NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte"

Transkript

1 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/ årgang 2. Lederen har ordet 3. Redaktørens spalte 4. Debattinnlegg 6. Reiseklubben 7. Vedtektsrevisjon 7. Styrets Arbeid 8. Styrets hederstegn 9. NLFL sekretariat

2 Lederen har ordet Kjære medlemmer i NLFL Nå har endå eit år gått, og vi skal samlast til Landsmøte på Hafjell. Eg vil dele nokre tankar som opptek meg i høve til ei god framtid for medlemmane i NLFL, og ein god plass å kome for nye. HÅP TAKKSEMD OPTIMISME Vi har nett hatt eit opphald på øre-nese-hals kurs på Montebello senteret, fekk kjenne på kroppen og tenke tilbake på korleis den fyrste tida av rehabiliteringsfasen etter kreftdignosen var. Tankane vekslar mellom håp og depresjon, takksemd for behandling og omsorg, og så gjeng ein inn i ei fase med optimisme. Korleis kan vi som landsforening hjelpe medlemmene fram i desse fasene. HÅP Refererer til ein pasient som skreiv i Athene, medlemsbladet til brystkreftforeningen. Det kjennes som ei vandring i et ukjent landskap uten kart og kompass. Kan vi som likemenn vere kart for nye, dele våre erfaringer, inkludere i felleskap og vere vegvisar som gjer håp og livskvalitet. For å vere ein god hjelpar, må vi vere villig til å lære oss sjølv bedre å kjenne, kunne lytte og utvide empatiske evne. Endre haldningar som skurrar, innsjå eigne feil, be om råd, vise respekt og vere audmjuk. TAKKSEMD Etter at vi hadde vore gjennom ei langvarig sjukehistorie, såg vi med takksemd på behandling og omsorg som hadde blitt oss til del, og med eit resultat slik at vi kunne sjå framover. Men merka av det vi hadde vore gjennom, og hadde eit endra perspektiv på kva som var verdiar i livet. Bruheim sitt dikt gav ettertanke, Så vandra han gjennom livet utan å ta det fatt Ei glede sprang etter på vegen Men nådde han aldri att. Det var tid for å reflektere over travelheit som vi omgav oss med. Bruke tid til samvær med andre som hadde erfart og funne løysningar til å leve vidare etter ein kreftsjukdom. Vi hadde nytte av og er takksame for utveksling av erfaringar, sosialt fellesskap og fagleg påfyll som vi har fått gjennom NLFL, difor ser eg det viktig å gå ut til andre som kan ha nytte av tilbodet. Til meir ein person er integrert i velfungerande sosialt nettverk, til meir sansynleg er det for at personen rapporterer god helse og velvære for øvrig, uavhengig av om det føreligg livskrise eller anna belastning. OPTIMISME Kva vil framtida av NLFL bringe. Nå har vi valgt Organisasonservice til å take dei administrative oppgåvene, det kjem inn friske augo som kan stille spørsmål kvifor vi tenkjer slik i enkelte høve, kan vi ikkje då gje ein god grunn for det vi gjer, er det tid for forandring. Vi må rette blikket framover, legge frå oss det som ikkje kjem til nytte, men ikkje i større fart enn at medlemmane heng med i prossen. Vår hovedoppgåve er å vere deltakande med å skape eit godt fellesskap, men då må vi ikkje ha ein tung ryggsekk med oss. Vi må legge av oss tidlegare uenighet og bitterhet og sjå på aktivitetar som er til glede for medlemmane som positivt. Vi må evaluere kva som skal leggast vekk, kva er viktig for samhaldet vidare. Unngå å bli hengande fast i gamle mål og forventningar som blokkerer for tilpassing og gjev redusera kvalitet. Det du gjer mot andre gjer du mot deg sjølv. Mitt mål som leiar var åpenhet og likeverd og at medlemmane skulle kjenne aksept og tillit til kvarandre, eg ser at det var noko høgt mål som eg ikkje har nådd, men eg trur framleis det er vegen for at medlemmane skal kjenne NLFL som ei god plass å vere. Så mi oppmoding til Landsstyret, evaluer det som er, tak vare på det som er bra, tenk nye vegar, men ikkje legg grunnsteinane på gamle tufter. Med desse refleksjonane takkar eg for tillit dykk visa meg som leiar. Takker for samarbeidet med Tina, Andreas og medlemmane i NLFL. Vil og rette ein takk til medlemmane i styret for engasjement, viljen til å take oppgåver og samarbeid når det gjeld både motstand og støtte. Så ynskjer eg Landstyret lykke til vidare i arbeidet og medlemmane trivsel i NLFL. Helsing avtroppande leiar Åse Kåsa Vestgården

3 Redaktørens spalte På side 2 i dette bladet undertegner Åse med avtroppende leder. Det er mange med meg som synes det er trist. Åse kom inn som leder for to år siden og benyttet anledningen til å be styret ta en fot i bakken for å oppsummere og hjelpe henne med å stake ut veien fremover. Med en stor porsjon ydmykhet så hun på det arbeidet som var gjort i nærmere 40 år og så ledet hun foreningen vår videre fremover. Åse har vist stor respekt for fortiden men har ikke latt denne respekten bli en hemsko for arbeidet med å se fremover. Åse selv har også ved flere anledninger uttrykt tilfredshet med det store engasjement hun har funnet blant styremedlemmene. Vi må imidlertid ha forståelse for at det kan bli vanskelig å kombinere full jobb i tillegg til at styreledervervet også krever personlig deltakelse på mange møter også utenom de interne møteplanene i NLFL. Det er bred enighet i foreningen vår om at Åse har vært en god leder. Som redaktør av NLFL-nytt er jeg også en av tre medlemmer i den nye kommunikasjonskomitéen. Dette er et rent samarbeidsforum mellom Ida Elstad fra internettklubben Pustehullet, Torbjørn Bull-Njaa fra og meg fra NLFL-nytt. Vi har sett på mulighetene for å flytte Pustehullet inn under Ved å gjøre det vil det bli enklere for nye brukere å ta del i dette forumet. Websidene er også tenkt å bli gitt ny funksjonalitet ved at styret vurderer å benytte web-funksjonalitet som en sikkert, lukket utvekslingskanal for styresaker, møteinn- kallelser og lignende. Lignende funksjonalitet vil også kunne tilbys de andre komiteene. Ingenting av dette blir realisert før et tilstrekkelig godt sikkerhetsnivå er etablert. Det er viktig i en slik sammenheng at opplysninger ikke kommer på vidvanke. NLFL vil ikke gjøre slike endringer uten at medlemmenes interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Alt dette siste befinner seg foreløpig bare på planstadiet, men viser til fulle at fremtiden er spennende, ikke minst for NLFL. NLFL-nytt er det organ som når størst andel av våre medlemmer. Redaktøren har et ønske om at flere medlemmer kommer med sine bidrag til bladets spalter. Kanskje vi kunne få dratt i gang meningsutveksling og debatt? På side fire i det bladet du nå leser finner du et interessant, bredt utspill fra en av våre mest aktive medlemmer, Torbjørn Bull-Njaa, som er leder i den største lokalavdelingen i NLFL Oslo og Akershus. Kanskje hans artikkel kan dra i gang et eller annet? Kommunikasjonskomiteen har også en ambisjon om at NLFL-nytt skal komme med flere enn to årlige utgivelser julenummeret og vårnummeret. Deltakelse fra dere leserne vil være viktige bidrag til hyppigere utgivelser. Dette nummeret vil være ute like før mange av oss møtes på Hafjell til årsmøte og landskurs. Kurskomiteen har nok en gang laget et godt program. Vi ser frem til noen gode dager i Gudbrandsdalen igjen. Red.

4 Fred og Ro er ei det Bedste, om man noget vil - skrev Bjørnson, den gang han ønsket seg april (1) Innlegget er det første i en serie små drypp om organisasjonskultur og forandring. Det er ikke lett å finne en form som kombinerer skribentens sans for å provosere med bladets mulighet til å være debattorgan, men det er verd et forsøk. Torbjørn er leder i NLFLs avdeling Oslo og Akershus. Han har bred erfaring fra organisasjonsarbeid og deltar nå i det pågående arbeidet med Landsforeningens vedtekter. Enhver organisasjon har sin historie, sine tradisjoner og sin forståelse av seg selv - sin arbeidsform og væremåte. Så også blant oss. Kall det gjerne kultur. Det dreier seg om at noen vil noe, sammen. Noen ganger går det også an å si at det er opplevelsen av fellesskapet og det å være underveis, som er viktigst. Enkelte er kanskje mer opptatt av bevegelse, andre av støtte. Ellers er vi like utenpå. Kontinuitet og forandring i balanse Felles oppgaver må utføres og problemer løses etter hvert som de dukker opp. For det gjør de jo problemene. Og selv om vi lykkes i å forbli de gode gamle, evig uforandret, vil like fullt verden rundt oss dreie videre med nye krav. Som fellesskap må vi sikre så vel kontinuitet som forandringsevne. Sagt på en annen måte - vi må ha et solid og smidig skjelett av retningslinjer som gjør organisasjonen i stand til å tåle slitasje. Balansen mellom disse egenskapene er viktig, men ikke alle har samme oppfatning av hvor vippepunktet ligger. Det som fra den ene side oppleves som stabilitet og tradisjon, fortoner seg kanskje fra den annen side som ren forstokkethet. Og vice versa. Kanskje kan likevel noen av problemene løses før de dukker opp, ved å slippe litt lys inn i glasskula. Åpenhet er også åpenhet om uenighet. Fred og fordragelighet På siste årsmøte var det tilslutning til at NLFLs vedtekter skulle få en redaksjonell overhaling. Etter gjentatt på sparket justering av enkeltparagrafer, var det ønskelig å sikre konsistens og sammenheng i tekst og struktur. Dette ble vedtatt med en slags forventning om at man så fortjente ro om vedtektene en tid framover; underforstått kunne slippe opplevelsen av ubehag og usikkerhet som kan komme til syne ved dissenser om grunnloven vår. Utvikling av organisasjonen Jeg deler ønsket om fordragelighet, men jeg håper likevel ikke at vi på denne måten har gitt oss selv noen forsikring om at litt språkflikking og redaksjonell ryddesjau kan sikre at kartet deretter skal og bør være som det alltid har vært. Det er flere forhold i terrenget vi bør gi oss anledning til å se på og utvikle, før vi strør sand på tingenes tilstand.

5 Fred og Ro er ei det Bedste, om man noget vil En markering fra sentralt hold om å ta sterkere del i samarbeidet i for eksempel FFO, vil være en viktig impuls også til avdelingsorganisasjonen vår om større engasjement. Det gjelder blant annet det formelle forholdet mellom foreningen sentralt og regionalt, avhengigheten av ekstern hjelp til sentrale funksjoner, mandat og myndighet for komitéer og utvalg, og ikke minst årsmøtets plass i strategi- og planleggingsarbeidet. Sterkere utvalg og noen nye Personlig har jeg tro på at vi kan utvikle og bruke våre faste utvalg betydelig bedre. Ved å gi dem klarere mandater, rapporteringsansvar og ansvar for forberedelse av saker til styret innen deres respektive sektorer, har vi her en stor ressurs. Hittil har begge instanser hatt lett for å avvente initiativ og ansvar fra den andre mens ugraset gror. I tillegg til de allerede etablerte utvalgene, har jeg tro på at en form for faggruppe for hver av våre tre sentrale medlemskategorier kan bidra til å styrke tilbudet vårt, kanskje særlig mot nye medlemmer, men også innad. Jeg har tenkt på et forslag om dette en tid, men fryktet at det ville bli oppfattet som en kilde til splid. Men med klare mandater for arbeidet og respekt for så vel likheter som forskjeller oss i mellom, er jeg rimelig sikker på at det ville være nyttig. Konkret vil dette si at jeg tror en særskilt faggruppe for strupeløse, en for trakeostomerte og en for munnkreftopererte vil kunne bidra til å utvikle tjenestetilbudet vårt, og samtidig stimulere de enkelte miljøene til selvhjelp. Det er som kjent den som har skoen på, som best vet hvor den trykker. Oss selv nok? Mens jeg er i gang, vil jeg gjerne samtidig pirke litt i vårt engasjement og vår holdning når det gjelder samarbeid i felles organisasjoner utad, lokalt og sentralt, også internasjonalt. Min opplevelse er at vi er mer innadvendte enn mange tilsvarende organisasjoner. Det er alltid noe å lære fra andre, og vi har et ansvar for vår del av fellesskapet av funksjonshemmedes organisasjoner. Og bemerk jeg sa ikke pasientorganisasjoner. En markering fra sentralt hold om å ta sterkere del i samarbeidet i for eksempel FFO, vil være en viktig impuls også til avdelingsorganisasjonen vår om større engasjement. Hvis vi skal forvente at noen taler vår sak i brukerorganer og råd som nå etableres rundt om i Helse-Norge, må vi i det minste være synlige i miljøet der representantene oppnevnes. Halsløs hilsen, Torbjørn Bull-Njaa Vaksine mot strupekreft? Kreft i livmorhalsen er en av verdens mest utbredte kreftformer blant kvinner. Den skyldes et virus HVP eller human papillomavirus som spres primært ved seksuell kontakt. Viruset er svært vanlig, majoriteten av seksuelt aktive voksne rammes før eller siden av HPV-infeksjon, oftest uten selv å vite om det. Det er også utviklet en vaksine mot denne typen virus, og debatten går om slik vaksine skal tilbys unge jenter for å ha virkning må den gis før seksuell debut. Dette er kjent for mange. Færre er imidlertid kjent med at det samme HPV-viruset i en rekke tilfeller også har vist seg å ha sammenheng med forekomst av kreft i hals- og hoderegionen. Nå har produsenten bak en av de aktuelle vaksinetypene i USA søkt om å få teste ut virkningen av vaksine mot HVP også blant unge menn. Hvis vaksinen virker, vil de vaksinerte ikke bare unngå å spre smitte blant sine kvinnelige partnere, men det vil også forebygge utvikling av en rekke andre kreftformer, ikke minst strupekreft. Kilde: IAL News May 2008

6 Reiseklubben på farten igjen Den 24. februar lettet det fly med kurs for Teneriffe fra henholdsvis Værnes, Flesland, Oslo og Torp. Om bord i flyene befant det seg 41 forventningsfulle og solhungrige medlemmer av Reiseklubben, som hadde satt hverandre i stevne i idylliske Puerto de la Cruize. Lei av snø og slaps, og ikke minst såpeglatte veier og fortau, søkte man seg sydover til varmende solstråler, søte viner og gjensyn med mange kjente og, etter hvert, kjære ansikter. Utflukten var delvis finansiert med en raus gave til gruppen fra ekteparet Turid og Øivind Madsen. Gruppen var i år spredd på tre ulike hotell på grunn av fullbooking. Den største gruppen havnet på et for oss ukjent hotell, Teneriffe Ving. Et helt greit hotell med rene og lyse leiligheter, kort avstand til sentrum og med en liten restaurant i bakgården hvor man kunne innta sin frokost eller en nightcap - alt etter som.. Primus motor, Svein-Tore Danielsen dro det hele i gang med et introduksjonsmøte og dermed var det fritt løp for alle. Spredningen var som vanlig stor, noen prioriterte å ligge på den flotte Jardinstranda og gjøre seg brune og lekre, mens andre la ut på vandringer både høyt og lavt i terrenget. Noen besøkte Loro-parken og fikk med seg et spektakulært delfinshow, men andre igjen var på standhaftig jakt etter gode kjøp i alle de fristende butikkene i byen. Undertegnede kjøpte således et kamera i en nærliggende butikk, men er litt i tvil om hvem som gjorde den beste handelen etter at selgeren bød både på middag og øl etter at betalingen var i boks. Jeg har valgt å avstå fra å sjekke prisen på samme kamera her hjemme. En felles busstur sto på programmet en av dagene. Turen var initiert av Tor-Odd Damås, som imponerte både med spanskkunnskaper og lokalkjennskap. Vi fikk med oss severdigheter som Heyerdahlmuseet med pyramidene, Teide og en rekke flotte utsiktssteder samt et meget kort besøk i en kirke. Alt i kjent Damås-stil; fort inn og fort ut igjen. Ingen tid for konvertering eller syndsbekjennelser i den kirken, nei. Et besøk i en restaurant med preg av spennende fortid og et meget godt kjøkken hørte med. En treretters middag ble tryllet fram uten forhåndsvarsel, og med god mat på tallerkenen og like god vin i glassene ble stemningen høy. Kai Vestgården fylte år denne dagen,- noe som ble behørig markert med allsang. Han ga uttrykk for at dette var en noe uvanlig måte å feire dagen på for hans vedkommende. Ellers gikk dagene som de pleier der nede. Alt i et rolig og behagelig tempo. Ikke noe jag eller mas, bare lutter trivsel og glede. Alle gjør det de har lyst til og alle deler sine positive opplevelser med de andre i gruppen. Uforpliktende, men trygt,- det kan kanskje være en passende beskrivelse av disse turene. Og fremdeles er det mulig å velge det beste på menyen på byens restauranter, uten å gremmes når regningen kommer på bordet. Eller hva skal man si om en velsmakende middag, med vin og kaffe attåt, til kr. 200,-? For to! Oppholdet på Teneriffe ble som vanlig avrundet med en festmiddag på Maga,- en av de mange gode restaurantene som finnes i Puerto. Styreleder Åse Vestgården takket Svein Tore for hans iherdige arbeid med å arrangere disse årlige turene og Tor-Odd ble likeledes takket for hans initiativ til den hyggelige bussturen. Samtlige deltagere sluttet seg varmt og enig til takken. Dagene flyr fort i godt selskap og altfor snart var det tid for hjemreise. Ned i koffertene ble det pakket både velbrukt sommertøy og nyfriske, gode minner. Smil og latter og hyggelige små og store sammenkomster hadde preget dagene. Å si adjø til gode venner er aldri trivelig, men inne i hodet summet en kjent melodi da vi satt oss inn i bussen som skulle kjøre oss til flyplassen We`ll meet again. Så er det vel opp til deg igjen da, Svein Tore? Tor E.

7 Vedtektsrevisjon Under sist årsmøte ble det besluttet å sette ned en komité med det i oppdrag å foreta en full gjennomgang av NLFLs vedtekter. Bakgrunnen for dette var at vedtektene etter mange endringer gjennom mange år nå inneholdt noen faktiske feil og var blitt uoversiktlig. Torbjørn Bull-Njaa, Trygve Ellingsen og Tor Wold ble forespurt om å gjøre jobben og de svarte ja. Ut over høsten 2007 startet en tiltagende e-postkorrespondanse mellom de tre. På lokalledersamlingen i januar la de tre frem høringsutkast til nye vedtekter for lokallederne og landsstyret. Alle ble oppfordret til å behandle utkastet enten i lokalstyrene eller evt. på medlemsmøter og komme med høringsuttalelser innen en frist som var satt til utgangen av mars. Komiteen mottok mange konstruktive innspill som ble innarbeidet etter beste evne i et nytt revidert forslag som ble overlevert landsstyret til behandling. Alle lokalforeningene ga tilbakemeldinger. På landsstyrets møte den 24. og 25. april ble utkastet vedtatt fremmet som styrets forslag på årsmøtet som skal avholdes på Hafjell den 30. mai. Utformingen av vedtektsforslaget gjør at vedtektene blir et enda bedre arbeidsredskap og referanseverk for NLFLs tillitsvalgte på alle plan. De tre i komiteen har hatt stort utbytte og stor glede av arbeidet som tydelig har engasjert mange av de tillitsvalgte rundt om i lokalavdelingene. Styrets oppfatning er at dette har vært en god og involverende prosess. Styrets arbeid Styrets arbeid første halvdel av 2008 har naturlig nok vært preget av oppstarten av samarbeidet med NLFLs nye sekretariat Organisasjonsservice. I tillegg til Andreas Hole har vi begynt å bli kjent med Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Det har foregått mye kompetanseoverføring fra vårt tidligere sekretariat i Kreftforeningen ved Tina. Takk til henne for stor velvilje. Det er i denne sammenhengen en klar fordel for oss alle at Organisasjonsservice holder til på samme adresse som Kreftforeningen. De største sakene som er behandlet har vært utarbeidelse av styrets forslag til nye vedtekter som skal legges frem på årsmøtet den 30. mai, landskurset 2008 og helsereisen i Styret har også jobbet mye med å utarbeide en ny revidert organisasjonsperm. Sammen med sekretariatet er det også jobbet mye med tilrettelegging av rapporter fra det nye regnskapskontoret som foreningen benytter. Av nye elementer i styrearbeidet kan det nevnes at man igjen lukter på mulighetene til å få laget oppdatert videomateriale så vel til bruk i generell informasjon til publikum som til bruk som spesiell informasjon mot målgruppen vår. Som kjent ble det i samarbeid med Høgskulen i Volda utarbeidet fornyet informasjonsmateriale til bruk i kåsørtjenesten.

8 Styrets hederstegn utdelt til to damer i avdeling Oslo og Akershus. Mens NLFLs æresmedlemskap først og fremst er en heder knyttet til tjenester for fellesskapet på nasjonalt nivå, er Styrets Hederstegn innstiftet for også å kunne påskjønne dem som har ytt en spesielt verdifull innsats lokalt og innad i foreningen - og med en kanskje lavere personlig profil. Noen er synlige og får naturlig oppmerksomhet - andre er med i mer tilbaketrukne roller. Styret i avdeling Oslo og Akershus foreslo i fjor høst ovenfor landsstyret å få anledning til å tildele styrets hederstegn til to damer som jobber uselvisk i kulissene ved den avdelingen. Uten nettopp den type innsats som disse utfører, ville det ikke vært mulig å drive en organisasjon som vår når det kommer til det praktiske og det som skaper et miljø. Forslaget fikk enstemmig landsstyrets tilslutning. Bildet viser fra venstre Anne-Karin Sennerud og Berit Johannessen idet lederen Torbjørn Bull-Njaa overrekker hederstegnet ved det lokale julebord 13. desember. Skattefradrag for gaver til NLFL I brev fra Skatteetaten datert 14. mars i år er Norsk landsforening for laryngektomerte godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gaver til etter skattelovens Skattemyndigheten legger til grunn at NLFL ikke har erverv til formål, samt at organisasjonen har nasjonalt omfang. Gave innebærer at giveren ikke får noen gjenytelse. Fradragsretten omfatter dermed ikke medlemskontingent, kjøp av lodd i lotteri o.l. Fradragsretten er begrenset til å gjelde gaver mellom kr 500 og det år fradraget kreves. Etter gjeldende forskrift skal det føres særskilt regnskap over slike mottatte gaver, og mottakerorganisasjonen må sende beretning etter gitte retningslinjer til giver og ligningsmyndigheter. (sakset fra

9 Presentasjon av sekretariatet Organisasjonsservice tok over driften av NLFLs sekretariat fra 1. januar Så langt har vi benyttet tiden til omleggingen av alle nye rutiner og gjøre oss kjent med foreningen. Det er en stor ære å få jobbe med en så erfaren og spennende brukerorganisasjon som NLFL. Organisasjonsservice er hele foreningens sekretariat og treffes hver dag både på tlf og e-post generell post: og meldemsservice: Foreningen Organisasjonsservice AS består av Andreas Hole, Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Alle 3 betjener NLFLs sekretariat og alle henvendelser som kommer til foreningen. Andreas Hole: 32 år, daglig leder i Organisasjonsservice, har 9 års erfaring fra pasientforeningsarbeid i Kreftforeningen og Norsk Hypothyreoseforening. Jobber tett opp mot landstyret i NLFL og foreningens likemannsapparat. Er ellers ansvarlig for foreningens inntektssikring i samarbeid med styret. Astri Starholm; 62 år, administrasjonssekretær, kommer fra lignende stilling i Statoil Norge hvor han har vært i 20 år og har primært servet direktørstaben. Astri jobber i 60% stilling; hver uke tirsdag til torsdag. Hun er ansvarlig for løpende å ivarta alle henvendelser til NLFL i tillegg til å følge opp leverandører som regnskap og grafisk design. Linda Barth Aarstad, 28 år, medlemsansvarlig, jobber deltid med å ivareta NLFLs medlemsregister, inn- og utmeldinger, kontingentkjøring, purringer osv. Hun har tidligere jobbet med lignende type arbeid blant annet for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. Linda jobber ellers i vikar og bemanningsbyåret Top Temp. Du kan lese mer om Organisasjonsservice på Andreas Hole Astri Starholm Linda Barth Aarstad

10 Besøkere i NLFL 2008 Lokalforening diagnose Navn Adresse Telef. Priv. mob/tel. Arb. Oslo/Akershus LE Grete Olsen Raschsvei, Oslo 0 M Erna Enge Kranveien, 0 Oslo 0 LE Tor og Anne-Karin Sennerud Micheletsvn. G, 0 Oslo 0 T Liv Wilskog Fuglåsen A, Hakadal 0 LE Torbjørn og Tove Bull-Njaa Solvangen, 0 Skjetten 0 M Gerd Kongshaug Odvar Solbergsvei, 00 Oslo M Knut Pettersen Tormodsvei, Oslo 0 0 Mjøsregionen T Mary-Anne Amundsen Inustrigt. C, 0 Brumunddal 0 0 LE Marit Stuik og Willy Skaug Grøndalsbakken 0C, 0 Elverum 0 LE Anne-Lise Grønbrekk 0 Etnedal 0 Hordaland/ M Rolf Arefjord og Henny Gro Knutsen 0 Tysse 0 Sogn og Fjord. LE Albert Jensen Nordre Toppe, Mjølkeråen LE Jan Gunnar Pedersen Prestestien, Ulset LE Brynjar Bredesen Storhammeren, Fyllingsdalen / 0 LE Svein-Tore Danielsen Hj. Brantingsvei, Fyllingsdalen 0 M Bodil og Torgeir Riise Klauvarinden, 0 Salhus 0 0 M Eli og Tor Standal Midtunhaugen, Nesttun 0 LE Johannes Teigland 0 Strusshamn 0 LE Ove og Wenche Ingebrigtsen Loddefjordveien, Loddefjord 0 0 M Asbjørn Kongshavn Nipeveien, Laksevåg 0 Rogaland LE Kjell Bjørnsen Kaivn., leil. 0, 0 Hommersåk M Alfrid Strømberg Liarvåg, 0 Nedstrand LE Asle Eliassen Loshavnvn. 0, 0 Farsund LE Ole Kåre og Anne Lise Kvernsmyr Breidablikkv., 0 Stavanger M Kristian Dahle Gjerdevn., Sandnes 0/000 M Johan Kåre Ås Åssjøen, Erfjord Sør/Øst LE Terje og Sissel Kaasa Deichmannsgt., Porsgrunn 0 0 LE Kai og Åse Vestgården 0 Seljord LE Roger Guse Brunlaveien B, 0 Stavern M Marit Vimme Ubergsmoen, Vegårdshei LE Sverre Berit Henriksen Orreveien, Arendal 0 0 Midt-Norge LE Tor-Odd Damås Skoleveien B, 00 Levanger 0 LE Tor og Jorid Wold Oskar Skaugsvei, 0 Heimdal 0 T Ann Karin Merket Soknedal M Karen-Inger Hagfors Neptunveien, 0 Trondheim 0 LE May Skaali Bortsvegen, Ler 0 LE Lage og Marie Skog Hammerdalen, 0 Buvika 0 0 M Karen Mari Haugum og Tore Haugum Nyheimsvegen, 0 Trondheim M Endre Løfaldli Nordslettveien, 0 Trondheim 0 M Dagrun Lind Bekkos Lokesvei, 0 Trondheim T Bjørn W. og Astrid Ruland Håhjem, 0 Skodje 0 LE Trygve og Kari B. S. Ellingsen Kviltorpvegen, Molde Østfold LE Kjell og Turid Gillingsrud Glimmerveien, Halden 0 M Pål Wensberg Thorneløkkveien, Moss 0 00 M Viggo Eriksen og Bente Drillestad Opsundveien B, Sarpsborg 0 LE Rune og Gro Karlsen Nygårdhaugen, Borgenhaugen 0 P Lillian Solberg Rollsvei E, 0 Spydeberg 0 Nord-Norge LE Olav Sverre Johannessen Bø, Risøyhamn 0 M Samuel Hætta Postboks, Maze 0 0 S Idar Isaksen Øverveien, Olderdalen 0 0 M Reidar Lund 0 Nord-Lenanger 0 LE Jan Inge Kristoffersen Grasmyrbotn, 0 Silsand 0 og Grete Vollan M Thoralf Johnsen Seljeveien, Melbu Diagnose: LE - Laryngektomert, S - Strupekreft, strålebehandlet, M - Munnhule-/halsoperert, T - Trakeostomert, P - Pårørende 10

11 Styret i NLFL 2008 Navn Adresse Telef. Priv. Telef. Arb. mobil e-post Leder p: Åse K. Vestgården 0 Seljord a: Nestleder Breidablikkveien Ole Kåre Kvernsmyr 0 Stavanger Styremedlem Deichmansgt. 0 Terje Kaasa Porsgrunn Styremedlem Kviltorpvegen Trygve Ellingsen Molde Styremedlem Rundtjernveien 0 0 May Lillian Wettre Holthe 0 Oslo Varamedlem Seljeveien Thoralf Johnsen Melbu Varamedlem Oskar Skaugsvei 0 0 Tor Wold 0 Heimdal Lokalledere/Kasserere i NLFL 2008 Sted Navn Adresse Telef. Priv. mob/tel. Arb. e-post Østfold Leder Rune Karlsen Nygårdshaugen, Borgenhaugen 0 Kasserer Pål Wensberg Thorneløkkvn., Moss 00 0 Oslo/Akershus Leder Torbjørn Bull-Njaa Solvangen, 0 Skjetten 0 Kasserer Tor Eriksen Langbølgen, 0 Oslo Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Kaiveien, leil. 0, 0 Hommersåk Kasserer Kristian Dahle Gjerdeveien, Sandnes Hordaland/Sogn og Fjordane Leder Brynjar Bredesen Storhammeren, Fyllingsdalen Kasserer Tone M. Haukaas Liaflaten, Nyborg 0 0 Midt-Norge Leder Ann Karin Merket Soknedal 0 Kasserer Lage Skog 0 Buvika Nord-Norge Leder Olav Sverre Johannessen Bø, Risøyhamn 0 Kasserer Idar Isaksen Øverveien, Olderdalen 0 0 Mjøsregionen Kontaktperson Mary-Anne Amundsen Industrigata C, 0 Brumunddal 0 0 Region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Deichmansgt., Porsgrunn 0 Kasserer Roger Guse Brunlaveien B, 0 Stavern 11

12 På kalenderen 29. mai - 1. juni 2008 Landskurs og årsmøte NLFLs Landskurs 2008 og årsmøte Hafjell aug Nordiske kongress. Nordiska kongressen för strup- och munhålecancer Tampere, Finland. God sommer! Hilsen oss i NLFL august 2008 Annual meeting IAL. Internasjonal konferanse for laryngektomerte Little Rock, Arkansas, USA oktober 2008 Likemannskurs. Samling for besøkere på Quality Hotel Olavsgaard. Golf - Grønn Glede Er du interessert i golf? Kreftrammede og pårørende får del i golfens helsebringende verdi gjennom prosjektet Golf - Grønn Glede, ved Norges Golfforbund i samarbeid med Kreftforeningen og en rekke andre organisasjoner. Golf-klubber flere steder i landet tilbyr nå Grønt kort-kurs som del av dette prosjektet, med grunnleggende opplæring, ukentlige treningssamlinger og kontinuerlig oppfølging gjennom hele golfsesongen. Kurset fram til Grønt kort er gratis, og det er også mulig å få låne utstyr til denne grunnopplæringen. Du finner nærmere opplysninger om prosjektet og deltakende klubber på Norges Golfforbunds internettsider. (Sakset fra I samarbeid med: Norsk Landsforening for Laryngektomerte Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: E-post: NLFLs kontaktperson i Organisasjonsservice: Andreas Hole, E-post: Telefon: / Mobil: Redaktør: Tor Wold E-post: Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 1. november. Vil du bli medlem i NLFL? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening. Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på vår nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon.

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 2/2006 9. årgang Styret i

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2006 9. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nr 1-7 Årgang, april 2004 I dette nummer finner du: Side 2 Forandringer og utfordringer Side 3 Info fra PROVOX Reiseklubben 2005 NLFL avdeling Østfold på tur Side 4 NLFL! et godt navn i snart 40 år? Side

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Sak 2/16 Presentasjon av nytt brukerutvalg. Det ble en runde rundt bordet hvor hver enkelt presenterte seg og hvilken organisasjon de representerte.

Sak 2/16 Presentasjon av nytt brukerutvalg. Det ble en runde rundt bordet hvor hver enkelt presenterte seg og hvilken organisasjon de representerte. // REFERAT Møtedato: 28.04.16 Til stede: Lise Connelly FFO, Terje Karlsrud FFO, Bonny Okpe Sør-Trøndelag Felles Innvadrerråd, Tore Jensen PFO, Merethe Finstad Kreftforeningen, Gunn Wold FFO, Ellen Braarud

Detaljer

Så var det plutselig jul igjen!

Så var det plutselig jul igjen! Nummer 2 5. Årgang Desember 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Styreleders tanker ved årsskiftet side 2 Lokalledersamlingen Side 3 Avdeling Rogaland er 25 år Side4 Dronning Mauds dessert Side4

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nord-Trøndelag Parkinsonforening Årsmelding Årsmøtet. Styret Verv i forbundet sentralt. Andre verv

Nord-Trøndelag Parkinsonforening Årsmelding Årsmøtet. Styret Verv i forbundet sentralt. Andre verv Nord-Trøndelag Parkinsonforening Årsmelding 2016 Også 2016 var et aktivt år med mange ulike aktiviteter. Vi er spesielt fornøyd med treningstilbudet som våre medlemmer kan benytte seg av og vil i den forbindelse

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Valgkomitéarbeid på grunnplanet

Valgkomitéarbeid på grunnplanet 1 Valgkomitéarbeid på grunnplanet Ansvarsfullt og strategisk viktig Et minihefte om valgkomitéarbeid - Med særskilt vekt på å oppnå kravet om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i landbrukssamvirkenes styrer

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Innhold: Styrets sammensetning og arbeid Økonomi Lokalavdelingen på nett Aktiviteter Midt-Norsk treff 2016 Sluttord Styrets sammensetning: Årsmøtet for

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 2:2010-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer