Kommuneplan og reguleringsplan: Bruk av grønne arealformål, hensynssoner og bestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan og reguleringsplan: Bruk av grønne arealformål, hensynssoner og bestemmelser"

Transkript

1 Kommuneplan og reguleringsplan: Bruk av grønne arealformål, hensynssoner og bestemmelser Arendal, v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

2 2

3 Arealressurs (AR5): Utmerket grunnlag å: 1. plukke grønnstruktur fra, spesielt i kommuneplan. 2. Synliggjøre sammenheng med utenforliggende grønnstruktur i planbeskrivelser Sier dog ingenting om kvaliteter etc.

4 Realisering i plan. Innenfor byggesonen: grønnstrukturformål Utenfor byggesonen: LNF + hensynssoner 4

5 Bakgrunn Bakgrunn -Økende fokus på grønnstruktur i nasjonal politikk og lovgivning Folkehelse, naturmangfold, estetikk, lek, klimatilpasset overvannshåndtering 5

6 Bakgrunn Grønne formål i plan Mulighet til å ivareta grønne formål i planer på alle nivå ble kraftig vitalisert i pbl 08. Bakgrunnen fremgår av NOU I (2001:7), NOU II (2003:14) og Ot.prp. nr. 32 ( ). 6

7 Bakgrunn NOU 2001:7 Målsetting om å styrke mulighetene til å fremme og ivareta friluftsliv, naturhensyn, grønne interesser m.v. i planleggingen. Viser til framtidens behov for mer effektiv arealbruk ved bl.a. mer fortetting, og peker på: Negative konsekvenser... er særlig knyttet til faren for nedbygging av grønne lunger og grønnstruktur i byer og tettsteder og til uheldige inngrep i kulturmiljøer og etablerte bolig- og bystrøk (s.74). 7

8 Bakgrunn NOU 2003:14 Planlovutvalgets utredning med lovforslag presiserer: Viktige grønnstrukturer som må sikres for barn er blant annet «100-metersskogen», fjellknauser, småbekker og grøntdrag i og mellom bebygde områder. Grøntdragene er viktige snarveger for barn og unge til barnehager, skoler og fritidsaktiviteter, og utgjør sammen med åpne løkker trygge leke- og samlingsplasser (s.170). Grønnstruktur foreslås som eget underformål til byggeområde. 8

9 Bakgrunn Ot.prp. nr. 32 ( ) (Lovforslag om plandelen til pbl 08) Grønnstruktur innføres som eget hovedformål. Grønnstruktur tas med som (alternativt) formål i hensynssone etter 11-8, bokstav c. Vide hjemler for å angi bestemmelser. 9

10 Verktøykassa -Hensynssoner, arealformål og bestemmelser i kommuneplan og reguleringsplan 10

11 Hensynssoner Hensynssone etter 11-8c Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det, samtidig med fastsetting av verneforskrift for nytt verneområde eller revisjon av verneforskrift eller forvaltningsplan for etablerte verneområder, fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet. Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. 11

12 Hensynssoner Ot.prp. nr. 32 ( ) Hensynssone etter 11-8c: Alternativ måte å vise grønnstrukturen på. Fremstår som en begrensing knyttet til det underliggende arealformålet. Der arealformålet Grønnstruktur er benyttet, skal ikke samme areal vises som hensynssone med tilhørende retningslinjer. 12

13 Hensynssoner Hensynssone for grønne formål ( 11-8 c) i kommuneplan Brukes der det er viktig å vise grønnstruktursammenhengen på kommuneplannivå. Særlig aktuelt for å påvise relevante interesser i LNFR-områder. Det kan ikke gis bestemmelser til hensynssonen (med unntak av randsonen til samtidig naturvern jf. 2. ledd), men retningslinjer f.eks. om at: deler av et område holdes ubebygd (f.eks. hensynsone i framtidig byggeområde) Kommunal drift, f.eks: vegetasjonen skal beholdes, turvei skal opparbeides mv. Slike krav i retningslinjer må ivaretas gjennom formål og bestemmelser i senere reguleringsplanarbeid. 13

14 Hensynssoner Eksempler på retningslinjer: Stavanger 14

15 Eksempel kommuneplan Jordvern Hensynssoner Grønne hensyn Turområde Turområde Jordvern Kulturmiljø F F F F 15

16 Eksempel kommuneplan Hensynssoner Arealformål uten LNF Jordvern Turområde Turområde Jordvern Kulturmiljø F F F Arealformål innenfor tettbygd strøk 16 F

17 Eksempel kommuneplan Hensynssoner Hensynssoner Hensynssoner etter 11-8 c utenfor bebyggelsen 17

18 Hensynssoner Hensynssone for grønne formål ( 11-8 c) i reguleringsplan 12 6 Hensynssoner i reguleringsplan De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, jf og 11 10, skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen. I reguleringsplaner bør en imidlertid primært søke å detaljere arealbruk knyttet til grønne hensyn ( 11-8 c) med arealformål, bestemmelser og eventuelt bestemmelsesområder. Unntak kan være områdereguleringsplaner med krav om detaljregulering, men hovedstrukturene bør være avklart. Unntak kan også gjelde spesielle objekter innenfor byggeområder, f.eks. enkelttrær eller viktige dammer, der hensynssone blir tilknyttet bestemmelse om sikring etter 12-7 nr NB: Fareområder og bevarings- eller verneområder skal alltid vises med hensynssone i reguleringsplan ( 11-8 a og d).

19 Hensynssoner Eksempel - hensynssone 11-8 c i reguleringsplan... Dette kan gi mening avhengig av bestemmelsene 19

20 Arealformål Arealformål 1. Bebyggelse og anlegg Kommuneplan Reguleringsplan sosi Uteoppholdsareal Uteoppholdsareal 1600 Lekeplass 1610 Gårdsplass 1620 Parsellhage 1630 Annet uteopphold Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kommuneplan Reguleringsplan sosi Annen veggrunn - grøntareal 2019 Annen banegrunn - grøntareal

21 Arealformål Uteoppholdsareal (1600*) (rpl og kpl) Uteoppholdsareal: de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering (men ikke restareal...). Lek: Områder som skal opparbeides til lek (ikke det samme som friområde...). Bestemmelser om rekkefølge, kvalitets- og funksjonskrav. Privat, felles eller offentlig areal. 21

22 Arealformål Uteoppholdsareal Avgrensning mot grønnstrukturformål: Grønnstrukturformål skal normalt inngå i en større, sammenhengende (og oftest allment tilgjengelig) grønnstruktur utover planområdet. Uteoppholdsareal kan (i likhet med grønnstrukturformål) gi grunnlag for krav om innløsning/erstatning dersom bestemmelse om «offentlig». 22

23 Arealformål «Riktig» bruk. Uteoppholdsarealene inngår ikke som del av grønnstrukturen i området. Lek Uteoppholdsareal 23

24 Arealformål 3. Grønnstruktur Kommuneplan Reguleringsplan sosi Grønnstruktur Grønnstruktur 3001 Naturområde Naturområde 3020 Turdrag (formål eller linje) Turdrag 3030 (linjesymbol) Turveg 3031 Friområde Friområde 3040 Badeplass-/område 3041 Park Park 3050 Vegetasjonsskjerm 3060 Kombinerte grønnstrukturformål Kombinerte grønnstrukturformål 3800 Angitt grønnstruktur med andre angitte hovedformål

25 Arealformål Ot.prp. nr. 32 ( ) Grønnstruktur som formål Formålet brukes for å avgrense hovedstrukturen i grøntdrag og naturområder, gjennomgående turdrag og parker og større friområder, lekeområder og naturområder innen byggesonen. Grønnstrukturen binder de grønne områdene innenfor byggesonen sammen med friluftsområder utenfor (LNFR). Forholdet til jord- og skoglov: KPL: Jordlov og skoglov tilsidesettes ikke. RPL: Jordlov tilsidesettes, men ikke skoglov. 25

26 Arealformål Grønnstruktur (3001) (generalisert) (kpl og rpl) Generelt formål som brukes på grønne strukturer innenfor byggesonen/tettsteder der hovedkvaliteten som skal ivaretas er «det grønne preget», og der opparbeiding/tilrettelegging ikke er hovedmålet. Bør stå i sammenheng med grønnstruktur i tilstøtende planer. Bestemmelser om bevaring av vegetasjon, akseptabel skjøtsel, rydding av stier etc. 26

27 Arealformål Turdrag (3030) (kpl og rpl) (Grønt)drag i tettbebyggelse som synliggjør viktige tursammenhenger i byer og tettsteder Ikke nødvendigvis en enkelt tydelig og åpenbar turveg, men en «korridor» du kan ferdes gjennom, kanskje dels over sti, litt på gang- og sykkelveg, dels på landbruksveg e.a. Kan omslutte turveg, og dermed favne om areal med tilliggende kvaliteter for turopplevelsen. Relevant i både kommuneplan og reguleringsplan. 27

28 Arealformål Turveg (3031) (rpl) Detaljerer gangveg/turdrag fra kpl (formål eller linje). Brukes der eksisterende eller framtidig turveg/sti er klart definert. Areal for turveg er naturlig en smalere stripe som omfatter stien/turvegen med kun sitt umiddelbare sideterreng. Bestemmelse om offentlig eierskap der areal til offentlig turveg er eller skal sikres. 28

29 Arealformål? 29

30 Arealformål Vegetasjonsskjerm 3060 (rpl) Brukes på områder der vegetasjon skal beholdes eller opparbeides av miljømessige hensyn (lokalklima, estetikk, støy etc.). Ikke for områder med spesielle verdier for ferdsel, friluftsliv eller natur. For parkbelte i industriområder m.v vil bestemmelsesområde være et bedre alternativ. 30

31 Arealformål Friområde (3040) (kpl og rpl) Brukes på friområder (normalt tilrettelagte områder for rekreasjon) i tettsteder/innenfor byggesonen. Bør bare brukes på: områder som er i offentlig eie områder som skal erverves Kanskje også områder hvor det offentlige har tinglyst avtale om rett til å tilrettelegge for offentlig bruk. Bestemmelser som fremmer bruken av området. 31

32 Arealformål Naturområde (3020) (kpl og rpl) Brukes på områder der fremherskende egenskap er områdets naturkvaliteter. Eks: Viktig naturmangfold innenfor tettsteder. Bestemmelser om forbud mot inngrep og evt. akseptabel skjøtsel. Kun enkel tilrettelegging kan tillates (f.eks. stier). Tyngre tiltak vil normalt være i strid med formålet. Ikke det samme som «naturvern» under LNFR. 32

33 Arealformål Vegetasjonsskjermer? Vegetasjonsbelte i industriområde kan angis som bestemmelsesområde innenfor byggeformålet. Friområde / naturområde Annen veggrunn - grøntareal 33

34 Arealformål Park (3050) (kpl og rpl) Brukes på grøntområder som er anlagt og bevisst utformet med arkitektoniske kvaliteter, ofte som et byplan- eller historisk element. Kultivert vegetasjon, og ofte høy grad av tilrettelegging med for ferdsel og aktiviteter. Normalt offentlig, men kan være privat. Bestemmelser om skjøtsel, bevaring etc. 34

35 Arealformål Kombinerte grønnstrukturformål Kombinert «med seg selv» (1800) Ofte mer enn èn fremherskende egenskap innenfor et grønnstrukturområde. F.eks. Natur-/friområde eller park/friområde. Kombinert med andre hovedformål (1900) Kan f.eks. brukes der et område skal gå fra en bruk til en annen midlertidig deponi som etter avslutning skal opparbeides som friområde/grønnstruktur. Må reguleres ved bestemmelser, f.eks. rekkefølge. NB: «Beskrivelse» påkrevd for alle kombinerte formål ihht SOSI 35

36 Arealformål Kombinasjon med andre formål 36

37 Arealformål Kombinasjon med andre formål Bedre (?): Bestemmelsesområde 37

38 Arealformål 5. Landbruks,- natur- og friluftsformål Kommuneplan Reguleringsplan LNFR-areal for nødvendige tiltak... LNFR-areal for nødvendige tiltak Landbruk 5110 Jordbruk 5111 Skogbruk 5112 Naturformål 5120 Friluftsformål 5130 Naturvern 5300 Jordvern 5400 Særlige landskapshensyn 5500 LNFR kombinert med andre angitte hovedformål

39 Arealformål LNFR (5100) Kommuneplan Generelt, udelelig formål som normalt omfatter alt areal utenfor byggesoner. Spesielle grønnstrukturkvaliteter må vises med hensynssone. «All grønnstruktur leder til LNF» 39

40 Arealformål LNFR i reguleringsplan LNFR samlet, eller spesifisert i underformål. Ivaretar de samme hensynene som tilsvarende formål under kategorien grønnstruktur. Benyttes utenfor byer og tettsteder. Vurdering om LNF eller grønnstruktur innenfor store hytteområder/-landsbyer. 40

41 Arealformål Bykle 41

42 Arealformål LNFR Forholdet mellom grønnstruktur og LNFR - friluftsformål Friluftsformål tilsvarer i prinsippet pbl 85 s «spesialområde friluftsområde». En (viktig) forskjell: Eierskap kan ikke angis for LNFR. Friluftsformål gir kommunen ekspropriasjonsrett, men ikke grunneieren innløsningsrett. Tilsidesetter ikke landbrukslovgivningen. 42

43 Arealformål LNFR kombinert med andre angitte hovedformål LNFR 5900 LNFR, samlet eller hver for seg, kan kombineres med andre hovedformål. Dette kan være en måte å vise alternerende bruk, f.eks skilek/-anlegg om vinteren og beiteområde om sommeren. (dette kan nok også vises som bestemmelsesområde etter 12-7 nr. 1). 43

44 Arealformål LNFR i kombinasjon 44

45 Arealformål 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Kommuneplan Reguleringsplan sosi Bruk og vern av sjø og vassdrag Bruk og vern av sjø og vassdrag 6001 Naturområde Naturområde 6600 Naturområde i sjø og vassdr Naturområde i sjø og vassdr. m/tilhørende strandsone 6620 Friluftsområde Friluftsområde 6700 Kombinerte formål i sjø og vassdrag m/u tilhørende strandsone Friluftsområde i sjø og vassdr Friluftsområde i sjø og vassdr. m/tilhørende strandsone 6720 Idrett/vannsport 6760 Badeområde 6770 Kombinerte formål i sjø og vassdrag m/u tilhørende strands. Angitt formål i sjø og vassdr. m/u tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål

46 Arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag (6000*) (kpl og rpl) Store muligheter for kombinasjoner, presisering og/eller differensiering. Bruk av muligheten for å ta med «tilhørende strandsone» er først og fremst et alternativ til bruk av tilsvarende formål under LNFRkategorien på landsiden. Eierskap kan angis. 46

47 De mest relevante bestemmelsene til grønne formål i planer Bestemmelser Om plankrav og unntak fra plankrav for bestemte tiltak (innenfor arealformål nr. 1, 2, 3 og 4 i 11-7) KPL (11-9 nr. 1 og nr. 1): Lillesand 47

48 De mest relevante bestemmelsene til grønne formål i planer Om innholdet i utbyggingsavtaler KPL ( 11-9 nr. 2): Bestemmelser OBS! Nannestad 48

49 Bestemmelser Rekkefølgekrav om opparbeiding: KPL ( 11-9 nr. 4) og RPL ( 12-7 nr. 10): Iveland 49

50 Bestemmelser Bestemmelser om byggegrenser, funksjonskrav, universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, m.v. KPL ( 11-9 nr. 5) og RPL ( 12-7 nr. 2 og 4): Risør 50

51 Bestemmelser Bestemmelser om vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet. RPL ( 12-7 nr. 2): Kan antakelig hjemle adferdsregler innenfor friområder, ved f.eks. forbud mot bålbrenning utenfor anlagt bålplass, telting utenfor anlagt teltplass etc. Forbud mot vannskuterkjøring innenfor bruk og vern av sjø og vassdrag (som inkluderer ferdsel). NB: Må (som alltid) være klar sammenheng mellom bestemmelse og planens formål. 51

52 Bestemmelser Om miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap, grønnstruktur. KPL ( 11-9 nr. 6) og RPL ( 12-7 nr 3, 6): KPL: 11-9 nr. 6 hjemler generelle bestemmelser, f.eks om ivaretakelse av vegetasjon innenfor grønnstruktur, landskapstilpasning og hensyn til naturmangfoldet. RPL: 12-7 nr. 3 er relevant bl.a. der reguleringsplan skal håndtere forurensningsmessige forhold, f.eks. ved fastsetting av grenseverdier for støy eller avrenning (f.eks. min ph). RPL: 12-7 nr. 6 er en «vernebestemmelse» som knyttes til elementer og objekter som skal sikres. Bestemmelsen kan knyttes til formål, bestemmelsesområde, hensynssone eller andre objekter (f.eks. enkelttrær). 52

53 Bestemmelser Om forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid. KPL ( 11-9 nr. 8), RPL ( 12-7 nr. 12 jf. 11): Vennesla 53

54 Bestemmelser Om fysisk utforming, estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg. KPL ( nr. 2), RPL ( 12-7 nr. 1): KPL: Mens nr. 2 primært er tenkt knyttet til samferdselstiltak, er 11-9 nr. 5 (funksjonskrav) mer relevant for grønnstrukturformål i kommuneplan. RPL: 12-7 nr.1 kan knyttes til alle typer areal, og er grunnlaget for estetiske krav. Konkretiserte krav til bebyggelse for å ivareta tilliggende landskapskvaliteter. Krav til utforming av f.eks. park, norm for merking av stier i friluftsområder etc. 54

55 Bestemmelser Om retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i 12-5 (RPL 12-9): Skjøtselstiltakene må fremme formålet. Kan brukes ved regulering til naturvern (som alternativ til vern etter naturmangfoldloven), jf. også 12.7 nr. 6. Forutsetning om parkmessig drift i parker, slåttedrift i kulturlandskap etc. Hvem som eventuelt skal ha ansvar for gjennomføring kan ikke plasseres i bestemmelsene. Kan ikke i seg selv regulere næringsvirksomhet som er styrt av sektorlovgivning (f.eks. kreve spesiell drift i område regulert til jordbruk). Vil primært gjelde kommunens egen virksomhet (kommunal eiendom eller disposisjonsrett). 55

56 Bestemmelser Om eierskap. KPL ( nr. 3) og RPL ( 12-7 nr. 14): Kan fastsettes med bestemmelse, og skal da angis ved egenskap (eierform) og synliggjøres gjennom påskrift, f.eks. o_park1 (offentlig), f_lek1 (felles). I kpl kan eierskap angis for arealformål 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4. I rpl kan eierskap angis for alle andre arealformål enn LNFR. Det er vanskelig å se for seg privat grønnstruktur - særlig friområde. Uteoppholdsareal og grønnstruktur som angis som offentlig kan gi grunnlag for innløsning/erstatning. 56

57 Bestemmelser De mest relevante bestemmelsene til LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag ( 11-7 nr. 5 og 6) i kommuneplan: Generelle bestemmelser under nr. 3 om bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn nr. 5 om forbud mot å sette i verk bestemte angitte bygge- og anleggstiltak i områder inntil 100 meter langs vassdrag, samt om kantvegetasjon og sikring av allmennhetens tilgang til strandsonen. Vil utelukkende gjelde innenfor LNFR-områder. Kan styre landbruksbygg nr. 5 må benyttes for andre hovedformål. 57

58 Bestemmelser Forhold det IKKE kan gis bestemmelser om Hvem som skal ha ansvar for gjennomføringen. Bestemmelser om forhold utenfor planområdet. Hvem som kan eie eller benytte bygninger, anlegg og grunn. Forhold av privatrettslig karakter, herunder: Økonomiske forhold Plikter og rettigheter Krav om deltakelse i velforening e.l. Bestemmelser som går utover eller motvirker arealformålet bestemmelsen gjelder for. Bestemmelser som er i strid med øvrige lov- eller forskriftsbestemmelser. 58

59 Alternative planløsninger Illustrasjon Det finnes alternative løsninger til alle planutfordringer 59

60 Alternativ planløsning nr. 1 Illustrasjon 60

61 Alternativ planløsning nr. 2 Illustrasjon 61

62 Gjennomføring Gjennomføring ved offentlig erverv Områder som skal overtas av kommunen bør avklares så tidlig som mulig i planprosessen, og bør være tema i oppstartsmøte. Eiendomsoverdragelse kan gjøres etter privatrettslig avtale eller som del av gjennomføring av utbyggingsavtale. Utbyggingsavtale etter kapittel 17 i pbl er en frivillig ordning der ansvar for gjennomføring (økonomisk og praktisk) og eventuell kommunal overtakelse av grunn avtales. 62

63 Utbyggingsavtaler Om utbyggingsavtaler Kommunen må ha fattet vedtak om bruk av utbyggingsavtaler etter pbl kap. 17. I dette vedtaket bør kommunens ambisjoner i forhold til opparbeidelse og overtakelse av grønnstruktur fremgå på linje med annen offentlig infrastruktur. Utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i kommuneplan eller reguleringsplan. Rekkefølgebestemmelser sentrale. Krav om forholdsmessighet krav til utbygger må stå i forhold til behov som følger av planen. 63

64 Utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler Utbyggingsavtale er en frivillig ordning. Verken kommunen eller utbygger kan kreve utbyggingsavtale. Utbyggingsavtaler kan inneholde avtale om ansvar for både opparbeiding, eierforhold og drift/skjøtsel av områder. F.eks at utbygger skal opparbeide, kommunen eie og borettslag drifte. Avtalen kan tinglyses på eiendommen. 64

65 Ytterligere info Videre lesing: KMD s samleside om kommunal planlegging. Veileder M Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. Takk for oppmerksomheten! 65

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler i Plan og bygningsloven v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler Plan- og bygningsloven inneholder en rekke virkemidler som kan ivareta naturmangfoldet De viktigste juridiske virkemidlene er

Detaljer

Kantsoneseminar. Plan- og bygningsloven. Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging NMBU

Kantsoneseminar. Plan- og bygningsloven. Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging NMBU Kantsoneseminar Plan- og bygningsloven Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging NMBU Kommuneplanens rettsvirkninger Pbl. 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel fastsetter

Detaljer

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim Plan- og bygningsloven som verktøy Toril Grønningsæter Trondheim 5.12.12 To lover for bærekraftig bruk og vern PBL 1-1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

Reguleringsplan for <navn på planen>

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan for <navn på planen>

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Detalj-/områdereguleringsplan for <navn på planen> 2. Planbestemmelser og retningslinjer

Detalj-/områdereguleringsplan for <navn på planen> 2. Planbestemmelser og retningslinjer Detalj-/områdereguleringsplan for 2. Planbestemmelser og retningslinjer Dokumentene består av: 1. Planbeskrivelse 2. Planbestemmelser og retningslinjer 3. Kart 1. Planens hensikt...3 2.

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Grønne arealformål i reguleringsplan Hvilke og når?

Grønne arealformål i reguleringsplan Hvilke og når? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Grønne arealformål i reguleringsplan Hvilke og når? Herunder om kvalitet og funksjonalitet Liv Kirstine Just-Mortensen, utredningsleder i Planavdelingen, KMD Plan-

Detaljer

God planlegging i strandsonen

God planlegging i strandsonen God planlegging i strandsonen Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen Hell Nasjonale forventninger om at. Fylkeskommunene vurderer behov for kystsoneplan i regional planstrategi og om nødvendig utarbeider/reviderer

Detaljer

Planveileder og planeksempler kort innføring

Planveileder og planeksempler kort innføring Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planveileder og planeksempler kort innføring Fiskeridirektoratets planforum i Ålesund 2017 Kristin Nordli - planavdelingen 25.10.2017 Arealplanlegging Plan- og

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO AREALDEL OPPEGÅRD FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER. Notat Endringer i planbestemmelser

KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO AREALDEL OPPEGÅRD FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER. Notat Endringer i planbestemmelser KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO 2019-2030 AREALDEL OPPEGÅRD FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER Notat Endringer i planbestemmelser Innledning Kommuneplanens arealdel med plankart og bestemmelser bygger på kommuneplanens

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

MAL OPPSETT REGULERINGSBESTEMMELSER

MAL OPPSETT REGULERINGSBESTEMMELSER MAL OPPSETT REGULERINGSBESTEMMELSER Informasjon til forslagsstiller: Dette dokumentet viser oppsett på bestemmelser, samt en kort veiledende tekst (kursiv) til enkelte av bestemmelsene. Tønsberg kommune

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Klækken hotell, 29. oktober 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig

Detaljer

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen.

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen. 12 Reguleringsplan Janicke Nicolaisen 12 1 Reguleringsplan Definisjon av reguleringsplan Krav om reguleringsplan for store tiltak evt. mindre tiltak der effekten for omgivelsene vil være store, for eksempel

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO AREALDEL SKI FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER. Notat Endringer i planbestemmelser

KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO AREALDEL SKI FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER. Notat Endringer i planbestemmelser KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO 2019-2030 AREALDEL SKI FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER Notat Endringer i planbestemmelser Innledning Kommuneplanens arealdel med plankart og bestemmelser bygger på kommuneplanens

Detaljer

Lovlige og presise planbestemmelser

Lovlige og presise planbestemmelser Lovlige og presise planbestemmelser Smartkommunesamling 6. september 2017 Helge Fosså Plan, Sandnes kommune Hjemmel for planbestemmelser (Reguleringsplan) Hjemmel er plan. og bygningslovens 12-7 Bestemmelsen

Detaljer

Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene

Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene Bruk av blågrønn faktor i kommunale plansaker og hvordan sikre effektiv bruk på de ulike plannivåene Planavdelingen Seniorrådgiver Cecilie Gardan Sørum Utredningsleder Kristin Nordli Oppgaver og hensyn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt: dd.mm.20åå Datert: Arkivsak: åå/xxx Gjennomføringsfrist:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt: dd.mm.20åå Datert: Arkivsak: åå/xxx Gjennomføringsfrist: REGULERINGSBESTEMMELSER 0217-20170002 Infrastruktur Svartskog Plantype: Detaljregulering Vedtatt: dd.mm.20åå Datert: 27.04.2018 Arkivsak: åå/xxx Gjennomføringsfrist: Mindre endring nr. 1 Vedtatt: dd.mm.20åå

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Arealformålet grønnstruktur

Arealformålet grønnstruktur Arealformålet grønnstruktur Trond Simensen Nettverkssamling for kommunal planlegging 27. og 28. mai 2013 Park Inn Hotel Gardermoen Airport Disposisjon Hva jeg skal snakke om: Hvordan sikre grønnstruktur

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Norsk forening for landbruksrett 27.04.2011 Frode A. Innjord Tema Reglene i plan- og bygningsloven (2008) om reguleringsbestemmelser ( 12-7) med vekt på hvorvidt kommunene har kompetanse

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

VA-jus Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VA-jus  Facebookcom/fylkesmannen/oppland VA-jus Tema 1. Sammenhengen mellom forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannforskriften og pbl 2. Spredt avløp i planarbeid 3. Utarbeiding av lokal forskrift Utgangspunktet Forurensningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Slik ivaretas friluftsarealene i dag (og i fremtiden) Virkemidler i plan- og bygningsloven og Kommuneplanens arealdel.

Slik ivaretas friluftsarealene i dag (og i fremtiden) Virkemidler i plan- og bygningsloven og Kommuneplanens arealdel. Slik ivaretas friluftsarealene i dag (og i fremtiden) Virkemidler i plan- og bygningsloven og Kommuneplanens arealdel. Adventsseminar, Harstad 8.12.2016 Av Øystein Kanstad, Areal- og byggesakstjenesten,

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Ny plandel av plan- og bygningsloven Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven 2 Miljøverndepartementet oktober 2009 Plan- og bygningsloven 86% av

Detaljer

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører Egengodkjent av Våler kommunestyre, i -. Kjell Konterud Ordfører GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense, og planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan. Planområdet

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen Planbestemmelser v/rune Fredriksen Dette vil jeg ta opp Litt generelt om planbestemmelser Bestemmelse eller retningslinje Hva man IKKE kan gi bestemmelser om Hvordan bestemmelsene bør utformes erfaringer

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune

Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Kurs i naturmangfoldloven 28. 29.april 2010 Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen Kommunal planstrategi Kommuneplanens

Detaljer

Hvordan sikre kulturminner i kommuneplan? Kristian A Svendsen, Riksantikvaren

Hvordan sikre kulturminner i kommuneplan? Kristian A Svendsen, Riksantikvaren Hvordan sikre kulturminner i kommuneplan? Kristian A Svendsen, Riksantikvaren Behov for å sikre bevaringsverdige bygg og anlegg i kommuneplan: Konkrete verdier som det er naturlig å søke bevart i slik

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

Kommunedelplan Tromsdalen. Planbestemmelser

Kommunedelplan Tromsdalen. Planbestemmelser Kommunedelplan Tromsdalen Planbestemmelser Verdal kommune 2012 Datert: 9.10.2012 1. Planformål 1.1 Innenfor planområdet er det avsatt områder for disse formålene: Bebyggelse og anlegg: Område for råstoffutvinning

Detaljer

STRUKTURMAL FOR PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGER OG OMRÅDEREGULERINGER

STRUKTURMAL FOR PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGER OG OMRÅDEREGULERINGER Nasjonal planid: 0101 Gxxx STRUKTURMAL FOR PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGER OG OMRÅDEREGULERINGER Om malen: Denne malen er ment som et hjelpemiddel for å strukturere planbestemmelser ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Friluftsliv og landbruk

Friluftsliv og landbruk Friluftsliv og landbruk Bruk av reguleringsplan for å sikre friluftsinteresser i LNF-områder Anders Jørstad, Skedsmo kommune, planavdelingen PBL 12-5 nr 5. Friluftsområder Benyttes på areal innenfor LNF-området

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: Arkivsak: 17/2580. Mindre endring nr. 1 Vedtatt: dd.mm.20åå Datert: dd.mm.20åå Arkivsak: åå/xxx

REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: Arkivsak: 17/2580. Mindre endring nr. 1 Vedtatt: dd.mm.20åå Datert: dd.mm.20åå Arkivsak: åå/xxx REGULERINGSBESTEMMELSER 0217-20170002 Infrastruktur Svartskog Plantype: Vedtatt i kommunestyret: Gjennomføringsfrist: Detaljregulering 10.12.2018 Datert: 02.11.2018 Arkivsak: 17/2580 Ingen Mindre endring

Detaljer

Reguleringsbestemmelser i praksis

Reguleringsbestemmelser i praksis Reguleringsbestemmelser i praksis Langesund 8. november 2017 Fredrik Holth Reguleringsbestemmelser i praksis 1 Reguleringsplaner Reguleringsbestemmelser i praksis 2 Reguleringsplan Forslag til ny kart-

Detaljer

Planbestemmelser STAVASANDEN

Planbestemmelser STAVASANDEN Planbestemmelser 195 - STAVASANDEN Arkivsak: 10/74 Arkivkode: PLANR 195 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR STAVASANDEN Godkjent i Karmøy kommunestyre 20.3.2012 sak 21/12. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Stier og arealplanlegging

Stier og arealplanlegging Stier og arealplanlegging Seniorrådgiver Kristin Nordli, Planavdelingen, Kommunal- og arealseksjonen Oppdal, 1.-2. desember 2015 3 Plan- og bygningsloven plannivåene Nasjonale forventninger (2015) Statlige

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart.

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR Plandato: Sist revidert: Godkjent: Planid: 1 PLANENS FORMÅL 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. Planen erstatter helt/delvis reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone Samling 2013 Stryn Plan, lokale kulturminneplanar og naturmangfald Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging UMB Kommuneplan 1-5. Virkninger

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen

Landbruket i kommuneplanen Landbruket i kommuneplanen Kola Viken 4.11.2014 Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen

Detaljer

Fagseminar Plan- og byggesak

Fagseminar Plan- og byggesak Fagseminar Plan- og byggesak Veileder om jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder 1. Innledning Særlig i byer og tettsteder og ganske spesielt i tidligere utbygde områder der det er behov

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Kantsoner i 100-metersbeltet langs vassdrag

Kantsoner i 100-metersbeltet langs vassdrag Landbruksavdelingen Kantsoner i 100-metersbeltet langs vassdrag v/ellen Nitter-Hauge Rettsbilde Fragmentert flere lover som kommer inn Vi tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven og spør hvilket juridisk

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap av Line Bårdseng Pbl. 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

TEGNFORKLARING. Aure Sjøhus DETALJREGULERING SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (forts.)

TEGNFORKLARING. Aure Sjøhus DETALJREGULERING SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (forts.) E 484700 E 484600 E 484500 E 484400 E 484300 E 484200 N 7024600 N 7024600 N 7024500 N 7024500 TEGNFORKLARING PBL 12 REGULERINGSFORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-6, nr.1) Fritidsbebyggelse (1120) SAMFERDSELSANLEGG

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL.

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Arkivsak: 16/2635 Arkivkode: PLANR 4073 Sakstittel: PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. HTM 27.04.2017 I.

Detaljer

NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder konsekvenser for overordnet planlegging og kommunens rolle som planmyndighet

NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder konsekvenser for overordnet planlegging og kommunens rolle som planmyndighet NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder konsekvenser for overordnet planlegging og kommunens rolle som planmyndighet v/ Sivilingeniør Kjersti Tau Strand Utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. april

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Krøglevik hytteområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Krøglevik hytteområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Krøglevik hytteområde Arkivsak: 2014/8879 Arkivkode: 09062015-1 Detaljplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 26.05.2016, PS 86/16 Plankartets

Detaljer

FRILUFTSLIV SOM MILJØHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN. Planlegging for friluftsliv, 13. juni 2019 Lise-Berith Lian

FRILUFTSLIV SOM MILJØHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN. Planlegging for friluftsliv, 13. juni 2019 Lise-Berith Lian FRILUFTSLIV SOM MILJØHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN Planlegging for friluftsliv, 13. juni 2019 Lise-Berith Lian Stikkord og dato Temaer Veiledning på nett https://www.miljodirektoratet.no/myn digheter/arealplanlegging/miljohensyn

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Detaljregulering Røbekk gravlund

Detaljregulering Røbekk gravlund Detaljregulering Røbekk gravlund Plannummer: 201610 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak [ ], [dato] Dato: 24.01.2018 GENERELT Avgrensning Det regulerte området er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PlanID: r50170139 Planen er datert: 03.07.2018 Siste revisjon av planen: 11.10.2018 Siste revisjon av bestemmelsene: 11.10.2018 VEDTATT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. Formålet med kommunedelplanen er å sikre at alle grøntområder i byutviklingsområdet bevares.

PLANBESTEMMELSER. Formålet med kommunedelplanen er å sikre at alle grøntområder i byutviklingsområdet bevares. PLANBESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORMÅL

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Landbruk og plan- og bygningsrett

Landbruk og plan- og bygningsrett Landbruk og plan- og bygningsrett Byglandsfjord 11. november Fredrik Holth Dosent NMBU Byglandsfjord 11. november NB! Aktualitet - Klimaendringer 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges,

Detaljer

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Hvorfor en standard? Ny plan- og bygningslov Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

Landbrukshensyn i arealplanleggingen Olav Malmedal

Landbrukshensyn i arealplanleggingen Olav Malmedal Landbrukshensyn i arealplanleggingen Olav Malmedal Jordvern Landbrukshensyn i planleggingen Omdisponering av dyrka jord KOSTRA-rapportering Tilrettelegge for landbruksvirksomhet LNFR LNFR-spredt næring

Detaljer

Naturmangfoldloven Utfordringer og nye muligheter i en kommunal hverdag. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune

Naturmangfoldloven Utfordringer og nye muligheter i en kommunal hverdag. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune Naturmangfoldloven Utfordringer og nye muligheter i en kommunal hverdag Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund KS-Vestfold Torsdagsmøte 30.september 2010 Naturmangfoldloven i kommunene Ny naturmangfoldslov Ny

Detaljer

BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11

BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 Plan nr 1372 Forslag til Kommunedelplan for Hamrevann-området, alternativ 1 BESTEMMELSER Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 Sist revidert 10.juni 2015 (vedtatt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ 26.01.18 BAKGRUNN Kommunedelplan for His bydelssenter Kommunedelplanen ble vedtatt av Arendal bystyre 28. september 2017. Planen legger opp til en konsentrert

Detaljer