SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: Møtested: Møterom Viksjøen Møtetid: Kl. 11:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, Ulf Dæhlin Leder SMW Side 1 av2

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 013/11 UTVALG FOR LEVEKÅR - DISPOSISJONSKONTOEN NOTAT SOM GRUNNLAG FOR DISKUSJON Saksordfører: Ulf Dæhlin 11/ /11 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL Saksordfører: Reidun Kolpus 11/ /11 TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS 2011 Saksordfører: Karine Emanuelsen 11/ /11 TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG TURLØYPER 2011 Saksordfører: Knut Persen 11/393 Side 2 av2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-223 Arkivsaksnr.: 11/609 Saksordfører: Ulf Dæhlin SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår /11 UTVALG FOR LEVEKÅR - DISPOSISJONSKONTOEN NOTAT SOM GRUNNLAG FOR DISKUSJON Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Faktiske opplysninger: Utvalg for levekår har i det siste året hatt flere kommentarer på at utvalget har ønsket en diskusjon om utvalget/kommunens bruk av midler til kultur- og idrettsorganisasjoner mv. Rådmannen ønsker gjennom en faktaoppstilling å gi grunnlag for hva som reelt har skjedd og hvilken praksis som har vært frem til nå. Spesielt tar en for seg årene 2009 og Kulturmidler mv: Side 1 av 7

4 Gjennom mange år har en hatt en meget god ordning for søknader for kulturmidler. Det er faste kriterier og fast søknadsskjema som brukes. Søknaden skal inneholde en begrunnelse for hvorfor søker burde motta kulturmidler. Midlene skal brukes til drift og aktiviteter for foreningen. Videre kan kulturmidler kun tildeles lag og foreninger hjemmehørende i Sør-Varanger kommune. Kulturmidlene tildeles lag og foreninger som har kultur som hovedformål, og ikke til hobby og interesseforeninger for voksne. Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden: siste års regnskap, siste årsberetning, inneværende års regnskap og aktivitetsplan. I regelverket for kulturmidler er det presisert og trukket frem foreninger som faller utenfor ordningen: Helselag, kirkeforeninger, pensjonistforeninger og brigdeklubber. Det samme gjelder som etter begrep hører hjemme under andre etater s område, hørselsforeninger, asmaforeninger, foreninger for psykisk helse og lignende innen helse og omsorg. Alle kjente aktiviteter og arrangement som for eksempel årlig tilbakevendende tiltak og arrangement skal inkluderes i den årlige søknaden. Grupper innenfor foreninger skal inkluderes i en felles søknad fra hovedstyret i foreningen. Kriterier for prioritering: Foreninger som ivaretar barn og unges interesser prioriteres. Aktivitet prioriteres framfor drift. Kulturmidler tildeles ikke enkeltpersoner/grupper. For kulturmidler idrett gjelder i tillegg følgende: Ved prioritering av kulturmidler innen kategorien idrett skal følgende fordelingsnøkkel legges til grunn: Hver søker som tilfredsstiller reglementet, tildeles et grunnbeløp på kr 2.000, % av resterende pott fordeles ut fra dokumentert medlemstall % av resterende pott fordeles ut fra dokumenterte kostnader til foreningens aktiviteter % av resterende pott fordeles skjønnsmessig ut fra dokumentert økt aktivitet, kostnadskrevende arrangementer mv. Disse kriteriene er vedtatt av Komite for kultur og oppvekst i samråd med Idrettsrådet. Søknadsfristen er fastsatt til 15. mars. I 2011 er det vedtatt kr ,- til Kulturmidler. I 2009 var beløpet ,-. Dette ble i 2010 redusert til kr. Før Kulturmidler idrett behandles i Utvalg for levekår er saken til høring i Idrettsrådet. Årlig er det en eller flere av søkerne som ikke oppfyller kriteriene, og Komite for kultur og oppvekst/ Utvalg for levekår har konsekvent avvist klagene ut fra de vedtatte statuttene. Slik Rådmannen ser det: Dette er en ordning som fungerer godt og er meget forutsigbart fra år til år. Det er bare summen som varierer ut fra totalsum, antall søkere og eventuelle endringer i den enkelte organisasjon. Tilskudd til lagseide idrettsanlegg og grendehus. I sak 01/09 vedtok Utvalg for levekår reglementet: Berettigde søkere er idrettslag og foreninger som eier eller driver idrettsanlegg og grendehus som er åpen for alle. Foreninger som driver på forretnings basis og bedriftsidrettslag er ikke tilskuddberettiget. Side 2 av 7

5 I budsjettet 2011 er det kr ,- til fordeling. I 2010 ble det søkt om midler for ca 1,5 mill kr og kr til fordeling. Søknadsfristen er 15. mars. Rådmannen oppfatter at dette er en grei ordning. Utfordringen der er et stort etterslep av opprustningsarbeider og renovering. De fleste av anleggene/grendehusene er bygget på 60 og 70 tallet. Tilskudd til oppkjøring av lysløper og turløyper. I budsjettet 2011 er det avsatt kr ,- til formålet. Dette er det samme som for Tidligere har det vært avsatt kr til formålet. I hovedsak er det idrettslag og bygde- og hytteforeninger som søker. Søknadsfristen er 15. mars. Rådmannen oppfatter at dette er en ordning som fungerer meget godt Arrangementskontoen: Det tidligere Hovedutvalg for kultur hadde alltid en budsjettramme som de kunne tildele etter søknad. De behandlet søknadene fortløpende gjennom året. Videre hadde administrasjonen fullmakt til å kunne disponere midler til sponsing av ulike arrangementer/underskuddsgarantier i samband med kulturarrangementer mv. Komite for kultur og oppvekst hadde også tilsvarende rammer innenfor sitt mandat samt at administrasjonen hadde fullmakter, jfr forrige avsnitt. Kommunestyret vedtok den å opprette en budsjettpost på kr ,- betegnet musikk/ungdom/festivaler, komite for kultur/oppvekst gjeldende for Komiteen vedtok retningslinjer for ordningen den Formålet var: å gi støtte til tiltak innenfor det utvidede kulturbegrepet som primært er ungdomsrelatert. Det er ikke et mål at midlene skal tildeles etter prinsippet litt til alle. Det gis prioritet til egenstyrte og egendefinerte aktiviteter blant ungdom innenfor områdene ungdom, musikk og festivaler. Innenfor disse områdene prioriteres tiltak som fremmer: entreprenørskap og engasjement, kreativitet, nyskapende aktivitet og stedsutvikling, samisk språk og kultur, det flerkulturelle Sør-Varanger og Barentsarbeidet. Søkerkriterier: Ordningen er åpen for alle kategorier av søkere enten de er amatører eller profesjonelle, kommersielle eller ideelle, ungdom eller voksen, enkeltpersoner eller organisasjoner. Det ble satt 4 søknadsfrister 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. oktober. Utlysning skjer på kommunens hjemmeside og i lokalpressa. Kontoen som ble belastet var ungdoms- og arrangementskontoen. Rådmannens erfaring de siste to årene: I 2009 var posten på kr ,- + at Støtte til Pikene på Broen på kr , ,- er belastet disposisjonsfondet av Kommunestyret. Arrangementskontoen er brukt til: Finnmarksløpet , Pasvikdalen skole og Ungdomskorps konsert , Svømmeklubben NM Masters , Kirkenes Kirke 50 år , Sandnes IL og Kirkenes Motorklubb NM i bakkecross og Kirkenes-draget for snøscooter , BRAAK , Kirkenesdagene , Frelsesarmeen arrangementstøtte til enkeltarrangement 3.000, Kirkenes AK aprilstevne og oktoberstevne , Svanvik Kapell 75 år 5.000, Kirkenes Jazz- og Rockeklubb konsertstøtte , Sandnes IL FM på ski , Sør-Varanger Hørselslag jubileumsfeiring Side 3 av 7

6 I 2010 var arrangementskontoen 0 kr i det ordinære budsjettet, men ble korrigert i et senere kommunestyre til kr ,-. Beløpet ble disponert som følger: Norsk Finsk forening kulturarrangement/jubileum , Kirkenes svømmeklubb Barentsstevnet , Kirkenes svømmeklubb Barentsstevnet 2010/jubileum kr , Kirkenes AK Aprilstevnet 2010 kr , Alternativdagene , Kirkenes Motorklubb/ Sandnes IL konsert/ after dragpartyt , Kirkenes Jazz- og rockeklubb arrangementsstøtte , Kirkenes skolemusikkorps 60 år kr 5.500, Kirkenes AK oktoberstevnet Utover har kommunestyret har innvilget støtte på kr ,- til Kirkenes Puckers utvikling av Lillebanen i Bjørnevatn il har fått avslag, i kommunestyret, på sin søknad om støtte til sluttføring av garderober i Videre gav kommunestyret i 2010 avslag til IL Pasvik Hauk/ FAU Pasvik skole sin søknad om støtte til Ballbinge. Imidlertid innvilget kommunestyret den samme støtten for å få fullfinansiert ballbingen. KIF har fått avslag på sin søknad om støtte til oppsett av salgs-/speakerbu ved KIF-huset, denne saken var også behandlet i kommunestyret. Det er riktig å opplyse om at Utvalg for levekår har avslått 3 søknader om støtte til utgivelse/ lokale forfattere av bøker. Formannskapet har bevilget reisestøtte til KIF Fotball i 2009 og Videre er Hesseng il Fotball damer innvilget reisestøtte i Rådmannen har avvist realitetsbehandling av ulike kultursøknader de siste 2 årene ut fra at kommunen har prioritert sine økonomiske ressurser innen kultur til lokale aktører/organisasjoner/ungdom. Samovarteatret har over år fått tilført kr i driftstilskudd fra Sør-Varanger kommune også i budsjettet 2011 og planperioden. I budsjettet 2011 er det vedtatt følgende: Pikene på Broen et tilskudd på kr for 2011 og planperioden, Barents Spektakel og Kirkenesdagene med et årlig tilskudd på kr hver. Videreføre arrangementskontoen med kr til støtte til diverse arrangementer for 2011 og videre hvert år i planperioden. For 2011 er det kommet følgende saker til Utvalg for levekår: Team Sør-Varanger avslått i utvalget møte den , Finnmarksløpet 2011, Pasvik Trail 2011, Kirkenes AK aprilstevnet 2011, Sør-Varanger Røde Kors internasjonale solfesten under Barents Spektakel 2011, Frivillig Sentralen senior surf-kurs og KIF/Pasvik Hauk/Sandnes il NNM 2011 orientering. Disse sakene er stilt i bero til etter at denne saken er drøftet og konkludert. Videre har Kirkenes IF fotball søkt Kommunen om en sponsoravtale for 2011 som Rådmannen ønsker realitetsbehandlet av Formannskap og Kommunestyret. Spørsmålet er: er dette en kultursak eller en forretningsmessig sak? Rådmannen har vurdert denne som en ikke-kultursak. Side 4 av 7

7 Oppsummert: I all hovedsak har ordningen fungert etter intensjonen. I utgangspunktet kan en vel si at kommunens økonomi setter begrensninger i hvilke summer som kan avsettes til de enkelte formål. Slik Rådmannen vurderer dette, vil det alltid oppstå en del spenninger mellom de politiske nivåene. Dette helt uavhengig av regelverk og praksis. Oppsummert: 1. Ordningen med kulturmidler, tilskudd til lagseide idrettsanlegg og grendehus og tilskudd til løypekjøring fortsetter som tidligere. 2. Arrangementskontoen endres også til å kunne brukes til andre formål innen det utvidede kulturbegrep, men da til lag og foreninger. Nytt navn disposisjonskontoen a. Det innføres en ordning med søknadsfrist 2 ganger pr år 1. april og 1. september ( 60/40 fordeling). b. Alle søknader kanaliseres gjennom Utvalg for levekår 3. Viktig at en de økonomiske rammene står i forhold til hva en politisk ønsker å oppnå, jfr pkt 2. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Side 5 av 7

8 Grunnlag for drøfting: Komiteen for kultur og oppvekst vedtok retningslinjer for ordningen den Formålet var: å gi støtte til tiltak innenfor det utvidede kulturbegrepet som primært er ungdomsrelatert. Det er ikke et mål at midlene skal tildeles etter prinsippet litt til alle. Det gis prioritet til egenstyrte og egendefinerte aktiviteter blant ungdom innenfor områdene ungdom, musikk og festivaler. Innenfor disse områdene prioriteres tiltak som fremmer: entreprenørskap og engasjement, kreativitet, nyskapende aktivitet og stedsutvikling, samisk språk og kultur, det flerkulturelle Sør-Varanger og Barentsarbeidet. Søkerkriterier: Ordningen er åpen for alle kategorier av søkere enten de er amatører eller profesjonelle, kommersielle eller ideelle, ungdom eller voksen, enkeltpersoner eller organisasjoner. Det ble satt 4 søknadsfrister 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. oktober. Utlysning skjer på kommunens hjemmeside og i lokalpressa. Kontoen som ble belastet var ungdoms- og arrangementskontoen. Søkerkriterier: Ordningen er åpen for alle kategorier av søkere enten de er amatører eller profesjonelle, kommersielle eller ideelle, ungdom eller voksen, enkeltpersoner eller organisasjoner. For drøfting: 1. å gi støtte til tiltak innenfor det utvidede kulturbegrepet som primært er ungdomsrelatert? 2. Det er et mål at midlene skal tildeles etter prinsippet litt til alle? 3. Skal det gis prioritet til egenstyrte og egendefinerte aktiviteter blant ungdom innenfor områdene ungdom, musikk og festivaler. Innenfor disse områdene prioriteres tiltak som fremmer: entreprenørskap og engasjement, kreativitet, nyskapende aktivitet og stedsutvikling, samisk språk og kultur, det flerkulturelle Sør-Varanger og Barentsarbeidet? 4. Sponsor/samarbeidsavtaler hvordan håndteres dem i det kommunale systemet? Kultur eller ikke kultur? 5. Hvilke søkekriterier er ønskelig? Forslag til innstilling: Saken fremlegges for drøfting uten innstilling Utvalg for levekår BEHANDLING: Saksordfører: Ulf Dæhlin Saken utsettes da utvalget ikke var beslutningsdyktig. ufl-011/11 VEDTAK: Saken utsettes da utvalget ikke var beslutningsdyktig. Side 6 av 7

9 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 7 av 7

10 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksansvarlig: Mona S. Søndenå Dato: Saksbehandler: Tove Hemminghytt, tlf Arkivkode: K1-G-21 Arkivsaksnr.: 11/536 Saksordfører: Reidun Kolpus SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Rådet for funksjonshemmede Kommunestyret Utvalg for levekår Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling Eldrerådet OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL Dokumenter i saken: Rammeavtale mellom KS og legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april Referat fra møte i samarbeidsutvalget i Sør-Varanger kommune Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen. Rapport IS-1293 Normering av legetjenester i sykehjem. Sosial- og helsedirektoratet. Saksopplysninger/Saksutredning: Inntil fastlegeordningen ble innført hadde legetjenesten i Sør-Varanger kommune 7 kommunelegehjemler. Den siste kommunelegehjemmelen ble opprettet for rundt 20 år siden.

11 Da fastlegeordningen ble innført vedtok Kommunestyret å opprette en 8. legehjemmel, og denne hjemmelen ble besatt umiddelbart etter innføring av fastlegeordningen. En 9. fastlegehjemmel ble vedtatt opprettet av Kommunestyret i 2007, og fra var hjemmelshaver på plass på Kirkenes legesenter. Utviklingen de siste årene har vist at vi har behov for ytterligere en hjemmel, og kommuneoverlegen drøftet derfor dette temaet i møte i kommunens samarbeidsutvalg (forskriftsbestemt samarbeidsutvalg mellom kommunen og fastlegene hvor Rådmann og politiker i tillegg til fastlegereperentant og kommuneoverlegen er medlemmer) 30. april Det var enighet i utvalget om at kommuneoverlegen skulle utarbeide en sak til Kommunestyret med tanke på å opprette en ny fastlegehjemmel, 10. hjemmel. Bakgrunnen for dette behovet er følgende: - Få ledige listeplasser. Det siste året har det vært få ledige listeplasser hos de fastlegene vi har. Som eksempel kan nevnes på en tilfeldig dato er det totalt 14 ledige listeplasser. De 14 plassene var alle hos en lege. Dette betyr i praksis ingen mulighet for å bytte fastlege, og meget begrenset mulighet for de av kommunenes innbyggere som ikke har fastlege å skaffe seg dette. Til sammen har kommunen i dag 9450 listeplasser hos kommunens fastleger. Da fastlegeordningen ble opprettet i 2001 ble det tatt utgangspunkt i innbyggertallet i 2000 som var Det ble opprettet litt flere listeplasser for å ha mulighet for bytte. Det har imidlertid vist seg at legenes lister ble store, og flere leger så seg derfor nødt til å be om listereduksjon for å betjene sin liste så godt som de ønsket. Listelengden for legene i dag ligger mellom 800 og 1250 personer. Det er et ønske fra de eldste legene om listereduksjon, men slik situasjonen har vært de senere år har dette ønsket vært vanskelig å etterkomme. Unge leger ønsker generelt kortere lister enn de gjorde tidligere, noe vi også må ta høyde for. - Økt innbyggertall. Da fastlegeordningen ble innført i 2001 lå innbyggertallet for 2000 til grunn for beregning av listestørrelse og antall fastlegehjemler Innbyggertallet i 2010 er i kommuneplanen oppgitt til 9738, og SSB estimerer en jevn økning av innbyggertallet de neste 20 år. Dette innebærer at vi allerede i dag har for få listeplasser til kommunens innbyggere. - Legevakt. I tillegg til å betjene egen liste har legene plikt til å kjøre legevakt dette er et arbeid som kommer i tillegg til ordinært listearbeid som i seg selv er omfattende og tidkrevende. Leger som fyller 55 år kan søke vaktfritak, og leger som passerer 60 år har rett til vaktfritak. Legevakt i tillegg til ordinært legearbeid anses som meget krevende, og med alderen ønsker de fleste leger å fritas for dette arbeidet. Sør- Varanger er i den unike situasjon at vi har flere leger fra 53 til 57 år. Foreløpig er det en lege som har bedt om vaktfritak, men flere vil sannsynligvis følge etter når alderen tilsier dette behovet. Vi ser også at unge leger har større ønske om fritid enn det som tidligere har vært vanlig. Disse faktorer medfører at behovet for leger til vaktarbeid er økende. - Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) legger opp til økning av antallet fastlegehjemler i kommunene for å sikre bl.a. økt vekt på forebygging, færre pasienter på hver liste, for bedre kronikerbehandling, samt økt satsing på intermediære plasser på sykehjem der legetjenester blir enda viktigere enn i dag. Kommunen har således behov for økte kommunale legeressurser i tillegg til en fastlegehjemmel. En fastlegehjemmel kan tilpliktes inntil 20 % kommunale oppgaver og uløste oppgaver kan derfor løses ved å opprette en ny fastlegehjemmel der legen tilpliktes disse 20 % kommunale oppgaver i tillegg sin liste. - Dr. Øie har hatt en viss andel av konsultasjonene også de siste årene selv om han ikke har hatt fastlegehjemmel. Han har nå sluttet i sin praksis, hvilket medfører at flere har behov for tjenester fra fastlegene. Lokalitetsmessig vil en ny hjemmel fra 2011 by på noen utfordringer, men dette er løsbart innenfor eksisterende bygning ved en liten omrokkering av kommunale tjenester. Økonomisk sett vil en fastlegehjemmel i seg selv ikke medføre meromkostninger for kommunen fordi per capitatilskuddet vil fordeles på 10 leger i stedet for på 9 leger som i

12 dag. Kostnadene for kommunen knytter seg til opprettelse av en 20 % kommunelegestilling som bør knyttes til ny fastlegehjemmel for å tilfredsstille helsemyndighetenes krav om økte legetjenester i forbindelse med Samhandlingsreformen. Vurdering av konsekvenser i forhold til kommuneplanens mål: Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Omsorg for barn/unge/eldre: Ved å opprette en ny fastlegehjemmel vil ventetiden for kurative tjenester avta, og flere vil få tilgang til fastlege. Det vil også bli større anledning til å bytte fastlege. Ved å opprette en 20 % kommunal stilling vil vi kunne øke fokus på faglighet ved intermediære senger, evt. disponere vedkommende til andre kommunale oppgaver i forbindelse med Samhandlingsreformen. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Miljø: Næringsutvikling: Likestilling: Økonomi: Økonomiske konsekvenser for kommunen ved å opprette en fastlegehjemmel er følgende: 20 % kommunelegestilling knyttet til legetjenester i eldreomsorgen/samhandlingsreformen vil være ca. kr pr år. Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger:

13 Forslag til innstilling: Sør-Varanger kommunestyre vedtar å opprette en ny fastlegehjemmel med tilhørende 20 % kommunal stilling i løpet av Dette for både å ivareta behovet for økt listekapasitet hos fastlegene, bedre forhold for legene med hensyn til legevaktkjøring, samt ivareta kommunale allmennlegeoppgaver. Vedtaket sendes Nasjonalt Råd for opprettelse av legestillinger via Fylkesmannen i Finnmark for effektuering. Dekkes innenfor egne rammer i 2011 og innarbeides i budsjett fra Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

14 SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-d11, K2-d12, K1-223 Arkivsaksnr.: 11/392 Saksordfører: Karine Emanuelsen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS 2011 Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel Kort sammendrag: Ordningen har vært utlyst i Sør-Varanger Avis, på Idrettsrådets hjemmeside og kommunens hjemmeside med søknadsfrist den 15. mars 2011.Til fordeling er det avsatt kr. Det er innkommet 15 søknader hvorav 2 er fra Sør-Varanger Rideforening Alle søknadene ligger innenfor det vedtatte reglement vedtatt av Utvalg for levekår den i sak utl-001/09. Søkersummen er på nesten 1,2 mill kr og Utvalget har kr ,- til disposisjon. Rådmannen finner det vanskelig å finne en rettferdig fordeling, men har vurdert en fordeling ut fra erfaring og skjønn. Faktiske opplysninger: Ordningen har vært utlyst i Sør-Varanger Avis, på Idrettsrådets hjemmeside og kommunens hjemmeside med søknadsfrist den 15. mars 2011.Til fordeling er det avsatt kr. Side 1 av 5

15 Det er innkommet 15 søknader hvorav 2 er fra Sør-Varanger Rideforening. Alle søknadene er innenfor det vedtatte reglementet vedtatt av Utvalg for levekår den i sak ulf-001/09. Alle søkere har levert regnskap og årsmelding i samband med årets søknad eller søknad om Kulturmidler. Kort oppsummering av de enkelte søknader: Bugøyfjord Vel søknaden gjelder Bugøyfjord Grendehus (gamle skolen). Innkjøp/skifting av vinduer på østveggen. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Kirkenes Ryttersportsklubb Ridehallen på Svanvik. Vedlikehold av banedekke, påfylling av sand, salt og flis. Grøfting til drenering av dekke. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Jarfjord Ungdomslag søknaden gjelder Tårnhallen. Nødvending renovering som elektrikerarbeid, utvending maling, bytte av takrenner, oppussing av kjøkken og toaletter, montering av snefanger over inngangspartiet, handikaprampe og trapp med gelender. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr Søknadssum kr ,- Sandnes idrettslag gjelder Sandnes idrettshus og Idrettsparken. Utbedring av gressbanen, lys i skiløypetraséen, vedlikehold av idrettshuset som maling og oppføring av ny pipe. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Sør-Varanger Rideforening Ridehallen i Sandnesdalen. Bygge oppholdsrom/kjøkkenkrok i Ridehallen (faller utenfor Spillemiddelordningen). o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Gjestestaller v/ Ridehallen. Innvendig maling samt lage dør/port i åpningene på siden. Investering kr ,- Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Total søknadssum kr ,- Langfjorddalen Skytterlag Skytebaneanlegget på Strand. Skifting av vindu og dør på Skytterhuset på lagets bane. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Bjørnevatn idrettslag Bjørneparken idrettsanlegg og klubbhus/garderobe. Ferdigstillelse av 2.byggetrinn garderobe, rampe for funksjonshemmede til klubbhusets 2. etg, speakerbu, lys for kunstgressbanen og vedlikehold av tribuneanlegg. Brøyting av kunstgressbanen og parkeringen, oppbygging av lys og arena for skiskole og BMX-bane. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Sør-Varanger Travlag Pasvik Travpark. Bygging av påsælingsbokser. o Investering kr ,- o Totalkostnader kr ,- Søknadssum kr ,- IL Pasvik Hauk Klubbhus på Svanvik i tilknytning til idrettsanlegget der. Utbedring av kjøkkendelen og ferdigstille arbeid med avretting av gulv. Side 2 av 5

16 o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- IL Nordlyset Idrettshuset på Skogfoss. Utbedring av kloakken samt utarbeide planskisse og kostnadsoverslag for garderobe og dusjanlegg. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Jakobsnes Grendehus gjelder grendehuset. Nye panelovener og opprustning av klubbrommet og drift av huset. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Neiden & omegn JFF jaktskytebanen m/ diverse anlegg. Skifting av overbygg på danseplatten, maling og skifting av ytterdør i varmebua samt skifting av tak på lagerbygget. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Kirkenes skytterlag Skytebanen i Vinterveiskaret. Oppgradering av feltstativ, grøfting/rydding av skog, nytt tak på standplass, beising av standplass, oppgradering av vindu og skifte terrasse. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Kirkenes Motorklubb Skafferhullet Motorcrossbane. Drenering rundt banen og et tykkere banedekke. o Investering kr ,- o Totalkostnad kr ,- Søknadssum kr ,- Total søknadssum kr ,-. Totalkostnad = driftskostnadene + investering. Rådmannens vurdering/konklusjon: Alle søknadene ligger innenfor det vedtatte reglement vedtatt av Utvalg for levekår den i sak utl-001/09. Søknadene avdekker at det er et stort etterslep i forhold til vedlikehold av idrettshus, grendehus og idrettsanlegg rundt i kommunen. Videre viser søknadene at det brukes store summer til dekning av driftskostnadene samt at det gjøres en meget stor dugnadsinnsats. Enkelte av de mest kostnadskrevende investeringsobjektene vil kunne være berettiget til å kunne komme inn under Spillemiddelordningen det være seg som ordinære anlegg eller nærmiljøprosjekter. Dette er det viktig for den enkelte prosjekteier å få avklart. Søkersummen er på nesten 1,2 mill kr og Utvalget har kr ,- til disposisjon. Rådmannen finner det vanskelig å finne en rettferdig fordeling, men har vurdert en fordeling ut fra erfaring og skjønn. Følgende fordeling foreslås 2010 og 2009 i parantes: 1. Bugøyfjord Vel kr ,- - ny søker 2. Kirkenes Ryttersportsklubb kr ,- - ny søker 3. Jarfjord Ungdomslag kr ,- - (15.000,- og ,-) 4. Sandnes idrettslag kr ,- - (40.000,- og ,-) Side 3 av 5

17 5. Sør-Varanger Rideforening kr ,- - (10.000,- og 5.000,-) 6. Langfjorddalen Skytterlag kr 5.000,- - ny søker 7. Bjørnevatn il kr ,- - (40.000,- og ) 8. Sør-Varanger Travlag kr ,- - (20.000,- og ,-) 9. IL Pasvik Hauk kr 5.000,- - (15.000,-) 10. IL Nordlyset kr ,- - (15.000,- og ,-) 11. Jakobsnes Grendehus kr ,- - (50.000,- og ,- fra egen sak) 12. Neiden & omegn JJF kr ,- - (10.000,-) 13. Kirkenes Skytterlag kr ,- - ny søker 14. Kirkenes Motorklubb kr ,- - ny søker Dette utgjør kr ,- Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Beløpet er i hht vedtatt budsjett for Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Skjønnet/vurderingen til Rådmannen kan vurderes annerledes. Forslag til innstilling: Side 4 av 5

18 Utvalg for levekår vedtar følgende fordeling av midlene til lagseide idrettsanlegg og grendehus: 1. Bugøyfjord Vel kr ,- 2. Kirkenes Ryttersportsklubb kr ,- 3. Jarfjord Ungdomslag kr ,- 4. Sandnes idrettslag kr ,- 5. Sør-Varanger Rideforening kr ,- 6. Langfjorddalen Skytterlag kr 5.000,- 7. Bjørnevatn il kr ,- 8. Sør-Varanger Travlag kr ,- 9. IL Pasvik Hauk kr 5.000,- 10. IL Nordlyset kr ,- 11. Jakobsnes Grendehus kr ,- 12. Neiden & omegn JJF kr ,- 13. Kirkenes Skytterlag kr ,- 14. Kirkenes Motorklubb kr ,- Dette utgjør kr ,- Bente Larssen rådmann Side 5 av 5

19 SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-q20, K1-223 Arkivsaksnr.: 11/393 Saksordfører: Knut Persen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for levekår TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG TURLØYPER 2011 Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel Kort sammendrag: Ordningen har vært annonsert i Sør-Varanger Avis samt lagt ut på hjemmesidene til Idrettsrådet og Sør-Varanger kommune med søknadsfrist den 15. mars I hht budsjettvedtak er det kr ,- til fordeling. Totalt er det søkt om kr ,-. Rådmannen mener å vite at alle søkere baserer seg på bruk av dugnad og private snøscootere. Ut fra skjønn har Rådmannen gjort en vurdering/fordeling. Fortrinnsvis er det tatt hensyn til drivstoffutgiftene, hyppighet og km-er. Faktiske opplysninger: Ordningen har vært annonsert i Sør-Varanger Avis samt lagt ut på hjemmesidene til Idrettsrådet og Sør-Varanger kommune med søknadsfrist den 15. mars I hht budsjettvedtak er det kr ,- til fordeling. Side 1 av 4

20 Følgende organisasjoner har søkt: Bjørnevatn il oppkjøring av løype Kristensedalen Langvasseid 14 km o Spormaskin, driftsutgifter, merking og traserydding kr ,- Øvre Neiden Vel oppkjøring av løype Øvre Neiden via Bøttevann, Sitsi til Øvre Neiden 7 km. o Utgift kr 945,- Neiden Idrettslag Følgende løypetraséer Steinbruddet Simovannet 14 km, Skikaruselløype 2 km, Øvre Neiden Bøttevann Sitsivannet 10 km, Torvmyra rennbakke 7 km og Folkestien 10 km totalt 43 km o Utgift kr ,- Jarfjord Ungdomslag lysløypa Tårnet Karpdalen 2,5 km, Storbukt Storvannet 4,5 km, Karpbukt Trangdalen Båtvann 5 km og akebakken ved Tårnhall 0,6 km totalt 12 km o Utgift kr ,- Sandnes idrettslag Munkeferden 34 km, Sandnes idrettspark 10 km og Sandnesdalen Langvatnet 10 km totalt 54 km o Utgift kr ,- Ropelv Bygdelag Bokbjørka Øretoppen Madvik 29 km totalt 29 km o Utgift kr 6.000,- Ropelvvannet hytteforening Ropelvann Hesteskovann Reingjetervann 8,5 km, Reingjetervann Fuglevann 5 km og Avgrunning Hesteskovann Store Ropelvvann 1,5 km totalt 15 km o Utgift kr 4.000,- Hesseng idrettslag Toppenfjellet 10 km o Utgift til drivstoff og vedlikehold av utstyr kr 5.000,- IL Pasvik Hauk Lysløypa 5 km, Pasvikrennet 9 km, Haukeferden 12,5 km, Holmvann Svanvik 24 km, Væinokoia Svanvik 14 km, Trillingan Skrøytnes 5 km og Holmfoss Holmvann 8 km totalt 77 km o Utgift kr ,- Hytteforeningen Spurven Vel Store Spurvvann Haggelklumpen Vestkoia Finntjønna 50 km totalt 50 km o Drivstoff kr 250,- IL Nordlyset Lysløype Skogfoss 3 km, Skogfoss Malbekken 7 km og Kobbfoss Saimikoia Oksvannet 20 km totalt 30 km o Utgift kr 7287,- fordelt på fra 1 til 16 turer på de enkelte løyper. Langvasseid bygdelag Langvasseid Storsteinvannet 16 km o Utgift kr 5440,- Totalt er det søkt om kr ,-. Rådmannens vurdering/konklusjon: Til fordeling er kr ,-. Rådmannen mener å vite at alle søkere baserer seg på bruk av dugnad og private snøscootere. Ut fra skjønn har Rådmannen gjort en vurdering/fordeling. Fortrinnsvis er det tatt hensyn til drivstoffutgiftene, hyppighet og km-er. Rådmannen foreslår: 1. Bjørnevatn il kr 5.000,- Side 2 av 4

21 2. Øvre Neiden Vel kr 1.000,- 3. Neiden idrettslag kr 5.000,- 4. Jarfjord Ungdomslag kr 3.000,- 5. Sandnes il kr 7.000,- 6. Ropelv bygdelag kr 3.000,- 7. Ropelv hytteforening kr 2.000,- 8. Hesseng idrettslag kr 2.000,- 9. IL Pasvik Hauk kr ,- 10. Hytteforeningen Spurven Vel kr 2.000,- 11. IL Nordlyset kr 6.000,- 12. Langvasseid Bygdelag kr 3.000,- Totalt kr ,- Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: I hht kommunens budsjett 2011 Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Overprøve Rådmannens skjønn. Forslag til innstilling: Side 3 av 4

22 Utvalg for levekår vedtar følgende fordeling av midlene til oppkjøring av lysløyper og turløyper 2011: 1. Bjørnevatn il kr 5.000,- 2. Øvre Neiden Vel kr 1.000,- 3. Neiden idrettslag kr 5.000,- 4. Jarfjord Ungdomslag kr 3.000,- 5. Sandnes il kr 7.000,- 6. Ropelv bygdelag kr 3.000,- 7. Ropelv hytteforening kr 2.000,- 8. Hesseng idrettslag kr 2.000,- 9. IL Pasvik Hauk kr ,- 10. Hytteforeningen Spurven Vel kr 2.000,- 11. IL Nordlyset kr 6.000,- 12. Langvasseid Bygdelag kr 3.000,- Totalt kr ,- Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 23.04.2012 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 28.09.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 2 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 23.04.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 23.11.2010 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.12.2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.02.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 28.01.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.12.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 16.01.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 22.04.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.12.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.07.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Arkivkode: K1-243 Saksnr.: 10/45/9 Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Deres ref.: Direkte innvalgsnr.: Tlf.: 78 97 74 40 Faks: 78 97

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 03.10.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for levekår

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.04.2017 Møtested: Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 25.01.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 26.01.2017 Møtested: Skriftlig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 16.10.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.01.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ramberg, Egil

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 24.02.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.04.2011 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: I. Katharina

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Kommunestyret og havnestyret fellesmøte Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggssakskart Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Trondheimsleia, Kultursenteret Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller telf.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.05.2013 Møtested:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

2. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR HAREBUKT, GNR 13, BNR 9 - MUNKEFJORD

2. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR HAREBUKT, GNR 13, BNR 9 - MUNKEFJORD SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET

PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

www.svk.no Møteinnkalling Vedlagt følger 3 tilleggssaker for behandling i kommunestyret 23.06.2010. Kirkenes, 14.06.2010

www.svk.no Møteinnkalling Vedlagt følger 3 tilleggssaker for behandling i kommunestyret 23.06.2010. Kirkenes, 14.06.2010 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 23.06.2010

Detaljer

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stig Ulvang

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 15.09.2016 Møtested:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 14.06.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Drøfting kulturfondsøknader MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ramberg, Egil

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 24.08.2015 Møtested:

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer