1. Objektorientert systemutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Objektorientert systemutvikling"

Transkript

1 Tore Berg Hansen Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide når man skal utvikler systemer objektorientert. Innhold 1.1. INNLEDNING KLASSER OG OBJEKTER OBJEKTORIENTERT ANALYSE MODELLER OG ARTEFAKTER I ANALYSEN UNIFIED MODELLING LANGUAGE (UML) Innledning Litt historie Byggeklossene i UML Strukturelle ting Oppførselsting Grupperingsting Merknadsting Forhold BRUKSMØNSTER Bruksmønsterdiagrammet PROBLEMDOMENEMODELLEN SYSTEM SEKVENSDIAGRAM KONTRAKTER ORDBOK OBJEKTORIENTERT DESIGN ET EKSEMPEL REFERANSER... 34

2 1.1. Innledning Når man studerer litteraturen om systemutvikling støter man bort i ordet paradigme. Ordet kommer fra gresk og kan bety forbilde, mønster eller felles grunnsyn blant utøverne av en vitenskap. I systemutviklingens korte historie har det vært flere paradigmer. Det betyr altså at synet på hva som er den beste måten å utvikle systemer på, har endret seg med jamne mellomrom. På 1970-tallet kom det strukturerte paradigme med strukturert analyse og design og dataflytskjemaene. Dette paradigmet er behandlet i tidligere leksjoner. Nå er det det objektorienterte paradigme som er mest populært. I denne leksjonen skal se litt på hva det vil si å utvikle objektorientert. Det objektorienterte paradigmet er fremdeles under utvikling. Det har vært, og er ulike oppfatninger både når det gjelder betydningen av begreper og bruk av konkrete fremgangsmåter (metodikken). Vi skal ta for oss én slik fremgangsmåte med tilhørende modeller, og vi skal se på et visualiseringsspråk som kan brukes for å vise disse modellene. Men det første vi skal gjøre er å avklare noen sentrale begreper Klasser og objekter I objektorientering er klasser og objekter det sentrale begrepet. Objekter er flere ting. Det kan være noe konkret fra den virkelige verden, eller det kan være en variabel i et objektorientert programmeringsspråk. I det siste tilfellet bruker men gjerne begrepet instansvariabel. Det kan være hensiktsmessig å klassifisere ting. Ting som naturlig hører sammen fordi de har de samme egenskaper kan man si tilhører den samme klassen. En bestemt ørn som vi observerer på himmelen er et objekt fra den virkelige verden. Vi kan kalle han Ørnulf. Ørnulf har mange egenskaper felles med andre ørner. Den kan fly og den kan fange bytte, den har et vingespenn osv. Dette karakteriserer altså alle ørner og er en måte å klassifisere ørner på. Vi har laget oss en klasse Ørn. Men disse egenskapene har ørner felles med svært mange fugler. Det kan derfor være hensiktsmessig å klassifisere på en slik måte at vi samler egenskaper og adferd som er felles i en klasse som vi kan kalle Fugl. Men en fugl er igjen et dyr. Det som er felles for alle dyr kan vi samle i en klasse Dyr. Det vi her gjør er å generalisere. På den måten kan vi bygge opp et hierarki av klasser hvor vi samler de mest generelle egenskapene øverst. Dette er helt vanlig å gjøre på mange områder i forskjellige vitenskaper. Prinsippet er ført over i objektorientert systemutvikling. Her er et av poengene å bruke de samme begreper (objektbegrepet) også i analyse, design og programmering. På den måten mener man å redusere gapet mellom problembeskrivelse og realisering i et objektorientert språk ved at man hele tiden arbeider med de samme begreper. Men det er en stor forskjell, og som ofte har ført til misforståelser om hva som menes med objekter og klasser i forskjellige sammenhenger. Et objekt i den virkelige verden er én ting, et objekt i et program er en annen ting. En klasse i den virkelige verden er et konsept, mens en klasse i et objektorientert programmeringsspråk er en abstrakt datatype med arv. En abstakt datatype innkapsler data og operasjoner som kan utføres på disse dataene. Operasjon heter metode i Java eller funksjon i C++, som er to av de mest brukte objektorienterte programmeringsspråk. På samme måte som en heltallsvariabel er en instans av datatypen integer, så er et objekt i et program en instans av en klasse. Man sier at man instansierer klassen. Det som skjer er at det avsettes plass til data og operasjoner i minnet til datamaskinen som programmet skal kjøre på. side 2 av 35

3 Klasser i et objektorientert språk henter gjerne sine navn fra konsepter i den virkelige verden. Vi skal se mer på klassebegrepet, hvordan man finner konsepter i den virkelige verden og overgangen til klasser og objekter som skal programmeres, i senere kapitler Objektorientert analyse I Norsk ordbok (Guttu, 1998) kan man finne denne definisjonen: 1. Undersøkelse som består i at noe sammensatt oppløses i enkelte bestanddeler. 2. Utredning med grunnlag i slik undersøkelse. Eller sagt på en annen måte så er analyse et studium av noe gjennom å undersøke dets deler og sammenhengene mellom dem. Det kan også være resultatet av dette studiet. Innen systemutvikling har analyse tradisjonelt vært forbundet med den første fasen i fossefallsmodellen. Der kalles denne fasen Requirements analysis and definition (Dvs. analyse og definisjon av krav). I neste fase foretar man så design. I praksis følges aldri fossefallsmodellen. Man legger opp til å utvikle iterativt og inkrementelt. Det vil si at man i stedet for å følge sekvens av faser med tette skott imellom, gjentar aktiviteter (itererer) og leverer produktet i deler (inkrementer). Resultatene fra aktivitetene er modeller, dokumenter og produkter (med en fellesbetegnelse kalt artefakter). I objektorientert systemutvikling blir ikke analysen knyttet til en bestemt fase. Men det er noe som gjøres i hele prosjektet. Skillet mellom analyse og design blir også mer flytende. Figuren som følger er hentet fra første utgave av en bok skrevet av Craig Larman (Larman, 2002). Her ser forfatteren overgangen fra analyse til design som gradvis. Hovedvekten i analysen ligger likevel på å finne ut hva man skal lage, mens det i design dreier det seg om hvordan man skal få laget ting på "best mulig måte". Hva som er "best mulig måte" skal vi komme tilbake til. Mer analyseorientert Mer designorientert hva krav undersøkelse av domenet hvordan logisk løsning side 3 av 35

4 Vi vil i denne leksjonen definere analyse som de aktiviteter og resulterende artefakter som er knyttet til det med å finne frem til og dokumentere kravene til systemet som skal lages. Det er vår definisjon og er ikke nødvendigvis den samme som andre legger i begrepet. Derfor er det nødvendig med en slik begrepsavklaring. F.eks så har Jacobson (Jacobson m.fl., 1999), en av hovedmennene bak Unified Process (UP), i sin beskrivelse av UP en disiplin han kaller analyse. Han skriver: In analysis we analyze the requirements as described in requirements capture by refining and structuring them. Hovedresultatet er hva han kaller en analysemodell. Denne modellen er en klassemodell og skal brukes av utviklere til å klarlegge hvordan systemet skal utformes. Andre vil oppfatte dette som en tidlig design. Mange som praktiserer UP hopper over denne modellen. I dette kurset gjør vi det. Booch, en av objektorienteringens guruer og medarbeider av Jacobson, har denne definisjon (Booch, 1994) av analyse: Objektorientert analyse er en metode for analyse som undersøker kravene i form av klasser og objekter som man finner i vokabularet til problemdomenet. Og Rumbaugh, også en kjent guru, skriver i sin klassiske bok (Rumbaugh m.fl. 1991) at i analysen så bygger analytikeren modeller av den virkelige verden for å vise dens viktige egenskaper. Analytikeren må arbeide sammen med brukeren for å forstå problemet fordi utsagn om problemet sjeldent er komplette eller korrekte. Analysemodellen er en konsis, presis abstraksjon av hva det ønskede systemet skal gjøre, ikke hvordan det skal gjøre det. Objektene i modellen skal være konsepter fra applikasjonsdomenet og ikke programvarekonsepter. Forvirret? Det er etter vårt syn ikke så viktig hva aktivitetene betegnes som. Det som er viktig er at man legger innsats i å finne og dokumentere krav, både funksjonelle og ikkefunksjonelle. Dette krever igjen en grundig forståelse av problemområdet, brukerne og den terminologi som brukes. Derfor skal vi både se på modellering av kravene til systemet, så vel som på modeller for å belyse og forstå det problemområdet systemet skal brukes i. Arbeidet med dette har størst vekt tidlig i utviklingsprosjektet. Og vi understreker at aktivitetene ikke er knyttet til en bestemt fase, som i fossefallsmodellen, men pågår hele tiden. side 4 av 35

5 1.4. Modeller og artefakter i analysen I det vi betegner som analysen er følgende modeller og artefakter de sentrale: Bruksmønster (Engelsk use case, beskriver funksjonelle krav) Ikke-funksjonelle krav Problemdomenemodell (også kalt konseptuel modell) System sekvensdiagrammer Kontrakter Ordbok I tillegg kommer planer, eventuelle prototyper, visjoner og forretningsmuligheter. Disse vil ikke vektlegges i dette kurset ettersom vi her legger hovedvekten på objektorientert analyse og design. Vi skal etter hvert se nærmere på disse modellene. Men før vi gjør det må vi introdusere et visuelt modelleringsspråk som kan brukes til å vise flere av disse modellene i form av diagrammer. Det modelleringsspråket som har størst utbredelse for tiden er Unified Modelling Language (UML) Unified Modelling Language (UML) Innledning Vi har i tidligere leksjoner sett på behovet for og nytten av å modellere. Vi tar et lite sammendrag. Innenfor mange fagområder er det vanlig å lage modeller. Hensiktene kan være flere. Å få prøvet ut ting under kontrollerte betingelser i mindre skala før man setter i gang produksjon. Eksempler er utprøving i vindtunneler av fly og biler. Man sparer penger fordi modellene er billigere å lage enn det endelige produktet. Å ha noe fast å kommunisere rundt for forskjellige interessenter i et prosjekt. I et systemutviklingsprosjekt er det brukere, analytikere, designere, testere, programmerere og eksperter innen forskjellige fagområder. Forskjellige modeller kan brukes til å belyse forskjellige egenskaper ved det tenkte systemet. Det er lettere å føre diskusjoner mellom forskjellige interessenter om egenskapene til et programvareprodukt som er modellert, enn et som bare eksisterer i form av programkode. Når større byområder planlegges lager byplanleggerne modeller som viser hvordan området vil ta seg ut. Slike modeller gir et grunnlag for å fatte beslutninger. Modellene gir bedre forståelse for eventuelle problemer. Å ha et utgangspunkt for en realisering. Snekkere arbeider vanligvis ut fra arbeidstegninger når de setter opp hus. De samme tegningene kan også brukes i en diskusjon mellom arkitekten og de som skal bebo huset. Når barn bygger hytter i trær, trengs ingen arbeidstegning. Men skal det settes opp et bolighus er det helt nødvendig for å komme frem til ønsket utforming. Modeller gir med andre ord bedre design. Modellene side 5 av 35

6 bidrar til å belyse kravene til det ønskede system. Å håndtere kompleksitet. Gjennom modeller kan man abstrahere bort detaljer og betrakte problemer på et nivå hvor det er mulig å holde oversikten. Vi har også behov for modeller som beskriver hvordan vi kan organisere arbeidet for å oppnå gode resultater. Slike modeller kan vi gjerne si er oppskrifter som skal følges og vi kaller dem prosessmodeller. Et prosjekt er en type prosess. En prosjektmodell forteller hvilke aktiviteter som skal utføres, hvordan aktivitetene kan grupperes og deles inn i faser og rekkefølgen av fasene. Et systemutviklingsprosjekt er en prosess og kan organiseres etter forskjellige modeller. Vi oppsummerer: Vi lager modeller slik at vi bedre kan forstå de systemene vi vil utvikle og vi følger modeller for å kunne håndtere arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte. Gjennom utviklingsprosessen lager vi forskjellige modeller. Modeller er sentrale produkter gjennom hele utviklingsprosessen. UML (Booch m.fl., 1998) er et modelleringsspråk The Unified Modelling Language. Eller litt mer pragmatisk sagt det er det settet med byggeklosser som gir oss muligheten for å modellere alle viktige sider ved et programvaresystem. Det er et modelleringsspråk fordi det gir oss et vokabular i form av symboler og et sett med regler for hvordan disse symbolene kan brukes for å vise konsepter og den fysiske representasjon av systemet. Vi bruker UML til fire ting. Vi bruker det til å visualisere, spesifisere, konstruere og dokumentere programvaresystemer. UML er et utgangspunkt for å realisere systemer fordi modellene direkte kan avbildes i programmeringsspråk som Java og C++. Under utvikling av programvare fremstilles en rekke produkter (også kalt artefakter) både dokumenter og eksekverbar kode: - Krav - Arkitektur - Kildekode - Prosjektplaner - Tester - Prototyper - Frislipp UML bidrar til å gjøre disse produkter mer forståelige Litt historie Objektorientering er relativt ungt. Mange personer har bidratt med metoder og tilhørende modeller. Blant disse mange er de som er blitt kjent som de tre amigos, nemlig Grady Booch, James Rumbaugh og Ivar Jacobson. UML er resultatet av at disse tre har samordnet (unified) sine metoder og notasjoner i et felles språk. Grady Booch var sterk på design og er kjent for å ha utviklet et rikt modelleringsspråk. James Rumbaugh står bak OMT (Object Modeling Technique) som var sterk på analyse. Ivar Jacobson er kanskje mest kjent for sine Use Case og OOSE som legger sterk vekt på å modellere oppførsel (funksjonalitet). side 6 av 35

7 Byggeklossene i UML Generelt kan man si at et språk består av et sett med symboler som utgjør ordforrådet og regler for hvordan disse symbolene skal settes sammen og tolkes for å gi mening. Slik er det med naturlige språk, og man gjør de samme betraktninger når det gjelder formelle språk. Eksempler på formelle språk er programmeringsspråk. Og altså språk brukt til visuell modellering. Språk analyseres gjerne på tre nivåer: 1. Det leksikalske nivå hvor man ser på ordene som språket består av og hva som er lovlige ord. 2. Det syntaktiske nivå hvor man ser på reglene for hvordan ord kan settes sammen til setninger. 3. Det semantiske nivå hvor man ser på hvilken mening setninger har. Av og til legger man inn ett ekstra nivå mellom det syntaktiske og det semantiske nivå hvor man er interessert i å se på hva som er tillatte setninger i gitte sammenhenger. Dette nivået kalles gjerne det kontekstuelle nivå. I sin brukermanual (Booch m.fl., 1998) lanserer de tre amigos tre typer byggeklosser som utgjør ordforrådet i UML. Disse er: - Ting (Things) - Forhold (Relationships) - Diagrammer (Diagrams) Ting består igjen av: - Strukturelle ting - Oppførselsting - Grupperingsting - Merknadsting Av forhold er det fire typer: - Avhengighet - Assosiasjon - Generalisering - Realisering Det er ni fundamentale diagrammer: - Klassediagram - Objektdiagram - Bruksmønsterdiagram - Sekvensdiagram - Samarbeidsdiagram side 7 av 35

8 - Tilstandsdiagram - Aktivitetsdiagram - Komponentdiagram - Deploymentdiagram Ting og forhold dreier seg om hvilke symboler som brukes i UML. Samtidig uttrykker de sammenhengene (konseptene) som vi vil få frem i modellene. Diagrammene er grafisk visualisering av de forskjellige konsepter. Vi skal i det etterfølgende se litt nærmere på disse begrepene Strukturelle ting UML er altså et modelleringsspråk. De strukturelle tingene er substantivene i språket. De utgjør de statiske delene i modellene og kan være både konseptuelle, dvs logiske, og fysiske ting. De strukturelle tingene er klasser, grensesnitt, samarbeidsforhold, bruksmønster, aktive klasser, komponenter og noder. Alle disse er representert med grafiske symboler i UML. dreier seg om klasser og objekter. Klasser og instanser av klasser (objekter) og deres samarbeidsmønstre utgjør den statiske strukturen i programvaresystemet. Derfor vil man alltid lage klassediagrammer for systemet. Et grensesnitt beskriver en ekstern tjeneste som en klasse eller en samling klasser skal tilby. Grensesnitt er spesielt relevant i moderne distribuerte systemer. Disse bygges opp av distribuerte komponenter som kan være på et hvilket som helst sted i et nettverk. Komponentene gjør seg tilgjengelig gjennom et definert grensesnitt som publiseres i nettet ved hjelp av en broker som f.eks CORBA. Et samarbeidsforhold er en samling klasser, grensesnitt og andre elementer som arbeider sammen. De tilbyr funksjonalitet som er større enn summen av funksjonaliteten til enkeltelementene. Bruksmønster er et sentralt begrep hentet fra Jacobsons (Jacobson m.fl., 1992) utviklingsmetode og tatt med i UML. Kort kan vi si at et bruksmønster er et samspill mellom en ekstern bruker og det programvaresystemet som skal utvikles. I denne sammenheng kalles brukeren en aktør. En aktør behøver ikke være et menneske, men kan også være andre systemer som skal samspille med programvaresystemet. En aktør representerer en rolle som spilles i forhold til systemet. Gjennom et bruksmønmster ser vi programvaresystemet utenfra. Gjennom et bruksmønster blir en aktør tilbudt noe av nytte fra systemet. Settet med alle bruksmønstre er den totale funksjonalitet som systemet tilbyr sine brukere. Aktive klasser har instanser som eier en eller flere prosesser eller eksekverbare tråder. Det betyr at de kan kontrollere utførelsen av et program eller deler av et program. De kan også være samtidige. En komponent er en fysisk del av et programvaresystem. En komponent kan være en eksekverbar del av systemet. En komponent representerer typisk den fysiske pakkingen av elementer som ellers er logisk relaterte. En node er en maskinressurs. Et program eller deler av et program eksekverer på noder. Dvs. at en node vil huse en eller flere komponenter. side 8 av 35

9 Oppførselsting Oppførsel uttrykker dynamikken i tid og rom i et programvaresystem. Prinsippielt er det to typer oppførsel. Man bruker begrepet interaksjon når flere objekter samarbeider gjennom utveksling av meldinger seg imellom for å oppnå et resultat. For at meldinger skal kunne sendes fra et objekt til et annet må det være en lenke (forbindelse) mellom objektene. Objekter vil i løpet av sin levetid kunne være i forskjellige tilstander. Dette kan modelleres som tilstandsmaskiner Grupperingsting I større systemer vil det alltid være behov for å kunne gruppere deler av systemet for å få bedre oversikt. Den primære grupperingstingen er pakke. En pakke samler flere strukturelle og oppførselsting som er tett koblet. En pakke kan igjen bestå av flere pakker Merknadsting Dette er forklaringer. Det er gjerne tekstlige forklaringer og anmerkninger som kan være nødvendige for å øke forståelsen av en modell eller spesielle deler av en modell. Nedenfor er en oversikt over de symboler som brukes. Strukturelle ting i UML Tilhørende symbol i UML klasse grensesnitt (interface) samarbeid bruksmønster aktiv klasse side 9 av 35

10 Strukturelle ting i UML Tilhørende symbol i UML komponent node oppførsel melding gruppering tilstand merknad Forhold Jeg har tillatt meg å oversette det engelske relationship med forhold. Dette har jeg gjort for å skille det fra begrepet relasjon (eng relation) som er et matematisk begrep. En annen ting er at et forhold kan være en relasjon i matematisk forstand. I UML kan man modellere fire typer av forhold: - Avhengighet - Assosiasjon - Generalisering - Realisering Et avhengighetsforhold har vi når en klasse bruker en annen klasse. Vanligvis kommer det til uttrykk ved at en klasse er parameter i en operasjon til en annen klasse. En assosiasjon er et forhold hvor det eksisterer en forbindelse mellom objekter. Dette kan sammenlignes med E-R modeller for relasjonsdatabaser. Forskjellen ligger i at en entitet i en E-R modell bare innkapsler data, mens objekter innkapsler både data og oppførsel. side 10 av 35

11 Generalisering er det samme som arv. Et generaliseringsforhold kommer til uttrykk gjennom et spesialiserings/generaliserings-hierarki. De spesialiserte elementer er subtyper av generelle typer som blir en supertype. Realisering har vi når en klasse oppfyller en kontrakt, f.eks spesifisert i et grensesnitt (interface). Ting og forhold utgjør det leksikalske nivå i UML fordi det dreier seg om symbolene som brukes for å bygge opp modellene. På det syntaktiske, kontekstuelle og semantiske nivå befinner modellene seg. Her dreier det seg om hva som er vel formulerte modeller. Dvs regler for å kombinere modeller og hvordan modellene skal tolkes Bruksmønster Bruksmønster står sentralt i objektorientert systemutvikling selv om det ikke er noe spesielt objektorientert med begrepet. Ivar Jacobson er trolig den som introduserte bruk av bruksmønster i objektorientert systemutvikling. Det gjorde han i sin banebrytende bok om objektorientert systemutvikling (Jacobson m.fl., 1992). Andre teoretikere og praktikere, delvis i samarbeid med Jacobsen, har videreutviklet og systemematisert bruk av bruksmønstre. I den kjente utviklingsprosessen Unified Process, er bruksmønstre det som driver utviklingsprosessen. Jacobsen brukte beuksmønstre i tillegg til tradisjonelle spesifikasjonsmetoder for bedre å forstå kravene til systemet som skal utvikles. I UP er samlingen av bruksmønster de funksjonelle kravene til systemet. Ikke-funksjonelle krav som naturlig kan knyttes til et bruksmønster spesifiseres sammen med bruksmønster en. Hvis det ikke er naturlig spresifiseres de i et eget dokument. I UP kalles dette dokumentet Suplementary Specification. Et bruksmønster er en beskrivelse av et ganske omfattende og komplett samspill mellom brukere (aktører) av systemet og systemet. Bruksmønstre er historier (på engelsk stories). Gjennom å fortelle historier om hvordan systemet skal samspille med brukerne får man en bedre forståelse av hva som kreves av systemet. Historien kan være knapp, den kan bestå av noen få setninger eller være omfattende med mange alternativer. Tradisjonelt har kravspesifikasjoner inneholdt lister med detaljerte krav på formen: Systemet skal. Gjennom å fortelle historier i form av bruksmønstre ser man ikke på enkeltegenskaper, men på samspill. Det øker forståelsen og bedrer kommunikasjonen mellom brukere og utviklere fordi det klarere kommer frem hvilken verdi systemet skal gi brukeren. Samspillet beskrives altså i form av en historie som detaljerer flyten av hendelser mellom brukere og systemet. Hos enkelte forfattere finner man begrepet scenario brukt om den detaljerte flyten av hendelser. Noen bruker dette begrepet om instanser av bruksmønstre. Med det mener de at i en konkret situasjon har et buksmønster et helt bestemt forløp og et konkret sett med data. Man trekker parallellen til klasser og objekter (instanser). Man kan si at en klasse er en beskrivelse av hva objekter kan gjøre, mens man kan ha mange objekter som gjør de samme tingene, men med forskjellige data (verdier på attributtene). side 11 av 35

12 I enkelte bøker kan man finne at det skilles mellom hva man kaller essensielle bruksmønstre og reelle bruksmønster. Et essensielt bruksmønster er et hendelsesforløp som utrykkes på en ideell form. Det vil si at den er mer eller mindre fri for implementasjonsdetaljer. Spesielt gjelder det detaljer knyttet til brukergrensesnittet. Reelle (eller konkrete) bruksmønster er hendelsesforløp beskrevet i detaljerte implementasjonstermer. Hvis det inngår brukergrensesnitt vises disse med detaljert plassering av kontroller og felter. Her er to eksempler fra samspillet med en minibankterminal. Essensiell: Kunden identifiserer seg. Kunden presenteres for forskjellige valgmuligheter osv Reell: Kunden setter inn sitt kort. Systemet ber om PIN kode. Kunden taster inn koden. Systemet viser en meny med valgmuligheter osv Det er med andre ord også her mulighet for begrepsforvirring. Scenario er for mange det samme som reelt bruksmønster. Larman bruker begrepet scenario om historien som fortelles. Det vil si at et scenario kan være både essensielt og reelt (konkret). Men det vi skal legge vekt på er at bruksmønstermodellering er historiefortelling. Det er ikke å tegne diagrammer. Diagrammer er nyttige for visualisering og kommunikasjon. Men historien som detaljerer flyten av hendelser er det essensielle. Mens historiene i Jacobsons bruksmønster var ustrukturerte legges det nå vekt på at bruksmønster skal fortelles i strukturert format. Det er flere måter å gjøre dette på. I (Larman, 2002) finner man den mest omfattende måten. I (Quantrani, 2000) finner vi et noe enklere oppsett. Det har denne formen: side 12 av 35

13 X. Hendelsesforløpet for bruksmønster <navn> X.1 PREBETINGELSE X.2 Hovedløp X.3 Sideløp (hvis det finnes) X.4 Alternative løp X er et tall som identifiserer et scenario. Vi bruker et eksemplet fra et program som skal beregne areal og omkrets for geometriske figurene for å vise hvordan historien i et bruksmønster kan skrives etter denne malen. Bruksmønsteret har vi kalt BeregningAvArealOgOmkrets og aktøren Figurberegner. 1. Hendelsesforløpet for bruksmønster BeregningAvArealOgOmkrets 1.1. Prebetingelse. Ingen (dvs at det ikke er noen annen bruksmønster som må være utført før denne kan starte) Hovedløp. Dette bruksmønster starter med at det kommer opp et skjermbilde som viser en sirkel, et rektangel og et triangel. FigurBeregner har nå mulighet for å få utført beregning av areal og omkrets for slike figurer. FigurBeregner klikker på en av figurene. Hvis figuren er en sirkel, utføres S-1: BeregnSirkel. Hvis figuren er et rektangel, utføres S-2: BeregnRektangel. Hvis figuren er et triangel, utføres S-3: BeregnTriangel. FigurBeregner kan også klikke på ikonet for å avslutte. Da avsluttes bruksmønster en Sideløp S-1: BeregnSirkel. Programmet viser en dialog med et felt for innsetting av radius. FigurBeregner setter inn en radius og klikker på en knapp merket Beregn (A-1). S-4 utføres. S-2: BeregnRektangel. Programmet viser en dialog med et felt for innsetting av høyde og bredde. FigurBeregner setter inn høyde og bredde og klikker på en knapp merket Beregn (A-1). S-4 utføres. S-3: BeregnTriangel. Programmet viser en dialog med et felt for innsetting av triangelets tre sider. FigurBeregner setter inn de tre sider og klikker på en knapp merket Beregn (A-1). S-4 utføres. S-4: VisResultat. Programmet beregner areal og omkrets. En dialog som viser resultatet spretter frem. FigurBeregner klikker på en knapp merket OK og programmet viser skjermbildet med figurene igjen. FigurBeregner kan nå få utført nye beregninger eller avslutte programmet Alternative løp. A-1: Ugyldig verdi. Denne bruksmønster starter når en ugyldig verdi for et datafelt er satt inn. En dialog spretter frem med forklaring av problemet og FigurBeregner får mulighet til å sette inn en ny verdi. Den enkelte står fritt til å velge den formen som man mener er best. Det er en smakssak. side 13 av 35

14 En bruksmønster kan være mer eller mindre detaljert avhengig av hvor langt man er kommet med det: Høynivå (brief) En kortfattet beskrivelse av hendelsesforløpet. Bruksmønster identifiseres med navn og historien består av noen få linjer. Kausal (causal) En fri tekst historie som kan bestå av flere avsnitt som dekker flere scenarier. Fullstendig (fully dressed) Den mest omfattende og strukturerte form. Hvordan finne bruksmønster Etter hvert som bruksmønster har økt i popularitet, har også metodene for å finne dem endret seg. Toneangivende eksperter på skriving av bruksmønstre som Cockburn (Cockburn, 2001), legger han vekt på å identifisere mål hver enkelt aktør har med systemet, dvs hva aktøren ønsker å oppnå av verdi fra systemet. Definer så bruksmønster for hvert av målene. Dette er et skifte fra tidligere oppfatninger om at man oppdager bruksmønster mer eller mindre direkte, til å fokusere på måloppnåelse og deretter finne bruksmønster som viser hvordan målene oppnås i samspill med systemet. Det å finne og definere bruksmønster er ingen enkel oppgave. Vi tror derfor at man godt kan kjenne til og bruke flere måter. Selve arbeidet kan gjøres i idédugnader. I (Larman, 2002) finner man også retningslinjer for hva som er et bruksmønster. Nybegynnere har en tendens til å la enkelttrinn bli bruksmønster. Spesielt gjelder det folk som er vant til å tenke informasjonsflyt. Men bruksmønster er ikke flyt av informasjon. Det er historier som forteller samspillet mellom bruker og system. Legg disse fortellingene på et relativt høyt nivå. Som Larman skriver: I forbindelse med analyse av krav til datamaskinapplikasjoner, legger man bruksmønster på nivået for elementære forretningsprosesser. En elementær forretningsprosess er definert som: En oppgave som utføres av en person på ett sted til en gitt tid, som svar på en hendelse i virksomheten. Oppgaven skal resultere i noe som har målbar verdi for virksomheten. Data skal deretter være i en konsistent tilstand. Mer konkret foreslår Larman denne fremgangsmåten: 1. Fastsett grensene for systemet. 2. Identifiser primære aktører. Der er de som har mål de ønsker å nå gjennom de tjenester systemet må tilby. side 14 av 35

15 3. For hver primæraktør identifiseres målene. Legg målene på et nivå som svarer til definisjonene for en elementær forretningsprosess. 4. Definer bruksmønster som tilfredsstiller disse målene. Gi bruksmønster ene navn som samsvarer med målene. Larman skiller altså mellom flere typer av aktører. Disse er: Primære aktører. Det er de som når mål gjennom bruk av systemet. Støtteaktører. Det er slike som tilbyr tjenester til systemet. Utenforstående aktør. Det er slike som har interesse av systemet uten å være direkte involvert i samspillet med systemet. Aktører kan være både mennesker og andre systemer. Primære aktører er gjerne mennesker, mens støtteaktører oftest er andre systemer. Utenforstående aktører kan være etater eller institusjoner. Gjennom å finne slike sikrer man at alle krav til systemet blir identifisert og tatt vare på. Etter at bruksmønster er identifisert skal de rangeres. Det innebærer å finne ut hvilke bruksmønster som skal realiseres i hvilke iterasjoner i utviklingsprosessen. Her er noen kriterier for rangering av bruksmønster. Det vil si hvilke man skal ta sikte på å realisere i de tidlige inkrement: bruksmønster som har vesentlig innvirkning på utformingen av systemarkitekturen bruksmønster som gir mye informasjon og innsikt uten for store anstrengelser bruksmønster som det knytter seg risiko til eller som er tidskritiske eller har kompleks funksjonalitet bruksmønster som krever ny og risikabel teknologi bruksmønster som fører til økte inntekter eller reduserte kostnader Og glem ikke oppstarts bruksmønster en. Alle systemer har en slik. Den må gjennomløpes før andre bruksmønster kan utføres Bruksmønsterdiagrammet Som understreket tidligere er hovedoppgaven med bruksmønster modellering å fortelle historier. Men i visse sammenhenger kan bilder si mer enn ord. UML, som vi skal se nærmere på, gir oss bruksmønsterdiagrammer som et egnet redskap for det formålet. Det er vanlig for nybegynnere å se på bruksmønsterdiagrammet som et av målene i analysen. Men som poengtert foran så er hovedoppgaven å skrive fortellinger. På den annen side så vil et diagram på en kortfattet måte kommunisere hvilke aktører og bruksmønster som er funnet Problemdomenemodellen Den neste modellen man skal arbeide med i analysen er problemdomenemodellen. Et annet navn som brukes er den konseptuelle modellen. Det er en klassemodell som skal hjelpe oss til side 15 av 35

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner

Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner Johan Gudheim Hansen Master i informatikk Oppgaven levert: September 2007 Hovedveileder: Knut-Helge Ronæs Rolland, IDI Biveileder(e): Anders Christensen,

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer