INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER"

Transkript

1 VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR

2 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER I INFRATEK 2008 INFRASTRUKTUR Forretningsområdet Infrastruktur tilbyr tjenester innen prosjektering, bygging og vedlikehold av elektrisitetsnett, telekom infrastruktur, fjernvarme og vei- of gatelys. PROFORMA OMSETNING % = Millioner kroner TEKNIKK Forretningsområdet Teknikk tilbyr tekniske sikkerhetsløsninger som alarm anlegg, tvovervåkning, adgangskontrollanlegg, integrerte sikkerhetsløsninger og elektronisk varesikring. Forretningsområdet leverer også installasjon s tjenester innen lavspent og høyspent. Elsikkerhet utfører tjenester på vegne av Det Lokale Eltilsyn hos netteier. VAKTTJENESTER Forretningsområdet Vakttjenester tilbyr mobile og prosjektbaserte vakttjenester. FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET (fra 2009) Infratek overtok den 15. januar 2009 Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland. Virksomheten bygger drifter og vedlikeholder infrastruktur som elektrisitets nett; distribusjons- og regionalnett, understasjoner og transformatorstasjoner, vei- og gatelys, offentlig transport, telekom infra struktur og energimålere. Som følge av kjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet endrer konsernet operasjonell og finansiell rapporteringsstruktur fra PROFORMA ANTALL ANSATTE % = ansatte årsverk 3) Norge: 1602 Sverige: 830 Finland: 145 NØKKELTALL PROFORMA ) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Kapitalforhold per Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (%) 62% 60% 55% Netto kontantbeholdning Kroner per aksje Resultat 1,9 1,5 1,8 Utbytte 1) 1,38 0,50 - Kontantstrøm fra driften 4,2 2,8-1) Styrets forslag til ubytte for regns kapsåret ,50 kroner utgjør et ekstraordinært utbytte forbundet med transaksjonen med Fortum. 2) Proforma 2008 er utarbeidet for informasjonsformål for å vise samlet resultat og balanse for Infratek inkl. Fortums entreprenørvirksomhet som ble overtatt 15. januar Proforma tallene er basert på foreløpig resultat og balanse betinget av endelig avregning mellom Fortum og Infratek. 3) Hvorav 5 ansatte i konsern.

3 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INTRODUKSJON 3 FRA STØTTEFUNKSJON TIL NORDISK LEVERANDØR På veien mot etablering av en sterk og pålitelig leverandørindustri

4 4 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tre viktige hendelser kjennetegner Prosessen med fristilling som eget konsern, oppkjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i Norden og med det endring av konsernets navn fra Hafslund Infratek til Infratek. Allerede ett år etter børsnoteringen tok konsernet et stort steg nærmere målet om å bli en ledende leverandør i Norden innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. ÅRET 2008 Infratek er et ungt børsnotert konsern med en flat organisasjonsstruktur. I løpet av 2008 er det etablert gode interne funksjoner, utvalg og fora dette i regi av en slank konsernstab som har arbeidet tett med dedikerte medarbeidere i det enkelte forretningsområde. Resultatet er god kvalitet, nøkternhet, høy grad av involvering og stort eierskap i hele organisasjonen. Jeg er imponert over hva denne organisasjonen har utrettet i parallell med å levere gode resultater og l ønnsom vekst i NORDISK KONSERN Overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet i Norden legger grunnlaget for å realisere konsernets visjon sammen skal vi levere og bli ledende i Norden. Infratek og Fortums entreprenørvirksomhet utfyller hverandre på en svært god måte. Virksomhetene er komplementære på produkter, kompetanse og geografi. Infratek har lang industriell erfaring, og ønsker å skape en god leverandør industri rettet mot kritisk infrastruktur. For å lykkes kreves også at førende eiere av energirelatert infrastruktur ønsker og bidrar til å skape profesjo nalisering med et tydelig skille mellom eierskap og utførerskap. Våre hovedeiere; Hafslund og Fortum, er industrielle eiere og ønsker en pålitelig og forutsigbar leverandørindustri velkommen. KJERNEVERDIER Infratek ble etablert som selvstendig konsern i utfordrende finansielle tider. Dette til tross, så har organisasjonen levert gode resultater. Etterlevelse av kjerneverdiene; tilstede, arbeidsglede og bevegelse løfter organisasjonen på alle nivåer. Stort eierskap, deltagelse og nærhet i organisasjonen gir våre medarbeidere nye og spennende utfordringer og muligheter dette gir stor optimisme for fremtiden. I 2009 ble hovedkontoret flyttet til nye fremtidsrettede lokaler på Alnabru i Oslo. Dette vil gi et ytterligere løft ved å samle større deler av virksomheten i mer fleksible og prosjektorienterte driftsmiljøer. SENTRALT I 2009 En god integrasjon av Fortums entreprenørsvirksomhet i Norge, Sverige og Finland er helt sentralt i Integrasjonsprosjekter er etablert med bred representasjon fra alle land med et stort engasjement. Felles styringssystemer, utveksling av kompetanse, ens artede ledelsesprinsipper og en tydelig strategi er viktige suksess faktorer for en vellykket integrasjon. Videreføring av det gode og konstruktive samarbeidet med de ansattes organisasjoner er helt avgjørende og vil bli ytterligere styrket i Konsernets sikkerhetsvirksomhet har i 2008 ikke nådd satte lønnsomhetsmål. Nødvendige tiltak er iverksatt som skal gi resultater både drift- og resultatmessig i Tross utfordrende finansielle tider er det betydelig investeringsbehov i de markeder konsernet opererer innen. Infratek har en ledende posisjon innen bygging, drifting og sikring av infrastruktur funksjoner som er kritiske for at samfunnet skal fungere og utvikle seg. Dette gir store muligheter i årene som kommer. Bjørn Frogner Konsernsjef

5 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INTRODUKSJON I KORTE TREKK KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL Omprofilering av biler, arbeidstøy og rekvisita fra Hafslund til Hafslund Infratek igangsettes. Datterselskapene i Infratek konsernet endrer navn fra Hafslund til Infratek Infratek starter etableringen i Midt-Norge, og har som mål å bli en betydelig aktør innen bygging og drifting av infrastruktur i regionen Det etableres konsernfora i Infratek for HR, IKT, innkjøp og markedsrettete forhold. Foraene skal ivareta forhold på tvers i konsernet og videreutvikle disse innen hvert forretningsområde NVE varsler om forskriftsprosess rundt nett - selskapenes anledning til å sette ut nødvendige oppgaver innen monopol virksomheten til andre selskaper Visjon, forretningsidè og kjerneverdier for konsernet vedtas Infratek får første totalentreprise på bygging av fjernvarme og tilhørende grøfteteknisk leveranse for Viken Fjernvarme Infratek inngår intensjons avtale om overtakelse av Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur Infratek inngår leieavtale for nytt hovedkontor i Breivollveien 31 på Alnabru i Oslo. Innflytting ventet 1. kvartal 2009 Infratek ønsker å bidra til økt miljøbevissthet blant de ansatte i konsernet, og starter arbeidet mot miljøsertifisering Infratek igangsetter prøveprosjekt der et utvalg av kjøretøyene skal benytte det miljøvennlige drivstoffet EcoFuel Satsing Midt-Norge tilpasses et lavere aktivitetsnivå, samtidig som første kontrakter inngås i Midt-Norge Infratek inngår market making avtale med Carnegie Infratek, ved forretningsområdet Teknikk, inngår kontrakt på NOK millioner for 2009 og 2010 med Hafslund Nett vedrørende leveranse av DLE-oppgaver Infratek og Fortum signerer den 23. oktober avtale om Infrateks overtagelse av Fortums virksomhet innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur Infratek refinansierer konsernets revolverende trekk fasilitet på 200 millioner kroner. Trekk fasiliteten har 12 måneders løpetid Ekstraordinær generalforsamling avholdes 22. desember. Overtagelse av Fortums entreprenørvirksomhet vedtas og Hafslund Infratek ASA skifter navn til Infratek ASA

6 6 STRATEGI OG MARKED INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 STRATEGI OG MARKED Infratek bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur med ambisjon om å bli ledende i Norden. Den 23. oktober 2008 inngikk konsernet avtale om kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland et viktig steg for å realisere konsernets nordiske strategi. Organisk og strukturell vekst står fortsatt sentralt vil imidlertid preges av integrasjon av kjøpt virksomhet for å skape en slagkraftig nordisk aktør. Børsnoteringen av Infratek i desember 2007 har styrket konsernets posi sjon og muligheter. Økt synlighet er oppnådd, samtidig som en sterk kapital struktur og en likvid aksje har gjort Infratek til en attraktiv partner. Sammenslåingen av Infratek og Fortums entreprenørvirksomhet støtter opp om konsernets visjon og forretningsidè skal benyttes til å utvikle det nye konsernet. Organisasjonene skal samordnes med mål om felles styringssystemer og profilering, økte samleveranser, effektive arbeidsprosesser og kompetent og dyktig arbeids kraft. Tilstedeværelsen i Norden skal videreutvikles gjennom kompetanse overføring og mer effektiv drift, lønnsom vekst, samtidig som det skal arbeides målrettett mot nye, nærliggende områder både fra et teknologisk-, kunde- og geografisk ståsted. Sammenfallende historikk samt endringsvillige ansatte, er et godt utgangs punkt for å forme det nye Infratek. Det sammenslåtte konsernet vil få en ledende posisjon i Norden og en solid platt form for videre vekst og konsolidering, både lokalt og på nordisk basis. Gjennom dette skal Infratek bidra til å etablere en solid og pålitelig leverandørindustri. KUNDER Infratek henvender seg til det profesjonelle markedet og har et betydelig antall kunder både innen offentlig og privat sektor. Energi-, olje- og gasssektoren er sektorer hvor konsernet har en lang historie. Framover vil aktiviteten i økende grad også rettes mot telekomeiere, eiendomsbesittere, vare handelen og offentlig sektor. Nye kunder skal søkes, og eksisterende kundeforhold utvikles. Fortum kom inn som ny hovedeier gjennom Infrateks overtagelse av Fortums entreprenørvirksomhet i Fortum utgjør en viktig kunde i tillegg til Hafslund som fortsatt innehar en betydelig eierandel og kundeforhold. MARKEDET Infrateks markeder kjennetegnes av vekst, herunder økt vedlikehold og utbygging av infrastruktur for elektrisitet, fiber, nye former for energiproduksjon samt offentlig kommunikasjon. Sikkerhetsmarkedet er også en internasjonal vekstbransje. Ytterligere konkurranseutsetting, økt offentlig kjøp av tredjepartstjenester, økt etterspørsel etter totalleveranser og koordinert utbygging av infrastruktur er andre vekstdrivere. Virksomheten påvirkes også av regulatoriske endringer og pålegg rettet mot våre kunder eller vår virksomhet. Tilsvarende fører den langsiktige trenden med økt energiforbruk og energi priser til økt aktivitet og investeringsvilje. Finanskrise, endret rentenivå og energipriser, samt økt økonomisk usikkerhet kan gi kortsiktige utslag i etterspørselen etter Infrateks tjenester. Markedet som Infratek opererer i er relativt fragmentert og preget av selskaper med finansielle eiere, mindre regionale nisjeselskaper og datterselskaper av andre infrastruktur eiere. Sammen med behovet for en sterk leverandørindustri legger dette grunnlaget for en forventning om økt konsolidering. For å nå vekst ambisjonene, styrke posisjonen som en totalleverandør av infrastruktur og tekniske systemer samt oppnå fortsatt god verdi utvikling, skal Infratek ta en aktiv rolle i utviklingen av markedet både organisk og fra et strukturelt ståsted.

7 EN LEDENDE AKTØR MED VEKSTAMBISJONER I NORDEN VISJON Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden FORRETNINGSIDÈ Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur KJERNEVERDIER Tilstede Arbeidsglede Bevegelse

8 8 MEDARBEIDERE INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 VÅRE MEDARBEIDERE Infrateks 2600 ansatte etter overtakelse av Fortums entreprenørvirksomhet er konsernets viktigste ressurs. Infratek er en arbeidsintensiv virksomhet, hvor spennende arbeidsoppgaver, gode utviklings muligheter og et godt miljø er blant de faktorer konsernet må lykkes med for å sikre videre lønnsom utvikling. Konsernets personalpolitikk er derfor en viktig del av den daglige driften. UTVIKLING PÅ TVERS Konsernets politikk for human resources (HR) skal legge vekt på å skape en god balanse mellom konsernets forventninger og krav til den enkelte ansatte, i tillegg til den enkelte medarbeiders karriereutvikling. HR-politikken skal samtidig støtte opp om konsernets strategiske og forretnings messige mål, samt fremme en felles innovativ kultur som stimulerer til kunnskaps- og kompetanseutvikling på tvers i konsernet. ETABLERING AV KJERNEVERDIER OG EGEN HR-FUNKSJON Infratek er en arbeidsintensiv virksomhet der menneskene og deres samlede kompetanse er konsernets drivkraft. Høy fleksibilitet blant våre ansatte bidrar til å styrke konsernets konkurranseevne. I løpet av 2008 er det gjennomført flere prosesser som støtter opp om forretningsstrategien. Ett av hovedpunktene har vært utarbeidelse av kjerne verdier for konsernet som de an satte kan kjenne seg igjen i. Kjerne verdiene; tilstede, arbeidsglede og be vegelse, gjenspeiler Infrateks mål og strategi. Etablering av en velfungerende HRfunksjon etter utskillelsen fra Hafslund konsernet har også stått sentralt gjennom året. Retnings linjer er revidert, opplæringsprogram er tilpasset Infrateks virksomhet, klima undersøkelse er gjennomført og månedlig rapportering av HMS (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) statistikk igangsatt. Det er gjennom 2008 satt opp konserninterne kurs for nyansatte, og for nye ledere. Personal- og lederguide er utarbeidet som hjelp til våre ansatte og ledere for å styrke kunnskapen om rettigheter og plikter. For å tiltrekke oss den rette kompetansen er det arbeidet aktivt markedsmessig, både gjennom karriere sidene på infratek.no, gjennom jobbmesser og ved besøk på skoler og universiteter. Videre er personaldesk etablert som en konsernfelles instans for både registrering av ansatte, HMS rapport ering og andre konsernfelles HR aktiviteter. Det vil arbeides videre med disse prosessene inn i 2009 for å integrere Fortums entreprenørvirksomhet og gjøre Infratek til en attraktiv arbeidsgiver. Infratek er opptatt av å stimulere til mangfold i arbeidsstyrken, uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Arbeidet med å gjøre konsernet til en attraktiv og utviklende arbeidsplass er en kontinuerlig prosess som krever at Infratek omstiller seg i tråd med endringer i markedet, hos kunder, leverandører og blant de ansatte. TRIVSEL I HVERDAGEN Systematisk og målrettet arbeid med HMS er viktig for å kunne lykkes med trygge og forutsigbare tjenester innenfor forretningsområdene. Dette forankres gjennom forretnings områdenes ledergrupper og arbeidsmiljø utvalg. Målene skal nås ved at HMS-arbeidet planlegges, r apporteres og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi. Konsernet gjennomfører årlig klimaundersøkelser blant alle ansatte. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2008 har bidratt til handlingsplaner for konsernet. Det er i disse lagt vekt på forebyggende HMS-arbeid for å sikre at alle arbeids prosesser utføres med riktig kvalitet og minst mulig risiko. Klima undersøkelsene har også ført til økt fokus på lederskap i de ulike forretningsområdene. Det er i løpet av 2008 gjennomført lederevaluering på alle nivå for kontinuerlig å forbedre leder skapet i konsernet med mål om tilfredse ansatte, økt effektivitet og lønnsom drift.

9

10 10 FORRETNINGSOMRÅDER INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDET INFRASTRUKTUR Infrastruktur bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur. I tillegg leveres forskjellige typer beredskapstjenester. Høy markedsaktivitet gjennom året har gitt god omsetningsvekst innenfor etablerte produktområder. Fjernvarme er et nytt satsingsområde, som har vist god framgang. Overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet gir nye muligheter både i Norge, Sverige og Finland. Gjennom utvidelse av produktspekteret og etablering innen nye infrastruktursegmenter har forretningsområdet infrastruktur i 2008 befestet stillingen som en ledende leverandør av entrepriser og tjenester til eiere av samfunnskritisk infrastruktur. Forretnings driften er styrket ved at ansatte har fått økt ansvar og er blitt mer involvert i å sikre en lønnsom utvikling. Forretningsområdet Infrastruktur kan deles inn i fire produktområder som retter seg mot forskjellige infrastruktursegmenter: ELNETT Elnett utgjør bygging, drifting og vedlikehold av distribusjonsnett og regionalnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. Elnett utgjør om lag 85 prosent (75 prosent) av forretningsområdets driftsinntekter. Kundene består av nettselskaper og kraftprodusenter, industri med egen konsesjon og utbyggere med behov for nytilknytning eller endring av eksisterende infrastruktur. Utstyrsindustrien er også en viktig aktør og kunde. FIBER Fiber henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og drifting av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. Forretningsområdet arbeider med å komme i posisjon for å levere infrastruktur knyttet til trådløse nettverk med høy overføringskapasitet. Kundene er eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, men kan også være tjeneste- og utstyrsleverandører. VEILYS Veilys utgjør nybygging, drift og vedlikehold av vei- og gatelys samt styringssystemer knyttet til dette. Kundene er nettselskaper, vei-eiere, offentlige og private aktører med behov for egne belysningsanlegg.

11 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 KAPITTELTITTEL 11 ELNETT Bygging, drifting og vedlikehold av distribusjonsnett og regionalnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. FJERNVARME Vedlikeholdsarbeid og feilretting på eksisterende fjernvarmeanlegg. FIBER Bygging og drifting av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksess nett til kundene. VEILYS Nybygging, drift og vedlikehold av vei- og gatelys samt styringssystemer knyttet til dette.

12 12 FORRETNINGSOMRÅDER INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FJERNVARME Fjernvarme er et nytt satsingsområde i Infrastruktur. Fjernvarme utfører vedlikeholdsarbeid og feilretting på eksisterende fjernvarmeanlegg og kan påta seg total ansvar for tilknytning av nye kundesentraler til stamnettet for fjernvarme. Kundene er energiselskaper og industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Fjernvarme vil fortsatt ha fokus, samtidig som en søker å etablere seg innen jernbane/sporvei som et annet viktig infrastruktur område. Installasjonsvirksomheten innen forretningsområdet Teknikk vil fra 2009 innlemmes i forretningsområdet Infra struktur. Samordning og god utnyttelse av kompetanse og kapasitet innen Infrastruktur og Fortums entreprenørvirksomhet vil ha fokus i VEKA ENTREPRENAD Forretningsområdet har et heleid datterselskap i Sverige; Veka Entreprenad AB. Selskapet har spesialkompetanse innen framføring av forskjellige typer infrastruktur som elkabler, fiberkabler og rør i bakken. Veka Entreprenad omsatte i 2008 for 65,2 millioner kroner, har 30 ansatte og hoved kontor i Falkenberg i Sør Sverige. RESULTATER I ble et godt år for forretnings området med betydelig omsetningsvekst og et tilfreds stillende marginnivå. Det har vært høy aktivi tet innen distribusjonsnett og flere store kabel prosjekter innen regionalnett s amtidig som en har oppnådd betydelig vekst innen det nye produktområdet Fjernvarme. Skifte av hovedgrossist, etablering i Midt-Norge, omprofil ering samt satsingen innen fjernvarme har påvirket kostnads- og investeringsnivået i MILLIONER KRONER Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Driftsmargin 9,6 % 7,9 % MARKED OG MARKEDSUTSIKTER Markedet for bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur er voksende med et høyt aktivitetsnivå de nærmeste årene. Endrede værforhold, aldrende infrastruktur og økt energiforbruk er viktige drivere for det økte aktivitetsnivået. Finanskrise, endret rentenivå og økt økonomisk usikkerhet ventes midlertidig å gi kortsiktige utslag i etterspørselen etter Infratekst tjenester. I Sverige er man fortsatt opptatt av å få lagt distribusjons nettet ned i bakken etter negative driftserfaringer i forbindelse med stormene i 2005 og Markedet for infrastruktur er delvis fragmentert og umodent. For å oppnå effektiv drift er en konsolidering av bransjen påkrevd over tid. En betydelig andel av markedet betjenes i dag av egne driftsavdelinger hos energiselskapene. I tillegg består leverandørmarkedet av noen få større aktører, flere finansielt eid, samt mindre regionale og lokale selskaper som spesialiserer seg innen enkelte produktområder. Forretningsområdet Infrastruktur hadde ved utgangen av året 493 ansatte (490 årsverk) og et sykefravær på 5,0 (6,4) prosent. STRATEGI Infrastruktur skal styrke posisjonen som en ledende leverandør av bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur. Markedsposisjonen skal styrkes gjennom organisk og strukturell vekst både geografisk og innen relaterte produktområder. Forretningsutvikling står sentralt. Produkter og tjenester skal videreutvikles og tilpasses kundenes behov. Samtidig er ytterligere kostnads- og ressurs effektivisering i etablerte produksjonsmiljøer viktig for å sikre konkurransedyktige leveranser og god marginutvikling.

13 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDER 13 FORRETNINGSOMRÅDET TEKNIKK Teknikk har virksomhet innen tre områder; tekniske sikkerhetsløsninger, el-installasjon og elsikkerhet. Installasjon og Elsikkerhet kan vise til god drift og lønnsomhet for året. Driftsresultatet innen Sikkerhet Teknikk er preget av høye administrasjonskostnader og ikke tilstrekkelig utnyttelse av interne ressurser. Tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomheten. Fra 2009 innlemmes virksomheten innen Installasjon i det nye forretningsområdet Infrastruktur Vest, og konsernets sikkerhetsvirksomhet samles i ett forretningsområde med mål om økt samleveranse og bedre utnyttelse av interne ressurser. SIKKERHET TEKNIKK Sikkerhet Teknikk er en totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger og leverer alarm, tv-overvåkning, adgangskontroll, elektronisk varesikring, lås og beslag samt drifting av sikker hetsanlegg (ASP) til bedriftsmarkedet. Komplementære agenturer gir fleksibilitet og gjør at løsninger kan skreddersys for kun denes behov. Sikkerhet Teknikk har egen døgnbemannet driftssentral som tilbyr drifting av kundenes sikkerhets løsninger både innen alarm, tv-overvåkning og adgangs kontroll. Videre leverer Vakttjenester manuelle vektertjenester etter kundenes behov. Sikkerhet Teknikk har i 2008 iverksatt en rekke tiltak for å styrke driften. Det er blant annet gjenn omført nedbemanning for å redusere virksomhetens administrative kostnads base. Kundeog produktporteføljen er videre gjennomgått for å bedre kvaliteten og lønnsom heten. Kundene består av aktører innen energi, olje og gass, industri, transport, eiendom, bank/finans og varehandel. Markedsposi sjonen er spesielt sterk innen olje og gass og sikring av landbaserte produksjons anlegg, rør ledninger og administrasjons anlegg. Tjenestene leveres hovedsakelig til kunder i Norge, men Infratek har prosjektleveranser internajonalt. Deler av arbeidet rundt installasjon av sikkerhetsløsninger utføres av samarbeidspartnere, mens Sikkerhet Teknikk prosjekterer, idriftsetter og overvåker sikkerhetssystemene etter kundenes behov. Sikkerhet Teknikk har datterselskapet Eiendomssikring AS som er 51 prosent eid. INSTALLASJON Installasjon er en totalleverandør av installa - sjons tjenester med hovedvekt på prosjektmarkedet. Virksomheten leverer sterk- og svak strømstjenester primært til bedriftsmarkedet. Selskapet leverer også tjenester innen termografering, internkontroll, automasjon, byggestrøm og belysning med Østlandet som primærmarkedet. Installasjon har datterselskapet Østlandske Elektro AS som er 52 prosent eid.

14 14 KAPI APITTE TTELTITT TITTEL INFRA FRATEK ÅRSRAPPO PPORT 2008 SIKKERHET TEKNIKK Totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger og leverer alarm, tv -overvåkning, adgangs kontroll, elektronisk vare sikring, lås og beslag samt drifting av sikkerhetsanlegg (ASP) til bedriftsmarkedet. ELSIKKERHET Utfører oppgaver som det lokale eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. INSTALLASJON Totalleverandør av instal lasjons tjenester med hovedvekt på prosjektmarkedet.

15 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDER 15 ELSIKKERHET Elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid samt bistand til politiet ved etterforskning av branner. Elsikkerhet utfører også måling av strømmålere. DLE-oppgavene er lovpålagt netteiere som kjøper tjenesten fra eksterne leverandører. Tjenesten reguleres av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Endringer i kravene og innholdet i DLE-oppgavene har ført til økt aktivitet. Etter anbudskonkurranse ble Elsikkerhet i 2008 tildelt kontrakt med Hafslund Nett AS vedrørende utførelse av DLE-oppgaver i den største av Hafslund Netts tre anbudsutsatte regioner, region Oslo. Kontrakten løper i 2009 og 2010 med opsjon på ytterligere to år. Elsikkerhet har i dag fire kunder: nettselskapene Hafslund Nett, Fortum Distribusjon, Lyse Infra og Høland Setskog Energiverk. RESULTATER I preges av redusert omsetning på bakgrunn av gjennomført strategiskifte innen Installasjon i 2007 og ikke tilfredsstillende lønnsomhet innen Sikkerhet Teknikk. Installasjon og Elsikkerhet kan vise til god lønnsomhet. For høye administrasjonskostnader i forhold til utførende kapasitet, og manglende ressursutnyttelse har svekket lønnsomheten innen Sikkerhet Teknikk. Kostnader forbundet med nedbemanning og ukurans varelager trekker resultatet ned. Det arbeides med å se på effektiviseringstiltak mellom Sikkerhet Teknikk og Vakttjenester, samtidig som iverksatte restruktureringstiltak videreføres. MILLIONER KRONER Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Driftsmargin 5,8 % 7,0 % Teknikk hadde 365 ansatte (363 årsverk) ved utgangen av 2008, hvorav 193 innen Sikkerhet Teknikk, 108 innen Installasjon og 64 innen Elsikkerhet. Gjennomsnittlig sykefravær for forretningsområdet var 4,3 (5,3) prosent. STRATEGI Sikkerhetsvirksomheten innen forretningsområdet Teknikk skal styrke lønnsomheten inn i Installasjon vil fra 2009 integreres i forretningsområdet Infrastruktur Vest for å oppnå ytterligere effektivitetsutnyttelse ved å spisse virksomheten mot produktområder hvor Infratek har et konkurransefortrinn. Elsikkerhet skal ta en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av el-sikkerhet. Sikkerhet Teknikk skal arbeide aktivt for å styrke lønnsomheten. Over tid skal organisk og strukturell ekspansjon søkes gjennom økt geografisk tilstedeværelse rettet mot eksisterende produktportefølje. Kundene er i økende grad internasjonale med et tiltakende behov for standardiserte sikkerhetsløsninger på tvers av landegrensene. For å kunne levere og støtte valgte sikkerhetsløsninger over lengre tidsperioder blir størrelse og langsiktighet stadig viktigere. MARKED OG MARKEDSUTSIKTER Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje drevet av økt kriminalitet, raskere tekno logisk utvikling og en økning i kjøp av tjenester fra tredjeparts-leverandører. Både private og offentlige aktører ønsker i økende grad å sikre egen virksomhet for å forhindre avbrudd og tap. Det norske markedet domineres av fire store totalleverandører: Securitas/ Niscayah, Infratek, G4S og Vaktservice. Videre finnes en rekke mellomstore distributører av sikkerhetssystemer som driftes enten av kunden selv eller tilknyttes ulike driftssentraler. Markedet for installasjonstjenester er stort, kjennetegnes av høy konkurranse og mange aktører. Det er derfor gjort et strategisk valg å rette virksomheten mot utvalgte produktområder hvor Infratek har en sterk posisjon, og innlemme virksomheten i forretningsområdet Infrastruktur Vest fra Etter en rekke branner har samfunnet stilt krav om hyppigere kontroller av elektrisitetsanlegg. Eventuelle nye regulatoriske krav vil bidra til å øke aktiviteten innen myndighetspålagte kontrolltjenester av el-sikkerhet, hvor Infratek skal ta sin andel. De største aktørene som utfører DLE-oppgaver på vegne av nettselskap i Norge er, i tillegg til Infratek, Elsikkerhet Øst AS, Nettpartner AS, Nett Consult AS og EL-Tilsyn AS.

16 16 FORRETNINGSOMRÅDER INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDET VAKTTJENESTER Vakttjenester leverer mobile og prosjektbaserte vakttjenester til bedriftskunder har vært preget av strategisk dreining av produktporteføljen mot økt satsning på mobile tjenester, og overgang fra ordinære stasjonære tjenester til prosjektbaserte vakttjenester. Tilpasning av administrativ kapasitet på bakgrunn av redusert omsetning og endret produktfokus, for å legge til rette for fremtidig økt lønnsomhet, har stått sentralt i Vakttjenester leverer tjenester innen mobile og prosjektbaserte vakttjenester, deriblant mobile vakttjenester til forretnings området Teknikk. Beredskap og utrykning for bolig alarmer tilhørende Securitas Direct etter deres kjøp av Hafslund Sikkerhet Privat høsten 2008, samt stenge- og avlesnings oppdrag av strømmålere på vegne av Hafslund-konsernet, er også viktige produkt områder. Vakttjenester iverksatte ved ut gangen av året et pilotprosjekt sammen med forretnings området Teknikk for leveranse av årlige service kontroller på alarm anlegg. HR (Human Resource) enheten i Vakt tjenester har bidratt med betydelig kompe tanse innen rekruttering og personal utvikling for Infratek og øvrige forretningsområder, og med aktiv ledelse av konsernets felles HR-forum. For å sikre en effektiv drift og gode kundeleveranser er stabil bemanning og rekruttering av ansatte med en profil som sammenfaller med konsernets verdigrunnlag viktig for å lykkes. Vakttjenesters etablerte organisasjonsmodell er videreført med lokale justeringer tilpasset kapasitet og behov, med fortsatt mål om å tydeliggjøre oppgaver, ansvar og fullmakter. RESULTAT 2008 Vakttjenester opplevde noe svakere lønnsomhet i 2008 mot Resultat ut viklingen må sees i sammenheng med strategisk dreining av produktfokus, samt bortfall av omsetning innen tjenesteområder med høyere dekningsbidrag sammenliknet med øvrige tjenesteområder. Restrukturerings tiltak av administrativ kapasitet er gjennomført, og driftseffektiviteten er økt gjennom utvikling og idrift - settelse av it-baserte kontrollverktøy. Dette skal bidra til økt lønnsomhet i 2009.

17 INFR ATEK ÅRSRAPP R ORT 2008 MOBILE KAPITTE VAKTTJENESTER ELTIT TTEL 17 Utfører beredskap, ut rykning ved alarmer, service oppdrag, målerav lesningsoppdrag, inspeksjoner av bygninger, nærmiljø og kritisk infra struktur, for å fore bygge uøn skede hendelser og skader. KONTROLLTJENESTER Utøvelse av ulike kontrolltjenester og kontrolltiltak innen detaljhandel, transport, industri og produksjon for å forebygge svinn og verdiforringelse. PROSJEKTBASERTE VAKTTJENESTER Uniformerte vakttjenester ved industrianlegg, byggeplasser, næringseiendommer, detalj handel og offentlige etater for å ivareta ønsket kvalitets-, service- og sikkerhetsprofil. MILL. KRONER Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger 6 10 Driftsresultat 4 6 Driftsmargin 1,7 % 2,9 % Vakttjenester hadde 622 ansatte (327 årsverk) ved utgangen av Gjennomsnittlig sykefravær for forretningsområdet var 4,7 (5,5) prosent. STRATEGI Vakttjenester skal fortsatt legge vekt på organisk vekst, og har kompetanse, kvalitet og kapasitet til å oppnå lønnsom vekst. Vakttjenester henvender seg først og fremst til bedriftsmarkedet; kunder som er eiere av kritisk infrastruktur, eiendomsbesittere, industri, offentlig kommunikasjon og detaljhandel. Aktiviteten skal fortsatt rettes mot tjenester som støtter virksomheten innen de øvrige forretningsområdene. MARKED OG MARKEDSUTSIKTER Det norske markedet for vekter tjenester domineres av fire store aktører: Securitas, Vakt Service, G4S og Infratek, i tillegg til en rekke mindre regionale aktører. Markedet er regu lert av Lov om Vaktvirksom het, og regjeringen har iverksatt en gjen nom gang av regel verket for vaktvirksomhet. Nytt lovforslag er sendt på høring, og ny Lov om Vakt virksomhet ventes i løpet av Ny Lov om Vaktvirksomhet er ventet å ha utvidede krav til grunn opplæring og regodkjenning av vektere. Det er også signaler om at egenvakthold vil underlegges loven. Markedet for manuelle vektertjenester er voksende, drevet av nye myndighetskrav for sikring av kritisk infrastruktur som flyplasser, havner, offentlig kommunikasjon og byggeplasser. I tillegg fører økende kriminalitet til økt behov for sikring av både private og offentlige bygg.

18 18 FRA NORSK TIL NORDISK INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FRA NORSK TIL NORDISK INFRATEK OVERTAR FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET Den 15. januar 2009 overtok Infratek Fortums entreprenør virksomhet i Norge, Sverige og Finland ansatte er fra 2009 en del av Infratek. Konsernet dobler sin virksomhet og går fra å være et norsk til et nordisk konsern. Virksomhetene har sammenfallende historikk, og utfyller hverandre både innen produkt og geografi. Dette gir en solid plattform for videre utvikling og vekst. BETYDELIG STYRKING INNEN INFRASTRUKTUR Fortums entreprenørvirksomhet bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur i Norge, Sverige og Finland rettet mot infrastruktureiere. Virksomheten har 147 ansatte i Norge, 800 ansatte i Sverige og 145 ansatte i Finland. Fortums entreprenørvirksomhet har en solid kundebase som består av, blant annet, de tre største nett infrastruktureierne i Sverige; E.ON, Vattenfall og Fortum, og andre infrastruktureiere som Fingrid og Arlanda Express. Transaksjonen innebærer overtakelse av det norske selskapet Fortum Service AS. Videre innlemmes selskapene; Infra Service Väst AB, Infra Service Öst AB og Finnish Substation Service Oy, som alle ble etablert 1. juli 2008 som følge av en utskillelse fra forretningsområdet Fortum Service. Som del av transaksjonen inngikk også virksomhetsoverdragelse av 140 ansatte og en langsiktig leveranseavtale fra Fortum Distribusjon i Sverige. ET GODT UTGANGSPUNKT FOR Å ETABLERE EN NORDISK MARKEDSLEDER Overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet støtter opp om Infrateks strategi, og skaper en styrket plattform for videre verdiskapning. Konsernet går fra å være et norsk konsern til å bli et nordisk konsern. Virksomhetene har sammenfallende historikk og er begge betydningsfulle aktører i sine hjemmemarkeder for bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur. Sammenslåingen legger grunnlaget for økt effektivisering og kompetanseoverføring, samt bedrede innkjøpsmuligheter og leveranseevne. Veksten innen bygging og drifting av energirelatert infrastruktur krever større og mer effektive leverandører. Etableringen av et nordisk konsern vil øke Infrateks attraktivitet som arbeidsgiver samt tilgang til fagutdannet arbeidskraft. BAKGRUNN FOR SAMMENSLÅINGEN Skape en slagkraftig nordisk aktør Profesjonelle kunder krever store og langsiktige partnere Komplementær geografisk tilstedeværelse og sterk posisjon i ønskede markeder Økt attraktivitet som arbeidsgiver Økt tilgang til ytterligere markeds muligheter

19 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FRA NORSK TIL NORDISK 19 INFRATEK-KONSERNET ETTER OVERTAKELSE AV FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET NORGE (1602 ansatte*) BYGGER, DRIFTER OG SIKRER INFRASTRUKTUR Infrastruktur Kraftnett, distribusjons-, regionalnett og transformatorstasjoner Fjernvarme Offentlig vei- og gatelys Telekom infrastruktur Sikkerhet Sikkerhetssystemer Kontrollsystemer Mobile og stasjonære vektertjenester Elsikkerhet INFRATEK TIDLIGERE FORTUM SVERIGE (830 ansatte*) FINLAND (145 ansatte*) BYGGER, DRIFTER OG VEDLIKEHOLDER INFRASTRUKTUR BYGGER OG VEDLIKE HOLDER INFTRASTRUKTUR *Antall ansatte per Kraftnett, distribusjons-, regionalnett og transformatorstasjoner Offentlig vei- og gatelys Offentlig transport Telekom infrastruktur Energimålere Understasjoner og transformatorer

20 20 FRA NORSK TIL NORDISK INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 NY OPERASJONELL STRUKTUR Infratek organiseres i tre nye forretnings områder fra 2009 som følge av overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet; Infrastruktur Vest, Infrastruktur Øst og Sikkerhet. Christer Sundin er ny i konsern ledelsen og kommer fra Fortum konsernet hvor han var ansvarlig for Fortums entreprenørvirksomhet. NY OPERASJONELL STRUKTUR FRA 2009 ET SOLID FINANSIELT FUNDAMENT Fortums entreprenørvirksomhet har en omsetning på nivå med Infrateks virksomhet for Driftsmarginen, spesielt i Sverige, bærer preg av en mer umoden virksomhet sammenliknet med forretningsområdet Infrastruktur i Infratek. Dette gir imidlertid et godt utgangspunkt for kompetanseoverføring og økt spesialisering, mer effektiv utnyttelse av ansatte og utstyr, samtidig som sammenslåingen styrker Infrateks innkjøpsog salgsposisjon. Fortums entreprenørvirksomhet bidrar med en solid kontantbeholdning og det samlede konsernet får en proforma egenkapitalandel på 55 prosent ved årsskiftet Se note 25, side 56-57, for proforma sammenstilling av resultat og balanse for Infratek og Fortums entreprenørvirksomhet. OMSETNING PER LAND 2008* FOR FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET 100% = 1491 millioner kroner NORGE FINLAND SVERIGE PROFORMA RESULTAT 2008* FOR FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET MILLIONER KRONER Proforma Fortum Norge Sverige Finland selskaper Driftsinntekter Driftsresultater før avskrivninger Driftsresultat Resultat etter skatt Driftsmargin 5,7 % 1,9 % 4,6 % 2,8 % * For informasjonsformål basert på foreløpig resultat og balanse betinget av endelig avregning mellom Fortum og Infratek. Fortum tilsvarer Fortums entreprenørvirksomhet; Fortum Service AS, Infra Service Väst AB, Infra Service Öst AB og Finnish Substation Service Oy.

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Høydepunkter Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur. Salgsinntekter på 363 millioner (337 millioner) en vekst på 7,8 prosent mot fjoråret.

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009

Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009 Virksomhetsområder 1 Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur Årsrapport 2009 2 Introduksjon Fra norsk til nordisk Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til 2009, ble

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover?

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? HR-konferansen 02. februar 2012 Lars Bangen, Konserndirektør

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Hovedtrekk 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Lier Everk m/datterselskaper

Lier Everk m/datterselskaper Lier Everk m/datterselskaper Eier-/Styreseminar, Åsgårdstrand 19. og 20. september 2012 Jan Vidar Thoresen Vår forretningsidé Lier Everk skal være en pålitelig energileverandør som gjennom utvikling og

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Introduksjon 2 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Innhold 3 Introduksjon Med virksomhet i Norge, Sverige og

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO-konsernet Kommentarer 4. kvartal 1999 RESULTAT/BALANSE Stento-konsernet hadde i 1999 en omsetning på MNOK 624,9 mot MNOK 548,4 i 1998 (+14%). Driftsresultatet

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 1. Risikofaktorer Likviditetsrisiko Hafslund hadde uutnyttede trekkrettigheter på 4,1 milliarder kroner per 31. desember 2008. 2.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer