NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte"

Transkript

1 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/ årgang 2. Lederen har ordet 3. Redaktørens spalte 4. Debattinnlegg 6. Reiseklubben 7. Vedtektsrevisjon 7. Styrets Arbeid 8. Styrets hederstegn 9. NLFL sekretariat

2 Lederen har ordet Kjære medlemmer i NLFL Nå har endå eit år gått, og vi skal samlast til Landsmøte på Hafjell. Eg vil dele nokre tankar som opptek meg i høve til ei god framtid for medlemmane i NLFL, og ein god plass å kome for nye. HÅP TAKKSEMD OPTIMISME Vi har nett hatt eit opphald på øre-nese-hals kurs på Montebello senteret, fekk kjenne på kroppen og tenke tilbake på korleis den fyrste tida av rehabiliteringsfasen etter kreftdignosen var. Tankane vekslar mellom håp og depresjon, takksemd for behandling og omsorg, og så gjeng ein inn i ei fase med optimisme. Korleis kan vi som landsforening hjelpe medlemmene fram i desse fasene. HÅP Refererer til ein pasient som skreiv i Athene, medlemsbladet til brystkreftforeningen. Det kjennes som ei vandring i et ukjent landskap uten kart og kompass. Kan vi som likemenn vere kart for nye, dele våre erfaringer, inkludere i felleskap og vere vegvisar som gjer håp og livskvalitet. For å vere ein god hjelpar, må vi vere villig til å lære oss sjølv bedre å kjenne, kunne lytte og utvide empatiske evne. Endre haldningar som skurrar, innsjå eigne feil, be om råd, vise respekt og vere audmjuk. TAKKSEMD Etter at vi hadde vore gjennom ei langvarig sjukehistorie, såg vi med takksemd på behandling og omsorg som hadde blitt oss til del, og med eit resultat slik at vi kunne sjå framover. Men merka av det vi hadde vore gjennom, og hadde eit endra perspektiv på kva som var verdiar i livet. Bruheim sitt dikt gav ettertanke, Så vandra han gjennom livet utan å ta det fatt Ei glede sprang etter på vegen Men nådde han aldri att. Det var tid for å reflektere over travelheit som vi omgav oss med. Bruke tid til samvær med andre som hadde erfart og funne løysningar til å leve vidare etter ein kreftsjukdom. Vi hadde nytte av og er takksame for utveksling av erfaringar, sosialt fellesskap og fagleg påfyll som vi har fått gjennom NLFL, difor ser eg det viktig å gå ut til andre som kan ha nytte av tilbodet. Til meir ein person er integrert i velfungerande sosialt nettverk, til meir sansynleg er det for at personen rapporterer god helse og velvære for øvrig, uavhengig av om det føreligg livskrise eller anna belastning. OPTIMISME Kva vil framtida av NLFL bringe. Nå har vi valgt Organisasonservice til å take dei administrative oppgåvene, det kjem inn friske augo som kan stille spørsmål kvifor vi tenkjer slik i enkelte høve, kan vi ikkje då gje ein god grunn for det vi gjer, er det tid for forandring. Vi må rette blikket framover, legge frå oss det som ikkje kjem til nytte, men ikkje i større fart enn at medlemmane heng med i prossen. Vår hovedoppgåve er å vere deltakande med å skape eit godt fellesskap, men då må vi ikkje ha ein tung ryggsekk med oss. Vi må legge av oss tidlegare uenighet og bitterhet og sjå på aktivitetar som er til glede for medlemmane som positivt. Vi må evaluere kva som skal leggast vekk, kva er viktig for samhaldet vidare. Unngå å bli hengande fast i gamle mål og forventningar som blokkerer for tilpassing og gjev redusera kvalitet. Det du gjer mot andre gjer du mot deg sjølv. Mitt mål som leiar var åpenhet og likeverd og at medlemmane skulle kjenne aksept og tillit til kvarandre, eg ser at det var noko høgt mål som eg ikkje har nådd, men eg trur framleis det er vegen for at medlemmane skal kjenne NLFL som ei god plass å vere. Så mi oppmoding til Landsstyret, evaluer det som er, tak vare på det som er bra, tenk nye vegar, men ikkje legg grunnsteinane på gamle tufter. Med desse refleksjonane takkar eg for tillit dykk visa meg som leiar. Takker for samarbeidet med Tina, Andreas og medlemmane i NLFL. Vil og rette ein takk til medlemmane i styret for engasjement, viljen til å take oppgåver og samarbeid når det gjeld både motstand og støtte. Så ynskjer eg Landstyret lykke til vidare i arbeidet og medlemmane trivsel i NLFL. Helsing avtroppande leiar Åse Kåsa Vestgården

3 Redaktørens spalte På side 2 i dette bladet undertegner Åse med avtroppende leder. Det er mange med meg som synes det er trist. Åse kom inn som leder for to år siden og benyttet anledningen til å be styret ta en fot i bakken for å oppsummere og hjelpe henne med å stake ut veien fremover. Med en stor porsjon ydmykhet så hun på det arbeidet som var gjort i nærmere 40 år og så ledet hun foreningen vår videre fremover. Åse har vist stor respekt for fortiden men har ikke latt denne respekten bli en hemsko for arbeidet med å se fremover. Åse selv har også ved flere anledninger uttrykt tilfredshet med det store engasjement hun har funnet blant styremedlemmene. Vi må imidlertid ha forståelse for at det kan bli vanskelig å kombinere full jobb i tillegg til at styreledervervet også krever personlig deltakelse på mange møter også utenom de interne møteplanene i NLFL. Det er bred enighet i foreningen vår om at Åse har vært en god leder. Som redaktør av NLFL-nytt er jeg også en av tre medlemmer i den nye kommunikasjonskomitéen. Dette er et rent samarbeidsforum mellom Ida Elstad fra internettklubben Pustehullet, Torbjørn Bull-Njaa fra og meg fra NLFL-nytt. Vi har sett på mulighetene for å flytte Pustehullet inn under Ved å gjøre det vil det bli enklere for nye brukere å ta del i dette forumet. Websidene er også tenkt å bli gitt ny funksjonalitet ved at styret vurderer å benytte web-funksjonalitet som en sikkert, lukket utvekslingskanal for styresaker, møteinn- kallelser og lignende. Lignende funksjonalitet vil også kunne tilbys de andre komiteene. Ingenting av dette blir realisert før et tilstrekkelig godt sikkerhetsnivå er etablert. Det er viktig i en slik sammenheng at opplysninger ikke kommer på vidvanke. NLFL vil ikke gjøre slike endringer uten at medlemmenes interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Alt dette siste befinner seg foreløpig bare på planstadiet, men viser til fulle at fremtiden er spennende, ikke minst for NLFL. NLFL-nytt er det organ som når størst andel av våre medlemmer. Redaktøren har et ønske om at flere medlemmer kommer med sine bidrag til bladets spalter. Kanskje vi kunne få dratt i gang meningsutveksling og debatt? På side fire i det bladet du nå leser finner du et interessant, bredt utspill fra en av våre mest aktive medlemmer, Torbjørn Bull-Njaa, som er leder i den største lokalavdelingen i NLFL Oslo og Akershus. Kanskje hans artikkel kan dra i gang et eller annet? Kommunikasjonskomiteen har også en ambisjon om at NLFL-nytt skal komme med flere enn to årlige utgivelser julenummeret og vårnummeret. Deltakelse fra dere leserne vil være viktige bidrag til hyppigere utgivelser. Dette nummeret vil være ute like før mange av oss møtes på Hafjell til årsmøte og landskurs. Kurskomiteen har nok en gang laget et godt program. Vi ser frem til noen gode dager i Gudbrandsdalen igjen. Red.

4 Fred og Ro er ei det Bedste, om man noget vil - skrev Bjørnson, den gang han ønsket seg april (1) Innlegget er det første i en serie små drypp om organisasjonskultur og forandring. Det er ikke lett å finne en form som kombinerer skribentens sans for å provosere med bladets mulighet til å være debattorgan, men det er verd et forsøk. Torbjørn er leder i NLFLs avdeling Oslo og Akershus. Han har bred erfaring fra organisasjonsarbeid og deltar nå i det pågående arbeidet med Landsforeningens vedtekter. Enhver organisasjon har sin historie, sine tradisjoner og sin forståelse av seg selv - sin arbeidsform og væremåte. Så også blant oss. Kall det gjerne kultur. Det dreier seg om at noen vil noe, sammen. Noen ganger går det også an å si at det er opplevelsen av fellesskapet og det å være underveis, som er viktigst. Enkelte er kanskje mer opptatt av bevegelse, andre av støtte. Ellers er vi like utenpå. Kontinuitet og forandring i balanse Felles oppgaver må utføres og problemer løses etter hvert som de dukker opp. For det gjør de jo problemene. Og selv om vi lykkes i å forbli de gode gamle, evig uforandret, vil like fullt verden rundt oss dreie videre med nye krav. Som fellesskap må vi sikre så vel kontinuitet som forandringsevne. Sagt på en annen måte - vi må ha et solid og smidig skjelett av retningslinjer som gjør organisasjonen i stand til å tåle slitasje. Balansen mellom disse egenskapene er viktig, men ikke alle har samme oppfatning av hvor vippepunktet ligger. Det som fra den ene side oppleves som stabilitet og tradisjon, fortoner seg kanskje fra den annen side som ren forstokkethet. Og vice versa. Kanskje kan likevel noen av problemene løses før de dukker opp, ved å slippe litt lys inn i glasskula. Åpenhet er også åpenhet om uenighet. Fred og fordragelighet På siste årsmøte var det tilslutning til at NLFLs vedtekter skulle få en redaksjonell overhaling. Etter gjentatt på sparket justering av enkeltparagrafer, var det ønskelig å sikre konsistens og sammenheng i tekst og struktur. Dette ble vedtatt med en slags forventning om at man så fortjente ro om vedtektene en tid framover; underforstått kunne slippe opplevelsen av ubehag og usikkerhet som kan komme til syne ved dissenser om grunnloven vår. Utvikling av organisasjonen Jeg deler ønsket om fordragelighet, men jeg håper likevel ikke at vi på denne måten har gitt oss selv noen forsikring om at litt språkflikking og redaksjonell ryddesjau kan sikre at kartet deretter skal og bør være som det alltid har vært. Det er flere forhold i terrenget vi bør gi oss anledning til å se på og utvikle, før vi strør sand på tingenes tilstand.

5 Fred og Ro er ei det Bedste, om man noget vil En markering fra sentralt hold om å ta sterkere del i samarbeidet i for eksempel FFO, vil være en viktig impuls også til avdelingsorganisasjonen vår om større engasjement. Det gjelder blant annet det formelle forholdet mellom foreningen sentralt og regionalt, avhengigheten av ekstern hjelp til sentrale funksjoner, mandat og myndighet for komitéer og utvalg, og ikke minst årsmøtets plass i strategi- og planleggingsarbeidet. Sterkere utvalg og noen nye Personlig har jeg tro på at vi kan utvikle og bruke våre faste utvalg betydelig bedre. Ved å gi dem klarere mandater, rapporteringsansvar og ansvar for forberedelse av saker til styret innen deres respektive sektorer, har vi her en stor ressurs. Hittil har begge instanser hatt lett for å avvente initiativ og ansvar fra den andre mens ugraset gror. I tillegg til de allerede etablerte utvalgene, har jeg tro på at en form for faggruppe for hver av våre tre sentrale medlemskategorier kan bidra til å styrke tilbudet vårt, kanskje særlig mot nye medlemmer, men også innad. Jeg har tenkt på et forslag om dette en tid, men fryktet at det ville bli oppfattet som en kilde til splid. Men med klare mandater for arbeidet og respekt for så vel likheter som forskjeller oss i mellom, er jeg rimelig sikker på at det ville være nyttig. Konkret vil dette si at jeg tror en særskilt faggruppe for strupeløse, en for trakeostomerte og en for munnkreftopererte vil kunne bidra til å utvikle tjenestetilbudet vårt, og samtidig stimulere de enkelte miljøene til selvhjelp. Det er som kjent den som har skoen på, som best vet hvor den trykker. Oss selv nok? Mens jeg er i gang, vil jeg gjerne samtidig pirke litt i vårt engasjement og vår holdning når det gjelder samarbeid i felles organisasjoner utad, lokalt og sentralt, også internasjonalt. Min opplevelse er at vi er mer innadvendte enn mange tilsvarende organisasjoner. Det er alltid noe å lære fra andre, og vi har et ansvar for vår del av fellesskapet av funksjonshemmedes organisasjoner. Og bemerk jeg sa ikke pasientorganisasjoner. En markering fra sentralt hold om å ta sterkere del i samarbeidet i for eksempel FFO, vil være en viktig impuls også til avdelingsorganisasjonen vår om større engasjement. Hvis vi skal forvente at noen taler vår sak i brukerorganer og råd som nå etableres rundt om i Helse-Norge, må vi i det minste være synlige i miljøet der representantene oppnevnes. Halsløs hilsen, Torbjørn Bull-Njaa Vaksine mot strupekreft? Kreft i livmorhalsen er en av verdens mest utbredte kreftformer blant kvinner. Den skyldes et virus HVP eller human papillomavirus som spres primært ved seksuell kontakt. Viruset er svært vanlig, majoriteten av seksuelt aktive voksne rammes før eller siden av HPV-infeksjon, oftest uten selv å vite om det. Det er også utviklet en vaksine mot denne typen virus, og debatten går om slik vaksine skal tilbys unge jenter for å ha virkning må den gis før seksuell debut. Dette er kjent for mange. Færre er imidlertid kjent med at det samme HPV-viruset i en rekke tilfeller også har vist seg å ha sammenheng med forekomst av kreft i hals- og hoderegionen. Nå har produsenten bak en av de aktuelle vaksinetypene i USA søkt om å få teste ut virkningen av vaksine mot HVP også blant unge menn. Hvis vaksinen virker, vil de vaksinerte ikke bare unngå å spre smitte blant sine kvinnelige partnere, men det vil også forebygge utvikling av en rekke andre kreftformer, ikke minst strupekreft. Kilde: IAL News May 2008

6 Reiseklubben på farten igjen Den 24. februar lettet det fly med kurs for Teneriffe fra henholdsvis Værnes, Flesland, Oslo og Torp. Om bord i flyene befant det seg 41 forventningsfulle og solhungrige medlemmer av Reiseklubben, som hadde satt hverandre i stevne i idylliske Puerto de la Cruize. Lei av snø og slaps, og ikke minst såpeglatte veier og fortau, søkte man seg sydover til varmende solstråler, søte viner og gjensyn med mange kjente og, etter hvert, kjære ansikter. Utflukten var delvis finansiert med en raus gave til gruppen fra ekteparet Turid og Øivind Madsen. Gruppen var i år spredd på tre ulike hotell på grunn av fullbooking. Den største gruppen havnet på et for oss ukjent hotell, Teneriffe Ving. Et helt greit hotell med rene og lyse leiligheter, kort avstand til sentrum og med en liten restaurant i bakgården hvor man kunne innta sin frokost eller en nightcap - alt etter som.. Primus motor, Svein-Tore Danielsen dro det hele i gang med et introduksjonsmøte og dermed var det fritt løp for alle. Spredningen var som vanlig stor, noen prioriterte å ligge på den flotte Jardinstranda og gjøre seg brune og lekre, mens andre la ut på vandringer både høyt og lavt i terrenget. Noen besøkte Loro-parken og fikk med seg et spektakulært delfinshow, men andre igjen var på standhaftig jakt etter gode kjøp i alle de fristende butikkene i byen. Undertegnede kjøpte således et kamera i en nærliggende butikk, men er litt i tvil om hvem som gjorde den beste handelen etter at selgeren bød både på middag og øl etter at betalingen var i boks. Jeg har valgt å avstå fra å sjekke prisen på samme kamera her hjemme. En felles busstur sto på programmet en av dagene. Turen var initiert av Tor-Odd Damås, som imponerte både med spanskkunnskaper og lokalkjennskap. Vi fikk med oss severdigheter som Heyerdahlmuseet med pyramidene, Teide og en rekke flotte utsiktssteder samt et meget kort besøk i en kirke. Alt i kjent Damås-stil; fort inn og fort ut igjen. Ingen tid for konvertering eller syndsbekjennelser i den kirken, nei. Et besøk i en restaurant med preg av spennende fortid og et meget godt kjøkken hørte med. En treretters middag ble tryllet fram uten forhåndsvarsel, og med god mat på tallerkenen og like god vin i glassene ble stemningen høy. Kai Vestgården fylte år denne dagen,- noe som ble behørig markert med allsang. Han ga uttrykk for at dette var en noe uvanlig måte å feire dagen på for hans vedkommende. Ellers gikk dagene som de pleier der nede. Alt i et rolig og behagelig tempo. Ikke noe jag eller mas, bare lutter trivsel og glede. Alle gjør det de har lyst til og alle deler sine positive opplevelser med de andre i gruppen. Uforpliktende, men trygt,- det kan kanskje være en passende beskrivelse av disse turene. Og fremdeles er det mulig å velge det beste på menyen på byens restauranter, uten å gremmes når regningen kommer på bordet. Eller hva skal man si om en velsmakende middag, med vin og kaffe attåt, til kr. 200,-? For to! Oppholdet på Teneriffe ble som vanlig avrundet med en festmiddag på Maga,- en av de mange gode restaurantene som finnes i Puerto. Styreleder Åse Vestgården takket Svein Tore for hans iherdige arbeid med å arrangere disse årlige turene og Tor-Odd ble likeledes takket for hans initiativ til den hyggelige bussturen. Samtlige deltagere sluttet seg varmt og enig til takken. Dagene flyr fort i godt selskap og altfor snart var det tid for hjemreise. Ned i koffertene ble det pakket både velbrukt sommertøy og nyfriske, gode minner. Smil og latter og hyggelige små og store sammenkomster hadde preget dagene. Å si adjø til gode venner er aldri trivelig, men inne i hodet summet en kjent melodi da vi satt oss inn i bussen som skulle kjøre oss til flyplassen We`ll meet again. Så er det vel opp til deg igjen da, Svein Tore? Tor E.

7 Vedtektsrevisjon Under sist årsmøte ble det besluttet å sette ned en komité med det i oppdrag å foreta en full gjennomgang av NLFLs vedtekter. Bakgrunnen for dette var at vedtektene etter mange endringer gjennom mange år nå inneholdt noen faktiske feil og var blitt uoversiktlig. Torbjørn Bull-Njaa, Trygve Ellingsen og Tor Wold ble forespurt om å gjøre jobben og de svarte ja. Ut over høsten 2007 startet en tiltagende e-postkorrespondanse mellom de tre. På lokalledersamlingen i januar la de tre frem høringsutkast til nye vedtekter for lokallederne og landsstyret. Alle ble oppfordret til å behandle utkastet enten i lokalstyrene eller evt. på medlemsmøter og komme med høringsuttalelser innen en frist som var satt til utgangen av mars. Komiteen mottok mange konstruktive innspill som ble innarbeidet etter beste evne i et nytt revidert forslag som ble overlevert landsstyret til behandling. Alle lokalforeningene ga tilbakemeldinger. På landsstyrets møte den 24. og 25. april ble utkastet vedtatt fremmet som styrets forslag på årsmøtet som skal avholdes på Hafjell den 30. mai. Utformingen av vedtektsforslaget gjør at vedtektene blir et enda bedre arbeidsredskap og referanseverk for NLFLs tillitsvalgte på alle plan. De tre i komiteen har hatt stort utbytte og stor glede av arbeidet som tydelig har engasjert mange av de tillitsvalgte rundt om i lokalavdelingene. Styrets oppfatning er at dette har vært en god og involverende prosess. Styrets arbeid Styrets arbeid første halvdel av 2008 har naturlig nok vært preget av oppstarten av samarbeidet med NLFLs nye sekretariat Organisasjonsservice. I tillegg til Andreas Hole har vi begynt å bli kjent med Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Det har foregått mye kompetanseoverføring fra vårt tidligere sekretariat i Kreftforeningen ved Tina. Takk til henne for stor velvilje. Det er i denne sammenhengen en klar fordel for oss alle at Organisasjonsservice holder til på samme adresse som Kreftforeningen. De største sakene som er behandlet har vært utarbeidelse av styrets forslag til nye vedtekter som skal legges frem på årsmøtet den 30. mai, landskurset 2008 og helsereisen i Styret har også jobbet mye med å utarbeide en ny revidert organisasjonsperm. Sammen med sekretariatet er det også jobbet mye med tilrettelegging av rapporter fra det nye regnskapskontoret som foreningen benytter. Av nye elementer i styrearbeidet kan det nevnes at man igjen lukter på mulighetene til å få laget oppdatert videomateriale så vel til bruk i generell informasjon til publikum som til bruk som spesiell informasjon mot målgruppen vår. Som kjent ble det i samarbeid med Høgskulen i Volda utarbeidet fornyet informasjonsmateriale til bruk i kåsørtjenesten.

8 Styrets hederstegn utdelt til to damer i avdeling Oslo og Akershus. Mens NLFLs æresmedlemskap først og fremst er en heder knyttet til tjenester for fellesskapet på nasjonalt nivå, er Styrets Hederstegn innstiftet for også å kunne påskjønne dem som har ytt en spesielt verdifull innsats lokalt og innad i foreningen - og med en kanskje lavere personlig profil. Noen er synlige og får naturlig oppmerksomhet - andre er med i mer tilbaketrukne roller. Styret i avdeling Oslo og Akershus foreslo i fjor høst ovenfor landsstyret å få anledning til å tildele styrets hederstegn til to damer som jobber uselvisk i kulissene ved den avdelingen. Uten nettopp den type innsats som disse utfører, ville det ikke vært mulig å drive en organisasjon som vår når det kommer til det praktiske og det som skaper et miljø. Forslaget fikk enstemmig landsstyrets tilslutning. Bildet viser fra venstre Anne-Karin Sennerud og Berit Johannessen idet lederen Torbjørn Bull-Njaa overrekker hederstegnet ved det lokale julebord 13. desember. Skattefradrag for gaver til NLFL I brev fra Skatteetaten datert 14. mars i år er Norsk landsforening for laryngektomerte godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gaver til etter skattelovens Skattemyndigheten legger til grunn at NLFL ikke har erverv til formål, samt at organisasjonen har nasjonalt omfang. Gave innebærer at giveren ikke får noen gjenytelse. Fradragsretten omfatter dermed ikke medlemskontingent, kjøp av lodd i lotteri o.l. Fradragsretten er begrenset til å gjelde gaver mellom kr 500 og det år fradraget kreves. Etter gjeldende forskrift skal det føres særskilt regnskap over slike mottatte gaver, og mottakerorganisasjonen må sende beretning etter gitte retningslinjer til giver og ligningsmyndigheter. (sakset fra

9 Presentasjon av sekretariatet Organisasjonsservice tok over driften av NLFLs sekretariat fra 1. januar Så langt har vi benyttet tiden til omleggingen av alle nye rutiner og gjøre oss kjent med foreningen. Det er en stor ære å få jobbe med en så erfaren og spennende brukerorganisasjon som NLFL. Organisasjonsservice er hele foreningens sekretariat og treffes hver dag både på tlf og e-post generell post: og meldemsservice: Foreningen Organisasjonsservice AS består av Andreas Hole, Astri Starholm og Linda Barth Aarstad. Alle 3 betjener NLFLs sekretariat og alle henvendelser som kommer til foreningen. Andreas Hole: 32 år, daglig leder i Organisasjonsservice, har 9 års erfaring fra pasientforeningsarbeid i Kreftforeningen og Norsk Hypothyreoseforening. Jobber tett opp mot landstyret i NLFL og foreningens likemannsapparat. Er ellers ansvarlig for foreningens inntektssikring i samarbeid med styret. Astri Starholm; 62 år, administrasjonssekretær, kommer fra lignende stilling i Statoil Norge hvor han har vært i 20 år og har primært servet direktørstaben. Astri jobber i 60% stilling; hver uke tirsdag til torsdag. Hun er ansvarlig for løpende å ivarta alle henvendelser til NLFL i tillegg til å følge opp leverandører som regnskap og grafisk design. Linda Barth Aarstad, 28 år, medlemsansvarlig, jobber deltid med å ivareta NLFLs medlemsregister, inn- og utmeldinger, kontingentkjøring, purringer osv. Hun har tidligere jobbet med lignende type arbeid blant annet for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. Linda jobber ellers i vikar og bemanningsbyåret Top Temp. Du kan lese mer om Organisasjonsservice på Andreas Hole Astri Starholm Linda Barth Aarstad

10 Besøkere i NLFL 2008 Lokalforening diagnose Navn Adresse Telef. Priv. mob/tel. Arb. Oslo/Akershus LE Grete Olsen Raschsvei, Oslo 0 M Erna Enge Kranveien, 0 Oslo 0 LE Tor og Anne-Karin Sennerud Micheletsvn. G, 0 Oslo 0 T Liv Wilskog Fuglåsen A, Hakadal 0 LE Torbjørn og Tove Bull-Njaa Solvangen, 0 Skjetten 0 M Gerd Kongshaug Odvar Solbergsvei, 00 Oslo M Knut Pettersen Tormodsvei, Oslo 0 0 Mjøsregionen T Mary-Anne Amundsen Inustrigt. C, 0 Brumunddal 0 0 LE Marit Stuik og Willy Skaug Grøndalsbakken 0C, 0 Elverum 0 LE Anne-Lise Grønbrekk 0 Etnedal 0 Hordaland/ M Rolf Arefjord og Henny Gro Knutsen 0 Tysse 0 Sogn og Fjord. LE Albert Jensen Nordre Toppe, Mjølkeråen LE Jan Gunnar Pedersen Prestestien, Ulset LE Brynjar Bredesen Storhammeren, Fyllingsdalen / 0 LE Svein-Tore Danielsen Hj. Brantingsvei, Fyllingsdalen 0 M Bodil og Torgeir Riise Klauvarinden, 0 Salhus 0 0 M Eli og Tor Standal Midtunhaugen, Nesttun 0 LE Johannes Teigland 0 Strusshamn 0 LE Ove og Wenche Ingebrigtsen Loddefjordveien, Loddefjord 0 0 M Asbjørn Kongshavn Nipeveien, Laksevåg 0 Rogaland LE Kjell Bjørnsen Kaivn., leil. 0, 0 Hommersåk M Alfrid Strømberg Liarvåg, 0 Nedstrand LE Asle Eliassen Loshavnvn. 0, 0 Farsund LE Ole Kåre og Anne Lise Kvernsmyr Breidablikkv., 0 Stavanger M Kristian Dahle Gjerdevn., Sandnes 0/000 M Johan Kåre Ås Åssjøen, Erfjord Sør/Øst LE Terje og Sissel Kaasa Deichmannsgt., Porsgrunn 0 0 LE Kai og Åse Vestgården 0 Seljord LE Roger Guse Brunlaveien B, 0 Stavern M Marit Vimme Ubergsmoen, Vegårdshei LE Sverre Berit Henriksen Orreveien, Arendal 0 0 Midt-Norge LE Tor-Odd Damås Skoleveien B, 00 Levanger 0 LE Tor og Jorid Wold Oskar Skaugsvei, 0 Heimdal 0 T Ann Karin Merket Soknedal M Karen-Inger Hagfors Neptunveien, 0 Trondheim 0 LE May Skaali Bortsvegen, Ler 0 LE Lage og Marie Skog Hammerdalen, 0 Buvika 0 0 M Karen Mari Haugum og Tore Haugum Nyheimsvegen, 0 Trondheim M Endre Løfaldli Nordslettveien, 0 Trondheim 0 M Dagrun Lind Bekkos Lokesvei, 0 Trondheim T Bjørn W. og Astrid Ruland Håhjem, 0 Skodje 0 LE Trygve og Kari B. S. Ellingsen Kviltorpvegen, Molde Østfold LE Kjell og Turid Gillingsrud Glimmerveien, Halden 0 M Pål Wensberg Thorneløkkveien, Moss 0 00 M Viggo Eriksen og Bente Drillestad Opsundveien B, Sarpsborg 0 LE Rune og Gro Karlsen Nygårdhaugen, Borgenhaugen 0 P Lillian Solberg Rollsvei E, 0 Spydeberg 0 Nord-Norge LE Olav Sverre Johannessen Bø, Risøyhamn 0 M Samuel Hætta Postboks, Maze 0 0 S Idar Isaksen Øverveien, Olderdalen 0 0 M Reidar Lund 0 Nord-Lenanger 0 LE Jan Inge Kristoffersen Grasmyrbotn, 0 Silsand 0 og Grete Vollan M Thoralf Johnsen Seljeveien, Melbu Diagnose: LE - Laryngektomert, S - Strupekreft, strålebehandlet, M - Munnhule-/halsoperert, T - Trakeostomert, P - Pårørende 10

11 Styret i NLFL 2008 Navn Adresse Telef. Priv. Telef. Arb. mobil e-post Leder p: Åse K. Vestgården 0 Seljord a: Nestleder Breidablikkveien Ole Kåre Kvernsmyr 0 Stavanger Styremedlem Deichmansgt. 0 Terje Kaasa Porsgrunn Styremedlem Kviltorpvegen Trygve Ellingsen Molde Styremedlem Rundtjernveien 0 0 May Lillian Wettre Holthe 0 Oslo Varamedlem Seljeveien Thoralf Johnsen Melbu Varamedlem Oskar Skaugsvei 0 0 Tor Wold 0 Heimdal Lokalledere/Kasserere i NLFL 2008 Sted Navn Adresse Telef. Priv. mob/tel. Arb. e-post Østfold Leder Rune Karlsen Nygårdshaugen, Borgenhaugen 0 Kasserer Pål Wensberg Thorneløkkvn., Moss 00 0 Oslo/Akershus Leder Torbjørn Bull-Njaa Solvangen, 0 Skjetten 0 Kasserer Tor Eriksen Langbølgen, 0 Oslo Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Kaiveien, leil. 0, 0 Hommersåk Kasserer Kristian Dahle Gjerdeveien, Sandnes Hordaland/Sogn og Fjordane Leder Brynjar Bredesen Storhammeren, Fyllingsdalen Kasserer Tone M. Haukaas Liaflaten, Nyborg 0 0 Midt-Norge Leder Ann Karin Merket Soknedal 0 Kasserer Lage Skog 0 Buvika Nord-Norge Leder Olav Sverre Johannessen Bø, Risøyhamn 0 Kasserer Idar Isaksen Øverveien, Olderdalen 0 0 Mjøsregionen Kontaktperson Mary-Anne Amundsen Industrigata C, 0 Brumunddal 0 0 Region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Deichmansgt., Porsgrunn 0 Kasserer Roger Guse Brunlaveien B, 0 Stavern 11

12 På kalenderen 29. mai - 1. juni 2008 Landskurs og årsmøte NLFLs Landskurs 2008 og årsmøte Hafjell aug Nordiske kongress. Nordiska kongressen för strup- och munhålecancer Tampere, Finland. God sommer! Hilsen oss i NLFL august 2008 Annual meeting IAL. Internasjonal konferanse for laryngektomerte Little Rock, Arkansas, USA oktober 2008 Likemannskurs. Samling for besøkere på Quality Hotel Olavsgaard. Golf - Grønn Glede Er du interessert i golf? Kreftrammede og pårørende får del i golfens helsebringende verdi gjennom prosjektet Golf - Grønn Glede, ved Norges Golfforbund i samarbeid med Kreftforeningen og en rekke andre organisasjoner. Golf-klubber flere steder i landet tilbyr nå Grønt kort-kurs som del av dette prosjektet, med grunnleggende opplæring, ukentlige treningssamlinger og kontinuerlig oppfølging gjennom hele golfsesongen. Kurset fram til Grønt kort er gratis, og det er også mulig å få låne utstyr til denne grunnopplæringen. Du finner nærmere opplysninger om prosjektet og deltakende klubber på Norges Golfforbunds internettsider. (Sakset fra I samarbeid med: Norsk Landsforening for Laryngektomerte Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: E-post: NLFLs kontaktperson i Organisasjonsservice: Andreas Hole, E-post: Telefon: / Mobil: Redaktør: Tor Wold E-post: Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 1. november. Vil du bli medlem i NLFL? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening. Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på vår nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon.

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 2/2006 9. årgang Styret i

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2006 9. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nr 1-7 Årgang, april 2004 I dette nummer finner du: Side 2 Forandringer og utfordringer Side 3 Info fra PROVOX Reiseklubben 2005 NLFL avdeling Østfold på tur Side 4 NLFL! et godt navn i snart 40 år? Side

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Så var det plutselig jul igjen!

Så var det plutselig jul igjen! Nummer 2 5. Årgang Desember 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Styreleders tanker ved årsskiftet side 2 Lokalledersamlingen Side 3 Avdeling Rogaland er 25 år Side4 Dronning Mauds dessert Side4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nr 3-6 Årgang, julen 2003. Hei Hå nå er det Jul igjen!

Nr 3-6 Årgang, julen 2003. Hei Hå nå er det Jul igjen! Nr 3-6 Årgang, julen 2003 I dette nummer finner du: Side 2 Lokalledersamlingen 2003 Den danske foreningens feriehus Side 3 Ny-Stemten i Utlandet Foredrag av Lasse Gustavson Side 4 Skal NLFL bytte navn?

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Invitasjon NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Velkommen til NLFLs landskurs og landsmøte på Rica Park Hotel i Sandefjord. 17. - 19. april 2009

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 1 4. Årgang mars/april 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 -Siste nytt om landskurset - Internettsidene våre side 3 -Minneord Side 4 -Litt statistikk om strupekreft -Reiseklubbens tur til

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008

LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008 LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008 Innlegg, kommentarer spørsmål, dikt, erfaringer og annet kan sendes til: LEVE Sogn og Fjordane Fylkeslag, v/ Eva Pleym Lund, Refvik 6710 Raudeberg. Tlf 95708318, e-post:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 2:2010-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

JCI Norway flytta fjell i helga!

JCI Norway flytta fjell i helga! Impuls nr 9, 25. Oktober 2008 JCI Norway flytta fjell i helga! Viss du ikkje var blant dei 120 JCI medlemma og vener som var i Ulsteinvik i helga så skal du vite at jammen vart det flytta fjell! NK i Ulsteinvik

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Å rsmelding. Brukarutvalet Helse Fonna 2012. Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012SHEIME 1

Å rsmelding. Brukarutvalet Helse Fonna 2012. Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012SHEIME 1 Å rsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012 Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2012SHEIME 1 Samansetjing av utvalet fram til nyoppnevning Medlemmer: Leiar: Nestleiar: Johann Belsvik Otto Blokhus Otto

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Sakshandsamar : Bjarne Øygarden Innvalstelefon : 23 30 1476/2741 E-post : bjarne.oygarden @ utdanningsdirektoratet.no Universitet og høgskolar etter liste Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer