BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august R.C.S. Luxembourg: B.6317

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august 2009. R.C.S. Luxembourg: B.6317"

Transkript

1 BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap 31. august 2009 R.C.S. Luxembourg: B.6317

2

3 Innhold Brev fra Formannen i BGF 2 Kapitalforvalternes rapport 3 Styre 5 Forvaltning og administrasjon 5 Rapport om nettoformue 6 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen 12 Rapport om operasjoner og endringer i nettoformue 26 Rapport om endringer i utestående andeler 36 Investeringsportefølje Asian Dragon Fund 49 Asian Tiger Bond Fund 51 China Fund 54 Continental European Flexible Fund 56 Emerging Europe Fund 58 Emerging Markets Fund 60 Emerging Markets Bond Fund 62 Euro Bond Fund 65 Euro Corporate Bond Fund 72 Euro Reserve Fund (1) 78 Euro Short Duration Bond Fund 79 Euro-Markets Fund 86 European Fund 87 European Enhanced Equity Yield Fund 89 European Focus Fund 92 European Growth Fund 93 European Opportunities Fund 95 European Value Fund 99 Fixed Income Global Opportunities Fund 100 Global Allocation Fund 103 Global Corporate Bond Fund 114 Global Dynamic Equity Fund 122 Global Enhanced Equity Yield Fund 131 Global Equity Fund 135 Global Government Bond Fund 137 Global High Yield Bond Fund 141 Global Inflation Linked Bond Fund (1) 146 Global Opportunities Fund 148 Global SmallCap Fund 151 India Fund 154 Japan Fund 155 Japan Small & MidCap Opportunities Fund (2) 157 Japan Value Fund 159 Latin American Fund 160 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 162 New Energy Fund 165 Pacific Equity Fund 167 Strategic Allocation Fund (Euro) 169 Strategic Allocation Fund (US Dollar) 174 Swiss Opportunities Fund 179 United Kingdom Fund 180 US Basic Value Fund 182 US Dollar Core Bond Fund 183 US Dollar High Yield Bond Fund 192 US Dollar Reserve Fund (2) 198 US Dollar Short Duration Bond Fund 199 US Flexible Equity Fund 203 US Focused Value Fund 205 US Government Mortgage Fund 206 US Growth Fund 208 US Small & MidCap Opportunities Fund (2) 209 US SmallCap Value Fund 212 World Bond Fund 214 World Energy Fund 220 World Financials Fund 222 World Gold Fund 224 World Healthscience Fund 226 World Income Fund 227 World Mining Fund 232 World Technology Fund 234 Noter til regnskapet 236 Uavhengig Revisors Rapport 245 Generell informasjon 247 (1), (2) Se notene. Tegninger kan bare skje på grunnlag av gjeldende Prospekt, sammen med nyeste reviderte årsrapport og regnskap samt urevidert delårsrapport og regnskap. Kopier kan fås fra Senter for investortjenester, Kontorservice, Kapitalforvalteren eller en av distributørene. Den reviderte årsrapportens juridisk bindende språk er engelsk. Den norske oversettelsen skaffes til veie kun i informasjonsøyemed. Revidert årsberetning og regnskap 1

4 Brev fra Formannen i BGF August 2009 Kjære Andelshaver Det er med glede jeg sender deg en oppdatering om aktivitetene til BlackRock Global Funds (BGF) de siste 12 månedene, frem til utgangen av august Fondenes resultater beskrives nærmere i Kapitalforvalternes rapport, som er et eget dokument. Der vil du se at de seks første månedene av BGFs regnskapsår var svært vanskelige for alle markeder, men at BGF-fondene kan vise til svært gode resultater etter at kursene begynte å stige igjen i mars. På grunn av den vanskelige situasjonen i august i fjor, forsøkte investorene å redusere risikonivået i porteføljene sine, og markedene opplevde en kraftig nedgang. Siden bunnen ble nådd i midten av mars, har det imidlertid vært oppgang på tvers av kapitalmarkedene, riktignok med høye volatilitetsnivåer. Totalt sett sank imidlertid MSCI World Index (en bred indikator for globale aksjemarkeder) med 17 % (i USD) i løpet av 12-månedersperioden. Som et resultat av dette falt BGF-fondene i løpet av året fra USD 80 milliarder til USD 65 milliarder med hensyn til aktiva under forvaltning. Det har imidlertid vært en klar bedring på obligasjons- og aksjemarkedene i løpet av de siste seks månedene: MSCI World Index har gått opp med 47 % (i USD). Denne oppgangen gjenspeiles også i resultatene for BGF-fondene, der det har vært en betydelig netto kapitalinngang de siste månedene. Dette har medført at utviklingen fra regnskapsårets første seks måneder er snudd. De aller fleste av aksjefondene til BGF opplevde fall i verdien på aktiva under forvaltning i løpet av de siste 12 månedene. Det var imidlertid unntak, blant annet Global Corporate Bond, Euro Short Duration Bond, China Fund og European Fund, der aktivaene økte med henholdsvis 862 % (fra USD til USD ), 407 % (fra USD til USD ), 359 % (fra USD til USD ) og 322 % (fra USD til USD ). Alle disse fondene kan vise til stor kapitalinngang og solide resultater. Det kan se ut til at investorene fikk tilbake sin appetitt på risiko i andre halvdel av regnskapsåret og gikk bort fra visse obligasjonsfond, særlig fond med et betydelig innslag av statsobligasjoner, som nå gir lav avkastning i historisk sammenheng. Netto kapitalinngang i aksjefond har imidlertid vært særlig positiv i andre halvdel av perioden. Vi fortsetter å forvalte BGF-fondenes egenkapitalspredning på en aktiv måte for å sørge for at den dekker våre kunders fremtidige behov. To fond ble lansert, to fondsfusjoner fant sted, og to fond ble avviklet i løpet av perioden. I kronologisk rekkefølge gjelder dette følgende: Conservative Allocation Fund (USD) og Conservative Allocation Fund (Euro) ble fusjonert til Global Allocation Fund (23. januar 2009). Dynamic Reserve Fund ble avviklet (26. januar 2009). Global Capital Securities Absolute Return Fund ble avviklet (24. april 2009). Global Inflation Linked Bond Fund ble lansert (19. juni 2009). Euro Reserve Fund ble lansert (24. juli 2009). Dette nye fondet ble opprettet etter fisjonen av den euro-sikrede andelen av Reserve Fund. Aktivaene i amerikanske dollar er fortsatt i det opprinnelige fondet (som nå heter US Dollar Reserve Fund). Hvis du har spørsmål angående noe av dette, kan du kontakte oss via Web-området vårt: Med vennlig hilsen Nicholas Hall 2 BlackRock Global Funds (BGF)

5 Kapitalforvalternes rapport Resultatoversikt 1. september august 2009 Et år vi sent vil glemme 2008 ble et år som investorene har mest lyst til å glemme, men som i stedet har festet seg i hukommelsen. Den avgjørende hendelsen ser ut til å ha vært konkursbegjæringen fra Lehman Brothers i midten av september. Dette tvang markedene til å innse at høyt profilerte finansinstitusjoner kan gå konkurs. Etter dette kom tilliten, likviditeten og stabiliteten i det globale finanssystemet under alvorlig press da investorene flyktet i panikk fra risiko. Lehman Brothers kollaps utløste en stillstand i låneaktiviteten mellom banker, noe som førte til en bølge av konkurser og nestenkonkurser i banknæringen. Det var på grunn av dette at regjeringer verden over forpliktet seg til å bruke enorme summer for å støtte finanssystemet. Trass i summenes enorme størrelse klarte ikke de ulike statlige initiativene å berolige investorene, og i fjerde kvartal av 2008 var de globale finansmarkedene sterkt preget av panikk. Markedene var dominert av to ting tilbakebetaling av gjeld og aversjon mot risiko. I dette klimaet skyndte investorene seg med å frigjøre kapital fra sine beholdninger, uten tanke på verdi. Dette salget i svake og fallende markeder så ut til å forsterke uroen i markedet, og førte til at investorer solgte i redsel, noe som forsterket det nedadgående presset. Ettersom krisen fortsatte, ble tiltakene innen penge- og finanspolitikk intensivert globalt. Disse lyktes i å forhindre et omfattende systemkollaps, men kredittkrisens påvirkning på realøkonomien ble alvorlig. De økonomiske forholdene var skjøre selv før finanskrisen hadde nådd toppen. Etter hvert som presset på banker og andre finansinstitusjoner økte, svarte de med å redusere utlån og kreve høyere lånekostnader, innskrenke bedriftenes og forbrukernes tilgang til kreditt, og dermed redusere deres evne til å bruke penger. Sluttresultatet var en bratt og omfattende nedgangsperiode for økonomisk aktivitet over hele den industrialiserte verden og i fremvoksende markeder, siden bedrifter og forbrukere reduserte forbruket betydelig. Det synes ikke å være noen overdrivelse å si at etterspørselen kollapset i fjerde kvartal av 2008, og dermed utløste en alvorlig global nedgangskonjunktur. Ettersom den globale industriproduksjonen falt i et nesten historisk tempo, sank etterspørselen etter mange råvarer, fra industrimetaller til olje og gass. På vei inn i 2009 begynte fokuset i de globale finansmarkedene å flytte seg fra problemer i finanssystemet til risikoen for den globale økonomien. Markedene startet året med svak optimisme, delvis hjulpet av nye kunngjøringer om globale stimulanspakker innenfor finans- og pengepolitikk. Det fulgte imidlertid en fornyet trend med risikoaversjon, noe høy salgsaktivitet på de globale aksjemarkedene vitnet om. Investorene så ut til å regne med at det ville komme en kraftig global økonomisk nedgang med negative konsekvenser for bedriftenes overskudd. 6. mars 2009 nådde aksjemarkedene det som ser ut til å ha vært bunnen i inneværende syklus. Risikoaktiva (inkludert aksjer og kreditt) opplevde senere et bemerkelsesverdig oppsving da bedriftenes og forbrukernes tillit begynte å øke, og investorene begynte å se begynnelsen på en global økonomisk oppgang. Bakgrunnen for denne optimismen var gjenåpning av kredittmarkeder, aktiv reflasjonspolitikk og positive resultater i andre kvartal. Mot slutten av andre kvartal var det blitt åpenbart at risikoen for en omfattende økonomisk depresjon var betydelig redusert. Etter hvert som fremvoksende økonomier (særlig Kina) begynte å komme på beina, begynte etterspørselen å øke samtidig som det nedadgående presset ble redusert. Forbruket ser ut til å øke, og bedriftenes tillit er styrket, noe som fører til forventninger om at den globale økonomien vil oppleve en viss vekst i andre halvdel av Påvirkningen på finansmarkedene Salgsaktiviteten som ble utløst av Lehman Brotherskonkursen, var vilkårlig: Nesten alle aktivaklasser, blant annet aksjer, kredittrelatert rente, råvarer og eiendom, opplevde totalt sett tilbakegang i perioden. Selv om de fleste globale aksjemarkeder har opplevd oppgang hittil i 2009, har de ennå ikke kompensert for nedgangen i siste del av 2008 og begynnelsen av De fleste globale aksjemarkedene (med unntak av aksjemarkedet i Kina) var cirka 10 % 20 % lavere ved utgangen av 12-månedersperioden. Innen rentemarkedene har differansen mellom avkastning fra selskapsobligasjoner og avkastning fra statsobligasjoner nesten aldri vært større enn på høyden av finanskrisen på grunn av frykten for misligholdte bedriftslån. Når aversjonen mot risiko begynte å minke, begynte investorene å bevege seg bort fra de tryggeste statsobligasjonene til aktiva med høyere risiko. Avkastningen på statsobligasjoner (som beveger seg i motsatt retning av kurser) ble senere rekordhøy i andre kvartal av 2009, samtidig som selskapsobligasjoner av investeringskvalitet og med høy avkastning opplevde en kraftig oppgang. Resultater for aksjefond Aksefondene våre unnslapp ikke den vilkårlige salgsaktiviteten i slutten av 2008 og begynnelsen av Mange av fondene våre viste seg å være mer robuste enn parallelle fond. Dette gjaldt særlig våre europeiske aksjefond, som kan vise til bedre resultater enn normgivende verdier og mange konkurrerende fond i 12-månedersperioden. Likevel hadde de fleste av aksjefondene våre negativ avkastning i perioden som helhet. De eneste unntakene var China Fund og World Gold Fund. Førstnevnte dro fordel av den kraftige oppgangen i kinesiske aksjer i første halvdel av 2009, og sistnevnte av gullets status som en "trygg havn" i perioder med turbulens på finansmarkedene. Revidert årsberetning og regnskap 3

6 Kapitalforvalternes rapport Resultatoversikt 1. september august 2009 fortsatt Resultater for fond med blandede aktiva Vårt diversifiserte Global Allocation Fund, som har renteinstrumenter og kontanter i tillegg til aksjer, genererte langt mer beskjedne tap enn det bredere aksjemarkedet i 12-månedersperioden. Likevel var nedgangen ved utgangen av perioden bare på litt over 5 %. Resultater for rentefond I motsetning til aksjefondene våre har de fleste av rentefondene våre gitt positiv avkastning i 12-månedersperioden som helhet. Unntakene var enkelte fond som investerer i aktiva som oppfattes som mer risikofylte og mindre likvide lån til fremvoksende markeder og selskapsobligasjoner med høy avkastning. Best resultater innenfor renteinvesteringer oppnådde Euro Bond Fund og Euro Short Duration Bond Fund, som med god margin passerte både normgivende verdier og mange konkurrerende fond. Fremtidsutsikter På grunn av nedgangens alvorlighetsgrad og art og underliggende strukturelle problemer i form av høy og stigende arbeidsledighet, fortsatt tilbakebetaling av gjeld og myndigheter som forsøker å reparere sine finansielle posisjoner ved å øke skatter og avgifter og redusert forbruk møtes den økonomiske oppgangen fortsatt med stor skepsis. Det er sannsynlig at investorene fortsatt vil være følsomme overfor endringer i økonomiske data og rapportert fortjeneste, og diskusjonen om bærekraften til og den manglende balansen i den globale oppgangen vil fortsette en stund til. Derfor mener vi at fornyet fokus på aktivafordeling og risikostyring er avgjørende. Vi anbefaler alltid å holde fast ved langsiktige mål og å satse på en diversifisert tilnærming for å oppnå en optimal balanse mellom risiko og fortjeneste. 4 BlackRock Global Funds (BGF)

7 Styre Forvaltning og administrasjon fortsatt Styreformann Nicholas Hall (fra 1. juli 2009) Uavhengig styremedlem 85 Briarwood Road London SW4 9PJ UK Robert Fairbairn (til 1. juli 2009) Viseformann, leder for BlackRock Global Client Group BlackRock Financial Management Inc Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, NY 10055, USA Styremedlemmer Donald Burke Uavhengig styremedlem 16 Ivy Court Langhorne Pennsylvania 19047, USA James Charrington Adm. direktør, leder for detaljvirksomhet, EMEA Pacific BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, UK Frank P. Le Feuvre Managing Director BlackRock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR, Kanaløyene Emilio Novela Berlin Uavhengig styremedlem Paseo de la Castellana 40 bis 4a Planta, Madrid, Spania Geoffrey Radcliffe Managing Director BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Jean-Claude Wolter Avocat Honoraire 11B boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Forvaltning og administrasjon Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Investeringsrådgiver BlackRock Financial Management, Inc., Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, NY 10055, USA BlackRock International, Ltd 40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB, Skottland BlackRock Investment Management, LLC 800 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536, USA BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, UK BlackRock (Hong Kong) Limited: Suites Tower 6, The Gateway Tsimshatsui, Kowloon Hong-Kong, Kina BlackRock Japan Co. Limited: Sapia Tower Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo, Japan Hoveddistributør og kapitalforvalter* BlackRock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR, Kanaløyene Investortjenester Skriftlige forespørsler: BlackRock Investment Management (UK) Limited, c/o BlackRock (Luxembourg) S.A., P.O. Box 1058, L-1010 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Alle andre forespørsler: Tlf.: , Faks: Depotmottaker The Bank of New York Mellon (International) Ltd, Luxembourg-avdelingen Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Fondregnskapsfører The Bank of New York Mellon (International) Ltd, Luxembourg-avdelingen Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Overføringsagent og Registrator J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Uavhengig revisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Juridiske rådgivere I Luxembourg Linklaters LLP 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Storfyrstedømmet Luxembourg Børsnoteringsrepresentant J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg Betalingsagenter En liste over betalingsagenter finnes på side 247. Forretningskontor Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Storfyrstedømmet Luxembourg *Fra 1. august 2009 er ikke BlackRock (Channel Islands) Limited lenger kapitalforvalter. Fra denne datoen har BlackRock (Luxembourg) S.A. utnevnt og vil ha direkte tilsyn med Selskapets investeringsrådgivere. Revidert årsberetning og regnskap 5

8 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 BlackRock Asian Continental Emerging Euro Global Asian Tiger European Emerging Emerging Markets Euro Corporate Funds til Dragon Bond China Flexible Europe Markets Bond Bond Bond Fondnavn Note sammen Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue ( ) ( ) 2(a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) BlackRock Global Funds (BGF)

9 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt Euro Short European Fixed Income Euro Duration Euro- Enhanced European European European European Global Reserve Bond Markets European Equity Yield Focus Growth Opportunities Value Opportunities Fondnavn Note Fund (1) Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (37.026) ( ) ( ) 2(a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) 360 2(c) 2(a,c) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (1) Nytt Fond lansert, se note 1 for ytterligere informasjon. Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 7

10 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt Global Global Global Global Enhanced Global Global Inflation Global Corporate Dynamic Equity Global Government High Yield Linked Global Global Allocation Bond Equity Yield Equity Bond Bond Bond Opportunities SmallCap Fondnavn Note Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund (1) Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue ( ) ( ) ( ) ( ) (a) (a) (a) 2(a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (1) Nytt Fond lansert, se note 1 for ytterligere informasjon. 8 BlackRock Global Funds (BGF)

11 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt Japan Local Emerging Strategic Strategic Small & MidCap Japan Latin Markets Short New Pacific Allocation Allocation India Japan Opportunities Value American Duration Bond Energy Equity Fund Fund Fondnavn Note Fund Fund Fund (2) Fund Fund Fund Fund Fund (Euro) (US Dollar) Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue ( ) ( ) ( ) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (2) Fondet har fått nytt navn, se Note 1 for ytterligere informasjon. Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 9

12 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt US US Dollar US Dollar US Dollar US US US Swiss United Basic Core High Yield US Dollar Short Duration Flexible Focused Government Opportunities Kingdom Value Bond Bond Reserve Bond Equity Value Mortgage Fondnavn Note Fund Fund Fund Fund Fund Fund (2) Fund Fund Fund Fund CHF Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue ( ) ( ) ( ) ( ) (a) (a) (a) 2(a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (a,c) (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (2) Fondet har fått nytt navn, se Note 1 for ytterligere informasjon. 10 BlackRock Global Funds (BGF)

13 Rapport om nettoformue per 31. august 2009 fortsatt US US US Small & MidCap SmallCap World World World World World World World World Growth Opportunities Value Bond Energy Financials Gold Healthscience Income Mining Technology Fondnavn Note Fund Fund (2) Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Aktiva Verdipapirportefølje til kostpris oppskrivning/(nedskrivning) Verdipapirportefølje til markedsverdi Innestående Termininnskudd Utestående renter og utbytte Fordringer på solgte investeringer Utestående for tegnede andeler i Fond gevinst på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi kjøpte opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Andre aktiva Sum formue ( ) ( ) (a) (a) (a) 2(a) (a) (a) (c) 2(c) (c) (c) 2(a,c) Gjeld Penger utestående til banken Inntektsutdeling til utbetaling Betalbart for anskaffede investeringer Til utbetaling for innløste andeler i Fond tap på: Differansehandelskontrakter Valutaterminhandelkontrakter Markedsverdi skrevne opsjoner/swapsjoner Markedsverdi for swaphandler Annen gjeld Sum gjeld Sum nettoformue (a) (a) (a) (c) (c) (c) (c) (2) Fondet har fått nytt navn, se Note 1 for ytterligere informasjon. Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 11

14 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 Asian Dragon Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Asian Tiger Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse utbyttebetalende (D) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse utbyttebetalende (D) andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel China Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende SGD-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende HKD-usikret andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus, GBP-sikret B-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende SGD-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende SGD-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Continental European Flexible Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Emerging Europe Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel I-klasse ikke-utbyttebetalende andel J-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel Valuta 31. august august august 2007 USD USD 21,48 23,29 29,06 GBP 12,83 12,47 14,08 USD 18,85 20,65 26,03 USD 18,47 20,28 25,62 USD 21,73 22,36 USD 20,71 22,57 28,31 USD 19,50 21,25 26,65 USD USD 10,49 10,28 10,46 USD 10,50 10,29 10,48 USD 24,61 22,86 22,16 USD 10,63 10,42 10,60 USD 22,22 20,85 20,41 USD 10,63 10,42 10,60 USD 21,83 20,53 20,15 USD 23,77 22,18 21,62 USD 10,51 10,30 10,48 USD 22,93 21,41 20,87 USD USD 10,23 9,19 EUR 9,95 9,20 SGD 9,89 9,14 HKD 10,39 9,30 GBP 10,02 9,23 USD 10,10 9,17 EUR 9,83 9,18 SGD 9,77 9,13 USD 10,06 9,17 EUR 9,18 SGD 9,74 9,12 EUR 9,92 EUR EUR 8,58 8,64 10,33 GBP 7,41 6,87 6,93 EUR 8,26 8,40 10,15 EUR 8,21 8,38 10,14 EUR 8,63 EUR 8,41 8,51 10,23 EUR EUR 67,43 EUR 67,43 94,45 118,73 GBP 59,56 76,34 80,69 EUR 59,85 84,67 107,50 EUR 58,82 83,44 106,19 EUR 69,73 96,69 120,27 EUR 63,94 90,02 113,71 EUR 94,65 EUR 72,28 99,14 122,04 EUR 58,66 83,35 106,26 EUR 74,12 101,70 125,13 12 BlackRock Global Funds (BGF)

15 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 fortsatt Emerging Markets Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Emerging Markets Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse utbyttebetalende (D) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse utbyttebetalende (D) andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Euro Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse utbyttebetalende (D) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse utbyttebetalende (D) andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel Euro Corporate Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel Euro Reserve Fund (1) Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Valuta 31. august august august 2007 USD USD 23,91 25,87 29,01 USD 21,67 23,68 26,82 USD 21,12 23,15 26,28 USD 24,54 26,35 USD 22,68 24,67 27,80 USD 20,87 22,87 25,96 USD USD 7,95 8,16 8,15 USD 8,21 8,43 8,44 USD 10,46 10,05 9,55 EUR 10,52 USD 7,95 8,16 8,16 USD 9,94 9,66 9,27 USD 7,95 8,16 8,15 USD 9,84 9,58 9,21 USD 10,59 10,12 USD 10,23 9,89 9,44 USD 7,94 8,15 8,15 USD 10,63 10,08 EUR 10,60 10,22 EUR EUR 15,01 13,95 14,22 EUR 15,01 13,96 14,20 EUR 19,56 17,55 17,27 EUR 14,68 13,65 13,92 EUR 17,35 15,71 15,62 EUR 14,69 13,66 13,92 EUR 17,03 15,46 15,41 EUR 19,74 17,65 17,29 EUR 18,56 16,73 16,55 EUR 14,65 13,62 13,89 EUR 16,74 15,27 15,27 EUR 19,98 17,76 17,32 EUR EUR 10,47 10,42 EUR 10,27 10,21 10,15 EUR 11,11 10,55 10,83 EUR 9,04 9,00 9,62 EUR 10,41 9,99 10,36 EUR 10,29 9,90 10,28 EUR 10,78 10,28 10,61 EUR 11,17 EUR EUR 73,35 EUR 73,34 EUR 70,19 EUR 73,41 EUR 71,72 EUR 73,04 (1) Nytt Fond lansert, se note 1 for ytterligere informasjon. Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 13

16 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 fortsatt Euro Short Duration Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse utbyttebetalende (D) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel Euro-Markets Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel European Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel I-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel European Enhanced Equity Yield Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (Q) andel A-klasse utbyttebetalende (Q) GBP-sikret andel A-klasse utbyttebetalende (Q) USD-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende GBP-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende USD-sikret andel B-klasse utbyttebetalende (Q) andel B-klasse utbyttebetalende (Q) GBP-sikret andel B-klasse utbyttebetalende (Q) USD-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende USD-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (Q) andel C-klasse utbyttebetalende (Q) GBP-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (Q) USD-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende GBP-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende USD-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Valuta 31. august august august 2007 EUR EUR 11,39 10,51 10,61 EUR 11,41 10,55 10,62 EUR 13,65 12,22 11,96 EUR 11,00 10,13 10,23 EUR 12,17 11,00 10,87 EUR 10,75 9,91 10,00 EUR 11,96 10,84 10,74 EUR 13,73 12,24 EUR 13,04 11,73 11,53 EUR 10,77 10,71 EUR 13,67 EUR EUR 13,15 15,08 18,46 EUR 14,07 15,87 19,14 EUR 12,57 14,31 17,44 EUR 12,40 14,17 17,30 EUR 14,46 16,19 19,34 EUR 13,40 15,19 18,41 EUR 12,63 14,37 17,49 EUR EUR 61,66 66,35 81,55 EUR 54,75 59,49 73,87 EUR 53,88 58,70 73,07 EUR 63,37 67,67 82,42 EUR 58,57 63,33 78,23 EUR 61,89 EUR 55,12 59,84 74,22 EUR EUR 6,02 7,39 GBP 6,02 7,39 USD 6,03 7,35 EUR 6,98 7,84 GBP 6,99 7,87 USD 7,12 7,76 EUR 6,02 7,37 GBP 6,02 7,38 USD 6,03 7,34 EUR 6,85 7,78 USD 6,99 7,70 EUR 6,02 7,37 GBP 6,02 7,38 USD 6,03 7,34 EUR 6,83 7,76 GBP 6,83 7,78 USD 6,96 7,68 EUR 6,90 7,79 14 BlackRock Global Funds (BGF)

17 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 fortsatt European Focus Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel European Growth Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel European Opportunities Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel European Value Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Fixed Income Global Opportunities Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (Q) andel A-klasse utbyttebetalende (Q) euro-sikret andel A-klasse utbyttebetalende (Q) SGD-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende SGD-sikret andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus, GBP-sikret B-klasse utbyttebetalende (Q) andel B-klasse utbyttebetalende (Q) euro-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (Q) andel C-klasse utbyttebetalende (Q) euro-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Valuta 31. august august august 2007 EUR EUR 11,84 12,42 15,21 GBP 9,90 10,25 EUR 11,47 12,15 15,03 EUR 11,46 12,17 15,10 EUR 11,94 EUR 11,70 12,33 15,18 EUR EUR 14,76 17,25 20,86 EUR 13,88 16,38 20,01 EUR 13,72 16,24 19,89 EUR 15,16 17,58 21,06 EUR 14,41 16,93 20,58 EUR EUR 60,28 70,39 91,58 EUR 53,73 63,37 83,27 EUR 53,10 62,78 82,70 EUR 61,06 70,77 EUR 57,28 67,22 87,88 EUR 52,74 62,41 82,28 EUR EUR 28,82 32,77 42,80 EUR 33,13 36,72 46,82 GBP 27,36 28,50 31,20 EUR 28,32 31,71 40,84 EUR 27,79 31,20 40,28 EUR 33,58 36,94 EUR 32,11 35,77 45,84 EUR 29,32 32,66 41,85 USD USD 8,70 9,14 10,05 EUR 6,54 7,00 7,67 SGD 12,73 13,51 15,21 USD 9,91 9,67 10,16 EUR 7,48 7,40 7,75 SGD 14,52 14,33 15,41 GBP 5,57 USD 8,71 9,13 10,02 EUR 6,58 7,04 7,73 USD 9,68 9,54 10,12 EUR 7,35 7,34 7,76 USD 8,65 9,12 10,02 EUR 6,50 6,97 7,64 USD 9,60 9,49 10,09 EUR 7,73 EUR 7,56 7,44 USD 9,75 9,57 10,10 EUR 7,39 7,35 7,74 Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 15

18 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 fortsatt Global Allocation Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) andel A-klasse utbyttebetalende (A) euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende CHF-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende GBP-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende SGD-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel J-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Global Corporate Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel X-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel X-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus, GBP-sikret Global Dynamic Equity Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel Global Enhanced Equity Yield Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (Q) andel A-klasse utbyttebetalende (Q) euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende SGD-sikret andel B-klasse utbyttebetalende (Q) andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse utbyttebetalende (Q) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Valuta 31. august august august 2007 USD USD 36,02 EUR 24,56 26,91 27,19 USD 36,04 38,07 38,21 CHF 8,71 9,44 EUR 25,72 27,98 28,10 GBP 19,68 21,27 20,99 SGD 8,88 9,63 9,92 USD 31,96 34,10 34,56 EUR 22,81 25,07 25,43 USD 31,38 33,57 34,11 EUR 22,41 24,69 25,11 USD 36,53 38,32 EUR 26,07 28,16 USD 34,74 36,90 37,21 EUR 25,82 28,24 28,50 USD 37,39 38,83 38,34 USD 33,10 35,13 35,46 USD 37,14 38,57 EUR 26,40 28,24 28,56 USD EUR 8,30 9,15 USD 9,18 9,47 EUR 9,14 USD 9,20 EUR 9,17 USD 9,09 9,43 EUR 9,09 9,50 EUR 9,19 GBP 8,14 USD USD 6,87 USD 10,21 11,78 12,57 EUR 7,46 8,99 USD 9,86 11,49 12,38 USD 9,78 11,42 12,34 EUR 7,30 8,91 USD 10,30 11,79 USD 10,03 11,63 12,47 USD 14,87 17,24 USD 10,63 12,05 12,63 USD USD 6,37 8,37 10,44 EUR 4,91 6,49 8,07 USD 8,22 9,77 11,10 EUR 5,85 7,32 8,31 SGD 7,12 8,79 USD 6,36 8,35 10,42 USD 7,99 9,59 11,01 USD 6,36 8,35 10,42 USD 7,93 9,54 10,98 EUR 7,23 USD 8,29 USD 8,11 9,70 11,06 EUR 5,79 7,27 8,30 16 BlackRock Global Funds (BGF)

19 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 fortsatt Global Equity Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (A) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Global Government Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse utbyttebetalende (M) euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (D) andel C-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (M) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Q-klasse utbyttebetalende (D) andel Q-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Global High Yield Bond Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (D) andel A-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse utbyttebetalende (M) euro-sikret andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel B-klasse utbyttebetalende (D) andel B-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (D) andel C-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (M) andel C-klasse utbyttebetalende (M) euro-sikret andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende GBP-sikret andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel I-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse utbyttebetalende (D) euro-sikret andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel X-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Valuta 31. august august august 2007 USD USD 5,28 6,43 6,94 USD 5,30 6,44 6,96 GBP 3,22 3,52 3,44 USD 5,11 6,28 6,85 USD 5,06 6,23 6,82 USD 5,34 USD 5,21 6,37 6,90 USD 5,12 6,29 6,85 USD USD 17,29 16,81 17,02 EUR 16,70 16,21 16,27 USD 17,32 16,80 17,00 EUR 16,56 16,06 16,23 USD 21,68 20,54 20,12 EUR 20,61 19,51 19,05 USD 16,72 16,24 16,46 EUR 16,17 15,71 15,80 USD 19,22 18,40 18,19 EUR 18,25 17,45 17,23 USD 16,53 16,06 16,27 EUR 16,14 15,68 15,77 USD 17,30 16,28 USD 18,89 18,13 17,98 EUR 17,98 17,23 17,04 EUR 20,77 19,57 USD 20,65 19,67 19,35 EUR 19,55 18,60 18,25 USD 16,67 16,20 16,41 EUR 16,09 15,63 15,74 USD 18,56 17,86 17,81 EUR 17,62 16,94 16,85 USD USD 6,54 7,49 8,03 EUR 4,82 5,63 6,00 USD 6,57 7,51 8,07 EUR 4,78 5,58 6,01 USD 12,79 13,40 13,50 EUR 9,39 10,04 10,09 USD 6,76 7,74 8,30 EUR 4,98 5,81 6,20 USD 11,58 12,26 12,47 EUR 8,50 9,18 9,31 USD 6,71 7,69 8,25 EUR 4,94 5,77 6,16 USD 6,09 EUR 4,81 5,65 USD 12,51 13,23 EUR 8,44 9,12 9,28 USD 12,81 13,51 13,52 GBP 9,54 10,05 USD 12,16 12,80 12,97 EUR 8,93 9,59 9,68 USD 13,42 EUR 4,80 5,60 5,78 USD 11,17 11,87 12,12 EUR 8,20 8,89 9,05 EUR 9,84 10,38 10,28 Notene på side 236 til 244 utgjør en integrert del av disse regnskapene. Revidert årsberetning og regnskap 17

20 Tre års sammendrag av forvaltningskapitalen per 31. august 2009 fortsatt Valuta 31. august august august 2007 Global Inflation Linked Bond Fund (1) Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse utbyttebetalende (M) andel A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel C-klasse utbyttebetalende (M) andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel Global Opportunities Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Global SmallCap Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel India Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel X-klasse ikke-utbyttebetalende andel Japan Fund Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel Japan Small & MidCap Opportunities Fund (2) Sum nettoformue Netto formuesverdi per: A-klasse ikke-utbyttebetalende andel A-klasse ikke-utbyttebetalende euro-sikret andel A-klasse utbytteandel med UK-distributørstatus B-klasse ikke-utbyttebetalende andel C-klasse ikke-utbyttebetalende andel D-klasse ikke-utbyttebetalende andel E-klasse ikke-utbyttebetalende andel Q-klasse ikke-utbyttebetalende andel USD USD 10,28 USD 10,40 EUR 10,29 USD 10,27 USD 10,28 USD 10,40 EUR 10,42 USD USD 28,84 33,07 34,91 USD 25,78 29,85 31,83 USD 25,41 29,51 31,54 USD 28,95 USD 27,44 31,62 33,55 USD 25,28 29,36 31,38 USD USD 48,97 58,71 61,93 USD 43,99 53,28 56,77 USD 43,30 52,57 56,15 USD 49,38 58,77 USD 47,32 57,02 60,45 USD 45,51 54,83 58,14 USD USD 19,31 20,22 23,90 GBP 11,96 11,14 11,91 USD 18,35 19,41 23,16 USD 18,16 19,25 23,04 USD 19,68 20,46 23,96 USD 19,00 19,99 23,75 USD 19,96 20,54 24,12 JPY JPY EUR 10,96 13,76 18,62 JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY EUR 22,06 26,24 38,52 GBP 20,99 18,07 23,03 JPY JPY JPY JPY JPY (1) Nytt Fond lansert, se note 1 for ytterligere informasjon. (2) Fondet har fått nytt navn, se Note 1 for ytterligere informasjon. 18 BlackRock Global Funds (BGF)

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100 Prisoversikt for fond i Unit Link (pr. 12.08.2008): Fond og forvalter Tegn. Forv. Innl. Min. ABN AMRO ABN AMRO Global Emerging Markets Bd Class A 0,00 1,25 0,00 5000 ABN AMRO Brazil Equity 0,00 1,75 0,00

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

I oktober falt Euro-kursen med 1,5 % mot NOK, mens USDollar var uforandret.

I oktober falt Euro-kursen med 1,5 % mot NOK, mens USDollar var uforandret. Oslo Finans AS Månedsbrev Tlf: 22 47 95 80 Fax: 22 42 42 89 email: mail@oslofinans.no Web: www.oslofinans.no November 2015 Internasjonale markeder Etter to svake måneder spratt de internasjonale børsene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge Resultat for 1.kvartal, 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Resultatfremgang i krevende kvartal Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for 1.kvartal 2016 på NOK

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning og åpenhet 2

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer