Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Nordea Liv 2005"

Transkript

1 Årsrapport fra Nordea Liv

2 Nøkkeltall Nordea Liv Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0 % -0,4 % 10,7 % 5,1 % 13,2 % Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital 5,8 % 2,2 % 9,6 % 6,0 % 8,3 % Markedsandel brutto forfalt premie 5,6 % 5,9 % 5,9 % 5,7 % 5,5 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Årlig vekst i forvaltningskapital -3,5 % -1,8 % 5,9 % 10,3 % 12,1 % Markedsandel brutto forfalt premie 11,3 % 14,2 % 9,6 % 6,2 % 5,2 % Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 4,52 % -0,45 % 6,47 % 6,55 % 7,11 % Kapitalavkastning II 3,30 % -0,45 % 8,08 % 5,87 % 9,99 % Kapitalavkastning III 3,55 % -0,29 % 9,78 % 6,33 % 9,36 % Gjennomsnittsrente 5,54 % 0,53 % 6,55 % 6,11 % 7,12 % Balansesammensetning Aksjer 23 % 6 % 11 % 13 % 17 % Obligasjoner - omløp 34 % 36 % 33 % 25 % 29 % Obligasjoner - anlegg 21 % 34 % 32 % 39 % 31 % Eiendom 14 % 17 % 14 % 18 % 17 % Annet 8 % 7 % 10 % 5 % 5 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer. Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler. Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt. Tall for perioden 2001 er summen av de fusjonerte selskapene Norske Liv og Vesta Liv. 2

3 Administrerende direktør 2005 ble nok et godt år for Nordea Livs kunder og eiere. Finansmarkedene hadde generelt en god utvikling i 2005, og i tillegg gjorde vi det bedre enn referanseindeksene med våre plasseringer. Dermed ble avkastningen på midlene meget god, på tross av historisk lave renter. Aksjemarkedene hadde en god utvikling globalt, og for det norske markedet var utviklingen fantastisk. Motoren har i stor grad vært produksjonsvekst i Kina, delvis som følge av vestlige lands outsourcing av tradisjonell produksjon. For Norge har konsekvensen av dette vært en høy oljepris. Dette har gitt gode tider både for oljeselskaper og selskaper som leverer tjenester til oljebransjen, samt for tankflåten. Rentenivået er fremdeles svært lavt, selv om trenden i det siste har pekt oppover. Lave renter fører i sin tur med seg at kapital flyttes til andre aktiva på jakt etter høyere avkastning. Dette understøtter utviklingen i aksjemarkedet. En annen åpenbar effekt av det lave rentenivået er vekst i eiendomsmarkedet: Boligpriser stiger fordi husholdningene kan betjene større lån. Næringseiendommer stiger fordi investorer aksepterer stadig lavere avkastning, så lenge denne ligger over det generelle, langsiktige rentenivået. I 2005 ble det politiske Norge enige om å gjennomføre en bred reform av det norske pensjonssystemet. Den kommende eldrebølgen skyldes at den store etterkrigsgenerasjonen ble etterfulgt av flere ti-år med lavere fødselskull. I forhold til en stadig aldrende befolkning blir dermed arbeidsstyrken for liten til å sikre pensjonsytelser fra folketrygden på et like høyt nivå som hittil. En viktig del av pensjonsreformen er kravet om at alle bedrifter skal ha innført tjenestepensjon for sine ansatte innen utgangen av Det er i dag ca arbeidstakere som arbeider i bedrifter uten tjenestepensjon for sine ansatte. Antall bedrifter uten avtale er ca Nordea Liv har utviklet nye prosesser og produkter som er spesielt tilpasset dette kundesegmentet, og har fått svært god respons på de løsningene. Flere bedrifter bestemte seg i 2005 for å gå over fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert pensjon for sine ansatte. Mange av disse har valgt Nordea Liv som leverandør. Blant disse er Telenor som gjennomførte en stor og krevende anbudsprosess for sine selskaper i Norge. Vi ser frem til dette samarbeidet. Vår ambisjon for 2006 er å levere med fortsatt høy kvalitet til så vel store som mindre kunder. Jørund Vandvik Administrerende direktør Innhold Hovedpunkter og utviklingstrekk... 4 Virksomheten... 7 Ledergruppen og styrende organer Årsberetning Resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Noter og kontantstrømanalyse Beretninger og innstilling Opplysninger om forsikringstekniske forhold.. 56 Definisjoner Alle bilder av barn er tatt av Øystein Klakegg. 3

4 Hovedpunkter og utviklingstrekk 2005 var et meget godt år for Nordea Liv - både for kunder og eiere. Resultat før fordeling og avsetninger ble forbedret med 40 prosent fra året før. Den verdijusterte avkastningen på selskapets midler ble 10,0 prosent - og Nordea Liv var dermed best av livselskapene i Norge. Selskapet har også levert den høyeste gjennomsnittlige avkastningen i bransjen siden Nordea Liv økte investeringene i aksjer med svært godt resultat, samtidig som eiendomsinvesteringene utviklet seg meget positivt. Soliditetskapitalen ble i 2005 styrket med 48 prosent. Også for kunder som har pensjon med investeringsvalg ga 2005 gode resultater, ref. fondsoversikten på side 6. Verdijustert avkastning ,1 % 10,0 % 6 4 4,3 % 3,3 % 5,9 % 5,2 % ,5 % snitt Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank1 Liv Avkastning i 2000 og 2001 for Nordea Liv er et vektet snitt for Norske Liv og Vesta Liv. Avkastning i for Vital er et aritmetisk snitt for Vital og tidligere Gjensidige NOR. Premieinntekter i mill. NOK Mottatte premiereserver Forfalt premie Nordea Livs premieinntekter har økt 30,9 % siden Forvaltningskapital i mill. NOK Vesta Liv Norske Liv Nordea Liv Nordea Livs forvaltningskapital har økt med 31,1% siden

5 Aktivasammensetning % 39 % % 31 % % 18 % 7 % 17 % 17 % 5 % Aksjer Eiendom Anleggs- Omløps- Annet obligasjoner obligasjoner Nordea Liv økte aksjeinvesteringene i Soliditetskapital i mill. NOK Egen- Ansvarlig Tilleggs- Sikkerhets- Kursreserver- Kursreserverkapital lån avsetninger fond anlegg omløp Nordea Livs soliditetskapital for å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene er mill. NOK (17,5% av forsikrings-tekniske avsetninger). Kapitaldekning per ,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 13,9% Nordea Liv 11,7 % Vital 10,9 % Storebrand 10,6 % Sparebank1 Liv Nordea Liv tilfredsstiller de lovmessige kravene med god margin. Tallene fra Vital, Storebrand og Sparebank1 Liv er basert på selskapenes presentasjon av regnskapsåret

6 Avkastning i utvalgte fond i Nordea Link i 2005 i forhold til referanseindekser Globale aksjefond: Nordea Trend 13,6 % 36,0 % Norske/nordiske aksjefond: Holberg Norden 30,5 % 60,6 % USA aksjefond: UBS Small Caps USA 2,4 % 18,9 % Europeiske aksjefond: Fidelity European Growth 5,4 % 28,5 % Asia fond (ekskl. Japan): Fidelity South East Asia 12,4 % 48,1 % Japanske aksjefond: Nordea Japan 7,8 % 47,2 % Bransjefond: Merrill Lynch World Energy 23,2 % 67,1 % Pengemarkedsfond: ABN AMRO Pengemarked Fond-i-fond: Returnplus Offensivt Fond 0,2 % 2,3 % 2,4 % 31,9 % Generasjonsfond: Nordea Link Offensiv 2040 OTP fond: Nordea Vekstpensjon 3,7 % 2,9 % 17,2 % 20,8 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % Avkastning Meravkastning i forhold til referanseindekser Avkastning i Nordea Liv i 2005 i forhold til referanseindekser Aksjer i Norge 12,3 % 52,8 % Aksjer utland 4,0 % 20,5 % Obligasjoner Pengemarked 0,6 % 2,4 % 0,4 % 3,8 % Alternative investeringer 24,5 % Eiendom 20,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % Avkastning Meravkastning i forhold til referanseindekser Aksjer Norge: Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Aksjer Utland: Referanseindeksen er Morgan Stanley Verdensindeks. Obligasjoner: Referanseindeksen består av norske statsobligasjoner med 3 års og 5 års løpetid (50% ST4X og 50% ST5X). Pengemarked: Referanseindeksen er norske statssertifikater med 1/2 års løpetid (ST2X). For eiendom og alternative plasseringer er det ingen referanseindeks. 6

7 Endringer i livsforsikringsbransjen Rammebetingelsene for livsforsikringsbransjen er i stadig endring. I 2005 vedtok Stortinget prinsipper for en reformert folketrygd. I den sammenheng ble det også vedtatt å innføre obligatorisk tjenestepensjon med virkning fra 2006, som innebærer et helt nytt marked for private aktører. Nye virksomhetsregler for livbransjen blir suksessivt innført. Det kommer også nye krav til bufferkapital som påvirker selskapenes overskuddsdisponeringer. Våren 2005 vedtok Stortinget prinsipper for en reformert folketrygd, med basis i innstillingen fra den bredt sammensatte Pensjonskommisjonen. Behovet for en reform i det offentlige pensjonssystemet skyldes kombinasjonen av flere forhold; stadig høyere gjennomsnittsalder i befolkningen, lengre tid til utdannelse og mindre tid til produktiv arbeidsinnsats, og stadig lavere faktisk pensjonsalder. Et bærende prinsipp i det nye systemet er arbeidslinja : Det skal lønne seg å arbeide i pensjonsmessig sammenheng. Hvert år i arbeid skal gi 1,25 prosent av årets lønn i alderspensjon. En person som arbeider i 40 år vil dermed få en pensjon på 50 prosent av snittlønn. Videre vil alderspensjonen kunne bli justert dersom den gjennomsnittlige levealderen øker vesentlig i framtiden. Enkelt sagt skal opptjent alderspensjonskapital deles på forventet gjenstående levetid når man nærmer seg pensjonsalder. Øker levetiden vil, med andre ord, den årlige pensjonen bli redusert, med mindre man velger å arbeide lengre. Tjenestepensjon til alle Et viktig element i det brede politiske flertallet bak pensjonsreformen, er innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Alle bedrifter med to eller flere ansatte skal ha tjenestepensjon for sine ansatte. Minstekravet er en innskuddsordning med 2 prosent av lønn mellom kr (1 G) og kr (12 G). I tillegg skal det etableres innskuddsfritak, en forsikringsdekning som betyr at livselskapet fortsetter å betale innskudd for den som eventuelt blir ufør før tidspunktet for alderspensjon. Ny forsikringslov Stortinget har vedtatt ny forsikringslov. Det forventes at loven trer i kraft i 2006 og at det gis en overgangsperiode for de mest omfattende endringene frem til Formålet med den nye loven er å skape klarere fordeling av risiko mellom kunde og selskap, og mer oversiktlig prising av livsforsikringsprodukter. Dette innebærer blant annet at rentegarantien prises og betales særskilt og at all avkastning tilfaller kunden. I dagens regime prises og betales ikke rentegarantien særskilt, og avkastningsresultatet utover rentegaranti deles mellom kunde og selskap. Nye krav til bufferkapital I desember 2005 leverte Kredittilsynet et utkast til midlertidige kapitalkrav for livselskaper. I dette foreslås det at det skal innføres krav til bufferkapital i selskapene basert på en såkalt trafikklystest. I denne testen måles selskapenes bufferkapital som differansen mellom aktiva og passiva (pensjonsforpliktelsene), vurdert etter markedsverdi. Dersom dette prinsippet innføres vil det medføre press nedover på lange renter, fordi livselskaper ønsker å dekke langsiktige forpliktelser, for eksempel ytelsesbasert pensjon, med langsiktige obligasjoner. Samme dag som forslaget ble kjent falt lange renter i Norge markert, noe som også har skjedd i andre land som har innført tilsvarende prinsipp. Nordea Liv har foretatt avsetninger allerede i 2005-regnskapet for å møte de forhøyede soliditetskravene som det nye regelverket sannsynligvis vil medføre. 7

8 Kollektiv pensjon for store og små bedrifter Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsavtale inngått av arbeidsgiver til fordel for de ansatte. Utbetalingene fra en kollektiv pensjonsforsikring kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden. Kollektiv pensjonsforsikring gir den ansatte og den ansattes familie økonomisk trygghet ved dødsfall og uførhet, og den sikrer den ansatte en god inntekt som alderspensjonist. Ytelsesbasert alderspensjon I en ytelsesbasert pensjon, velger bedriften pensjonsnivået den ansatte skal oppnå ved pensjonering. Pensjonen fastsettes vanligvis som en prosentsats av lønn (som oftest mellom prosent), inklusiv antatt utbetaling fra folketrygden. Premien for den enkelte beregnes i forhold til lønn og det pensjonsnivået bedriften har valgt. For å få full pensjon kreves det vanligvis 30 års opptjeningstid. Opptjeningstiden regnes fra ansettelse til pensjonsalder. Alderspensjonen utbetales fra det tidspunkt arbeidstaker har oppnådd pensjonsalder, normalt 67 år, og arbeidsforholdet er avsluttet. Utbetalingslengden fastsettes av arbeidsgiver og er ofte 10 år eller livsvarig. Innskuddsbasert alderspensjon En innskuddsbasert pensjonsforsikring kjennetegnes ved at det årlig spares et bestemt beløp til fremtidig alderspensjon. Avgjørende for alderspensjonen er størrelsen på innskuddene, avkastningen på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden. En innskuddsbasert pensjonsforsikring gir bedriften full kontroll over pensjonskostnadene. Alderspensjonen utbetales fra det tidspunkt arbeidstaker har nådd pensjonsalder. Utbetalingstiden kan variere, men den må minst være 10 år. Bredt fondsutvalg Nordea gir kundene tilgang til et bredt fondsutvalg og noen av verdens ledende fondsforvaltere. Nordea tilbyr over 70 fond med alle typer risiko- og avkastningsprofiler. Den ansatte kan selv velge fritt blant alle fondene, og dermed være med på å påvirke avkastningen. Nordea Vekstpensjon Ved etablering av den innskuddsbaserte avtalen plasseres innskuddene i Nordea Vekstpensjon, hvis ikke annet er avtalt. Dette er et fond med høy aksjeandel og høy forventet avkastning, men den ansatte har samtidig en garanti som sikrer at utbetalt pensjon aldri kan bli lavere enn innbetalte innskudd. - Nordea Vekstpensjon er et sprekt fond med stor andel i aksjer, men der det likevel ikke er grunn til bekymring for at pensjonen forsvinner - selv med kraftige børsfall verden over, sier finansdirektør i Nordea Liv, Magny Øvrebø. Nordea Vektspensjon sikrer optimalt investeringsforløp i hele forsikringstiden, ved å endre sammensetning på aktiva frem mot tidspunktet for pensjonsalder. Startfordelingen består av 8

9 Innskuddspensjon Premium Med Innskuddspensjon Premium får bedriften en avtale som gir personlig oppfølging fra Nordea Liv, i tillegg til full fleksibilitet. en høy andel aksjer, mens sluttfordelingen baserer seg på mindre risikoinvesteringer. Se figur: Startfordeling 22 % 7 % Sluttfordeling 57 % 10 % 10 % 9 % 4 % 5 % 51 % 25 % Globale aksjer Norske lange obligasjoner Norske korte rentepapirer Globale obligasjoner med høy risiko Europeisk eiendom Dersom bedriften ønsker å etablere innskuddspensjon, eller konvertere fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon, tilbyr Nordea Liv to ulike produkter, Innskuddspensjon Premium og Innskuddspensjon Basis. Innskudd fra ansatte Den ansatte kan bidra med innskudd over 2 prosent av lønn. Dersom bedriften velger en slik løsning, må den ha tilslutning fra alle ansatte. Innskuddsfritak Dersom ansatte blir uføre dekker Nordea Liv de avtalte innskuddene så lenge uførheten varer. Kravet er at den ansatte ved hovedforfall har vært minst 20 prosent sykemeldt i 12 måneder sammenhengende. Webløsninger Bedriften får tilgang til Bedriftsdialogen som gir en helhetlig oversikt over pensjonsavtalen og det enkelte medlem. De ansatte får oversikt over sin avtale i Nordea Livs webbaserte Ansattdialog. Alderspensjon Bedriften kan selv velge hvor mye de ønsker å betale i pensjon. Minimumsinnskuddet er 2 prosent av lønn mellom kr (1 G) og kr (12 G). Av lønn mellom 1 G og 6 G er maksimumsinnskuddet 5 prosent, og mellom 6 G og 12 G er det maksimalt 8 prosent av lønn. G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år. Tilleggsdekninger i Premium Med Innskuddspensjon Premium kan bedriften skreddersy tilleggsdekningene i forhold til bedriftens og medarbeidernes behov. Bedriften kan selv velge størrelsen på uføre-, ektefelle -, samboer - og barnepensjon. Informasjon om pensjon Nordea Liv inviterer til kurs for de som har ansvar for pensjon i bedriften. Dersom de ansatte ønsker mer informasjon om pensjonssparing og forsikring, arrangerer Nordea Liv informasjonsmøter. Innskuddspensjon Basis Innskuddspensjon Basis egner seg for bedrifter som ønsker å tilfredsstille lovens minstekrav om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriften står selv for administrasjon av avtalen, men gode kommunikasjonsløsninger på web gjør prosessen meget enkel. Alderspensjon I følge lov om obligatorisk tjenestepensjon skal minimum 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G innbetales til den ansattes pensjonskonto. Tilleggsdekninger i Basis Det er mulig å etablere tilleggsdekninger i Basis, og bedriften kan velge mellom standardiserte alternativer. Bedriften må etablere uførepensjon for å kunne tilby sine ansatte ektefelle-, samboer- og barnepensjon. 9

10 Private livsforsikringer og spareløsninger for alle livets faser En forsikring kan ikke forhindre at noe uventet skjer, men den reduserer de økonomiske følgene for dem som blir rammet. Sannsynligheten for å bli arbeidsufør er mye større enn faren for at huset ditt skal brenne ned. Likevel er det mange som ikke har tenkt igjennom de økonomiske konsekvensene ved død eller uførhet. Private forsikringer kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden og forsikringer som mange har i arbeidsforhold. Behovet for forsikring og muligheten for å spare endrer seg gjennom livet. Det er derfor fornuftig å gjennomgå forsikringene med jevne mellomrom. Større endringer i livet, som for eksempel ekteskap og fødsler, fører som regel til at man bør endre forsikringene. Nordea har kunderådgivere som kan gi en slik vurdering, og man får utført tilsvarende analyse av Vestas salgsrepresentanter. Forsikring ved alvorlig sykdom Mange som rammes av alvorlig sykdom må gjennom en lang rekonvalesens, noe som ofte medfører lavere inntekt i en periode. Med en forsikring ved alvorlig sykdom, får du en engangsutbetaling med en gang diagnosen er stilt. Dette gjør det mulig å få behandling og gjennomføre trening i institusjoner med spesialkompetanse; tilbud man ellers kanskje ikke ville hatt råd til å benytte. Forsikringen gjelder for de vanligste alvorlige sykdommene. 10

11 selskapets overskudd hvert år. De siste ti årene har dette gitt en meravkastning på 2-3 prosentpoeng i forhold til sparing på høyrentekonto i bank. I tillegg gir denne sparingen skattefordeler. Sparing med fondsvalg Spareprodukter med fondsvalg gir den enkelte mulighet til å påvirke avkastningen selv. Nordeas link-tilbud består av mer enn 70 forskjellige fond. De har varierende risikoprofil - alt fra trygge rentefond, til aksjefond med mulighet for høy avkastning og risiko. Det er ingen administrasjonskostnader ved å bytte fond og det utløser ikke gevinstbeskatning. Fondsbytte kan gjøres direkte på Internett. Innen disse to spareløsningene kan man velge mellom følgende produkter: Forsikring ved uførhet Blir man sykmeldt i mer enn 12 måneder eller erklært varig ufør, faller inntekten dramatisk. En uførerente gir månedlig utbetaling etter 12 måneders sammenhengende sykmelding, og utbetalingen varer så lenge man er syk. En uførekapital vil gi en engangsutbetaling dersom man blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør, forutsatt at uførheten har vart i minst to år sammenhengende. Forsikring ved dødsfall Det er viktig å ha en forsikring som trygger familiens økonomi dersom noe skulle skje med hovedforsørgeren, spesielt hvis man har barn. Det kan ta lang tid for en familie å komme på fote igjen økonomisk etter et brått dødsfall. Derfor anbefales en forsikringssum som dekker gjeld og andre økonomiske forpliktelser familien har. Spareløsninger Det finnes to hovedtyper: Sparing med garantert minsteavkastning Spareprodukter med garantert minsteavkastning er trygg sparing. Nordea Liv forvalter sparepengene og i tillegg til den garanterte minsteavkastningen får man en andel av Livrente Livrente er langsiktig sparing med minimum 12 års varighet fra første innbetaling til siste utbetaling. Ved å plassere penger i livrente, unngår man formuesskatt og får utsatt skatt på avkastningen. Man kan velge mellom to typer: Livrente med garantert minsteavkastning (Livrente med rentegaranti) og livrente med fondsvalg (Unit Link Livrente). Livrente passer spesielt godt ved sparing til barns studietid og etablering, og til førtidspensjon. Individuell pensjonsavtale - IPA Med IPA sparer man til egen pensjon. Pengene er bundet til pensjonsalder og da starter pensjonsutbetalingene. Utbetalingene kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden og eventuell tjenestepensjon, og kan vare livet ut eller for et avtalt antall år. Sparebeløpet kan trekkes fra på selvangivelsen etter gjeldende skatteregler. Man kan velge mellom to typer: IPA med garantert minsteavkastning (Nordea Garantipensjon) og IPA med fondsvalg (Unit Link Pensjon). Fondskonto Unit Link Fondskonto er et spareprodukt med fondsvalg, og det er ingen bindingstid på plasseringen. Du slipper å betale skatt av avkastningen i spareperioden, men det betales formuesskatt av saldoen. Det er to gebyrfrie uttak i året, og når andelene innløses blir eventuell gevinst beskattet som annen kapitalinntekt. Unit Link Fondskonto passer blant annet ved sparing til barn, for å bygge opp egenkapital eller til et større reisebudsjett. For mer informasjon om private forsikringer og spareprodukter - se 11

12 Gode finansmarkeder - høy avkastning 2005 ble et godt år for kundene og eierne i Nordea Liv. Den verdijusterte kapitalavkastningen ble 10,0 prosent, det høyeste blant livselskapene. Også for kundene i Nordea Link var fjoråret generelt meget godt. Enkelte fond ga mer enn 60 prosent avkastning. I tillegg til at finansmarkedene generelt var meget sterke, oppnådde Nordea Liv meravkastning i forhold til referanseindeksene i samtlige aktivaklasser. Oljedrevet oppgang i Norge Oljeprisen økte med ca 50 prosent gjennom 2005 og bidro sterkt til at hovedindeksen på Oslo Børs steg med over 40 prosent. Oljemarkedene er preget av generelt høy etterspørsel og frykt for at de oljeproduserende landene ikke vil klare å levere tilstrekkelig, på grunn av begrenset produksjonskapasitet og politisk uro i flere av disse landene. Sterk utvikling i Europa og Japan Avkastningen på internasjonale aksjer var også solid i I Europa steg børsindeksene i Tyskland og Frankrike med ca 25 prosent, og andre europeiske markeder kunne også vise til tosifret avkastning. Markedet i Japan kom endelig tilbake og ga en avkastning på hele 40 prosent. Unntaket var det amerikanske aksjemarkedet som beveget seg sidelengs gjennom året. Selv om aksjemarkedene utviklet seg sterkt i 2005, er det Nordea Livs vurdering at aksjer fortsatt fremstår som rimelige. Bakgrunnen er at inntjeningen i selskapene har økt mer enn kursene. Imidlertid vil inflasjon og renter med stor sannsynlighet kunne stige i tiden fremover. Så lenge dette skjer i et avmålt tempo, vil markedsaktørene få tid til å tilpasse seg. Effektene i aksjemarkedet bør derfor bli lite dramatiske. Gradvis renteøkning Rentemarkedet i Norge har vært preget av lav prisvekst, og dette har holdt rentene nede. Norsk økonomi utvikler seg imidlertid godt, og Nordea Liv forventer at Norges Bank fortsatt skal heve styringsrenten i små og ikke hyppige skritt. Den amerikanske sentralbanken har kommet lengre med sine rentehevninger, og alt tyder på at det nærmer seg slutten på disse. Den europeiske sentralbanken vil sannsynligvis følge samme strategi som den amerikanske, og gi små og gradvise rentehevninger. Fortsatt positivt eiendomsmarked I eiendomsmarkedet har det vært stort volum på salgstransaksjoner på stadig lavere forrentningskrav. Eiendomsselskaper og syndikeringsselskaper dominerer på kjøpersiden. 12

13 I kontormarkedet er det en positiv trend med redusert ledighet og husleien er på vei opp. Det er grunn til å anta at leiemarkedet fortsatt er på vei oppover. Dette skyldes ikke minst at næringslivet ansetter flere medarbeidere og tar høyde for ytterligere ekspansjon. Solid avkastning i Nordea Links fond Nordea Link tilbyr over 70 fond i ulike kategorier. Kundene velger selv hvilke fond de vil plassere midlene i og kan fritt bytte fond innenfor "fondsuniverset". Tabellen på side 6 viser avkastningen som ble oppnådd i utvalgte fond i 2005, innenfor de ulike fondskategoriene. I 2005 var det aksjefondene som ga høyest avkastning. Størst avkastning ga bransjefondet Merrill Lynch World Energy med 67,1 prosent. Aksjefondet Holberg Norden er nylig tatt inn i Nordea Links fondsunivers. Avkastningen i dette fondet i 2005 var 60,6 prosent. Fond med garanti Ansatte i bedrifter som innfører innskuddspensjon, blir tilbudt å plassere pensjonsmidlene i et fond med gode utsikter til høy avkastning. Samtidig garanteres alle at utbetalt pensjon aldri kan bli lavere enn det som er betalt inn på den enkeltes konto. Den normale fordelingen når man starter sparing i Nordea Vekstpensjon vil være 51 prosent i globale aksjer, 10 prosent i europeiske eiendommer, 10 prosent i obligasjoner med høy kredittrisiko, 22 prosent i norske obligasjoner med lang løpetid og 7 prosent i norske rentepapirer med kort løpetid. Frem mot tidspunktet for den enkeltes pensjonering endres aktivasammensetningen gradvis mot 20 prosent i aksjer samt 6 prosent i europeisk eiendom, og tilsvarende mer i lange og korte rentepapirer. Pensjonen utbetales over ti år, og i de siste fem årene består den enkeltes investeringsportefølje av 57 prosent norske rentepapirer med kort løpetid, 25 prosent norske obligasjoner med lang løpetid, 9 prosent obligasjoner med høy kredittrisiko, 4 prosent i europeisk eiendom og 5 prosent i globale aksjer. Nordea har gode erfaringer med et tilsvarende pensjonsfond i Sverige. Dette fondet startet midtveis i 2003, og den årlige avkastningen siden oppstart har vært 13,9 prosent (regnet for start-balansen). 13

14 Ledergruppen i Nordea Liv. Foran fra venstre: Jørn Bjarte Nøstdal, Asgeir Sveen, Magny Øvrebø og Anne Marit Benterud. Bak fra venstre: Tor Olav Langeland, Bård Bjerkestrand og Jørund Vandvik. (Foto: Oddmund Lunde). Ledergruppen i Nordea Liv Jørund Vandvik (50) - administrerende direktør Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Cand.jur. fra Universitetet i Bergen Yrkespraksis: Politifullmektig ved Bergen Politikammer. 20 år i diverse lederstillinger i Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Adminisrerende direktør siden Anne Marit Benterud (45) - direktør og ansvarshavende aktuar Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Cand. scient. med aktuarkompetanse fra Universitetet i Oslo Yrkespraksis: Tre år som aktuar i Storebrand Livsforsikring. Aktuar og senere ansvarshavende aktuar i Sparebank1 Livsforsikring (tidligere David) i til sammen ti år. Viseadministrerende direktør i Sparebank1 Livsforsikring og Sparebank1 Fondsforsikring i to år. Direktør og ansvarshavende aktuar siden Bård Bjerkstrand (44) - IT-direktør Sivilstand: Gift, to barn Utdannelse: IT-Ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole, bedriftsøkonom fra NHH Yrkespraksis: Ni år som systemkonsulent i Cap Gemini og i Vesta, åtte år i diverse lederstillinger innen IT i Vesta, Skandia og Vesta Liv. IT-direktør siden Tor Olav Langeland (37) - direktør for kundeservice bedrift og unit link Sivilstand: Samboer, ett barn Utdannelse: Befalsskole og siviløkonom fra NHH Yrkespraksis: Åtte år i ulike stillinger i Vesta og Vesta Liv. Direktør for kundeservice bedrift og unit link siden Jørn Bjarte Nøstdal (48) - økonomidirektør Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Økonom og ingeniør Yrkespraksis: Ti år som økonomikonsulent/avdelingssjef i Norsk Hydro Olje og Gass, tre år som økonomisjef/banksjef (leder driftsdivisjonen) i Bergens Skillingsbank og åtte år i Vesta Liv. Økonomiderektør siden Leif Raanes (43) - direksjonssekretær Sivilstand: Gift, to barn Utdannelse: Cand.jur. Universitetet i Oslo Yrkespraksis: Politifullmektig ved Uttrøndelag politikammer, advokat i Gjensidige NOR. Direksjonssekretær siden Magny Øvrebø (36) - finansdirektør Sivilstand: Gift, ett barn Utdannelse: Siviløkonom NHH med mastergrad innen finans. Juridisk grunnfag. Yrkespraksis: Åtte år i ulike stillinger i Vesta, Skandia og Nordea Link. Finansdirektør siden Asgeir Sveen (47) - markedsdirektør Sivilstand: Gift, tre barn Utdannelse: Sjøkrigsskolens intendanturlinje og sivilmarkedsfører fra NMH Yrkespraksis: Ti år i forsvaret og 16 år i diverse stillinger i Vesta. Markedsdirektør siden

15 Styrende organer Styremedlemmer Allan Pollack, Hellerup, Danmark (styreleder) Øivind Solvang, Bærum (nestleder) Olav Munch, Bergen Ansattvalgt styremedlem Terje Oseberg Askeland, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet Per Christian Eriksen, Bergen (leder) Sigvart Hovland, Moss (nestleder) Erik Gjellestad, Bergen Alex Madsen, Oslo Egil Valderhaug, Giske Øystein Søyland, Klepp Jørn P. Madsen, Sola Jan Ove Holmen, Lier Ansattvalgte varamedlemmer av representantskapet Christian Theodorsen, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av kontrollkomiteen Knud Lorentzen, Bergen (leder) Bjørn Thømt, Bergen Frøystein Gjesdal, Bergen Aksjonærvalgte varamedlemmer av kontrollkomiteen Rune Fanastølen Tuft, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av valgkomiteen Britta Burreau, Bromma, Sverige Jukka Venäläinen, Espoo, Finland Aksjonærvalgte varamedlemmer av representantskapet Inge Støve, Bergen Jørn Westlund, Oslo Ansattvalgte medlemmer av representantskapet Elin Hvidsten, Bergen Hilde Espenes, Oslo Eric Røss, Oppegård Ann-Tove Thorsvik, Oslo 15

16 Årsberetning ble et år med positive finansmarkeder nasjonalt og internasjonalt. Oljeprisen har vært stigende gjennom året hvilket er godt for den norske økonomien. Aksjemarkedet har hatt en god utvikling globalt og spesielt det norske aksjemarkedet har hatt en meget bra utvikling som følge av en høy oljepris. Rentemarkedet har vært preget av lav prisvekst i Norge og derav fortsatt historisk lave renter. Internasjonalt har de amerikanske rentene blitt satt opp gjennom året, mens de europeiske rentene har vært avventende. Eiendomsmarkedet har vært preget av fallende avkastningskrav, noe som også har bidratt til verdistigning på selskapets eiendomsportefølje. Året 2005 var også et bra år for Nordea Livs kunder. Selskapet hadde god markedsmessig utvikling, særlig på innskuddsbasert pensjon, et meget godt finansresultat og et godt risikoresultat. Virksomheten Nordea Livs strategi er å være en kvalitetsleverandør av tjenestepensjonsordninger, både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Innskuddsprodukter uten rentegaranti leveres i samarbeid med Fondsfo rsikringsselskapet Nordea Link Norge AS som er ansvarlig for unit link produktene til Nordea i det norske markedet. Gjennom selskapet Nordea Aktuartjenester AS tilbyr Nordea konsulenttjenester innenfor NRSPog IFRS-beregninger. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier. Virksomheten i Nordea Liv omfatter i hovedsak utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning. Selskapets og kundenes midler forvaltes som en portefølje og plasseres i hovedsak i norske og internasjonale aksjer, rentepapirer, samt i eiendom i Norge. Selskapets hovedkontor er i Bergen og i tillegg har selskapet kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Selskapet er representert i hele landet via Nordea Bank sine salgskontorer, via samarbeidet med Vesta Forsikring AS og gjennom internett. Nordea Livs kapitalforvaltning omfatter i hovedsak plassering i aksjer, omløps- og anleggsobligasjoner, pengemarkedet og eiendom. Markedet Nordea Liv tilbyr et bredt spekter av forsikringsordninger og tjenester både til bedriftsmarkedet og til personkundemarkedet. Selskapet har sine røtter fra Norske Liv og Vesta Liv. Selskapene ble fusjonert i Mot bedriftsmarkedet leveres kollektiv pensjonsforsikring tilpasset den enkelte kundes behov. Nordea Liv tilbyr både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Innskuddsbaserte løsninger leveres i samarbeid med Nordea Link. I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon har Nordea Liv utviklet et innskuddsbasert produkt som tilfredsstiller lovens minstekrav og som er svært enkelt for bedriftene å etablere. Bedrifter og selgere kan selv etablere avtalene direkte på Internett. Dette produktet er meget godt mottatt i markedet. Gjennom Nordea Livs aktuarselskap, Nordea Aktuartjenester, leveres også beregninger av kundenes regnskapsmessige pensjonsforpliktelser (IFRS/ NRSP). Personkundemarkedet tilbys en rekke pro- 16

17 dukter for langsiktig sparing og rene risikoforsikringer. Spareproduktene leveres med rentegaranti eller investeringsvalg. Kunder som velger investeringsvalg kan velge mellom et bredt spekter av fond tilpasset den enkelte kundes sparehorisont og risikovilje. Markedsføring og distribusjon foregår gjennom eget markedsapparat, i samarbeid med Nordea Bank, Vesta Forsikring, forsikringsmeglere og agenter. De totale forfalte premieinntektene (inkl overførte reserver) for livselskapene knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon økte i 2005 med 7,1% (25,8) til MNOK (57.638) (tall for 2004 i parentes). For Nordea Liv ble de totale forfalte premieinntektene MNOK (3.254), en økning på 12,6% i forhold til Nordea Livs totale markedsandel innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, brutto forfalt premie (ex. gruppeliv og kommunal pensjon), var i ,5% (8,6). Markedsandelen innen kollektiv pensjonsforsikring var (ex. kommuner) 13,1% (11,0) basert på forfalt premie. I markedet for individuelle rente- og pensjonsforsikringer var Nordea Livs markedsandel 13,6% (10,8) basert på forfalt premie. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (2.347) og av disse var 938 (552) innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde pr. årsskiftet ( ). Kapitalforvaltning Nordea Livs forvaltningskapital var per MNOK (26.600), en økning på 13,2%. I løpet av 2005 økte eiendomsinvesteringene, hovedsaklig som følge av merverdi i porteføljen, med MNOK 564 til 17,4% av samlet forvaltningskapital. Aksjeinvesteringene utgjorde pr. årsskiftet 5,1 milliarder kroner eller 17,1% målt mot forvaltningskapital. Porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall ble redusert med 1,0 milliarder kroner til 31,1% av forvaltningskapitalen. I tillegg har selskapet inngått sikringsforretninger som sikrer deler av pengemarkedsporteføljen en avkastning på 5,5%. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management ASA. Selskapets kapitalavkastning eksklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning I) i 2005 ble 7,1% (6,6). Kapitalavkastningen inklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning II) ble 10,0% (5,9). Verdijustert totalavkastning (kapitalavkastning III) ble 9,4% (6,3). Selskapet har tilpasset investeringsporteføljen til et langsiktig lavt rentenivå. Risikoen i renteporteføljen er lav. Det er inngått rentesikringsavtaler som sikrer deler av porteføljen ved avkastning under 5,5%. Eiendomsporteføljen holder en høy kvalitet med lite ledighet. Dette er tiltak som er gjennomført før renten etablerte seg på det historisk lave nivået som vi har idag. Netto finansinntekter for Nordea Liv utgjorde MNOK (1.474). Avsetningen til kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 787. Aksjemarkedet har gitt meget god avkastning i Oslo Børs hadde en oppgang på over 40% (38). De internasjonale aksjemarkedene gav en avkastning på 15,8% (11) målt ved MSCI World. Det lave rentenivået i Norge og internasjonalt er en stor utfordring for livsforsikringsbransjen. Selskapet har av den grunn gjort flere disposisjoner som skal sikre kundene god avkastning også i årene som kommer. Nordea Liv inngikk på et tidlig tidspunkt flere sikringsforretninger. Disse binder avkastningen på deler av renteporteføljen på 5,5% i flere år fremover. I tillegg kommer porteføljen med anleggsobligasjoner, som har en løpetid på i overkant av 4 år og utgjør 31,1% av balansen og som i gjennomsnitt gir en avkastning på 5,2%. Selskapets eiendomsportefølje utgjør 17,4% av balansen. Eiendommene har liten ledighet (3,7%) og høy løpende avkastning (7,0%). Avkastningen på selskapets aksjer i 2005 var 25,3% (11,1). De norske aksjene hadde en avkastning på 52,8% (28,3) og de utenlandske 20,5% (3,0). Rentepapirer ga en avkastning på 3,4% (5,6). Avkastningen på norske rentepapirer var 3,3% (5,8) og på utenlandske rentepapirer 2,5% (4,1). Eiendomsavkastningen utgjorde 20,0% (8,2). 17

18 Kostnader Nordea Livs driftskostnader i 2005 utgjorde MNOK 347 (304). Økningen i driftskostnader skyldes i hovedsak implementering av NRS 6A Anvendelse av IAS 19 under norsk regnskaplovgivning for pensjonskostnader for selskapets egen pensjonsordning. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier, ble 13,3% (11,8). Driftskostnader i forhold til forvaltningskapital ble 1,26% (1,21). Selskapet har høy fokus på kostnader. Det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessig balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på MNOK 12 (13) er i sin helhet renter på selskapets ansvarlige lån som utgjør MNOK 390. Erstatninger De samlede erstatninger inkl. uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde i 2005 MNOK (2.491). Utbetalinger til de forsikrede var MNOK (1.157). Flytting fra selskapet utgjorde MNOK (1.219). Avsetninger Endring i forsikringsmessige avsetninger utgjorde MNOK (1.284) i år Resultat og disponering Nordea Livs resultat av ordinær virksomhet før særlige avsetninger og overskuddsdeling utgjorde MNOK (768). Nytt foreslått regelverk for kapitaldekning i interimsperioden frem til Solvency II regelverket blir gjort gjeldende for livselskaper, vil om det blir vedtatt sette adskillig større krav til soliditeten til norske livselskaper. Nordea Liv har av den grunn foreslått å sette av MNOK 500 til tilleggsavsetninger. Resultat til fordeling før skatt mellom kunder og eier ble etter dette MNOK 574 (768). Etter skatt ble resultatet MNOK 248 (221). Renteresultatet ble MNOK 982 (791). Risikoresultatet fra forsikringsvirksomheten ble MNOK 161 (14) og administrasjonsresultatet ble MNOK -50 (-35). Av overskuddet på MNOK 574 (768) ble kundene tildelt MNOK 323 (65% fra produkter med overskuddsdeling) (MNOK 480) og eier MNOK 251 (288) før skatt. Den beregnede skattekostnaden utgjør MNOK 3. Årets overskudd MNOK 248,1 til eier etter skatt foreslås disponert som følger: MNOK Årets resultat 248,1 Til disposisjon 248,1 Disponeringer Avgitt konsernbidrag til Nordea Liv Holding Norge AS -50,0 Til annen egenkapital -198,1 Sum disponeringer -248,1 Avkastning på forsikringstakernes fond (gjennomsnittsrenten) er 7,12% (6,11). Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består pr av annen egenkapital MNOK 823, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Balansen Bokført forvaltningskapital i Nordea Liv var pr MNOK (26.600). Sammensetningen av balansen er som vist nedenfor. Balanse Mill. kr % 2004 % Eiendom Aksjer Obligasjoner og sertifikater - omløp Obligasjoner - anlegg Andre kortsiktige finansielle eiendeler Øvrige eiendeler Sum eiendeler

19 Kapitaldekning og solvens Den bokførte egenkapitalen i Nordea Liv består per av annen egenkapital med MNOK 823, overkursfond med MNOK 276 og aksjekapital med MNOK 680, til sammen MNOK Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjorde MNOK Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 13,9% (15,3), mens lovens minstekravet er 8%. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 222% (186). Selskapet har i løpet av året hatt god likviditet og det har ikke vært nødvendig å tilføre selskapet ny kapital. Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond, merverdier i omløpsmidler (kursreguleringsfond) og merverdier i anleggsmidler. Disse midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen pr utgjorde MNOK (2.961). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringstekniske avsetninger utgjør 17,3% (12,7). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen i 2005 er økningen i tilleggsavsetninger med MNOK 530, økningen i kursreguleringsfond med MNOK 787 samt at egenkapitalen er blitt styrket med MNOK 198 som følge av selskapets overskuddsdisponering for Bufferkapitalen, dvs. selskapets netto ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8%, tilleggsavsetninger samt kursreserver omløp, var MNOK (1.239). Dette utgjør 9,7% (5,2) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Styrets vurdering Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Dette er basert på selskapets soliditet og forventet fremtidig inntjening. Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om virksomheten i Nordea Liv. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Etter styrets vurdering har det ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt, som er av vesentlig betydning for å vurdere selskapets stilling og resultat. Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Risikoforhold Nordea Liv har både forsikringsmessig risiko, investeringsrisiko knyttet til sine aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko til forsikringsavtaler knytter seg til kontraktenes lange varighet, usikkerheten ved beregning av levealder og uførhet. Alle tariffer som selskapet anvender er meldt til Kredittilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Styret fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse utformes slik at både kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko blir vurdert, samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Selskapets risikokapital skal til enhver tid kunne tilfredsstille stresstesten som er anbefalt av Kredittilsynet. Soliditetskapital Mill. kr % 2004 % Egenkapital , ,7 Ansvarlig lån 390 1, ,7 Tilleggsavsetninger 655 2, ,5 Sikkerhetsfond 41 0,2 37 0,2 Merverdi omløpsmidler 994 3, ,9 Merverdi anleggsmidler 516 2, ,7 Sum soliditetskapital totalt , ,7 19

20 Organisasjon Antallet fast ansatte medarbeidere i Nordea Liv per var 189 (184). Samlet årsverksforbruk i 2005 var 186 (182). Nordea Liv har inngått avtaler med selskaper i og utenfor Nordea om kapitalforvaltning, distribusjon, IT og administrative tjenester. Selskapet har fire kontorer (Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø) i tillegg til hovedkontoret i Bergen. Tilgjengeligheten til Nordea Liv sine tjenester søkes stadig styrket gjennom effektiv utnyttelse av elektroniske tjenester. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt dager (1.502) i Dette utgjorde 4,2% (3,7) av total arbeidstid. Styret mener at Nordea Liv har et godt arbeidsmiljø og det ble ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i Nordea Liv forurenser ikke det ytre miljø utover hva som kan sies å være normalt for den aktivitet selskapet driver. Selskapet driver utstrakt kildesortering av avfall. Ledelsen har avholdt regelmessige møter med tillitsvalgte for medarbeidere i organisasjonen og en rekke saker er blitt behandlet og løsninger er blitt forelagt berørte avdelinger. Selskapet gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse (ESI) som følges opp med aktiviteter som bidrar til videreutvikling av selskapet. Likestilling Nordea Liv ønsker å tilrettelegge for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet uavhengig av kjønn, og arbeider for å gi kvinnelige ansatte større muligheter til å kvalifisere seg for nye oppgaver, blant annet gjennom interne lederutviklingsprogram og personlig karriereutvikling. Nordea Liv har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Det er et mål å få flere kvinner til å kvalifisere seg til høyere lederstillinger. To kvinner deltar i Nordea AML utviklingsprogram, Nordeas Female Manager program og program for Young Professionals, som et ledd i denne satsingen. Selskapet har i dag 9 kvinnelige og 20 mannlige ledere med personalansvar. I selskapets øverste ledergruppe er 2 av 8 kvinner. Arbeidstidsordninger i selskapet følger de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Med to unntak (resepsjonsfunksjoner) har alle stillinger mulighet for fleksitid. Ved å tilby ansatte fleksible arbeidsforhold, bl.a. med muligheter for PC- oppkobling hjemmefra samt tilrettelegge arbeidstid og redusert stilling for ansatte med stort omsorgsansvar, ønsker Nordea Liv å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for småbarnsforeldre. Ved utgangen av året var 13 medarbeidere (6,8 % av arbeidsstokken) ute i svangerskapspermisjon. Selskapets har et eget likestillingsutvalg, hvor både Nordea Livs øverste ledelse og de tillitsvalgte er representert. Likestillingsutvalget inngår i Samarbeidsutvalget, som er samarbeidsorganet mellom ledelsen og de ansatte. Det utarbeides årlig en nøkkeltallsrapport som fungerer som styringsverktøy for Nordea Livs ledelse. Denne inneholder sentrale data om aldersfordeling, ansiennitet, kjønn, lønn, turnover m.v. Kompetanse og utvikling Nordea Liv arbeider for å gi alle ansatte muligheter til fremgang og karriereutvikling. Som et ledd i denne målsettingen er det etablert et system for systematisk kompetanseog karriereutvikling (NP). Alle ansatte skal ha en egen medarbeidersamtale (PDD) med sin leder, hvor kompetanse og utvikling står sentralt. I 2005 gjennomførte alle ansatte et utviklingsprogram Effektiv hverdag, som en del av oppfølgingen av den årlige organisasjonsundersøkelsen (ESI). I regi av Nordea AML er det også satt i gang andre kompetansehevende program hvor Nordea Liv deltar. Dette er bl.a vårt Graduate 20

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 1 Nøkkeltall 2002-2006 Fremgangen fortsetter Nordea Liv fortsetter den sterke fremgangen som har preget selskapet de senere år. I Nordea Liv 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Livsforsikringsselskapenes utfordringer

Livsforsikringsselskapenes utfordringer Livsforsikringsselskapenes utfordringer Pensjonskassekonferansen Sandefjord, 13. mai 2014 Åmund T. Lunde, Direktør, Oslo Pensjonsforsikring AS Leder, bransjestyre for livsforsikring og pensjon i Finans

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper NFT 3/2005 Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper av Fredrik Haugen De nye virksomhetsreglene for norske livsforsikringsselskaper som ble vedtatt høsten 2004, innebærer i første rekke

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer