solli Departementets høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Høringsuttalelse

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod

Ny yrkesfagleg struktur- forslag til plassering av tilbod saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2019 131110/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato UD 4/19 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019 Ny yrkesfagleg struktur-

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Mirjam Harr Gunnufsen Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret i Follo Ingrid Aasta Risdal og Bernt Salvesen karriereveiledere Ski ungdomsskole Strukturen i videregående opplæring

Detaljer