BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august R.C.S. Luxembourg: B.6317

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august 2009. R.C.S. Luxembourg: B.6317"

Transkript

1 BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap 31. august 2009 R.C.S. Luxembourg: B.6317

2

3 Innhold Brev fra Formannen i BGF 2 Kapitalforvalternes rapport 3 Styre 5 Forvaltning og administrasjon 5 Rapport om nettoformue 6 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen 12 Rapport om operasjoner og endringer i nettoformue 26 Rapport om endringer i utestående andeler 36 Investeringsportefølje Asian Dragon Fund 49 Asian Tiger Bond Fund 51 China Fund 54 Continental European Flexible Fund 56 Emerging Europe Fund 58 Emerging Markets Fund 60 Emerging Markets Bond Fund 62 Euro Bond Fund 65 Euro Corporate Bond Fund 72 Euro Reserve Fund (1) 78 Euro Short Duration Bond Fund 79 Euro-Markets Fund 86 European Fund 87 European Enhanced Equity Yield Fund 89 European Focus Fund 92 European Growth Fund 93 European Opportunities Fund 95 European Value Fund 99 Fixed Income Global Opportunities Fund 100 Global Allocation Fund 103 Global Corporate Bond Fund 114 Global Dynamic Equity Fund 122 Global Enhanced Equity Yield Fund 131 Global Equity Fund 135 Global Government Bond Fund 137 Global High Yield Bond Fund 141 Global Inflation Linked Bond Fund (1) 146 Global Opportunities Fund 148 Global SmallCap Fund 151 India Fund 154 Japan Fund 155 Japan Small & MidCap Opportunities Fund (2) 157 Japan Value Fund 159 Latin American Fund 160 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 162 New Energy Fund 165 Pacific Equity Fund 167 Strategic Allocation Fund (Euro) 169 Strategic Allocation Fund (US Dollar) 174 Swiss Opportunities Fund 179 United Kingdom Fund 180 US Basic Value Fund 182 US Dollar Core Bond Fund 183 US Dollar High Yield Bond Fund 192 US Dollar Reserve Fund (2) 198 US Dollar Short Duration Bond Fund 199 US Flexible Equity Fund 203 US Focused Value Fund 205 US Government Mortgage Fund 206 US Growth Fund 208 US Small & MidCap Opportunities Fund (2) 209 US SmallCap Value Fund 212 World Bond Fund 214 World Energy Fund 220 World Financials Fund 222 World Gold Fund 224 World Healthscience Fund 226 World Income Fund 227 World Mining Fund 232 World Technology Fund 234 Noter til regnskapet 236 Uavhengig Revisors Rapport 245 Generell informasjon 247 (1), (2) Se notene. Tegninger kan bare skje på grunnlag av gjeldende Prospekt, sammen med nyeste reviderte årsrapport og regnskap samt urevidert delårsrapport og regnskap. Kopier kan fås fra Senter for investortjenester, Kontorservice, Kapitalforvalteren eller en av distributørene. Den reviderte årsrapportens juridisk bindende språk er engelsk. Den norske oversettelsen skaffes til veie kun i informasjonsøyemed. Revidert årsberetning og regnskap 1

4 Brev fra Formannen i BGF August 2009 Kjære Andelshaver Det er med glede jeg sender deg en oppdatering om aktivitetene til BlackRock Global Funds (BGF) de siste 12 månedene, frem til utgangen av august Fondenes resultater beskrives nærmere i Kapitalforvalternes rapport, som er et eget dokument. Der vil du se at de seks første månedene av BGFs regnskapsår var svært vanskelige for alle markeder, men at BGF-fondene kan vise til svært gode resultater etter at kursene begynte å stige igjen i mars. På grunn av den vanskelige situasjonen i august i fjor, forsøkte investorene å redusere risikonivået i porteføljene sine, og markedene opplevde en kraftig nedgang. Siden bunnen ble nådd i midten av mars, har det imidlertid vært oppgang på tvers av kapitalmarkedene, riktignok med høye volatilitetsnivåer. Totalt sett sank imidlertid MSCI World Index (en bred indikator for globale aksjemarkeder) med 17 % (i USD) i løpet av 12-månedersperioden. Som et resultat av dette falt BGF-fondene i løpet av året fra USD 80 milliarder til USD 65 milliarder med hensyn til aktiva under forvaltning. Det har imidlertid vært en klar bedring på obligasjons- og aksjemarkedene i løpet av de siste seks månedene: MSCI World Index har gått opp med 47 % (i USD). Denne oppgangen gjenspeiles også i resultatene for BGF-fondene, der det har vært en betydelig netto kapitalinngang de siste månedene. Dette har medført at utviklingen fra regnskapsårets første seks måneder er snudd. De aller fleste av aksjefondene til BGF opplevde fall i verdien på aktiva under forvaltning i løpet av de siste 12 månedene. Det var imidlertid unntak, blant annet Global Corporate Bond, Euro Short Duration Bond, China Fund og European Fund, der aktivaene økte med henholdsvis 862 % (fra USD til USD ), 407 % (fra USD til USD ), 359 % (fra USD til USD ) og 322 % (fra USD til USD ). Alle disse fondene kan vise til stor kapitalinngang og solide resultater. Det kan se ut til at investorene fikk tilbake sin appetitt på risiko i andre halvdel av regnskapsåret og gikk bort fra visse obligasjonsfond, særlig fond med et betydelig innslag av statsobligasjoner, som nå gir lav avkastning i historisk sammenheng. Netto kapitalinngang i aksjefond har imidlertid vært særlig positiv i andre halvdel av perioden. Vi fortsetter å forvalte BGF-fondenes egenkapitalspredning på en aktiv måte for å sørge for at den dekker våre kunders fremtidige behov. To fond ble lansert, to fondsfusjoner fant sted, og to fond ble avviklet i løpet av perioden. I kronologisk rekkefølge gjelder dette følgende: Conservative Allocation Fund (USD) og Conservative Allocation Fund (Euro) ble fusjonert til Global Allocation Fund (23. januar 2009). Dynamic Reserve Fund ble avviklet (26. januar 2009). Global Capital Securities Absolute Return Fund ble avviklet (24. april 2009). Global Inflation Linked Bond Fund ble lansert (19. juni 2009). Euro Reserve Fund ble lansert (24. juli 2009). Dette nye fondet ble opprettet etter fisjonen av den euro-sikrede andelen av Reserve Fund. Aktivaene i amerikanske dollar er fortsatt i det opprinnelige fondet (som nå heter US Dollar Reserve Fund). Hvis du har spørsmål angående noe av dette, kan du kontakte oss via Web-området vårt: Med vennlig hilsen Nicholas Hall 2 BlackRock Global Funds (BGF)

5 Kapitalforvalternes rapport Resultatoversikt 1. september august 2009 Et år vi sent vil glemme 2008 ble et år som investorene har mest lyst til å glemme, men som i stedet har festet seg i hukommelsen. Den avgjørende hendelsen ser ut til å ha vært konkursbegjæringen fra Lehman Brothers i midten av september. Dette tvang markedene til å innse at høyt profilerte finansinstitusjoner kan gå konkurs. Etter dette kom tilliten, likviditeten og stabiliteten i det globale finanssystemet under alvorlig press da investorene flyktet i panikk fra risiko. Lehman Brothers kollaps utløste en stillstand i låneaktiviteten mellom banker, noe som førte til en bølge av konkurser og nestenkonkurser i banknæringen. Det var på grunn av dette at regjeringer verden over forpliktet seg til å bruke enorme summer for å støtte finanssystemet. Trass i summenes enorme størrelse klarte ikke de ulike statlige initiativene å berolige investorene, og i fjerde kvartal av 2008 var de globale finansmarkedene sterkt preget av panikk. Markedene var dominert av to ting tilbakebetaling av gjeld og aversjon mot risiko. I dette klimaet skyndte investorene seg med å frigjøre kapital fra sine beholdninger, uten tanke på verdi. Dette salget i svake og fallende markeder så ut til å forsterke uroen i markedet, og førte til at investorer solgte i redsel, noe som forsterket det nedadgående presset. Ettersom krisen fortsatte, ble tiltakene innen penge- og finanspolitikk intensivert globalt. Disse lyktes i å forhindre et omfattende systemkollaps, men kredittkrisens påvirkning på realøkonomien ble alvorlig. De økonomiske forholdene var skjøre selv før finanskrisen hadde nådd toppen. Etter hvert som presset på banker og andre finansinstitusjoner økte, svarte de med å redusere utlån og kreve høyere lånekostnader, innskrenke bedriftenes og forbrukernes tilgang til kreditt, og dermed redusere deres evne til å bruke penger. Sluttresultatet var en bratt og omfattende nedgangsperiode for økonomisk aktivitet over hele den industrialiserte verden og i fremvoksende markeder, siden bedrifter og forbrukere reduserte forbruket betydelig. Det synes ikke å være noen overdrivelse å si at etterspørselen kollapset i fjerde kvartal av 2008, og dermed utløste en alvorlig global nedgangskonjunktur. Ettersom den globale industriproduksjonen falt i et nesten historisk tempo, sank etterspørselen etter mange råvarer, fra industrimetaller til olje og gass. På vei inn i 2009 begynte fokuset i de globale finansmarkedene å flytte seg fra problemer i finanssystemet til risikoen for den globale økonomien. Markedene startet året med svak optimisme, delvis hjulpet av nye kunngjøringer om globale stimulanspakker innenfor finans- og pengepolitikk. Det fulgte imidlertid en fornyet trend med risikoaversjon, noe høy salgsaktivitet på de globale aksjemarkedene vitnet om. Investorene så ut til å regne med at det ville komme en kraftig global økonomisk nedgang med negative konsekvenser for bedriftenes overskudd. 6. mars 2009 nådde aksjemarkedene det som ser ut til å ha vært bunnen i inneværende syklus. Risikoaktiva (inkludert aksjer og kreditt) opplevde senere et bemerkelsesverdig oppsving da bedriftenes og forbrukernes tillit begynte å øke, og investorene begynte å se begynnelsen på en global økonomisk oppgang. Bakgrunnen for denne optimismen var gjenåpning av kredittmarkeder, aktiv reflasjonspolitikk og positive resultater i andre kvartal. Mot slutten av andre kvartal var det blitt åpenbart at risikoen for en omfattende økonomisk depresjon var betydelig redusert. Etter hvert som fremvoksende økonomier (særlig Kina) begynte å komme på beina, begynte etterspørselen å øke samtidig som det nedadgående presset ble redusert. Forbruket ser ut til å øke, og bedriftenes tillit er styrket, noe som fører til forventninger om at den globale økonomien vil oppleve en viss vekst i andre halvdel av Påvirkningen på finansmarkedene Salgsaktiviteten som ble utløst av Lehman Brotherskonkursen, var vilkårlig: Nesten alle aktivaklasser, blant annet aksjer, kredittrelatert rente, råvarer og eiendom, opplevde totalt sett tilbakegang i perioden. Selv om de fleste globale aksjemarkeder har opplevd oppgang hittil i 2009, har de ennå ikke kompensert for nedgangen i siste del av 2008 og begynnelsen av De fleste globale aksjemarkedene (med unntak av aksjemarkedet i Kina) var cirka 10 % 20 % lavere ved utgangen av 12-månedersperioden. Innen rentemarkedene har differansen mellom avkastning fra selskapsobligasjoner og avkastning fra statsobligasjoner nesten aldri vært større enn på høyden av finanskrisen på grunn av frykten for misligholdte bedriftslån. Når aversjonen mot risiko begynte å minke, begynte investorene å bevege seg bort fra de tryggeste statsobligasjonene til aktiva med høyere risiko. Avkastningen på statsobligasjoner (som beveger seg i motsatt retning av kurser) ble senere rekordhøy i andre kvartal av 2009, samtidig som selskapsobligasjoner av investeringskvalitet og med høy avkastning opplevde en kraftig oppgang. Resultater for aksjefond Aksefondene våre unnslapp ikke den vilkårlige salgsaktiviteten i slutten av 2008 og begynnelsen av Mange av fondene våre viste seg å være mer robuste enn parallelle fond. Dette gjaldt særlig våre europeiske aksjefond, som kan vise til bedre resultater enn normgivende verdier og mange konkurrerende fond i 12-månedersperioden. Likevel hadde de fleste av aksjefondene våre negativ avkastning i perioden som helhet. De eneste unntakene var China Fund og World Gold Fund. Førstnevnte dro fordel av den kraftige oppgangen i kinesiske aksjer i første halvdel av 2009, og sistnevnte av gullets status som en "trygg havn" i perioder med turbulens på finansmarkedene. Revidert årsberetning og regnskap 3

6 Kapitalforvalternes rapport Resultatoversikt 1. september august 2009 fortsatt Resultater for fond med blandede aktiva Vårt diversifiserte Global Allocation Fund, som har renteinstrumenter og kontanter i tillegg til aksjer, genererte langt mer beskjedne tap enn det bredere aksjemarkedet i 12-månedersperioden. Likevel var nedgangen ved utgangen av perioden bare på litt over 5 %. Resultater for rentefond I motsetning til aksjefondene våre har de fleste av rentefondene våre gitt positiv avkastning i 12-månedersperioden som helhet. Unntakene var enkelte fond som investerer i aktiva som oppfattes som mer risikofylte og mindre likvide lån til fremvoksende markeder og selskapsobligasjoner med høy avkastning. Best resultater innenfor renteinvesteringer oppnådde Euro Bond Fund og Euro Short Duration Bond Fund, som med god margin passerte både normgivende verdier og mange konkurrerende fond. Fremtidsutsikter På grunn av nedgangens alvorlighetsgrad og art og underliggende strukturelle problemer i form av høy og stigende arbeidsledighet, fortsatt tilbakebetaling av gjeld og myndigheter som forsøker å reparere sine finansielle posisjoner ved å øke skatter og avgifter og redusert forbruk møtes den økonomiske oppgangen fortsatt med stor skepsis. Det er sannsynlig at investorene fortsatt vil være følsomme overfor endringer i økonomiske data og rapportert fortjeneste, og diskusjonen om bærekraften til og den manglende balansen i den globale oppgangen vil fortsette en stund til. Derfor mener vi at fornyet fokus på aktivafordeling og risikostyring er avgjørende. Vi anbefaler alltid å holde fast ved langsiktige mål og å satse på en diversifisert tilnærming for å oppnå en optimal balanse mellom risiko og fortjeneste. 4 BlackRock Global Funds (BGF)

7 Styre Forvaltning og administrasjon fortsatt Styreformann Nicholas Hall (fra 1. juli 2009) Uavhengig styremedlem 85 Briarwood Road London SW4 9PJ UK Robert Fairbairn (til 1. juli 2009) Viseformann, leder for BlackRock Global Client Group BlackRock Financial Management Inc Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, NY 10055, USA Styremedlemmer Donald Burke Uavhengig styremedlem 16 Ivy Court Langhorne Pennsylvania 19047, USA James Charrington Adm. direktør, leder for detaljvirksomhet, EMEA Pacific BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, UK Frank P. Le Feuvre Managing Director BlackRock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR, Kanaløyene Emilio Novela Berlin Uavhengig styremedlem Paseo de la Castellana 40 bis 4a Planta, Madrid, Spania Geoffrey Radcliffe Managing Director BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Jean-Claude Wolter Avocat Honoraire 11B boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Forvaltning og administrasjon Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Investeringsrådgiver BlackRock Financial Management, Inc., Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, NY 10055, USA BlackRock International, Ltd 40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB, Skottland BlackRock Investment Management, LLC 800 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536, USA BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, UK BlackRock (Hong Kong) Limited: Suites Tower 6, The Gateway Tsimshatsui, Kowloon Hong-Kong, Kina BlackRock Japan Co. Limited: Sapia Tower Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo, Japan Hoveddistributør og kapitalforvalter* BlackRock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR, Kanaløyene Investortjenester Skriftlige forespørsler: BlackRock Investment Management (UK) Limited, c/o BlackRock (Luxembourg) S.A., P.O. Box 1058, L-1010 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Alle andre forespørsler: Tlf.: , Faks: Depotmottaker The Bank of New York Mellon (International) Ltd, Luxembourg-avdelingen Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Fondregnskapsfører The Bank of New York Mellon (International) Ltd, Luxembourg-avdelingen Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Overføringsagent og Registrator J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Uavhengig revisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Juridiske rådgivere I Luxembourg Linklaters LLP 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Børsnoteringsrepresentant J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Betalingsagenter En liste over betalingsagenter finnes på side 247. Forretningskontor Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg *Fra 1. august 2009 er ikke BlackRock (Channel Islands) Limited lenger kapitalforvalter. Fra denne datoen har BlackRock (Luxembourg) S.A. utnevnt og vil ha direkte tilsyn med Selskapets investeringsrådgivere. Revidert årsberetning og regnskap 5

8 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 BlackRock Asian Continental Emerging Euro Global Asian Tiger European Emerging Emerging Markets Euro Corporate Funds til Dragon Bond China Flexible Europe Markets Bond Bond Bond Fondnavn Note sammen Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue ( ) ( ) 2(a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) BlackRock Global Funds (BGF)

9 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt Euro Short European Fixed Income Euro Duration Euro- Enhanced European European European European Global Reserve Bond Markets European Equity Yield Focus Growth Opportunities Value Opportunities Fondnavn Note Fund (1) Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (37.026) ( ) ( ) 2(a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) 360 2(c) 2(a,c) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (1) Nytt Fond lansert, se note 1 for ytterligere informasjon. Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 7

10 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt Global Global Global Global Enhanced Global Global Inflation Global Corporate Dynamic Equity Global Government High Yield Linked Global Global Allocation Bond Equity Yield Equity Bond Bond Bond Opportunities SmallCap Fondnavn Note Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund (1) Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue ( ) ( ) ( ) ( ) (a) (a) (a) 2(a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (1) Nytt Fond lansert, se note 1 for ytterligere informasjon. 8 BlackRock Global Funds (BGF)

11 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt Japan Local Emerging Strategic Strategic Small & MidCap Japan Latin Markets Short New Pacific Allocation Allocation India Japan Opportunities Value American Duration Bond Energy Equity Fund Fund Fondnavn Note Fund Fund Fund (2) Fund Fund Fund Fund Fund (Euro) (US Dollar) Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue ( ) ( ) ( ) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (2) Fondet har fått nytt navn, se Note 1 for ytterligere informasjon. Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 9

12 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt US US Dollar US Dollar US Dollar US US US Swiss United Basic Core High Yield US Dollar Short Duration Flexible Focused Government Opportunities Kingdom Value Bond Bond Reserve Bond Equity Value Mortgage Fondnavn Note Fund Fund Fund Fund Fund Fund (2) Fund Fund Fund Fund CHF Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue ( ) ( ) ( ) ( ) (a) (a) (a) 2(a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (2) Fondet har fått nytt navn, se Note 1 for ytterligere informasjon. 10 BlackRock Global Funds (BGF)

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer