Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Nordea Liv 2005"

Transkript

1 Årsrapport fra Nordea Liv

2 Nøkkeltall Nordea Liv Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0 % -0,4 % 10,7 % 5,1 % 13,2 % Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 5,8 % 2,2 % 9,6 % 6,0 % 8,3 % Markedsandel brutto forfalt premie 5,6 % 5,9 % 5,9 % 5,7 % 5,5 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital -3,5 % -1,8 % 5,9 % 10,3 % 12,1 % Markedsandel brutto forfalt premie 11,3 % 14,2 % 9,6 % 6,2 % 5,2 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 4,52 % -0,45 % 6,47 % 6,55 % 7,11 % Kapitalavkastning II 3,30 % -0,45 % 8,08 % 5,87 % 9,99 % Kapitalavkastning III 3,55 % -0,29 % 9,78 % 6,33 % 9,36 % Gjennomsnittsrente 5,54 % 0,53 % 6,55 % 6,11 % 7,12 % Balansesammensetning Aksjer 23 % 6 % 11 % 13 % 17 % Obligasjoner - omløp 34 % 36 % 33 % 25 % 29 % Obligasjoner - anlegg 21 % 34 % 32 % 39 % 31 % Eiendom 14 % 17 % 14 % 18 % 17 % Annet 8 % 7 % 10 % 5 % 5 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer. Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler. Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt. Tall for perioden 2001 er summen av de fusjonerte selskapene Norske Liv og Vesta Liv. 2

3 Administrerende direktør 2005 ble nok et godt år for Nordea Livs kunder og eiere. Finansmarkedene hadde generelt en god utvikling i 2005, og i tillegg gjorde vi det bedre enn referanseindeksene med våre plasseringer. Dermed ble avkastningen på midlene meget god, på tross av historisk lave renter. Aksjemarkedene hadde en god utvikling globalt, og for det norske markedet var utviklingen fantastisk. Motoren har i stor grad vært produksjonsvekst i Kina, delvis som følge av vestlige lands outsourcing av tradisjonell produksjon. For Norge har konsekvensen av dette vært en høy oljepris. Dette har gitt gode tider både for oljeselskaper og selskaper som leverer tjenester til oljebransjen, samt for tankflåten. Rentenivået er fremdeles svært lavt, selv om trenden i det siste har pekt oppover. Lave renter fører i sin tur med seg at kapital flyttes til andre aktiva på jakt etter høyere avkastning. Dette understøtter utviklingen i aksjemarkedet. En annen åpenbar effekt av det lave rentenivået er vekst i eiendomsmarkedet: Boligpriser stiger fordi husholdningene kan betjene større lån. Næringseiendommer stiger fordi investorer aksepterer stadig lavere avkastning, så lenge denne ligger over det generelle, langsiktige rentenivået. I 2005 ble det politiske Norge enige om å gjennomføre en bred reform av det norske pensjonssystemet. Den kommende eldrebølgen skyldes at den store etterkrigsgenerasjonen ble etterfulgt av flere ti-år med lavere fødselskull. I forhold til en stadig aldrende befolkning blir dermed arbeidsstyrken for liten til å sikre pensjonsytelser fra folketrygden på et like høyt nivå som hittil. En viktig del av pensjonsreformen er kravet om at alle bedrifter skal ha innført tjenestepensjon for sine ansatte innen utgangen av Det er i dag ca arbeidstakere som arbeider i bedrifter uten tjenestepensjon for sine ansatte. Antall bedrifter uten avtale er ca Nordea Liv har utviklet nye prosesser og produkter som er spesielt tilpasset dette kundesegmentet, og har fått svært god respons på de løsningene. Flere bedrifter bestemte seg i 2005 for å gå over fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert pensjon for sine ansatte. Mange av disse har valgt Nordea Liv som leverandør. Blant disse er Telenor som gjennomførte en stor og krevende anbudsprosess for sine selskaper i Norge. Vi ser frem til dette samarbeidet. Vår ambisjon for 2006 er å levere med fortsatt høy kvalitet til så vel store som mindre kunder. Jørund Vandvik Administrerende direktør Innhold Hovedpunkter og utviklingstrekk... 4 Virksomheten... 7 Ledergruppen og styrende organer Årsberetning Resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Noter og kontantstrømanalyse Beretninger og innstilling Opplysninger om forsikringstekniske forhold.. 56 Definisjoner Alle bilder av barn er tatt av Øystein Klakegg. 3

4 Hovedpunkter og utviklingstrekk 2005 var et meget godt år for Nordea Liv - både for kunder og eiere. Resultat før fordeling og avsetninger ble forbedret med 40 prosent fra året før. Den verdijusterte avkastningen på selskapets midler ble 10,0 prosent - og Nordea Liv var dermed best av livselskapene i Norge. Selskapet har også levert den høyeste gjennomsnittlige avkastningen i bransjen siden Nordea Liv økte investeringene i aksjer med svært godt resultat, samtidig som eiendomsinvesteringene utviklet seg meget positivt. Soliditetskapitalen ble i 2005 styrket med 48 prosent. Også for kunder som har pensjon med investeringsvalg ga 2005 gode resultater, ref. fondsoversikten på side 6. Verdijustert avkastning ,1 % 10,0 % 6 4 4,3 % 3,3 % 5,9 % 5,2 % ,5 % snitt Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank1 Liv Avkastning i 2000 og 2001 for Nordea Liv er et vektet snitt for Norske Liv og Vesta Liv. Avkastning i for Vital er et aritmetisk snitt for Vital og tidligere Gjensidige NOR. Premieinntekter i mill. NOK Mottatte premiereserver Forfalt premie Nordea Livs premieinntekter har økt 30,9 % siden Forvaltningskapital i mill. NOK Vesta Liv Norske Liv Nordea Liv Nordea Livs forvaltningskapital har økt med 31,1% siden

5 Aktivasammensetning % 39 % % 31 % % 18 % 7 % 17 % 17 % 5 % Aksjer Eiendom Anleggs- Omløps- Annet obligasjoner obligasjoner Nordea Liv økte aksjeinvesteringene i Soliditetskapital i mill. NOK Egen- Ansvarlig Tilleggs- Sikkerhets- Kursreserver- Kursreserverkapital lån avsetninger fond anlegg omløp Nordea Livs soliditetskapital for å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene er mill. NOK (17,5% av forsikrings-tekniske avsetninger). Kapitaldekning per ,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 13,9% Nordea Liv 11,7 % Vital 10,9 % Storebrand 10,6 % Sparebank1 Liv Nordea Liv tilfredsstiller de lovmessige kravene med god margin. Tallene fra Vital, Storebrand og Sparebank1 Liv er basert på selskapenes presentasjon av regnskapsåret

6 Avkastning i utvalgte fond i Nordea Link i 2005 i forhold til referanseindekser Globale aksjefond: Nordea Trend 13,6 % 36,0 % Norske/nordiske aksjefond: Holberg Norden 30,5 % 60,6 % USA aksjefond: UBS Small Caps USA 2,4 % 18,9 % Europeiske aksjefond: Fidelity European Growth 5,4 % 28,5 % Asia fond (ekskl. Japan): Fidelity South East Asia 12,4 % 48,1 % Japanske aksjefond: Nordea Japan 7,8 % 47,2 % Bransjefond: Merrill Lynch World Energy 23,2 % 67,1 % Pengemarkedsfond: ABN AMRO Pengemarked Fond-i-fond: Returnplus Offensivt Fond 0,2 % 2,3 % 2,4 % 31,9 % Generasjonsfond: Nordea Link Offensiv 2040 OTP fond: Nordea Vekstpensjon 3,7 % 2,9 % 17,2 % 20,8 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % Avkastning Meravkastning i forhold til referanseindekser Avkastning i Nordea Liv i 2005 i forhold til referanseindekser Aksjer i Norge 12,3 % 52,8 % Aksjer utland 4,0 % 20,5 % Obligasjoner Pengemarked 0,6 % 2,4 % 0,4 % 3,8 % Alternative investeringer 24,5 % Eiendom 20,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % Avkastning Meravkastning i forhold til referanseindekser Aksjer Norge: Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Aksjer Utland: Referanseindeksen er Morgan Stanley Verdensindeks. Obligasjoner: Referanseindeksen består av norske statsobligasjoner med 3 års og 5 års løpetid (50% ST4X og 50% ST5X). Pengemarked: Referanseindeksen er norske statssertifikater med 1/2 års løpetid (ST2X). For eiendom og alternative plasseringer er det ingen referanseindeks. 6

7 Endringer i livsforsikringsbransjen Rammebetingelsene for livsforsikringsbransjen er i stadig endring. I 2005 vedtok Stortinget prinsipper for en reformert folketrygd. I den sammenheng ble det også vedtatt å innføre obligatorisk tjenestepensjon med virkning fra 2006, som innebærer et helt nytt marked for private aktører. Nye virksomhetsregler for livbransjen blir suksessivt innført. Det kommer også nye krav til bufferkapital som påvirker selskapenes overskuddsdisponeringer. Våren 2005 vedtok Stortinget prinsipper for en reformert folketrygd, med basis i innstillingen fra den bredt sammensatte Pensjonskommisjonen. Behovet for en reform i det offentlige pensjonssystemet skyldes kombinasjonen av flere forhold; stadig høyere gjennomsnittsalder i befolkningen, lengre tid til utdannelse og mindre tid til produktiv arbeidsinnsats, og stadig lavere faktisk pensjonsalder. Et bærende prinsipp i det nye systemet er arbeidslinja : Det skal lønne seg å arbeide i pensjonsmessig sammenheng. Hvert år i arbeid skal gi 1,25 prosent av årets lønn i alderspensjon. En person som arbeider i 40 år vil dermed få en pensjon på 50 prosent av snittlønn. Videre vil alderspensjonen kunne bli justert dersom den gjennomsnittlige levealderen øker vesentlig i framtiden. Enkelt sagt skal opptjent alderspensjonskapital deles på forventet gjenstående levetid når man nærmer seg pensjonsalder. Øker levetiden vil, med andre ord, den årlige pensjonen bli redusert, med mindre man velger å arbeide lengre. Tjenestepensjon til alle Et viktig element i det brede politiske flertallet bak pensjonsreformen, er innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Alle bedrifter med to eller flere ansatte skal ha tjenestepensjon for sine ansatte. Minstekravet er en innskuddsordning med 2 prosent av lønn mellom kr (1 G) og kr (12 G). I tillegg skal det etableres innskuddsfritak, en forsikringsdekning som betyr at livselskapet fortsetter å betale innskudd for den som eventuelt blir ufør før tidspunktet for alderspensjon. Ny forsikringslov Stortinget har vedtatt ny forsikringslov. Det forventes at loven trer i kraft i 2006 og at det gis en overgangsperiode for de mest omfattende endringene frem til Formålet med den nye loven er å skape klarere fordeling av risiko mellom kunde og selskap, og mer oversiktlig prising av livsforsikringsprodukter. Dette innebærer blant annet at rentegarantien prises og betales særskilt og at all avkastning tilfaller kunden. I dagens regime prises og betales ikke rentegarantien særskilt, og avkastningsresultatet utover rentegaranti deles mellom kunde og selskap. Nye krav til bufferkapital I desember 2005 leverte Kredittilsynet et utkast til midlertidige kapitalkrav for livselskaper. I dette foreslås det at det skal innføres krav til bufferkapital i selskapene basert på en såkalt trafikklystest. I denne testen måles selskapenes bufferkapital som differansen mellom aktiva og passiva (pensjonsforpliktelsene), vurdert etter markedsverdi. Dersom dette prinsippet innføres vil det medføre press nedover på lange renter, fordi livselskaper ønsker å dekke langsiktige forpliktelser, for eksempel ytelsesbasert pensjon, med langsiktige obligasjoner. Samme dag som forslaget ble kjent falt lange renter i Norge markert, noe som også har skjedd i andre land som har innført tilsvarende prinsipp. Nordea Liv har foretatt avsetninger allerede i 2005-regnskapet for å møte de forhøyede soliditetskravene som det nye regelverket sannsynligvis vil medføre. 7

8 Kollektiv pensjon for store og små bedrifter Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsavtale inngått av arbeidsgiver til fordel for de ansatte. Utbetalingene fra en kollektiv pensjonsforsikring kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden. Kollektiv pensjonsforsikring gir den ansatte og den ansattes familie økonomisk trygghet ved dødsfall og uførhet, og den sikrer den ansatte en god inntekt som alderspensjonist. Ytelsesbasert alderspensjon I en ytelsesbasert pensjon, velger bedriften pensjonsnivået den ansatte skal oppnå ved pensjonering. Pensjonen fastsettes vanligvis som en prosentsats av lønn (som oftest mellom prosent), inklusiv antatt utbetaling fra folketrygden. Premien for den enkelte beregnes i forhold til lønn og det pensjonsnivået bedriften har valgt. For å få full pensjon kreves det vanligvis 30 års opptjeningstid. Opptjeningstiden regnes fra ansettelse til pensjonsalder. Alderspensjonen utbetales fra det tidspunkt arbeidstaker har oppnådd pensjonsalder, normalt 67 år, og arbeidsforholdet er avsluttet. Utbetalingslengden fastsettes av arbeidsgiver og er ofte 10 år eller livsvarig. Innskuddsbasert alderspensjon En innskuddsbasert pensjonsforsikring kjennetegnes ved at det årlig spares et bestemt beløp til fremtidig alderspensjon. Avgjørende for alderspensjonen er størrelsen på innskuddene, avkastningen på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden. En innskuddsbasert pensjonsforsikring gir bedriften full kontroll over pensjonskostnadene. Alderspensjonen utbetales fra det tidspunkt arbeidstaker har nådd pensjonsalder. Utbetalingstiden kan variere, men den må minst være 10 år. Bredt fondsutvalg Nordea gir kundene tilgang til et bredt fondsutvalg og noen av verdens ledende fondsforvaltere. Nordea tilbyr over 70 fond med alle typer risiko- og avkastningsprofiler. Den ansatte kan selv velge fritt blant alle fondene, og dermed være med på å påvirke avkastningen. Nordea Vekstpensjon Ved etablering av den innskuddsbaserte avtalen plasseres innskuddene i Nordea Vekstpensjon, hvis ikke annet er avtalt. Dette er et fond med høy aksjeandel og høy forventet avkastning, men den ansatte har samtidig en garanti som sikrer at utbetalt pensjon aldri kan bli lavere enn innbetalte innskudd. - Nordea Vekstpensjon er et sprekt fond med stor andel i aksjer, men der det likevel ikke er grunn til bekymring for at pensjonen forsvinner - selv med kraftige børsfall verden over, sier finansdirektør i Nordea Liv, Magny Øvrebø. Nordea Vektspensjon sikrer optimalt investeringsforløp i hele forsikringstiden, ved å endre sammensetning på aktiva frem mot tidspunktet for pensjonsalder. Startfordelingen består av 8

9 Innskuddspensjon Premium Med Innskuddspensjon Premium får bedriften en avtale som gir personlig oppfølging fra Nordea Liv, i tillegg til full fleksibilitet. en høy andel aksjer, mens sluttfordelingen baserer seg på mindre risikoinvesteringer. Se figur: Startfordeling 22 % 7 % Sluttfordeling 57 % 10 % 10 % 9 % 4 % 5 % 51 % 25 % Globale aksjer Norske lange obligasjoner Norske korte rentepapirer Globale obligasjoner med høy risiko Europeisk eiendom Dersom bedriften ønsker å etablere innskuddspensjon, eller konvertere fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon, tilbyr Nordea Liv to ulike produkter, Innskuddspensjon Premium og Innskuddspensjon Basis. Innskudd fra ansatte Den ansatte kan bidra med innskudd over 2 prosent av lønn. Dersom bedriften velger en slik løsning, må den ha tilslutning fra alle ansatte. Innskuddsfritak Dersom ansatte blir uføre dekker Nordea Liv de avtalte innskuddene så lenge uførheten varer. Kravet er at den ansatte ved hovedforfall har vært minst 20 prosent sykemeldt i 12 måneder sammenhengende. Webløsninger Bedriften får tilgang til Bedriftsdialogen som gir en helhetlig oversikt over pensjonsavtalen og det enkelte medlem. De ansatte får oversikt over sin avtale i Nordea Livs webbaserte Ansattdialog. Alderspensjon Bedriften kan selv velge hvor mye de ønsker å betale i pensjon. Minimumsinnskuddet er 2 prosent av lønn mellom kr (1 G) og kr (12 G). Av lønn mellom 1 G og 6 G er maksimumsinnskuddet 5 prosent, og mellom 6 G og 12 G er det maksimalt 8 prosent av lønn. G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år. Tilleggsdekninger i Premium Med Innskuddspensjon Premium kan bedriften skreddersy tilleggsdekningene i forhold til bedriftens og medarbeidernes behov. Bedriften kan selv velge størrelsen på uføre-, ektefelle -, samboer - og barnepensjon. Informasjon om pensjon Nordea Liv inviterer til kurs for de som har ansvar for pensjon i bedriften. Dersom de ansatte ønsker mer informasjon om pensjonssparing og forsikring, arrangerer Nordea Liv informasjonsmøter. Innskuddspensjon Basis Innskuddspensjon Basis egner seg for bedrifter som ønsker å tilfredsstille lovens minstekrav om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriften står selv for administrasjon av avtalen, men gode kommunikasjonsløsninger på web gjør prosessen meget enkel. Alderspensjon I følge lov om obligatorisk tjenestepensjon skal minimum 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G innbetales til den ansattes pensjonskonto. Tilleggsdekninger i Basis Det er mulig å etablere tilleggsdekninger i Basis, og bedriften kan velge mellom standardiserte alternativer. Bedriften må etablere uførepensjon for å kunne tilby sine ansatte ektefelle-, samboer- og barnepensjon. 9

10 Private livsforsikringer og spareløsninger for alle livets faser En forsikring kan ikke forhindre at noe uventet skjer, men den reduserer de økonomiske følgene for dem som blir rammet. Sannsynligheten for å bli arbeidsufør er mye større enn faren for at huset ditt skal brenne ned. Likevel er det mange som ikke har tenkt igjennom de økonomiske konsekvensene ved død eller uførhet. Private forsikringer kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden og forsikringer som mange har i arbeidsforhold. Behovet for forsikring og muligheten for å spare endrer seg gjennom livet. Det er derfor fornuftig å gjennomgå forsikringene med jevne mellomrom. Større endringer i livet, som for eksempel ekteskap og fødsler, fører som regel til at man bør endre forsikringene. Nordea har kunderådgivere som kan gi en slik vurdering, og man får utført tilsvarende analyse av Vestas salgsrepresentanter. Forsikring ved alvorlig sykdom Mange som rammes av alvorlig sykdom må gjennom en lang rekonvalesens, noe som ofte medfører lavere inntekt i en periode. Med en forsikring ved alvorlig sykdom, får du en engangsutbetaling med en gang diagnosen er stilt. Dette gjør det mulig å få behandling og gjennomføre trening i institusjoner med spesialkompetanse; tilbud man ellers kanskje ikke ville hatt råd til å benytte. Forsikringen gjelder for de vanligste alvorlige sykdommene. 10

11 selskapets overskudd hvert år. De siste ti årene har dette gitt en meravkastning på 2-3 prosentpoeng i forhold til sparing på høyrentekonto i bank. I tillegg gir denne sparingen skattefordeler. Sparing med fondsvalg Spareprodukter med fondsvalg gir den enkelte mulighet til å påvirke avkastningen selv. Nordeas link-tilbud består av mer enn 70 forskjellige fond. De har varierende risikoprofil - alt fra trygge rentefond, til aksjefond med mulighet for høy avkastning og risiko. Det er ingen administrasjonskostnader ved å bytte fond og det utløser ikke gevinstbeskatning. Fondsbytte kan gjøres direkte på Internett. Innen disse to spareløsningene kan man velge mellom følgende produkter: Forsikring ved uførhet Blir man sykmeldt i mer enn 12 måneder eller erklært varig ufør, faller inntekten dramatisk. En uførerente gir månedlig utbetaling etter 12 måneders sammenhengende sykmelding, og utbetalingen varer så lenge man er syk. En uførekapital vil gi en engangsutbetaling dersom man blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør, forutsatt at uførheten har vart i minst to år sammenhengende. Forsikring ved dødsfall Det er viktig å ha en forsikring som trygger familiens økonomi dersom noe skulle skje med hovedforsørgeren, spesielt hvis man har barn. Det kan ta lang tid for en familie å komme på fote igjen økonomisk etter et brått dødsfall. Derfor anbefales en forsikringssum som dekker gjeld og andre økonomiske forpliktelser familien har. Spareløsninger Det finnes to hovedtyper: Sparing med garantert minsteavkastning Spareprodukter med garantert minsteavkastning er trygg sparing. Nordea Liv forvalter sparepengene og i tillegg til den garanterte minsteavkastningen får man en andel av Livrente Livrente er langsiktig sparing med minimum 12 års varighet fra første innbetaling til siste utbetaling. Ved å plassere penger i livrente, unngår man formuesskatt og får utsatt skatt på avkastningen. Man kan velge mellom to typer: Livrente med garantert minsteavkastning (Livrente med rentegaranti) og livrente med fondsvalg (Unit Link Livrente). Livrente passer spesielt godt ved sparing til barns studietid og etablering, og til førtidspensjon. Individuell pensjonsavtale - IPA Med IPA sparer man til egen pensjon. Pengene er bundet til pensjonsalder og da starter pensjonsutbetalingene. Utbetalingene kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden og eventuell tjenestepensjon, og kan vare livet ut eller for et avtalt antall år. Sparebeløpet kan trekkes fra på selvangivelsen etter gjeldende skatteregler. Man kan velge mellom to typer: IPA med garantert minsteavkastning (Nordea Garantipensjon) og IPA med fondsvalg (Unit Link Pensjon). Fondskonto Unit Link Fondskonto er et spareprodukt med fondsvalg, og det er ingen bindingstid på plasseringen. Du slipper å betale skatt av avkastningen i spareperioden, men det betales formuesskatt av saldoen. Det er to gebyrfrie uttak i året, og når andelene innløses blir eventuell gevinst beskattet som annen kapitalinntekt. Unit Link Fondskonto passer blant annet ved sparing til barn, for å bygge opp egenkapital eller til et større reisebudsjett. For mer informasjon om private forsikringer og spareprodukter - se 11

12 Gode finansmarkeder - høy avkastning 2005 ble et godt år for kundene og eierne i Nordea Liv. Den verdijusterte kapitalavkastningen ble 10,0 prosent, det høyeste blant livselskapene. Også for kundene i Nordea Link var fjoråret generelt meget godt. Enkelte fond ga mer enn 60 prosent avkastning. I tillegg til at finansmarkedene generelt var meget sterke, oppnådde Nordea Liv meravkastning i forhold til referanseindeksene i samtlige aktivaklasser. Oljedrevet oppgang i Norge Oljeprisen økte med ca 50 prosent gjennom 2005 og bidro sterkt til at hovedindeksen på Oslo Børs steg med over 40 prosent. Oljemarkedene er preget av generelt høy etterspørsel og frykt for at de oljeproduserende landene ikke vil klare å levere tilstrekkelig, på grunn av begrenset produksjonskapasitet og politisk uro i flere av disse landene. Sterk utvikling i Europa og Japan Avkastningen på internasjonale aksjer var også solid i I Europa steg børsindeksene i Tyskland og Frankrike med ca 25 prosent, og andre europeiske markeder kunne også vise til tosifret avkastning. Markedet i Japan kom endelig tilbake og ga en avkastning på hele 40 prosent. Unntaket var det amerikanske aksjemarkedet som beveget seg sidelengs gjennom året. Selv om aksjemarkedene utviklet seg sterkt i 2005, er det Nordea Livs vurdering at aksjer fortsatt fremstår som rimelige. Bakgrunnen er at inntjeningen i selskapene har økt mer enn kursene. Imidlertid vil inflasjon og renter med stor sannsynlighet kunne stige i tiden fremover. Så lenge dette skjer i et avmålt tempo, vil markedsaktørene få tid til å tilpasse seg. Effektene i aksjemarkedet bør derfor bli lite dramatiske. Gradvis renteøkning Rentemarkedet i Norge har vært preget av lav prisvekst, og dette har holdt rentene nede. Norsk økonomi utvikler seg imidlertid godt, og Nordea Liv forventer at Norges Bank fortsatt skal heve styringsrenten i små og ikke hyppige skritt. Den amerikanske sentralbanken har kommet lengre med sine rentehevninger, og alt tyder på at det nærmer seg slutten på disse. Den europeiske sentralbanken vil sannsynligvis følge samme strategi som den amerikanske, og gi små og gradvise rentehevninger. Fortsatt positivt eiendomsmarked I eiendomsmarkedet har det vært stort volum på salgstransaksjoner på stadig lavere forrentningskrav. Eiendomsselskaper og syndikeringsselskaper dominerer på kjøpersiden. 12

13 I kontormarkedet er det en positiv trend med redusert ledighet og husleien er på vei opp. Det er grunn til å anta at leiemarkedet fortsatt er på vei oppover. Dette skyldes ikke minst at næringslivet ansetter flere medarbeidere og tar høyde for ytterligere ekspansjon. Solid avkastning i Nordea Links fond Nordea Link tilbyr over 70 fond i ulike kategorier. Kundene velger selv hvilke fond de vil plassere midlene i og kan fritt bytte fond innenfor "fondsuniverset". Tabellen på side 6 viser avkastningen som ble oppnådd i utvalgte fond i 2005, innenfor de ulike fondskategoriene. I 2005 var det aksjefondene som ga høyest avkastning. Størst avkastning ga bransjefondet Merrill Lynch World Energy med 67,1 prosent. Aksjefondet Holberg Norden er nylig tatt inn i Nordea Links fondsunivers. Avkastningen i dette fondet i 2005 var 60,6 prosent. Fond med garanti Ansatte i bedrifter som innfører innskuddspensjon, blir tilbudt å plassere pensjonsmidlene i et fond med gode utsikter til høy avkastning. Samtidig garanteres alle at utbetalt pensjon aldri kan bli lavere enn det som er betalt inn på den enkeltes konto. Den normale fordelingen når man starter sparing i Nordea Vekstpensjon vil være 51 prosent i globale aksjer, 10 prosent i europeiske eiendommer, 10 prosent i obligasjoner med høy kredittrisiko, 22 prosent i norske obligasjoner med lang løpetid og 7 prosent i norske rentepapirer med kort løpetid. Frem mot tidspunktet for den enkeltes pensjonering endres aktivasammensetningen gradvis mot 20 prosent i aksjer samt 6 prosent i europeisk eiendom, og tilsvarende mer i lange og korte rentepapirer. Pensjonen utbetales over ti år, og i de siste fem årene består den enkeltes investeringsportefølje av 57 prosent norske rentepapirer med kort løpetid, 25 prosent norske obligasjoner med lang løpetid, 9 prosent obligasjoner med høy kredittrisiko, 4 prosent i europeisk eiendom og 5 prosent i globale aksjer. Nordea har gode erfaringer med et tilsvarende pensjonsfond i Sverige. Dette fondet startet midtveis i 2003, og den årlige avkastningen siden oppstart har vært 13,9 prosent (regnet for start-balansen). 13

14 Ledergruppen i Nordea Liv. Foran fra venstre: Jørn Bjarte Nøstdal, Asgeir Sveen, Magny Øvrebø og Anne Marit Benterud. Bak fra venstre: Tor Olav Langeland, Bård Bjerkestrand og Jørund Vandvik. (Foto: Oddmund Lunde). Ledergruppen i Nordea Liv Jørund Vandvik (50) - administrerende direktør Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Cand.jur. fra Universitetet i Bergen Yrkespraksis: Politifullmektig ved Bergen Politikammer. 20 år i diverse lederstillinger i Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Adminisrerende direktør siden Anne Marit Benterud (45) - direktør og ansvarshavende aktuar Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Cand. scient. med aktuarkompetanse fra Universitetet i Oslo Yrkespraksis: Tre år som aktuar i Storebrand Livsforsikring. Aktuar og senere ansvarshavende aktuar i Sparebank1 Livsforsikring (tidligere David) i til sammen ti år. Viseadministrerende direktør i Sparebank1 Livsforsikring og Sparebank1 Fondsforsikring i to år. Direktør og ansvarshavende aktuar siden Bård Bjerkstrand (44) - IT-direktør Sivilstand: Gift, to barn Utdannelse: IT-Ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole, bedriftsøkonom fra NHH Yrkespraksis: Ni år som systemkonsulent i Cap Gemini og i Vesta, åtte år i diverse lederstillinger innen IT i Vesta, Skandia og Vesta Liv. IT-direktør siden Tor Olav Langeland (37) - direktør for kundeservice bedrift og unit link Sivilstand: Samboer, ett barn Utdannelse: Befalsskole og siviløkonom fra NHH Yrkespraksis: Åtte år i ulike stillinger i Vesta og Vesta Liv. Direktør for kundeservice bedrift og unit link siden Jørn Bjarte Nøstdal (48) - økonomidirektør Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Økonom og ingeniør Yrkespraksis: Ti år som økonomikonsulent/avdelingssjef i Norsk Hydro Olje og Gass, tre år som økonomisjef/banksjef (leder driftsdivisjonen) i Bergens Skillingsbank og åtte år i Vesta Liv. Økonomiderektør siden Leif Raanes (43) - direksjonssekretær Sivilstand: Gift, to barn Utdannelse: Cand.jur. Universitetet i Oslo Yrkespraksis: Politifullmektig ved Uttrøndelag politikammer, advokat i Gjensidige NOR. Direksjonssekretær siden Magny Øvrebø (36) - finansdirektør Sivilstand: Gift, ett barn Utdannelse: Siviløkonom NHH med mastergrad innen finans. Juridisk grunnfag. Yrkespraksis: Åtte år i ulike stillinger i Vesta, Skandia og Nordea Link. Finansdirektør siden Asgeir Sveen (47) - markedsdirektør Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Sjøkrigsskolens intendanturlinje og sivilmarkedsfører fra NMH Yrkespraksis: Ti år i forsvaret og 16 år i diverse stillinger i Vesta. Markedsdirektør siden

15 Styrende organer Styremedlemmer Allan Pollack, Hellerup, Danmark (styreleder) Øivind Solvang, Bærum (nestleder) Olav Munch, Bergen Ansattvalgt styremedlem Terje Oseberg Askeland, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet Per Christian Eriksen, Bergen (leder) Sigvart Hovland, Moss (nestleder) Erik Gjellestad, Bergen Alex Madsen, Oslo Egil Valderhaug, Giske Øystein Søyland, Klepp Jørn P. Madsen, Sola Jan Ove Holmen, Lier Ansattvalgte varamedlemmer av representantskapet Christian Theodorsen, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av kontrollkomiteen Knud Lorentzen, Bergen (leder) Bjørn Thømt, Bergen Frøystein Gjesdal, Bergen Aksjonærvalgte varamedlemmer av kontrollkomiteen Rune Fanastølen Tuft, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av valgkomiteen Britta Burreau, Bromma, Sverige Jukka Venäläinen, Espoo, Finland Aksjonærvalgte varamedlemmer av representantskapet Inge Støve, Bergen Jørn Westlund, Oslo Ansattvalgte medlemmer av representantskapet Elin Hvidsten, Bergen Hilde Espenes, Oslo Eric Røss, Oppegård Ann-Tove Thorsvik, Oslo 15

16 Årsberetning ble et år med positive finansmarkeder nasjonalt og internasjonalt. Oljeprisen har vært stigende gjennom året hvilket er godt for den norske økonomien. Aksjemarkedet har hatt en god utvikling globalt og spesielt det norske aksjemarkedet har hatt en meget bra utvikling som følge av en høy oljepris. Rentemarkedet har vært preget av lav prisvekst i Norge og derav fortsatt historisk lave renter. Internasjonalt har de amerikanske rentene blitt satt opp gjennom året, mens de europeiske rentene har vært avventende. Eiendomsmarkedet har vært preget av fallende avkastningskrav, noe som også har bidratt til verdistigning på selskapets eiendomsportefølje. Året 2005 var også et bra år for Nordea Livs kunder. Selskapet hadde god markedsmessig utvikling, særlig på innskuddsbasert pensjon, et meget godt finansresultat og et godt risikoresultat. Virksomheten Nordea Livs strategi er å være en kvalitetsleverandør av tjenestepensjonsordninger, både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Innskuddsprodukter uten rentegaranti leveres i samarbeid med Fondsfo rsikringsselskapet Nordea Link Norge AS som er ansvarlig for unit link produktene til Nordea i det norske markedet. Gjennom selskapet Nordea Aktuartjenester AS tilbyr Nordea konsulenttjenester innenfor NRSPog IFRS-beregninger. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier. Virksomheten i Nordea Liv omfatter i hovedsak utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning. Selskapets og kundenes midler forvaltes som en portefølje og plasseres i hovedsak i norske og internasjonale aksjer, rentepapirer, samt i eiendom i Norge. Selskapets hovedkontor er i Bergen og i tillegg har selskapet kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Selskapet er representert i hele landet via Nordea Bank sine salgskontorer, via samarbeidet med Vesta Forsikring AS og gjennom internett. Nordea Livs kapitalforvaltning omfatter i hovedsak plassering i aksjer, omløps- og anleggsobligasjoner, pengemarkedet og eiendom. Markedet Nordea Liv tilbyr et bredt spekter av forsikringsordninger og tjenester både til bedriftsmarkedet og til personkundemarkedet. Selskapet har sine røtter fra Norske Liv og Vesta Liv. Selskapene ble fusjonert i Mot bedriftsmarkedet leveres kollektiv pensjonsforsikring tilpasset den enkelte kundes behov. Nordea Liv tilbyr både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Innskuddsbaserte løsninger leveres i samarbeid med Nordea Link. I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon har Nordea Liv utviklet et innskuddsbasert produkt som tilfredsstiller lovens minstekrav og som er svært enkelt for bedriftene å etablere. Bedrifter og selgere kan selv etablere avtalene direkte på Internett. Dette produktet er meget godt mottatt i markedet. Gjennom Nordea Livs aktuarselskap, Nordea Aktuartjenester, leveres også beregninger av kundenes regnskapsmessige pensjonsforpliktelser (IFRS/ NRSP). Personkundemarkedet tilbys en rekke pro- 16

17 dukter for langsiktig sparing og rene risikoforsikringer. Spareproduktene leveres med rentegaranti eller investeringsvalg. Kunder som velger investeringsvalg kan velge mellom et bredt spekter av fond tilpasset den enkelte kundes sparehorisont og risikovilje. Markedsføring og distribusjon foregår gjennom eget markedsapparat, i samarbeid med Nordea Bank, Vesta Forsikring, forsikringsmeglere og agenter. De totale forfalte premieinntektene (inkl overførte reserver) for livselskapene knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon økte i 2005 med 7,1% (25,8) til MNOK (57.638) (tall for 2004 i parentes). For Nordea Liv ble de totale forfalte premieinntektene MNOK (3.254), en økning på 12,6% i forhold til Nordea Livs totale markedsandel innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, brutto forfalt premie (ex. gruppeliv og kommunal pensjon), var i ,5% (8,6). Markedsandelen innen kollektiv pensjonsforsikring var (ex. kommuner) 13,1% (11,0) basert på forfalt premie. I markedet for individuelle rente- og pensjonsforsikringer var Nordea Livs markedsandel 13,6% (10,8) basert på forfalt premie. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (2.347) og av disse var 938 (552) innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde pr. årsskiftet ( ). Kapitalforvaltning Nordea Livs forvaltningskapital var per MNOK (26.600), en økning på 13,2%. I løpet av 2005 økte eiendomsinvesteringene, hovedsaklig som følge av merverdi i porteføljen, med MNOK 564 til 17,4% av samlet forvaltningskapital. Aksjeinvesteringene utgjorde pr. årsskiftet 5,1 milliarder kroner eller 17,1% målt mot forvaltningskapital. Porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall ble redusert med 1,0 milliarder kroner til 31,1% av forvaltningskapitalen. I tillegg har selskapet inngått sikringsforretninger som sikrer deler av pengemarkedsporteføljen en avkastning på 5,5%. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management ASA. Selskapets kapitalavkastning eksklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning I) i 2005 ble 7,1% (6,6). Kapitalavkastningen inklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning II) ble 10,0% (5,9). Verdijustert totalavkastning (kapitalavkastning III) ble 9,4% (6,3). Selskapet har tilpasset investeringsporteføljen til et langsiktig lavt rentenivå. Risikoen i renteporteføljen er lav. Det er inngått rentesikringsavtaler som sikrer deler av porteføljen ved avkastning under 5,5%. Eiendomsporteføljen holder en høy kvalitet med lite ledighet. Dette er tiltak som er gjennomført før renten etablerte seg på det historisk lave nivået som vi har idag. Netto finansinntekter for Nordea Liv utgjorde MNOK (1.474). Avsetningen til kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 787. Aksjemarkedet har gitt meget god avkastning i Oslo Børs hadde en oppgang på over 40% (38). De internasjonale aksjemarkedene gav en avkastning på 15,8% (11) målt ved MSCI World. Det lave rentenivået i Norge og internasjonalt er en stor utfordring for livsforsikringsbransjen. Selskapet har av den grunn gjort flere disposisjoner som skal sikre kundene god avkastning også i årene som kommer. Nordea Liv inngikk på et tidlig tidspunkt flere sikringsforretninger. Disse binder avkastningen på deler av renteporteføljen på 5,5% i flere år fremover. I tillegg kommer porteføljen med anleggsobligasjoner, som har en løpetid på i overkant av 4 år og utgjør 31,1% av balansen og som i gjennomsnitt gir en avkastning på 5,2%. Selskapets eiendomsportefølje utgjør 17,4% av balansen. Eiendommene har liten ledighet (3,7%) og høy løpende avkastning (7,0%). Avkastningen på selskapets aksjer i 2005 var 25,3% (11,1). De norske aksjene hadde en avkastning på 52,8% (28,3) og de utenlandske 20,5% (3,0). Rentepapirer ga en avkastning på 3,4% (5,6). Avkastningen på norske rentepapirer var 3,3% (5,8) og på utenlandske rentepapirer 2,5% (4,1). Eiendomsavkastningen utgjorde 20,0% (8,2). 17

18 Kostnader Nordea Livs driftskostnader i 2005 utgjorde MNOK 347 (304). Økningen i driftskostnader skyldes i hovedsak implementering av NRS 6A Anvendelse av IAS 19 under norsk regnskaplovgivning for pensjonskostnader for selskapets egen pensjonsordning. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier, ble 13,3% (11,8). Driftskostnader i forhold til forvaltningskapital ble 1,26% (1,21). Selskapet har høy fokus på kostnader. Det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessig balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på MNOK 12 (13) er i sin helhet renter på selskapets ansvarlige lån som utgjør MNOK 390. Erstatninger De samlede erstatninger inkl. uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde i 2005 MNOK (2.491). Utbetalinger til de forsikrede var MNOK (1.157). Flytting fra selskapet utgjorde MNOK (1.219). Avsetninger Endring i forsikringsmessige avsetninger utgjorde MNOK (1.284) i år Resultat og disponering Nordea Livs resultat av ordinær virksomhet før særlige avsetninger og overskuddsdeling utgjorde MNOK (768). Nytt foreslått regelverk for kapitaldekning i interimsperioden frem til Solvency II regelverket blir gjort gjeldende for livselskaper, vil om det blir vedtatt sette adskillig større krav til soliditeten til norske livselskaper. Nordea Liv har av den grunn foreslått å sette av MNOK 500 til tilleggsavsetninger. Resultat til fordeling før skatt mellom kunder og eier ble etter dette MNOK 574 (768). Etter skatt ble resultatet MNOK 248 (221). Renteresultatet ble MNOK 982 (791). Risikoresultatet fra forsikringsvirksomheten ble MNOK 161 (14) og administrasjonsresultatet ble MNOK -50 (-35). Av overskuddet på MNOK 574 (768) ble kundene tildelt MNOK 323 (65% fra produkter med overskuddsdeling) (MNOK 480) og eier MNOK 251 (288) før skatt. Den beregnede skattekostnaden utgjør MNOK 3. Årets overskudd MNOK 248,1 til eier etter skatt foreslås disponert som følger: MNOK Årets resultat 248,1 Til disposisjon 248,1 Disponeringer Avgitt konsernbidrag til Nordea Liv Holding Norge AS -50,0 Til annen egenkapital -198,1 Sum disponeringer -248,1 Avkastning på forsikringstakernes fond (gjennomsnittsrenten) er 7,12% (6,11). Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består pr av annen egenkapital MNOK 823, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Balansen Bokført forvaltningskapital i Nordea Liv var pr MNOK (26.600). Sammensetningen av balansen er som vist nedenfor. Balanse Mill. kr % 2004 % Eiendom Aksjer Obligasjoner og sertifikater - omløp Obligasjoner - anlegg Andre kortsiktige finansielle eiendeler Øvrige eiendeler Sum eiendeler

19 Kapitaldekning og solvens Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består per av annen egenkapital med MNOK 823, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjorde MNOK Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 13,9% (15,3), mens lovens minstekravet er 8%. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 222% (186). Selskapet har i løpet av året hatt god likviditet og det har ikke vært nødvendig å tilføre selskapet ny kapital. Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond, merverdier i omløpsmidler (kursreguleringsfond) og merverdier i anleggsmidler. Disse midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen pr utgjorde MNOK (2.961). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringstekniske avsetninger utgjør 17,3% (12,7). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen i 2005 er økningen i tilleggsavsetninger med MNOK 530, økningen i kursreguleringsfond med MNOK 787 samt at egenkapitalen er blitt styrket med MNOK 198 som følge av selskapets overskuddsdisponering for Bufferkapitalen, dvs. selskapets netto ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8%, tilleggsavsetninger samt kursreserver omløp, var MNOK (1.239). Dette utgjør 9,7% (5,2) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Styrets vurdering Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Dette er basert på selskapets soliditet og forventet fremtidig inntjening. Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om virksomheten i Nordea Liv. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Etter styrets vurdering har det ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt, som er av vesentlig betydning for å vurdere selskapets stilling og resultat. Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Risikoforhold Nordea Liv har både forsikringsmessig risiko, investeringsrisiko knyttet til sine aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko til forsikringsavtaler knytter seg til kontraktenes lange varighet, usikkerheten ved beregning av levealder og uførhet. Alle tariffer som selskapet anvender er meldt til Kredittilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Styret fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse utformes slik at både kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko blir vurdert, samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Selskapets risikokapital skal til enhver tid kunne tilfredsstille stresstesten som er anbefalt av Kredittilsynet. Soliditetskapital Mill. kr % 2004 % Egenkapital , ,7 Ansvarlig lån 390 1, ,7 Tilleggsavsetninger 655 2, ,5 Sikkerhetsfond 41 0,2 37 0,2 Merverdi omløpsmidler 994 3, ,9 Merverdi anleggsmidler 516 2, ,7 Sum soliditetskapital totalt , ,7 19

20 Organisasjon Antallet fast ansatte medarbeidere i Nordea Liv per var 189 (184). Samlet årsverksforbruk i 2005 var 186 (182). Nordea Liv har inngått avtaler med selskaper i og utenfor Nordea om kapitalforvaltning, distribusjon, IT og administrative tjenester. Selskapet har fire kontorer (Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø) i tillegg til hovedkontoret i Bergen. Tilgjengeligheten til Nordea Liv sine tjenester søkes stadig styrket gjennom effektiv utnyttelse av elektroniske tjenester. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt dager (1.502) i Dette utgjorde 4,2% (3,7) av total arbeidstid. Styret mener at Nordea Liv har et godt arbeidsmiljø og det ble ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i Nordea Liv forurenser ikke det ytre miljø utover hva som kan sies å være normalt for den aktivitet selskapet driver. Selskapet driver utstrakt kildesortering av avfall. Ledelsen har avholdt regelmessige møter med tillitsvalgte for medarbeidere i organisasjonen og en rekke saker er blitt behandlet og løsninger er blitt forelagt berørte avdelinger. Selskapet gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse (ESI) som følges opp med aktiviteter som bidrar til videreutvikling av selskapet. Likestilling Nordea Liv ønsker å tilrettelegge for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet uavhengig av kjønn, og arbeider for å gi kvinnelige ansatte større muligheter til å kvalifisere seg for nye oppgaver, blant annet gjennom interne lederutviklingsprogram og personlig karriereutvikling. Nordea Liv har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Det er et mål å få flere kvinner til å kvalifisere seg til høyere lederstillinger. To kvinner deltar i Nordea AML utviklingsprogram, Nordeas Female Manager program og program for Young Professionals, som et ledd i denne satsingen. Selskapet har i dag 9 kvinnelige og 20 mannlige ledere med personalansvar. I selskapets øverste ledergruppe er 2 av 8 kvinner. Arbeidstidsordninger i selskapet følger de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Med to unntak (resepsjonsfunksjoner) har alle stillinger mulighet for fleksitid. Ved å tilby ansatte fleksible arbeidsforhold, bl.a. med muligheter for PC- oppkobling hjemmefra samt tilrettelegge arbeidstid og redusert stilling for ansatte med stort omsorgsansvar, ønsker Nordea Liv å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for småbarnsforeldre. Ved utgangen av året var 13 medarbeidere (6,8 % av arbeidsstokken) ute i svangerskapspermisjon. Selskapets har et eget likestillingsutvalg, hvor både Nordea Livs øverste ledelse og de tillitsvalgte er representert. Likestillingsutvalget inngår i Samarbeidsutvalget, som er samarbeidsorganet mellom ledelsen og de ansatte. Det utarbeides årlig en nøkkeltallsrapport som fungerer som styringsverktøy for Nordea Livs ledelse. Denne inneholder sentrale data om aldersfordeling, ansiennitet, kjønn, lønn, turnover m.v. Kompetanse og utvikling Nordea Liv arbeider for å gi alle ansatte muligheter til fremgang og karriereutvikling. Som et ledd i denne målsettingen er det etablert et system for systematisk kompetanseog karriereutvikling (NP). Alle ansatte skal ha en egen medarbeidersamtale (PDD) med sin leder, hvor kompetanse og utvikling står sentralt. I 2005 gjennomførte alle ansatte et utviklingsprogram Effektiv hverdag, som en del av oppfølgingen av den årlige organisasjonsundersøkelsen (ESI). I regi av Nordea AML er det også satt i gang andre kompetansehevende program hvor Nordea Liv deltar. Dette er bl.a vårt Graduate 20

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer