Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank"

Transkript

1 Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr Målbevisst! Ørlandsjenta Stine Marie Grande fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb vant nylig gull på 500 meter under Landsmesterskapet. Vi gratulerer! Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2012

2 B A N K S J E F E N Vi må ta vare på mulighetene Kalenderen viser mars 2013 og vinteren er i ferd med å slippe taket. Vi går inn i en tid med lengre dager og forhåpentligvis mer sol og høyere temperaturer. Dette er forhold som ofte gir energi og pågangsmot, noe som passer bra med den tiden vi er inne i. Vi både ser og føler alt det som skjer på Ørlandet om dagen, og vi i Ørland Sparebank er klar til å ta del i utviklingen og alle mulighetene som vil komme i de neste årene. Et av grepene Ørland Sparebank gjør, og som sikkert mange har sett, er å bygge nye banklokaler. Dette er et bygg som skal gi bankens kunder og de ansatte en god bankopplevelse. Bygget skal samtidig være et fundament for de neste 165 år når det åpner på nyåret i 2014 (Ørland Sparebank blir 165 år i 2014). Når jeg ser jeg tilbake på 2012 så kan jeg vel enkelt konkludere med at det har vært et godt år for Ørland Sparebank. Vi håper våre kunder opplever oss som en god bank, som greier å være en fleksibel, tilgjengelig, individuell og konkurransedyktig bank. Myndighetskravene til bankene er at egenkapitalen skal styrkes, noe som skal gjøre bankene enda sikrere. Vi som er så heldige å bo i Norge, lever under meget gode forhold og har også gode fremtidsutsikter, bare vi tar de riktige grepene. I årene som kommer er det viktig at alle gode krefter forenes, slik at vi kan bygge et utviklende, levende og trygt samfunn. I den forbindelse er det viktig at vi har et bredt spekter av aktiviteter å tilby våre innbyggere. Ørland Sparebank vil selvsagt være med på yte sitt også i 2013, slik at vi kan opprettholde det fantastiske tilbudet vi har på Ørlandet. Ørland Sparebank sammen med de tre andre Fosenbankene, Bjugn Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Åfjord Sparebank, har i 2012 vist betydningen av å stå sammen, slik at man i fellesskap kan være med på å løfte frem regionen vår. Dette er noe vi vil søke å utvikle ytterliggere i 2013, og dermed se på nye muligheter for felles aktiviteter. Til slutt vil jeg på vegne av alle oss i Ørland Sparebank få ønske dere alle en flott vår. Med vennlig hilsen Pål Talmo Banksjef Bankens nye bygg i Yrjarsgate står ferdig til 165-års jubileumet i Ø R L A N D S E I K A N R

3 UTDRAG FRA ÅRSMELDING 2012 Utdrag fra styrets årsmelding for 2012 REGNSKAPET Regnskapet for 2012 sammenlignet mot 2011 viser vekst i utlån og en kapitaldekning som øker fra 20,94 pst til 21,55 pst og en innskuddsdekning som ender på 77,5 pst mot 78,3 pst Bankens soliditet er dermed økt ytterligere og banken har klart å opprettholde A- fra DnB sin rating av kredittselskaper i Norge. Terra Boligkreditt brukes aktivt opp imot utlån til bolig/hytte innenfor 60 pst av verdi. Samlet utlånsvekst i Terra Boligkreditt og i egen balanse er på 6,2 pst. Samlet gir dette banken en forvaltningskapital inkludert lån i Terra Boligkreditt på 2,8 milliarder kroner. Styret anser 2012 som et år hvor bankens inntjening er tilfredsstillende med et resultat bedre enn budsjett. Resultatet skyldes god kostnadskontroll, positiv utvikling av bankens rentenetto og tilfredsstillende vekst i innskudd og utlån. Styret vurderer soliditeten i banken som meget tilfredsstillende. Forutsetningene for fortsatt drift er dermed absolutt tilstede. HOVEDTREKK I RESULTATREGNSKAPET Bankens rentenetto viser 2,48 pst i 2012 mot 2,52 pst året før. Rentenettoen i kroner øker fra 57,4 mill. kroner til 58,2 mill. kroner. Banken har i 2012 klart å opprettholde en fin utvikling av rentenettoen i kroner. Summen av andre inntekter inkl. kursgevinster/-tap viser 14,5 mill. kroner (0,62 pst), mot 12,3 mill. kroner (0,54 pst) året før. Banken har hatt en positiv utvikling i sine provisjonsinntekter fra banktjenester i 2012, samt økning av provisjoner fra Terra Boligkreditt og bankens verdipapirfond. Driftskostnadene utgjør 35,5 mill. kroner (1,52 pst) mot 33,2mill. kroner (1,46 pst) i I 2012 er det kostnadsført tap ved salg av bankens hytte og tap ved realisering av overtatte eiendeler på til sammen 0,7 mill. kr. Hensyntatt disse tapene er bankens driftskostnader bedre enn budsjettert for Bankens kostnader i forhold til inntektene eksl. kursgev./tap utgjør 49,4 pst mot 48,2 pst året før. Resultat før tap er 36,5 mill. kroner (1,60 pst), mot 39,9 mill. kroner (1,71 pst) året før. Tapsføringene viser netto tapsavsetninger på 4,2 mill. kroner (0,19 pst), herav utgjør individuelle nedskrivning og konstaterte tap 5,4 mill. kroner, nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 1,2 mill. kroner Resultatet før skatt i 2012 utgjør 32,8 mill. kroner. eller 1,40 pst, mot 32,6 mill. kroner eller 1,43 pst i Etter beregnet skatt på 9,8 mill. kroner utgjør resultatet i ,0 mill. kroner (0,98 pst), mot 22,3 mill. kroner (0,98 pst) året før. BALANSEUTVIKLING OG LIKVIDITET Innskuddsveksten fra kunder er i 2012 på 63 mill. kroner eller 4,2 pst, og bankens samlede volum av kundeinnskudd er nå kommet opp i mill. kroner. Innskuddsdekningen målt mot utlån er 77,5 pst. Banken er fornøyd med innskuddutviklingen i 2012 som er på nivå med budsjettert. Tilgangen til funding i markedet har i 2012 vært tilnærmet stabilt tilstede, og det spreadet noe inn i i siste kvartal 2012 fra et relativt høyt nivå. Lån og innskudd fra andre kilder enn kundeinnskudd er til sammen 191 mill. kroner mot 230 mill. kroner året før. Banken har 5 lån i kredittforeningen for sparebanker hvorav 70 mill kroner forfaller 2013, 50 mill. kroner i 2014 og 70 mill kroner i Sertifikat- og obligasjonsgjelden er i året økt fra 234 mill. kroner til 309 mill. kroner. Økningen i 2012 på 75 mill. kroner er brukt til økt utlån og for klargjøre en tilbakebetaling av det ansvarlige lånet hos Statens Finansfond på 24 mill. kroner i januar Banken har fortsatt avtale løpende på en 3-årig kommiterte trekkrettighet på 60 mill. kroner som utløper i juni Når det gjelder sammensetningen og løpetid, henvises til note 19. Banken har lav likviditetsrisiko da den øvrige lånefinansierte fundingen i stor grad er langsiktig, samt at vi har etablerte trekkrettigheter som kan utnyttes. I tillegg har banken en sunn og god drift med lav risikoeksponering, som sikrer tilfredsstillende tillit i kapitalmarkedene. MISLIGHOLD, TAP OG TAPSAVSETNINGER Vi definerer lån som har stått uordnet i mer enn 90 dager, kreditter og andre konti som har stått overtrukket i mer 90 dager, som misligholdt. Her henviser vi til note ni, og denne viser mislighold på til sammen 17,2 mill. kroner eller 0,9 pst av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på disse engasjement, utgjør netto mislighold til sammen 8,4 mill. kroner eller 0,4 pst av totale utlån. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjement utgjør 12,6 mill. kroner eller 0,6 pst av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på 4,4 mill. kroner har banken netto tapsutsatte engasjement på 8,2 mill. kroner eller 0,4 pst av totale utlån. I regnskapet viser tapsføringene i år 5,2 mill. kroner. I forbindelse med innvilgelse av lån og kreditter blir alle kunder risikoklassifisert. Dette har gjort at vi har et godt grunnlag for å vurdere bankens risikoprofil på kredittområdet. Styrets vurdering er at de individuelle og gruppevise nedskrivningene på utlån er tilfredsstillende i forhold til den tapsrisiko som er avdekket, eller kan oppstå på utlån og garantier, sett i forhold til de interne retningslinjene og effekten av tapshendelser som må anses relevant. FREMTIDSVURDERINGER Konkurransen i bankmarkedet nasjonalt og regionalt har også i 2012 vært utfordrende. Imidlertid er det en tendens til økte marginer innenfor bedriftsmarkedet og det er fra flere større banker uttrykt at marginene innenfor deler av boliglånsmarkedet også må opp i tiden som kommer. Ørland Sparebank henter hoveddelen av sine inntekter fra rentemarginen, og det er forventet fortsatt hard konkurranse spesielt innenfor privatmarkedet. Det blir derfor viktig med god kostnadskontroll, men dette må kombineres med økte inntekter både fra vekst i utlånsvolum og økte andre inntekter. Ørland Sparebank har de senere år hatt tyngden av utlånsvekst utenfor Ørland kommune, som betyr at omlag 50 pst av bankens kunder i dag er bosatt andre steder i Norge. Mange av disse er utflyttede ørlendinger. Banken forventer økt aktivitet i Ørland kommune i tiden fremover. Valget av Ørland Hovedflystasjon som enebase vil utløse økte investeringer både på militære anlegg og i det sivile samfunn vil sådan bli et meget spennende år lokalt, hvor banken vil få en pekepinn på hvor store ringvirkninger valget vil gi banken i lang tid fremover. Ørland Sparebank har også i 2012 et meget godt omdømme blant sine kunder sammenlignet med andre større bankgrupperinger. Det gjelder både for kunder bosatt i Ørland kommune og for kunder bosatt andre steder i Norge. Dagens strategi skal videreføres og Ørland Sparebank skal fortsatt være konkurransedyktig i kraft av god rådgivning, god service, produkter til konkurransedyktige priser. Banken har vært gjennom et godt og aktivt år i 2012, med gode resultater og styrking av bankens soliditet. At det arbeides godt og målbevisst i Ørland Sparebank viser bankens økonomiske utvikling de senere år, og det viser at banken har dyktige og motiverte medarbeidere som er godt rustet til å møte fremtiden. Styret forventer at bankens resultat for 2013 blir bedre enn for Det største usikkerhetsmomentet for banken er avsluttet ved at kampflybasevalget er tatt. Styret vil til slutt rette en spesiell takk til kunder, ansatte, tillitsmenn og alle andre som har bidratt til at 2012 ble et nytt godt år for Ørland Sparebank. Komplett årsmelding og regnskap med noter kan fås i banken eller på Ø R L A N D S E I K A N R

4 S KÅ OR SL RE R E GPÅ N SGK AL AT P 2T 012 I S E N , , , , ,7 R E S U LTAT R E G N S K A P MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lign. innt. av utlån til og fordr. på kredittinst Renter og lign. inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lign. innt. av sertifikater, obl. o.a. rentebærende verdip Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE OG PROVISJONSINNTEKTER , , , , , Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp Andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatr. eiendeler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP , ,3 1894,9 1930, , Tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Minoritetsinteressens andel av konsernets resultat 0 Disponering av overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gaver SUM DISPONERT 4 Ø R L A N D S E I K A N R

5 Ø RÅ LR AS NR D E GK NU SLT K UA P R S2 E012 N T E R B A L A N S E MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordinger på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastn Eierintresser i tilknyttede selskaper Eierintresser i konsernselskaper Immatrielle eiendeler/utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. Ikke påløpte kostn og ikke mottatte inntekter ,2% 6,3% 80,5% LØNNSTAKERE ,5 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 267,4 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 128,9 mill. kr. Tilsammen 2.031,8 mill. kr. 3,2% 2,4% 29,3% 65,1% SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital LØNNSTAKERE 1 025,2 mill. kr, NÆRINGSDRIVENDE 461,5 mill. kr. KOMMUNER 49,5 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 37,6 mill. kr. Tilsammen 1.573,8 mill. kr SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Udekket tap SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteresse konsern ,8 50,3 44,8 48,2 49, SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantiansvar overfor kunder Garantiansvar overfor bankenes sikringsfond 0 0 FORPLIKTELSER Finansielle derivater Brekstad Brekstad , , , , ,693 Erling Eriksen Styreleder for Arne U. Hoff Styrets nestleder for Anne-Britt Enge Næss Kristin Grøtan for Jan Kvithyll Pål Talmo Banksjef 50 Regnskapet er fastsatt av forstanderskapet 27. februar 2013 Hans Kr. Norset, forstanderskapets leder Ø R L A N D S E I K A N R

6 SVER R E P ET TERSEN AS Snart «roinndag» på Opphaug Neste år fyller de halvt hundre år, familiebedriften Sverre Pettersen AS på Opphaug. En solid og godt kjent VVS-leverandør i nærmiljøet vårt. Mange vil vel si at det er ikke bare begrepene kvalitet og tillit som er knyttet til Sverre Pettersen-navnet. For kanskje er de ansatte, som i det daglige står på og bringer armaturer, klosetter, servanter, rør og ledninger ut til folket, like godt kjent som heftige humørspredere. Helt siden firmaet ble etablert i 1964 av far sjøl, Sverre Pettersen, godt støttet og assistert av kona Agnes gjennom en årrekke. Sverre og Agnes drev hjemmefra først, før bygget kjent som «Jensy Bar», tett beliggende ved krysset på Opphaug ble kjøpt. Stig og Sverre Johan tok over i Det ble en tøff start, da bygget brant samme år. Med hardt arbeid og gode samarbeidspartnere kunne ny butikk og nytt lager åpnes i november samme år. Og nå fyller bedriften snart 50 runde. STOR AKTIVITET Brødrene Stig og Sverre Johan driver bedriften sammen. Alt i alt har bedriften i dag 13 ansatte, inkludert dem selv. De bretter hver dag ermene opp for Stig Pettersen er leder for en humørfylt familiebedrift. Han forteller det kan være hektisk og tøft i VVS-bransjen i dag, men jobben gir også veldig mange gleder. 6 Ø R L A N D S E I K A N R

7 SVER R E P ET TERSEN AS Varer skal inn og varer skal ut. F.v. Terje Svankil (observatør), butikkmedarbeider Julie Pettersen og lærling Ole Magnus Fenstad. å betjene kundene i den utvidete butikken, de fyller bilene opp om morgenen med alle de remedier en rørlegger krever å ha med seg, før han rykker ut til boliger og bedrifter og nyanlegg. Slik at vi får nyte godt av vanntilførsel og avløp. Og slik at vi hver dag kan kjenne velbehaget når vi synker ned i badeskummet i flotte badekar, eller skrur massasjedusjen på i stadig lekrere kabinett. Slikt kan det bli både velvære og penger av, og i fjor omsatte firmaet for nærmere 25 millioner kroner. Hovedmarkedet er både den private og offentlige sektor i Ørland/Bjugn, samt Agdenes. Enkelte større oppdrag i Trondheimsområdet smetter også inn fra tid til annen. I dag er det kanskje større fokus på den kommende travelheten som baseutbyggingen vil bringe. Med tiden kommer endringene, og det har vært ei rivende utvikling innen bransjen. Det gjelder for alle innen VVS å henge på i svingene, både når det gjelder trender og produkter, varespesifikasjoner og bestemmelser. Mye mer administrasjon med åra har det også blitt, alt skal godkjennes og dokumenteres og rapporteres og telles og logges, tenker Stig høyt for oss. FAMILIEBEDRIFT Han viser oss rundt i lokalene på Opphaug. På verkstedet går vi oss på sønnen Stian, bøyd over sveiseflammen. Han gjør klar mer krevende rørkoblinger som i neste øyeblikk skal kjøres ut til arbeidsplassen på Brekstad. Og ute på et av lagerrommene møter vi den strålende blide datteren Julie i kjapp ordveksling med utplassert bransjeobservatør Terje Svankil (som er på vei til skoleverket) og lærling Ole Magnus Fenstad som forsyner bilene utenfor portene med utstyr og varer som må ut i en viss fart. Stigs kone Helen har i øyeblikket velfortjent kaffepause med noen kollegaer, deriblant Stigs søstre Janne og Monika. Så er altså fire av seks søsken aktive i samme firma tillegg til begge barna. Snakk om familiebedrift! PLANLEGGING OG HARDT ARBEID Når du tenker tilbake, Stig, hva lærte du av din far? Han er kjapp med svaret: Det er planlegging og hardt arbeid. Hardt arbeid og planlegging. Og man må finne seg i å jobbe lange dager og stå på om man skal få resultater. «Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl», det er sikkert! Hva synes du gjør det tøft å drive i dag, hvor ligger de største utfordringene? Det er nok mangelen på kompetent arbeidskraft, det er lønnskonkurransen med virksomheten i Nordsjøen, og det er den økende netthandelen. Vi har fått noe å bryne oss på. Og så papirmølla, selvsagt, og den alltid pågående priskonkurransen. Det kan til tider være tøft nok, innrømmer Stig. Likevel finnes det både det ene og det andre som gir en VVS-fagmann gode vibrasjoner og arbeidslyst. For det er virkelig spennende å stå overfor utfordringer, få være med på nye og spennende prosjekter. Å få møte hyggelige kunder. Og slik er det jo hver dag, nye utfordringer, nye mennesker og nye situasjoner. Ingen dag er lik. Det er jo flott, om jeg skal si det selv! Så ringer det på mobilen Eplet faller ikke langt fra stammen. Her er Stian Pettersen, sønnen i huset, innom for å klargjøre komponenter som trengs på dagens prosjekt. Ø R L A N D S E I K A N R

8 PÅ P L ASS I YR JARTU N En fulltreffer for oss, forsikrer Bente og Roger Skaget, vel på plass i ny leilighet på Yrjartun. Den innglaserte balkongen er prikken over i en. «Heime» fra første stund! Etter et knapt halvår i ny leilighet i Yrjartun er Bente og Roger Skaget ikke i tvil: De har funnet drømmeplassen. Og drømmeplassen, det er en hjørneleilighet på 74 kvadrat i tredje etasje, med innglasert balkong hvorfra du har panoramautsikt til hele Yrjars gate med mere. Å bo i Kystbyen er ikke nytt for dem, og de flyttet ikke særlig langt heller. De siste syv åra har de bodd på Prestegårdsjordet, og du skal lete lenge etter større Brekstadpatrioter enn Bente og Roger. Hun jobber på Ørland Kultursenter, mens han jobber på Stranda opplæringssenter i Botngård. Brekstad er en fantastisk fin plass og kan bli en super kystby. Her er det Lyse og trivelige leiligheter, med flott utsikt og rimelige servicefunksjoner. Her det lett å trives!

9 BAN KNY T T trygt og godt, vi har et godt oppvekstmiljø for de unge. Her er vi nært til alt, sier de begeistret. Selve plasseringen av Yrjartun i landskapet har de bare godt å si om, og de kan sammen med de øvrige beboerne i huset nyte utsikten mot Brekstadbukta og Austrått fra både soveromsvinduene og fra de fine fellesarealene. Behøver vi å fortelle at de var utålmodige på å få flytte inn? Jeg «skreik meg til» innflytting i starten av november. Å bo her var akkurat slik vi hadde drømt om. Det var som å komme «heim» med det samme, røper mannen i huset. Mens hun føler det var riktig å velge leilighet vendt mot ettermiddags- og kveldssol. Allerede i februar ble den 13 kvadrat store, innebygde balkongen prøvesittet, og prøven ble mer enn bestått. Her blir det varme dager til våren! MYE FOR PENGENE Paret synes de har fått godt for pengene, og trekker samtidig fram hvor mye som inngår i de beskjedne fellesutgiftene: Internett, kabel-tv, varmtvann, forsikring, vaktmester, renhold på fellesarealer, kommunale avgifter og mer. Og huset er godt og varmt, forsikrer de, og dessuten meget godt støyisolert. Det er nesten så en ikke merker trafikken i gata. Her har vi fått det fint, og vi liker å bo sammen med andre. Lettvint er det virkelig blitt å bo slik, med garasjeplass i under bakken. Og det er ikke noen ulempe akkurat at vi har fått en flott kafé med øl- og vinrett i første etasje. Yrjartun ble for oss en fulltreffer! Gavetildeling fra Ørland Sparebank Forstanderskapet i Ørland Sparebank bevilget i år kr fra gavefondet. I tillegg har bankexravtaler med de fleste lag og foreninger i regionen, samt individuelle avtaler med noen talentfulle unge utøvere. I vår foretok Forstanderskapet også en ekstrabevilgning fra gavefondet på kr ,- som bankens bidrag til innkjøp av PET CT-skanner til St. Olavs Hospital. Disse mottok gaver: Ørland ungdomsskole Skoleavslutning 10. klasse ,- Ungdommens Hus Diverse aktiviteter ,- Musikklaget Kornetten Deltakelse NM Janitsjar ,- Uthaugsgården Stell av nyrenessanse-hage ,- Storfosna Velforening Vedlikehold Storfosna skole ,- Ørland Turnforening Utstyr ,- Fosen Krigshistoriske Samlinger Innkjøp av utstillingsutstyr ,- Yrjar IL, friidrettsgruppa Elektronisk tidtakerutstyr ,- Ørland Froskemannsklubb Renovering av klubbhus ,- Austrått Golfklubb Kurs for barn og ungdom ,- Ørland Barne- og Ungdomskorps Innkjøp av tuba og lydutstyr ,- Ørland Pistolklubb Innkjøp av luftvåpen, rekrutteringsprosjekt og ny treningsbane ,- Fosen Kajakk Klubb Innkjøp av utstyr ,- Ørland Kulturskole, Ørland Medisinske Senter Kulturopplevelser for eldre ,- Brekstad Kulturfestival Aktiviteter for barn 5.000,- Ervika/Innstrand 4H Fylkesleir 4H ,- Blimedno Kurs i kosthold og ernæring for barn og ungdom ,- Yrjar Heimbygdslag Restaurering av Heftye-sluffa ,- Ørlendingen Skytterlag Innkjøp av elektroniske skiver ,- Bjugn IL, skigruppa Drift av skilløype ,- Ørland MC-klubb Innkjøp av sykler ,- Oda Berg og Erik Knutsen Deltakelse i regionkorps 5.000,- Fosen Turlag Tilskudd turforslag UT.no/ Turbok Fosen ,- Kjeungen Kystlag Kjøp av seilbåter til opplæring ,- Ørland Sparebank en aktiv og offensiv bidragsyter Med lokalbanken i lomma App en «Lokalbanken i lomma» er den mest brukte bank-app en i Norge sett i forhold til kundemassen. 1 av 4 nettbankbrukere har lastet ned app en, og i gjennomsnitt blir den brukt 3-4 ganger pr. uke av brukerne. NYE FUNKSJONER BONUS: Nå kan du ved hjelp av app en endre bonuskategori når du er i butikken og foretar innkjøp med Terra Kredittkort. HJELP VED SKADE: Ved hjelp av App en kan du nå få «Hjelp ved skade». Med kun et enkelt tastetrykk kan du nå kontakte Falck eller Viking direkte. Ketil Oksvold gir deg gjerne gode råd og tips! Apple Android Ø R L A N D S E I K A N R

10 AUSTRÅT T I N NOVASJON På tide med samarbeid! Foto: Lasse Berre Hva er Austrått Innovasjon? Og hva er tankegangen bak etableringen? Austrått Innovasjon AS er et utviklingsselskap som etter den nylige emisjonen eies av Ørland Sparebank (51%), Bjugn Sparebank, Åfjord Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Sparebank 1 Midt-Norge (tilsammen 49%). Etter vedtaket om kampflybasener det et behov for et slagkraftig utviklingsselskap, et selskap som kan være tett på lokale og regionale aktører, tett på flystasjonen og basen, i god kontakt med Forsvarsbygg og forsvarets logistikk. Fra før er det i kommunene omkring Ørland hovedflystasjon flere utviklingsselskap, næringsforeninger og næringshager, men ingen med en overordnet agenda. Austrått Innovasjon har grepet denne rollen. Dels fordi de som står bak, banksjef Pål Talmo i Ørland Sparebank og daglig leder i Fosen Innovasjon, Jon Sverre Veel, har solid bakgrunn og erfaring fra Forsvaret og de behov som oppstår ved den type prosesser som baseutbygging er. Målet er å få samordnet alle gode krefter slik at både det lokale, regionale og nasjonale næringslivet kan høste fordeler av det. Hva skal selskapet jobbe med i det daglige og på lengre sikt? Austrått Innovasjon står foran særdeles viktige oppgaver. Det må gjøres grep for å ivareta interessene til det eksisterende næringslivet, og det må dessuten legges føringer for å hjelpe nyetableringer i gang. I den tida vi nå går inn i må kampflybasen være et prosjekt som har hovedfokus. Forarbeidet Jon Sverre Veel har utført må det bygges videre på. PÅ HØY TID MED SAMHANDLING Vi ønsker samspill med lokale næringsutviklere som Ørland Næringsforum og Bjugn Næringsforum, Fosen Næringshage, Kopparn Utvikling, Åfjord Utvikling, Rissa Utvikling og Fosen Regionråd. Etter min mening har samarbeidet mellom disse aktørene ikke vært så godt som det burde være. Nå er det på høy tid å samhandle og samarbeide. Man kan ikke stå med lua i hånda, nå som man har muligheten til å ta svennebrev i felles satsning! TETT PÅ KOMMUNENE Hvordan jobbes det med slike oppgaver? Ledelsen i Austrått Innovasjon må delta aktivt i forhold til finansiering av prosjekter, og dessuten drive et utstrakt informasjonsarbeid. Selskapet har også en viktig rolle i forhold til å bidra til et godt samarbeid mellom aktørene, både de store og de små. Selskapet må selvsagt også være tydelig til stede der utbyggingsspørsmål drøftes og behandles, på konferanser og ellers i de industrielle miljøene. Her er det utrolig mye å ta fatt i. Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, er styreleder i utviklingsselskapet Austrått Innovasjon. I tillegg ønsker vi at Austrått Innovasjon skal jobbe tett på kommunene, og bidra til at alle blir deltakere i prosessene. Det må utvikles både kortsiktige og langsiktige strategier. Sist men ikke minst: Den ønskede utviklingen er ikke mulig uten et nært samarbeid med Sintef og NTNU, slik kommunene allerede har søkt å gjøre. Nå blir inngangen til slikt samarbeid mye bredere, og det vil ble lettere å etablere konkrete samarbeidsprosjekt. UNN HVERANDRE SUKSESS! Hva mener du er den mest kritiske faktor for at Austrått Innovasjon skal kunne lykkes å nå så viktige og store mål? Den korteste versjonen er slik: Man vil lykkes dersom det skapes et dynamisk samarbeid. Man må rett og slett bli vinnere innen samarbeidskultur. Da må næringslivets aktører lære seg å unne hverandre suksess! 10 Ø R L A N D S E I K A N R

11 BAN KNY T T TERRA blir EIKA Terra-alliansen består av 77 Sparebanker og OBOS. Alliansen er leverandør av tjenester til eierne også til Ørland Sparebank. NAVNEENDRING 21. MARS Terra har vedtatt å skifte ny konsern- og merkevarestrategi. Visjonen er nå klar: «Vi styrker lokalbanken». Navneskiftet ble en naturlig del av den nye strategien, og valget av EIKA som merkenavn ble valgt blant annet fordi det bygger opp under det de fleste forbinder med Sparebankene «Sparebankeika», og lokalbankenes verdier og identitet. EN STERK ALLIANSE Ørland Sparebank har sitt eget merkenavn og logo, og det blir ingen endring i disse: Det nye merkenavnet EIKA skal underbygge vårt sterke merkenavn og tilkjennegi at vi tilhører en sterk og kompetent allianse. Du som kunde vil ikke merke navneendringen så mye, men leverandørene på en del av tjenestene vi tilbyr deg skifter navn. Etter 21. mars vil de hete: DAGENS NAVN Terra Forsikring Terra Forvaltning Terra Finans og Kredittbank Terra Boligkreditt NYTT NAVN Eika Forsikring Eika Kapitalforvaltning Eika Kredittbank Eika Boligkreditt Med den styrken vi har og vil få i Eika-alliansen er vi sikre på at vi fortsatt vil kunne tilby deg som kunde konkurransedyktige tilbud. I tillegg er vår leveregel «En bank du kjenner», noe som knytter oss nærmere kunden slik at vi hele tiden kan tilby god, rask og personlig service. Stine Marie Grande (14) fra BØSK Et av landets største talent En av landets største skøytetalent kommer fra Bjugn/ Ørland Skøyteklubb. Stine Marie Grande er 14 år og går i klassen Junior C. Karrieren startet i klubbens skøyteskole for fem år siden, og siden har resultatene gått bare en vei oppover. Det er den positive utviklingen av personlige rekorder som er drivkraften for den videre satsingen for Stine Marie. Hun trener 5 økter pr uke. 3 på is og 2 styrkeøkter. Og den systematiske treningen gir resultater. Sist helg satte hun personlig rekord på 500 m med 46,23 som hun tror er bestenotering for 14-årige jenter i Norge. Øvrige personlige rekorder er;1000 m: og 1500 m: Begge tidene er helt i Norgestoppen. Hun forteller at det er først og fremst sprint som er hennes spesialdistanser så langt. Hun er nå kvalifisert til å delta i Viking Race i Heerveen, og her håper hun å sette nye personlige rekorder. Stine Marie skryter av miljøet i skøyteleiren, og det å stadig treffe jevnaldrene som satser på idretten er inspirerende. Støtten fra foreldrene, og ikke minst hennes trener, Frode Rønning er også avgjørende for at hun kan utvikle seg videre. Vi ønsker Stine Mare lykke til i Heerveen og i kommende sesonger. Vi får vel høre mer fra denne jenta! Spar mer til egen bolig! BOLIGSPARING FOR UNGDOM Kr pr år opp til kr ,- pluss renter Skattefradrag inntil kr ,- pr år For deg under 34 år Gir gode lånevilkår Inntil 4,50% rente BOLIGSPARING FOR UNGDOM PLUSS For deg som er 33 år eller yngre og ønsker å spare mer enn kr i året Har du BSU-konto fra før, kan du spare inntil kr ,- pr år opp til kr ,- pluss renter Inntil 4,50% rente Kontakt oss for avtale Tlf Ø R L A N D S E I K A N R

12 Send inn din løsning til Ørland Sparebank, 7130 Brekstad, og vær med i trekningen av et gavekort på kr. 500,- INNLEVERINGSFRIST: 15. mai 2013 ANSVARLIG UTGIVER: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad REDAKSJON: Martin Vatn, Geir Gjelseth FOTO: Geir Gjelseth, Karin Størseth, Lasse Berre GRAFISK PRODUKSJON: Ulleberg Wold AS / Fosen Trykkeri AS Navn: Adresse: Vinner forrige kryssord: Reidun Bakken, Tyrs vei 35, 7130 Brekstad

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Høna og eggene Hovde Hønseri ble startet av Geir Yngve Hovdes bestefar, Yngve Hovde, i 1976. I dag har eggprodusenten tre ansatte og noe periodehjelp gjennom året. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer