INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER"

Transkript

1 VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR

2 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER I INFRATEK 2008 INFRASTRUKTUR Forretningsområdet Infrastruktur tilbyr tjenester innen prosjektering, bygging og vedlikehold av elektrisitetsnett, telekom infrastruktur, fjernvarme og vei- of gatelys. PROFORMA OMSETNING % = Millioner kroner TEKNIKK Forretningsområdet Teknikk tilbyr tekniske sikkerhetsløsninger som alarm anlegg, tvovervåkning, adgangskontrollanlegg, integrerte sikkerhetsløsninger og elektronisk varesikring. Forretningsområdet leverer også installasjon s tjenester innen lavspent og høyspent. Elsikkerhet utfører tjenester på vegne av Det Lokale Eltilsyn hos netteier. VAKTTJENESTER Forretningsområdet Vakttjenester tilbyr mobile og prosjektbaserte vakttjenester. FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET (fra 2009) Infratek overtok den 15. januar 2009 Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland. Virksomheten bygger drifter og vedlikeholder infrastruktur som elektrisitets nett; distribusjons- og regionalnett, understasjoner og transformatorstasjoner, vei- og gatelys, offentlig transport, telekom infra struktur og energimålere. Som følge av kjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet endrer konsernet operasjonell og finansiell rapporteringsstruktur fra PROFORMA ANTALL ANSATTE % = ansatte årsverk 3) Norge: 1602 Sverige: 830 Finland: 145 NØKKELTALL PROFORMA ) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Kapitalforhold per Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (%) 62% 60% 55% Netto kontantbeholdning Kroner per aksje Resultat 1,9 1,5 1,8 Utbytte 1) 1,38 0,50 - Kontantstrøm fra driften 4,2 2,8-1) Styrets forslag til ubytte for regns kapsåret ,50 kroner utgjør et ekstraordinært utbytte forbundet med transaksjonen med Fortum. 2) Proforma 2008 er utarbeidet for informasjonsformål for å vise samlet resultat og balanse for Infratek inkl. Fortums entreprenørvirksomhet som ble overtatt 15. januar Proforma tallene er basert på foreløpig resultat og balanse betinget av endelig avregning mellom Fortum og Infratek. 3) Hvorav 5 ansatte i konsern.

3 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INTRODUKSJON 3 FRA STØTTEFUNKSJON TIL NORDISK LEVERANDØR På veien mot etablering av en sterk og pålitelig leverandørindustri

4 4 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tre viktige hendelser kjennetegner Prosessen med fristilling som eget konsern, oppkjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i Norden og med det endring av konsernets navn fra Hafslund Infratek til Infratek. Allerede ett år etter børsnoteringen tok konsernet et stort steg nærmere målet om å bli en ledende leverandør i Norden innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. ÅRET 2008 Infratek er et ungt børsnotert konsern med en flat organisasjonsstruktur. I løpet av 2008 er det etablert gode interne funksjoner, utvalg og fora dette i regi av en slank konsernstab som har arbeidet tett med dedikerte medarbeidere i det enkelte forretningsområde. Resultatet er god kvalitet, nøkternhet, høy grad av involvering og stort eierskap i hele organisasjonen. Jeg er imponert over hva denne organisasjonen har utrettet i parallell med å levere gode resultater og l ønnsom vekst i NORDISK KONSERN Overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet i Norden legger grunnlaget for å realisere konsernets visjon sammen skal vi levere og bli ledende i Norden. Infratek og Fortums entreprenørvirksomhet utfyller hverandre på en svært god måte. Virksomhetene er komplementære på produkter, kompetanse og geografi. Infratek har lang industriell erfaring, og ønsker å skape en god leverandør industri rettet mot kritisk infrastruktur. For å lykkes kreves også at førende eiere av energirelatert infrastruktur ønsker og bidrar til å skape profesjo nalisering med et tydelig skille mellom eierskap og utførerskap. Våre hovedeiere; Hafslund og Fortum, er industrielle eiere og ønsker en pålitelig og forutsigbar leverandørindustri velkommen. KJERNEVERDIER Infratek ble etablert som selvstendig konsern i utfordrende finansielle tider. Dette til tross, så har organisasjonen levert gode resultater. Etterlevelse av kjerneverdiene; tilstede, arbeidsglede og bevegelse løfter organisasjonen på alle nivåer. Stort eierskap, deltagelse og nærhet i organisasjonen gir våre medarbeidere nye og spennende utfordringer og muligheter dette gir stor optimisme for fremtiden. I 2009 ble hovedkontoret flyttet til nye fremtidsrettede lokaler på Alnabru i Oslo. Dette vil gi et ytterligere løft ved å samle større deler av virksomheten i mer fleksible og prosjektorienterte driftsmiljøer. SENTRALT I 2009 En god integrasjon av Fortums entreprenørsvirksomhet i Norge, Sverige og Finland er helt sentralt i Integrasjonsprosjekter er etablert med bred representasjon fra alle land med et stort engasjement. Felles styringssystemer, utveksling av kompetanse, ens artede ledelsesprinsipper og en tydelig strategi er viktige suksess faktorer for en vellykket integrasjon. Videreføring av det gode og konstruktive samarbeidet med de ansattes organisasjoner er helt avgjørende og vil bli ytterligere styrket i Konsernets sikkerhetsvirksomhet har i 2008 ikke nådd satte lønnsomhetsmål. Nødvendige tiltak er iverksatt som skal gi resultater både drift- og resultatmessig i Tross utfordrende finansielle tider er det betydelig investeringsbehov i de markeder konsernet opererer innen. Infratek har en ledende posisjon innen bygging, drifting og sikring av infrastruktur funksjoner som er kritiske for at samfunnet skal fungere og utvikle seg. Dette gir store muligheter i årene som kommer. Bjørn Frogner Konsernsjef

5 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INTRODUKSJON I KORTE TREKK KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL Omprofilering av biler, arbeidstøy og rekvisita fra Hafslund til Hafslund Infratek igangsettes. Datterselskapene i Infratek konsernet endrer navn fra Hafslund til Infratek Infratek starter etableringen i Midt-Norge, og har som mål å bli en betydelig aktør innen bygging og drifting av infrastruktur i regionen Det etableres konsernfora i Infratek for HR, IKT, innkjøp og markedsrettete forhold. Foraene skal ivareta forhold på tvers i konsernet og videreutvikle disse innen hvert forretningsområde NVE varsler om forskriftsprosess rundt nett - selskapenes anledning til å sette ut nødvendige oppgaver innen monopol virksomheten til andre selskaper Visjon, forretningsidè og kjerneverdier for konsernet vedtas Infratek får første totalentreprise på bygging av fjernvarme og tilhørende grøfteteknisk leveranse for Viken Fjernvarme Infratek inngår intensjons avtale om overtakelse av Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur Infratek inngår leieavtale for nytt hovedkontor i Breivollveien 31 på Alnabru i Oslo. Innflytting ventet 1. kvartal 2009 Infratek ønsker å bidra til økt miljøbevissthet blant de ansatte i konsernet, og starter arbeidet mot miljøsertifisering Infratek igangsetter prøveprosjekt der et utvalg av kjøretøyene skal benytte det miljøvennlige drivstoffet EcoFuel Satsing Midt-Norge tilpasses et lavere aktivitetsnivå, samtidig som første kontrakter inngås i Midt-Norge Infratek inngår market making avtale med Carnegie Infratek, ved forretningsområdet Teknikk, inngår kontrakt på NOK millioner for 2009 og 2010 med Hafslund Nett vedrørende leveranse av DLE-oppgaver Infratek og Fortum signerer den 23. oktober avtale om Infrateks overtagelse av Fortums virksomhet innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur Infratek refinansierer konsernets revolverende trekk fasilitet på 200 millioner kroner. Trekk fasiliteten har 12 måneders løpetid Ekstraordinær generalforsamling avholdes 22. desember. Overtagelse av Fortums entreprenørvirksomhet vedtas og Hafslund Infratek ASA skifter navn til Infratek ASA

6 6 STRATEGI OG MARKED INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 STRATEGI OG MARKED Infratek bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur med ambisjon om å bli ledende i Norden. Den 23. oktober 2008 inngikk konsernet avtale om kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i Norge, Sverige og Finland et viktig steg for å realisere konsernets nordiske strategi. Organisk og strukturell vekst står fortsatt sentralt vil imidlertid preges av integrasjon av kjøpt virksomhet for å skape en slagkraftig nordisk aktør. Børsnoteringen av Infratek i desember 2007 har styrket konsernets posi sjon og muligheter. Økt synlighet er oppnådd, samtidig som en sterk kapital struktur og en likvid aksje har gjort Infratek til en attraktiv partner. Sammenslåingen av Infratek og Fortums entreprenørvirksomhet støtter opp om konsernets visjon og forretningsidè skal benyttes til å utvikle det nye konsernet. Organisasjonene skal samordnes med mål om felles styringssystemer og profilering, økte samleveranser, effektive arbeidsprosesser og kompetent og dyktig arbeids kraft. Tilstedeværelsen i Norden skal videreutvikles gjennom kompetanse overføring og mer effektiv drift, lønnsom vekst, samtidig som det skal arbeides målrettett mot nye, nærliggende områder både fra et teknologisk-, kunde- og geografisk ståsted. Sammenfallende historikk samt endringsvillige ansatte, er et godt utgangs punkt for å forme det nye Infratek. Det sammenslåtte konsernet vil få en ledende posisjon i Norden og en solid platt form for videre vekst og konsolidering, både lokalt og på nordisk basis. Gjennom dette skal Infratek bidra til å etablere en solid og pålitelig leverandørindustri. KUNDER Infratek henvender seg til det profesjonelle markedet og har et betydelig antall kunder både innen offentlig og privat sektor. Energi-, olje- og gasssektoren er sektorer hvor konsernet har en lang historie. Framover vil aktiviteten i økende grad også rettes mot telekomeiere, eiendomsbesittere, vare handelen og offentlig sektor. Nye kunder skal søkes, og eksisterende kundeforhold utvikles. Fortum kom inn som ny hovedeier gjennom Infrateks overtagelse av Fortums entreprenørvirksomhet i Fortum utgjør en viktig kunde i tillegg til Hafslund som fortsatt innehar en betydelig eierandel og kundeforhold. MARKEDET Infrateks markeder kjennetegnes av vekst, herunder økt vedlikehold og utbygging av infrastruktur for elektrisitet, fiber, nye former for energiproduksjon samt offentlig kommunikasjon. Sikkerhetsmarkedet er også en internasjonal vekstbransje. Ytterligere konkurranseutsetting, økt offentlig kjøp av tredjepartstjenester, økt etterspørsel etter totalleveranser og koordinert utbygging av infrastruktur er andre vekstdrivere. Virksomheten påvirkes også av regulatoriske endringer og pålegg rettet mot våre kunder eller vår virksomhet. Tilsvarende fører den langsiktige trenden med økt energiforbruk og energi priser til økt aktivitet og investeringsvilje. Finanskrise, endret rentenivå og energipriser, samt økt økonomisk usikkerhet kan gi kortsiktige utslag i etterspørselen etter Infrateks tjenester. Markedet som Infratek opererer i er relativt fragmentert og preget av selskaper med finansielle eiere, mindre regionale nisjeselskaper og datterselskaper av andre infrastruktur eiere. Sammen med behovet for en sterk leverandørindustri legger dette grunnlaget for en forventning om økt konsolidering. For å nå vekst ambisjonene, styrke posisjonen som en totalleverandør av infrastruktur og tekniske systemer samt oppnå fortsatt god verdi utvikling, skal Infratek ta en aktiv rolle i utviklingen av markedet både organisk og fra et strukturelt ståsted.

7 EN LEDENDE AKTØR MED VEKSTAMBISJONER I NORDEN VISJON Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden FORRETNINGSIDÈ Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur KJERNEVERDIER Tilstede Arbeidsglede Bevegelse

8 8 MEDARBEIDERE INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 VÅRE MEDARBEIDERE Infrateks 2600 ansatte etter overtakelse av Fortums entreprenørvirksomhet er konsernets viktigste ressurs. Infratek er en arbeidsintensiv virksomhet, hvor spennende arbeidsoppgaver, gode utviklings muligheter og et godt miljø er blant de faktorer konsernet må lykkes med for å sikre videre lønnsom utvikling. Konsernets personalpolitikk er derfor en viktig del av den daglige driften. UTVIKLING PÅ TVERS Konsernets politikk for human resources (HR) skal legge vekt på å skape en god balanse mellom konsernets forventninger og krav til den enkelte ansatte, i tillegg til den enkelte medarbeiders karriereutvikling. HR-politikken skal samtidig støtte opp om konsernets strategiske og forretnings messige mål, samt fremme en felles innovativ kultur som stimulerer til kunnskaps- og kompetanseutvikling på tvers i konsernet. ETABLERING AV KJERNEVERDIER OG EGEN HR-FUNKSJON Infratek er en arbeidsintensiv virksomhet der menneskene og deres samlede kompetanse er konsernets drivkraft. Høy fleksibilitet blant våre ansatte bidrar til å styrke konsernets konkurranseevne. I løpet av 2008 er det gjennomført flere prosesser som støtter opp om forretningsstrategien. Ett av hovedpunktene har vært utarbeidelse av kjerne verdier for konsernet som de an satte kan kjenne seg igjen i. Kjerne verdiene; tilstede, arbeidsglede og be vegelse, gjenspeiler Infrateks mål og strategi. Etablering av en velfungerende HRfunksjon etter utskillelsen fra Hafslund konsernet har også stått sentralt gjennom året. Retnings linjer er revidert, opplæringsprogram er tilpasset Infrateks virksomhet, klima undersøkelse er gjennomført og månedlig rapportering av HMS (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) statistikk igangsatt. Det er gjennom 2008 satt opp konserninterne kurs for nyansatte, og for nye ledere. Personal- og lederguide er utarbeidet som hjelp til våre ansatte og ledere for å styrke kunnskapen om rettigheter og plikter. For å tiltrekke oss den rette kompetansen er det arbeidet aktivt markedsmessig, både gjennom karriere sidene på infratek.no, gjennom jobbmesser og ved besøk på skoler og universiteter. Videre er personaldesk etablert som en konsernfelles instans for både registrering av ansatte, HMS rapport ering og andre konsernfelles HR aktiviteter. Det vil arbeides videre med disse prosessene inn i 2009 for å integrere Fortums entreprenørvirksomhet og gjøre Infratek til en attraktiv arbeidsgiver. Infratek er opptatt av å stimulere til mangfold i arbeidsstyrken, uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Arbeidet med å gjøre konsernet til en attraktiv og utviklende arbeidsplass er en kontinuerlig prosess som krever at Infratek omstiller seg i tråd med endringer i markedet, hos kunder, leverandører og blant de ansatte. TRIVSEL I HVERDAGEN Systematisk og målrettet arbeid med HMS er viktig for å kunne lykkes med trygge og forutsigbare tjenester innenfor forretningsområdene. Dette forankres gjennom forretnings områdenes ledergrupper og arbeidsmiljø utvalg. Målene skal nås ved at HMS-arbeidet planlegges, r apporteres og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi. Konsernet gjennomfører årlig klimaundersøkelser blant alle ansatte. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2008 har bidratt til handlingsplaner for konsernet. Det er i disse lagt vekt på forebyggende HMS-arbeid for å sikre at alle arbeids prosesser utføres med riktig kvalitet og minst mulig risiko. Klima undersøkelsene har også ført til økt fokus på lederskap i de ulike forretningsområdene. Det er i løpet av 2008 gjennomført lederevaluering på alle nivå for kontinuerlig å forbedre leder skapet i konsernet med mål om tilfredse ansatte, økt effektivitet og lønnsom drift.

9

10 10 FORRETNINGSOMRÅDER INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDET INFRASTRUKTUR Infrastruktur bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur. I tillegg leveres forskjellige typer beredskapstjenester. Høy markedsaktivitet gjennom året har gitt god omsetningsvekst innenfor etablerte produktområder. Fjernvarme er et nytt satsingsområde, som har vist god framgang. Overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet gir nye muligheter både i Norge, Sverige og Finland. Gjennom utvidelse av produktspekteret og etablering innen nye infrastruktursegmenter har forretningsområdet infrastruktur i 2008 befestet stillingen som en ledende leverandør av entrepriser og tjenester til eiere av samfunnskritisk infrastruktur. Forretnings driften er styrket ved at ansatte har fått økt ansvar og er blitt mer involvert i å sikre en lønnsom utvikling. Forretningsområdet Infrastruktur kan deles inn i fire produktområder som retter seg mot forskjellige infrastruktursegmenter: ELNETT Elnett utgjør bygging, drifting og vedlikehold av distribusjonsnett og regionalnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. Elnett utgjør om lag 85 prosent (75 prosent) av forretningsområdets driftsinntekter. Kundene består av nettselskaper og kraftprodusenter, industri med egen konsesjon og utbyggere med behov for nytilknytning eller endring av eksisterende infrastruktur. Utstyrsindustrien er også en viktig aktør og kunde. FIBER Fiber henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og drifting av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. Forretningsområdet arbeider med å komme i posisjon for å levere infrastruktur knyttet til trådløse nettverk med høy overføringskapasitet. Kundene er eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, men kan også være tjeneste- og utstyrsleverandører. VEILYS Veilys utgjør nybygging, drift og vedlikehold av vei- og gatelys samt styringssystemer knyttet til dette. Kundene er nettselskaper, vei-eiere, offentlige og private aktører med behov for egne belysningsanlegg.

11 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 KAPITTELTITTEL 11 ELNETT Bygging, drifting og vedlikehold av distribusjonsnett og regionalnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. FJERNVARME Vedlikeholdsarbeid og feilretting på eksisterende fjernvarmeanlegg. FIBER Bygging og drifting av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksess nett til kundene. VEILYS Nybygging, drift og vedlikehold av vei- og gatelys samt styringssystemer knyttet til dette.

12 12 FORRETNINGSOMRÅDER INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FJERNVARME Fjernvarme er et nytt satsingsområde i Infrastruktur. Fjernvarme utfører vedlikeholdsarbeid og feilretting på eksisterende fjernvarmeanlegg og kan påta seg total ansvar for tilknytning av nye kundesentraler til stamnettet for fjernvarme. Kundene er energiselskaper og industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Fjernvarme vil fortsatt ha fokus, samtidig som en søker å etablere seg innen jernbane/sporvei som et annet viktig infrastruktur område. Installasjonsvirksomheten innen forretningsområdet Teknikk vil fra 2009 innlemmes i forretningsområdet Infra struktur. Samordning og god utnyttelse av kompetanse og kapasitet innen Infrastruktur og Fortums entreprenørvirksomhet vil ha fokus i VEKA ENTREPRENAD Forretningsområdet har et heleid datterselskap i Sverige; Veka Entreprenad AB. Selskapet har spesialkompetanse innen framføring av forskjellige typer infrastruktur som elkabler, fiberkabler og rør i bakken. Veka Entreprenad omsatte i 2008 for 65,2 millioner kroner, har 30 ansatte og hoved kontor i Falkenberg i Sør Sverige. RESULTATER I ble et godt år for forretnings området med betydelig omsetningsvekst og et tilfreds stillende marginnivå. Det har vært høy aktivi tet innen distribusjonsnett og flere store kabel prosjekter innen regionalnett s amtidig som en har oppnådd betydelig vekst innen det nye produktområdet Fjernvarme. Skifte av hovedgrossist, etablering i Midt-Norge, omprofil ering samt satsingen innen fjernvarme har påvirket kostnads- og investeringsnivået i MILLIONER KRONER Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Driftsmargin 9,6 % 7,9 % MARKED OG MARKEDSUTSIKTER Markedet for bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur er voksende med et høyt aktivitetsnivå de nærmeste årene. Endrede værforhold, aldrende infrastruktur og økt energiforbruk er viktige drivere for det økte aktivitetsnivået. Finanskrise, endret rentenivå og økt økonomisk usikkerhet ventes midlertidig å gi kortsiktige utslag i etterspørselen etter Infratekst tjenester. I Sverige er man fortsatt opptatt av å få lagt distribusjons nettet ned i bakken etter negative driftserfaringer i forbindelse med stormene i 2005 og Markedet for infrastruktur er delvis fragmentert og umodent. For å oppnå effektiv drift er en konsolidering av bransjen påkrevd over tid. En betydelig andel av markedet betjenes i dag av egne driftsavdelinger hos energiselskapene. I tillegg består leverandørmarkedet av noen få større aktører, flere finansielt eid, samt mindre regionale og lokale selskaper som spesialiserer seg innen enkelte produktområder. Forretningsområdet Infrastruktur hadde ved utgangen av året 493 ansatte (490 årsverk) og et sykefravær på 5,0 (6,4) prosent. STRATEGI Infrastruktur skal styrke posisjonen som en ledende leverandør av bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur. Markedsposisjonen skal styrkes gjennom organisk og strukturell vekst både geografisk og innen relaterte produktområder. Forretningsutvikling står sentralt. Produkter og tjenester skal videreutvikles og tilpasses kundenes behov. Samtidig er ytterligere kostnads- og ressurs effektivisering i etablerte produksjonsmiljøer viktig for å sikre konkurransedyktige leveranser og god marginutvikling.

13 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDER 13 FORRETNINGSOMRÅDET TEKNIKK Teknikk har virksomhet innen tre områder; tekniske sikkerhetsløsninger, el-installasjon og elsikkerhet. Installasjon og Elsikkerhet kan vise til god drift og lønnsomhet for året. Driftsresultatet innen Sikkerhet Teknikk er preget av høye administrasjonskostnader og ikke tilstrekkelig utnyttelse av interne ressurser. Tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomheten. Fra 2009 innlemmes virksomheten innen Installasjon i det nye forretningsområdet Infrastruktur Vest, og konsernets sikkerhetsvirksomhet samles i ett forretningsområde med mål om økt samleveranse og bedre utnyttelse av interne ressurser. SIKKERHET TEKNIKK Sikkerhet Teknikk er en totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger og leverer alarm, tv-overvåkning, adgangskontroll, elektronisk varesikring, lås og beslag samt drifting av sikker hetsanlegg (ASP) til bedriftsmarkedet. Komplementære agenturer gir fleksibilitet og gjør at løsninger kan skreddersys for kun denes behov. Sikkerhet Teknikk har egen døgnbemannet driftssentral som tilbyr drifting av kundenes sikkerhets løsninger både innen alarm, tv-overvåkning og adgangs kontroll. Videre leverer Vakttjenester manuelle vektertjenester etter kundenes behov. Sikkerhet Teknikk har i 2008 iverksatt en rekke tiltak for å styrke driften. Det er blant annet gjenn omført nedbemanning for å redusere virksomhetens administrative kostnads base. Kundeog produktporteføljen er videre gjennomgått for å bedre kvaliteten og lønnsom heten. Kundene består av aktører innen energi, olje og gass, industri, transport, eiendom, bank/finans og varehandel. Markedsposi sjonen er spesielt sterk innen olje og gass og sikring av landbaserte produksjons anlegg, rør ledninger og administrasjons anlegg. Tjenestene leveres hovedsakelig til kunder i Norge, men Infratek har prosjektleveranser internajonalt. Deler av arbeidet rundt installasjon av sikkerhetsløsninger utføres av samarbeidspartnere, mens Sikkerhet Teknikk prosjekterer, idriftsetter og overvåker sikkerhetssystemene etter kundenes behov. Sikkerhet Teknikk har datterselskapet Eiendomssikring AS som er 51 prosent eid. INSTALLASJON Installasjon er en totalleverandør av installa - sjons tjenester med hovedvekt på prosjektmarkedet. Virksomheten leverer sterk- og svak strømstjenester primært til bedriftsmarkedet. Selskapet leverer også tjenester innen termografering, internkontroll, automasjon, byggestrøm og belysning med Østlandet som primærmarkedet. Installasjon har datterselskapet Østlandske Elektro AS som er 52 prosent eid.

14 14 KAPI APITTE TTELTITT TITTEL INFRA FRATEK ÅRSRAPPO PPORT 2008 SIKKERHET TEKNIKK Totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger og leverer alarm, tv -overvåkning, adgangs kontroll, elektronisk vare sikring, lås og beslag samt drifting av sikkerhetsanlegg (ASP) til bedriftsmarkedet. ELSIKKERHET Utfører oppgaver som det lokale eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. INSTALLASJON Totalleverandør av instal lasjons tjenester med hovedvekt på prosjektmarkedet.

15 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDER 15 ELSIKKERHET Elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid samt bistand til politiet ved etterforskning av branner. Elsikkerhet utfører også måling av strømmålere. DLE-oppgavene er lovpålagt netteiere som kjøper tjenesten fra eksterne leverandører. Tjenesten reguleres av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Endringer i kravene og innholdet i DLE-oppgavene har ført til økt aktivitet. Etter anbudskonkurranse ble Elsikkerhet i 2008 tildelt kontrakt med Hafslund Nett AS vedrørende utførelse av DLE-oppgaver i den største av Hafslund Netts tre anbudsutsatte regioner, region Oslo. Kontrakten løper i 2009 og 2010 med opsjon på ytterligere to år. Elsikkerhet har i dag fire kunder: nettselskapene Hafslund Nett, Fortum Distribusjon, Lyse Infra og Høland Setskog Energiverk. RESULTATER I preges av redusert omsetning på bakgrunn av gjennomført strategiskifte innen Installasjon i 2007 og ikke tilfredsstillende lønnsomhet innen Sikkerhet Teknikk. Installasjon og Elsikkerhet kan vise til god lønnsomhet. For høye administrasjonskostnader i forhold til utførende kapasitet, og manglende ressursutnyttelse har svekket lønnsomheten innen Sikkerhet Teknikk. Kostnader forbundet med nedbemanning og ukurans varelager trekker resultatet ned. Det arbeides med å se på effektiviseringstiltak mellom Sikkerhet Teknikk og Vakttjenester, samtidig som iverksatte restruktureringstiltak videreføres. MILLIONER KRONER Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Driftsmargin 5,8 % 7,0 % Teknikk hadde 365 ansatte (363 årsverk) ved utgangen av 2008, hvorav 193 innen Sikkerhet Teknikk, 108 innen Installasjon og 64 innen Elsikkerhet. Gjennomsnittlig sykefravær for forretningsområdet var 4,3 (5,3) prosent. STRATEGI Sikkerhetsvirksomheten innen forretningsområdet Teknikk skal styrke lønnsomheten inn i Installasjon vil fra 2009 integreres i forretningsområdet Infrastruktur Vest for å oppnå ytterligere effektivitetsutnyttelse ved å spisse virksomheten mot produktområder hvor Infratek har et konkurransefortrinn. Elsikkerhet skal ta en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av el-sikkerhet. Sikkerhet Teknikk skal arbeide aktivt for å styrke lønnsomheten. Over tid skal organisk og strukturell ekspansjon søkes gjennom økt geografisk tilstedeværelse rettet mot eksisterende produktportefølje. Kundene er i økende grad internasjonale med et tiltakende behov for standardiserte sikkerhetsløsninger på tvers av landegrensene. For å kunne levere og støtte valgte sikkerhetsløsninger over lengre tidsperioder blir størrelse og langsiktighet stadig viktigere. MARKED OG MARKEDSUTSIKTER Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje drevet av økt kriminalitet, raskere tekno logisk utvikling og en økning i kjøp av tjenester fra tredjeparts-leverandører. Både private og offentlige aktører ønsker i økende grad å sikre egen virksomhet for å forhindre avbrudd og tap. Det norske markedet domineres av fire store totalleverandører: Securitas/ Niscayah, Infratek, G4S og Vaktservice. Videre finnes en rekke mellomstore distributører av sikkerhetssystemer som driftes enten av kunden selv eller tilknyttes ulike driftssentraler. Markedet for installasjonstjenester er stort, kjennetegnes av høy konkurranse og mange aktører. Det er derfor gjort et strategisk valg å rette virksomheten mot utvalgte produktområder hvor Infratek har en sterk posisjon, og innlemme virksomheten i forretningsområdet Infrastruktur Vest fra Etter en rekke branner har samfunnet stilt krav om hyppigere kontroller av elektrisitetsanlegg. Eventuelle nye regulatoriske krav vil bidra til å øke aktiviteten innen myndighetspålagte kontrolltjenester av el-sikkerhet, hvor Infratek skal ta sin andel. De største aktørene som utfører DLE-oppgaver på vegne av nettselskap i Norge er, i tillegg til Infratek, Elsikkerhet Øst AS, Nettpartner AS, Nett Consult AS og EL-Tilsyn AS.

16 16 FORRETNINGSOMRÅDER INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDET VAKTTJENESTER Vakttjenester leverer mobile og prosjektbaserte vakttjenester til bedriftskunder har vært preget av strategisk dreining av produktporteføljen mot økt satsning på mobile tjenester, og overgang fra ordinære stasjonære tjenester til prosjektbaserte vakttjenester. Tilpasning av administrativ kapasitet på bakgrunn av redusert omsetning og endret produktfokus, for å legge til rette for fremtidig økt lønnsomhet, har stått sentralt i Vakttjenester leverer tjenester innen mobile og prosjektbaserte vakttjenester, deriblant mobile vakttjenester til forretnings området Teknikk. Beredskap og utrykning for bolig alarmer tilhørende Securitas Direct etter deres kjøp av Hafslund Sikkerhet Privat høsten 2008, samt stenge- og avlesnings oppdrag av strømmålere på vegne av Hafslund-konsernet, er også viktige produkt områder. Vakttjenester iverksatte ved ut gangen av året et pilotprosjekt sammen med forretnings området Teknikk for leveranse av årlige service kontroller på alarm anlegg. HR (Human Resource) enheten i Vakt tjenester har bidratt med betydelig kompe tanse innen rekruttering og personal utvikling for Infratek og øvrige forretningsområder, og med aktiv ledelse av konsernets felles HR-forum. For å sikre en effektiv drift og gode kundeleveranser er stabil bemanning og rekruttering av ansatte med en profil som sammenfaller med konsernets verdigrunnlag viktig for å lykkes. Vakttjenesters etablerte organisasjonsmodell er videreført med lokale justeringer tilpasset kapasitet og behov, med fortsatt mål om å tydeliggjøre oppgaver, ansvar og fullmakter. RESULTAT 2008 Vakttjenester opplevde noe svakere lønnsomhet i 2008 mot Resultat ut viklingen må sees i sammenheng med strategisk dreining av produktfokus, samt bortfall av omsetning innen tjenesteområder med høyere dekningsbidrag sammenliknet med øvrige tjenesteområder. Restrukturerings tiltak av administrativ kapasitet er gjennomført, og driftseffektiviteten er økt gjennom utvikling og idrift - settelse av it-baserte kontrollverktøy. Dette skal bidra til økt lønnsomhet i 2009.

17 INFR ATEK ÅRSRAPP R ORT 2008 MOBILE KAPITTE VAKTTJENESTER ELTIT TTEL 17 Utfører beredskap, ut rykning ved alarmer, service oppdrag, målerav lesningsoppdrag, inspeksjoner av bygninger, nærmiljø og kritisk infra struktur, for å fore bygge uøn skede hendelser og skader. KONTROLLTJENESTER Utøvelse av ulike kontrolltjenester og kontrolltiltak innen detaljhandel, transport, industri og produksjon for å forebygge svinn og verdiforringelse. PROSJEKTBASERTE VAKTTJENESTER Uniformerte vakttjenester ved industrianlegg, byggeplasser, næringseiendommer, detalj handel og offentlige etater for å ivareta ønsket kvalitets-, service- og sikkerhetsprofil. MILL. KRONER Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger 6 10 Driftsresultat 4 6 Driftsmargin 1,7 % 2,9 % Vakttjenester hadde 622 ansatte (327 årsverk) ved utgangen av Gjennomsnittlig sykefravær for forretningsområdet var 4,7 (5,5) prosent. STRATEGI Vakttjenester skal fortsatt legge vekt på organisk vekst, og har kompetanse, kvalitet og kapasitet til å oppnå lønnsom vekst. Vakttjenester henvender seg først og fremst til bedriftsmarkedet; kunder som er eiere av kritisk infrastruktur, eiendomsbesittere, industri, offentlig kommunikasjon og detaljhandel. Aktiviteten skal fortsatt rettes mot tjenester som støtter virksomheten innen de øvrige forretningsområdene. MARKED OG MARKEDSUTSIKTER Det norske markedet for vekter tjenester domineres av fire store aktører: Securitas, Vakt Service, G4S og Infratek, i tillegg til en rekke mindre regionale aktører. Markedet er regu lert av Lov om Vaktvirksom het, og regjeringen har iverksatt en gjen nom gang av regel verket for vaktvirksomhet. Nytt lovforslag er sendt på høring, og ny Lov om Vakt virksomhet ventes i løpet av Ny Lov om Vaktvirksomhet er ventet å ha utvidede krav til grunn opplæring og regodkjenning av vektere. Det er også signaler om at egenvakthold vil underlegges loven. Markedet for manuelle vektertjenester er voksende, drevet av nye myndighetskrav for sikring av kritisk infrastruktur som flyplasser, havner, offentlig kommunikasjon og byggeplasser. I tillegg fører økende kriminalitet til økt behov for sikring av både private og offentlige bygg.

18 18 FRA NORSK TIL NORDISK INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FRA NORSK TIL NORDISK INFRATEK OVERTAR FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET Den 15. januar 2009 overtok Infratek Fortums entreprenør virksomhet i Norge, Sverige og Finland ansatte er fra 2009 en del av Infratek. Konsernet dobler sin virksomhet og går fra å være et norsk til et nordisk konsern. Virksomhetene har sammenfallende historikk, og utfyller hverandre både innen produkt og geografi. Dette gir en solid plattform for videre utvikling og vekst. BETYDELIG STYRKING INNEN INFRASTRUKTUR Fortums entreprenørvirksomhet bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur i Norge, Sverige og Finland rettet mot infrastruktureiere. Virksomheten har 147 ansatte i Norge, 800 ansatte i Sverige og 145 ansatte i Finland. Fortums entreprenørvirksomhet har en solid kundebase som består av, blant annet, de tre største nett infrastruktureierne i Sverige; E.ON, Vattenfall og Fortum, og andre infrastruktureiere som Fingrid og Arlanda Express. Transaksjonen innebærer overtakelse av det norske selskapet Fortum Service AS. Videre innlemmes selskapene; Infra Service Väst AB, Infra Service Öst AB og Finnish Substation Service Oy, som alle ble etablert 1. juli 2008 som følge av en utskillelse fra forretningsområdet Fortum Service. Som del av transaksjonen inngikk også virksomhetsoverdragelse av 140 ansatte og en langsiktig leveranseavtale fra Fortum Distribusjon i Sverige. ET GODT UTGANGSPUNKT FOR Å ETABLERE EN NORDISK MARKEDSLEDER Overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet støtter opp om Infrateks strategi, og skaper en styrket plattform for videre verdiskapning. Konsernet går fra å være et norsk konsern til å bli et nordisk konsern. Virksomhetene har sammenfallende historikk og er begge betydningsfulle aktører i sine hjemmemarkeder for bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur. Sammenslåingen legger grunnlaget for økt effektivisering og kompetanseoverføring, samt bedrede innkjøpsmuligheter og leveranseevne. Veksten innen bygging og drifting av energirelatert infrastruktur krever større og mer effektive leverandører. Etableringen av et nordisk konsern vil øke Infrateks attraktivitet som arbeidsgiver samt tilgang til fagutdannet arbeidskraft. BAKGRUNN FOR SAMMENSLÅINGEN Skape en slagkraftig nordisk aktør Profesjonelle kunder krever store og langsiktige partnere Komplementær geografisk tilstedeværelse og sterk posisjon i ønskede markeder Økt attraktivitet som arbeidsgiver Økt tilgang til ytterligere markeds muligheter

19 INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 FRA NORSK TIL NORDISK 19 INFRATEK-KONSERNET ETTER OVERTAKELSE AV FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET NORGE (1602 ansatte*) BYGGER, DRIFTER OG SIKRER INFRASTRUKTUR Infrastruktur Kraftnett, distribusjons-, regionalnett og transformatorstasjoner Fjernvarme Offentlig vei- og gatelys Telekom infrastruktur Sikkerhet Sikkerhetssystemer Kontrollsystemer Mobile og stasjonære vektertjenester Elsikkerhet INFRATEK TIDLIGERE FORTUM SVERIGE (830 ansatte*) FINLAND (145 ansatte*) BYGGER, DRIFTER OG VEDLIKEHOLDER INFRASTRUKTUR BYGGER OG VEDLIKE HOLDER INFTRASTRUKTUR *Antall ansatte per Kraftnett, distribusjons-, regionalnett og transformatorstasjoner Offentlig vei- og gatelys Offentlig transport Telekom infrastruktur Energimålere Understasjoner og transformatorer

20 20 FRA NORSK TIL NORDISK INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 NY OPERASJONELL STRUKTUR Infratek organiseres i tre nye forretnings områder fra 2009 som følge av overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet; Infrastruktur Vest, Infrastruktur Øst og Sikkerhet. Christer Sundin er ny i konsern ledelsen og kommer fra Fortum konsernet hvor han var ansvarlig for Fortums entreprenørvirksomhet. NY OPERASJONELL STRUKTUR FRA 2009 ET SOLID FINANSIELT FUNDAMENT Fortums entreprenørvirksomhet har en omsetning på nivå med Infrateks virksomhet for Driftsmarginen, spesielt i Sverige, bærer preg av en mer umoden virksomhet sammenliknet med forretningsområdet Infrastruktur i Infratek. Dette gir imidlertid et godt utgangspunkt for kompetanseoverføring og økt spesialisering, mer effektiv utnyttelse av ansatte og utstyr, samtidig som sammenslåingen styrker Infrateks innkjøpsog salgsposisjon. Fortums entreprenørvirksomhet bidrar med en solid kontantbeholdning og det samlede konsernet får en proforma egenkapitalandel på 55 prosent ved årsskiftet Se note 25, side 56-57, for proforma sammenstilling av resultat og balanse for Infratek og Fortums entreprenørvirksomhet. OMSETNING PER LAND 2008* FOR FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET 100% = 1491 millioner kroner NORGE FINLAND SVERIGE PROFORMA RESULTAT 2008* FOR FORTUMS ENTREPRENØRVIRKSOMHET MILLIONER KRONER Proforma Fortum Norge Sverige Finland selskaper Driftsinntekter Driftsresultater før avskrivninger Driftsresultat Resultat etter skatt Driftsmargin 5,7 % 1,9 % 4,6 % 2,8 % * For informasjonsformål basert på foreløpig resultat og balanse betinget av endelig avregning mellom Fortum og Infratek. Fortum tilsvarer Fortums entreprenørvirksomhet; Fortum Service AS, Infra Service Väst AB, Infra Service Öst AB og Finnish Substation Service Oy.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer