Magasinet Utgave 2 April 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet Utgave 2 April 2011"

Transkript

1 Magasinet Utgave 2 April tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt til helsefort Side 14

2 KLP-nytt Leder Adecco til besvær Adecco-saken har avdekket at selskapet har unnlatt å melde inn sykepleiere ved Ammerudlunden Sykehjem. Mot slutten av 2010 ble feilen oppdaget, og pensjonsrettigheter for flere år tilbake ble registrert i KLPs systemer. Det sikrer at disse arbeidstakerne i fremtiden får den pensjonen de har krav på, når pensjonsalderen melder seg. For den enkelte kan en slike feil føre til at man ikke får den pensjonen man har rett til. Pensjonssystemet er komplisert og ikke så lett å forstå. Jeg tror de færreste følger aktivt med på hva som blir meldt inn av arbeidsgiveren. Derfor blir den enkelte prisgitt gode personalrutiner og god orden hos arbeidsgiveren. Det er mulig å gjøre slike feil som Adeccosaken har avdekket, og det har skjedd andre steder tidligere. I min familie vil jeg hevde at interessen for pensjonsregler er godt over middels. Heldigvis, kan man trygt si, for min søster som opplevde akkurat dette. Det viste seg at det ikke var samsvar mellom det hun selv hadde notert av opptjeningstid og stillingsbrøk, og det hun fikk i sin pensjonsberegning fra KLP. Min sykepleiersøster fikk med hjelp av en hyggelig KLP-medarbeider avdekket feilen, som hadde sin opprinnelse i en mangelfull innrapportering fra Lovisenberg Sykehus. Dette skal ikke være nødvendig. I Norge har vi en forventning om at ting er «på stell». Pensjon er langsiktig sparing. Det går gjerne 40 år fra man trer inn i arbeidslivet, til pensjonsberegningen ligger i postkassa. Derfor må det være orden i papirene. Adeccosaken er derfor en vekker for dem som tar lett på arbeidstakeres lønns- og pensjonsrettigheter. kommunikasjonsdirektør Forsidefoto: Marianne Strand. Lars Thomsen Worum er en omsvermet mann i Heer barnehage. 06 Menn Ansvarlig redaktør: Ole Jacob Frich Redaksjon Peder Ullevold Marianne Smeby Strand Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Linda Bergersen Mindre støy i Modum barnehage til glede for liten og stor i omsorgsyrker Menn er stadig sjelden kost i de typiske omsorgsyrkene. KLP Magasinet har møtt menn i barnehagene. Hysnes helsefort Den nedlagte militærleiren i Hasselvika i Sør-Trøndelag er blitt til en unik rehabiliteringsinstitusjon Medhold i KOFA KLP fikk medhold i KOFA om at Risør kommune ikke gjennomførte anbudsprosessen i henhold til gjeldende regelverk. Går glipp av 25 millioner Kongsvinger har gått glipp av 25 millioner kroner ved å bytte ut KLP som pensjonsleverandør, mener KLPs Roar Strand. Mindre støy i Modum Barnehagene i Modum kommune har arbeidet systematisk for å dempe støyen i barnehagene. Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: Trykk: Merkur Trykk Opplag: ,6 milliarder kroner tilbake til pensjonskundene Styret i KLP behandlet 17. mars endelig årsregnskap for 2010 og forslag til resultatdisponering. De gode resultatene i 2010 gir rom for en betydelig tilbakeføring av overskudd til pensjonskundene, samtidig som konsernets soliditet styrkes vesentlig. Tekst: Peder Ullevold Regnskapet for 2010 viser et resultat til pensjonskundene på 9,7 milliarder kroner. Styret foreslår at 2,6 milliarder kroner tilbakeføres til premiefondet. Medregnet garantert rente gir KLP totalt 10,7 milliarder kroner tilbake til kundene. 2,1 milliarder kroner avsettes til tilleggsavsetninger og 5,1 milliarder kroner avsettes til kursreguleringsfond. Verdijustert og bokført avkastning endte på henholdsvis 7,5 og 5,1 prosent for Stigende aksjekurser og en positiv verdiutvikling av eiendom har bidratt mest til den gode avkastningen i Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt rentenivå kan KLP vise til en meget god avkastning for Så sterke tall gir rom for en betydelig tilbakeføring Foto: Paul Paiewonsky av overskudd til våre kunder og styrker vår soliditet ytterligere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Finanstilsynet kom nylig med forslag om at livselskaper og pensjonskasser må sette av minst ti prosent av medlemmenes midler som en buffer mot tap. Med en buffer på 8,4 prosent av premiereserven er KLP meget godt rustet for å møte de nye soliditetsreglene. Ny ledelse i KLP Banken Stig Helberg slutter som administrerende direktør i KLP Banken. Styret vil starte arbeidet med å rekruttere en ny administrerende direktør til KLP Banken. Inntil ny administrerende direktør er på plass, har KLP med virkning fra og med 28. februar engasjert Bjørn Formo fra Borgersen & Partners til å lede banken. Bjørn Formo har lang ledererfaring fra blant annet Telia, Telenor og Storebrand og har ledet flere datterselskaper i de respektive konsernene. Han er utdannet siviløkonom fra NHH i 1972, og har universitetseksamener i sosiologi og offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap. Konserndirektør Toril Bariusdotter Ressem går inn i Bankens ledergruppe for å sikre prosesser opp mot KLP-konsernet. Stig Hellberg vil fortsette i KLP Banken med ansvar for innlån. Brannprogram Helse KLPs brannprogram helse er for kunder som har gjort mer innen forebyggende brannvern enn de lovpålagte minimumskravene. Programmet gir blant annet tilgang til brannvernlederkurs, risikokartlegging og HMS-program for ledere. Mer informasjon på klp.no/bedrift 2 KLP Magasinet KLP Magasinet 3

3 Norge rundt Ti prosent økning Antallet innkomne saker til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 året før. Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene fra NPE. Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i Vi mener at økningen i antall nye saker skyldes at ordningen er godt kjent i befolkningen, og at pasienter i større grad vet om muligheten til å melde sitt erstatningskrav. Vi mener noe av økningen sannsynligvis kan tilskrives en økt rettighetsbevissthet i befolkningen, og i tillegg er det grunn til å tro at helsepersonell i større grad enn tidligere informerer pasientene om mulighetene for å fremme et krav til Norsk pasientskadeerstatning, sier direktør Erling B. Breivik. 133 millioner til samhandling Regjeringen bevilger 133 millioner kroner til lokal samhandling i år og kommunene kan nå søke støtte til lokalmedisinske sentre og samarbeid om helsetjenester. Vi skal forebygge sykdom og gi bedre behandling av sykdom nær der folk bor. Samhandlingsmidlene er en del av denne satsingen, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen. Kommunene kan søke om støtte til planlegging og etablering av samhandlingsprosjekter. Det kan være prosjekter der flere kommuner samarbeider, og det kan være samarbeid mellom kommuner og sykehus. I fjor bevilget regjeringen 73 millioner kroner til samhandlingstiltak. 111 prosjekter i hele landet fikk støtte og omfattet over 300 kommuner. Svikt ved helsehjelpen I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende. I artikkelen «Psykisk helsevern» publisert på NPEs hjemmesider, er et av hovedfunnene at nesten halvparten av sakene der det er gitt medhold dreier seg om selvmord eller selvmordsforsøk. Medholdsandelen er høyere hva gjelder disse skadefølgene enn i alle andre typer skader innen psykisk helsevern. Gjennomgangen viser at 55 selvmord og 22 selvmordsforsøk skyldes svikt ved helsehjelpen i form av mangelfull oppfølging eller sikring, mangelfullt tilsyn eller svikt i vurderingen av selvmordsfare. VM i deltagelse 360 av 429 aktuelle ordførere takket ja til invitasjonen fra Oslo kommune om å delta på åpningsseremonien og rådhusmiddagen i forbindelse med ski-vm i Oslo. Ordførerne hadde alle fått beskjed om å ha på seg sitt ordførerkjede til den TV-overførte åpningsseremonien. Vil ha de unge på banen Ved sist kommunevalg stemte kun 33 prosent av 18-, 19- og 20-åringene i landet. Nå skal det satses mot førstegangsvelgerne, og for å få til dette må ungdomspolitikerne få slippe til på skolene litt oftere enn ved skolevalgsdebattene, mener ungdomspolitikerne selv. Saker som engasjerer de unge, forhåndsstemming etter skoledebatter og ved høyskoler og universitet, i tillegg til å få opp lokalavisenes engasjement i de unge kandidatene, kanskje gjennom en blogg, var blant forslagene de unge selv hadde da de møtte kommunalminister Liv Signe Navarsete for å diskutere valgdeltakelse blant ungdom. KS versus MC-klubbene Stadig flere kommuner opplever at MC-klubber med kriminelle medlemmer slår seg ned i lokalmiljøet. KS ruster til kamp, skriver Kommunal Rapport. Kommunene kan ikke forby MC-klubbene å etablere seg, men kan benytte plan- og bygningsloven til blant annet å hindre at de bygger festninger med høye gjerder. Kommunen kan også bruke branntilsyn og alkoholloven, sier KS-direktør Sigrun Vågeng til avisen. Som også ber kommunene legge vekt på forebygging for å unngå rekruttering av lokale ungdommer til klubbene. Sykere i Robekkommuner Ansatte i Robek-kommuner (Register om betinget godkjenning og kontroll) er sykere enn andre steder, viser en ny undersøkelse Sintef har gjennomført sammen med Nav og konsulentfirmaet Exonero. Særlig innen pleie og omsorg er sykefraværet høyt, men også i grunnskolen. Ifølge undersøkelsen trengs god ledelse og åpen kommunikasjon for å forebygge sykefravær. I kommuner hvor signaler fra ansatte ikke tas på alvor, er risikoen for sykefravær, dårlig arbeidsmiljø, konflikter og økt turnover ekstra høy, sier Solveig Ose ved Sintef teknologi og samfunn, ifølge Kommunal rapport. Landets yngste partilagsleder 18 år gamle Tarjej Mikkeløsen er trolig Norges yngste partilagsleder, etter at han fikk toppvervet i Fusa Ap, skriver Kommunal rapport. - Den største utfordringen blir selvsagt å vinne kommunevalget, men det blir også en utfordring å drive god politikk på fritida når jeg ikke har skole og lekser, sier Mikkelsen, ifølge avisen. FameFotografene/Jørgen Geving Landets eldste ordførerkandidat Stjørdals ordfører Johan Arnt Elverum (Sp) har ingen planer om å gi seg foran høstens kommunevalg. Når valgkampen starter i høst er Elverum 73 år, og han kan dermed bli landets eldste ordfører som stiller til gjenvalg, skriver Kommunal Rapport. Elverum har vært ordfører siden Testavstemminger i e-valg Sju av ti kommuner som skal prøve ut elektronisk valg i høstens lokalvalg har siden oktober gjennomført testavstemminger. Best oppslutning var det blant velgerne i Tynset, der 21 prosent av velgerne deltok i e-valget om bystatus på Tynset. I Mandal var det dårligst oppslutning, og kun drøye to prosent ønsket å si sin mening om navnet på den nye brua i sentrum. Forsøkskommunene er ikke fornøyd med deltagelsen. Da de var samlet til seminar hos Kommunal og regionaldepartementet i februar ble MinID skissert som det største problemet for deltagelsen. Foto. Privat Lavere utslipp Klimagassutslippene gikk ned i godt over 300 av landets 430 kommuner fra 2008 til 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Den samlede utslippsreduksjonen i kommunen var på seks prosent. Utslipp fra veitrafikken gikk ned tre prosent, mens industriutslippene ble redusert med hele 17 prosent, skriver Kommunal rapport. -3 prosent Færre unge røyker Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen røykere i aldersgruppen 16 til 24 år nå er på 12 prosent, en nedgang fra 17 prosent i Det er nødvendig å ta forbehold om tilfeldig variasjon når vi ser på endringer fra et år til et annet, men den langsiktige trenden bekrefter en klar nedgang i ungdomsrøykingen, ifølge SSB. Andelen dagligrøykere i befolkningen (16 til 74 år) er på 19 prosent. Det er en nedgang fra 21 prosent i Ifølge regjeringen er det den nasjonale tobakkstrategi som nå gir resultater. Vi arbeider nå med en ny tobakksstrategi for de kommende fem årene. Det gjenstår fortsatt en rekke utfordringer på tobakksfeltet, blant annet knyttet til passiv røyking og snusbruk, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen -17 prosent 4 KLP Magasinet KLP Magasinet 5

4 Et knippe enkeltprosjekter for å øke mannsandelen i helse- og omsorgssektoren til tross, menn er stadig sjelden kost i de typiske omsorgs-yrkene.! Mannsandel som del av Kunnskapsløftet «Handlingsplan for likestilling i barnehager og grunnopplæring » er det tydeligste initiativet for å øke mannsdeltagelsen i klassiske kvinneyrker fra Regjeringens side. Planen har fokus på å få flere jenter interessert i realfag, på å øke andelen mannlige lærere i de laveste barnetrinnene og på å få øket andelen menn i barnehager. Evalueringen «Nye barnehager i gamle spor» fra sommeren 2010 viser at man har fått til svært lite. Det mest positive er at man har klart å opprettholde en mannsandel på omlag ni prosent gjennom utbyggingen til full barnehagedekning. Handlingsplanen har vært del av arbeidet i Kunnskapsdepartementet, og vil i vår følges opp av en ny, bredere handlingsplan som skal håndteres av Likestillingsdepartementet. Mange av aktørene i barnehagesegmentet er bekymret for at dette vil innebære mindre konkrete mål, og at arbeidet som har blitt etablert vil stå i fare for å bli enda mindre prioritert enn det har vært de siste årene. MENN sjelden kost i helse og omsorg I barnehagesektoren derimot, har det vært fokus på å øke mannsandelen i den pedagogiske undervisningen siden nittitallet. Her finner vi en rekke rekrutteringsprosjekter for menn. Men har de klart målsettingen om at 20 prosent av alle ansatte i barnehagen skal være menn? Barnehagepedagog Barbro Øygard valgte å søke seg tii Bjerkealléen Barnehage nettopp fordi de har en høy andel menn blant de ansatte. Hun foretrekker et kjønnsblandet arbeidsmiljø. Her sitter Øygard sammen med (f.v.) Christopher Lyche (assistent), Sven Santelmann (pedagog), Petter Gudim Marberg (daglig leder) og barn i Bjerkealléen Kanvas-barnehage. 6 KLP Magasinet KLP Magasinet 7

5 Menn i omsorgsyrker Menn fastlåste i tradisjonelle yrkesvalg «Det er stadig slik at over halvparten av alle norske barnehager kun har kvinnelige ansatte» Flere kvinner tar høyere utdanning og inntar høystatusjobber og styrerom. Men menn er sjelden kost i de typiske omsorgsyrkene. Tekst og foto: Elin Festøy Kampen for likestilling og likeverd har naturlig nok hatt hovedfokus på å gi like rettigheter og lik tilgang til kvinner i samfunnet. Men arbeidet for å få flere menn inn i de tradisjonelle kvinneyrkene har hatt langt mindre oppmerksomhet. Statistisk Sentralbyrå lager ikke egne statistikker som følger dette temaet, men ulike rapporter gir biter av bildet. Statistikken over mengden utdannede helsearbeidere for 2009 viser at det er registrert 6240 mannlige hjelpepleiere mot kvinnelige. Det er registrert 35 mannlige jordmødre mot 8908 kvinnelige, og mannlige sykepleiere mot kvinnelige. Undersøkelser har vist at mange menn prioriterer status og lønn i sine yrkesvalg, og blant leger med spesialisering dominerer mennene med 9163 menn mot 3928 kvinner. Samtidig viser statistikken hvordan kvinner inntar statusyrkene. Blant leger uten spesialisering er det nå faktisk flere kvinner enn menn, med et overtak på 6674 kvinner mot 6479 menn. Det andre hovedfeltet med kvinnedominans er innenfor barnehager og grunnutdanning, mens mannsandelen er betraktelig høyere for eldre elevtrinn og arbeid i videregående. - Utstøting av menn i arbeidslivet Men mens stadig flere kvinner tar mer utdannelse, så skjer ikke det samme blant menn, som stadig velger like tradisjonelt og nå er i mindretall på lengre studier. Dette er bekymringsverdige tegn med tanke på morgendagens arbeidsmarked. - Vi har dobbelt så mange menn som kvinner blant de arbeidsledige, understreker Berit Ødegård, avdelingsleder hos NAV i Troms. De har derfor tatt initiativ til et eget program for å få voksne menn til å omskolere seg til omsorgsyrker. - Vi vet at kvinner som tradisjonelt har holdt sektoren i gang nå tar høyere utdanning og kanskje ikke er så aktuelle i fremtiden. Samtidig ser vi at menn ikke tar høyere utdanning i samme grad og blir svingdørarbeidstakere, som stadig skifter yrker. Vi må finne den gyldne middelvei mellom behovet til helsesektoren og den økende utstøtingen av menn fra arbeidslivet, sier Ødegård, og legger til at det er sjeldent for NAV faktisk å jobbe så langsiktig med en problematikk. - Men mandatet for NAV er faktisk å understøtte et velfungerende arbeidsmarked, og vi vet at markedet vil etterspørre denne arbeidskraften om få år, sier hun. NAV Troms har derfor startet prosjektet «Muskler til helse og omsorg», som fokuserer på voksne menn med livserfaring som kan være klare for et nytt karrierevalg. Så langt har programmet fått samlet 30 menn som i disse dager starter sitt kvalifiseringsløp på et undervisningssykehjem i Tromsø. Ødegård forteller om svært stor interesse i Tromsø og Harstad Petter Gudim Marberg (daglig leder), Christopher Lyche (assistent), Barbro Øygard (pedagog) og Sven Santelmann (pedagog) på ballrommet sammen med barn i Bjerkealléen barnehage. kommune for å få rekruttert de nye kandidatene. Lite utvalg enkeltprosjekter Men prosjektet i NAV Troms er kun ett av et lite knippe prosjekter for å øke mannsandelen i helse- og omsorgssektoren. Området har ikke noe større, helhetlig fokus. Trondheim kommune er et annet enkelteksempel med sitt prosjekt «Menn i helsevesenet», som har egen nettsiden på KS, HSH og Spekter samarbeider også om et prosjekt som sikter mot ungdom. «Bli helsefagarbeider», som oppfordrer alle unge til å velge den utdanningsretningen. Prosjektet er ikke vinklet på kjønn, men prosjektleder Eli Sogn Iversen i KS sier til KLP Magasinet at de er bevisste på alltid å ha med unge menn i rekrutteringsgruppene, og at informasjonsmateriellet skal vise både menn og kvinner. Mest fokusert innsats i barnehagene Det området som skiller seg ut med en lang rekke rekrutteringsprogrammer for menn er barnehagesektoren. Der har det vært fokus på å øke mannsandelen i den pedagogiske undervisningen siden nittitallet, og alt i daværende Barne- og familiedepartementets «Barnehagen en arbeidsplass for både kvinner og menn. BFD s tiltak » står det at «i år 2000 bør 20 prosent av alle som blir tatt opp til studiet og 20 prosent av alle ansatte i barnehagen være menn». Likevel viser målinger fra 2008 at andelen nå kun er løftet til 9,3 prosent. Det betyr ikke at det har manglet utvikling. De ti siste årene har antallet barnehager og barnehageansatte økt sterkt, slik at bransjen nå sysselsetter 40 prosent flere. Men det er stadig slik at over halvparten av alle norske barnehager kun har kvinnelige ansatte. Vil prioritere mangfold, ikke menn Det er kun barnehagesektoren som har et politisk satt mål om mannsdeltagelse, og Likestillingsdepartementet opplyser til KLP Magasinet at målet kun indirekte har basis i tanken om likestilling. For Likestillingsloven hindrer faktisk positiv diskriminering av enkelte grupper. Det at man har fått lovfestet kvinneandel i ASA-styrer er basert på at man blir utnevnt til styrer, noe som ikke er en ansettelse. Det tydelige målet om høyere mannsandel i barnehager er tvert imot basert på det tilbudet man ønsker å gi barna. Målet er at barna skal oppleve et størst mulig mangfold av rollemodeller gjennom oppveksten, slik at de selv kan ta egne karrierevalg basert på personlige interesser fremfor innlærte, kjønnsbaserte rollemønstre. 8 KLP Magasinet KLP Magasinet 9

6 Menn i omsorgsyrker «Det er noen steder som har veldig mye gardiner, lys og kakeoppskrifter, og hvor de ikke liker at andre kommer inn og gjør ting på en annerledes måte» Sven Santelmann Foto: Prestelva barnehage - Ser ikke på menn som omsorgspersoner Med menn i under halvparten av alle norske barnehager, er det fortsatt en sjeldenhet for foreldre å møte menn når de leverer barna om morgenen. Men det fins hederlige unntak, hvor menn har utgjort en større del av staben i en årrekke. En slik foregangs-barnehage er Prestelva barnehage i Sortland, som i en årrekke har holdt rekrutteringsforedrag både på skoler i Nordland fylke, og også har utviklet informasjonsmateriell og presentert sitt arbeid ved universiteter og for myndighetene. Men daglig leder Asbjørn Aune forteller om en lang vei fra han første gang kom inn på det som til da hadde vært en ren kvinnearbeidsplass. Da han fikk mannlige kolleger opprettet Mange sliter med å se menn som naturlige omsorgspersoner, sier mannlige barnehagepedagoger. Men økt bruk av pappaperm er med på å endre bildet. de en egen gruppe for å arbeide med å finne sin egen rolle i barnehagen. De følte behov for aktivt å skape rom for en mannlig tolkning av jobben. - Ett eksempel er advent, hvor vi følte at det ble for mye fokus på kos. Vi arrangerte dagstur til en øy utenfor Sortland, og dro ungene med i båt i desember, og satt ute med bål. Først møtte vi en god del motstand, og argumenter om at det var for farlig for barna. Nå er turene kjempepopulære, og foreldrene knives om å få være med, sier Aune. Trengs minst to menn Han understreker at det er viktig for menn i barnehager at de har flere mannlige kolleger å spille på lag med. Sven Santelmann er barnehagepedagog i Bjerkealléen barhehage i Oslo bekrefter dette av egen erfaring. - Det var veldig viktig for min del. Selv om jeg jobbet i barnehage i lange perioder før dette, så fikk den mannlige øvingslæreren opp øynene mine for hvordan det går an å jobbe. Det ga meg mye mer lyst og trygghet for å jobbe i barnehage, sier han. Studier fra Høgskolen i Oslo har vist at menn som har praksis i rene kvinne-barnehager oftere avbryter studiet, og menn som jobber alene i kvinne-barnehager har større tendens til å slutte. Inngrodde rolleforventninger Santelmann har også erfaring med barnehager hvor et rent kvinnemiljø gjennom «alle år» har gjort det vanskelig for menn å kunne være seg selv. - Det er noen steder som har veldig mye gardiner, lys og kakeoppskrifter, og hvor de ikke liker at andre kommer inn og gjør ting på en annerledes måte, sier Santelmann. Som også forteller om predefinert mannsroller som man lett kan fanges i som eneste mann; den aktive som alltid tar ungene ut, eller som vaktmesteren som skal fikse alle praktiske utfordringer. - Kan det sammenlignes med å være eneste unge kvinne på en mannsdominert arbeidsplass? - Ja, jeg tror det, men det er litt mindre synlig. En del barnehager er som solide kvinnesfærer og har en akseptert norm for hvordan man skal være sammen med barna, hva man gjør, og hva som er viktigst, sier han. - Dette eksisterer den dag i dag også, for det er bare rett i underkant av ti prosent menn i barnehager ennå. Man blir veldig fort låst inn i en mannsrolle fremfor å få rom til å være den man er, sier Marberg. Informasjonsarbeid Asbjørn Aune forteller om et møysommelig informasjonsarbeid i Nordland siden nittitallet. - Vår målsetning er å fortelle om barnehagen som en arena for latter, lek og læring og vise verdien av å ha begge kjønn representert. Vi har prøvd å lage en presentasjon som vi stiler til både menn og kvinner, og det er veldig hyggelig å se at de kvinnene som hører på oss ikke går ned i skyttergraven. De får ikke en følelse av at vi som menn ønsker å overta butikken. «Unaturlige» omsorgspersoner Santelmann opplever at man mistror menn som omsorgspersoner. - Jeg opplever at en del personer har en holdning som går ut på at kvinner har en naturlig evne for det med omsorg og barn, mens det ikke er sånn med menn, sier han. - Ja, det er liksom noe vi menn må lære, tilføyer Marberg. - Jeg hadde en episode. Jeg skulle begynne som første mann på en avdeling, hvor en mor innrømmet at hun ikke hadde sovet hele natten fordi hun hadde hørt at «Sven» skulle begynne. Hun så for seg en stor, biker-lignende mann og bekymret seg for barnet, sier Santelmann. Marberg tilføyer at noe lignende skjedde da barnehagen prøvde å ha en ren mannsgruppe på en avdeling. - Foreldrene var veldig bekymret for hvordan barna skulle kunne få trøst og omsorg hvis de slo seg. Det virker som om mange har problemer med å se for seg at mannlige ansatte kan vise omsorg for barna på en like god måte, sier han. - Bare begrepet omsorg har en veldig kvinneklang. Der tenker jeg det er viktig å videreutvikle eller omdefinere det begrepet slik at det også inkluderer maskulin omsorg, sier Marberg. - Jeg møter stadig reaksjonen «så flott at du jobber i barnehage og er mann». Som om det betyr at man er litt spesiell i forhold til andre, at det er noe de fleste menn ikke kan. Det sitter fortsatt ganske i, og enda mer når jeg beveger meg utenfor Oslo, sier Santelmann. Fedrene mer på banen Men barnehage-mennene ser tydelige tegn til bedring. Aune forteller også at de mannlige ansatte i barnehagen har bidratt til enda bedre kontakt med foreldrene. - Vi har erfart at når vi får inn flere menn så øker også engasjementet fra fedrene, helt klart. Vi ser det tydelig på foreldrekaffen. Fedrene satte seg ned i større grad når det var mannlige ansatte der, sier Aune, og forteller at fedrene har blitt stadig mer aktive ovenfor barnehagen. Marberg kjenner seg igjen i dette, og tror den økede bruken av pappaperm har hatt - og vil ha - betydning for rekrutteringen til barnehageyrket. - Vi merker at det er usikkerhet rundt menn som omsorgspersoner, sier Marberg, - Men jeg tror dette endrer seg. Mange menn har nå slutten av fødselspermisjonen, og får god erfaring med barn som er på alder med de minste her. Og mange er med på tilvenningen i barnehagen og ser mer av arbeidet vi gjør, sier Marberg. Han tror den økede erfaringen og kjennskapen menn får til aktivitetene i barnehagene vil være med på å gjøre barnehagen til en stadig mer aktuell arbeidsplass blant menn - parallelt med at menn med stadig større selvfølgelighet blir sett på som naturlige og viktige omsorgspersoner for barn. - Vi synes at unger som ikke får erfare gjennom sin oppvekst det å være sammen med, og ha kontakt med, både mannfolk og kvinnfolk gjør vi en liten urett, sier Aune. 10 KLP Magasinet KLP Magasinet 11

7 Menn i omsorgsyrker En velbevart hemmelighet Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter region, kjønn, arbeidsstyrkestatus, tid og statistikkvariabel. Alle fylker menn i arbeidsstyrken sysselsatte menn menn i arbeidsstyrken sysselsatte menn kvinner i arbeidsstyrken sysselsatte kvinner kvinner i arbeidsstyrken sysselsatte kvinner Petter Gudim Marberg, Christopher Lyche, og Sven Santelmann reklamerer gjerne for barnehager som gode arbeidsplasser for menn. Å jobbe i barnehage er veldig givende, synes Petter Gudim Marberg og Sven Santelmann i Bjerkealléen Kanvas-barnehage. De forstår ikke hvorfor ikke flere menn velger samme karrierevei. Sysselsatte menn Lederyrker Akademiske yrker Høyskoleyrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere o.l Håndverkere Operatører, sjåfører o.l Andre yrker Sysselsatte kvinner Lederyrker Akademiske yrker Høyskoleyrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere o.l Håndverkere Operatører, sjåfører o.l Andre yrker Begge er barnehagepedagoger og trives godt i jobben i Bjerkealléen, en av få foregangsbarnehager som har tett opp mot 50 prosent menn blant de ansatte. - Det er et utrolig givende yrke, og samtidig et yrke som krever mye. Jo mer man gir, jo mer får man tilbake, sier Santelmann, og forteller både om dager med frustrasjon fordi prosjekter ikke fungerer som ønsket, og om hverdagsseiere hvor innsatsen krones med gode pedagogiske aktiviteter og fornøyde barn. - Ingen dag er lik. Det er en fantastisk variert jobb, sier Marberg. Han er i dag daglig leder i Bjerkealléen barnehage, hvor det i perioder har vært helt oppe i 65 prosent menn. Bedre kjønnsbalanse Pedagogisk leder i Bjerkealléen Barbro Øygard, opplever at det «gjør noe med miljøet» å ha en bedre kjønnsbalanse i barnehagen. - Hva er det menn bidrar med? - Det er vanskelig å skulle sette fingeren på noe konkret, og det er jo også slik at menn og kvinner er ulike. Men det tilfører noe. Man tør å være mer åpne for flere utfordringer, det gjør noe med arbeidsmiljøet, og det gir også et bidrag i tilbudet til barna og foreldrene. Stemning og miljø blir annerledes, sier Øygard, som i dag ikke kunne tenke seg å gå tilbake til et rent kvinnebasert miljø, som jo er det som preger halvparten av alle norske barnehager. - Jeg mener faktisk at det gjør barnehagen bedre også å ha menn der. Det gir en større variasjon i miljøet, sier Øygard. Ønsker prioritering av menn Marberg vil ikke være like sterk i uttalelsen, og understreker at det absolutt finnes bra barnehager med kun kvinnelige ansatte. Men han tror likevel at menn bidrar med en viktig utfylling og berikelse for barna. Han mener derfor at det er viktig å jobbe mer aktivt med rekrutteringen av menn til barnehager enn man gjør i dag. Øygard er enig, og mener menn i større grad bør prioriteres inn ved rekruttering. - Det vil alltid komme en kvinnelig søker som er bedre kvalifisert enn de mannlige. Men dette må man ville, og man må tørre å prioritere. Hvis man ikke slipper mennene til så får man heller ikke gode, erfarne menn i yrket. - Vi har allerede bevist at barnehager med bedre kjønnsfordeling blant de ansatte fungerer bra og er til gode for barna. Nå gjenstår det å få opp andelen, slik at barnehager med større mannsandel blir vanlig i de fleste barnehager - og over hele landet, sier Marberg. Vil utrede likestillingspolitikk Men statssekretær Kirsti Bergstø i Likestillingsdepartementet understreket senest på LOs likestillingskonferanse i februar at det stadig er holdningsarbeid som vil ha fokus. - Regjeringen ønsker ikke å styre utdanningsvalg, men satser heller på systematisk holdningsskapende arbeid og aktive tiltak. Erfaringene avgjør om jenter og gutter tar tradisjonelle valg. Har du ikke sett under et bilpanser, er det heller ikke så lett å tenke at du faktisk kan bli bilmekaniker, selv om du er jente, sa Bergstø. Utredningen legges frem i august 2012, men en delutredning om virkemiddelapparatet knyttet til likestillings- og diskrimineringsfeltet skal foreligge allerede innen 1. september i år. 12 KLP Magasinet KLP Magasinet 13 Foto: Ilja C. Hendel Regjeringen arbeider nå med en ny utredning av norsk likestillingspolitikk. De har oppnevnt et offentlig utvalg, Skjeieutvalget, som skal drøfte sammenhengene i livsløps-, klasse- og etnistetsperspektiv.

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 02 Terra-saken Vik kommune tapte 90 millioner kroner på Terra-saken Side 22 Skolebrann Tårnåsen skole brant ned etter barns lek med ild Side 28 En flerkulturell

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 B-Postabonnement Returadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Valgte Vellykket: Hordaland

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer