Sportsplan pr mars 2015 Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan pr mars 2015 Innledning"

Transkript

1 Sportsplan pr mars 2015 Innledning Team Nes: Spillerutvikling satt i system! Sportsplanen er laget for å få til et langt mer enhetlig sportslig arbeid for klubbene i Team Nes. Det blir viktig at alle trenere og lagledere er godt kjent med sportsplanen, og bevisst bruker denne som mal for sine årsplaner. Team Nes fotball skal være åpen for begge kjønn og gi et sportslig kvalitetsprodukt til hele Nes og et sosialt tilbud til alle i vårt nærområde. Vi har et sterkt ønske om å beholde flest mulig spillere lengst mulig innen fotballen, og samtidig bedre det sportslige tilbudet. Det skal legges til rette for at det skal drives både bredde og toppfotball. Talentutvikling skal sidestilles med plikten til å gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker å drive med organisert fotball. Ved å utdanne våre trenere bedre, skape bedre kontakt mellom de forskjellige grupper og ved å utnytte klubbens treningsforhold på best mulig måte både vinter og sommer, bør vi på sikt greie å nå våre mål. I dette arbeidet er det gledelig å registrere at vi nå har greid å lage et dokument for Team Nes fotball. Det presiseres at sportsplanen er laget så kortfattet som mulig for å være et redskap for alle trenere og ledere. En kortfattet sportsplan vil ha sine klare svakheter ved at den ikke løser alle spørsmål. Vi tror likevel at den løser de viktigste spørsmål, og er et bidrag til et mer planmessig arbeid. Sportsplanen er et levende dokument som kan og bør revideres jevnlig. Alle har her et ansvar, men sportslig leder er eier av dokumentet. Sportslig leder bør utnevnes. Dersom dette mangler er det sportslig utvalg som har ansvaret. Sportslig leder sine arbeidsoppgaver Være kontaktperson ovenfor trenere/oppmenn/ledere i seniorgruppene. Sørge for at trenere/oppmenn/ledere i Team Nes blir kjent med sportsplanen. Påse at sportsplanen blir fulgt opp på de enkelte lag av trenere/oppmenn/ledere. Koordinere treninger for junior/senior. Være problemløser. Være kontaktperson overfor skoler. Være kontaktperson overfor sone/kretslagets trenere. Presentere og introdusere spillere for sone/kretslag. Presentere og introdusere talentfulle spillere for andre klubber, når styret ber om dette. Sette fram forslag til forandring og fornying av sportsplanen. Delta på møter i Nes soneforum. Fremme forslag til revidering av sportsplan. Keeperutvikling. Trenerkoordinator sine arbeidsoppgaver Bistå ved ansettelse av trener Tilrettelegge utdannelse internt og eksternt for trenere/oppmenn/ledere Tilrettelegge sportslige møteaktiviteter ved å avholde regelmessige trenermøter Iaktta treninger og kamper Personlig veiledning av trenere i forbindelse med det daglige treningsarbeid Være aktiv rådgiver ved utvelgelse av spillere som skal hospitere på andre lag Utarbeide øvelsesbank med fokus på teknikk, hurtighet, fysikk og formasjon/taktikk

2 Holdninger Det som oppfattes som selvfølgeligheter, kan det være vanskelig å få aksept for hvis man ikke tar denne delen av arbeidet på alvor. Holdningsskapende arbeid må derfor starte fra første dag spilleren kommer til klubben, selv om det er stor forskjell på hva man kan forlange av en 12 åring i forhold til en juniorspiller. På denne måte kan vi skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel. For å nå junioravdelingens sportslige målsetting er det viktig at trenere/oppmenn/ledere arbeider aktivt for å skape positive holdninger. Når vi er uniformert i Team Nes tøy skal vi alltid fremstå som gode representanter, og gå foran som gode eksempler gjennom vår væremåte og språkbruk. Vi ønsker at spillere skal: Vise respekt for Team Nes sitt arbeid. Bli kjent med Team Nes sin historie. Prioritere skolearbeid foran idretten. Vise lojalitet til trenere lagledere og styret. Lære å ta ansvar i det lagarbeid man deltar i. Vise respekt for andre uansett rase eller religion. Være ærlige. Unngå bruk av rusmidler når de representerer Team Nes. Være bevisst på sunt kosthold og inntak av mat/drikke i forbindelse med treninger og kamper. Få en fornuftig innstilling til søvn og hvile i forbindelse med treninger og kamper. Møte til rett tid før trening og kamp, og gi melding i god tid hvis man er forhindret. Holde eget fotballutstyr i orden, og være med å påse at lagets utstyr til en hver tid blir ivaretatt. Sette mål tilbake på plass, og evt. tråkke gressmatta etter kamp/trening. Dusje etter treninger og kamper. Rydde bane, spillerbuer, skifteplasser og garderobe etter bruk, borte og hjemme. Motiveres til trening, slik at spillernes vilje til å lære er på topp når treningen starter. Påvirkes til egentrening med ball. Oppmuntre medspiller i medgang og motgang. Lære å takle både tap og seier. Ha en positiv holdning til dommerens oppgave under kamp. Takke både dommer og motstanderlag etter kamp. Målsetting alderstrinn 12 år Vi oppfordrer spillere og ledere i samarbeidsklubbene til å bli kjent med hverandre. Team Nes Sportslig utvalg vil i løpet av februar/mars kalle inn til en første samling for de som er engasjert rundt lagene som året etter skal bli Team Nes. Formålet med denne samlingen er å gjøre gruppene kjent med sportsplan samt informere om hvordan man bør gå frem for å få en god start i Team Nes. Selve sammenslåingen vil være etter endt sesong med 12åringene. Styringsgruppa kaller inn til en ny samling etter sommerferie hvor fokus er det praktiske. Eks treningsavgifter i Team Nes, dugnader, anskaffelse av drakter, baller og annet utstyr. SU vil også delta på denne samlingen for å fortelle litt om praktiske ting i forhold til deltakelse på cuper, sammensetting av lag, differensiering på trening/kamp etc. Det skal være kontakt mellom Team Nes og samarbeidsklubbene for blant annet å få til gode hospiterings ordninger. Kretsen er positiv til dette. Vanlige hospiteringsregler skal følges. Se retningslinjer for hospitering lenger ned i dokumentet.

3 Målsetting alderstrinn 13 år Skape en interesse og et miljø med spillere fra hele Nes hvor fotballen blir primær fritidsaktivitet. Utvikle spillere med individuelle tekniske ferdigheter, spilleglede, holdninger og lagmoral som fremste kjennetegn. Skape en arena for de i Nes som vil satse på fotball men samtidig gi et godt tilbud til de som vil bruke mindre tid på fotballspill. Det første året er det viktig å få med så mange som mulig inn i ungdomsfotballen. Det gjøres ved å jobbe med hele gruppen. Differensiert trening, rullering, og det sosiale er viktige elementer. Mål for gruppa Melde på minimum ett lag i 1.divisjon Alle skal ha tilfredsstillende kamp tilbud dvs. antall lag vurderes ut i fra spillergruppas sammensetting. For å oppnå ett tilfredsstillende kamptilbud til alle er det viktig og riktig at 13års lagene samarbeider med 14års lagene om sammensetting av lag. Det oppfordres til at man har jevnlig kontakt med alderstrinnet over. Dette for å hente erfaring fra en gruppe som allerede har vært ett år i Team Nes og for allerede nå skape en god dialog til de man senere skal samarbeide enda tettere med. Trenere Trenere skal få tilbud om å gjennomgå trener 2-kurs/ andre AL-kurs. Trenere skal ha kjennskap til førstehjelp/skadebehandling. Trenere skal møte forberedt til trening. Trenere setter opp årsplan før treningen starter. Etter hver sesong avgis treningsrapport til sportslig leder. Sammensetting av lagene Det skal være stor rullering innad i gruppa Eventuelt 1. lag plukkes ut blant de beste spillerne Hver treningsgruppe bør bestå av spillere Sammensetting og utforming av resten av gruppene på trinnet vil til en hver tid være avhengig av de ressursene som foreldre og trenere besitter, og de valg som spillere og foreldre gjør. Kamper Lagene skal spille på riktig nivå for aldersgruppa Hvert lag bør ikke bestå av flere enn 9 maks 10 spillere Oppdelingen mellom lagene SKAL ikke være statisk Det SKAL være rullering på hvem som starter kampene Anbefaler lagene å delta på cuper, minimum en felles cup for Team Nes Minst halvparten av cupene SKAL være av sosial karakter der alle får spille på samme nivå. Hvilke cuper må avklares på forhånd. For småguttelag og småjentelag kan 1 av disse cupene være i Skandinavia Alle spillere som er tatt ut til kamp skal spille minst en omgang Etter en kamp skal det alltid tøyes/jogges ned. Trening Hele alderstrinnet trener på samme tid og sted. Treningen på alderstrinnet skal være lystbetont. Spillere skal oppfordres til aktiv deltagelse på trening og i kamper. Innøving av nye ferdigheter skal skje trinnvis og gi spillere en føling av mestring. Trenere skal stimulere til utvikling av positive selvbilder. Teknikk Teknisk trening skal prioriteres En mot en situasjoner offensivt og defensivt

4 Korte pasninger Skudd Oppfordre til egentrening. Eksempel Tekniske øvelser med\mottak En touch \ to touch pasninger Mottak på bryst Mottak på lår Fot, lår, hode Føring av ball med begge ben Innside og ytterside føring mellom kjegler eller i lite område Rulle under høyre og venstre fot Tråkke på ballen La ballen gå fort mellom bene frem og tilbake Finter og vendinger Skjerme ballen med motspiller Taktikk Markering, press og sikring, etter soneprinsippet Sideforskyving Bredde i spillet Dødball situasjoner Løp uten ball Fysikk Trening skal foregå i perioden Jan-mars Hurtighet og spenst trening Motorisk trening Kondisjonstrening legges opp med ball eller i spillform Kondisjonstrening/styrketrening på dette nivå skal kun skje ved bruk av kroppens egen vekt Fysisk trening skal være allsidig og lystbetont Tøying Skal utføres inne når det er mange minusgrader Det skal alltid tøyes under trening. Etter trening skal det tøyes minst 10 minutter. Tøyning skal ledes av treneren. Keepertrening Målmennene skal tilbys å være med på keepersamling minst en gang pr. måned hele fotballsesongen. Dette bør utvikles i Team Nes. Utstyr Treneres ansvar Det skal være en ball til hver spiller Ballene skal være pumpet og rengjort før treninger og kamper Drakter, overtrekks dresser og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med på alle treninger og kamper Treneren stiller i treningstøy både til treninger og kamper

5 Spilleres ansvar Fotballstøvler skal være vasket og pusset før treninger og kamper. Leggbeskyttelse skal alltid brukes. Fotballstrømper skal være hele. Vi stiller alltid i Team Nes sine farger. Sort/hvit (Hvite strømper og hvit fotball shorts) Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes Spillere er ansvarlige for å samle inn utstyr etter trening. Annen idrett Spillerne oppfordres til å drive annen aktivitet/idrett ved siden av fotball. Utøver man annen idrett skal spilletid vurderes ut i fra ferdigheter på lik linje med de som kun trener fotball. Spilleregler Dommer gjennomgår spillereglene før treningskampene starter. Samtlige smågutt- og småjentespillere skal få tilbud om å gå dommerkurs. Spilleroverganger fra andre klubber Dette skal skje i samråd med sportslig leder. Det bør vises forsiktighet med hensyn til å ta inn spillere fra andre klubber. Spilleroverganger bør fortrinnsvis skje f.o.m. 15-årsklassen. Målsetting alderstrinn 14 år Skape en interesse og et miljø med spillere fra hele Nes hvor fotballen blir primær fritidsaktivitet. Utvikle spillere med individuelle tekniske ferdigheter, spilleglede, holdninger og lagmoral som fremste kjennetegn. Skape en arena for de i Nes som vil satse på fotball men samtidig gi et godt tilbud til de som vil bruke mindre tid på fotballspill. Team Nes sin Målsetting er å stille med minimum to småguttlag, to småjentelag, i hver årsklasse. Og av disse bør minimum et spille i 1.div. Trenere Trenere skal få tilbud om å gjennomgå trener 2-kurs/andre AL-kurs. Trenere skal ha kjennskap til førstehjelp/skadebehandling. Trenere skal møte forberedt til trening. Trenere setter opp årsplan før treningen starter. Etter hver sesong avgis treningsrapport til sportslig leder. Sammensetting av lagene Eventuelle 1. lag plukkes ut blant de beste spillerne uavhengig av årsklasse. Hver treningsgruppe bør bestå av spillere. Sammensetting og utforming av resten av gruppene på trinnet vil til en hver tid være avhengig av de ressursene som foreldre og trenere besitter, og de valg som spillere og foreldre gjør, men det anmodes om rullering på trinnet. Kamper Lagene skal spille på riktig nivå for aldersgruppa. Hvert lag består av ca. 14 spillere. Anbefaler rullering på trinnet. Førstelag bør delta i 1 divisjon. Anbefaler lagene å delta på cuper, minimum en felles cup for Team Nes.

6 Minst halvparten av cupene bør være av sosial karakter der alle får spille. Hvilke det er, må avklares på forhånd For småguttelag og småjentelag kan 1 av disse cupene være i Skandinavia Etter en kamp skal det alltid tøyes/jogges ned. Alle spillere som er tatt ut til kamp skal spille minst en omgang Trening Hele alderstrinnet trener på samme tid og sted. Treningen på alderstrinnet skal være lystbetont. Spillere skal oppfordres til aktiv deltagelse på trening og i kamper. Innøving av nye ferdigheter skal skje trinnvis og gi spillere en føling av mestring. Trenere skal stimulere til utvikling av positive selvbilder. Teknisk trening skal prioriteres En mot en situasjoner offensivt og defensivt Korte pasninger. Skudd Oppfordre til egentrening. Eksempel Tekniske øvelser med\mottak En touch\to touch pasninger Mottak på bryst Mottak på lår Fot, lår, hode Føring av ball med begge ben Innside og ytterside føring mellom kjegler eller i lite område Rulle under høyre og venstre fot Tråkke på ballen La ballen gå fort mellom bene frem og tilbake Finter og vendinger Skjerme ballen med motspiller Taktikk Markering, press og sikring, etter soneprinsippet Sideforskyving Bredde i spillet Fysikk Trening skal foregå i perioden Jan-mars Hurtighet og spenst trening Motorisk trening Kondisjonstrening legges opp med ball eller i spillform Kondisjonstrening/styrketrening på dette nivå skal kun skje ved bruk av kroppens egen vekt. Fysisk trening skal være allsidig og lystbetont. Tøying Skal utføres inne når det er mange minusgrader Keepertrening Målmennene skal tilbys å være med på keepersamling minst en gang pr. måned hele fotballsesongen. Dette bør utvikles i Team Nes.

7 Utstyr Treneres ansvar Det skal være en ball til hver spiller Ballene skal være pumpet og rengjort før treninger og kamper Drakter, overtrekks dresser og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med på alle treninger og kamper Treneren stiller i treningstøy både til treninger og kamper Spilleres ansvar Fotballstøvler skal være vasket og pusset før treninger og kamper. Leggbeskyttelse skal alltid brukes. Fotballstrømper skal være hele. Vi stiller alltid i Team Nes sine farger. Sort/hvit(Hvite strømper og hvit fotballshorts.) Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes. Spillere er ansvarlige for å samle inn utstyr etter trening. Annen idrett Spillerne oppfordres til å drive annen aktivitet/idrett ved siden av fotball. Utøver man annen idrett skal spilletid vurderes ut i fra ferdigheter på lik linje med de som kun trener fotball. Spilleregler Dommer gjennomgår spillereglene før treningskampene starter Samtlige smågutter- og småjentespillere skal få tilbud om å gå dommerkurs. Spilleroverganger fra andre klubber Dette skal skje i samråd med sportslig leder. Det bør vises forsiktighet med hensyn til å ta inn spillere fra andre klubber. Spilleroverganger bør fortrinnsvis skje f.o.m. 15-årsklassen. Målsetting alderstrinn år Skape og utvikle en interesse og et miljø hvor fotballen blir primær fritidsaktivitet. Utvikle spillere med individuelle tekniske ferdigheter, spilleglede, holdninger og lagmoral som fremste kjennetegn. Skape en arena for de i Nes som vil satse på fotball. Gi et godt tilbud til de som vil bruke mindre tid på fotballspill. Team Nes målsetting er å stille med minimum et guttelag og et jentelag. Og disse skal minimum spille i 1.divisjon og forsøke å kvalifisere til interkrets hvert år. Antall lag vil til enhver tid bestemmes av tilgangen på spillere. Trenere Trenere skal få tilbud om å gjennomgå trener 2-kurs/andre AL-kurs. Trenere skal ha kjennskap til førstehjelp/skadebehandling. Trenere skal møte forberedt til trening. Trenere setter opp årsplan før treningen starter. Etter hver sesong avgis treningsrapport til sportslig leder. Trenere gjennom fører minimum to spillersamtaler i sesongen. Sammensetting av lagene Eventuelle 1. lag plukkes ut blant de beste spillerne uavhengig av årsklasse. Hver treningsgruppe bør bestå av spillere. Sammensetting og utforming av resten av gruppene på trinnet vil til en hver tid være avhengig av de ressursene som foreldre og trenere besitter, og de valg som spillere og foreldre gjør.

8 Kamper Lagene skal spille på riktig nivå for aldersgruppa. Hvert lag bør bestå av maks 16 spillere. 1. laget skal forsøke å kvalifisere til interkrets. De andre lagene deltar i kretsserien. Alle spillere som er tatt ut til kamp skal spille minst en omgang Lagene skal ha mulighet til å delta i NM, men bør også delta på andre cuper. Noen av cupene bør være av sosial karakter og hvilke bør avtales på forhånd. For guttelag og jentelag kan 1 av disse cupene være i utlandet. Etter en kamp skal det alltid tøyes/jogges ned. Trening Teknisk trening skal prioriteres. Treningen på alderstrinnet skal være lystbetont. Spillere skal oppfordres til aktiv deltagelse på trening og i kamper. Innøving av nye ferdigheter skal skje trinnvis og gi spillere en føling av mestring. Trenere skal stimulere til utvikling av positive selvbilder. Teknisk trening skal prioriteres En mot en situasjoner offensivt og defensivt Korte pasninger Skudd Oppfordre til egentrening. Eksempel Tekniske øvelser med\mottak En touch / touch pasninger Mottak på bryst Mottak på lår Fot, lår, hode Føring av ball med begge ben Innside og ytterside føring mellom kjegler eller i lite område Rulle under høyre og venstre fot Tråkke på ballen La ballen gå fort mellom bene frem og tilbake Finter og vendinger Skjerme ballen med motspiller Taktikk Markering, press og sikring, etter sone prinsippet Sideforskyving Bredde i spillet Fysikk Trening skal foregå i perioden Jan-mars Hurtighet og spenst trening Motorisk trening Kondisjonstrening legges opp med ball eller i spillform Kondisjonstrening/styrketrening på dette nivå skal kun skje ved bruk av kroppens egen vekt Fysisk trening skal være allsidig og lystbetont Tøying Skal utføres inne når det er mange minusgrader

9 Keepertrening Målmennene skal tilbys å være med på keepersamling minst en gang pr. måned hele fotballsesongen. Dette bør utvikles i Team Nes. Utstyr Treneres ansvar Det skal være en ball til hver spiller Ballene skal være pumpet og rengjort før treninger og kamper Drakter, overtrekks dresser og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med på alle treninger og kamper Treneren stiller i treningstøy både til treninger og kamper Spilleres ansvar Fotballstøvler skal være vasket og pusset før treninger og kamper. Leggbeskyttelse skal alltid brukes. Fotballstrømper skal være hele. Vi stiller alltid i Team Nes sine farger. Sort/hvit(Hvite strømper og hvit fotballshorts.) Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes. Spillere er ansvarlige for å samle inn utstyr etter trening. Annen idrett Spillerne oppfordres til å drive annen aktivitet/idrett ved siden av fotball. Utøver man annen idrett skal spilletid vurderes ut i fra ferdigheter på lik linje med de som kun trener fotball. Spilleregler Dommer gjennomgår spillereglene før treningskampene starter. Samtlige spillere skal få tilbud om å gå dommerkurs. Spilleroverganger fra andre klubber Dette skal skje i samråd med sportslig leder. Det bør vises forsiktighet med hensyn til å ta inn spillere fra andre klubber. Målsetting Junior (17 19 år) Det skal tilrettelegges for at enkeltspillere fra hele Nes som har nødvendig vilje skal kunne utvikle seg til et høyest mulig nivå. Vi skal være primær leverandør til klubbenes seniorfotball, men også gi riktig gode spillere mulighet for å gå til klubber høyere opp i seriesystemet. Vi skal gi et godt tilbud til de som vil bruke mindre tid på fotball. Her vil ressurssituasjonen rundt aldersgruppa bestemme. Vi ønsker å rekruttere trenere/ledere/dommere fra spillere som har deltatt i junioravdelingen. Vi ønsker å stille med minimum to juniorlag. Førstelaget bør minimum spille i 1.divisjon og derav eventuelt kvalifisere seg til interkrets. Trenere Trenere for eventuelle 1 lag bør ha minimum trener 2 kompetanse, eller erfaring som tilsvarer dette Trenere for de øvrige lagene bør ha gjennomgått minimum A-kurs, og ha trener erfaring Trenere skal ha kjennskap til førstehjelp/ skadebehandling Trenere skal møte forberedt til trening og kamp Trenere setter opp årsplan før treningen starter Etter hver sesong avgis treningsrapport til sportslig leder Gjennomføre spillersamtaler to ganger pr år

10 Holdninger Følgende overordnede holdninger skal spillerne, trenerne og laglederne være kjent med: Lojalitet mot det sportslige/administrative opplegget rundt lagene. Vise respekt for klubbens arbeid. Vise god norsk folkeskikk og samtidig sunn fornuft. Møte til rett tid før trening og kamper, gi beskjed i god tid hvis man blir forhindret. Påse at lagets utstyr til enhver tid blir ivaretatt, samt at utstyret skal tas med til og fra treningsfeltet. Unngå nytelse av rusmidler. Etter alle treninger/kamper skal bane/garderobe tråkkes/ feies, tape og søppel ryddes. Oppmuntre medspiller i medgang og motgang. Ha en positiv holdning til dommerens oppgave under kamp. Spillere skal starte på eget initiativ med oppvarming. Spillere skal jogge ned, tøye ut etter trening/kamp Sammensetting av lagene Lagene plukkes ut blant de beste spillerne uavhengig av årsklasse. Hvert lag består av ca. 16 spillere. Kamper 1. lag skal spille på høyest mulig nivå. Alle spillere som er tatt ut til kamp skal spille minst en omgang De andre lagene deltar i kretsserien Lagene skal delta i NM. I tillegg kan lagene delta på flere cuper hvor minimum en skal være av sosial karakter. 1 av cupene kan være i utlandet. På eventuelle 1. lag vil spilletid være avhengig av spillernes ferdigheter. På de andre lagene skal spillere som møter til kamp spille. Etter en kamp skal det alltid tøyes/jogges ned. Trening Teknisk trening skal prioriteres En mot en situasjoner offensivt og defensivt Korte pasninger Skudd Oppfordre til egentrening. Eksempel Tekniske øvelser med\mottak En pasninger Mottak på bryst Mottak på lår Fot, lår, hode Føring av ball med begge ben Innside og ytterside føring mellom kjegler eller i lite område Rulle under høyre og venstre fot Tråkke på ballen La ballen gå fort mellom bene frem og tilbake Finter og vendinger Skjerme ballen med motspiller

11 Taktikk Markering, press og sikring, etter soneprinsippet Sideforskyving Bredde i spillet Dødball situasjoner Løp uten ball. Fysikk Trening skal foregå i perioden Jan-mars Hurtighet og spenst trening Motorisk trening Kondisjonstrening legges opp med ball eller i spillform Kondisjonstrening/styrketrening på dette nivå skal kun skje ved bruk av kroppens egen vekt Fysisk trening skal være allsidig og lystbetont. Tøying Skal utføres inne når det er mange minusgrader Keepertrening Målmennene skal tilbys å være med på keepersamling minst en gang pr. måned hele fotballsesongen. Dette bør utvikles i Team Nes. Utstyr Trenernes ansvar Det skal være en ball til hver spiller Ballene skal være pumpet og rengjort før trening og kamp Drakter, overtrekks dresser og kjegler skal holdes i orden Legekoffert skal være i orden og tas med på hver trening og kamp Treneren stiller i treningstøy både til trening og kamp Spilleres ansvar Fotballstøvler skal være vasket og pusset før kamp og trening. Leggbeskyttelse skal alltid brukes. Fotballstrømper skal være hele. Vi stiller alltid i Team Nes sine farger. Sort/hvit(Hvite strømper og hvit fotballshorts.) Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes. Spillere er ansvarlige for å samle inn utstyr og rydde etter trening. Annen idrett Spillerne oppfordres til å drive annen aktivitet/idrett ved siden av fotball. Spilleregler Dommer gjennomgår spillereglene før treningskampene starter. Spilleroverganger fra andre klubber Dette skal skje i samråd med sportslig leder. Det bør vises forsiktighet og ryddighet med hensyn til å ta inn spillere fra andre klubber. Tilbud til spillere Ledere/trenere er ansvarlig for å gi spillerne følgende tilbud: Dommerkurs

12 Trenerkurs Lederkurs Hospitering i Team Nes Trenere i Team Nes skal gi alle spillere riktige utfordringer = enkeltspilleren i fokus. De spillere som har kommet lengst med tanke på prestasjoner og har de riktige holdningene skal gjennom hospitering få ett tilbud utover det ordinære i sitt eget lag. Hospitering skal kunne praktiseres fra 12 år og oppover. Dvs det skal være mulig for samarbeidsklubbene å hospitere opp til Team Nes. Ordningen generelt Hospiteringsordningen eies av sportslig leder Team Nes. Hvis det ikke er noen sportslig leder vil ansvaret for ordningen være hos sportslig utvalg (SU). Ved behov for lån av spillere uten om hospiterings planen til kamp, Skal trener kontakte trener på årsklassen under. Trener på laget under avgjør hvilken spiller som sendes opp, denne treneren kjenner spillegruppen best. Det er ikke tillat og ta direkte kontakt med spillere eller foreldre uten denne treners godkjennelse. Hospitering er et tilbud om mer trening. Klubb/lag skal legge til rette for hospitering Hospitering skal være hospitering på trening, men kan også være i kamp Hospitantene skal behandles på lik linje med de andre i det laget man hospiteres til. Retningslinjer Viktig med en deling, 1 del på nivå opp og 1 del på eget nivå Trener koordinator og SU skal godkjenne særskilte tilfeller. (For eks. hospitering to alderstrinn opp.) Trening med hospiteringslaget går foran trening med eget lag Kamp med hospiteringslaget går foran trening med eget lag Kamp med hospiteringslaget går foran kamp med eget lag. Det skal være mulig å ha med minimum 2 hospitanter. Er det flere aktuelle hospitanter på laget som hospitanten tilhører må det lages en rulleringsording i eget lag Hospiteringen skal være for en avtalt periode. OBS Ingen skal spille mer enn 2 kamper pr. uke eller spille på flere enn to lag. Mulige negative konsekvenser ved hospitering Eget lag taper kamper Spilleren tror han\hun er for god for eget lag, hospitering bør stoppe for en periode Treneren snakker negativt om hospiterings lag og trener for å kunne stille best mulig lag selv. Hvordan praktisere Hospitering bør initieres av hospitantens trener. Det er hospitantens trener som kjenner spilleren best og har størst forutsetninger for å se om spilleren trenger ekstra utfordringer. Hospitering kan også initieres av sportslig leder eller treneren til hospiteringslaget. Hospitantens trener kontakter trener på hospiteringslaget samt informerer sportslig leder. Hospitantens trener informerer foreldrene til hospitanten for å få en aksept for å tilby hospitanten muligheten for å hospitere. Hvis aksept fra foreldre spør hospitantens trener hospitanten om han/hun er villig til å delta i hospitering. Oppflytting av spiller Oppflytting av spiller til alderstrinnet over kan skje hvis spilleren er å anse blant de beste i alderstrinnet over. Sportslig leder avgjør hvorvidt spilleren skal flyttes opp eller ikke.

13 Ansvar som følger med ordningen Det laget hvor hospitanten kommer fra Skal ha èn helst hovedtrener som er ansvarlig for å følge opp hospitanten slik at han/ henne føler seg trygg i laget man hospiterer til. Det laget hvor man skal hospitere til Trener 0eller èn annen utnevnt person i hospiteringslaget skal engasjere seg i laget hospitantene kommer fra ved og delta/ være til stede på noen treninger og/eller kamper med laget som hospitanten kommer fra. Målet med dette er å observere hospitantene i eget lag, og evt. vurdere nye hospitanter Skal avgi status til ansvarlig i laget hospitanten kommer fra og sportslig leder på hvordan spilleren fungerer i hospiteringslaget under og etter endt hospiteringsperiode. Talentgruppe alderstrinn 13,14 og 15 år. Hvis det er ressurser i klubben kan det være aktuelt å opprette talentgrupper. Dette skal være en ordning i tillegg til hospitering. Ordningen kan eksempelvis være slik: Gruppa trener sammen 1 gang hver 14.dag (eller så ofte man blir enig om). Fordeling av spillere fra de forskjellige års trinn vil variere. Det er mer sannsynlig at det er flere 15 åringer i en slik gruppe enn 13 åringer. Gruppas Sammensetting nomineres av aktuelle lags trenere, og settes endelig av sportslig leder. Gruppa består av maks 15 spillere. Gruppa trenes av eks a-lagstrener eller annen utnevnt trener. Denne gruppa er spillergrunnlaget for neste års inter krets kvalifisering G16. Gruppa skal ikke være statisk.

Sportsplan -Vedtatt

Sportsplan -Vedtatt Sportsplan -Vedtatt 10.7. 2017 Team Nes: Spillerutvikling satt i system! Innledning Sportsplanen er laget for å få til et langt mer enhetlig sportslig arbeid for klubbene i Team Nes. Det blir viktig at

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens system bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting

En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens system bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens system bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting HISTORIKK Salangen Idrettsforening ble stiftet 9. mai 1935. Grunnlaget

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

Bøler spilleren skal føle at fotball er GØY, uansett alder og nivå.

Bøler spilleren skal føle at fotball er GØY, uansett alder og nivå. Den Blå Boka er en praktisk veileder for alle i Bøler IF Fotball. Målet med boka er å gjøre det enkelt å lykkes som trener i klubben. Alle trenere samtykker med klubbens retningslinjer når de tar på seg

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK Melløs, 2016 2017 2018 2019-2020 Hva er Sportsplanen Moss FKs Sportsplan skal være: Et arbeidsverktøy for klubbens trenere, ledere og spillere. Den skal være

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Sportsplan Hamna IL fotball 2014-2016. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL fotball 2014-2016. Fotball for alle! Sportsplan Hamna IL fotball 2014-2016. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Ny utfyllende Dommerkontakts abc

Ny utfyllende Dommerkontakts abc Ny utfyllende Dommerkontakts abc Region SørVest-Norge har for få dommere til å dekke det antall kamper som skal avvikles i løpet av en sesong. For at vi skal kunne opprettholde aktivitetsnivået blir det

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer