T: F: E: Kvam herad. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2008. www.kvam.no"

Transkript

1 T: F: E: Kvam herad Årsmelding

2 Innleiing 2008 var etter måten eit godt år for Kvam. Det var stor politisk aktivitet, størst i skulesaka. Møtet i heradsstyret den 11. november var avgjerande. Då vedtok heradsstyret mot 12 røyster å samle ungdomsskuleelevane frå Aksnes til Ålvik i Kvam ungdomsskule i Øystese. Det var i det heile stor aktivitet i heradet i 2008, ikkje minst på planfeltet. Det manglar ikkje på ambisjonar. Her skal bli nytt torg i Ålvik, ny barnehage i Tørvikbygd og på Bjørketeigen, Hardangerbad i Øystese, Hardinghus og strandveg i Norheimsund, skipsverft i Hansvågen, sykkelveg frå Vikøy til Øystese, tunnel på Børve, skytebane i Vangdalsåsen og ny kommunedelplan på Kvamskogen. Alt dette, og meir til, med heradet som sentral aktør i det minste på planfeltet. Dertil kjem ein rad private byggjeprosjekt, tid- og arbeidskrevjande dei òg. For å forfatte alle planane, leggje til rette for lokal politisk styring, og bistå ordførarar og varaordførar når dei fer til Oslo og Bergen for å tale heradets sak, har rådmannen så langt råd er skjerma plan- og byggjesak for budsjettkutt. Rådmannen har òg prøvd å løyse fleire større planoppgåver i eigen regi, heller enn å leige inn konsulentar. Ved slik å byggje opp kunnskap i eigen organisasjon, vert oppgåvene meir interessante for dei tilsette, noko som aukar sjansane for at dei vert kvar i Kvam. Stabilitet styrkjar rimelegvis kvaliteten på tenestene. Òg på andre felt freistar rådmannen å utvikle tenestene. Kvam har jobba målretta for å innfri krava til distriktsmedisinsk senter som er varsla i Regjeringa si nye helsereform. Regjeringa ynskjer at kommunale sjukeheimar skal rustast til å ta imot endå sjukare pasientar. Rådmannen arbeider for å gjere Toloheimen om til eit slikt senter. Heradet kan meir enn å planleggje, det står seg òg på iverksetjinga. I 2008 vart den nye skulen 1-10-skulen på Tangerås opna. Elevar frå Innstranda til Mundheim er no samla i eit skule- og idrettssenter få kommunar i landet kan vise maken til var året då Geirr Tveit og Olav H. Hauge ville ha runda dei 100. Jubileet vart markert mellom anna med ei stilfull jubileumsframsyning i idrettshallen i Norheimsund. Nokre veker før fylte Norheimsund barneskule den same hallen med si fargerike framsyning av Det hemmelige skrinet. På kvart sitt vis manifesterte framsyningane mangfaldet og kvaliteten på kulturarbeidet i Kvam, og evna til å sameine eigne krefter med eksterne impulsar. Herad lukkast òg med mykje i sin daglege tralt. Her er ikkje kø korkje etter barnehageplass eller sjukeheimsplass. Heradet sine bygg er jamt over gode, og betre vert dei. Det gjelder for 2008 som for tidlegare år; få vender seg til rådmannen med klagemål. Utfordringa i det daglege er fyrst og fremst å sikre nok kvalifisert personell. Kvam slit med å rekruttere vikarar, og i de minste bygdene med å rekruttere i det heile. Rådmannen meiner derfor det er klokt å føre vidare ein romsleg personalpolitikk med opplegg for etter- og vidareutdanning på alle nivå, og tiltak for å sikre at dei eldste står i arbeid enno nokre år. Gode tenester og nye bygg i fire bygdesentra kostar, heradet har høg gjeld. Difor kjem ikkje rådmannen unna innsparingar og kvemmingane unna eigedomsskatt. Midtvegs i 2009 går arbeidet med innsparingar og taksering av eigedomar etter planen. Det mest gledelege i 2008 var den etter måten store auken i innbyggjartalet (140). Sjølv om veksten neppe held fram dei fyrste åra, gjev den håp om at det på sikt er råd å stabilisere folketalet på om lag Viktig i så måte er at heradet kan tilby attraktive tomter. I skrivande stund er der ei - og berre ei - tomt i Kvam som er lyst ledig på nettstaden finn.no. Då er det ikkje til å undrast at heradsstyret i 2008 erkjente at heradet må engasjere seg meir i bustadutviklinga, og førebudde skipinga av eit kommunalt tomte og bustadselskap. Det kan på sikt vise seg å vere det viktigaste heradsstyret gjorde dette året. Kvam, den 18. mai 2009 Harald Inge Anderssen - rådmann - 2

3 1 Oversyn over tenestene Medarbeidar Politisk verksemd Administrasjon, styring og fellesutgifter Barnehagar Grunnskuleopplæring Kommunehelse Pleie- og omsorg Sosialteneste Barnevern Vatn, avløp og renovasjon /avfall Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Kultur Kyrkje Samferdsel Bustad Tilrettelegging og bistand for næringslivet Brann- og ulukkesvern Økonomisk oversikt Årsrekneskap Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskapsskjema 2 A Rekneskapsskjema 2B Prosjekt Avslutta prosjekt Balanse Kvam herad Notar Aksjar og andelar Obligasjonsportefølje Låneportefølje Endring arbeidskapitalen Anskaffing og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Pensjonsnote Garantinote Note til VAR - området Kapitalkonto (25990) Framside: Frå elevframsyninga Sirkus ved Norheimsund barneskule, fotograf: Lauritz Eide 3

4 1 Oversyn over tenestene Kvam herad er godkjent som Trygt lokalsamfunn av WHO. Som del av partnarskapsavtalen med Hordaland fylkeskommune om satsing på folkehelse er det tilsett folkehelsekoordinator som vil koordinera arbeidet, (jfr. HST - sak 006/08). Fylkeskommunen vil få lovfesta ansvar for folkehelse og gjev tilskot til drifta. Årleg utarbeider og gjennomfører den tverrfaglege arbeidsgruppa eit program i samsvar med dei 6 godkjenningskriteria for eit trygt lokalsamfunn. Også dette året er desse kriteria fylgde. Kvam herad skal ha regodkjenning i Informasjon om Trygge lokalsamfunn finn du øvst på heimesida bak dette symbolet 1.1 Medarbeidar Status Det er auka motivasjon blant tilsette som resultat av inspirerande utdanningsprogram Sjukefråvær Gjennomsnittleg sjukefråvær var på 6,9 %, 0,7 prosentpoeng under Også i 2008 går sjukefråværet ned samla sett, samanlikna med året før. Sjukefråværet vart redusert innanfor alle tenesteområde med unntak av barnehage og helse/velferd. Barnehage har ein oppgang på 2,2 prosentpoeng, medan i helse og velferd aukar fråværet med 0,63 prosentpoeng. Det største tenesteområdet - pleie og omsorg, syner ein markert nedgang frå 10,2 % til 8,8%. Sjukefråvær Pleie og omsorg Barnehage Skule Teknisk Helse og velferd Arbeidsmiljølova pålegg arbeidsgjevar å gjennomgå opplæring innan helse-, miljø- og tryggleiksarbeid. Det har vore gjennomført opplæring innan HMS - området med 3 leiarsamlingar for alle personalansvarlege, der bla. førebygging og oppfølging av sjukefråvær har vore tema. Sjukefråværsutviklinga syner framleis ei positiv utvikling: 4

5 Sjukefråværsutvikling i Kvam herad ,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6, Fråvær Seniorpolitikk Det er etablert seniorpolitiske retningslinjer i ein prøveperiode på 2 år som skal stimulera tilsette som har nådd 62 år til å halda fram i stillinga si i staden for å ta ut førtidspensjon. Det er inngått avtale om seniortiltak med om lag 60 tilsette. Ordninga skal evaluerast hausten Lønnspolitikk Mål og prinsipp for den lokale lønnspolitikken vart vedtekne i heradsstyret i april. Kompetanse Tariffoppgjøret i 2008 fokuserte på kompetanse som eit viktig grep for å bidra til at kommunesektoren møter utfordringane med å halda på, rekruttere og forvalte eiga arbeidskraft. Arbeidsgjevar skal kartlegge organisasjonen sin totale kompetanse og forankre det i kommunale målsetjingar, kompetansekrav og behov. 5

6 1.2 Politisk verksemd Politisk verksemd Funksjon Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 100 Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Politisk verksemd Merknader til driftsrekneskapet: Nettoresultatet for 2008 viser eit mindreforbruk 0,9 mill. kr. (21,2 %) i høve til budsjett og ein marginal auke i høve til I 2007 var det kommuneval som kosta 0,2 mill. kr. Slike utgifter var det lite av i Rekneskapen i 2008 er belasta med ei ekstraordinær utbetaling (pensjon) på 0,56 mill. kr. til Indre Hordaland Revisjon AS i samband med avslutting av revisjonsavtalen. Denne utbetalinga vart belasta disposisjonsfondet i samsvar med vedtak i heradsstyret. Budsjettet for 2008 vart justert for nye politiske utval, men har ikkje kosta så mykje som forventa. Løn til ordførar er også rekneskapsført her. Status Det var kommunestyreval hausten 2007, og 2008 var første heile arbeidsåret for dei nyvalde politikarane. Nytt reglement og ny utvalsstruktur vart vedteke våren To nye utval vart oppretta, Tenesteutvalet og Nærings-, plan- og bygningsutvalet, det innebar og at formannskapet sitt ansvarsområde vart endra. Resultat Første arbeidsår etter nyval har tradisjonelt høg aktivitet, det slo og inn i Heradsstyret har hatt 11ordinær møte, 3 dagmøte og 8 kveldsmøte. Samla er det brukt 64 møtetimar, snitt pr møte er ca 5t 50 min. Etter reglementet skal møta ikkje vara lenger enn til kl 22.00, i 2008 var det 3 møte som gjekk utover denne ramma. Tal saker til handsaming er på same nivå som 2004 (dvs første arbeidsår etter førre val). Politisk sekretariat fekk auka ressursar for å møta aktivitetsauken. Aktivitet Nr Organ 1 Heradsstyre 2 Formannskap 3 NPB 4 Tenesteutval 5 Eldreråd 6 RFMNF 7 Adm.utval 8 AMU 9 Klagenemd 10 Temamøte-H Møte Saker Møte Saker Møte Saker Møte Saker

7 1.3 Administrasjon, styring og fellesutgifter Funksjon og tenester Adm. og fellesutgifter Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 120 Administrasjon Forvaltningsutgifter i 121 eiendomsforvaltningen Administrasjonslokale Premieavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceeiningar Adm. og fellesutgifter Merknader til driftsrekneskapet: Rekneskapen for 2008 syner ei netto utgift på 15,5 mill. kr. i Dette er 4,5 mill. kr. (41,2 %) meir enn i Samanlikna med budsjett 2008, vart nettoutgifta 5,5 mill. kr. lågare. Dette heng saman med ekstraordinær avsetning til premieavvik på 5,7 mill. kr. pga usikkerheit med omsyn til pensjonskostnaden, jfr. pensjonsnote. Vidare vart det reduserte utgifter til administrasjon og interne serviceeiningar, jfr. tabellen over. Status Tenestene knytt til administrasjon, styring og fellesutgifter omfattar rådmannen og hans prosjektorganisasjon, personalavdelinga, stab (informasjon, bibliotek, post/arkiv/resepsjon, politisk sekretariat) og økonomiavdelinga (økonomisk styring, rekneskap og IKT). Jfr. handlingsprogrammet 2008: Vidareføring av satsinga på omdømebygging og profilering Kåra til nest beste servicekommune i Hordaland i Fornya og innretta nettsidene mot ulike målgrupper Vel utbygde ikt tenester Tenesteutveksling med nabokommunar Ved inngangen til 2008 var det høg gjennomtrekk i nokre einingar,. Resultat Prosjekt knytt til omdømebygging vart i 2008 lagt på is /avslutta, stilling som informasjonssjef vart avvikla. Kvam herad har ikkje lenger posisjon som føregangskommune innan informasjon, service og arkiv. vart i 2008 vurdert til. Kvam er ikkje dermed dårlegare enn før, men andre kommunar har dei siste 3 4 åra brukt langt meir ressursar på desse områda og det gjev resultat. Kvam har ikkje overordna plan og systematisk utbygging av fibernett i kommunen. Det skjer berre adhoc utbygging knytt til tilfeldige utbyggingsprosjekt. Kvam misser difor konkurransefordel i høve til andre kommunar som er aktive og målretta på dette området. Internt har Kvam gode IKT tenester, vaktordning og lite nedetid. Kvam har IKT- samarbeid med Kvinnherad og Voss. Personalmangel ved økonomiavdelinga har medført at vi ikkje har levert budsjett og rekneskap innan fastsette fristar. 7

8 1.4 Barnehagar Barnehagar Funksjon Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 201 Førskule Styrka tilbod til førskuleborn Førskulelokale og skyss Barnehagar Merknader til driftsrekneskapet: Bruttoutgifta, som viser aktiviteten i barnehagane, var på 53,0 mill. kr. i Tilsvarande tal i 2007 var 47,7 mill. kr., dvs. ein auke på 5,3 mill. kr. (11,0 %). Nettoutgifta auka med 3,56 mill. kr. (30,2 %) i høve til Meirforbruket i høve til budsjett 2008 gjeld drift, vedlikehald og reinhald av barnehagane. Den kommunale eigendelen var i ,9 %, noko som er ein auke frå 24,7 % i Dette har samanheng med auke i talet på born, færre deltidsplassar og tungdrivne lokalitetar. Status Jfr. Handlingsprogrammet 2008: Det var ingen barnehagekø hausten 08 (men underdekking frå januar-09) Plan for barnehageutbygging må reviderast Drifta av forelda bygg vert nedlagt og drifta ført over til nybygg i løpet av 2-3 år. Lite gjennomtrekk av personell Resultat Utviklinga i barnehagesektoren er at stadig fleire foreldre ynskjer plass til borna i barnehage, borna er yngre når dei startar og stadig fleire utvidar frå deltidsplassar til 5-dagars veke. Ved utgangen av 2008 var det 6 barn på venteliste. Totalt 393 barn hadde barnehageplass pr , 15 fleire enn året før. Av desse var 126 fødde i 2006 og seinare og utløyser bruk av to plassar kvar, 267 born fødde i 2005 og tidlegare. Det var 26 barn med minoritetsspråkleg bakgrunn, ein auke på fire frå året før. Alle barnehagane har ope fem dagar i veka. Utviklinga med mange eitt - åringar fører til nye behov i høve utstyr og for lokalitetar som har plass soveplassar og oppstilling av barnevogner. Den private barnehagen skulle opna i august 2008, men etableringa er utsett eitt år. Dette har ført til at kommunen har hatt fleire mellombelse løysingar, noko som har vore krevjande. Busdalen vart sletta, ny barnehage i sone Øystese skal leggjast til Bjørketeigen. Det er store behov for oppgradering av dei fleste barnehagane i Kvam. Det er mangel på tilsette med førskulelærarutdanning, så dette året blir 8 avdelingar drivne på dispensasjon i høve krav til kompetanse. Det har og vore store vanskar med å få vikar ved sjukdom og permisjonar. Behovet for ekstra assistentar for barn med funksjonshemmingar og utviklingsvanskar er store. Barn med minoritetsspråkleg bakgrunn utan kjennskap til norsk språk treng ekstra ressursar i oppstarten. Det er eit mål å gje meir opplæring til assistentar som er tilsette for å støtta enkeltbarn med særskilde behov. Kursdagane har fylgt aktivitetsplanen for året. Matematikk og språk har vore hovudsatsingane. Barnehagane har hatt ulikt fokus på HMS, brannvern, førstehjelp, hygiene. Kompetanse på dei minste borna må prioriterast komande år. Det same gjeld kontakt og samarbeid mellom barnehagane og andre kommunale tenester som PPT, barnevern og helsestasjonstilsette. 8

9 1.5 Grunnskuleopplæring Grunnskule Funksjon Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 202 Grunnskule Vaksenopplæring Spesialskular Skulefritidstilbod Skulelokale Skuleskyss Musikk- og kulturskular Grunnskule Merknader til driftsrekneskapet: Grunnskulen kosta heradet 105,3 mill. kr. i 2008, ein auke på 3,9 mill. kr. (3,8 %) i høve til Dette var 3,3 mill. kr. (3,0 %) lågare enn budsjettert. Tabellen over viser at dette er fordelt på dei fleste funksjonar innan grunnskuleopplæringa. Mesteparten av inntektene på funksjon 222 Skulelokale kjem frå mva kompensasjon på investering i nye skulebygg. Status jfr. Handlingsprogrammet 2008: Grunnskulen i Kvam er veldriven, desentralisert og har ein relativ høg ressursbruk Elevtalet går ned. 4 barneskular er lagt ned. Elevane sine prestasjonar er gode. Strukturen er i kraftig endring. Sameiningsprosessane og utbygginga går etter opprinneleg plan. Heradet har no fått skulebygg med høg eller særs høg standard. Kulturskulen har hatt ein tydeleg vekst dei siste åra. Resultat Elevane frå Innstranda og Oma er i lag med elevane frå Strandebarm skule på plass i nybygget på Tangerås. Nye Strandebarm skule vart teken i bruk hausten Idrettshall og symjehall skal takast i bruk på nyåret Kunnskapsløftet frå ord til handling prosjekt finansiert av utdanningsdirektoratet er vidareført i 2008 for Strandebarm skule sin del. Direktoratet godkjende ikkje vidareføring av delen knytt til ungdomsskulane i Norheimsund og Øystese. Eksterne fagmiljø i prosjektet har vore Norsk Lærarakademi og VilVite -senteret i Bergen. Tema har m.a. vore felles pedagogisk og organisatorisk plattform, aksjonslæring og VilVite - pedagogikk. Samarbeidet med kompetanseregionen Voss og Hardanger om etterutdanning er vidareført. Alle lærarar i minst halv stilling har no fått berbar PC. Nokre fekk i 2007, resten i Skulefritidsordning har vore i gang på alle skular der interessa er stor nok var jubileumsår for kulturskulen (30 år). I samband med det vart det produsert ei CD-plate med innslag frå noverande elevar. Kulturskulen gav tilbod til om lag 500 elevar i 32 disiplinar av 32 lærarar. Det har vore auke i sal av tenester til frivillige organisasjonar. Kulturskulen var med på Barnas festspilldag i Bergen med om lag 150 elevar. Kulturskulen har organisert Kakao - konsertar i Kabuso med deltaking også frå andre kulturskular i Hordaland. Kvar halvår skipar skulen til faste kulturskuleveker. Den kulturelle skulesekken har ført til auka kulturaktivitet på skulane. I samband med Hauge / Tveitt - jubileet hadde skulen eit felles prosjekt med alle ungdomsskulane. Den kulturelle skulesekken er i Kvam administrert av kulturskulerektoren. IT - satsinga vert ført vidare med meir bruk av læringsplattformen Its Learning og skuleadministrasjonsprogrammet Extens. Noko opplæring er gjennomført. PP - tenesta ( Pedagogisk psykologisk teneste) er organisert i helse- og velferdseininga. Tenesta hadde i 2008 ein auke på 24 brukarar til 373 brukarar, av desse høyrer 43 til i Jondal (som har samarbeidsavtale med Kvam herad om PP - tenester). 73 saker var nye. Det har aldri tidlegare vore tilvist så mange brukarar, særleg gjeld auken jenter i ungdomsskulen med trong for hjelp og oppfølging. PPT vert i mange høve også nytta der skulen manglar 9

10 spesialpedagogisk kompetanse og ved konflikthandtering mellom skule/heim. PPT er med å fylla føringar i opptrappingsplanen for psykisk helse for born og unge, til familiesamtalar og anna hjelp til barn/unge/familiar som slit med psykiske og psykososiale vanskar / åtferdsvanskar. Avdelinga for spesialpedagogisk hjelp i barnehage er også fagleg og administrativt lagt til PPT. 10

11 1.6 Kommunehelse Kommunehelse Funksjon Rek 07 Driftsutg. Driftsinnt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 232 Førebygging - skule og helsestasjonsteneste Anna førebyggande helsearbeid Diagnose, behandling, rehabilitering Kvalifiseringsordning Interkommunalt samarbeid Kommunehelse Merknader til driftsrekneskapet: Kommunehelsetenesta brukte 20,4 mill. kr. netto i 2008, ein auke på 2,5 mill. kr. (14,1 %) samanlikna med I høve til budsjett er det eit lite mindreforbruk. Kostnadsauken i høve 2007 er fordelt på fleire funksjonar, men kurativ legeteneste, rehabilitering og legevakt er blant dei funksjonane der auken er størst. Hovudårsakene til dette er auka lønsutgifter, auka kjøp av tenester hjå private og auka kommunale driftstilskot. Status: Jfr. Handlingsprogrammet 2008: Det er utvikla gode tverrfagleg arbeidsformer for å koma tidleg i gang med hjelpetiltak for barn og unge som lit med psykisk helse Helsetenestene har eit godt omdømme blant både pasientar og institusjonar Det er god legedekking, både fastlegar og sjukeheimslegar etter HST - vedtak om ny normering Resultat Helsestasjon og skulehelseteneste: Målet for tenesta er å fremja barn og ungdom si totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Gjennom systematiske helsekontrollar, foreldrekontakt og foreldrerettleiing individuelt og i grupper på helsestasjonane, foreldremøte på skulane, i samarbeid med skule, barnehage, fysioterapitenesta, barnevern og PPT og tannhelsetenesta med fleire, har helsestasjon og skulehelsetenesta gjennomført det planlagde programmet innafor budsjetterte rammer. Spesielle utfordringar i tenesta er å ha eit godt tilbod til dei 3 vidaregåande skulane vi har. Det er viktig med stabilitet i dette tilbodet. Helsestasjon for ungdom som er spesielt retta mot denne gruppa, vert stadig meir nytta. Fysioterapitenesta: Vi har eit breitt og godt fysioterapi tilbod i kommunen. Etterspurnaden etter tenester har auka på innan alle område av tenesta. Sjølv om det er noko ventetid på tenester, vert dei som treng det mest prioriterte, slik at vi heile tida har fagleg forsvarleg teneste.. Legetenesta: Brukarundersøkinga på legevakt i samarbeid med Kunnskapssenteret og Nasjonalt senter for legevakt medisin vart gjennomført i mai. Resultatet var ikkje klart ved utgangen av I desember vedtok heradstyret å bruka legeforeninga sine normtal for legetimar i sjukeheimar som basis for legetimar i sjukeheimar i Kvam. I praksis medfører det at det vert tilsett lege i 100 % stilling ved Toloheimen i Arbeidet med å utvikla eit DMS i Kvam vart avrunda med heradstyrevedtak i desember om å arbeida vidare med spissing av tilbodet på Toloheimen, flytting av rehabiliteringsavdelinga, hjelpemiddellageret og legevakta til Toloheimen. Det vart også fatta vedtak om å arbeida for at Helse Bergen flyttar ambulansestasjonen til same staden. I løpet av 2008 er 2 nye legar godkjende som spesialistar i allmennmedisin. Det er lite formelle klager på kommunehelsetenesta. Ventetidene er akseptable. Strakshjelp tilbodet er godt organisert og fungerer godt. På mange område er fleire av tiltaka som er føreslegne i samband med den planlagde samhandlingsreforma allereie planlagde og til dels gjennomførde i Kvam. 11

12 1.7 Pleie- og omsorg Pleie- og omsorgstenesta Funksjon Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme Aktivisering eldre og funksjonshemma Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Institusjonslokale Pleie- og omsorgstenesta Merknader til driftsrekneskapet: Pleie og omsorg hadde eit netto meirforbruk i 2008 på 2,7 mill. kr. (2,0 %) i høve til budsjett og 9,1 mill. kr. (7,2 %) meir enn i Tabellen over viser at alle funksjonsområda har meirforbruk, men at det er funksjon 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon som har størst meirforbruk. Blant årsakene til auka kostnader er lønsvekst, herunder pensjon og kjøp av vikartenester. Status Pleie og omsorg har ansvar for å gi individuell hjelp til dei som treng omsorg, behandling og pleie, gjennom ulike heimetenester og institusjonsomsorg. Jfr. Handlingsprogrammet for 2008: Fleire pasientar får høgare alder og treng stadig meir pleie, men heradet står ikkje overfor ei bølgje dei næraste åra, den vil koma frå ca Det er tidspress og vanskeleg å hente inn vikarer, brukar difor stadig oftare vikarbyrå. I 2008 var staten spesielt oppteken av tiltak i tråd med plan for rekruttering og kompetanseheving i tillegg til eit kvalitativt godt tenestetilbod i tråd med lov og forskrift. Resultat Organisering: Tenesta har gjennom dei siste åra vore gjennom omfattande omstillingsprosessar der kravet til effektivitet og best mogleg utnytting av ressursane har vore i fokus. Ny endring vart vedteke i des. 2008, sjå over. Avdeling psykisk helse vart overført eininga hausten Tidspress: dei fleste avvik meldt i 2008 er knytt til stort tidspress og vanskar med å skaffe vikar og. Fleire grupper har ei pressa grunnbemanning. Ressursbruk, ressursfordeling og organisering (små/store grupper) er under kontinuerleg vurdering. Alternative arbeidstidsordningar vert nytta i 5 grupper. Tenestetilbodet : Tal brukarar ved årsskifte 531 (524 i fjor), fordelt på 456 i heimetenesta og 75 i institusjon. Tenesta har nådd målet om ei fleksibel og styrka heimetenesta og lik ressursbruk til heimeteneste- og institusjonsomsorg. Institusjon vert primært nytta til korttid, avlastning, rehabilitering og tilrettelagt tilbod for demente.. Venteliste: det har i periodar vore kø til institusjon og omsorgsbustad. Helse Bergen skriv pasientar tidlegare ut frå sjukehus, det gjev nye og større oppgåver. Det er ikkje motteke formell klage på tenestetilbodet Kompetanse og rekruttering: Det har vore problem med å hente inn vikarar og tenesta har nytta sjukepleiarar frå vikarbyrå det meste av året. 7 personar går på desentralisert sjukepleiarutdanning. 5 ufaglærte tok fagbrev i 2008 og 19 ufaglærte tok teoridel til helsefagarbeidar. 5 nye starta i

13 1.8 Sosialteneste Sosialteneste og NAV 2008 Funksjon Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 242 Rådgjeving, rettleiing og sosialt førebyggande arbeid Tilbod til personar med rusproblem Kommunale sysselsetjingstiltak Introduksjonsordning Økonomisk sosialhjelp Tenester utanfor kommunalt ansvarsområde Sosialteneste og NAV Merknader til driftsrekneskapet: Tenesta si nettoutgift vart 1,3 mill. kr. (7,0 %) meir enn budsjett og 3,4 mill. kr. (20,6 %) meir enn året før. Det største avviket finn vi under funksjonen Økonomisk sosialhjelp der auken i høve til 2007 var 0,4 mill. kr. (6,25 %), medan budsjettet var redusert med 0,8 mill. kr. i høve til rekneskapen for Avviket under funksjon 242 Rådgjeving, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid skuldast hovudsakleg ekstrakostnader i samband med NAV - etableringa som har vorte mykje dyrare enn opphavleg rekna med. Status Partnarskapen Det er gjennomført 2 møte etter plan. NAV - leiar deltek i Rådmannen si operative leiargruppe. Brukarar: NAV Kvam har etablert brukarutval og det er gjennomført kvartalsvise møte. Brukarmedverknad på systemnivå sikrar at NAVkontoret får tilbakemelding om korleis brukarane opplever kontoret, for slik å vera med å utvikle tenestetilbodet. Det blei gjennomført brukarundersøkjing i juni 08 med svært positive resultat. Brukarane svara på om korleis dei blei tekne imot i kontoret; venleg og tekne på alvor, høfleg og respektfullt møtt, naudsynt hjelp og informasjon, nyttar forståeleg språk, tilsette held det dei lovar. Medarbeidarar/ arbeidsmiljø: Velferdsreformen er også ein formidabel kompetansereform. Kontinuerleg opplæring har prega NAVkontoret i Det er gjennomført HMS- dialogkonferanse med tema Korleis kan eg medverke til eit trygt og forsvarleg arbeidsmiljø i ei krevande omstillingstid. Godt samarbeid med YHB. Medarbeidarundersøkjing vår og haust som viser god utvikling. Ingen arbeidsrelaterte sjukefråvær i Resultat Hjelp til rusmiddelavhengige har vore eit satsingsområde siste åra. Også i 2008 fekk Kvam statleg tilskot til miljøarbeid innan rusfeltet. Kvam har langt på veg gode helse- og sosialtenester på området, men har ei særleg utfordring når det gjeld høvelege bustader og hjelp til å meistra butilhøva. Jfr. Handlingsprogrammet 2008: Det er for lite satsing på ettervern i høve rusmisbrukarar. Kvam har gode tenester for integrering av flyktningar, men det er ei utfordring å skaffa høvelege bustader for å klara ta imot 30 personar pr. år slik heradstyret har vedteke. Hausten 2008 vart det starta arbeidsmarknadskurs på Norheimsund vidaregåande skule der fleire flyktningar er godt i gang med Helsefagarbeidarutdanning. Kvalifiseringsprogram m/tilhøyrande stønad, det nye politiske virkemiddelet i høve Fattigdomssatsinga, har medført redusert utbetaling av sosialhjelp til personar som har vore langtidsmottakarar. Det er knytt krav om arbeidsretta aktivitet til den nye stønaden. Det gir brukaren hjelp ut av passivt tilvære men krev og meir tid/ oppfylgjing frå dei tilsette i NAV. God tverrfagleg jobbing på området, blei belønna av Fylkesmannen med til kompetansegjevande og sosiale tiltak. Midlane blei nytta til fagleg/sosial samling med fagleg innlegg frå RIO (rusmisbrukarane sin interesseorganisasjon). 13

14 Tenesteproduksjon: (tal frå 2007 i parantes) 220 (197) personar/ familiar mottok sosialhjelp. Auken er i aldersgruppa år og blant dei som fekk hjelp over kort tid. Langtidsmottakarar er redusert. 18 personar var i Kvalifiseringsprogram pr Måltalet for Kvam var sett til 16. Godt resultat medførte auka øyremerka tilskot for (13) gjeldsrådgivingssaker vart handsama 19 (23) rusavhengige vart fylgt opp med tiltak og behandling 28 (30) flyktningar vart busette i kommunen. 14

15 1.9 Barnevern Funksjon Rek 07 Barnevern Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 244 Barnevernteneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utanfor familien Barnevern Merknader til driftsrekneskapet: Barnevernstenesta har hatt eit mindreforbruk i høve til budsjett på 0,8 mill. kr., men samanlikna med 2007 har dei kommunale utgiftene auka med 2,8 mill. kr. (34,75 %). Som det går fram av tabellen over, har alle tre funksjonsområda auka mykje samanlikna med Lønsutgiftene har auka med 0,85 mill. kr. (18,7 %), men mindre enn forventa i budsjett. Kjøp av varer og tenester har auka med 0,65 mill. kr. (85,9 %), også dette mindre enn budsjettert. Overføring til andre har auka med 0,94 mill. kr. (81,5 %). Dette er 0,3 mill. kr. meir enn forventa i budsjett. Samtidig vart inntektene redusert med 0,3 mill. kr. Blant årsakene til auken i utgifter har vi høg lønsvekst, auka løn til engasjement og fosterheimsgodtgjerdsle, utgiftsdekning for fosterheimar, flytting av barnevernstenesta frå rådhuset til Gamlebanken (husleige) og auke i hjelpetiltak. Status Det har vore ein liten auke i tal saker i 2008 mot året før. 36 av 101 sakene det vart jobba med ved utgangen av 2008 er komplekse, omfattande og innehar ein høg alvorsgrad. I alvorlege saker ligg ulike problemstillingar til grunn: foreldra maktar ikkje å gje omsorgen p.g.a. manglande evne eller innsikt heimesituasjonen er prega av rus og/eller vold, og/eller psykiske problem born utsett for seksuelt misbruk samlivsbrot med høgt konfliktnivå mellom foreldra der borna blir svært skadelidande ungdomssaker med åtferdsproblem, rus og/eller psykiske problem Utekontaktane har fast trefftid på alle ungdomskular og vidaregåande skular i kommunen, driv Ungdomsbasen, er i ungdomsmiljøa når det er spesielle arrangement på kveldstid, har hatt jentegrupper i 9. kl., har hovudansvaret for gjennomføring av det rusførebyggjande ung-til-ung-programmet To Do or Not To Do. Utekontaktane har samarbeidd med andre i fleire ulike prosjekt i løpet av 2008: Idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, Trygg trafikk, politiet, motorsportsenteret, kulturkontoret, helsesøstrene og Lions. Resultat Tenesta mottok fleire saker med lågare alvorsgrad enn året før, men det er framleis slik at dei fleste sakene er svært alvorlege før dei kjem til barnevernet. Barneverntenesta mottok 35 nye meldingar i 2008 mot 55 i Barneverntenesta hadde tiltak for tilsaman 123 barn i 2008 mot 116 året før. 22 saker vart henlagt i løpet av Ved årsslutt var 10 born plasserte utanom heimen. Av desse er 4 under omsorg (vedtak i fylkesnemda), 6 er frivillig plasseringar i fosterheim eller institusjon. Ein ungdom mottek ettervernstiltak etter fylte 18 år. Ei sak vart handsama i fylkesnemda med forslag om å overta omsorga for eit barn. Barneverntenesta har motteke 2 klager i Ein klage frå ein far som meiner at barnverntenesta ikkje gjer ein fagleg forsvarleg jobb. Klagaren fekk ikkje medhald i sin klage hjå Fylkesmannen. Den andre klagen kom frå ein familie som meinte at barneverntenesta ikkje hadde grunnlag for å gjennomføra undersøkelse i heimen. Klagaren fekk ikkje medhald i sin klage. 15

16 1.10 Vatn, avløp og renovasjon /avfall Funksjon Vatn avløp og renovasjon/avfall Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 340 Produksjon av vatn Distribusjon av vatn Avlaupsreinsing Avlaupsnett / innsamling av avlaupsvatn Tømming av slamavskillere Innsamling av avfall Attvinning og slutthandsaming av avfall Vatn avløp og renovasjon/avfall Merknader til driftsrekneskapet: Driftsrekneskapen viser eit netto overskot på 3,75 mill. kr. i 2008, ein reduksjon i høve 2007 på 0,37 mill. kr.(- 9,0 %). I høve til budsjett var dette 0,1 mill. (2,8 %) lågare enn forventa. Rammeområdet har berre mindre endringar i høve til budsjett. VAR området skal ikkje ha overskot, difor vert det berekna kalkulatoriske rente som vert sett av på VAR fond, jfr. VAR noten. Status: Ansvarsområdet for VA- er utvida i løpet av 2008, ved at Oma og Ålvik er kome til. Deltaking i prosjektet Hordalekk gjennom DIHVA har gjeve betre kunnskap om lekkasjar på vassforsyningsnettet og ført fram til gode handlingsplanar for å redusera desse. Bemanning: Den er god på driftsoperatørsida, der vi har brukbar bemanning og svært god kompetanse. På fagleiarsida var det tilsett fagleiar VA i 2008-og oppgradering av kvalitetssystem mv. vart gjennomført. Diverre slutta ho til nyttår, og bemanninga på fagleiarsida blir såleis ikkje tilfredsstillande i 09. Prosjekt: Oppstarta prosjekt er stort gjennomført som planlagt oppstart av ein del nye prosjekt er forseinka el. utsett. Kostnadsmessig viste gjennomgang hausten 08 at inndekninga grunna store investeringar blir for dårleg på fleire av områda, og gebyrauke blir nødvendig. Resultat 2008 (jfr. målsetjingar i budsjett 08): Hovudmålet om å vidareføra arbeidet med gjennomføring av vassforsyningsplan og hovedplan avløp utan gebyrauke vart i oppfylt i 08. For vidare år vil ikkje føresetnaden om å unngå gebyrauke vera mogeleg. Lekkasjeutbetring: Det er utført lekkasjesøk og utbetringar i Ein del av det ved planlagde søk/utbetringar m.a. i tilknytting til prosjektet Hordalekk, men dei største tiltaka og kostnader har kome som resultat av lekkasjar og nødvendige utbetringar. Generell utskifting av gammalt nett er i liten grad gjort. Nødvendige tiltak som montering av vassmålarkummar og nye målepunkt er starta opp. Overtaking Oma/Ålvik: Desse er no overtekne, formell overføring vart ikkje gjort for Ålvik i 08. Separering spillvatn: Separering for mindre strekk m.a. i samband med lednings/vegarbeid i Torpevegen. Gjennomføring resipientundersøking: Innhenting av tilbod og val av leverandør gjort 08, sjølve undersøkinga blir i 09. Ein del seinking av formelle årsaker, m.a. nødvendige avklaringar mot Fylkesmannen og spesifikasjon av krav derfrå. Søknad til Fylkesmannen om primærreinsing blir sendt når undersøkinga er ferdig. Frist for oppgradering av avløpsreinsing er lengd. Kvamskogen: o Kvamskogen forsyningsområde er noko utvida, ved at leidningsnett er ført fram til Maovotni. o Utbyggingsmønster og modell for vidareføring mot Samnanger er ikkje avklart. Oppgradering av sannsynlege kostnader og fordeling av utbyggingskostnader er gjort. o Forprosjekt oppgradering av vassverk Kvamskogen er ikkje gjennomført. Sluttføring prosjekt: Vidareføring Kvamskogen, Avløp Vikøy, VA Torpevegen, tilknyting Oma og nytt overvakings/styringsanlegg er gjennomførte. Prosjekt overvakings/styringssystem er ikkje avslutta. Oppgradering vassforsyingsplan: Ikkje starta, er utsett. Renovasjon: Renovasjonstenestene levert av BIR er tilfredsstillande, svært få førespurnader til heradet om desse. 16

17 1.11 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Plan Funksjon Rek 07 Drifts. utg. Drifts. innt. Finans/ fond Rek 08 Bud 08 Avvik ramme 301 Plansaksbehandling Byggje-, delings- og 302 seksjoneringssaker Kart og oppmåling Plan Merknader til driftsrekneskapet: Planfeltet auka sine nettoutgifter i 2008 med om lag 3,4 mill. kr. (85,4 %) samanlikna med I høve til budsjett var dette ei meirutgift på 0,3 mill. kr. (4,4 %). Auken skuldast dels satsing på planfeltet med tilsetjing av fleire sakshandsamarar (løn auka med om lag 1,5 mill. kr.) og dels reduserte inntekter pga lågare aktivitet (færre saker) enn i 2007 (inntektene var reduserte med 1,35 mill. kr. ). I tillegg auka kjøp av varer og tenester med om lag 0,6 mill. kr. samanlikna med I høve til budsjett var dette 0,3 mill. lågare enn forventa. Status Kvam herad omorganiserte sitt ansvarsområde som plan- og bygningsstyresmakt etter mars Eining for offentleg planar vart ein del av rådmannen sin stab. Eining for byggjesak og private planar vart ei eige operativ eining med ansvar for byggjesak, private planar, geodata, delingssak, eigedomsforvalting og informasjon. Samarbeid med private planar og byggesak fungerer godt og fungerer i høve til intensjonane om at kommunen skal vera ein viktig bidragsytar innafor både kortsiktig og langsiktig planlegging. Resultat offentlege planar Endeleg vedtak av reguleringsplanar i 2008 Busdalen-ny barnehage i Øystese: Reguleringsplan for Busdalen vart godkjent av heradsstyret 1. juli Planen omhandlar ny barnehage i Øystese. Haldeplassen Kaldestad-Norheimsund sentrum: Mekling vart gjennomført i 2008 og planen vart endeleg godkjent av heradsstyret i desember Planen gjer det mogleg å utvikla Norheimsund vidare til innbyggjarane og kommunen sitt beste. Hansvågen: Heradsstyret i Kvam gjorde i juli 2008 vedtak om å sende reguleringsplan og konsekvensutgreiing for nytt skipsverft i Hansvågen til Miljøverndepartement. Departementet har enno ikkje gjort endeleg vedtak i saka. Oppstart av reguleringsplanar i 2008 Ålvik sentrum: Oppstart av reguleringsplan av reguleringsplan for Riksveg 7 frå Torget til Tyrvefjøra - Ålvik sentrum. Planen tek i hovudsak for seg riksvegen og torget midt i sentrum i Ålvik. Planen skal leggjast fram for 1. gongs handsaming i Ny barnehage i Tørvikbygd: Oppstart av reguleringsplan for ny barnehage i Tørvikbygd (gjeld ny barnehage i er i svært godt gjenge. Planen ska leggjast fram for 1. gongs handsaming i Øystese sentrum - Hardangerbadet: I samband med regulering av Hardangerbadet har Kvam herad sett i gang arbeid for regulera sentrale område i frå Øysteseelva til Øysteseparken. Tema for planen er parkering, rekreasjon og bading i sentrum, strandveg, bårehus og gravplass. Arbeidet er i gang og vil gje gode moglegheiter for eit attraktivt sentrum. Planar som er under arbeid i 2008 Kommunedelplan for Kvamskogen: Arbeidet med kommunedelplan for Kvamskogen har vore ein altfor langvarig prosess. Planen var ute til høyring og offentleg ettersyn i Offentleg planar i lag med politisk gruppe har ansvaret for at planen kjem til endeleg vedtak i heradsstyret. I 2008 har arbeidet med planen hatt fokus på løysingar i høve til motsegn frå Fylkesmannen. Reguleringsplan for RV 49 Norheimsund - Vikøy: Planarbeidet er godt i gang og tek for seg strekkja frå Norheimsund til Vikøy. Planen omfattar i stor grad køyreveg og gang og sykkelveg. Planen skal opp til 1. gongs handsaming i Reguleringsplan for RV 7 Steinstøberget 17

18 Reguleringsplan for RV 7 Øystese - Laupsa/Skarpasvingen Reguleringsplan for RV 7 frå Nes til Skipadalen Reguleringsplan for RV 49 Lingaparsellen Vedtak om oppstart i Arbeidet er finansiert via lån til Kvam bompengeselskap og er eit nært samarbeid mellom Statens vegvesen og Kvam herad. Statens vegvesen har engasjert prosjektleiar for å komma i gang med arbeidet. Reguleringsplan for Rv-49 Oddland Lidarende: Arbeidet med reguleringsplan for Oddland- Lidarende har stort sett stått i ro i Arbeidet omhandlar gang og sykkelveg på strekkja og er tatt opp att i Reguleringsplan for Laupsa: I samsvar med pkt 49 i budsjettvedtak frå 2008 har heradsstyret gjort vedtak om at reguleringsplan for Laupsa ikkje skal omfatte næringsareal i Oddesvik. Kommunen har i 2008 konsentrert seg om dei offentlege interessene i planen, som stort sett omhandlar friområdet, slik det er tilrettelagt for i kommuneplanen sin arealdel. Skytebane i Vangdalsåsen: Arbeidet med ny skytebane har tatt tid. Problemstillingane i 2008 har vore å få på plass alle skytedisiplinar i samsvar med heradsstyret sitt vedtak. Problemstillingane knyter seg til støy og interne sikkerheitstilhøve, slik at flest mogleg skyteaktivitetar kan føre gå i Vangdalssåsen. Prosjekt Seminar om Tettstadsutvikling og arkitektur starta opp i Prosjektet skulle vera ein felles arena for kommunane og byggenæringa i Kvam. Prosjektet vart avslutta etter 4 samlingar pga kutt i budsjett for Arealbehov til bustadføremål i hovudbygdene er lagt fram for nærings, plan og bygningsutvalet i samsvar med pkt 23 i budsjettvedtaket for Konklusjonen er at dei fleste bygdene har areal på kommuneplannivå. Utfordringa er å få i gang regulering i Norheimsund og Strandebarm. Arbeidet med område Straumbrua-småbåthamna på Tolo (jmf pkt 24 i budsjett for 2008). Prosjektet er finansiert for Prosjektet vil gje eit løft for Norheimsund som regionsenter og vil vera nyttig i høve til utnytting av steinmassar tilført frå andre prosjekt. Resultat byggesak og private planar Kart og stadfesta informasjon Geodataavdelinga forvalter samla eit digitalt ledningsnettverk på 386,5 km / 6671 VA-punkt/ 1108 VAvedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor er det kartlagt 70 km VA-ledning, som ei ei auke på 18 %. Geodataavdelinga kartla i samsvar med plan for omløpskartlegging vedlikehald av FKB kartdata for Kvamskogen i Nye ortofoto/flybilde med høg oppløysing (M 1:8000). Kartleggingsarbeidet er organisert gjennom GEOVEKST-samarbeidet, som gir Kvam herad i gjennomsnitt ca. 3 kroner tilbake for kvar investert krone. Arbeidet med geodataplan og digitalt planarkiv har stort sett stått stille. Dispensasjon. FSK/NPB-utvalet handsama 62 søknader om dispensasjon, som i hovudsak galdt dispensasjon frå gjeldande plan (kommuneplan og eller reguleringsplan). Av desse galdt 9 saker dispensasjon frå 17-2 i pb-lova, som gjeld forbod mot tiltak i strandsonen (100 beltet). Fylkesmannen har påklaga 2 av FSK/NPB utvala sine vedtak om å gje dispensasjon til frådeling av tomt frå i 100 m beltet. Fylkesmannen har fått medhald i ei av klagene. Samarbeid Vår eining fremma 106 saker for NPB-utvalet i Kvam herad presenterte status for strandsoneforvaltinga i Kvam herad i planforum i januar 08. Eininga har hatt møte med regionale planstyresmakter i alle plansaker. Tilsyn Det er gjennomført tilsyn i 16 ulike saker, og 3 av tilsyna enda med stoppordre. Det vart til samanlikning utført 24 tilsyn i 2006 og 29 tilsyn i Eininga har gjennomført dokumenttilsyn i 5 % av alle byggesakene(ca 200 saker). Tema for tilsyna er mangelfull søknad og ettersyn av ansvarleg søkjar, manglande ferdigattest, ulovleg tiltak, m.m. PRIVATE PLANAR. Endeleg vedtak av reguleringsplanar i 2008 (7). Heradsstyret handsama alle reguleringsplanar som vert godkjent og planutvalet godkjenner mindre vesentlege reguleringsendringar. 18

19 Fosse i Strandebarm. Godkjent reguleringsplan for leiligheiter i gamle handelslaget på Fosse i Strandebarm. Ljonesvågen hyttefelt. Godkjent reguleringsplan for hyttefelt med 19 hyttetomter i Ljonesvågen. Eikedalen hyttefelt. Godkjenning hyttefelt med 51 hyttetomter i Eikedalen på Kvamskogen. Reguleringsendring i Hegrehaugen bustadfelt. Mindre vesentleg reguleringsendring av føresegnene i reguleringsplanen for Hegrehaugen. Reguleringsendring Haukås hyttefelt. Mindre vesentleg reguleringsendring av reguleringsplan for del av gnr 109 bnr 2, Øvre Haukås i Strandebarm Reguleringsendring Kvinnhovden/Alhovden hyttefelt. Reguleringsendring for del av gnr 19 bnr 17 m.fl., Kvinnhovden/Alhovden, Kvamskogen. Reguleringsendring i næringsområde Sandvenhagen-Mo. Søknad om mindre vesentleg endring av reguleringsplan for del av gnr 11 og gnr 12. Næringsområde Sandvenhagen - Mo. Endringa gjeld føresegnene 9.1.2; auka mønehøgd frå 15 meter til 16 meter. Oppstart av reguleringsplanar i 2008 (7) FSK/NPB som det faste utval for plansaker gir sin tilslutning /avslag til søknader om å få starte regulering i Kvam herad. Planutvalet tilrådde alle oppstartsmeldingane. Ny felles gravplass for Øystese og Vikøy sokn Kvam Nærings-, plan- og bygningsutval som det faste utval for plansaker ber rådmannen leggje fram ei sak med sikte på å regulere nye gravplassar for Øystese sokn og Vikøy sokn. Utviding av eksisterande industriområde i Norheimsund. Reguleringsplan for å auke tal parkeringsplassar og betre tilkomst til eksisterande verkstad/næringsbygg ved Europris, på del av gnr 11 bnr 5 m.fl. mellom Rv7 og Movatnet i Norheimsund. Nytt bustadfelt i Norheimsund. Godkjent oppstart av regulering av bustadfelt på gnr 11 bnr 46 m.fl Sandven. Nytt senterområde på Kvamskogen. Godkjent oppstart av regulering av nytt senterområde med forretning, hytter, leiligheiter, parkering m.m. på Alhovden, gnr 19 bnr 686 m.fl., Kvamskogen. Utviding av industriområdet i grustaket i Øystese. Godkjent oppstart av regulering av landbruksareal til industriføremål for gnr 43, bnr 5, 214 og Grustaket i Vik, Øystese. Utviding av Hardingasete, Ljonestangen. Godkjent oppstart av regulering på gnr 95 bnr 7 og 36, for å utvide Hardingsete, Ljonestangen. Ny gjeste- og småbåthamn med opplærings- og treningssente, Strandebarm. Godkjent oppstart av regulering på del av gnr 121 og bnr 140, til gjeste - og småbåthamn og opplærings- og treningssenter for sjøsport ved Tangeråsneset i Strandebarm. Private planar som er under arbeid i 2008 Ved andre tertial 2008 viste planprogram at det var 34 private reguleringsplanar under arbeid i Kvam herad. I tillegg kjem to planar, som er under arbeid i samarbeid mellom private og Kvam herad. Konsekvensutgreiing. NPB-utvalet vedtok at det skal utarbeidast konsekvensutgreiing for Dammvegen i Ålvik. Ekspropriasjon Kvam herad har ikkje starta nye ekspropriasjonssaker. 19

20 Refusjon. Ein refusjonssak er behandla, og vedtaket er påklaga. Deling Kvam herad mottok i alt 124 nye delingssøknader i Gjennomsnittleg behandlingtid totalt er 19 dagar derav 3 dagar i snitt går til å vente på manglande papir. NPB/FSK har behandla 26 delingssaker. 22 av delingssakene vart behandla etter 7 i pb-lov om dispensasjon frå plan. 2 vart behandla etter 17-2 dispensasjon frå byggeforbodet i metersonen lang sjøen. Rådmannen handsama om lag 110 delingssaker på fullmakt. 3 galdt seksjonering, 86 frådeling av bygge-/-vegparsellar og øvrige saker galdt andre føremål. Bustadføremål Fritidsføremål Tilleggsareal Anna NPB/FSK Rådmannen Det er motteke 4 klagar på delingssaker i To er påklaga av Fylkesmannen, som har vunne fram med ei av klagene i strandsona. Øvrige klagar er avvist av klageinstans. Byggjesak. Det kom inn 354 nye byggjesaker i Rådmannen handsama 206 byggesaker på fullmakt. Gjennomsnittleg saksbehandlingstid er 38 dagar derav 17 dagar går med til å vente på manglande dokumentasjon frå søkjar. Søknad om løyve til tiltak Søknad om endre løyve til tiltak Søknad om rammeløyve Søknad om igangsettingsløyve Søknad om tilkobling til VA Sum I tillegg er det handsama om lag 90 meldingssaker. Søknad om utsleppsløyve Totalt vart det klaga på om lag 15 vedtak, som fordeler seg slik; Tiltak Utsleppsløyve Avslag/avvis Stoppordre,retting Anna Sum klager er ikkje behandla. 7 klager vart ikkje tatt til følgje av klageinstans, medan 5 klager vart tatt til følgje. Av klagene som vart tatt til følgje, vart 4 vedtak om å gje byggjeløyve oppheva, medan 1 vedtak om avslag vart omgjort til eit byggjeløyve. Konsekvensane av at klager vert tatt til følgje, er m.a. krav mot kommunen om attendebetaling av saksomkostningar. Straff og ulovleg arbeid. Det er ikkje gjort vedtak etter kap. XVIII straffansvar i pb-lova. Kart- og delingsforretning Det vart utført om lag 110 kart og delingsforretningar i Eigedom Politikarane handsama tre saker om kjøp av grunn i Innløysing av grunn til g/s-veg på Tangerås. Tilleggsareal til Hardanger Fartøyvernsenter - Omdisponering av midlar. Kjøp av gnr 43 bnr 22 i Kvam herad Tilbod om kjøp av kaianlegg på Kaldestad, gnr 10 bnr 97. Innløysing av parsell frå gnr. 95, bnr. 2 i Kvam - Ljonesvågen. Rådmannen har jobba med omlag 70 ulike saker. Hovudtyngden av sakene går ut på å utforma avtalar for ulike føremål og å følge opp skjønnsutmålingar. Ein har arbeidd med fleire vegsaker, og gitt merknader til nabovarsel og evt fråsegn til søknader om å dispensere frå plan. Informasjon Kvam herad nyttar INFOland for distribusjon og sal av eigedoms- og planinformasjon m.m. Det er få tilfelle der leveringtida går ut over 5 dagars fristen sett i INFOland. Webinnsyn er kobla til infoland slik at kven som helst kan gå inn å få levert digitale kartfiler etter 5 10 min. I tillegg til INFOland leveransar, har ein sendt ut om lag 150 ulike andre brev med kopi av plan og eigedomsinformasjon m.m. Prosjekt Skredfareprosjektet. Oppstart av eit eitt-årig metode- og kartleggingsprosjekt, for å få oversikt over skredfaren i Kvam herad. Skredsikring av Gartveit er og eit stort prosjekt einingar har jobba mykje med i Vi har fått til eit internkommunalt samarbeid på fagområdet. 20

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/197-3 Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett 25.03.2014 Formannskapet Innstilling frå rådmannen: 1. Komite for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap 27.09.2017 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/808-36 Kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Barneskulane i Husnes ungdomsskulekrins uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 9 alternativ for vidare

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no -

Kvam herad. Årsmelding 2009. www.kvam.no. www.kvam.no - Kvam herad Årsmelding www.kvam.no www.kvam.no - 1 Oversyn over tenestene... 4 1.1 Medarbeidar... 4 1.2 Rammeområde... 6 1.3 Politisk verksemd... 7 1.4 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 1.5

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

(Sjå dei 2 siste sidene i saka)

(Sjå dei 2 siste sidene i saka) Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.11.01 153/01 ASGJ Kvam formannskap 26.02.02 020/02 ASGJ Kvam formannskap 14.05.02 059/02 HMAA Avgjerd

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-340 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-340 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 25.05.2007 025/07 HSOE Kvam formannskap 29.05.2007 089/07 HSOE Kvam heradsstyre 12.06.2007 059/07 HSOE Avgjerd

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 002/10 LARVIK Kvam formannskap 26.01.2010 004/10 LARVIK Kvam heradsstyre 09.02.2010

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Politisk verksemd Kostradokument nr. 1 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Politisk verksemd Side 1 av 7 Politisk verksemd økonomisk utvikling

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer