KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr April NorgesBarometeret AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS"

Transkript

1 KommuneBarometeret Nr Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF April 2012 NorgesBarometeret AS Telefon

2 Bakgrunn Om denne undersøkelsen NorgesBarometeret har gjennomført en undersøkelsen blant Norges ordførere og rådmenn. Metode Undersøkelsen er gjennomført elektronisk med verktøyet Easyresearch. 858 ordførere og rådmenn er kontaktet. Ordførere og rådmenn fra til sammen 238 kommuner (55 %) svarte. Oslo er ikke invitert til å delta. 2,1 millioner innbyggere er representert (47 % ekskl. Oslo). Feilmargin: +/- 1,8%. Om NorgesBarometeret Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. Med vår omnibus NorgesBarometeret finnes det endelig en undersøkelse som gir denne muligheten. NorgesBarometeret er etablert med to formål. Vi ønsker å legge til rette for: - at bedrifter, organisasjoner og presse kan få verdifull informasjon fra kommunenes ledere - at kommunenes ledere skal gis et forum og verktøy for gratis å kunne innhente kollegers synspunkter på egne saker NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger. Alle undersøkelsene inneholder en del som kun omhandler spørsmål du og dine kolleger ønsker å stille hverandre. NorgesBarometeret gjennomføres i hovedsak elektronisk. Deltakelse/kontaktperson Ønsker du å stille spørsmål i de kommende undersøkelsene eller har andre spørsmål, ta kontakt med Øystein H. S Moen, tlf eller Bakgrunn NorgesBarometeret

3 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet Anonym Navn Gjennomført i perioden KommuneBarometeret Ideell andel: Denne verdien viser den perfekte svarfordelingen og gjør det mulig å si noe om representativiteten i datamaterialet. Respondentgrupper Respondenter Responsfrekvens Unike kommuner Responsfrekvens Ordførere (428) % % Rådmenn (428) % Innbyggere representert Sum % % * Det er 429 kommuner i Norge. Oslo er ikke invitert. Fylkesvis Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Oppland Hedmark Aust- Vest- Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 64 % 67 % 71 % 38 % 50 % 62 % 59 % 80 % 60 % Andel 5,9 % 5,0 % 4,2 % 3,4 % 3,8 % 6,7 % 5,5 % 5,0 % 3,8 % Ideell andel 5,2 % 4,2 % 3,3 % 4,9 % 4,2 % 6,1 % 5,2 % 3,5 % 3,5 % Fylkesvis Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 50 % 73 % 38 % 53 % 72 % 48 % 43 % 64 % 26 % Andel 5,5 % 10,1 % 4,2 % 8,0 % 7,6 % 4,6 % 8,0 % 6,7 % 2,1 % Ideell andel 6,1 % 7,7 % 6,1 % 8,5 % 5,9 % 5,4 % 10,3 % 5,9 % 4,5 % Regionsvis Øst- og Sørlandet Vest-landet Midt-Norge Nord-Norge Ant kommuner i regionen Antall kommuner svart Andel i % 60 % 55 % 57 % 45 % Andel 43,3 % 19,7 % 20,2 % 16,8 % Ideell andel 40,1 % 20,0 % 19,7 % 20,7 % Svaranalyse NorgesBarometeret

4 Ordførers partitilhørighet AP SV SP V H KRF FRP Andre Antall kommuner Antall kommuner svart Andel i % 53 % 67 % 58 % 50 % 61 % 71 % 55 % 30 % Andel 34,5 % 0,8 % 21,0 % 1,3 % 30,7 % 5,0 % 2,5 % 4,2 % Ideell andel 35,8 % 0,7 % 20,0 % 1,4 % 27,7 % 4,0 % 2,6 % 7,7 % Kommuneklasse KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 46 % 58 % 65 % 54 % 56 % 47 % 56 % Andel 18,1 % 14,7 % 18,1 % 16,8 % 18,5 % 5,9 % 8,0 % Ideell andel 21,8 % 14,1 % 15,5 % 17,3 % 18,3 % 7,0 % 8,0 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner ROBEK ja nei Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 60 % 55 % Andel 12,6 % 87,4 % Ideell andel 11,7 % 89,0 % ROBEK = Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Kommuneloven 60 ( 59a) nr. 1. Svaranalyse NorgesBarometeret

5 Hovedfunn 1. I hvilken grad er din kommune forberedt på samhandlingsreformen? - I overkant av en tredjedel av kommunene er middels forberedt på samhandlingsreformen, ved at de svarer 3 og 4 på skalaen. - Kommuner i Buskerud er best forberedt på samhandlingsreformen, mens kommuner i Finnmark er minst forberedt. - -kommuner er mindre forberedt på samhandlingsreformen enn andre kommuner. 2. Samhandlingsreformen legger opp til kommunal medfinansiering som et insitament for å overta oppgaver sykehusene har i dag. I hvilken grad dette etter intensjonen? - Et stort flertall av kommunene mener med finansieringen fungerer i liten eller middels grad (1-4) Hadde din kommune utfordringer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus før samhandlingsreformen ? - Et flertall av kommunene hadde små problemer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter, mens cirka en av tre hadde store eller mellomstore utfordringer. - Kommuner i Aust- og i Nord-Trøndelag ser ut til å ha minst problemer med motta utskrivningsklare pasienter, mens kommuner i Vestfold har størst problemer med å motta utskrivningsklare pasienter. - -kommuner hadde større utfordringer knyttet til mottak av utskrivningsklare pasienter enn andre Har dere gjort endringer for å kunne motta utskrivningsklare pasienter raskere? I tilfelle hva? - Drøyt seks av ti kommuner har gjennomført tiltak for å kunne motta utskrivningsklare pasienter raskere. - Nesten 40 prosent av kommunene har ikke gjort endringer foreløpig, men 16 prosent har planer om å gjøre endringer. - De mest tiltakene som hyppigst forekommer er etablering av interkommunalt samarbeid og opprettelse av flere sykehjemsplasser. - Kommuner i Hedmark har i minst grad gjort endringer. - Kommuner i Østfold mener i minst grad at det fungerer etter intensjonen, mens kommuner i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane mener i størst grad det fungerer etter intensjonen. 3b. Hvordan har dette endret seg etter ? - Halvparten tar i mot like mange som tidligere. I underkant av halvparten tar i mot flere enn før. Kommuner i Akershus tar i størst grad i mot flere pasienter fra sykehusene, mens kommuner i Telemark tar i mot på samme nivås som tidligere eller færre. Borgerligstyrte kommuner tar i mot flere pasienter enn kommuner styrt av rød-grønne partier. Kommuner styrt av rød-grønne partier har i noe mindre grad enn borgerligstyrte kommuner gjort endringer. 5. Har du inntrykk av at pasienter skrives ut fra sykehus tidligere nå en før samhandlingsreformen? - Et klart flertall har inntrykk av at pasienter skrives ut tidligere enn før samhandlingsreformen. Kun 17 prosent har ikke dette inntrykket. - Kommuner i Møre og Romsdal har i størst grad inntrykk av at utskrivningsklare pasienter skrives ut raskere, mens kommuner i Finnmark mener i størst grad at dette ikke er tilfellet. - Rådmenn har i større grad et inntrykk av at pasienter skrives ut tidligere enn ordførere. 6. Har dere satt i verk tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser av medisinske pasienter? - I underkant av halvparten har iverksatt tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser, mens i overkant av halvparten ikke har gjort det eller ikke vet om det er gjort. - Kommuner i Vestfold har i størst grad iverksatt tiltak for å forebygge sykehus innleggelser, mens kommuner i Sogn og Fjordane har gjort det i minst grad. - -kommuner har i større grad enn andre kommuner iverksatt tiltak for forbygge sykehusinnleggelser. Hovedfunn KommuneBarometeret

6 6b. Hva er foretatt for å forebygge sykehusinnleggelser av medisinske pasienter? - Et flertall har gjennomført ulike tiltak for å forbedre folkehelsen og/eller gjort strukturelle endringer. - Tre av ti har økt legebemanningen, og i hver femte har ansatt flere sykepleiere på sykehjemmene og/eller i hjemmesykepleien. 7. Har kommunen gitt noen form for signaler til fastleger eller pleie- og omsorgstjenesten om en mer restriktiv henvisningspraksis - I underkant av hver til sykehusene femte kommune i forbindelse har gitt signaler med samhandlingsreformen? om en mer restriktiv henvisningspraksis, mens et stort flertall har ikke gitt slike signaler. - Kommuner i Vestfold har i størst grad gitt signaler om mer restriktiv praksis, mens kommuner i, mens kommuner i Hedmark har gjort det i minst grad. - Rådmenn mener i større grad enn ordførere at det er blitt gitt signaler om en mer restriktiv henvisningspraksis. 8. I hvor avgjørende grad mener du den økonomiske driveren er i sykehusene for å skrive ut pasienter så raskt - som To av mulig? tre mener at den økonomiske driveren er stor for å skrive ut pasienter så raskt som mulig Har du inntrykk av at det er flere reinnleggelser til sykehus nå enn før samhandlingsreformen? - Halvparten av respondentene svarer vet ikke, mens 16 prosent svarer ja. 10. Har din kommune budsjettert med flere ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i år? - I overkant av tre av fire har ikke budsjettert mer på disse tjenestene Hvordan vurderer du fagkompetansen i din kommune for at intensjonen i samhandlingsreformen skal lykkes? - I overkant av hver tredje respondent mener at fagkompetansen i egen kommune ikke er tilstrekkelig. - - Kommuner i Finnmark mener i størst grad at den økonomiske driveren i sykehusene er stor, mens kommuner i Telemark mener det i minst grad. Kommuner i Akershus skiller seg ut ved at et flertall har budsjettert mer til disse tjenestene. I Telemark har ingen av kommunene budsjettert med mer. Over halvparten av kommunene i Aust- mener at fagkompetansen ikke er tilstrekkelig. Rådmenn mener i større grad enn ordførere at fagkompetansen ikke er tilstrekkelig. 12. I tilfelle hvilken fagkompetanse er det størst mangel på? - Det er klart størst mangel på sykepleiere (44 %), deretter følger leger (23 %). Hovedfunn KommuneBarometeret

7 1. I hvilken grad er din kommune forberedt på samhandlingsreformen? 1 % 5 % 13 % 31 % 50 % Vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % I svært liten grad I svært stor grad Vet ikke Gjennom snitt Svarende Ikke svar 0% 1% 5% 31% 50% 13% 0% 4, HOVEDFUNN I overkant av en tredjedel av kommunene er middels forberedt på samhandlingsreformen, ved at de svarer 3 og 4 på skalaen. Kommuner i Buskerud er best forberedt på samhandlingsreformen, mens kommuner i Finnmark er minst -kommuner er mindre forberedt på samhandlingsreformen enn andre kommuner. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag 4,68 5 5,11 4,17 4,25 4,59 4,59 4,55 4,77 Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold 4,86 4,75 4,59 4,67 4,95 4,67 4,82 4,8 4,45 Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre 4,69 5,33 4,59 4,33 4,92 4,63 5,12 5 Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

8 PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig 4,66 4,69 Svarende Ikke svar 0 1 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann 4,7 4,66 Svarende Ikke svar 0 1 KOMMUNE- KLASSE ,81 4,6 4,67 4,43 4,8 4,88 4,74 Svarende Ikke svar ROBEK Ikke 4,43 4,73 Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

9 2. Samhandlingsreformen legger opp til kommunal medfinansiering som et insitament for å overta oppgaver sykehusene har i dag. I hvilken grad vil dette virke etter intensjonen? 4 % 11 % 22 % 40 % 19 % 1 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad Vet ikke Gjennom snitt Svarende Ikke svar 4% 11% 22% 40% 19% 1% 4% 3, HOVEDFUNN Et stort flertall av kommunene mener med finansieringen fungerer i liten eller middels grad (1-4). Kommuner i Buskerud er best forberedt på samhandlingsreformen, mens kommuner i Finnmark er minst forberedt. -kommuner er mindre forberedt på samhandlingsreformen enn andre kommuner. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag 3,88 3,67 3,78 3,8 3,25 3,52 3,64 3,37 3,92 Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold 3,62 2,83 3,88 3,92 3,89 3,4 3,81 3,7 3,91 Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre 3,78 4 3,5 3,33 3,17 3,64 3,75 3,9 Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

10 PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig 3,67 3,58 Svarende Ikke svar 2 0 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann 3,73 3,52 Svarende Ikke svar 2 0 KOMMUNE- KLASSE ,57 4,02 3,45 3,67 3,64 3,53 3,55 Svarende Ikke svar ROBEK Ikke 3,35 3,69 Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

11 3. Hadde din kommune utfordringer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus før samhandlingsreformen ? 1 % 1 % 5 % 9 % 20 % 27 % 37 % Vet ikke 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Veldig små Veldig store Vet ikke Gjennom snitt Svarende Ikke svar 27% 37% 20% 9% 5% 1% 1% 2, HOVEDFUNN Et flertall av kommunene hadde små problemer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter, mens cirka en av tre hadde store eller mellomstore utfordringer. Kommuner i Aust- og i Nord-Trøndelag ser ut til å ha minst problemer med motta utskrivningsklare pasienter, mens kommuner i Vestfold har størst problemer med å motta utskrivningsklare pasienter. -kommuner hadde større utfordringer knyttet til mottak av utskrivningsklare pasienter enn andre. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag 2,31 1,73 2,12 1,83 2,27 2,12 2,91 2,3 1,73 Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold 2,05 2,67 2,25 2,45 2,11 2,8 2,12 2,8 3 Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre 2,2 3 2,09 1 2,54 2,66 1,88 1,8 Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

12 PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig 2,16 2,54 Svarende Ikke svar 11 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann 2,32 2,28 Svarende Ikke svar 11 4 KOMMUNE- KLASSE ,26 2,12 2,4 2,34 2,57 1,88 2,1 Svarende Ikke svar ROBEK Ikke 2,84 2,21 Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

13 3b. Hvordan har dette endret seg etter ? Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene 46 % Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 1 % Samme som før 50 % Vet ikke 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Prosent Antall Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 46% 124 1% 4 Samme som før 50% 134 Vet ikke 2% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN Halvparten tar i mot like mange som tidligere. I underkant av halvparten tar i mot flere enn før. Kommuner i Akershus tar i størst grad i mot flere pasienter fra sykehusene, mens kommuner i Telemark tar i mot på samme nivås som tidligere eller færre. Borgerligstyrte kommuner tar i mot flere pasienter enn kommuner styrt av rød-grønne partier. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 67% 33% 38% 33% 47% 44% 55% 55% 15% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Samme som før 28% 60% 62% 67% 53% 52% 45% 45% 77% Vet ikke 0% 7% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 8% Svarende Ikke svar

14 Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 50% 58% 65% 45% 56% 18% 35% 30% 50% 5% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 10% Samme som før 45% 42% 29% 55% 44% 73% 59% 60% 40% Vet ikke 0% 0% 6% 0% 0% 0% 6% 10% 0% Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 47% 0% 36% 67% 62% 51% 62% 40% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% Samme som før 50% 100% 63% 33% 31% 44% 38% 50% Vet ikke 1% 0% 2% 0% 8% 2% 0% 10% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 41% 54% 1% 2% Samme som før 56% 42% Vet ikke 1% 3% Svarende Ikke svar 8 3 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 43% 51% 1% 3% Samme som før 53% 45% Vet ikke 3% 1% Svarende Ikke svar 10 1

15 KOMMUNEKLASSE Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene 32% 46% 42% 53% 54% 41% 57% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 10% Samme som før 66% 54% 54% 42% 44% 47% 33% Vet ikke 2% 0% 2% 2% 2% 12% 0% Svarende Ikke svar ROBEK Kommunen tar i mot flere pasienter fra sykehusene Kommunen tar i mot færre pasienter fra sykehusene Ikke 51% 45% 3% 1% Samme som før 41% 52% Vet ikke 5% 2% Svarende Ikke svar 0 11

16 5. Har dere gjort endringer for å kunne motta utskrivningsklare pasienter raskere? I tilfelle hva? Nei, ikke gjort endringer Nei, men har konkrete planer Ja, ansatt flere innen Ja, opprettet flere Etablert interkommunalt Kjøper plasser av andre Kjøper plasser av private aktører Annet 1 % 6 % 13 % 16 % 22 % 24 % 27 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Prosent Antall Nei, ikke gjort endringer 22% 60 Nei, men har konkrete planer om det 16% 44 Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 13% 35 Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 24% 65 Etablert interkommunalt samarbeid 27% 71 Kjøper plasser av andre kommuner 6% 15 Kjøper plasser av private aktører 1% 2 Annet 19% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN Drøyt seks av ti kommuner har gjennomført tiltak for å kunne motta utskrivningsklare pasienter raskere. Nesten 40 prosent av kommunene har ikke gjort endringer foreløpig, men 16 prosent har planer om å gjøre endringer. De mest tiltakene som hyppigst forekommer er etablering av interkommunalt samarbeid og opprettelse av flere sykehjemsplasser. Kommuner i Hedmark har i minst grad gjort endringer. Kommuner styrt av rød-grønne partier har i noe mindre grad enn borgerligstyrte kommuner gjort endringer. 4 NorgesBarometeret

17 Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Nei, ikke gjort endringer 17% 13% 50% 33% 33% 32% 14% 16% 23% Nei, men har konkrete planer om det 11% 27% 0% 33% 40% 16% 18% 16% 23% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 17% 13% 12% 0% 0% 20% 14% 26% 8% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 22% 13% 38% 0% 7% 20% 41% 42% 8% Etablert interkommunalt samarbeid 33% 27% 12% 33% 7% 16% 9% 16% 46% Kjøper plasser av andre kommuner 0% 0% 0% 0% 0% 8% 5% 0% 0% Kjøper plasser av private aktører 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Annet: 33% 20% 0% 17% 13% 16% 18% 21% 23% Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Nei, ikke gjort endringer 30% 8% 6% 36% 17% 45% 24% 30% 0% Nei, men har konkrete planer om det 10% 8% 18% 27% 11% 0% 18% 10% 10% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 5% 25% 12% 27% 11% 9% 0% 0% 30% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 20% 50% 35% 27% 17% 18% 24% 10% 30% Etablert interkommunalt samarbeid 40% 42% 35% 0% 61% 0% 24% 30% 50% Kjøper plasser av andre kommuner 10% 8% 24% 0% 6% 9% 0% 20% 10% Kjøper plasser av private aktører 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Annet: 20% 8% 18% 9% 17% 18% 35% 10% 30% Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Nei, ikke gjort endringer 18% 100% 34% 67% 8% 13% 50% 30% Nei, men har konkrete planer om det 15% 0% 19% 0% 8% 19% 12% 20% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 14% 0% 12% 0% 15% 16% 0% 10% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 23% 0% 15% 33% 62% 25% 38% 30% Etablert interkommunalt samarbeid 25% 0% 29% 0% 31% 33% 12% 0% Kjøper plasser av andre kommuner 6% 0% 2% 0% 15% 8% 0% 0% Kjøper plasser av private aktører 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Annet: 26% 0% 10% 33% 15% 19% 0% 30% Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

18 PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Nei, ikke gjort endringer 26% 17% Nei, men har konkrete planer om det 16% 17% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 13% 14% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 19% 31% Etablert interkommunalt samarbeid 26% 30% Kjøper plasser av andre kommuner 4% 8% Kjøper plasser av private aktører 1% 1% Annet: 19% 18% Svarende Ikke svar 8 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Nei, ikke gjort endringer 20% 25% Nei, men har konkrete planer om det 18% 15% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 13% 13% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 24% 25% Etablert interkommunalt samarbeid 29% 23% Kjøper plasser av andre kommuner 4% 7% Kjøper plasser av private aktører 1% 1% Annet: 15% 25% Svarende Ikke svar 11 1 KOMMUNEKLASSE Nei, ikke gjort endringer 35% 24% 20% 29% 10% 29% 10% Nei, men har konkrete planer om det 16% 22% 12% 16% 14% 24% 19% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 9% 5% 14% 13% 12% 24% 29% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 26% 15% 34% 20% 28% 18% 24% Etablert interkommunalt samarbeid 23% 24% 18% 20% 42% 24% 38% Kjøper plasser av andre kommuner 5% 5% 10% 4% 6% 6% 0% Kjøper plasser av private aktører 0% 0% 0% 0% 2% 0% 5% Annet: 12% 17% 20% 27% 20% 12% 24% Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

19 ROBEK Ikke Nei, ikke gjort endringer 17% 23% Nei, men har konkrete planer om det 14% 17% Ja, ansatt flere innen hjemmesykepleien 17% 13% Ja, opprettet flere sykehjemsplasser 31% 23% Etablert interkommunalt samarbeid 22% 27% Kjøper plasser av andre kommuner 6% 6% Kjøper plasser av private aktører 0% 1% Annet: 22% 19% Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

20 Kommentar "ørmerket plasser" Avsatt eksisterende plass på sykehjemmet, innenfor samme budsjettramme og bemanning som var. I kombinasjon med interkommunalt samarbeid. endret rutiner slik at vi effektivt kan ta imot passienter til vår korttidsavdeling på sykehjemmet. Etablert egen enhet til rehabilitering, etterbehandling og observasjon Etablert et rehab-team Etablert felles saksbehandlingsenhet som tar i mot pasientene etablert rutiner Etblert Innsatsteam Frigjort korttidsplasser gjort om langtidsplasser i sykehjem til korttidsplasser, nytter nokre "stengde" sjukehiemsplassar, meir fokus på heimesjukepleie, jobba med holdningsendringar Har frigjort kapasitet til mottak utskrivningsklare pasienter. Har økt andelenm korttidsplasser i sykehjem, redusert tilsvarende på langtisplasser. Holdt rom ledige for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter Ja, planlegger med kapasitet for mottak Jobber enda mer intenst for å få de ferdig behandlede raskt tilbake til hjem eller institusjon Kuttet i tjenestene Langtidsplasser omgjort til korttidsplasser - tapt inntekt for kommunen ikke finansiert via bevilgninger til reformen Mer effektiv bruk av ressurser og sykehjemsplasser. Omdisponert heldøgns omosrgsplasser, styrket ressurser til ambuklant oppfølging omgjort hjelpepleiarstillingar til sjukepleiarstillingar Omgjort ordinære sykehjemsplasser til akutt/kortidsplasser. Omgjort sykehjemsplasser til korttidsplasser Oppretta korttidsavdeling ved Dale omsorgssenter. Her får dei utskrivne plass. Her får dei utarbeidd tilbodet sitt; skal dei ha langtidsplass eller kva for tilbod skal dei ha i heimetenestene. Opprettet 10 nye korttids- og rehabiliteringsplasser Opprettet egne senger/rom på sykehjemmet for pasienter som er utskrevet. Opprettet flere korttidsplasser Opprettet korttidsplasser. opprettet omsorgshybler som mellomstasjon mellom sykehus og eget hjem Organisatoriske og fysiske bygningsendringer Organisatoriske tilpasninger i tjenestene, økt bruk av dobbeltrom Raskere kartlegging og saksbehandling. Strømlinjeformet beslutningsprosesser for mottak Styrket flere områder innenfor helse og sosialsektor. Må nå ha brede kompetanse enn tidligere. Kommunen har økt stillings % til sykehjemslegen. syrket Enhet for behovsvurdering og tjenestetildeling (EBT) Sørget for god opplæring av medarbeiderne og god struktur på arbeidet Ta imot overbelgg rehab/korttidsavdeling. 2 på rom, justerer bemanning ved ekstrainnleie Tatt av 2 rom på sjukeheimen til dette føremålet. Sett opp skillevegg så vi kan ta i mot 4 pasientar. Tilpasset dagens tjenester til å ta imot flere Tilpasset virksomheten internt Tilsatt sykehjemslege, etablert to observasjonssenger på institusjonen, styrket bemanning på institusjonen, i nattjenesten og på bemanna bofellesskap vi har allerede et meget velfungerende system og tar imot våre pasienter mer eller mindre uten problemer Vi har forberedt oss. En dedikert sykepleier som tar alle telf. frå sykehusa om utskrivingsklare pas. og har dialog og vurdering om dette. Fungerer utmerket! Vi har måttet bruke flere vikarer og gå over til dobbelt-rom igjen. Vi har måttet ta i bruk korttidsplasser. Økt antall korttidsplasser 4b NorgesBarometeret

21 5. Har du inntrykk av at pasienter skrives ut fra sykehus tidligere nå enn før samhandlingsreformen? Vet ikke; 22 % Nei; 17 % Ja; 61 % Prosent Antall Ja 61% 162 Nei 17% 46 Vet ikke 22% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN Et klart flertall har inntrykk av at pasienter skrives ut tidligere enn før samhandlingsreformen. Kun 17 prosent har ikke dette inntrykket. Kommuner i Møre og Romsdal har i størst grad inntrykk av at utskrivningsklare pasienter skrives ut raskere, mens kommuner i Finnmark mener i størst grad at dette ikke er tilfellet. Rådmenn har i større grad et inntrykk av at pasienter skrives ut tidligere enn ordførere. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Ja 65% 47% 38% 33% 53% 68% 82% 65% 46% Nei 24% 13% 25% 50% 0% 8% 9% 10% 15% Vet ikke 12% 40% 38% 17% 47% 24% 9% 25% 38% Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Ja 80% 50% 76% 45% 67% 36% 41% 60% 80% Nei 15% 33% 0% 45% 17% 45% 18% 30% 10% Vet ikke 5% 17% 24% 9% 17% 18% 41% 10% 10% Svarende Ikke svar

22 ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Ja 56% 0% 61% 33% 69% 65% 88% 50% Nei 20% 67% 20% 33% 15% 13% 0% 10% Vet ikke 24% 33% 19% 33% 15% 21% 12% 40% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Ja 57% 67% Nei 21% 13% Vet ikke 22% 20% Svarende Ikke svar 9 3 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Ja 54% 71% Nei 17% 18% Vet ikke 30% 11% Svarende Ikke svar 11 1 KOMMUNEKLASSE Ja 59% 73% 60% 51% 60% 47% 75% Nei 18% 10% 24% 20% 16% 18% 10% Vet ikke 23% 17% 16% 29% 24% 35% 15% Svarende Ikke svar ROBEK Ikke Ja 67% 60% Nei 8% 19% Vet ikke 25% 22% Svarende Ikke svar 1 11

23 6. Har dere satt i verk tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser av medisinske pasienter? Vet ikke; 16 % Ja; 45 % Nei; 39 % Prosent Antall Ja 45% 120 Nei 39% 104 Vet ikke 16% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN I underkant av halvparten har iverksatt tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser, mens i overkant av halvparten ikke har gjort det eller ikke vet om det er gjort. Kommuner i Vestfold har i størst grad iverksatt tiltak for å forebygge sykehus innleggelser, mens kommuner i Sogn og Fjordane har gjort det i minst grad. -kommuner har i større grad enn andre kommuner iverksatt tiltak for forbygge sykehusinnleggelser. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Ja 47% 67% 75% 50% 40% 36% 36% 30% 54% Nei 41% 27% 25% 33% 40% 44% 50% 30% 46% Vet ikke 12% 7% 0% 17% 20% 20% 14% 40% 0% Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Ja 50% 42% 35% 9% 39% 45% 59% 50% 80% Nei 45% 42% 29% 73% 33% 45% 41% 20% 20% Vet ikke 5% 17% 35% 18% 28% 9% 0% 30% 0% Svarende Ikke svar

24 ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Ja 47% 33% 36% 33% 31% 51% 38% 60% Nei 39% 67% 44% 33% 62% 31% 62% 20% Vet ikke 14% 0% 20% 33% 8% 18% 0% 20% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Ja 42% 47% Nei 42% 37% Vet ikke 16% 16% Svarende Ikke svar 9 3 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Ja 45% 45% Nei 36% 44% Vet ikke 19% 12% Svarende Ikke svar 11 1 KOMMUNEKLASSE Ja 48% 34% 44% 44% 48% 47% 55% Nei 43% 37% 38% 38% 40% 35% 40% Vet ikke 9% 29% 18% 18% 12% 18% 5% Svarende Ikke svar ROBEK Ikke Ja 53% 44% Nei 33% 40% Vet ikke 14% 16% Svarende Ikke svar 1 11

25 6b. Hva er foretatt for å forebygge sykehusinnleggelse av medisinske pasienter? Økt legebemanningen 29 % Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 21 % 21 % Annet 63 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Prosent Antall Økt legebemanningen 29% 31 Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 21% 22 Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 21% 22 Annet 63% 67 Svarende 107 Ikke svar 13 De som svarte "ja" på spm 6a har svart på dette spørsmålet. HOVEDFUNN Et flertall har gjennomført ulike tiltak for å forbedre folkehelsen og/eller gjort strukturelle endringer. Tre av ti har økt legebemanningen, og i hver femte har ansatt flere sykepleiere på sykehjemmene og/eller i hjemmesykepleien. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Økt legebemanningen 75% 20% 0% 100% 40% 50% 50% 33% 25% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 62% 10% 17% 0% 20% 33% 25% 50% 0% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 25% 10% 17% 0% 40% 33% 38% 17% 0% Annet: 25% 80% 67% 50% 60% 33% 25% 50% 75% Svarende Ikke svar b NorgesBarometeret

26 Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Økt legebemanningen 33% 20% 20% 0% 14% 0% 10% 20% 14% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 11% 40% 20% 0% 14% 25% 0% 0% 14% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 22% 40% 40% 0% 0% 0% 10% 0% 43% Annet: 78% 40% 60% 0% 86% 75% 90% 80% 71% Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Økt legebemanningen 35% 0% 26% 0% 50% 30% 0% 0% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 24% 0% 16% 0% 25% 22% 33% 0% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 22% 0% 16% 0% 0% 19% 67% 33% Annet: 62% 0% 63% 100% 50% 68% 0% 67% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Økt legebemanningen 32% 29% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 21% 22% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 20% 20% Annet: 62% 62% Svarende Ikke svar 7 6 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Økt legebemanningen 28% 30% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 23% 16% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 20% 21% Annet: 59% 67% Svarende Ikke svar 7 6 KOMMUNEKLASSE Økt legebemanningen 26% 17% 29% 25% 38% 14% 45% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 11% 8% 24% 6% 38% 0% 45% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 16% 0% 38% 6% 29% 0% 36% Annet: 68% 92% 43% 81% 48% 100% 36% Svarende Ikke svar b NorgesBarometeret

27 Ikke Økt legebemanningen 22% 30% Ansatt flere sykepleiere i sykehjemmene 22% 20% Ansatt flere sykepleiere i hjemmesykepleien 33% 18% Annet: 50% 65% ROBEK Svarende Ikke svar b NorgesBarometeret

28 Fritekst på spørsmål 7b Aktiv bruk av kommunale korttidsplassar, auka tid til sjukeheimsllege, omfordelt sjukepleiaroppgåvene på korttidsavdelinga. Aktivitetesgrupper Ansatt egen samhandlingskoordinator Ansatt ergoterapeuter i hjemmetjenesten, oppretter Frisklivsentral Ansatt fysio og ergoterapeuter Bedre informasjon til legevaktsleger. oppfølging frå sjukeheimslege Bevisst fokus på utfordring fra fagpersonell over hele linja Bevist bruk av sengeplasser for å avklare forløp Blant annet frisklivssentral og spesialtilbud for folk med diabetes - alt interkommunalt Div forebyggende tiltak, spseislet i hj,sykepleien. Eksempelvis økt bevisstgjøring rundt dette med forebygging av fallulykker/skader Ergoterapeut tilsett i kartleggingsteam /hjemmetjenestene Etablert Frisklivssentral Etablert innsatsteam - sykepleier, ergoterapeut og sykepleier Etablert lokalmedisinsk senter med egen avdeling for intermediære senger, styrket rehab-tilbudet, økt satsing på generell forebygging/folkehelse Etablert observasjonsrom og stor oppslutning fra kommunelegene! etablert rutiner for hva vi kan håndtere lokalt Etablert utstyr og kompetanse til å foreta intravenøs behandling med antibiotika på sykehjemmene, samt tilsvarende for behanling av dehydrerte Fagteam. Fokus Fokus på folkehelse, folkehelsekoordinator i 100% stilling, prosjekt. Fokus på observasjon, etablerer snart observasjonsplasser knytta til DMS Folkehelsearbeid, førebygging Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator med virksomhetsplan som dekker relevante kommunale tjenester. Forebygging Gir tilbud om korttidsopphold og legene kan legge inn pas. fra legevakt i ø.hjelpsseng i sykehjemmet. Gjennom piloten Folkehelse Fosen er det satt inn ressurser for å dreie fokus mot forebygging i stedet for reparasjon Gått flere runder med fastlegene Har opprettet to dedikerte senger for alvorlig syke pasienter i et prosjekt I gang med blodprøvetaking og intravenøs behandling i sykehjem. Intensivert forebyggende arbeid på flere områder Interkommunalt samarbeid. Kommunalt lærings- og mestringssenter og frisklivssentral er under etablering. Kommunen har inngått samarbeid med 12 andre kommuner om felles helsetenester, folkehelsekoordinator mv. Kompetanseheving, samarbeid om geriatrisk daghospital, interkommunale prosjekter knyttet til ernæring, fallforebygging, diabetes, lindring osv. Kåfjord kommune har over lang tid hatt sykestuesenger, god legedekning, flere spesialsykepleiere som har bidratt til avklaringer som har forhindret innleggelse på sykehus. Legene bruker mere tid på øyeblikkelig hjelp Omfordelt ressurser. Omorgansiering av sykehjemsplassene og hjemmesykepleien opprettet en intermediær sengeavdeling i samarbeidmed andre kommuner opprettet tilbud om øyeblikkelig hjelp og observasjonssenger Satser enda mer på folkehelse Se forrige svar Startet arbeidet med å etablere lokalmedisinsk senter i regionen Styrket forebyggende folkehelsearbeid Større fokus i eksisterende tjenester, inkl fokus på forebyggende helse. søkt om flere legehjmler Tenkte på litt mer langsiktige forebyggende tiltak Utvidet dement tilbudet - opprettholdt en robust pleie og omsorgstjeneste og jobber med økt forebyggende arbeid. Veiledning fra fastleger til personalet. Fstleger oppfordret til å gjennomgå egen praksis i forhold til innleggelse. Vi etablerer flre senger på vårt Distriktsmedisinske senter. Øker kompetansen blant de ansatte på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. økt arbeid med folkehelse. Langsiktig. Økt fokus av eksisterende ansatte. Økt fokus hos legene Økt fokus på lokal behandling Økt fokus på problemet og bruke lokal sykeheim mere intenst. økt opp bemanning på sykehjemmet etter en tidligere nedbemanning økt tilskudd til fysioterapeutene 6c NorgesBarometeret

29 7. Har kommunen gitt noen form for signaler til fastleger, eller pleie og omsorgstjenesten om en mer restriktiv henvisningspraksis til sykehusene i forbindelse med samhandlingsreformen? Vet ikke; 17 % Ja; 18 % Nei; 65 % Prosent Antall Ja 18% 47 Nei 65% 168 Vet ikke 17% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN I underkant av hver femte kommune har gitt signaler om en mer restriktiv henvisningspraksis, mens et stort flertall har ikke gitt slike signaler. Kommuner i Vestfold har i størst grad gitt signaler om mer restriktiv praksis, mens kommuner i, mens kommuner i Hedmark har gjort det i minst grad. Rådmenn mener i større grad enn ordførere at det er blitt gitt signaler om en mer restriktiv henvisningspraksis. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Ja 12% 13% 12% 20% 0% 20% 14% 30% 27% Nei 65% 67% 88% 60% 87% 60% 64% 55% 64% Vet ikke 24% 20% 0% 20% 13% 20% 23% 15% 9% Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Ja 20% 17% 19% 27% 17% 10% 20% 20% 33% Nei 60% 75% 62% 64% 72% 70% 53% 60% 56% Vet ikke 20% 8% 19% 9% 11% 20% 27% 20% 11% Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

30 ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Ja 10% 0% 28% 0% 8% 23% 12% 22% Nei 73% 100% 60% 100% 69% 57% 62% 67% Vet ikke 17% 0% 12% 0% 23% 20% 25% 11% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Ja 17% 20% Nei 69% 60% Vet ikke 15% 21% Svarende Ikke svar 15 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Ja 15% 23% Nei 63% 68% Vet ikke 23% 9% Svarende Ikke svar 18 2 KOMMUNEKLASSE Ja 14% 20% 18% 19% 16% 27% 20% Nei 71% 62% 68% 53% 67% 67% 65% Vet ikke 14% 18% 14% 28% 16% 7% 15% Svarende Ikke svar ROBEK Ikke Ja 15% 19% Nei 52% 67% Vet ikke 33% 15% Svarende Ikke svar NorgesBarometeret

31 8. I hvor avgjørende grad mener du den økonomiske driveren er i sykehusene for å skrive ut pasienter så raskt som mulig? 1 7 % 6 % 21 % 27 % 40 % Vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % I liten grad I stor grad Vet ikke Gjennom snitt Svarende Ikke svar 0% 0% 7% 21% 40% 27% 6% 4, HOVEDFUNN To av tre mener at den økonomiske driveren er stor for å skrive ut pasienter så raskt som mulig. Kommuner i Finnmark mener i størst grad at den økonomiske driveren i sykehusene er stor, mens kommuner i Telemark mener det i minst grad. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag 4,56 4,64 4,71 5,5 5,13 5,18 5,19 5,2 4,73 Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold 4,74 4,9 5,06 5 5,29 4,22 4,29 4,6 4,89 Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre 4,78 4 5,06 3 5,15 4,92 5,25 4,89 Svarende Ikke svar

32 PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig 4,88 4,94 Svarende Ikke svar 15 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann 4,79 5,06 Svarende Ikke svar 18 2 KOMMUNE- KLASSE ,54 5,08 5,15 4,92 4,74 5,07 4,95 Svarende Ikke svar ROBEK Ikke 5,18 4,86 Svarende Ikke svar 4 16

33 9. Har du inntrykk av at det er flere reinnleggelser til sykehus nå enn før samhandlingsreformen? Ja; 16 % Vet ikke; 50 % Nei; 34 % Prosent Antall Ja 16% 41 Nei 34% 87 Vet ikke 50% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN Halvparten av respondentene svarer vet ikke, mens 16 prosent svarer ja. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Ja 6% 14% 0% 0% 27% 20% 23% 10% 0% Nei 47% 36% 50% 20% 7% 24% 23% 40% 64% Vet ikke 47% 50% 50% 80% 67% 56% 55% 50% 36% Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Ja 30% 17% 25% 9% 17% 0% 7% 40% 11% Nei 25% 25% 31% 64% 33% 30% 33% 30% 56% Vet ikke 45% 58% 44% 27% 50% 70% 60% 30% 33% Svarende Ikke svar

34 ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Ja 12% 0% 18% 0% 31% 14% 50% 11% Nei 36% 50% 35% 33% 15% 34% 25% 33% Vet ikke 52% 50% 47% 67% 54% 52% 25% 56% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Ja 14% 19% Nei 36% 31% Vet ikke 50% 50% Svarende Ikke svar 16 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Ja 15% 17% Nei 30% 39% Vet ikke 54% 45% Svarende Ikke svar 19 2 KOMMUNEKLASSE Ja 12% 28% 16% 14% 12% 7% 20% Nei 38% 38% 34% 26% 33% 20% 45% Vet ikke 50% 35% 50% 60% 55% 73% 35% Svarende Ikke svar ROBEK Ikke Ja 27% 14% Nei 18% 36% Vet ikke 55% 50% Svarende Ikke svar 4 17

35 10. Har din kommune budsjettert med flere ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i år? Vet ikke; 1 % Ja; 22 % Nei; 77 % Prosent Antall Ja 22% 57 Nei 77% 198 Vet ikke 1% Svarende Ikke svar HOVEDFUNN I overkant av tre av fire har ikke budsjettert mer på disse tjenestene. Kommuner i Akershus skiller seg ut ved at et flertall har budsjettert mer til disse tjenestene. I Telemark har ingen av kommunene budsjettert med mer. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Ja 56% 13% 12% 40% 7% 16% 32% 20% 20% Nei 38% 87% 88% 60% 93% 84% 68% 80% 80% Vet ikke 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Svarende Ikke svar Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Ja 20% 8% 31% 18% 28% 0% 13% 20% 44% Nei 80% 83% 69% 82% 72% 100% 87% 80% 56% Vet ikke 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Svarende Ikke svar

36 ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Ja 24% 0% 19% 0% 8% 25% 38% 11% Nei 76% 100% 81% 100% 92% 72% 62% 89% Vet ikke 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Ja 22% 23% Nei 78% 75% Vet ikke 0% 2% Svarende Ikke svar 17 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Ja 24% 19% Nei 76% 79% Vet ikke 0% 2% Svarende Ikke svar 19 3 KOMMUNEKLASSE Ja 12% 30% 14% 19% 27% 13% 53% Nei 88% 70% 86% 81% 71% 87% 42% Vet ikke 0% 0% 0% 0% 2% 0% 5% Svarende Ikke svar ROBEK Ikke Ja 21% 22% Nei 79% 77% Vet ikke 0% 1% Svarende Ikke svar 4 18

37 11. Hvordan vurderer du fagkompetansen i din kommune for at intensjonen i samhandlingsreformen skal lykkes? Fagkompetansen er tilstrekkelig 48 % Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 35 % Vet ikke/usikker 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Prosent Antall Fagkompetansen er tilstrekkelig 48% 123 Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 35% 91 Vet ikke/usikker 17% 43 Svarende 257 Ikke svar 22 HOVEDFUNN I overkant av hver tredje respondent mener at fagkompetansen i egen kommune ikke er tilstrekkelig. Over halvparten av kommunene i Aust- mener at fagkompetansen ikke er tilstrekkelig. Rådmenn mener i større grad enn ordførere at fagkompetansen ikke er tilstrekkelig. Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Fagkompetansen er tilstrekkelig 38% 40% 50% 60% 33% 40% 41% 55% 60% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 44% 53% 12% 40% 40% 44% 45% 30% 20% Vet ikke/usikker 19% 7% 38% 0% 27% 16% 14% 15% 20% Svarende Ikke svar

38 Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Fagkompetansen er tilstrekkelig 35% 42% 62% 36% 67% 40% 67% 50% 67% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 45% 42% 31% 45% 17% 50% 20% 20% 11% Vet ikke/usikker 20% 17% 6% 18% 17% 10% 13% 30% 22% Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Fagkompetansen er tilstrekkelig 49% 50% 44% 67% 38% 52% 38% 44% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 29% 0% 40% 33% 31% 39% 62% 22% Vet ikke/usikker 22% 50% 16% 0% 31% 10% 0% 33% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Fagkompetansen er tilstrekkelig 47% 50% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 33% 39% Vet ikke/usikker 20% 11% Svarende Ikke svar 17 4 ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Fagkompetansen er tilstrekkelig 54% 40% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 32% 41% Vet ikke/usikker 15% 19% Svarende Ikke svar 19 3 KOMMUNEKLASSE Fagkompetansen er tilstrekkelig 52% 68% 36% 40% 45% 47% 53% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 29% 22% 40% 43% 35% 47% 42% Vet ikke/usikker 19% 10% 24% 17% 20% 7% 5% Svarende Ikke svar

39 Ikke Fagkompetansen er tilstrekkelig 42% 49% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 42% 34% Vet ikke/usikker 15% 17% ROBEK Svarende Ikke svar 4 18

40 12. I tilfelle hvilken fagkompetanse er det størst mangel på? Leger 23 % Sykepleiere 44 % Hjelpepleiere/ helsefagarbeidere 12 % Fysioterapeuter 8 % Annet helsepersonell 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Prosent Antall Leger 23% 42 Sykepleiere 44% 82 Hjelpepleiere/ helsefagarbeidere 12% 22 Fysioterapeuter 8% 14 Annet helsepersonell 14% 25 Svarende Ikke svar HOVEDFUNN Det er klart størst mangel på sykepleiere (44 %), deretter følger leger (23 %). Akershus Aust- Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Leger 36% 36% 50% 0% 8% 44% 16% 31% 29% Sykepleiere 36% 27% 25% 50% 75% 22% 53% 46% 29% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 14% 0% 0% 0% 8% 17% 5% 15% 14% Fysioterapeuter 7% 9% 0% 0% 0% 11% 21% 0% 0% Annet helsepersonell 7% 27% 25% 50% 8% 6% 5% 8% 29% Svarende Ikke svar

41 Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Vestfold Leger 21% 33% 8% 22% 25% 14% 0% 0% 12% Sykepleiere 36% 44% 50% 44% 50% 86% 40% 67% 38% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 14% 0% 17% 22% 12% 0% 30% 0% 25% Fysioterapeuter 7% 0% 0% 11% 0% 0% 10% 33% 12% Annet helsepersonell 21% 22% 25% 0% 12% 0% 20% 0% 12% Svarende Ikke svar ORDFØRERS PARTI AP SV SP V KRF H FrP Andre Leger 22% 0% 16% 0% 50% 23% 17% 40% Sykepleiere 41% 0% 40% 0% 40% 53% 50% 20% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 16% 0% 12% 100% 0% 6% 17% 40% Fysioterapeuter 5% 0% 14% 0% 0% 6% 17% 0% Annet helsepersonell 16% 0% 19% 0% 10% 11% 0% 0% Svarende Ikke svar PARTIBLOKK Rød-grønt Borgerlig Leger 20% 25% Sykepleiere 41% 51% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 14% 8% Fysioterapeuter 9% 6% Annet helsepersonell 17% 10% Svarende Ikke svar ORDFØRERE VS RÅDMENN Ordfører Rådmann Leger 21% 25% Sykepleiere 43% 46% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 13% 10% Fysioterapeuter 8% 8% Annet helsepersonell 15% 11% Svarende Ikke svar KOMMUNEKLASSE Leger 25% 17% 25% 16% 20% 25% 40% Sykepleiere 46% 30% 50% 47% 40% 58% 40% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 21% 13% 14% 9% 6% 8% 13% Fysioterapeuter 4% 17% 7% 3% 9% 8% 7% Annet helsepersonell 4% 22% 5% 25% 26% 0% 0% Svarende Ikke svar ROBEK Ikke

42 Leger 4% 26% Sykepleiere 59% 42% Hjelpepleiere/helsefagarbei dere 15% 11% Fysioterapeuter 11% 7% Annet helsepersonell 11% 14% Svarende Ikke svar 10 84

43 Om du ønsker å få gjennomført undersøkelser, ta kontakt med NorgesBarometeret. NorgesBarometeret AS Telefon Telefax Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager en spørreundersøkelse rettet mot ordførere og rådmenn Utarbeidet av Astma og Allergiforbundet i samarbeid med Mycoteam AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

«SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi.

«SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi. «SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi. - Status for helse- og omsorgstilbod ved innføring av reforma.

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013 Samhandlingsreformen økonomiske rammer Formannskapet, 10.sept 2013 11.09.2013 Etterspørsel helse- og omsorgstjenester Etterspørsel 1.halvår (1.jan-30.juni) 2011 2012 2013 Endring 2011-12 Endring 2012-13

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Ny veileder med økt fokus på integrerte, lokale løsninger. Hvilke erfaringer har vi fra valgt løsning i Farsund kommune? Ny veileder februar 2014 Veiledningsmateriellet

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN Regjeringens politikk er intenderte effekter, men hva med de uintenderte? Hvilke

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Disposisjon Litteraturgrunnlaget Bruken av ØHD-plassene Interkommunalt samarbeid Sentrale

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer