!u! I BUTIE. lr mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK."

Transkript

1 ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens BK. 5. Vdsø BK 6. BK Gnn Arn BK 8. BK Gnn 3 g0 poeng 83 poeng 77 poeng 69 poeng 65 poeng 45 poeng 33 poeng 12 poeng Kmpprogrm Resu & It tel ru R NEB INGSLEDEB EN hu gjort om sin dom ir i går. Hn v. ikke kl ovd åt Tdnsbqg hddc fått sin dlz.sel i smme hhrunde for å konme for seni. AJn hdde selvtolselis bv på smhe spiiletid selv on Tonsberg kom 1br sent, og det vintrerpoenget som ble trdomt Tonsb*g 1gå!, hr lget nå fått tilbåke, slik t Tonsbe.g vnt knpen ftot Arn 17 3 os ikke 16 3 som kunngjon i bulletin.t i 8år.,{rn h& dermed heller hsen.lvårs Tonsberg Bridgeklubb er idohl ert VP i srff på grunn rv en åv spillernes utidige påstnd om subjektiv bedommelse v turnerinsslcdercn i kmpen mot v.dso i 6. runde. Dette er en dniplinærslrff, lioli.l Ols.n Resultt 5. runde: 1/1 Arn BK Bergens BKI BK Gnn 1 Tønsberg BK: Vdø BK - Akdemisk BK: Forcingklubben - BK Gnn 3: Resultt 6. runde: Tønsberg BK - Vdrø BK: Bergens 8K - BK Gnn 1: Forcingklubben - Arn BK: BK Gnn 3 - Akdemisk BKI M-19 22, 'l G : 3-20 Runde 7: 1/2 111 BK Gnn 'l - Forcinqklubben Vd9 BK - Bergens BK Akdemisk BK - Tønsberg gk Arn BK - BK Gnn 3

2 @ Småplukk 5. rund. b.kt. t$n.rinscns storc overnskcls., Arn BK frm i sok.lysct iden. I lokld&by.t mot gigntene fi Bcrg.ns BK, slo Arn til så det sust., do dch 13-7, oe tok ddmcd fr Bersd llc relistisk. håp dc fremdcles måttc h om å linnc tuneringen. Vikn ikke!rct enn å bøye oss i stovet fo. en slik prest!- jon. og Årnr hd ql"r BLll.,,n.n" '.lr.jr.på donme. nl sknne, seiv om 1000 tipsel ser ut trl å 8å sånn nosenlunde inn. Arn h& såvissr ikke vært noen kstebil idcttc hestdskpet, snreic hd lgct stieht vnnet rv dc fleste nttt sterk.rc hot- Gm I og Totrsb.rg spilte Fm ventet omf nt uveiort, og Gun 3 røk på en ny synkenine og lisgcr fremdel$ hjclp.lo3t sist. Vdsø, de.ihot, greide å wi en kp hvor de lå?4 INIP undcr mot Akdemisk, og d t h.le vtrket ikke lenger som noen pddemrsj fo. Akdemhk. E(cr rp.r 5 li i drne 'unj.n. v.r.penningen igjen på topp, og hele 6 v 8 ls hdde {remdele3 sj.setr til å vinne turtr ringetr. Det er bre å 8lt!' lere ungg!tt... fr Vds6 med nok en fin-fin kmp, og tkk for t der. kldtc å holde sp nning n i tuf STILLINGEN ETTER 5. RUNDE: 1. Akdcmisk BK....7opo ng 2. Vldso BK...65poen9 3. Tonsberg BK...,.64poeng 4. Forcingklubben....5TpoeDg 5. Bergens AK opo n 6. BKCml ,14 poeng 7. -Arn BK... 33po n8 6. BKCm po ng I 6..und mdttes Gnn 3 og.\krd.nisk icn dåjlig kmp hvor Akdehbk rldeit. l)ort Gnn ior rlvor ved å påfoie Roglodslget il lye minuspocng, og drnselr hvorsodr de'pillcr.,.'rc\dmp.mi.l'\irn. den ovft Arn så tun fåt ninuspo.ng io. ikke å bpl g8c \i{eplden. Men Arn hr bir' godr,rr rg dot fldc v turneringens sr rkcite lg. rå det bln neppe noen lv.o- for Vålnd & Co. Fotcingklubben r kommet ordentlig i siset nn, og hr rykket opp til b.onsepl$ etter en b gr.delig stårt hed bde 3 pohg errer 2 kmpd. Men tter dette h& de kjørti 20 0, l.l 6, 20 0 os TislevoUs unssutter hr vel fått blod på tto! nå, og kn fktlk rr mdeles scie å vinne NM, me! d tuå Akdenisk tpc r3'-7 eud ove. Tønsbftg i sist. kmp. D vil.let bli finresnins på Iik VP-pl$ering for erten Tonsbe.g og Forci.gklubb n euer Akdemisk og Fo.citrgklubben. Forutktningen e.!åturlisvis t Fo.cingklubbcn vinnd mint 20 poeng i 3in khp not Gnn l Ae.gss BK hd nå roet ned nedenc no., og Reidt Liens inntrcden på lger, så lg t stillq dc dormle prkodbinijone. slo ut i fullblomst i denne rundcn. Bcrgcn vdt 19 l ove! Gun I, som se. ut til å h6. på middelr minur i tum.ringcn, slik som forutesl tidlig.r..d.tr stor. kmpm i 6. runde, og den som hclt oppl$ budc h vært stt opp v dnsorcd., vd kmpcn meuom Tønbcr8 o8 Vdsø, de to lg.n. øm tå øm nummd 2 og 3 i tu.r..ingd ror 6. rundc, mcd br. ett po.ng i fo.skjeu. Jc8 vct hu fosokt å visc Uc ldc i RAMA, mo j.g syn.3 likcv.l åt RAMA c. til fo! publikum, og ikk. for spillcrn, dn si eegoroc. Dct e! iktc troc $m h.tq rc[fddi8h.t tr& dct gjeldd RAMA. Slik. kmp6 rkl ikk. forrtbc.t.ne s, md 3.tt.s opp fonn hv.r ssjon, og prinippct, som i fr.mtid6 bør holdes h llig e! t: RAMA-kmpcd er den ror publi kum m6t intcr.$ntc knp i ruoden. Punktum oe finlc. No. ånn.t cnn d.ttc vil jeg åldri komn. til å mene, og jeg drilter m.g tit å settc det på rykk, ikkc for å iftitc.e dnso.de, $m hd slitr vnkelig hddi fo. å lå rnångemcnt.t vcl i hvd, mcn for å fosøke å få lrenridige m4gorcr ril å forstl hv RAMA egentlis el bfidgens nsikt uud, og det som skl få pubukun til å nyte spenningen like negct Nok om det. Toffb rg, som urettferdi8 fikk.t strffepoedg i 4. nnde, fikk pocngct tilbke i dg, og inspi.e.t v dettc spilte dc l0 ovcr midd.ls i d8, og fon siste runde på 2. pl$. Dct er Tønsbe.g sm er det eneste lget soft h& vnk.lige sjnser nr å tnn. de.rer\krper tor r8en hskin. udvhcns,g dv ndrc lg. For å srcie det, må de slå Bjørn tirsen & Co m d tuinst l5-5. Det ersynd t dngørene ikke hr rngert RAMA i fto.gen, for d.. kmpen tror jeg svært mnge gjerne villc hti med s 9. for en sodbit! Men-men, mån kd ikkc få både i pose, son En særdeld ubehgelig episode inntrff i T6nsb..gs kmp mot Vdsø. Turnerhgslederen ble tilklr til bordet og dømte mot Tønsberg, hvorpå ed v spil lerne på fønsberslget bruste opp og beskyldte Rolf Olsen lor å dømme etter,trynefktoren'. D spiuercn ei ntok sin påstud umiddelbrt ette.på, hdde tundhsdedden ikke ooe nn.t å Ejøre n! å Bi lg.t ett vinncrpoeng i strff for utidig oppfor sel. Det er klinkend. kldr t slikt rkke kn tol reres i en N\rfinle, og ikk i ndre lurncringer hel ler, for den qks skyld. J g lurer på nir norsk. rpil lele skål læ!. se8 åt diskusjonen med nolspiuelne slutter når turnc.insslederen nkommer ril border, ob t ll dilog de.eit. før s med hm, oe r når hln hlr tt! \in.ndøfeise, se,pp r ^I"L l)isku qion. Ett{ dcr!. \k!l spillc.ne rkr.i dense Lr nden bemerkninge. nv noe slg,6.. lore cn \k.iftl'g dilog med rpptllkoditc.n i turn rng n, oq hvis dc ikke e. fo.ndyd med verken rurntrin8sledcrcn$ cuer lppellutvålgets lgjo.clsc- tå ske. opp sljiftlig med NBF Lovutvrlget. D.tr cr rikrig skssng, og det en st nrn nskcrer! d i gå los på turn F ingdede.en etter åt hn he ttt sin vqjorerse er steffepocng. som gåj utover pret elle. som her lget, o8 i sisre instns: ur lukkelse for et sirr tidrom. Hvb tuherinsslederen iinner srunn ri1 i idomhe disiplinæ6trrff, e. dette den enesre dom em ikke V.l, i due fll onsker jes Tonsberg lykke ti1 med kmpen i mo.gen. og dåtte det beste lget vinnel LIORf, TOR LIVET! I dette nummq åv bulletinen kån mu l.sc om,tuhund! t3 ståmp,, M.n det cr et poeng ved det em skjcdd tundt bordet so6 bør pr.sisdc, Sjsn. fierc gång r. Undqtcgn d. ble impo. rt ovs oppføblen iil To.. J.nscn og Knut Koppry. En slik ktst.of. som 2300 ut mot inscntins, vill. nok fått de fl.stc til å fortvile, o8 knkjc kstc.g ovd mkkq fordi hn meldtc å dumt,.lld i vqrtc fll Si opp h.lc knp.n. Md ikke Koppq osjcnr... D siordc ktsirof.n til ct minntrikt 3piU på mmgc måt6, og klrtc tåktidk å gå 2300 i bet ncd.t smil. S.h'folg.li8 synr.t d. ikke d.r vd dct ditut. morsmt, mcn fortvil.lkn fikk ikkc *dk. seg ovcr pct. Dc spilt. Iikc rutin*t vidd.- Ing.n,u. nind, ingo hkking på mtkd. Det.r nok flc!. v o$ sm he no. å Iærc v dit oppføbrll AlfJe!!o

3 DnC - prisen? Av Tommy Sndsmrk I kåmpcn n.llom Gnn 3 ob Vdso i 4. rund. hdde vålnd-hålmd ct meget godt motspill: Hålnd lekr09 gekx Vålnd g)kdl0xx r'- ixx O å OExx )i{x +EDx D i 0rx +Kro9x 2hj lgr 3kt I geld vistc 13 l5 hp, og 2 grnd v. prinsipiett for uttåk i No.ds b.ste ftinor. Nord tok så ikke ut i sin beste minorfrge. lohn vårdnd rpile en ru,er ur, i \ip om i tinn. nn mkker på ko.tfrge, slik rr hrn fikk stjeling(er). UtspiUet sikk til kongcn. Så fulgre 3 gnger spår, til rvkst v en hjertertper p; bord t, og dererter en liten klover til nieren og knekren hos vest. Ven Ir ne.l hjerter konge, og spiltc en hjertc. ril som ble njål t i bor{iet. spilleror.r n lbrsøkrc å spittc seq in på hånden,&i.n vrd: r,"(k. "n Lrcn rulq. i den hensikt å spiue en kldver oot konsen. Me! ruteren ble stjålet v Vesr. Hrn spilte en ny hjeite., $m på ny ble stjåler i bo.dct: 9? <)E *xx kn -,rox A.L V + Y i >e* tx +ED o- ODknx tx Nå bu.de Etulkvi! spillcfø.cr.n hå lgt ncd klørd kongc for å forhindr. ncrc tuifftjelingcr ho! Vct, met! hu elgtc å spill..n ny rut.r, og V.sr stjål mcd sin sist. trlmf. gvir Vct nå spiuct n hjcrtd, kn spilldcn irumf. på cg hånd, 08 dmcd 8å cn b.t hirdi.,.u ps scnt' v.d å tvitrg. ut er tnmf fl ø3t, he Håldd vd på hoydcn, ot spiltc rpe ktrckt. 08 d.rm.d fikk øst kstct sin 't..utd, 08 kontrkto gikt M må jo!i dct cr hygs.lig for motqill.rn å fl 5 trumfltitt på kn x x til E D x, ikkc rt? D t.r ikkc ikkelt t 3piU.fodngen vd helt ropp, md motipillct ifkt. dct fugl v! DnC-prisen? Akådcdisk Motspill. Av Arne Hotstd Fr kmp n Be.gen - Akdeeisk i t. runde hlr jeg norert.lctte spillet, som bes lurde.t ned henblikk 4D6543 9D654 +EG2 +?.E 983 +KD985S +K9E5 i I i Ldsen -! K2 +Et0763 Sortveit Kkn2 9Eknl097 or04 +Dkn'l Bsgenspeet meldte lene uten innblnding: 2kl -f- L;r - 9xx +Dknr0x syd og Koppng spilte ut en spd til bo.dets sinsle cs. Nå ville nok So.treit vunnet hvis hn hid.le r{ått pi hjerter rtrrkr, og pre$cl inn \'st l,lorffr spu i(ke ku.ne \t)rllts. \lc. hån vrl{te menn.skls i gj pi klover med liten Lå bordet i,rn.t,iikk. t,å.scn villc ikk. si hlm rjrnseo til i.nhcstenme ses, si hrn hoppet pi mcd.$et isuvc.cn lo.ltt nx sin dobbelte stopper. Så spd, og Sørtveit ibrsokle knekt n med.inge hcll, 08 rikk e. tr.d.je tilbjkc ril ko.scn. Nå fulgre cn.ut* mot bordet, og dmen g stikk. Hjem på klover og ny ruter hot bord t. Osså Kon- Ben $ stikk! Ivlen så v& det slutt på vennlisheten. Tredje rut r gikk til Koppngs ess, og på det sttkket ble Lds n kvitt den blokker.dde spdryver n. Endeligl BoRt? Av Ove Johnsen I Tonsb(gs 5 rundc khp mot cu I skjedd. d.rtc KDknxx 9r o r0 iexx V EDxxx OEknx thj?sp dl; or" tx x VKkrrxx.iEKxx

4 @ N {t ø Av Knut Kjærnsrød Dct visd sg til stdigh.t t en bør vær. åsåken når det fielder påspilct til føretc siikk. I dct lle. føfste spilet mot Forchgklubben i 3. rundc, døvet jcg vekk hcl. konrr.ktø i det ro6!c S 5ru Utspill fr ir lt vl singcl hjqt.!. Opp på hjc.rcr $s, or så spd e$ ril'vkst for hjertertperer. Så en sp. 1il trumf, en rut6 til knekten og kongen, og n ny rutei f. øst. em bl. stukk t med No.ds e$. x"å iuf ste cn liten klovs fr No.d, og Aueståd hdde er tydclis problch. Til slutt l htr en Iit6 kløvd, o Syds Dmc g stikk.t. Syd Ailtc kløve! l0 tilbke, 08 d Vest ikke ctkk mcd klovd kncki, ksrct I-3re Dvid Auctd ct lite skjcvt blikk på Syd og src eg d. kont.kt no?r Så lå hn helt rolig os uånfcktcr kortcnc tilbkc i hdd.d. Det første stikk v o Dknl094 t0 2 KDkn9 TislevoU Dkn543 o l0 +E k! 109 C.ørheim EKT vk7 oe ve986 9E62 +K753 r'p 2g ps Cl6n G.orh.im spiltc ur dr lir.n turn, og nå skdlleg klvfølsck lå d.n 8å til hånd.n3 css, otspitk \pr. M.n sløv og fortrøyd lot jcs bordet beholdc srikk.r_ Sp dmc ful8t. ob Då hddc crøthcin cn spdhon, nor i nevd, mm bclih.t s.8 og gikk i bokr_ Ot dcr hjlp ikk hvo. ny.jcg.nn e stiktl Stikkt STIKKI, innc i hod.t i b.stc Jnndrto{til, for sr.n kob!.d påbord.t, og dmcd E dct dødt. DnC- prisen? Av Tornmy Sndsmrk I kåt[pctl m.[oe Os 3 08 ForcinSklubb.n h.dd. Glcnr Grothcim.t motipill Fm vd likc øk.lt em ScniåIt, og se tt.8 tni! mdidg c! cd Låldid.t tit Dnc-pri&n: (!pi[ t.f, gicrgitt kon.tr åv hcnrytr til ø Thldoll 4r095 QE32 od952.ik49 14 f i-t Dln l0 <'ernr,er +D1095? lg ll crotheio DknS3Z (?K 7 5 OK 6 +kn86 øst åpnei ned 2 hjeltcr, øm vr,ftnnery,, og viste o svk åpdngshånd ned 5-6 ko.t i hjcrr.r og :l.korts spr, og ddetter gikk d.t p$ rundi. Ved det ndre bordet kom cn vb.odrene A i4 hjdrer på smme hånd, og den gikk n bct fo.dj spillcføieren ikke sride å loklisere hjerte.7, nen det e. en helt enen hbtoric, som vi knskjc får v brø.bcne Inidlotid!& spilleforeren heh sjnselos i sin kon, tlkt ved Crotheims bord, Clenn spilre ut en lrt n hjertc rr kodsen tredje {l), sn sikk til Nords Bs, og.etulo vd.n ny hje.ter ril kongcr. I stikk 3 l Grotheih ned ruter konge, o dermcd kudne spiueforero si frfcl til bordet. Konhkren kunne ikk. lense. vinnes, og rosvret iikk ro spdsrikk, to hjdte.stikk, og ett stikk i hvcr v minortug.nc. Enkelt og el.gnt, ikke sm? Os nru.liglis en heg.t verdig kndidt tildnc pris nl *** Det enkleste er det beste! Av Rnik Hlle Btng EK76! D E7 Dei e. ikke rlhid t det mest enkle også er der mest næ.ligsende i p.åksis. Ikkc hinst gode spillere hr en tsd.ls til å v.lge kompus.nc løsnirger soh ikke tø$.r loe soh helst, mens etr cnkcl og dturlig spillcmåtc villc h ført frcn- Her er et eksempel fr lsfinten: 2 V Dkn108.1,t EDkn 4f,109E43 9 s! f.-l. KD VEK 9D3! i +976 lk!765 Q o 'EKkn54 +KroE4 Eft6 wk to-åpning hor Vcrt w dct ingcn kurot å nå kkr spd (ælv om d.t bd. bl. mcldr ulg"n8 v.d ro bord.) V.d Docn bord koh klov.r.scr ur, ot dr.r dct Ictt å vinnc v.d truhfrcduksjon efrd t 3Pdlit rd d oppd.g.t. Mcn hv mcd I.h. hjcn.! ut, se dct b.rte og m.3t ntulisc urlpill? Vinn.! ton- Ekt.n clld bctc! d6?

5 @+ Spillc.cn td ko.sen og dm.n i spd 08 oppdgcr sitscn. Hvor mryc ville ikk. h.c8nct m.d t hcr qjeldq d.t å sikrc seg stikk for kløv.rkongcn, og de$ suten brukc d n sm innkomst vcd trunf..duksjon? Føl8eli8 rutd til dmen og kl6v.r mot bofdcr. No.d stikk.r m.d c$et, os sn hjert.r i&icn. Spiueren fort, setter hed rutcr, og hvis Std stjele. den t.edjc, stjeler rpilleren over, os konirkt.n $ hjenme. Men vir Syd er inge. trybegynner, h! l ggei en kløver. Ruter iåi(n. ms syd I"B8* cn \lo,er :qjei. D"' s.mme sjor hn Mtu.li8is m.d de! lemte ruter, og beten er Dcn enklctc pillemåt. er å gi blffen i kløvestikket og gå på ruter med en sne efter de to sprstikk.ne. Stjel.r Syd, er konfkten hjemme, og stjeler hn,k' ke, bli! Vest kvitt lle kløvehe sine, og d hd hn ikk. bruk for noen trum&eduksjon. Poft8ct er ikke å unngå sprtper, poedset er å vinne 12 itikk. Arhund rets er hentet f khpen d llom KDt0 v D94 lkn8652 vekt ror o, +Kknr032 r3 9knt0't oek stmp Akdemisk og Ydso t o 971 D5 D1075.t32 Nord, AIr Jens n ipn.r mcd I hjertd, Osi, Knut Koppng s pss, og Pe. Aronsen isyd h.ldte 4 hje.ter. Si vr d.t lor Jcnscns tur på Vests hind. Hn nolte ikke et sekund, men l opp et rødr kort. Nord pss t. Knut Koppng hdde ikke sdrlig stor. defensive v rdier, nen fnt ut t hn likk neldc sin t ko.trrge og så 5.utd. Det er vel ikk så vnskelig å rolestille seg hv A.onsen mcldre på Syds hånd?jo, Eånske riktis. Rodt kon igjen. Nå v.jensen i s!or6 vnskeligheter. Hn syntes ikke ruterkontrlk! lr no s-lig, så hn t.kk hm sp&feg n sin på 5 rrinnet, som Nord doblet, Etter to psc6! fnt Jenscn ut t hn fr.mdcl.s vr i vnskelish.t.r, så hm provdc $8 med 6 kløecll Og Nord doblct igjcn. Koppg hdde jo mer..uter elo hn hådde viit fø$t. gng, så hd neldt. tut.r d sns til, og.tt.r sløyfc blc dettc sluttkontrkt.n. Ertd t motprim hrdd. fått fo pu.$, s Jen3.n til lin mkkcr,,hvi! du f& hj.n dmn., Knut, så rkr du rå d drink v m.s!, J.8 mirt..ke. hft for ikkc å h htt.ocn stor tro på prosj.kr.t. D Koppd8 hdde gått 4 bct i ugubris sn., urbrøt J.Ncn: rå, sldrkjelovl D.! lpdte j.8 dcn dlink.nll D spiu.t vd ovq, og Kopp.ng hddc gått 8 bct,.ud 2500 sh m etmp ovcr 4 hjdrcr øm ingen d.lrc kldt. å vindc, boydc JcnsD sg fr.n, så rponddc på motrpill!trc og for.slo: 12 b.t?r All. tillkum. lo, slvfoltclig, m6 RDik HL,3oin br bkrpilcr, l rt. 3cg fråm og m.ntc åt spill t nol Lomnlr i vb.nl ravj!.r?r, ropt.jen*n, rdct buid. v-rt i RAMAII' Ikkc vct jeg om hvcm som hd skylden i dettc spillct, mcn jcg tror t doblingen v 4 hjert r tenderd mot sffff. Og un tt,2300 i stmp i uunstis son. ov en utsns bm ikk. ståt, e. neppe,lglig koet i dcn nosk. bridgeh imen. Svært 'norsomt lor bkspillerne, men ikk. så ftorsoftt ror AktrdeoGk, som t.pte klnpm l5 6, ncn som ser ut til å så frot et sikke$ nofgesmeste.skrp. det J. i rekken. DnC - prisen? (tkne5 J,l c kn l0 e.1 L J iie983.ek6 Jr076 4K873-0kn8 o9 +E Av Reidr Lien I spill nr 27 i 6. runde meuom og Gun I, spihe Per Breck I D3 kn874 0D32 OD5 +Dkn52 v D3 o- +5 f 6 Q107 o8 +- Bergens B.idgeklubb grnd som Syd med 4r095? iek94 +E 6 2 ll06 Lrlnd stutel mcd rut.r knlkt til.lrmc og.s,, og nt 'dr"r Si\ vid Br.'rs.!v.r'il L,l,nJ. n:.r llj.. feh iikk lope til Reves kongc, og ncste rut.r strkk B..ck med e$cr mcns hn krstct.. sprr ibordct. Kløver til dmeo og klov& til kodgen og c$ct Iulgre. Nå budc nok Llnd ltt rutertieren sin, for d blir bordet skvist, meo hn fo.tstte med kløve. ni ril bordets knekt, mens Reve k$tet en spr. Brcck spilte nå spd c$ og kongc, og d drden trlt, ve snl l0 v E9 4 Når Br.ck nå spiltc 6pd til ktrcl(t.r,bl. Ilnd utst: for.n elvi3. Ksto hn hjcrtc., spill.r Breck hjdtd dim. ft bo.dct. Kæt6 hn klokr, rtå bord.t! kløv, cr f.e, og fokclig krt.t he rurd ni. Mø BræL lpilt. hrm dcrdtc. inn på kl6!.r 8, rlik t hn E&lc spiu hjcrtc til d?r kombindtc stlcn. 7 itikk ot 4 IMP til Bdccn BK.

6 Mtch of the dy U AKADEMISK _ GANN 3 I RAMAI Av Svein Th Stedding Kmpen melloh Akdembk og Cnn 3 vd i virkcligheten en vgjørende knp, id.t en sror sei.r for Akdemisk ville sike slutts.i4.n. Kunnc Cen fo.svde *g no nlunde, vill det fortstt være sp nnins om hvem sm skull. bli m std for &et. Selv om Akdemnk iblte noe v ncneprcsct,,forsvnt etter hvert enhver form for spenning. D. tbbd sm Akdemisk åiord., oe dc ioreiktigh.tsh nryn son sjorde seg sjeldende, influ rtc ikke på rcsul ttet. Cnn sreide utcq vdskcligherd å spillc seg mot minusgrensen, og endte til 3lutt på hinus 3l Det ve som komeeltto. s:,hq er dct flde spiu,o n.pillrrrr rikkrn rr rrdde tor å lesrc nfm fo' {n. lgkmerter." I ett spill, f. eks. vd lilleslemmen opplgl i grnd. M n beggc bord stnret i 3 Ernd. Flere spill fursre, som vår lik forsikrig metdt. M.n he sier du oh dettc spillet hvoi begse sider kom 4 r076 r Dknl087+ KD95+? S lkn9? i' l JD6543 ;kne85 i.-?.k5 +!T +EK9l2 Ekd3 ilekl08 ()EDlo7 +65 Melding.nc gikk i RAMA romm.t: N Ø x 2kl 2hj Dct ble opplyst t doblinscn bctyr hj.itd. Syd meldt. de.for trygt 2 hjqtd. Nord notc knkj. å holdc hotp&td vckl fr. hjdtrh.lditrg. D.t hdde jo vært cn id., id.t ncttopp dcr soh bddc hmdt i d.t lukkcd. rom. V6t, soo vr v smm. oppftnitrg sm Syd, spilt. ut o Iitcn hj.rtd. Dct hjlp litt på situsjond. Md d Syd spiltc litcn kløvd mot bord.t, ot øst kom inn ot rcturcrt. sp&, lor Syd denn gå tit dm.n i Vct, sm g lpd isicn til lrj.ling. Ktovcr kong. 08 kløvc! igicn likk Syd til å kåst. sp.st i fottvilcls. Tlg.did cndt. i 3 bct. Mildrc bor dct illc vc når on prov I Hd s m sl.d sm b.g!. bord mchtc, og tiigsc ejotd. he d. t'n. for å 3pilc do bortl 1042 I KD52 O EKD9 +E7 kn +K9765 o1086 t,l vkn84 <>74t2 Tl I Ol08 +Kro9t ED83 I E7 3 Okn65 +Dk"6 Aldcmisk klut. d.t. Hvordn vet jes ikke. cm prøvde det også. Spillqcn fikk titt! klo<r ur, og slpp probl.mer mrd d<n finesen. M n tor å Aiøre det vnskelig, strtet hån med liren spd hot tiden. I o8 m d t vesr hdde knckten sinsel, fikk hr inter vcls, og f,kk vilket. til slur, r der ingft,nnen v.i enn i t spdfinessen. Den holdt, og dermed vmt Gnn spiuet. Hdde de bre vunnet de orige slehder de v. inoom, hdde det hele jcvnet ses noe u!. N_år blindemnneo, Vest sitre. ncd E D kn 9 irut.., ville du d son Nord spille liten ruter? Nordspiltcr n hos G.nn sreide.let. øsr vr renons iruter. Dcr ve det.nesre motsp'll bn kunne redde en,lodsdømt kontrki. I.t.nnet spiu fikk Sdrvou, Akrdenisk, t(r.uter dot ler oed et ovefstikk, mcns hns hgkm..rter vnr + hje.te., hlor d.r bur.le værc to be!. sli!1 g'r.n mrsse porng. Som srgr: rp nn'ngen ble borr.. M.n dct ktu væ.e noro for dct. I lle iåld for tilskun.. i RAMA. Os i dg som dct vr ovcrfø.ing i TV. Hv vil kon si når hun ser.lefte ikveldsnyhetene? Småplukk Dct går rykt.r om t lvd Anfinsen på cmlåg.t v& temeelig sur Io.di hn ikk. ve blitt info.mdt på forhård od t h.n viuc konmc på Tv. Hddc hn vkst d.tt. tidlig r., så vill. he h htt tid ril #** Alf Jmsen fr Vdso stt og 3pih. mot Anfinsm. Auctd, lås Dvid Au.std ett og grukk.t og $ukk.t og grukk.t i dct u.nd.li8., 08 AU fikk plutselt ltt.6oblc i 3c8, for he hdd. Iyst til å spø.. Les Dvid: 'Du hd vel ikkc prøld å rpill. Mot.t $ikt.t ho3 Alf, dcsvcr., for hn vd ikk. sikkc! på om hd kj.ntc Id3 Dvid godt nok til å spørre,lik. Mcn jcg kj.m r IÅs Dvid, så h.rmcd

7 lkke meld på E IO9 7 vk ok9 +K t- -ril K652 0Elnl09871l l"l ql D6 oero8l i.i ornro;z ikn +ri4 Dkn8:13 Q 42 <)D4 +ED98 I RAMA-kmp n meuom Gnn 3 og Akdenirk åpr. t Nord hed I kløvd, øst så ps, Syd: I spd, Vest:3 hjerter og Nord:4 sp!. Nå tok øst scg cn solid tenkepuse føi hn s på*. Syd s p$, og tune Ohen neldt.: ',Jeg dor nok t Bjøm lr*n kunne tenke seg å nelde en 8ång til på V.sts kort, fto hv; hn gjor det, så får hd nok besøk v tutrerinssledqenl, Os Bjørn lrsen s ko(ekt nok p$. Inidldtid skjedde omtrent det smme ncldingsfof lopet ved er met bord, og der meldte vest 5 hjeit*, os Rolf J. Olsen ble snsk iiktig tilklt. Hm domte t spiuet skuuc spilles, 08 b oh å bli til klt ette.på. D hd kom tilbkc til bord.t, domtc hd t Vest ikke fikk lov til å melde e! glg til ettq t mkkeren hd grukkct, og rcsultt t blc 4 spd N/5 n.d l0 stikk. Turneringdederen hr uten tvil dømt helt korr kt i dette tilf.lld, to..eselcn sie. t d.t ikke ( noe i veien for å ienke, os så delde. Det er hvis mn ten k r, for så å si p$, t dkkeren pålegses ikke å ftelde mcd mindre hnn hr en så kle melding t I dv 4 toppsillere ell. 75 % ville fteldt på hånden, *lv om måkker hrr srukket. Tenkepusen sjor d.t nenlig lettere for vcsr i dcr tilreu. å m lde en gng til på hånden, og hn rår en urettmessis opp' lysning v sin mkk r nå! dcnne hr terkt og d.r' etter sier pss. D t er iorbusendc å mc.k. s.g hvor mnge spiuerc som ikke hd lb.stå lse fo. denn. uskreme re8el, men jeg vil i lle fll gi full honnør til Bjo.n LårFn for sin fine tuddinss*ne i dett. DnC - prisen? Av Alf Jensen Jost.in SoNoU, Akd.misk bor vær. toppktuell sm viuer v Dnc.prten ette. et glimrcodc motspill i kmpen Eot vzdso. Spillet så slik ut: I Et2 od952 + K43 EK76 3[".]',",, ii] 8li'uo +Dlogsz +E7 Dkn832 9K75 ok6 +tne5 grukk øst bl. spill.førd i 3 hj.nd ett mcldinssfo.lop.t I hj - r gr - 2 sp' 3 hj. Sønoll i Syd fnt det sodc utspill.t iv litcn hjdto. Mkk.r Koch i Nord stkk ned.ss.t, og spilt. ny hjc.td, sh stkk d.d kong.n. Og nå kom kmpcrs belt skifr, n.dlig Asbjorn Antbonscn i øst v sjånselos. Hn hdde en Ti{,rnlc um dr Soroll,tk hjjoe ru er J"fre o1så. Derto. stkk hn strks med set. spilte spr trr es set og klov{ ftot bord.t.sørvou l klow.r 8 (svenske kst), bordct dm, og så vr d t Koch sin tur. Mkkerc åttcr kume væ.c r. kn 8.lle. kn 8 x. Hvis det første vd tilf.lle, måttc hn lega. en Iit n. M.n Koch vlgte rett til slutt. H! stkk mcd kongd, oe dermed kudc ikk. øst få ner enn 7 stikk. Dct er brc Å bøyc s.g i støv.t lor slik. motspill. Rykr.n. kn fortelte t også Forcilgklubb.ns clenn c.øthein levert. nøyktig såmmc ftotspiu som Sotuoll. Dnc-pri3.n kn v.l dclb, ikke 3nt? DnC- prisen? Av Alf.iensen D.t finnes moge vdiånter v å bryte forbindek n mellom motpåltens hend.!. Vdsds P.r Arcnsen fånt et nydelis motspil i knpen mot Tøtubdg, $m bøi Sje.. hn til Dnc-pris-kndidt. Dette ve spilletl i 64 Kl092 V KD9 o8 +Dlo652 v E C4 +Ek"6 tr" l t-.j ED3 9kn8 ok732 +K973 vl06 +l;dknt065 Svein Ahe Munkvold ble m Nord spiucfø..r i 3 hjet.r etter t hm åpnet m.d 1 glnd. Nord ovdført. h.d 2 rutq, øet dobl.t, Sv h Arn. svånc 2 hjdtc., sm hu skulle, No.d løftet til 3 hjertd, og det syntes Svein A.ne vr høyt nok. 08 det vr!! Arorocn i Vest spilte ut sin single ruter, os øst stkk mcd ess.t. DEFn denne hdd. skiftet til spd, hdde nok iklc Ai[.t vært noe å skiivc om. M øst foltette (heldigvt) m d ruter dåme. Syd stkk ncd kongs, 08 Pd troftf.t. Hd fortettc n.d hj..t kongc. Munkvold vår på høydcn, stkk med e$.t og spilr. en ny hj.rtd. Ungc Aronscn i Vct v tilryneltcnde innrpilt, mcn hån fdt det cnetc titbkcspill soln gjord t N/S kud. vrr. fofovd ned åt dc ikk. hddc n.ldt Dersom du ikkc hd sett vdiådtcn, kjærc lcrr, så skl vi!hk3 ropc d.n. P.! 3pilt. klovd dmcll Vi skl ikkc nctte m.d d. forrkjclig. Eint.n., brc korutt.rc t klovd dm. tilbk. fullst.ndi8 brøt folbirdcl*d for ipill.fo!.rd. Uns.tt hvor h! v.lgr! å ltiklc, kn hn iltc n.kt. V.rt ct stil} til.

8 (9 DnC- prisen? Av Alf Jensen Dct ef unekt.lig litt bittert når motpå.ten gjcnnom et p nt spiu skpcr etr svins, men smtidig kn nn ernskelig l vere å slede seg ovei sod bridqe. Os godt spilte hån, Sverre Koch, i torte spiu i kmpen meuom Åkldem6k og Vdsø. IIe. ble hn son Ost Dkn42 9Dktr6 OEk"43 +E ro 86 v98752 OE5 +Kkn32 ^ EK73 1 i oks6 rid Kro3 ODroTz +6å4 Syd hdde ikkc noe lett utspill. Rut.r vr eneste fdgc som ikke vr kontrollmeldt, men utspill der rnstet ikke. Vlget ilt på spår 10 etter en viss tenkepuse. Koch tok to gnge. ftumf for hn spihe klover ess og 6de kløver. No.d stkk med kongen, og skiiiet iit hjerter. Ko.h hdde nå vlget meuom å t bådc hjerto' og ruterfine$e, eller å spiue på rutern 3-3 m d dm i kutt, med tilless$jnsen t Syd hdd. hjdtq konge hvis hn hådde dlm rjdde. Dett. mehte Koch måtte være den storste sjnsen. {Knskje hådde hn Syds utspiusproblem i ]nke.e?) Hrn stkk dcrfo. med hjert.r e$, så!t ncd tluofe., klovei dme, kldver til stjeling, hjeh I,i tutq konge og så den sisre fumfen. og Jtkks Syd u sodderskvirt. og vtrlsic i krte ruter. ordet fikk ek sin siste hje.t.r. Sli vr dct,bre, for Kdch i t rute.ine$rn. og dr den holdt, Dett. spillet g Akdemisk 14 lmp. også v d det ndre bordet ble konkktcn 6!p., dcn pi Vests sin hånd. OB d Koppng i Noid irni hjc.ter i ut spill, vår kontrkten sjnselos. DnC-prisen? Av Iommy Sndsmrk J g toresltu JobD Yålnd, Oen 3 som kndidt ril Drc-priscn ior sitt fin. notspil i dette spilt.t: KD674 0 kn2 Q753 i Ekn3 kn l0 9 9E985 okn42 +K65 T"l + E3 vkd763 OD9 +roe V ro4 0EKr086 +D97 Spill.t cr h.nt.t fe 6. rund.kmpcn m.uom c.n 3 08 Akd.nilt i RAMA. Ettd 3 p$e! åpn.t ørt mcd I hjotd, Syd s 2 dtq, Vcst s 2 spd, og der.ttc gikkd.t på$ rutrdt. Rut.r 2 koe ut til nicr.r ok korg.!. Syd skiftet til.n spr, og L&3cn gikk opp m.d kong.n. tln r ncd bjcrtct ktrckt, og dcnne dukk.t Vilånd. D.tte er nod. vcrdis, fo. hvir hn stikk., kd spill.foreren Ictt vinne konthkr.n ved å bruk. kløverinntket til å rå ur rruhfcn. Nå fulgr. en ny hjerr.r, og Villd srkk korekt med esset, og spilte cn ny spd, som øst vnt mcd ess.t. Irsen forsoktc å då hjdter konge hos blindemmnen, no de.ne ble sijåle!!v Syd og ovdstjålet rv vest. Så ll Lusen ned spe.lme. som fjer. ner motprtens r.umi: IE 9- +Ekn3 9e +K65 - i-; :: +lo8't2 I- oer08 +D97 Så fulgte en liten ruter fr Vest, og Vålnd vblokker t. med kncktenl! D.tte n osså nodvcndis i dcnnc kobtrkt.n, ellcrs blir hn innspilt isluttspjllct. oq kontrkten vinnes- Ruteren gikk til drmen og ess t. og 5å fulgte rute. 10, og rurcr 8, som L*sen stjrl med si! siste trunf. Og dermed le dcr spiu.foferen som vår innspiltl Hår liiddc seg med klover knekr. i håp om t smme hånn hddebegg. kloverhonnor ene, men den gikk til dnmen, og bete. vr t fktuo. Et iint motspill. synes De ikke? Småplukk Vi hr n.!bt spillet hvo. brod.ene År ved en n6to.. Itiehe kon ltfor hoyr i dcrre sprller (.t hjt). cror, heim bcret 2 hjerter rc,l det rndre bo et. n.n run hjerter 7 {ihe s.s i vci.n lor Bjorn Ar ie32 OD952 +K43 + I :-'t EK76 Vkn l0 l0!dee64 +Eknro87.-l l 1J +D Dkn832+E7 OK75 OK 6 +kn86 Klover kom ut til dmen. sp til e$ct, spd Konge ob rutervkst, sp. til srjeling, Kloler ril e$et, ny sp til stjeling, og kløver l0 som bl. dekket ned kongen og srjålet. Så fulgre hjqtd dme ril essct, hjdrq til nieren og kongen, og ruter kone til e$er, - od ; i ld 8:' ie * + -.D Q7 O6 Vclt nå nå wi 6tikk ril ftumf 7. Hn spilte klov 9, os Nord!!j.l. Dcr$m hn ilk. siordd, kstn BjøE brc rutdtrpcrm i bordct, og Syd d innspih. Lg8 hqk. til hvor viktig korr hjdte 7 6!!

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb elqit en tr''l J I \ #F@-%. \ i,lr' -@3:*ffi.ffi.:::swr** t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 353 tt Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 5i tt 5-l 5S t6 lo 2 1. 1 Problemstillingene Hvordan skal kontrakter og testamenter tolkes? For 6 kunne svare p6 det, rekapitulererjeg

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer