Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 2051

2 Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Side: 2 av 15

3 LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Boligen er vurdert ut fra forelagte opplysninger og etter besiktigelse av eiendommen. Når eiendommen er møblert vil en del flater være tildekket av hvitevarer og diverse løsøre. Disse flyttes ikke av takstmannen og kan medføre at skader som er gjemt ikke fremkommer i taksten. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre de er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er innhentet for eiendommen, og at det derfor ikke er kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten. Boligen er ikke undersøkt for skjulte feil eller mangler. Ved bruk av taksten er innholdet lest og godkjent av eier. Side: 3 av 15

4 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Konklusjon tilstand Boligen ble oppført i Bygningen er oppført etter byggeforskrifter som gjaldt på den tiden. Dette innebærer bl.a. at varmeisolering og ventilasjon er dårligere enn i en bygning oppført etter dagens byggeforskrifter. Nåværende eier overtok eiendommen i Av utbedringer av betydning som er utført i senere tid kan nevnes: 1996: Yttervegger utbedret med bl.a. etterisolering (innblåsing) samt ny kledning. 1996: Etasjeskiller mellom kjeller og 1 etasje etterisolert ved innblåsing 1998/1999: Nye vinduer i 1. etasje og 2. etasje. Ny balkongdør i 2. etasje. 2007: Baderommet i 2. etasje modernisert. 2007: Ny stigeledning og nye sikringer i sikringsskapet. 2008: Nye innvendige dører i 1. etasje og 2. etasje 2008: Nytt HTH kjøkken. En del nye flater i hall/kjøkken/stue fra dette året. 2011/2012: Ny luft-til-luft varmepumpe 2014: Yttertaket ble lagt om med nytt undertak, nytt underlagsbelegg og nye lekter/sløyfer" (eksisterende takstein av tegl ble brukt om igjen). Nye takrenner. 2015: Innvendig trapp utbedret med nye folierte eiketrinn Det ble ved besiktigelsen avdekket følgende negative avvik av vesentlighet: - Eldre nedløpsrør fra takrennene, med usikker gjenværende levetid/brukstid. - Eldre tekking på balkongen i 2. etasje, med usikker gjenværende levetid/brukstid. - Skjevheter i gulv i gangen i 2. etasje. Etasjeskillet har her noe "heng" på pipestokken, som ikke er uvanlig i gamle hus. - Bunnledninger/vanninntak har relativ høy teknisk alder. Mye av røropplegget i huset er forøvrig fra 2007/2008 ifm. badog kjøkken oppgradering. - Eldre drenering/fuktsikring. Noe fuktgjennomgang ble registrert i kjeller. - Baderommet i 2. etasje er utført på egeninnsats. Det ble funnet svakheter i gulvkonstruksjonen. For nærmere beskrivelse om ovennevnte, se de enkelte punktene i rapporten. Andre forhold: Noe lav takhøyde i kjeller, målt til 2,0 m. Utvendig lem til kjellerinngang i dårlig forfatning. Side: 4 av 15

5 Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdi (normal salgsverdi) Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): OSLO, Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Takstsenteret BOVENA Side: 5 av 15

6 Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Svein Stene Takstmann: Sjur A. Lindheim Haram Befaring/tilstede:. - Svein Stene. Eier. Tlf Sjur A. Lindheim Haram. Takstsenteret BOVENA. Tlf Revisjoner: Dato: Revidert etter mottak av e-post om forslag til korrigeringer fra rekvirent. Eiendomsopplysninger Beliggenhet: Frittliggende enebolig beliggende i sentralt og barnevennlig boligområde på Teisen/Fjellhus. Nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, samt et godt utvalg av servicetilbud og fasiliteter. Området består av småhusbebyggelse med kort avstand til Oslo sentrum. Pent opparbeidet og beplantet inngjerdet have med plen, prydplanter, bed og flere frukttrær. Drivhus i haven. Matrikkeldata 0301 OSLO Gnr: 139 Bnr: 82 Eiet/festet: Eiet Areal: 880,7 m² Arealkilde: Tomtearealet er hentet fra EDR - og gjelder dette gårdsnr./bruksnr. Hjemmelshaver: Svein Stene Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Infoland.no Ajourførte opplysninger hentet direkte fra Eiendomsregisteret (EDR) via Infoland. Eier Status Sider Vedlagt Eier påviste eiendommen og ga opplysninger. Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Selgers egenerklæring ble mottatt ved befaring og ligger vedlagt til denne boligsalgsrapporten. Side: 6 av 15

7 Andre forhold Forsikring: Selskap: Nemi Forsikring. Avtalenr: Type: Fullverdi. Årlig premie: Bygninger på eiendommen Enebolig Bygningsdata Byggeår: 1950 Kilde: EDR Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Loft Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar etasje Trapperom, bad og 4 soverom. Balkong (ca 4 m2) 1. etasje Vindfang, hall, kjøkken med spiseplass, kjellertrapp og stue med kamin. Utgang terrasse/have fra stuen. Kjeller Uinnredet trappegang med ytterdør/utv. lem, matbod, redskapsbod, vaskekjeller og uinnredet kjellerrom med vedovn Sum bygning: Kaldt loft med adkomst gjennom luke i himling med nedfellbar stige. 56 Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal BTA er skjønnsmessig vurdert. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Loft 2. etasje Trapperom, bad, 4 soverom 1. etasje Vindfang, hall, kjøkken, stue Kjeller Kjellertrapp Uinnredet trappegang, bod 1, bod 2, vaskekjeller, uinnredet kjellerrom Side: 7 av 15

8 Konstruksjoner Enebolig Bygning generelt - Enebolig Bygning, generelt Enebolig oppført i 1950 Enebolig oppført i 1950 Grunn og fundamenter - Enebolig Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Direkte fundamentering Boligen er fundamentert med betongkonstruksjoner til grunnen. Grunnmur i pusset betong isolert med siporex. Støpt kjellergulv på antatt kultet grunn. Grunnmur i pusset betong Ingen tegn til svikt ble observert på kontrollerte steder. Drenering - Enebolig Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Drenering og utvendig fuktsikring er fra byggeåret. Grunnet skjult i byggegrunn (alt er nedgravd) er materialvalg ikke mulig å konstatere. Grunnmursplast er ikke synlig rundt grunnmur. Utvendig fuktsikring er av stor betydning fordi dette kan ha direkte årsak til uønsket fuktgjennomgang. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Noe fuktmerker/saltutslag på kjellervegg. Dette tyder på noe fuktgjennomgang og dermed trolig svikt i utvendig fuktsikring/drenering. Side: 8 av 15

9 Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Yttervegger oppført med isolert bindingsverk/reisverk. Utvendig kledd med stående trepanel fra Yttervegger ble tilleggsisolert ved innblåsing og panelt om ca Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Normal tid før reparasjon av laft, uten utvendig kledning er år. Normalt godt vedlikeholdte fasader. Relativt nyere kledning. Det er etablert lufting av kledning, noe som er bra. Utvendige overflater Vinduer og dører - Enebolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vinduer med 2-lags isolérglass fra Både fastvinduer og åpningsvinduer. Ett stuevindu er nytt i Vinduer i kjeller er doble originale trevinduer. Normal tid før utskifting av stålvinduer/ aluminiumsvinduer er år. Det ble ikke observert negative avvik/synlig forringelse av betydning. Ikke alle vinduer er testet for åpning eller for punktering. Punktering er ofte vanskelig å oppdage og krever spesielle lysforhold og kan derfor aldri utelukkes helt. Ytterdører og porter Entrèdør med glassfelt verandadører med 2-lags isolérglass fra Den ene verandadøren er fra Lem til kjeller i dårlig forfatning. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Normal aldersmessig bruksslitasje. Ut fra en visuell vurdering ble ingen avvik av konstruksjonsmessig betydning registrert. Innvendige dører Malte innerdører i boligen. I 1. etasje og 2,. etasje er innerdører nye for ca 7 år siden. Originale kjellerinnerdører. Normal tid før utskifting av tredør er år. Normal aldersmessig bruksslitasje. Side: 9 av 15

10 Takkonstruksjon - Enebolig Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Yttertak i trekonstruksjoner med saltak form. Tekket med teglstein. Ut fra en visuell vurdering ble ingen avvik av konstruksjonsmessig betydning registrert. Taktekking - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Taket er tekket teglstein. Taket ble lagt om med nytt undertak (sløyfer og lekter) i Eksisterende teglstein ble gjenbrukt. Det ble løftet på én takstein ved befaring. Her ser vi at det er lagt ny papp, lekter og sløyfer som nytt undertak. Takstein av tegl fra byggeåret er brukt på nytt. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. Yttertaket/tekkingen ble besiktiget fra stige på balkongen i 2. etasje. Det ble løftet på én takstein. Det ble ikke observert skader på takstein eller liknende. Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Rettledet tretrapp mellom etasjene. Ilagt folierte eiketrinn i Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Ut fra en visuell vurdering ble ingen avvik av konstruksjonsmessig betydning registrert. Balkonger, terrasser ol. Terrasse i trekonstruksjoner utenfor stuen i 1. etasje. Anlagt på betong. Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er år. Ut fra en visuell vurdering ble ingen avvik av konstruksjonsmessig betydning registrert. Side: 10 av 15

11 Balkonger, terrasser ol. Balkong utenfor 2. etasje i trekonstruksjoner. Tregulv over eldre tekking av metall. Avrenning til takrenne i front som leder vann i nedløpsrør til terreng. Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er år. Ut fra aldersmessig betraktning er det usikker gjenstående restlevetid på tekkingen. Piper og ildsteder - Enebolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Pipeløp i tegl fra byggeår. Tilknyttet original kokskamin i stuen i 1. etasje og eldre vedovn i et kjellerrom. Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er år. Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er år. Det ble ikke observert negative avvik/synlig forringelse av betydning på selve ildstedene. Pipe er uten helbeslag over tak. Det er kommet noe sotvann ut av sotluke, synlig misfarging på pipestokken på loftet. Det anbefales å helbeslå pipen over tak for å unngå vanninntrengning til pipe. Tilstandsgrad satt som følge av alder. Etasjeskillere - Enebolig Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Etasjeskillere i trebjelkelag. Overflate/helning er ikke målt. Ut fra en visuell vurdering ble ingen avvik av konstruksjonsmessig betydning registrert. Noe merkbar skjevhet i gulv/etasjeskiller i trappegang i 2 etasje, gulv "henger" på pipestokken. Kjøkken - Enebolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning HTH kjøkkeninnredning. Laminat benkeplate med underlimt kum. Induksjon koketopp. Fritthengende søyleformet ventilator med avtrekk over kokeplass. Integrert stekeovn, integrert oppvaskmaskin og integrert kjøl/frys. 2 stk sokkelskuffer. Innredning ny i Fremstår som nyere og i funksjonell stand uten synlige skader av betydning. Side: 11 av 15

12 Kjøkkeninnredning Innvendige overflater - Enebolig Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige gulv Fliser med gulvvare i hall og kjøkken. Vinylgulv i vindfanget. Øvrige rom med parkett, laminat og tregulv. Betonggulv i kjeller. Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8-17 år. Gulvoverflater fra byggeår med normal aldersmessig bruksslitasje. Overflater på innvendige vegger Malte plater, malt strie og malt panel. Malt mur på veggene i kjeller. Normal tid før maling av plater, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. I hovedsak hele og intakte overflater. Ettersyn/oppussing/oppmaling etc av en del overflater, etter utflytting, er vanlig å måtte påregne. Overflater på innvendig himling Takessplater, trepanel og malte plater. Spesiell himling på hovedsoverommet i 2. etasje. Normal tid før maling av trepanel, malt er år. Normal tid før maling av plater, malt er år. I hovedsak hele og intakte overflater. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. VVS-installasjoner, generelt Naturlig oppdriftsventilasjon av boligen. Denne type ventilasjon var vanlig på oppføringstidspunktet. Utstyr for sanitærinstallasjoner "Vaskekjeller" med betonggulv og gulvsluk fra byggtiden. Dobbel kum i terrazzo. Plass og opplegg til vaskemaskin+tørketrommel. Rommet er ikke bygget som våtrom etter moderne standard. Side: 12 av 15

13 Varme, generelt Elektrisk oppvarming av boligen. Luft-til-luft varmepumpe, type Mitsubishi Electric - fra Forøvrig fyring med ved. Brannslokking, generelt Lovpålagt røykvarsler/brannslukningsutstyr medfølger. Det er installert boligalarm hvor boligalarmen også inneholder brannvarslerfunksjon. Er tilknyttet vaktsentral. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Forventet normal levetid for kobberrør år. Forventet normal levetid for plastrør år. Forventet normal levetid for soilrør år. Forventet normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk år. VARMTVANNSBEREDER 200 liter varmtvannsbereder i kjeller, eldre modell. Kontrollert avrenning av sikkerhetsventil er ikke etablert da rommet står i kjellerrom uten sluk i gulv. Vurdering: Undertegnede har begrenset kompetanse til å vurdere vannvarmerens eksakte tilstand. Normalt vil fabrikkår indikere tilstanden og samtidig forventet levetid ut fra en gjennomsnittsbetraktning. TILSTANDSGRAD (TG) : 2 RØROPPLEGG: Stikkledning (trykkvann) i vesentlighet av kobber. OK vanntrykk ved test av to eller flere kraner samtidig. Soilrør (avløp) type plast. Avløp bunnledninger: støpejern. Kjente utskiftninger: Ja Vesentlig av røropplegget i 1. etasje og 2. etasje ble skiftet ut i 2007/2008. Vurdering: Røranlegget er uten synlige skader. TG 2 gis pga alder på bunnledninger/ vanninntak TILSTANDSGRAD (TG) : 2 Røranlegget er ikke kontrollert av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse. Videre bemerkes det at bunnledninger av samme grunn heller ikke er kontrollert. Nevnte betraktninger i denne rapporten må derfor sees på som generelle. Uansett vil plutselige og uforutsette forhold som f.eks fortetting og brudd være risikomomenter i et hvert anlegg. Alder er normalt i seg selv et vurderingskriterium hva slitasjegrad angår. Utstyr for sanitærinstallasjoner Flislagt baderom i 2. etasje med steamdusjkabinett, vegghengt klosett og innredning med servant. Sluk i gulv. Downlights i himling. Gulvvarme. Selger opplyser at badet ble pusset opp på egeninnsats ca Side: 13 av 15

14 Gulvet har tilstrekkelig fall til sluk. Ved vanntest av gulvet (det ble spylt mye vann på gulvet) samlet det seg ikke vanndammer, men vann beveget seg mot sluk. Dokumentasjon på våtromsoppbygning fremlagt: Nei (Nei på dette punktet medfører automatisk at man ikke kan få bedre tilstandsgrad enn TG2). Det ble ikke lagt påstøp på gulv før flislegging. Dette er uheldig, da gulvkonstruksjonen ikke blir stiv nok. Konsekvensen av dette er noe merkbar "bom" i gulv, dvs. en del gulvfliser har løsnet fra underlaget. En del fugelinjer på gulvet har også forvitret. Å totalutbedre våtrom på egeninnsats frarådes da det erfaringsmessig gjøres feil og våtrommet får korte brukstid. Varme, generelt Elektrisk gulvvarme i hall, kjøkken og baderom. Antas å fungere. Ikke testet. Brannslokking, generelt Elektriske anlegg - Enebolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Automatsikringer. 56 amper hovedsikring. Ny stigeledning og nye sikringer fra 2007, samsvarserklæring fra Leithe & Christiansen AS datert ble fremvist. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for å kontrollere anlegget. Side: 14 av 15

15 Beregninger Årlige kostnader Vedlikeholdskostnader, anslått Forsikring Kommunale avgifter. Sum årlige kostnader Teknisk verdi bygninger Enebolig Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Enebolig Sum teknisk verdi bygninger Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Tomteverdi: Tomteverdi og teknisk verdi bygninger Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Side: 15 av 15

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT.

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. BJERGSTED Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. TANKE SVILANDS GATE 77 LEIL. H0201 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26.

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.:

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: Lienvegen 1 P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: 7115067 Kort om eiendommen Leilighetene er av god standard og har en meget sentral beliggenhet i hjerte av Geilo. 5 Leiligheter på 44m2

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer