nr 42/ NO årgang 97 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 42/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...34 Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elite Invest AS, Industrigata 32A, 0357 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 14 Juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; håndvesker; bager. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Serviser, ikke av edelmetall; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengeutstyr; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNP DePuy Inc, 700 Orthopaedic Drive, IN46581 WARSAW, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Ortopediske plater og ortopediske skruer for fiksasjon av brukne knokler; kirurgiske instrumenter for bruk med ortopediske plater og ortopediske skruer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HURTIGTASTER Tom Edvin Langeland, Ullevålsveien 65, 0454 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE LAST REMNANT Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Ddatamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og magnetbånd, halvleder- ROM'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og magnetbånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; samlekort; byttekort; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og magnetbånd, halvleder- ROM'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og magnetbånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; samlekort; byttekort; fotografier. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Allergan Inc, P O Box 19534, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 44 Fremskaffelse av medisinsk informasjon til leger og forbrukere relatert til behandlinger for tørre øyne. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FYTAREX Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, vaksiner, diagnostiske preparater for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, unntatt preparater for behandling av kardiovaskulære sykdommer, dietetiske produkter; ernæringstilskudd; vitamin- og mineralpreparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørn Henden, Seiavigveien 16, 4076 VASSØY, Torbjørn Eggebø, Hegglandslia 11, 4150 RENNESØY, Eivind Håmsø, Postboks 171, 4302 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer. 37 foreløpig kl 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet; vedlikehold av kjøretøyer 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEABOARD Espen Vige, Andåsveien 104, 4625 FLEKKERØY, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE FASHION EXTREME Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 6824BM ARNHEM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, samtlige for bruk til dekorative formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOBILEAXEPT Mobileaxept AS, Postboks 219, 1326 LYSAKER, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Salgsfremmende tjenester for tredjemenn, herunder ved bruk av mobiltelefoni; online annonsering på datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUDWIGS Macks Ølbryggeri AS, Storgata 5-13, 9008 TROMSØ, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke P T Kalbe Farma Tbk, Kawasan Industri Delta Silicon. JL. Thamrin Blok A3-1, Bekasi LIPPO CIKARANG, ID Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider. 36 Bank- og betalingstjenester, herunder ved bruk av mobiltelefoni; innsamlingsvirksomhet. 38 Telekommunikasjons- og mobiltelefonitjenester. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISNEY PRINCESS Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsmidler; deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper og negler; babyolje; rensetørkler til barn; badegelé; badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kosmetisk krem, lotion for kosmetisk bruk og pudder; munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; kroppspudder; oljer til personlig bruk; kajal; øyeskygger; blyanter for øyebryn; ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; parfymer til rom; parfymer til personlig bruk; hårgeléer; balsam; sjampoer; hårskum; hårkrem; hårsprayer; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader; leppestifter; lip glosser; såper; sminke; mascara; munnvann; preparater for behandling av negler; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme; potpurri; romdufter; krem for barbering; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; krem; fuktighetskrem; blokkrem; solkrem. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lyddisketter; høyttalere; kikkerter; lydbånd; kalkulatorer; bærbart videokamera; CD-spillere; CD-ROM; CD-ROM drive (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av en computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; mobiltelefon apparater; CD spillere; CD-plater; computer programmer til spill; kassetter og disketter til computer program; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; digitale lydbåndopptagere; digitale videoopptagere; DVD spillere; DVD maskiner; DVD'er; digital versatile disketter; digitale videokassetter; elektroniske planleggingskalendere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; høytalere; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); museunderlag; spillefilmer; personsøker; bærbare CD spillere; digitale planleggingskalendere; printere; radioer; solbriller; TV'er; videokameraer; videoopptagere; videospillere; videospill kassetter; videospill disketter; videobånd; videokassetter; videodisketter; videofoner; videodiskettspillere; walkietalkier; støtte til håndledd og armer ved bruk av computere. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); bolo slips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker av edelmetall; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskj eder; slipsnåler; mynter; festenåler; halskjeder; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkebånd; klokkekasser; lenker til klokker; klokkeremmer; klokker; gifteringer; armbåndsur; lærsmykker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseball kort; binders; bokstøtter; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; julekort; kritt; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntealbum; tegnebøker; fargepenner; pocketbøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; gjestebøker; magasiner; kart; minnekort; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; papir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festleker av papir; partyhatter av papir; dekorasjoner til papirkaker; partydekorasjoner av papir; papirlommetørkler; papir partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og blyant holdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyant holdere og pennal; penner; ukeblad; fotoalbum; fotografier; fotokjemigrafi; bilder; bildebøker; portretter; postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; frimerkealbum; skrivesaker og papirvarer; klebevarer; klistremerker; kort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skrivetøy. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager; bager til atletisk bruk; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; lommebøker; portemoneer; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ranskler; nøøkeletuier; nøkkelpunger i lær; etuier for leppestifter; bagasje; bagasjemerker/tager; reisekofferter; lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; paraplyer; beltevesker; seddelbøker; spaserstokker. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver; senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ; PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av 7

8 registrerte varemerker /07 ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; møbler; globuser; gavepynt i plastikk; vifter til personlig bruk (ikke elektriske), speil; smykkeskrin, ikke av edelmetall; nøkkel-lenker, ikke av edelmetall; utemøbler; smykkeskrin, ikke av edelmetall; toseters sofaer; hyller; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter; støttepinner for planter og trær; dekorative minnetavler; nøkkelkort i plastikk; plastikk flagg; navneskilt i plastikk; nummerskilt av plast; plastikk vimpler; plastikk kakedekorasjoner; strandskjell: soveposer: paraplyholdere; persienner; vindklokker. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; drikkebeholdere; drikkeglass; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakefat; lysestaker, ikke av edelt metall; lyseslukkere, ikke av edelt metall; feltflasker; keramiske figurer; bordskåner, ikke av papir eller lin; kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; kakebokser; dekorative krystall prismer; pynteglass; pyntetallerkener; tallerkener; figurer laget av porselen, krystall, keramikk, glass eller terra cotta; potter til planter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerende boller; isolerende drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelt metall; papirkopper; paipanner; paifat; plastikkkopper; fat; såpekopper; tekanner; tesett; tremisk isolerende beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; kokestativ; vakuum flasker; søppelbøtter. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; afgahns (vevede tepper); grillvotter; lintøy til badet; badehåndklær; sengetepper; sengehimler; sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk: tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; servietter for avsminkning; flagg, ikke av papir; vimpler, ikke av papir; dunteppe; beskyttelseskanter av tekstil for vogner og krybber; gardiner; stofflagg; stoffvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær; putetrekk; potteskjulere av tekstil; dunteppe; samletepper (receiving blankets); silketepper; linduker; tøyserviettter; dekketøy, ikke av papir; tøyduker; servietter av tekstil (throws); håndklær; kluter; ulltepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportssko; halstørklær; baseballskuggelue; stranddresser; strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; lærbukser; smekker av tøy; kåper; dresser; ørevarmere; fottøy; hansker; golfskjorter; Halloween dresser; hatter; pannebånd; hodeplagg; strømper; barnetøy; jakker; olabukser; gensere; skaut; gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorte; nattkåper; pyjamaser; bukser; strømpebukser; tennisskjorter; ponchoer; regntøy; kapper; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shorts; slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere; treningsbukser; treningsskjorter; badedrakter; vester; strømpebukser; T-skjorter; undertøy; undertrøyer; svettebånd. kortspill; fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; golfballmerker; håndholdte deler til elektroniske spill; hockey pucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; drager; tryllespill; klinkekuler; leker i opplæringsøyemed; mekaniske leker; musikkboks leker; musikkleker; selskapsleker; leker til selskaper; festleker; spillekort; plysjleker; dukker; rulleskøyter; gummiballer; skatebord; fotballer; snurrebasser; klemmeleker; fylte leker; bord til bordtennis; målspill; teddybjørner; tennisballer; action leketøysfigurer; lekebøtte og måkesett; lekemobiler; lekekjøretøy; lekemotorsykler; lekebiler; lekegyngehest; lekefigurer; leketøysbank; lekelastebiler; lekefrimerker; lekeklokker; opptrekkbare leketøy; jojoer. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ost og kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt; sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem, ismelk og frossen yoghurt; tørket frukt; drikkeyoghurt; frossen mat bestående av primært kjøtt, fisk, høns eller grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat; syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold; kjøtt; nøtter; potetgull; potetbasert snackmat; melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner; supper; suppeblandinger; yoghurt. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bagels; ingredienser i milkshake; småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av kornblandinger; boblegummi; kaker; kakeblandinger; godteri; kakepynt laget av godteri; ketsjup; kornbaserte snackplater; tyggegummi; sjokolader; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekter; kaker; maisbaserte snackmat; kjeks; deli sandwicher; smakstilsatte, søtede gelatin desserter; frosne konfekter; frosne måltider bestående av primært pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; lakris; marshmellows; majones; muffins; sennep; nudler; hvetemel; pannekaker; pannekake mikser; pasta; butterdeig; peanøttsmør; sirup til pannekaker; paier; pizza; popcorn; saltstenger; puddinger; ris; rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; krydder; tortillaer; vafler; dipper. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann; frukt juicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrat; limonader; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdig drikke; ikke-alkoholholdige drikker med fruktjuicer; smoothies; vann med kullsyre; sports drikker; sirup til laging av brus; bordvann; grønnsaksjuice; te. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; kamp og sportsspill (action skill games); action figurer og tilbehør dertil; spillebrett; kortspill; aktivitetspill for barn; badminton sett; ballonger; basketballer; badeleker; baseballballer; beachballballer; erteposer; erteposedukker; brettspill; byggeklosser; bowlingkuler; tryllestaver som kan lage bobler og løsningssett; sjakkspill; lekesminke; julesokker; juletrepynt; samle leketøysfigurer; krybbemobiler; krybbeleker; sendeplater; dukker; dukketøy; tilbehør til dukker; lekesett til dukker; elektriske spill (action toys); tilbehør solgt som deler til 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aqua D'or A/S, Solsortevej 15, 7330 BRANDE, DK Einar Heiberg, c/o Advokatfirmaet Seland, Blikom & Co DA, Postboks 1938 Vika, 0125 OSLO, 7 Apparater for fremstilling av kullsyreholdige drikker, filtreringsmaskiner; flaskepåfyllingsmaskiner; apparater for fremstilling av mineralvann. 9 Vannstandsmålere. 11 Filtreringsapparater for vann; oppvarmingsinstallasjoner for vann; vannavkjølingsinstallasjoner; vannfordelingsinstallasjoner; vannforsyningsinstallasjoner; vannkjølere (installasjoner); apparater og maskiner for vannrensing; vannrensingsinstallasjoner. 16 Bordbrikker av papir; bordservietter av papir; skrivepenner. 21 Drikkeglass; glassbeholdere; former for isbiter; isbøtter; kanner, ikke av edelmetall; karafler; sifonger for kullsyreholdig vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DENICE Aqua D'or A/S, Solsortevej 15, 7330 BRANDE, DK Einar Heiberg, c/o Advokatfirmaet Seland, Blikom & Co DA, Postboks 1938 Vika, 0125 OSLO, 7 Apparater for fremstilling av kullsyreholdige drikker; filtreringsmaskiner; flaskepåfyllingsmaskiner; apparater for fremstilling av mineralvann. 9 Vannstandsmålere. 11 Filtreringsapparater for vann; oppvarmingsinstallasjoner for vann; vannavkjølingsinstallasjoner; vannfordelingsinstallasjoner; vannforsyningsinstallasjoner; vannkjølere (installasjoner); apparater og maskiner for vannrensing; vannrensingsinstallasjoner. 16 Bordbrikker av papir; bordservietter av papir; skrivepenner. 21 Drikkeglass; glassbeholdere; former for isbiter; isbøtter; kanner, ikke av edelmetall; karafler; sifonger for kullsyreholdig vann. 29 Melk, smør; sopp. 30 Is for avkjøling; kaffe, te, kakao. 32 Bordvann (drikker), alkoholfrie drikker, drikkevann (drikker), mineralvann (drikker), drikkevann, kullsyreholdig vann. 29 Melk, smør, sopp. 30 Is for avkjøling; kaffe, te, kakao. 32 Bordvann (drikker), alkoholfrie drikker, drikkevann (drikker), mineralvann (drikker), drikkevann, kullsyreholdig vann. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAS MORAS Bodegas Trapiche SAICA, Arenales 460 BUES AIRES, AR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige ekstrakter, alkoholholdige essenser, alkoholholdige fruktekstrakter; anis [likør]; anislikør; aperitiffer; arak [likør]; bitter [likør]; brennevin; brenneviner og likører for fordøyelsen; cider; cocktailer; curacao [likør]; drikker (alkoholholdige -) unntatt øl; drikker (alkoholholdige -) med frukter; drikker (destillerte -); drikker på basis av ris (alkoholholdige); eau de vie; ekstrakter (alkohol-); ekstrakter (frukt-) [alkoholholdige]; enebærbrennevin; essenser (alkohol-); ettervin; fruktekstrakter, alkoholholdige; kirsch [kirsebærbrennevin, -likør]; likører; mjød; myntealkohol; myntelikører; pæremost; risdrikker (alkoholholdige); rom; sake [risbrennevin]; viner; vodka; whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Taiyo Kogyo Corp, 8-4, Kikawa-higashi 4-chome, Yodogawa-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; bygningsmaterialer av metall, nemlig fagverksrammer, takmateriale av metall, prefabrikkerte bygningsbyggesett av metall og merkingsanordninger av metall (unntatt lysende og mekaniske). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av metall), nemlig fagverksrammer, prefabrikkerte membrankonstruksjoner, prefabrikkerte bygningsbyggesett, ikke av metall, geosyntetiske produkter for bygnings- og anleggsformål, gjerder, ikke av metall, takbekledninger, ikke av metall, nemlig i form av membraner, tak, ikke av metall, nemlig i form av membraner, takpaneler, ikke av metall, paneler og skillevegger, ikke av metall, monumenter, ikke av metall, kunstige steiner av glassfiberarmert betong, signalanordninger eller signalskilt (ikke lysende eller mekaniske), ikke av metall. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; markiser; presenninger; telt; solskjermer; seil (rigging); baldakiner og presenninger; inneholdende en underliggende støttekonstruksjon, for skygge mot sol og beskyttelse mot vær og vind; emballasjebeholdere av tekstil til industrielle formål; beholdere, ikke av metall, nemlig fleksible sekker for lagring og transport av stykkgods (bulkvarer); kamuflasjenett; kamuflasjepresenninger; nett til industriell bruk. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; vevde og ikke vevde stoffer, resin- eller gummibelagte tøystoffer, til bruk i membrankonstruksjoner, bygg- og anleggskonstruksjoner, telt, takbekledninger, monumenter, skillevegger og sekkebeholdere; gummiert, vanntett lerret; vinylbelagt lerret; gummiimpregnert lerret; bannere, flagg og vimpler fremstilt av lerret. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygningskonstruksjon; rådgivning vedrørende bygningskonstruksjon; byggeledelse; byggeplanlegging; installasjon, service og vedlikehold av membrankonstruksjoner, markiser, presenninger, telt, solskjermer og seil. 10

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

arbeidskamera a46 arbeidsmiljø z123 arbeidsteapeut q23 arkiv s127

arbeidskamera a46 arbeidsmiljø z123 arbeidsteapeut q23 arkiv s127 1 "lille rommet" s38 1 y1 1. mai u36 1. søndag i u43 advent 2 y2 2. søndag i u44 advent 3 y3 3. søndag i u45 advent 4 y4 4. søndag i u46 advent 5 y5 6 y6 advent u6 aerobic o90 agurk h15 ake o10 aktiviteter

Detaljer

Mat- og vinprodukter 4-15 Porselen og glass 16-21 Termoser - 31 Fritid 32-57 Reise 58-63 Golf 64-67 Lykter 68-73 Verktøy 74-81 Elektronikk 82-87

Mat- og vinprodukter 4-15 Porselen og glass 16-21 Termoser - 31 Fritid 32-57 Reise 58-63 Golf 64-67 Lykter 68-73 Verktøy 74-81 Elektronikk 82-87 Mat- og vinprodukter 4-15 Porselen og glass 16-21 Termoser - 31 Fritid 32-57 Reise 58-63 Golf 64-67 Lykter 68-73 Verktøy 74-81 Elektronikk 82-87 Kontor 88-105 Mapper 06-111 Kalendere - 115 Merker og emblemer

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Profilkatalog. Vår/Sommer 2015. www.eurimage.no

Profilkatalog. Vår/Sommer 2015. www.eurimage.no Profilkatalog Vår/Sommer 25 www.eurimage.no Slik handler du med oss... 1. Bestill fra denne katalogen, Internet, eller besøk vårt idésenter i Sandvika. 2. Vi gir deg tips og råd, samt pakker og leverer

Detaljer

Glade jul! denne utgaven: Spar tid på julerengjøringen Stressfrie forberedelser Festfin i en fei! Julebakst med barna. Les mer på plusstid.

Glade jul! denne utgaven: Spar tid på julerengjøringen Stressfrie forberedelser Festfin i en fei! Julebakst med barna. Les mer på plusstid. Inspirasjon, tips og råd til en enklere hverdag Nr. 04/2013 Les mer på plusstid.no Loveleen Brenna: - Veien til en harmonisk hverdag Glade jul! denne utgaven: Spar tid på julerengjøringen Stressfrie forberedelser

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

BBL GOURMET BILFERIE FINN DIN INTERIØRSTIL MAGASINET KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM. Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS -

BBL GOURMET BILFERIE FINN DIN INTERIØRSTIL MAGASINET KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM. Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS - BBL MAGASINET Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS - GOURMET PÅ ENGANGSGRILL FINN DIN INTERIØRSTIL Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag BLI KLAR TIL BILFERIE LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

Gjør et kupp! Et parti hagemøbler 50% (2010-mod.) Nordåsveien 11, Brumunddal Tlf: 62 33 28 00 VARME- PUMPER

Gjør et kupp! Et parti hagemøbler 50% (2010-mod.) Nordåsveien 11, Brumunddal Tlf: 62 33 28 00 VARME- PUMPER 40 ÅR 19 7 1 2 0 11 Huskelappen Nr.2 11. februar 2011 41. årgang Siden 1971 Dekker alle husstander i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Biri, Biristrand, Redalen og Snertingdal Kjøkken Bad Garderobe Hvitevarer

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Nr. 1 6. februar 2015 45. årgang. Siden 1971. Dekker alle husstander i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Biri, Biristrand, Redalen og Snertingdal

Nr. 1 6. februar 2015 45. årgang. Siden 1971. Dekker alle husstander i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Biri, Biristrand, Redalen og Snertingdal Nr. 1 6. februar 2015 45. årgang Siden 1971 Dekker alle husstander i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Biri, Biristrand, Redalen og Snertingdal Div. TRAU og sko fra 50-60-tallet. Gamle tak- og stålamper

Detaljer

Servering, bransje og miljø

Servering, bransje og miljø IM3041-Servering NY:Layout 1 16-09-08 08:31 Side 1 Servering, bransje og miljø Vg2 kokk- og servitørfag Yrkeslitteratur as IM3041-Servering NY:Layout 1 16-09-08 13:21 Side 2 Yrkeslitteratur as, Oslo, 2008

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord

KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord Brukerveiledning KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord Art. nr: 750840 2 Innhold 1 Kom i gang med grunnpakken... 4 1.1 Hensikt og bakgrunn... 4 1.2 Grunnpakken en del av et språklig miljø...

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

FENDT KOLLEKSJON 2014/2015. Kjære alle Fendt -sjåfører og -venner,

FENDT KOLLEKSJON 2014/2015. Kjære alle Fendt -sjåfører og -venner, FENDT KOLLEKSJON 0/0 Kjære alle Fendt -sjåfører og -venner, Opplev Fendt rett på huden og få en komplett kjøreopplevelse på de unike traktorene våre: Med klær fra Fendt kjenner du kvaliteten på kroppen.

Detaljer

Høst 2014 - Vinter 2015

Høst 2014 - Vinter 2015 Høst 2014 - Vinter 2015 INNHOLD 3-7 Elektroniske gaver 8-15 Hus og hjem 16-19 Søtt og godt 20 Juletiner 21 Laks 22-24 Spekemat og skinke 25-27 Gavesekker med mat 28-29 Ryggsekker med mat 30-31 Pledd og

Detaljer