Naboinformasjon fra Rafnes Industriområde - Om risiko og beredskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naboinformasjon fra Rafnes Industriområde - Om risiko og beredskap"

Transkript

1 Naboinformasjon fra Rafnes Industriområde - Om risiko og beredskap

2 Rafnes Industriområde ønsker å være en god nabo. Det betyr at vi vil drive virksomheten vår uten skadevirkninger for miljø og mennesker og uten ulemper for naboene. Men dersom noe likevel skulle skje, skal omgivelsene vite hva slags uhell som kan oppstå, og hvilke tiltak vi setter i verk ved en hendelse. Storulykkeforskriften Storulykke: En hendelse som f.eks. et større utslipp, en brann eller eksplosjon i forbindelse med at en aktivitet i en virksomhet omfattet av denne forskrift får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier, og der det inngår farlige kjemikalier. 12. Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak 1. Virksomhetene skal uoppfordret sørge for at personer som kan bli berørt av en storulykke, blir gitt nødvendig informasjon om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd dersom en storulykke inntreffer. Informasjonsplikt Formålet med denne brosjyren er å gi naboene informasjon om de stoffene og de situasjonene som kan representere en fare dersom det skulle oppstå en uforutsett hendelse på industriområdet - samt hvilke beredskapstiltak vi har, og hvilke forholdsregler befolkningen kan ta. Hva kan skje? Faren for ulykker ved anleggene på Rafnes er først og fremst forbundet med mulighet for at brennbare eller giftige stoffer som lagres, transporteres eller produseres i anleggene lekker til omgivelsene. Det er iverksatt en rekke tekniske og administrative tiltak for å begrense sannsynligheten for at slike lekkasjer skal oppstå. Det finnes også omfattende beredskapsplaner og ressurser for å begrense virkningene av eventuelle utslipp fra anleggene. Det er likevel ikke mulig å eliminere risiko fullstendig ved petrokjemiske anlegg. Risiko Det er gjennomført omfattende risikoanalyser for anleggene. I risikoanalysene er det antatt at det er en teoretisk mulighet for at det kan oppstå lekkasjer i alle deler av prosessanleggene for brennbare eller giftige stoffer. Sannsynligheten for lekkasjene og omfanget av lekkasjene er beregnet på grunnlag av statistiske data for prosessanlegg. På grunnlag av prosessbetingelser som trykk, temperatur og egenskapene til stoffene, har vi også beregnet omfanget og konsekvensene av alle disse lekkasjescenariene. Det er blant annet utført spredningsberegninger for gassutslipp og trykkbølger av eventuelle gasseksplosjoner er vurdert. Virkningene av mulige branner og utslipp av giftige gasser er også angitt. I analysene er sannsynlighet for situasjoner som kan føre til dødsfall for mennesker benyttet som måltall for risiko. Risikoanalysene viser at det er håndteringen og lagringen av klor som medfører størst risiko for omgivelsene. De viser også at utslipp av hydrogenklorid kan medføre fare for omgivelsene utenfor fabrikken. Ved utslipp av giftig gass vil vind- og værforhold avgjøre hvilke områder som blir utsatt. De verst tenkelige hendelsene ved anleggene kan føre til klorgass-/hydrogenkloridkonsentrasjoner som kan være livstruende flere km fra anleggene dersom ubeskyttede mennesker puster inn gassene. Risikoanalysene viste Rafnes Industriområde På Rafnes Industriområde produserer vi basisråstoff for plastindustrien. Vi har to fabrikker: Noretyls Etylenfabrikk (cracker) og Hydro Polymers Klor/VCM-fabrikk. På industriområdet er det også flere virksomheter. Det drives vedlikehold, prosjektering, modifikasjoner, og beredskaps- og helsetjenester. Til sammen er det ca. 500 ansatte på Rafnes Industriområde. Følgende bedrifter er etablert på området: Beredskapen AS - Beredskapstjenester til Borealis, Hydro Polymers, Noretyl - Brannøvelsesfelt, kurssenter Hydro Polymers AS Klor/VCM-fabrikk, Ledelse, Fellestjenester Hydro Produksjonspartner (HPP) - Verkstedtjenester - Prosjekt og Modifikasjon - Byggtjenester - Vedlikeholdssenter Noretyl AS Etylenfabrikk (cracker) Bedriftshelsen AS Avdelingskontor Telemark Produksjonen Starten på petrokjemivirksomheten i Grenland skjer i Etylenfabrikken også kalt crackeren. Her omdannes våtgass (propan, etan, butan) fra Nordsjøen til etylen og propylen. Etylen går i rørledning til Borealis og Hydro Polymers og propylen til Borealis. I tillegg produseres bl.a. bensin, olje og tjære. Fabrikken leverer også brenngass til Borealis og Hydro Polymers samt flere kunder i Herøya Industripark. I Klor/VCM-fabrikken produseres klor fra salt og elektrisk kraft. I kloranlegget produseres også lut og hydrogen. Lut sendes til kunder med båt og bil, mens hydrogen går inn på brenngassnettet sammen med brenngass fra Etylenfabrikken. I VCM-anlegget reagerer klor med etylen og danner mellomproduktet EDC, som blir til VCM, vinylklorid. VCM er råstoff for PVC-produksjon, og sendes i rørledning til Hydro Polymers PVC-fabrikk på Herøya eller eksporteres med båt. Fra Rafnes går det rørledninger i bakken til Rønnningen (Borealis) og rørledninger i tunnel under Frierfjorden til Herøya. Produktene som fremstilles på Rafnes er altså gass eller kjemikalier som eksporteres fra bedriftene. og senere videreforedles til plastråstoffer - pulver eller pellets som går til plastbearbeidende industri for å bli til en rekke produkter. Stoffinformasjon Stoffer som kan medvirke til storulykke I Klor/VCM-fabrikken til Hydro Polymers har vi følgende stoffer: Klor Hydrogen EDC (1,2 dikloretan eller Etylendiklorid) VCM (Vinylkloridmonomer) Hydrogenklorid (HCl)- Saltsyre Lette og tunge biprodukter (Heavy Ends og Light Ends) Disse stoffenes har ulike egenskaper som gjør at de kan forårsake storulykker dersom de håndteres feil eller utstyr svikter. Nedenfor er disse egenskapene kort beskrevet sammen med en forklaring på bruken i våre anlegg. Klor Klor produseres og lagres i Klor/VCM-fabrikken. Klor finnes i anleggene både i flytende form (kondensert gass ) og som gass. Ved uhell som innebærer utslipp til omgivelsene, vil flytende klor raskt fordampe og danne klorgass. Klorgass har meget skarp og irriterende lukt, og gassen kan luktes i konsentrasjoner som er lavere enn faregrensen. I høye konsentrasjoner fremstår klorgass som gulgrønn. Klorgass er meget giftig og kan forårsake alvorlige helseskader eller død selv ved lave konsentrasjoner dersom man puster inn gassen. Ved farlige konsentrasjoner kan klorgass gi akutte skader i luftveier og lunger, men

3 Fakling fra Etylen Fakkelen til Etylenfabrikken er "sikkerhetsventilen" til anlegget. Den brenner hele tiden, men ved start og stopp av anlegget eller i nødsituasjoner sendes mer gass til fakkel, og den brenner kraftigere enn normalt. Det samme gjelder ved bytte av utstyr i anlegget. Gassen fra etylenfakkelen er ikke helsefarlig. videre at branner rundt eller i nærheten av enkelte av de store lagertankene kan føre til at tankene revner og til at det oppstår eksplosjonsartede og store branner som kan medføre fare for omgivelsene rundt anleggene i form av kraftig varmestråling eller brennende partikler eller dråper som spres. For øvrig viser risikoanalysene at branner og eksplosjoner neppe vil kunne forårsake dødsfall for personer som oppholder seg utenfor fabrikkområdene. De mest alvorlige ulykkene som er vurdert i risikoanalysene, har svært lav sannsynlighet. Den samlede sannynligheten for ulykker som medfører fare for dødsfall for ubeskyttede personer i de nærmeste boligområdene er beregnet til å være omtrent 1 gang hvert år. Det er vanskelig å forholde seg til slike tall, men for å sammenlikne faren med andre typer ulykker vi kan utsettes for, kan vi se på sannsynligheten for brann i boligene våre. Brannstatistikken fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (for årene 1998 til 2002) viser at sannsynligheten for at det skal oppstå brann i en tilfeldig valgt bolig i Norge statistisk sett er 5 og 10 ganger høyere enn risikoen som Rafnes-anleggene medfører i de nærmeste boligområdene på Herre. Når kloranlegget på Rafnes er bygd om i er målsetningen å redusere risikoen ytterligere ved at mengden klor i anlegget reduseres vesentlig. Beredskap ved uhell/ulykker Ved ulykker på Rafnes Industriområde kan et stort redningsapparat mobiliseres på kort tid. Bedriftene selv har et Industrivern som består av spesialtrenet driftspersonell, fulltidsansatte beredskapsvakter i Beredskapen AS, gassmålere og en redningsstab. Dette apparatet vil sammen med det offentlige hjelpeapparat ledet av politiet håndtere redningsaksjoner på bedriftsområdet og treffe tiltak for å beskytte omgivelsene best mulig. Bedriftene på Rafnes har inngått samarbeidsavtaler med flere andre virksomheter. Avtalene sikrer gjensidig og relevant assistanse dersom det skulle oppstå ulykker som ikke kan håndteres med bedriftenes egne ressurser. alvorlige skader kan også utvikle seg noen timer etter at man ble utsatt for gassen. Man skal derfor som hovedregel alltid oppsøke lege hvis man har pustet inn klorgass. Dersom klorgass truer befolkningen, er det beste beskyttelsestiltaket normalt å trekke innendørs, lukke alle dører, vinduer og ventiler og forsøke å puste gjennom et vått håndkle. Hydrogen Hydrogen er en fargeløs og luktfri gass som produseres i Klor/VCM-fabrikken. Hydrogen kan forårsake storulykker fordi den er en meget lett antennelig og eksplosiv gass i blandinger med luft. Hydrogen er imidlertid en meget lett gass som raskt stiger til værs og fortynnes til under brennbarhetsgrensen. EDC EDC produseres og lagres i store mengder i Klor/VCM-fabrikken. EDC er en væske med kokepunkt på mellom 80 og 90 0C. EDC-damp danner brennbare blandinger med luft. EDC i gassfase er fargeløs og har en søtlig aromatisk lukt som i høye konsentrasjoner virker bedøvende. Det er mistanke om at lang tids yrkeseksponering for EDC kan medføre helseskader blant annet økt risiko for visse krefttyper. Hvis EDC antennes, vil det dannes røykgass som inneholder giftig HCl-gass. Ved en stor brann kan derfor røykgassen medføre fare for omgivelsene. VCM VCM produseres og lagres i store mengder i Klor/VCM-fabrikken. I anleggene finnes VCM både i flytende form (kondensert gass) og som gass. VCM-gass er en fargeløs gass med søtaktig lukt. VCM danner brennbare blandinger med luft. I bestemte blandingsforhold med luft kan gassen også medføre eksplosjonsfare. Hvis VCM antennes, vil det dannes røykgass som inneholder giftig HCl-gass. Ved en stor brann kan derfor røykgassen medføre fare for omgivelsene. VCM er lite akutt giftig, men er helsefarlig ved lang tids påvirkning (yrkeseksponering). Det er blant annet kjent at langvarig VCM-eksponering øker risikoen for en bestemt type kreft i leveren Hydrogenklorid (HCl) Hydrogenklorid, også kalt HCl, finnes i Klor/VCMfabrikken både i løsning med vann og i ren form. Det er HCl i ren form som medfører risiko for storulykke, og som kan påvirke omgivelsene rundt fabrikkområdet. HCl i ren form finnes hovedsakelig som væske i fabrikken, men ved utslipp vil væsken raskt fordampe og føre til at det dannes HCl-gass. HCl-gass er fargeløs, men vil ofte kunne synes som tåke i fuktig luft. HClgass er meget giftig og kan forårsake alvorlige helseskader eller død selv ved lave konsentrasjoner dersom man puster inn gassen. Dersom HCl-gass truer befolkningen, er det beste beskyttelsestiltaket normalt å trekke innendørs, lukke alle dører, vinduer, ventiler og forsøke å puste gjennom et vått håndkle. Tunge/Lette biprodukter (Heavy Ends/Light Ends) Tunge/Lette biprodukter produseres og lagres i Klor/VCM-fabrikken. Tunge/Lette biprodukter er en fellesbetegnelse for flere typer klorerte hydrokarboner og har egenskaper omtrent som EDC. Blant stoffene som inngår i gruppen er klorform, karbontetraklorid og trikloretanforbindelser. Stoffene finnes stort sett i flytende form i fabrikken, men dampen fra stoffene er brennbar. Ved brann vil det dannes røykgass som inneholder giftig HCl-gass. Ved en stor brann kan derfor røykgassen medføre fare for omgivelsene. Dampen fra tunge/lette biprodukter har en klorformliknende søtlig lukt. Stoffene er lite akutt giftige, men langvarig yrkeseksponering medfører økt risiko for ulike typer helseskader. Flere av forbindelsene som inngår i gruppen, er blant annet kategorisert som kreftfremkallende. I tillegg til forbindelsene som er listet over, finnes blant annet lett brenngass og etylen også i Klor/VCM-fabrikken.

4 Fakling fra VCM Fakkelen til VCM-anlegget er "sikkerhetsventilen" til anlegget og brukes ved start eller stopp av anlegget, eller i nødsituasjoner. Når klorerte hydrokarboner brenner, dannes det saltsyre eller hydrogenklorid, HCl. Derfor kan det i noen tilfeller kjennes lukt når denne fakkelen er i bruk. Hvordan begrenses risikoen? Anleggene på Rafnes Industriområde er avanserte tekniske anlegg med en betydelig grad av innebygd sikkerhet. Det vil si at prosessene overvåkes kontinuerlig av teknisk måleutstyr som både sier fra dersom noe er galt og som også automatisk stopper eller avlaster anleggene hvis det skulle være behov for det. Avlastning av anleggene kan bety at gass slippes til fakkel, noe som kan resultere i både ubehagelig støy,lys og lukt i omgivelsene. Fakkelsystemene er imidlertid sikkerhetsinnretninger som har en svært viktig funksjon i anleggene. I tillegg til teknisk overvåkning er prosessen kontinuerlig overvåket av fabrikkenes egne ansatte. Likevel kan unormaliteter og hendelser oppstå blant annet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i fabrikkene. For å begrense faren for dette har vi et omfattende system med arbeidstillatelser og sikkerhetsanalyser før hver enkelt jobbaktivitet. Ikke noe arbeid tillates utført i fabrikkene uten godkjennelse fra driftsavdelingene. Hvis det likevel oppstår gasslekkasje eller brann, har fabrikkene systemer for å detektere og kontrollere hendelsen. Fabrikkene er utstyrt meddetektorer for gass og røyk som umiddelbart vil fange opp slike hendelser og sørge for rask varsling til kontrollrom og beredskap. Det er også utplassert automatiske, fjernstyrte eller manuelle slukkesystemer som kan benyttes til å bekjempe ulykker og begrense konsekvensene. Ved lekkasjer av stoffer som representerer en miljøfare er fabrikkene utstyrt med oppsamlingssystemer og renseanlegg som skal sørge for at uønskede komponenter ikke når ut til omgivelsene. Rafnes Industriområde har dessuten utstyr og mannskaper for å samle opp og fjerne oljeforurensninger dersom uhell skulle forårsake slike utslipp til Frierfjorden. Alle unskede hendelser eller tilløp til slike blir rapportert og behandlet i fabrikkene. Etter analyse av hendelsen eller tilløpet blir det iverksatt tiltak for å redusere fare for gjentakelser. I Etylenfabrikken til Noretyl har vi følgende stoffer: Hydrokarboner C4-mix Brenngass Pyrolyseprodukter Hydrokarboner Dette er en fellesbetegnelse på en rekke brennbare stoffer som kan være råstoff, mellomprodukter eller sluttprodukter i Noretyls etylenfabrikk. Typiske representanter for denne gruppen er etan, propan og butan som benyttes som råstoff, og etylen og propylen som er hovedproduktene fra fabrikken. Råstoffene tas inn med båt til fabrikken, mens produktene stort sett transporteres i rørledninger til videreforedling hos Hydro Polymers på Rafnes og Borealis på Rønningen. Alle disse stoffene kan opptre både som gass og væske, avhengig av trykk og temperatur. Felles for dem er at de opptrer som gass hvis de slipper ut til omgivelsene. Gassene vil normalt være tyngre enn omgivende luft og vil derfor ha en tendens til å spre seg langs bakken i nærområdet til utslippet. Større utslipp av gass kan føre til alvorlige hendelser i fabrikken dersom de antenner. Gassekslosjoner eller branner vil imidlertid kun være en fare for de som befinner seg inne på fabrikkområdet. Basert på tidligere risikoanalyser er det slått fast at hendelser Noretyls annlegg ikke kan medføre noen sikkerhetsrisiko for områder utenfor Rafnes Industriområde. C4-mix C4-mix er en klar, fargeløs gass eller væske med sterk søtlig lukt. Ved høye konsentrasjoner kan gassen virke bedøvende og kan også irritere luftveiene. Stoffet opptrer som gass i normale omgivelser og er svært brennbart. C4-mix inneholder også en stor andel av en komponent som kalles 1,3 Butadien, som kan være et kreftfremkallende stoff ved langvarig eksponering. Brenngass Brenngass er et mellomprodukt i Noretyls anlegg og benyttes som fyringsmedium i alle petrokjemianleggene (Hydro Polymers og Borealis), samt i flere anlegg i Herøya Industripark. Brenngassen består av en blanding av hydrogen og metan og er ekstremt brannfarlig. Gassen er lett og vil derfor stige raskt ved et utslipp. Mindre utslipp vil derfor fortynnes meget raskt. Pyrolyseprodukter Pyrolyseprodukter er en fellesbetegnelse på stoffene pyrolysebensin, pyrolyseolje og pyrolysetjære. Dette er tyngre komponenter som tas ut på ulike steder gjennom prosessen. Stoffene leveres delvis som produkter og delvis som farlig avfall. Stoffene har en intens lukt og varierer i farge fra klar, gulaktig (bensin) til mørkebrun, oljeaktig (olje/tjære). Pyrolysebensin er en flyktig, lett antennelig brennbar væske som inneholder en stor andel av det kreftfremkallende stoffet benzen. Pyrolyseolje og tjære er tyngre komponenter med brennbarhetsegenskaper som vanlig olje og tjære.

5 Varslingssignaler Ved uhell eller ulykker på bedriftsområdet som kan medføre eller medfører fare, benyttes 3 alarmnivåer for å varsle og iverksette nødplanene Lokal alarm: Utløses internt i en av fabrikkene på Rafnes og varsler om en nødsituasjon som er oppstått eller er i ferd med å oppstå i en av fabrikkene på Rafnes. Fabrikkalarm: Utløses internt på hele Rafnes Industriområdet og varsler om en nødsituasjon som truer et større område enn under lokal alarm På Rafnes Industriområde testes alarmen hver mandag kl (Korte og lange støt i 2 min.) Gassalarm Grenland: Utløses av Politiet over sivilforsvarets tyfonanlegg i Grenlandsområdet. Gassalarm Grenland varsler om nødsituasjon som medfører gassfare mot større deler av bedriftsområdet og omgivelsene utenfor bedriftsområdet. Viktig melding - lytt på radio NRK P1 (3 signalserier med ett minutts oppholdt mellom seriene) I tillegg til alarmnivåene beskrevet over kan politiet utløse signalet Viktig melding lytt på radio over sivilforsvarets varslingsanlegg. Ved ulykker på Rafnes vurderes dette i samråd med bedriftens redningsstab. Signalet kan benyttes for å orientere omgivelsene om situasjoner som ikke medfører akutt fare, men som det er viktig at befolkningen får informasjon om på en effektiv måte. Signalet etterfølges av informasjon på NRK P1 (88.2 MHz på FM-båndet). På Rafnes Industriområde testes alarmen hver mandag kl Slik opptrer du i en alarmsituasjon Generelt Lytt på radio NRK P1 (FM 88,2 MHz) Forhold deg til de meldingene som blir gitt av Politiet eller redningsledelse gjennom mediene eller ved direkte informasjon I en krisesituasjon kan telefonnettet bli overbelastet. Telefonen må derfor bare brukes til viktige samtaler Ved opphold utendørs Gå eller kjør snarest mulig til nærmeste hus og bli der Dersom det ikke er mulig å komme innendørs, bør lavtliggende områder normalt unngås fordi mange av de giftige gassene er tyngre enn luft. Ved uhell som medfører brannrøyk kan det imidlertid være fornuftig å trekke mot lavereliggende områder. Hvis mulig - pust gjennom et fuktet tøystykke Observer vindretningen - gass og røyk sprer seg med vinden. Beveg deg på tvers av vinden dersom du er i gass- eller røykfylt område Ved opphold innendørs Lukk dører, vinduer og ventiler - slå av ventilasjonsanlegg med inntak av friskluft Ikke oppsøk kjeller, men opphold deg i de øverste etasjene Pust gjennom et fuktet tøystykke dersom gass eller røyk merkes Husk at huset/bygningen er din beste gassmaske Gasser Kjennetegn/farer Konsekvenser Klor Saltsyre (Hydrogenklorid, HCl) Gulgrønn gass ved høy konsentrasjon, men kan være farlig selv om den ikke er gulgrønn. Stikkende lukt. Luktes i lave konsentrasjoner. Kan angripe luftveiene og føre til pustebesvær. Gassen er tyngre enn luft. Fargeløs gass som er tyngre enn luft, men skarp, stikkende lukt. Kan danne tåkeliknende gassky i omgivelsene Akutt giftig og etsende. Virker irriterende på slimhinner, øyne og øvre luftveier. Klor og saltsyre luktes ved svært lave konsentrasjoner, og lenge før det er fare på ferde. Gasskonsentrasjoner oppgis i ppm (parts per million). For klor og saltsyre ligger lukte- og faregrenser innen disse områdene: 0-10 ppm Lukt og irritasjon i luftveiene Hydrokarboner (Propan, etan, etylen, propylen, butan, EDC, VCM) ppm Fare for personskader etter kort eksponeringstid. Fare for alvorlige og livstruende skader ved lengre eksponeringstid. Fargeløse gasser som kan føre til branner og eksplosjoner. Virker sløvende/kvelende ved høy konsentrasjon. Er tyngre enn luft Fare for kritiske personskader utenfor fabrikkområdet. Ved ulykker som medfører klorutslipp som kan true omgivelsene er det viktigste beskyttelsestiltaket for befolkningen å trekke innendørs.signal til befolkningen om dette vil bli gitt ved bruk av Gassalarm Grenland Fare for kritiske personskader utenfor fabrikkområdet. Ved ulykker som medfører saltsyreutslipp som kan true omgivelsene er det viktigste beskyttelsestiltaket for befolkningen å trekke innendørs. Signal til befolkningen om dette vil bli gitt ved bruk av Gassalarm Grenland ppm og høyere Umiddelbar livsfare avhengig av eksponeringstid og konsentrasjon Eksplosjoner er normalt sett livstruende kun inne på industriområdet, men følgeskader som utslipp av giftige stoffer eller at store lagertanker revner, kan utgjøre fare for omgivelsene også.

6 Rafnes Industriområde Informasjonsansvarlig: Marit Nes, Informasjon & Samfunnskontakt, tlf Kontakt utenom dagtid: Portvakt, tlf Epost: eller Noretyl AS Tlf Fax Hydro Polymers AS Tlf Fax Bedriftene på Rafnes Industriområde omfattes av Storulykkeforskriften. Denne brosjyren er sendt ut i henhold til forskriftens krav om informasjon til allmennheten.

til industriparkens naboer En orientering om sikkerhet og beredskap ved Herøya Industripark

til industriparkens naboer En orientering om sikkerhet og beredskap ved Herøya Industripark til industriparkens naboer En orientering om sikkerhet og beredskap ved Herøya Industripark herøya industripark Herøya Industripark er et industriområde med en rekke virksomheter. Noen av bedriftene har

Detaljer

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD Om sikkerhet og beredskap i industriparken INDUSTRIVERNET Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø

Detaljer

Utfordringer og forventninger Nils Eirik Stamland, Direktør INEOS Norge AS

Utfordringer og forventninger Nils Eirik Stamland, Direktør INEOS Norge AS Utfordringer og forventninger Nils Eirik Stamland, Direktør INEOS Norge AS - Storulykkepotensialet ved virksomheten og det forebyggende arbeidet. - Hovedelementene i beredskapsplan/industrivern inkl varsling.

Detaljer

For mer utfyllende informasjon, ta kontakt med Informasjon & Samfunnskontakt

For mer utfyllende informasjon, ta kontakt med Informasjon & Samfunnskontakt Til industriparkens naboer For mer utfyllende informasjon, ta kontakt med Informasjon & Samfunnskontakt Herøya Industripark: Tlf.: 35 92 78 87 / 35 92 36 02, e-post: intra.hpi@hydro.com Hydro Polymers:

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø Prosessanlegg Prosessanlegget på Kårstø Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø Prosessanlegg om de stoffene og situasjonene

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

En orientering til naboer av Alcoa Mosjøen

En orientering til naboer av Alcoa Mosjøen En orientering til naboer av Alcoa Mosjøen Vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer gjennom åpenhet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Formålet med denne informasjonsfolderen er å gjøre våre

Detaljer

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg. Photo: Ole Jørgen Bratland

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg. Photo: Ole Jørgen Bratland Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø Prosessanlegg Photo: Ole Jørgen Bratland Prosessanlegget på Kårstø Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø prosessanlegg om

Detaljer

Til våre naboer. Fra Glomfjord Industripark. Om sikkerhet og beredskap i industriparken

Til våre naboer. Fra Glomfjord Industripark. Om sikkerhet og beredskap i industriparken Til våre naboer Fra Glomfjord Industripark Om sikkerhet og beredskap i industriparken Industrivernet Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse,

Detaljer

NO Nabovarsel Luftgassfabrikk Susort

NO Nabovarsel Luftgassfabrikk Susort NO-16-0381 Nabovarsel Luftgassfabrikk Susort Til naboer AGA Luftgassfabrikk, Susort AGA AS Hovedkontor: Adresse: Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo Telefon: +47 23 17 72 00 Mail: post@no.aga.com Organisasjonsnummer:

Detaljer

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013 Velkommen til INEOS Ola Brevig 5.11.2013 INEOS Group Blant verdens 5. største petrokjemiselskaper Startet opp i 1998, vokst ved oppkjøp Privat selskap engelske eiere Hovedkontor i Rolle, Sveits Utenfor

Detaljer

INFORMASJON til naboer vedrørende Alexela Sløvåg AS

INFORMASJON til naboer vedrørende Alexela Sløvåg AS INFORMASJON til naboer vedrørende Alexela Sløvåg AS Alexela skal være en sikker og god bedrift, for både ansatte og naboer Til husstander i Gulen kommune Alexela Sløvåg AS (Alexela) er et heleid datterselskap

Detaljer

NO Nabovarsel luftgassfabrikken Mo i Rana

NO Nabovarsel luftgassfabrikken Mo i Rana NO-51-0476 Nabovarsel luftgassfabrikken Mo i Rana Til naboer av AGA Luftgassfabrikk i Mo i Rana Juni 2017 AGA AS Hovedkontor: Adresse: Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo Telefon: +47 23 17 72 00 Mail: post@no.aga.com

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

FAKTA. Statoil Tjeldbergodden Prosessanlegg

FAKTA. Statoil Tjeldbergodden Prosessanlegg FAKTA Statoil Tjeldbergodden Prosessanlegg Prosessanlegget på Tjeldbergodden Statoil Tjeldbergodden startet opp i 1997 og sysselsetter 124 personer, inkludert lærlinger og rundt 100 kontraktører. Det produseres

Detaljer

Farlige stoffer - industriulykker

Farlige stoffer - industriulykker Innledning Farlige stoffer - industriulykker Farlige stoffer kan være brannfarlige stoffer, reaksjonsfarlige stoffer, trykksatte stoffer eller eksplosjonsfarlige stoffer, se definisjon i brann- og eksplosjonsvernloven,

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

BASF Coatings Safety Week. Luftveier

BASF Coatings Safety Week. Luftveier Luftveier 1 Luft Hva puster vi inn? Luften består av 78 % Nitrogen 21 % Oksygen 1 % Andre gasser Kroppens begrensninger Forsvarsystemets svakheter Smittsomma eller giftige partiklar Giftige gasser Høy

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer Sesjon 4 Tekniske utfordringer FENOMENET EKSPLOSJON OG BRANN VARSLING AV EKSPLOSJONER OG BRANNER BRANNSLOKKING I FJELLANLEGG OG ANLEGG I DAGEN Brannforum 02-02-10 1 Brannutvikling og eksplosjon Guttorm

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

Sakens bakgrunn. Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle

Sakens bakgrunn. Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Tittel Utslipp som kan medføre miljøskade Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av,tone BEATE MAURSTAD

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008 Statens forurensningstilsyn Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Besøksadresse: Gjerpensgt 14 Telefon: 35 586120 Telefaks 22 676706 Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Gass, sikkerhet, beredskap og varsling. Informasjon om gass- og kondensatrørledningssystem i Nord-Rogaland

Gass, sikkerhet, beredskap og varsling. Informasjon om gass- og kondensatrørledningssystem i Nord-Rogaland Gass, sikkerhet, beredskap og varsling Informasjon om gass- og kondensatrørledningssystem i Nord-Rogaland Vi vil bidra til mer kunnskap om driften av våre rørledninger Kart hvor rørledningstraseen er tegnet

Detaljer

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap lng-anlegget i risavika Sikkerhet og beredskap INFORMASJON Informasjonsbrosjyre til bedrifter og naboer Om Risavika LNG Production AS Risavika LNG Production AS eier og driver LNG-anlegget i Risavika med

Detaljer

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Tittel Mottak og håndtering av farlig avfall BENN LARSEN Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av BENN

Detaljer

Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter

Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter Praktisk veileder for bruk i arealplanlegging Vibeke Henden Nilssen og Jan Røed, DSB 8. mars 2017 Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomhetene Hvorfor:

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet ser alvorlig på avvikene. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Klima- og forurensningsdirektoratet ser alvorlig på avvikene. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.001.U.KLIF

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Harbour Ex 15. Øvelse 28. 29. april 2015. Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat

Harbour Ex 15. Øvelse 28. 29. april 2015. Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat Harbour Ex 15 Øvelse 28. 29. april 2015 Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat Nasjonal øvelse 2015 (DSB) DSB vil som et ledd i å styrke beredskapen ved en eventuell

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland. Fullversjon

RAPPORT VEILEDNING. Gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland. Fullversjon 10 RAPPORT VEILEDNING Gjennomgang av varslingsberedskapen i Grenland Fullversjon GJENNOMGANG AV VARSLINGSBEREDSKAPEN I GRENLAND INNHOLD 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 2 AKTØRER MED BEREDSKAPSANSVAR...7

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo v/jan-einar Daae

Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo v/jan-einar Daae Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo v/jan-einar Daae Sevesokonferansen 2014 10.09.14 side 1 Informasjon til allmennheten - Erfaringer fra AGA Leirdal, Oslo 1. Kort informasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Magnetic 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

SIKKERHETSRAPPORT OG INFORMASJON TIL ALLMENNHETEN OM ANLEGGET PÅ LANGØYA UTENFOR HOLMESTRAND

SIKKERHETSRAPPORT OG INFORMASJON TIL ALLMENNHETEN OM ANLEGGET PÅ LANGØYA UTENFOR HOLMESTRAND EU89, UTM-sone 32 Øst-koordinat: 578281.905 Nord-koordinat: 6595828.951 SIKKERHETSRAPPORT OG INFORMASJON TIL ALLMENNHETEN OM ANLEGGET PÅ LANGØYA UTENFOR HOLMESTRAND Vårt samfunn skaper økende mengder avfall.

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Informasjonshefte om LNG tankanlegget til Saga Fjordbase AS.

Informasjonshefte om LNG tankanlegget til Saga Fjordbase AS. Informasjonshefte om LNG tankanlegget til Saga Fjordbase AS. Saga Fjordbase har siden 2009 hatt driftsansvar for en LNG terminal med lagringskapasitet på litt over 200 tonn/500 m3 gass. Tanken er passert

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00 Sida 1 av 5 HMS-DATABLAD Car & Truckwash Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Geveko

Detaljer

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31 Side: 1 av 5 1. Identifisering av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Cleanpelletz 1,8 kg Produsent DMS Europe B.V. Adresse IJburglaan 1448 1087 KG Amsterdam Nederland Distributør Linfo.Tec Gålarmora

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer