nr 23/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 23/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...40 Innsigelser...82 Avgjørelser etter innsigelser...83 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer...85 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer...93 Slettelser, begjært av innehaver...94 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter...95 Endringer i navn og adresser i alle rettigheter...97 Endringer i fullmaktsforhold...98 Fornyelser Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Uniters SpA, Via Enrico De Nicola, 1, MONTECCHIO MAGGIORE, IT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 2 Fargepigmenter, belegg, nemlig fargemidler og malinger, fargemalemidler for retusjering, renovering, reparasjon og farging av lær, skinn og huder, tekstiler og tekstiler med mikrofibere; fargepigmenter, belegg, nemlig fargemidler og malinger, og fargemalemidler for reparasjon av læroverflater. 3 Preparater for rengjøring, polering, beskyttelse og vedlikehold av lær, skinn og huder, stoffer og stoffer med mikrofiber; preparater for rengjøring og vedlikehold av overflater av lær, flekkfjernere og flekkfjernere for fjerning av flekker fra læroverflater, rensekremer, skurepulver og voks for rengjøring og reparasjon av lær, skinn og huder og tekstiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH /06 INVACON Inverness Medical Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6300 ZUG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmakologiske testsett innbefattende immunitetsprøvingsreagenser for graviditet, fertilitet, kardiologi, og svulstanvisere for kreftdiagnoser; farmakologiske testsett innbefattende kliniske diagnostiske reagenser for pâvisning av høytliggende nivåer av ulovlige medikamenter og medikamentmisbruk som er til stede i kroppsvæsker hos mennesker for juridisk bruk; farmakologiske testsett innbefattende kliniske diagnostiske reagenser for påvisning av definerte bakteriologiske og virusinfiserte sykdommer hos mennesker. 10 Farmakologiske testsett for graviditet, fertilitet, kardiologi og svulstanvisere for kreftdiagnoser; farmakologiske testsett for påvisning av høytliggende nivåer av ulovlige medikamenter og medikamentmisbruk som er til stede i kroppsvæsker hos mennesker for juridisk bruk; farmakologiske testsett innbefattende kliniske diagnostiske reagenser for påvisning av definerte bakteriologiske og virusinfiserte sykdommer hos mennesker. 37 Reparasjon av lærgjenstander, skinn og huder, tre, stoffer med mikrofiber; reparasjon av læroverflater. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Styrekompetanse AS, Postboks 356 Sentrum, 3701 SKIEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater). 41 Skoledrift; utdannelsesvirksomhet; opplærings- og undervisningsvirksomhet; religionsundervisning; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av trykksaker, tidskrifter og bøker. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PSS 20 PSS Interservice AG, Rebbergstrasse 10, 8954 GEROLDSWIL, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 1 Kjemiske og naturlige produkter til overflatebeskyttelse mot tilsmussing, grafitti og skader grunnet miljøpåvirkninger på bygninger, monumenter, kjøretøy og andre overflater og for rengjøring av bygninger, monumenter, kjøretøy og andre overflater. 2 Kjemiske overflatebelegg for bygningsmaterialer, særlig for betong, sement, mur- /teglstein og metall; materialbelegg, særlig belegg for overflater av alle slag, med naturlige og kjemiske produkter til beskyttelse mot tilsmussing, grafitti og skader grunnet miljøpåvirkninger, samt for rengjøring av overflater av alle slag. 37 Materialbelegning, særlig belegning av overflater av alle slag med naturlige og kjemiske produkter til beskyttelse mot tilsmussing, grafitti og skader grunnet miljøpåvirkninger samt rengjøring av overflater av alle slag; rådgivning, særlig til kommuner, på området overflatebeskyttelse og overflaterengjøring. 41 Publisering/utgivelse av informasjonsmateriale på området overflatebeskyttelse og overflaterengjøring; de forannevnte tjenester også overfor tredjemann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Videospillmaskiner for spillehaller; programmer for videospillemaskiner for spillehaller; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROMkassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner; andre deler og tilbehør for videospillmaskiner for spillehaller; videospill for forbrukere; programmer for videospill for forbrukere; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROMkassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospill for forbrukere: styringsenheter og styrespaker for videospill for forbrukere, og andre deler og tilbehør for videospill for forbrukere; programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; elektroniske kretser, optiske disker, magnetiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, magnetiske kort, ROMmagnetbåndkassetter, ROM-kassetter, ROM-kort, minnemagnetbåndkassetter, minnekort, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; datamaskiner, elektroniske kretser, optiske disker, optisk magnetiske disker og magnetiske bånd, magnetiske kort, ROM-magnetbåndkassetter, ROMkassetter, ROM-kort, minnekort, minnemagnetbåndkassetter, CD-ROMs, DVD-ROMs og andre lagringsmedia som lagrer datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer og andre elektroniske maskiner, apparater og deres deler; elektroniske kretser (blanke), optiske disker (blanke), magnetiske disker (blanke), optisk magnetiske disker (blanke), magnetiske bånd (blanke), magnetiske kort (blanke), ROM-magnetbåndkassetter (blanke), ROMkassetter (blanke), ROM-kort (blanke), minnebrikker (blanke), minnekort (blanke), CD-ROM (blanke), DVD- ROM (blanke) og andre lagringsmedia; laboratorieapparater og -instrumenter, pedometre, 5

6 registrerte varemerker /07 andre måle- og testeapparater og instrumenter; kraftfordeling eller kontrollmaskiner og instrumenter; batterier og celler: elektriske eller magnetiske målere og testere; elektriske kabler og ledninger; fotografiske maskiner og apparater; kinematografiske maskiner og apparater; optiske apparater og instrumenter; briller og beskyttelsesbriller; livredningsapparater og utstyr; mobiltelefoner, remmer og festeanordninger for mobiltelefoner, andre deler og tilbehør til mobiltelefoner; andre telekommunikasjonsmaskiner og apparater; innspilte CD-er; andre fonografiske opptak; elektroniske kretser og CD-ROM med innspilte programmer for automatiske fremføringer for elektroniske musikkinstrumenter; metronomer; spilleautomater, enarmede banditter; sportstreningssimulatorer; kjøreopplæringssimulatorer; roterende omformer; faseskyvere; elektriske strykjern; elektriske hårruller; elektriske signalapparater; varseltrekanter for kjøretøy; lysende eller mekaniske veiskilt; brannalarmer; gassalarmer; vernehansker; brannslukningsapparater, brannhydranter; sprinkelsystemer for brannslukking; tyverialarmer; vernehjelmer; beskyttelsesklær (brannsikre klær); støvmasker; gassmasker; magnetkjerner (til bruk i datautstyr); sigarettennere for biler; motstandsledninger; elektroder; sveisemasker; eksponerte kinematografiske filmer; eksponerte diasfilmer; diasrammer; innspilte videodisker og videobånd; elektroniske publikasjoner; utstyr til bensinstasjoner; salgsautomater; myntopererte bommer og porter for bilparkeringsplasser; kassaapparater; mynttellemaskiner eller myntsorteringsmaskiner; fotokopieringsmaskiner; manuelle telle- og beregningsapparater; tegne- eller skissemaskiner og -apparater; tids- og datostemplingsmaskiner; stemplingsur; hullkortmaskiner for kontorbruk; stemmemaskiner; faktureringsmaskiner; apparater til å sjekke poststempler og frimerker; vektbelter til sportsdykking; våtdrakter til sportsdykking; vernehjelmer til bruk for sport; luftflasker og lufttanker til sportsdykking; flytebrett; dykkemaskiner og apparater (ikke til sport); regulatorer (til sportsdykking); lysbuesveisemaskiner; skjæremaskiner til metall (ved lysbue, gass eller plasma); elektriske døråpnere; ørepropper. 16 Rabattkort/-kuponger; magasiner, kalendere; andre trykksaker; papirbannere; papirflagg; merkelapper for bagasje; trykte loddsedler (andre enn leker); malerier og kalligrafiske arbeider; fotografier, fotografistativer; dagplanleggere/planleggingskalendere; skrivesaker og studiemateriell; klister og andre klebemidler for skrivesaker eller husholdningsformål; elektriske blyantspissere. 28 Håndholdte spill med LCD-skjermer; AC adaptere for håndholdte spill med LCD-skjermer; deler og tilbehør til håndholdte spill med LCD-skjermer; spillkort; kortspill-leketøy og deres tilbehør; andre leketøy; kortspill og deres tilbehør; spillemaskiner og spilleapparater; underholdningsmaskiner og apparater til bruk i fornøyelsesparker (ikke videospillemaskiner for spillehaller); dukker; strategiske brettspill (Go games); japansk sjakkspill (Shogi); japanske spillkort (Utagaruta); terninger; japanske terningspill (Sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-sett); trylleapparater; domino; japanske spillkort (Hanafuda); mah-jong; biljardutstyr; leker for husdyr; sportsutstyr; skismøring; fiskeredskaper; redskaper og tilbehør til å fange innsekter og til insektsamlinger. 35 Reklamevirksomhet via internet, annonse- og reklamevirksomhet; fremskaffelse av informasjon vedrørende reklame; utsendelse av verdikuponger; rekruttering av nye medlemmer og vedlikehold av medlemskap ved hjelp av bonuskort og kort med fordelsrabatt for å fremme salg eller markedsføring; analyse av forretningsledelse eller forretningsrådgivning; markedsstudier; fremskaffelse av informasjon vedrørende varesalg; forretningsledelse av hoteller; forberedelse av årsregnskap/finansregnskap; henvisningstjenester; fremskaffelse av arbeids/ansettelsesinformasjon; auksjonssalg; import- /eksportagenturer; formidling av avisabonnementer; dokumentkopiering; stenografitjenester; betjening av datamaskiner, skrivemaskiner, teleksmaskiner og andre lignende kontormaskiner; transkripsjon (avskrift); arkivering av dokumenter eller magnetiske bånd; mottaking av besøkende i bygninger; utleie av reklamemateriell; utleie av skrivemaskiner, kopieringsmaskiner og tekstsystemer; utleie av salgsautomater. 38 Kommunikasjon ved videospilleapparater for forbrukere; kommunikasjon ved håndholdte spilleapparater med LCD-skjermer; kommunikasjon ved videospillemaskiner for spillehaller; data assistert overføring av beskjeder og vilder; digital dataoverføring; mobiltelefonkommunikasjon; telekstjenester; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved telegrammer; kommunikasjon ved telefon; telefakstjenester; personsøkertjenester; elektronisk postoverføring; annen telekommunikasj on (ikke kringkasting); fremskaffelse av informasjon av kommunikasjon ved dataterminaler ved bruk av databaser; fremskaffelse av informasjon av datakommunikasjon; fremskaffelse av tilgang til internet; fremskaffelse av tilgang til kommunikasjonsnettverk ved dataterminaler; fremskaffelse av tilgang til kommunikasjonsnettverk (også internet) ved mobiltelefon; overføring av bilder og lyd; fjernsynskringkasting; kabelfjernsynskringkasting; radiokringkasting; annen kringkasting; nyhetsbyråer; utleie av telekommunikasjonsutstyr som omfatter telefoner og faksimileapparater; fremskaffelse av informasjon av telekommunikasjon (annet enn kringkasting). 41 Spilltjenester tilbudt on-line (fra et datanettverk); spilltjenester tilbudt via internet; spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjermer; spilltjenester tilbudt via kommunikasjon med videospillemaskiner for spillehaller; fremskaffelse av programmer for forbrukervideospill via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for videospillemaskiner for spillehaller via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer for datamaskiner via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbare); fornøyelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; rekreasjonsinformasjon; artistopptredener; pengespillvirksomhet; fremskaffelse av fornøyelses-spillehaller; fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med forbrukervideospilleapparater (ikke nedlastbare); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm (ikke nedlastbar); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon med videospillemaskiner for spillehaller (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med forbrukervideospilleapparater (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med håndholdte spilleapparater med LCD-skjerm (ikke nedlastbare); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon med videospillemaskiner (ikke nedlastbare); organisering, administrering eller arrangering av videospillbegivenheter; utleie av videospillprogramvare; utleie av programmer for håndholdte spill; organisering 6

7 registrerte varemerker /07 av lotterier; digital bildebearbeidelse; dubbetjenester; videobåndredigering; akademier [utdanning]; kostskoler; korrespondansekurs; utdannelsesinformasjon; eksaminasjonsvirksomhet; utdannelse, gymnastikkundervisning; undervisning; sykepleierskoler; fysisk trening; praktisk opplæring [ved demonstrasjoner]; religionsundervisning; opplæring; veiledning; arrangering og ledelse av symposium, arrangering og ledelse av konferanser, arrangering og ledelse av kongresser, arrangering og ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av symposier; arranger og ledelse av workshop (opplæring); klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av konkurranser [undervisning eller underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål; dressur av dyr; drift av zoologiske hager; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); bokbussvirksomhet; elektronisk setting for trykking; utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisasjon av arrangementer for kultur og underholdning (impresariotjenester); filmproduksjon; teksting [for film og fjernsyn]; filmproduksjon for videobånd; tekstforfattervirksomhet; sirkus; orkestervirksomhet; fremvisning [in live]; showoppsetninger; teateroppsetninger; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; komponeringstjenester; modelltjenester for kunstnere; organisering av sportskonkurranser; arrangering av skjønnhetskonkurranser; ferieleirtjenester; organisering av ball; selskapsplanlegging (underholdning); treningsleirtjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer; helseklubbvirksomhet; drift av golfbaner; drift av sportsinstallasjoner; utleie av idrettsplasser og stadion; utleie av tennisbaner; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; drift av fritidsanlegg; forlystelsessparker; diskotek- og nattklubbtjenester; kasinovirksomhet; karaoketjenester; varieteteater; kinodrift; filmteaterdrift; museumsdrift (presentasjon, utstilling); booking av seter for kulturelle arrangementer; utleie av kinofilmer; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av kinomatografiske apparater og tilbehør; utleie av dykkeutstyr; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); utleie av lydutstyr, utleie av bærbare videokameraer (camcorder); utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av videokameraer; utleie av videokassettopptagere og -spillere; utlån av bøker; utleie av lydinnspillinger, utleie av videobånd, utleie av sceneutstyr; utleie av teaterdekorasjoner/-kulisser; mikrofilming; fotografering; videofilming; yrkesveiledning (undervisning eller opplæringstjenester); fotografireportasjer; døvetolking; oversettelsesvirksomhet; nyhetsreportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Amerilab Technologies Inc, 2765 Niagara Lane North, MN55447 PLYMOUTH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 25 Fottøy, hodeplagg, klær. 30 Ikke medisinske tabletter og kapsler; smakstilsetninger; smakstilsetninger til drikker; smakstilsettninger i tablettorm eller kapsler; tabletter og kapsler til fremstilling av drikker. 32 Ikke-alkoholholdige drikker; sirup, tabletter, kapsler og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE LOOKOUT Leopard Leap Wines (Pty) Ltd, La Motte Estate FRANSCHHOEK, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholholdige drikkevarer(unntatt øl). 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Finansnæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2473, Solli, 0202 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse, sikkerhetslåser, låskasser, sylindre, sylinderbeslag, sikkerhetssluttstykker, hengelåser, hengelåsbeslag, terrasselåser, sikkerhetsdører, gitter, verdiskap, hvelv, hvelvdører, porter av metall, dører/bygningsdører av metall, rør for sprinkleranlegg. 9 Elektroniske apparater, antenner, alarmstasjoner, transformatorer, tyverialarmer, sikringer, signalklokker, utstyr for innbruddsalarm, dørbjeller, elektriske og elektroniske dørlukkere, alarminstrumenter, boligalarmer, detektorer, elektriske og elektroniske anordninger for rulle- og heisprodukter, trykkmålere, elektriske og elektroniske kontrolltavler, automatiske brannsprøyter, lynavledere, overspenningsavledere, sprinkleranlegg for brannbeskyttelse, kontantautomater (minibanker). 11 Regulering- og sikkerhetsanordninger for vann -og vannapparater. 12 Båtalarmer, bilalarmer. 19 Bygningsmaterialer, sikkerhetsdører, sikkerhetsglass, armert glass, gitterglass. 36 Alle tjenester som er tilknyttet bank -og forsikringsselskaper. Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet. Deponering i: safe, sikkerhetsskap, nattsafe og deponeringsenheter. Dersom FG's godkjenning sies opp eller utløper, opphører samtidig retten til å bruke FG's merke og logo. Fellesmerket må brukes i sin orginalutgave -og farge. Størrelsen kan forminskes eller forstørres. Mislighold av bestemmelsene, vil kunne medføre erstatningsansvar, miste retten til å bruke merket og utestengelse fra ordningen. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har rett til å foreta inspeksjon av brukerne for å kontrollere om de oppfyller de til enhver tid gjeldene regler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EUROPEAN OUTDOORCHEF Outdoor Chef International Ltd, Neuhaltenring 1, 6030 EBIKON, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Grillapparater og grillsett. 16 Trykksaker, spesielt bøker og seminardokumenter for grilloppskrifter. 41 Organisering, arrangering og gjennomføring av undervisning, kurs, forelesninger og seminarer innefor grilling og matlaging. 37 Innstallasjon, reparasjon og vedlikehold av sikkerhetsrom, sikkerhetssystemer - utstyr og -skap, tyverialarmer- og utstyr, brannalarmer, brannalarmsystemer - og utstyr. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: FORSIKRINGSSELSKAPENES GODKJENNELSESNEVND FG's bestemmelser for bruk av merke og logo: Fellesmerket, FG Forsikringsselskapenes Godkjennelsnevnd, tilhører Finansnæringens Hovedorganisasjon v/ Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Kun firmaer med FG-godkjente produkter og tjenester kan ha rett til å bruke FG's merke og logo. Det må søkes særskilt om å bruke merket. Søkeren må legge frem sin plan for bruk av FG's merke og logo. Det skal foreligge en skriftlig tillatelse fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd for at et FG-godkjent firma skal kunne ta merket i bruk. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLUSSLEILIGHET Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM LODEC Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road KINGSCOURT, CO CAVAN, IE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Gulv, gulvbelegg og paneler av metall; hevede gulv, gulvbelegg og paneler av metall; byggematerialer av metall; rør og kanaler av metall; kabler og tråder av vanlig metall (ikke elektriske); deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 17 Ark, flak, laken, plater og skiver av plast (ikke tekstil), klosser og stenger, alle halvfabrikata; isolasjonsmaterialer; isolasjonspaneler; laminater av plast med isolerende egenskaper; isolerende materialer av plastskum; laminerte plater; strukturelle isolasjonspaneler og materialer; deler og tilbehør inkludert i denne klassen. 19 Gulv, gulvbelegg og paneler, ikke av metall; hevede gulv, gulvbelegg og paneler, ikke av metall; byggematerialer, ikke av metall; stive rør, ikke av metall, til bygningsformål; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Outdoor Chef International Ltd, Neuhaltenring 1, 6030 EBIKON, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Grillapparater og grillsett. 16 Trykksaker, spesielt bøker og seminardokumenter for grilloppskrifter. 41 Organisering, arrangering og gjennomføring av undervisning, kurs, forelesninger og seminarer innefor grilling og matlaging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLUSSBOLIG Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLARTEC POWER SHIELD 02 AES Properties LLC, 46 Stafford Street, MA LAWRENCE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tekstiler for bruk ved fremstilling av klær, hjemmeinredning, møbeltapetsering, møbler, husgeråd, tepper, gulvtepper/-dekker, veggtepper/-dekker, gardiner, møbeltrekk, tepper, puter, sengetøy, badehåndklær og kjøkkenhåndklær; tekstiler for bruk ved fremstilling av husgeråd, nemlig møbler og interiør; tekstiler for bruk ved fremstilling av tepper og gulvdekker; tekstiler, nemlig gardiner og tilpassede møbeltrekk. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; tekstil metervare solgt som komponenter til klær, nemlig kapper, jakker, parkaser, regnjakker, pullovere, skjorter, sportsgensere, benklær, bukser, kjoler, skjørt, pyjamas, undertøy, skjerf, sjal, hansker, votter, hodeplagg, nemlig hatter, luer, hodebånd og solskjermer, fottøy, nemlig sports- og fritidssko, tøfler, sokker, tights, strømper og strikkevarer/trikotasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: T-BOX JC AB, MÖLNLYCKE, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Videresalgstjenester av lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervareklær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM RESPISUIS Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SVETOCOAT International Paper Company, 6400 Poplar Avenue, TN38197 MEMPHIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Papir, papp og kartong, dekkpapir og dekkskikt av papir, papp, kartong, bølgepapp, papp for esker og pakkematerialer samt produkter laget av forannevnte, herunder esker, bokser, beholdere, ubearbeidede produkter, skjemaer, og kartonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORTEFIBER The Dow Chemical Company, P O Box 1967, MI48640 MIDLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Metylcellulose til bruk i viderefabrikkering av matvarer. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WEIGHT & SEA Weight & Sea AS, Malmskriverveien 35, 1337 SANDVIKA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Dataprogrammer og databehandlingsutstyr 42 Teknologiske tjenester herunder konsulentvirksomhet vedrørende offshore installasjoner og produksjonsskip, ingeniørtjenester; utarbeidelse og ajourføring av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SG FINANS SG Finans AS, Postboks 105, 1325 LYSAKER, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, 36 Avbetalingsfinansiering; Avbetalingskreditt; Avbetalingslån; Bankforretninger; Bankvirksomhet; Faktoringselskaper; Finansiell virksomhet; Finansiering; Finansieringstjenester; Finansieringsvirksomhet; Finansrådgivning; Finanstransaksjoner; Garantier; Kausjon; Kreditt; Leasingfinansiering; Lån; Avdragslån; Pantelån; Utlån; Utlån mot pantesikkerhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SG Finans AS, Postboks 105, 1325 LYSAKER, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, 36 Avbetalingsfinansiering; Avbetalingskreditt; Avbetalingslån; Bankforretninger; Bankvirksomhet; Faktoringselskaper; Finansiell virksomhet; Finansiering; Finansieringstjenester; Finansieringsvirksomhet; Finansrådgivning; Finanstransaksjoner; Garantier; Kausjon; Kreditt; Leasingfinansiering; Lån; Avdragslån; Pantelån; Utlån; Utlån mot pantesikkerhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SG Finans AS, Postboks 105, 1325 LYSAKER, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, 36 Avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt; avbetalingslån; bankforretninger; bankvirksomhet; faktoringselskaper; finansiell virksomhet; finansiering; finansieringstjenester; finansieringsvirksomhet; finansrådgivning; finanstransaksjoner; garantier; kausjon; kreditt; leasingfinansiering; lån; avdragslån; pantelån; utlån; utlån mot pantesikkerhet. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM STREAMJET BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl- Wery-Strasse 34, München, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og - apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og - apparater, herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektriske drevne verktøy, boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater til tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder apparater til vindusvask og til skopuss. 9 Elektriske apparater og instrumenter, spesielt strykejern, elektriske foliesveiseapparater; elektrisk oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter; fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere med eller uten innregistrerte data for husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og -automater for drikke eller mat, salgsautomater; databehandlingsutstyr og databehandlingsprogrammer for styring og betjening av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. 11 Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmeholdapparater, dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøle-apparater, spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær, tørketrømler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater, spesielt ventilatorer, luftfiltre, luftavtrekksapparater, og - hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørapparater og sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og vannrøranlegg, varmtvannsberedere og -beholdere; oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/875,658 LINE 6 Line 6 Inc, Agoura Road, CA CALABASAS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd; computer software; computer hardware og periferiutstyr; elektroniske lydmodifikatorer, signalprosessorer, grensesnitt, lydmoduler, styreenheter, effektprosessorer; effektpedaler for bruk med musikkinstrumenter, forsterkere og høyttalere; computer hardware for opptak, modellering, reproduksjon og overføring/sending av lyd; digitale grensesnitt for opptak, modellering, reproduksjon og overføring/sending av lyd; forsterkere for musikkinstrumenter samt deres deler og tilbehør; computer software, nemlig software for lydmodifikasjon, lydopptak, lydmodellering og lydredigering; computer software for generering og kontroll av musikktoner fra mikrofoner og musikkinstrumenter; computer software for aksessering av forhåndsinnspilt musikk; computer software for bruk ved nedlasting, opplasting, aksessering, opptak, redigering, lagring og spilling av musikk, toner og lyd, samt for tilveiebringelse/forsyning av tilgang til webområder inneholdende bibliotek av musikk, toner og lyder; nedlastbare lydopptak. 15 Musikkinstrumenter. 41 Underholdningstjenester; tilveiebringelse/forsyning online av informasjon på musikkområdet; tilveiebringelse/forsyning online av kommentarer, reportasjer og artikler om musikk og musikkartister via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av webområder som presenterer/omhandler musikk, toner og lyder; tilveiebringelse/forsyning av online-bibliotek av musikk, toner og lyder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CALSPORIN Calpis Co Ltd, 4-1, 2-chome, Ebisu-Nishi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 31 Næringsmidler til dyr, tilsetninger til fôr, ikke for medisinske formål. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RYDDEMATTA Synøve Faldalen, Prestholsteigen 36 B, 4313 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 27 Matter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av kurs og seminarer. 45 Megling. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 14

15 registrerte varemerker /07 rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassa-apparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Registreringen omfatter ikke innspilte dataprogram på magnetbånd, disketter og optiske lagringsmedia og på andre områder enn flyselskapsvirksomhet og derved tilknyttet kommunikasjonsvirksomhet drevet av flyselskaper. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding, skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, maleskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Registreringen gjelder ikke bånd og kort for innregistrering av programmer for computere, instruksjons- og markedsføringstrykksaker på andre områder enn flyselskaper og derved tilknyttet kommunikasjonsvirksomhet drevet av flyselskaper. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 40 Bearbeiding av materialer. 15

16 registrerte varemerker /07 41 Undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Registreringen omfatter ikke undervisning, utdannelse og underholdning til bruk i forbindelse med utøvelse av aktiviteter tilknyttet programmer for computere på andre områder enn flyselskapsvirksomhet og dermed forbunden kommunikasjonsvirksomhet drevet av flyselskaper. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Registreringen omfatter ikke dataprogrammering, ingeniørteknisk databehandling, teknisk og faglig konsulentvirksomhet vedrørende dataprogram og dataprogramemring samt video- og dokumentasjonsservice på dataprogramområdet på andre områder enn flyselskapsvirksomhet og derved tilknyttet kommunikasjonsvirksomhet drevet av flyselskaper. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gresvig AS, Sagveien 25, 1814 ASKIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 28 Vintersportsartikler. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kraftinor AS, Postboks 54, 8501 Narvik, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Megling og omsetning av elektrisk kraft. 39 Distribusjon av elektrisk kraft. 40 Produksjon av elektrisk kraft. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DOT JUNKY Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Teatralske eller musikalske lydopptak eller videoopptak; solbriller, magneter; alle slags trådløst mobiltelefonutstyr og -tilbehør, mobiltelefondeksler; ringetoner i betydningen nedlastbare ringetoner, musikk, MP3er, grafikk, videobilder for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger, videospillprogram innspilt på kassetter, disker, CD ROM, magnetbånd og minidisker; computerspillprogramvare innspilt på disker, CD ROM og minidisker. 14 Smykker, herunder halskjeder, øreringer, ringer, ur, armbånd; dekorative pins; klokker (ur). 16 Trykksaker, nemlig kladdepapir og løsbladpapir, serier av bøker med skjønnlitteratur, tegneserier, nemlig tegneseriehefter, overføringsbilder, støtfanger klistremerker, visittkort, kladdekort, postere, mapper, blyanter, penner, kalendere, merkelapper. 18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, rumpetasker, budbager, håndkofferter, lommebøker og punger, sportsbager, klesbager for reisebruk, portemoneer for vekslepenger, reisevesker, strandvesker. 21 Husgeråd, nemlig kopper, krus, glasstøy for drikke, tallerkener, lommelerker, lunsjbokser, kakeglass, salt og pepper bokser, søppelkasser og vannflasker solgt tomme; tannbørster. 24 Sengetøy, sengetepper, lintøy for baderom, utstyrsvarer, dekketøy; bordduker ikke av papir; strandhåndklær; dusjforheng, veggtepper av tekstil og bannere av vevet stoff. 25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, Halloweenkostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, slips, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, pologensere, rullekrager, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, hodetøy. 28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker, plysjdukker, actionfigurer og tilbehør dertil, enkeltstående videospillmaskiner med CD ROM, enkeltstående videospillmaskiner, separate audiooutputspillmaskiner og brettspill; sportsartikler, nemlig golfklubber, baseballer, fotballer, paddleballer, aktivitetsballer, baseballtrær, juletrepynt. fremskaffelse av trådløs overføring av opplasting og nedlasting av ringetoner, stemmer, musikk, MP3, grafikk, videobilder, informasjon og nyheter via et globalt computernettverk til en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning; sending og mottak av stemmer og tekstmeldinger mellom trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; internett-tjenester som inkluderer kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av sammenhengende lyd og audio-visuelle opptak via internett; fremskaffelse av informasjon på området underholdning. 41 Underholdnings-, undervisnings og instruksjonstjenester; radio- og fjernsynsunderholdningstjenester; film-, musikk-, sport-, video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon, forberedelser, presentasjon, distribusjon, nettoppbygging og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og av filmer, tegnefilmer og lyd- og videoopptak; produksjon av levende underholdning, produksjon av fjernsynsunderholdning; tjenester vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og levende fremførelser og show; tjenester vedrørende produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter; produksjon og utleie av undervisnings- og instruksjonsmateriell; forlagsvirksomhet; organisering, produksjon og presentasjon av hendelser for undervisningsformål, kulturelle formål eller underholdningsformål; organisering, produksjon og presentasjoner av konkurrenter, tevlinger, spill, gjettekonkurranser, festdager, utstillinger, sportslige begivenheter, show, veishow, iscenesatte hendelser, teatralske fremvisninger, konserter, levende forestillinger og hendelser med deltakelse av publikum; fremskaffelse av underholdning og undervisning for tilgang via kommunikasjons- og computernettverk; fremskaffelse av informasjon vedrørende hvilken som helst av de ovennevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIESEC Aiesec Norge, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 38 Fjernsynskringkastingstjenester via kabel, satellitt og på andre måter; kabelradiokringkasting, kabelradiooverføring; mobil radiokommunikasjon; radiokringkasting; radio kommunikasjon; trådløse mobiltelefonkommunikasjonstjenester og alle typer mobiltelefontjenester; fremskaffelse av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, videobilder for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger, 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bodegas Ramon Bilbao SA, Avenida Santo Domingo, 34, HARO (LA RIOJA), ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Spirits International NV, 1A, rue Thomas Edison, 1455 STRASSEN, LU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Øl: mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater for fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CADILLAC STS General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av tekstiler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; potpurri (parfyme); røkelse; oljer for parfymer og dufter; luktevann for husholdningsbruk og for bruk på tekstiler; velluktende tre; aromatiske stoffer (eteriske oljer); eteriske oljer, røkelsespreparater (parfyme) som sendes ut i luften, atmosfæren eller på tekstiler i form av røyk, damp eller gass; preparater for parfymering eller luktforbedring av luften. 4 Støvbindemidler, vokslys, luktforbedrende eller duftende vokslys, vokslys for å spre vellukt eller parfymere atmosfæren; belysningsstoffer, voks for belysning; smale stearinlys (lystennere), nattlys (stearin) og veker. 5 Luftforfriskningsmidler, luftrensemidler; luftforfrisknings- og luftforbedringsmidler for rom; deodoranter for tekstiler og luft; preparater for nøytralisering av dufter. 11 Apparater og instrumenter, alle for parfymering, rensing eller oppfrisking av atmosfæren; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, batteridrevne eller elektrisk drevne aromaterapi- og luftrensingsenheter og refiller for å settes inn i disse enhetene; frittstånde, uparfymerte, ikkesubstansutstrålende luftdeodoriseringsutstyr og -filtre for kjøleskap og andre små rom. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); olje- og duftbrennere; apparater for oppvarming av oljer for parfymer og for utslipp av duft inn i den omkringliggende atmosfære; dispensere og fordelingsapparater; luktfjerningsapparater, apparater og beholdere for lukt-og dufttilføring til atmosfæren eller for fordeling av parfymer, luftforfrisknings- eller luftrensepreparater for bruk på den omkringliggende atmosfære; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM GFAB Spegelsliperiet Lindberg & Co AB, Aspvägen 21, ALSTERMO, SE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); bygningsglass; vinduer, ikke av metall; malte vindusglass; vindusglass (unntatt for kjøretøyruter); vindusglass for bygging; alabastglass; granulert glass for merking av veier; isoleringsglass (bygging); armert glass for bygging. 20 Speil og speilglass; sølvbelagt glass. 21 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av glass; glass til kjøretøyruter; kvartsglass (halvfabrikata), andre enn for bygningsformål; glass innlagt med tynne elektriske ledere; ubearbeidet eller halvbearbeidet glass (unntatt bygningsglass); opalglass. 40 Sliping og fremstilling av glass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, 10 Hansker for medisinsk bruk. 21 Hansker for husholdningsbruk. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Parfyme, cologne, eau de toilette, eau de parfum, velluktende vann, etterbarberingsprodukter, barbergel, barberkrem etterbarberingskrem, etterbarberingsgel, etterbarberingslotion, etterbarberingsbalsam, anti-perspiranter, personlige deodoranter, talkumpulver, kroppspulver, kosmetikk og kroppskrem og -lotion, peelingprodukter og dyprensingsprodukter, kroppsvask, bruning- og solbruningskremer og -lotion, solbeskyttelseskremer og -lotion, produkter for hårpleie, nemlig sjampo, balsam, hårvask, hårskyllemidler, hårkrem og lotion, briljantinpreparater og hodebunnstimulerende preparater, produkter for badet og dusjen, nemlig toalettsåpe, kroppssjampo, kroppsskrubbemidler, kroppsmykgjørende midler, badesalter, bade- og dusjgel, bade- og dusjolje, eteriske oljer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKINSENSE Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Strasse 61, MÜNCHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Programmer for databehandling, databærere utstyrt med programmer; lyd- og bildebærere; audiovisuelle databærere som inneholder opplæringsinformasjon; alle forannevnte varer spesielt til bruk innenfor området legevitenskap/medisin og helseomsorg. 16 Trykksaker, spesielt bøker, tidsskrifter og brosjyrer; manualer og undervisningsmateriale (ikke apparater); skriftlig undervisnings- og opplæringsmateriale; vitenskapelige publikasjoner; alle forannevnte varer spesielt til bruk innenfor området legevitenskap/medisin og helseomsorg; helseøkonomi og farmasi/apotek. 38 Telekommunikasjon, spesielt overføring av meldinger og informasjon via internett, alle spesielt til bruk innenfor området legevitenskap/medisin og helseomsorg. 41 Publisering av trykte publikasjoner; arrangering og ledelse av seminarer, kongresser, opplæringskurs, forelesninger/foredrag, fremføring og presentasjon; informasjonsarrangementer for kulturelle begivenheter og undervisningsformål; opplæring og videreutdannelse; alle tjenester spesielt knyttet til legevitenskap/medisin og helseomsorg. 44 Medisinske tjenester. WITH LICENCE TO CHILL Utstyr & Kjøleservice AS, Postboks 92, 5863 BERGEN, 1 Væsker og kjemikalier for nedfrysing; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler. 11 Apparater og innretninger for kjøling. 40 Bearbeiding av materialer, herunder nedkjøling av næringsmidler, væsker, gasser; konservering av næringsmidler og drikker. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer