SG Finans AS We support. You succeed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SG Finans AS We support. You succeed."

Transkript

1 Årsrapport 211 SG Finans AS We support. You succeed.

2 Marie-Christine Ducholet tok over etter Jean-Marc Mignerey som styreleder i SG Finans fra september 211.

3 Innhold 5 5 innledning 5 verdier og prestasjonskultur 6 HOVEDTALL 7 7 STYRETS ÅRSBERETNING 8 SELSKAPSFORHOLD 8 VIRKSOMHETEN 8 UTVIKLING AV SELSKAPET 8 MARKEDSFORHOLD 9 RESULTATER 9 CORPORATE GOVERNANCE 1 RISIKOforhold 11 ORGANISASJON 11 FREMTIDSUTSIKTER ORGANISASJON 12 VISJON OG VERDIER 12 VAREMERKER OG PROFIL 12 SG finans as organisering og ledelse 13 innovasjon og lønnsomhet 14 Societe Generale Equipment Finance Societe Generale Equipment Finance skandinavia 15 SG Finans NORGE 16 SG Finans Danmark 17 SG Finans sverige ÅRSREGNSKAP 19 RESULTATREGNSKAP 2 eiendeler 21 Gjeld og egenkapital 22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 23 endringer egenkapital 24 NOTEoversikt 45 REVISORS BERETNING 45 KONTrollkomitéens uttalelse 46 TILLITSVALGTE OG LEDELSE 47 ADRESSER

4 "Resultatet for 211 viser at SG Finans fortsatt er en av de tre største bidragsyterne til det konsoliderte årsresultatet i SGEF, Europas ledende innen equipment leasing." Carsten Thorne Administrerende direktør SG Finans AS

5 årsrapport 211 innledning 4 5 Verdier og prestasjonskultur Det er vår visjon at vi skal oppleves som en ledende skandinavisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Samspill internt i organisasjonen, men også samspill med samarbeidspartnere og kunder. På bakgrunn av resultatene fra vår siste kundeundersøkelse er det godt å kunne konstatere at samspill skaper resultater. Både for oss og for våre kunder. Bra for meg bra for deg er en hyggelig konklusjon å trekke når status for 211 er gjort opp. Visjon, verdier og prestasjoner Vekst og verdiskaping kommer som et resultat av prestasjoner ut over det som forventes. Tilrettelegge for gode prestasjoner i vår organisasjon har derfor høy prioritet og tillegges betydelig oppmerksomhet. Vår bedriftskultur er tuftet på verdiene salgs- og relasjonsfokus, kunnskap, entusiasme og lagånd, og visjonens fokusering på verdiskaping innebærer at begrepet prestasjon må være en viktig driver i kulturen i SG Finans. Individuelle så vel som kollektive prestasjoner. Gleden over andres gode prestasjoner er lettest å gi uttrykk for når prestasjonen er et resultat av felles innsats, men vi skal samtidig ha for øye at det er summen av de individuelle prestasjoner som til syvende og sist er utslagsgivende. Æres den som æres bør Året 211 ble nok et godt år for SG Finans kanskje det beste siden starten i 25. At virksomheten dokumenter et godt resultat i en fortsatt turbulent periode, skyldes ikke minst samarbeidspartnere og kunder som har tro på oss, men også ansatte som har vært opptatt å levere gode prestasjoner over tid. Det er vår erfaring at man forventer at vi skal fortsette å ha fokus på det. Jeg takker for tilliten vi opplever å ha opparbeidet hos kunder og samarbeidspartnere i alle skandinaviske land, og jeg vil samtidig gi honnør til ansatte og tillitsvalgte som har bidratt med gode prestasjoner. Carsten Thorne Administrerende direktør

6 Hovedtall Resultat Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Brutto utlån NORGe Equipment Transport Factoring Øvrig Sum Norge SVERIGE/DANMARK Equipment Danmark Equipment Sverige Sum Danmark/Sverige Sum brutto utlån Risikovektet balanse Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning ,73 % ,2 %

7 årsrapport 211 styrets årsberetning 6 7 Styrets årsberetning På mange måter har 211 markert et skille mellom landene i nord og sør i Europa. Mens året har vært preget av fare for mislighold av statsgjeld, finanskrise og en rekke tiltak for å redde økonomien for flere land i Sør-Europa, er den økonomiske situasjonen for landene i Nord fortsatt jevnt over robust. Like fullt har også økonomiene i den nordlige sonen blitt påvirket av krisen. For banknæringen har 211 også medført en rekke innstramminger og nye regulatoriske krav. Etter gjennomføring av omfattende stresstester av banksektoren, har tilsynsmyndighetene i Europa besluttet å øke kravene til kapitaldekningen samt å innføre nye krav til likviditetsbuffere og matching av løpetid mellom utlån og innlån. En rekke banker har etablert tiltak for tilpasning til de nye kravene, og i et kapitalmarked preget av usikkerhet, har bankenes innlånskostnader økt kraftig gjennom året. Særskilt har vi sett sterk økning i forskjellen i prisen mellom korte og lange innlån. Dette har naturlig nok også påvirket SG Finans. Gjennom hele året har vi sett at rentemarginen, forskjellen i prisen mellom innlån og utlån, har blitt redusert. Til en viss grad har selskapet kunnet kompensere bortfall av netto renteinntekter med andre inntekter. De to viktigste faktorene for å opprettholde lønnsomheten, har likevel vært en effektiv drift og kostnadskontroll samt god styring og en positiv utvikling av kredittapene. I denne perioden har SG Finans AS opprettholdt sin sterke posisjon i det skandinaviske markedet. En sterk eier i ryggen sikrer selskapet fortsatt tilgang til likviditet for å opprettholde og befeste SG Finans AS sin posisjon som en viktig, og langsiktig, samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. sett etablerte selskapet nye kreditter for nær NOK 9,7 mrd. Brutto utlån økte med 1,2% fra fjoråret, fra NOK 3,4 mrd til NOK 3,8 mrd. Selskapet opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge og sin posisjon i både Danmark og Sverige. SG Finans står styrket i Skandinavia, i en periode der vi har sett at flere internasjonale aktører har redusert sin aktivitet eller avviklet sin virksomhet i det skandinaviske markedet. Tilgang til kapital og likviditet har ikke vært en begrensning for SG Finans, og selskapet har opprettholdt sin strategi om å utvikle og bevare langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i det lokale markedet. SG Finans AS har i tett samarbeid med øvrige enheter i Société Générale Equipment Finance bidratt i en rekke interne forbedringsprosjekter med fokus på markedet, kunder og intern organisering og prosesser. Selskapet har også i 211 gjennomført en rekke interne forbedringsprosjekter, med fokus på kunder og leverandørers behov, samt intern effektivitet, risikostyring og kvalitet. Et særdeles viktig område har vært tilpasninger til regulatoriske krav, med styrking av rutiner og kontroller for avdekking og forhindring av hvitvasking, samt videre utrulling av interne modeller for vurdering av kredittrisiko og objektsrisiko. Etter flere år med lavere volumer, har vi i 211 sett antydning til økende investeringsvilje og etterspørsel etter finansering. Det totale volumet av nye kreditter i Skandinavia samlet økte med nær 1%. Veksten var relativt sett sterkest i Danmark, mens det totale volumet av nye kreditter fortsatt er størst i Norge. Totalt Til tross for et stramt arbeidsmarked med konkurranse om høyt kvalifiserte medarbeidere, har organisasjonen taklet situasjonen på en god måte. En sterk kunde- og markedsorientering preger organisasjonen, og takket være kompetente og innsatsvillige medarbeidere samt gode relasjoner med kunder og

8 samarbeidspartnere, leverte selskapet i 211 igjen svært gode resultater (tall for SG Finans AS). Resultatet før skatt ble på MNOK 412,8. Totale utlån ved årets utgang utgjorde NOK 3,8 mrd. Dette utgjør en økning i utlånsvolumet med 1,2 % i løpet av året. tredjedel av nyfinansieringen i Skandinavia. SG Finans opprettholder posisjonen som ledende innen equipment leasing i Norge, og beholder sin markedsandel i både Sverige og Danmark. Selskapet er også markedsleder i Norge på ordinær factoring. Det er en målsetting å kontinuerlig videreutvikle produkter og systemer på begge produktområder. SELSKAPSFORHOLD SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet er en del av virksomhetsområdet Société Générale Equipment Finance, Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Factoring er et viktig satsningsområde. Société Générale er et ledende finanskonsern i eurosonen med hovedkontor i Paris. I Société Générale Group var det ved årsskiftet ansatte. Som en viktig del av selskapets fokus på relasjonsbyggende aktiviteter, har det også i 211 blitt gjennomført en rekke markedstiltak og arrangementer. Målsettingen med disse aktivitetene har i første rekke vært å styrke relasjonene med selskapets viktigste kunder og samarbeidspartnere. Videre er det et mål å videreutvikle den skandinaviske bedriftskulturen samt å styrke selskapets merkevarer, SG Equipment Finance og SG Factoring. VIRKSOMHETEN SG Finans AS skal med lokalt nærvær og et europeisk nettverk tilfredsstille skandinavisk næringslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. Selskapet er et skandinavisk finansieringsselskap, og virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende distribusjonsapparat med 16 region- og salgskontorer i Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Hovedkontoret er på Lysaker. 373 personer var ansatt i selskapet ved årsskiftet. Dette tilsvarer en netto avgang med 2 ansatte i løpet av året. MARKEDSFORHOLD De norske finansieringsselskapene har i flere år hatt en god vekst som følge av utviklingen i norsk økonomi, men utviklingen har siden 28 snudd som følge av konjunkturendringene. Dette har også fått følger for SG Finans. En tiltagende knapphet og økt pris på likviditet har tvunget frem en endring i prisbildet. Ved inngangen til 212 er konjunkturutsiktene for Skandinavisk næringsliv betydelig bedre enn i sørlige Europa, men fortsatt er utviklingen i Skandinavia skjør og avhengig av en positiv utvikling i den sørlige delen av Eurosonen. Virksomheten i SG Finans AS forurenser ikke det ytre miljø, derimot vil enkelte leasinggjenstander kunne virke forurensende i sin virksomhet. SG Finans har en meget sterk markedsposisjon innenfor sine produktområder i det norske markedet. Basert på tall fra Finansieringsselskapenes Forening pr , er selskapets markedsandeler: UTVIKLING AV SELSKAPET 211 har vært nok et begivenhetsrikt år, dog markert i stor grad av den økonomiske situasjon som har preget landene i Sør- Europa. Dette har også påvirket situasjonen i Skandinavia. Etter flere år med kontinuerlig vekst i totale utlån og antall kontrakter, snudde utviklingen brått i Gjennom 211 har vi i Skandinavia sett tegn til bedring, og samlede utlån økte i 211, med 1,2 % i løpet av året. SG Finans AS etablerte ny finansiering for totalt NOK 9,7 mrd i 211, som er en økning på 9,6% fra 21. Sterk vekst i Danmark bidrar til en viss grad til en bedret balanse i den skandinaviske utlånsporteføljen. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerer ved utgangen av 211 ca. 24 % av totale utlån, eller over en Equipment leasing 28,1 % Factoring (ordinær) 42, % SG Finans opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge innen begge produktområder. Selskapet har også opprettholdt sin posisjon i Sverige og Danmark, og SG Finans er dermed et av Skandinavias ledende finansieringsselskaper. RESULTATER For 211 ble resultatet før skatt for SG Finans AS MNOK 412,8 mot MNOK 45,3 foregående år. Selskapets inntekter utgjorde i 211 samlet MNOK 1.128,4 mot

9 årsrapport 211 styrets årsberetning 8 9 MNOK 1.19,4 i 21. Nedgangen i samlede inntekter er i all hovedsak knyttet til økte innlånskostnader og lavere marginer på utlån. Driftskostnader utgjorde MNOK 541,2 mot MNOK 488,9 foregående år. Personalkostnader utgjør ca. 56 % av samlede kostnader i 211, som er på samme nivå som foregående år. Økningen i driftskostnader må sees i sammenheng med regnskapsmessig effekt av tilbakeføring i 21 av forpliktelse for den tidligere AFP ordningen for ansatte i Norge. Også i 211 har antallet konkurser vært forholdsmessig høyt. Dette har medført at selskapets totale tap på utlån fortsatt ligger over langsiktig snitt, men med en bedring i forhold til kredittapene i 21. Ved utgangen av 211 er totale utlånstap på MNOK 174,5. Dette er en reduksjon med MNOK 76,6 eller 3,5 % fra 21 da totale utlånstap endte på MNOK 251,1. Målt mot gjennomsnittlige utlån var tapene på,65 % i forhold til,92 % i 21. Dette er en forbedring av kredittapene, men fortsatt på et høyt nivå i forhold til historiske tap og selskapets mål for risikoprofilen i porteføljene. De samlede nedskrivninger for kredittrisiko utgjorde ved årsskiftet MNOK 236,7 tilsvarende,77 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon med MNOK 23,8 i løpet av året. Ved utgangen av 21 utgjorde til sammenligning samlede nedskrivninger for kredittrisiko MNOK 26,6 eller,86 % av brutto utlån. Samlet brutto tapsutsatte engasjementer er MNOK 751,9 mot MNOK 839,5 foregående år. Dette representerer 2,4 % av brutto utlån, som er en nedgang fra 2,8 % i 21. Med bakgrunn i et fortsatt høyt nivå i antall konkurser, må usikkerheten knyttet til fremtidige tap fremdeles antas å være større enn normalt. Nedskrivninger for tap er foretatt på individuelle engasjement, og selskapet har ikke foretatt gruppevise nedskrivninger. Dette er i samsvar med forretningsområdet Société Générale Equipment Finance sine prinsipper og retningslinjer. Styret vurderer de samlede nedskrivningene for kredittap som et tilfredsstillende estimat av forventede tap i porteføljen ved utgangen av 211. I siste halvdel av 211 og ved inngangen til 212 ser vi tegn til bedring, men fortsatt er antallet konkurser på et høyt nivå og vi forventer i 212 lavere kredittap enn de foregående tre årene, dog på et høyere nivå enn vårt langsiktige mål for gjennomsnittlige tap over en 5 års periode. 56,2. Selskapet har oppnådd akseptable priser i 211, og markedet for annenhåndsutstyr har vist generelle tegn på bedring i forhold til året før. Totale utlån har gått opp fra NOK 3,4 mrd. til NOK 3,8 mrd. Dette er en oppgang på 1,2 % i løpet av året. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerte 24 % av totale utlån ved utgangen året. Dette er en svak nedgang fra utgangen av 21, da Danmark og Sverige sto for 25 % av totale utlån. Selskapets egenkapital var MNOK 3.198,3 inklusive årets resultat ved utgangen av 211. Ansvarlig kapital for beregning av kapitaldekningen utgjorde MNOK 2.914,3 pr Årets netto resultat er ikke tatt med i beregningen av ansvarlig kapital. Kapitaldekningen ved utgangen av 211 var 1,73 %, som er noe lavere enn ved utgangen av 21. Ansvarlig kapital består i sin helhet av kjernekapital. Selskapet søkte i 29 om godkjennelse for å benytte interne metoder for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko for et antall porteføljer samt avansert metode for beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko. Søknaden ble utvidet i 21 med et antall porteføljer og er enda ikke ferdig behandlet. I 211 er beregningen av kapitalbehov og kapitaldekning foretatt etter kapitaldekningsdirektivets standardmetode for kredittrisiko og grunnleggende metode for operasjonell risiko. Total risikovektet balanse var MNOK 25.19,5 ved utgangen av 211 og kapitalkravet for kredittrisiko var MNOK 2.8,7. Kapitalkravet for operasjonell risiko var MNOK 163,3. Selskapet inngår ikke markedsrisiko og kapitaldekningskravet for markedsrisiko var null. Samlet kapitalkrav var dermed MNOK 2.172,. Kapitaldekningen er tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minimumskrav og selskapets interne krav og retningslinjer til egen soliditet og kapitaldekning. Som del av selskapets kapitalstyring foretas stresstester av relevante risikoer og vurdering av endring i kapitalbehovet under ulike stressscenarier. Kapitaldekningen er vurdert som tilfredsstillende også hensyntatt utfallet av gjennomførte stresstester. Fri egenkapital etter gjennomførte stresstester og krav om tilleggskapital (pilar 2 krav) er MNOK 496,9 før disponering av årets nettoresultat, mot MNOK 634,5 ved utgangen av 21. Overtatte eiendeler som følge av misligholdte leasing- og lånekontrakter er ved årsskiftet MNOK 18,7 fordelt på 376 kontrakter som er en nedgang med MNOK 62,5 i forhold til MNOK 171,2 fordelt på 434 kontrakter ved utgangen av 21. Det er omsatt overtatte eiendeler for MNOK 49,7 i løpet av året, som er en reduksjon fra 21 da det ble omsatt for MNOK Resultatet etter skatt er MNOK 273,4 for selskapet. Resultatet foreslås overført til annen egenkapital. Styret foreslår å avgi TNOK i konsernbidrag basert på årsregnskapet for 211. I samsvar med IFRS er konsernbidraget ikke innregnet som en forpliktelse i årsregnskapet for 211. Forpliktelsen vil bli innregnet når konsernbidraget er besluttet.

10 Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Utover det som fremgår av årsregnskapet, har det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet. Med de foreliggende resultater konstaterer styret at det er grunnlag for fortsatt drift, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 211. Corporate governance SG Finans er som et heleid selskap i Société Générale konsernet underlagt omfattende rapportering til og kontroller fra morselskapet. Videre har selskapet etablert en rekke funksjoner for å sikre god styring og kontroll med selskapets utvikling, bruk av ressurser og risikotaking. Selskapet tar kredittrisiko gjennom utlån og finansering av løsøre, mens annen type risiko skal avdekkes i den grad dette lar seg gjøre og er hensiktsmessig. Selskapets prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring og internkontroll er basert bl.a. på CEBS sine retningslinjer. Det er etablert formelle fora og rutiner for overvåking og kontroll, herunder for kontroll av kreditt, finansiell og operasjonell risiko samt for internkontroll, compliance, anti-hvitvasking og revisjon. SG Finans etterlever således interne krav definert av morselskapet, og deltar i relevante eksterne fora for å bidra til den videre utviklingen av rammeverk for finansieringsvirksomhet. Selskapet er underlagt interne og eksterne krav til tilfredsstillende kapitaldekning. De interne retningslinjer pålegger selskapet til enhver tid å tilfredsstille interne krav som er strengere enn lokale regulatoriske minimumskrav. Som del av vår policy og prosedyrer for kapitalstyring, har vi gjennomført vurdering av kapitalsituasjonen og kapitaltilstrekkelighet under gitte stresstester av ulike scenarioer og relevante risikotyper. Dette er gjennomført i tråd med regulatoriske krav til interne prosesser for vurdering av kapitaldekning (Internal Capital Adequacy Assessment Process eller ICAAP). Analysen viser at selskapets kapitaldekning og soliditet er tilfredsstillende i forhold til forventet videre vekst og etter de gjennomførte stresstester. I 27 og 28 implementerte selskapet de sentrale elementer i Société Générale Gruppens metodikk og prosedyrer for styring av operasjonell risiko. Selskapet har innført overvåking og rapportering av nøkkelindikatorer for operasjonell risiko og scenario-analyse av ulike krisescenarioer. I tillegg videreføres hendelses- og tapsrapportering samt konsernets rammeverk for egenevaluering og rapportering av risiko og kontroller. SG Finans tilfredsstiller dermed Société Générale Gruppens krav til anvendelse av avansert metode (AMA iht Basel II regelverket) for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Selskapet har søkt om godkjennelse for å benytte avansert metode i kapitaldekningsberegning og rapportering til tilsynsmyndigheter og i offentlig rapportering. RISIKOFORHOLD Selskapets prinsipper for risikostyring er presentert mer detaljert i note 17 Risikoforhold. Siden siste halvdel av 27 har kapitalmarkedene vært preget av finanskrise, tillitssvikt og sterk innstramming av likviditeten i interbankmarkedet samt økning i innlånskostnader grunnet generell økning i kredittspreader. Interbankmarkedet har i 211 vært preget av usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen i enkelte EU land. SG Finans AS henter sin finansiering ( funding ) fra morselskapet, og vi har i hele perioden opprettholdt en tett kontakt med morselskapet. Samlet kan vi konstatere at selskapet til enhver tid har hatt tilgang til tilfredsstillende funding og likviditet. Et sentralt element i selskapets håndtering av finanskrisen har vært muligheten til å innarbeide økte finansieringskostnader i prisingen av utlån. Som del av Société Générale, har selskapet arbeidet i tråd med konsernets prinsipper og rammeverk for intern kontroll og god virksomhetsstyring (corporate governance). Det foretas regelmessige vurderinger av sentrale risikoer og effektiviteten av interne kontroller. Resultatene av disse vurderingene er tilfredsstillende. ORGANISASJON Ved årsskiftet var det ansatt til sammen 373 personer i selskapet, hvorav 298 personer i den norske virksomheten, 44 i Sverige og 31 i Danmark. Styret ønsker alle nyansatte i løpet av året velkommen til SG Finans AS. SG Finans er opptatt av at medarbeiderne opplever at det er likestilling mellom kjønnene. Arbeidet med å legge til rette for dette er nedfelt i selskapets strategiplan. Videre er det i SG Finans etablert funksjoner og rutiner som skal sikre at det ikke

11 årsrapport 211 styrets årsberetning 1 11 foregår noen form for diskriminering i selskapet. Dette ivaretas gjennom selskapets Lønns- og Ansettelsesråd samt Arbeidsmiljøutvalg (begge bestående av representanter fra de tillitsvalgte og selskapets ledelse), anonym varslingsfunksjon for ansatte, regelmessige medarbeidersamtaler samt personaltilfredshetsundersøkelser hvor eventuell diskriminering skal avdekkes og bekjempes. Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) har SG Finans AS i handlingsplanen for selskapets IA-arbeid utarbeidet konkrete tiltak for å unngå diskriminering av medarbeidere med nedsatt fysisk funksjonsevne i forbindelse med nyrekruttering. Selskapets lokaler er også tilrettelagt for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Gjennom ovennevnte funksjoner og tiltak vurderes selskapets rutiner i forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som tilfredsstillende. er det viktig at våre kunder og samarbeidspartnere opplever at selskapet har demonstrert vilje og evne til å være en langsiktig støttespiller for finansering av kapitalkrevende utstyr og driftsmidler. Vårt fokus vil fortsatt være å vedlikeholde og videreutvikle de gode relasjonene til våre kunder, samarbeidspartnere, samt å etablere nye langsiktige relasjoner. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene. Virksomheten har medarbeidere med høy kompetanse og erfaring, og organisasjonen har både evne og vilje til omstilling og endring. Lysaker, 8. mars 212 Etter en periode med et stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter medarbeidere med kompetanse innen finansbransjen, er turnover i 211 redusert ned til et tilfredsstillende nivå. Sykefraværet er redusert i forhold til 21, og er på et akseptabelt nivå med totalt dager sykefravær. Dette tilsvarer 3,9 % sykefravær. Styret er ikke kjent med at det har skjedd personskader på arbeidsplassen i 211. Arbeidsmiljøet i SG Finans vurderes som godt. Dette ble også bekreftet i selskapets personaltilfredshetsundersøkelse. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Lovbestemte møter er avholdt. Det har i 211 vært gjennomført ulike kultur- og kompetansebyggende tiltak, både i sentral og lokal regi (i regioner og filialer). Det har også blitt lagt vekt på å fortsette bygging av en felles skandinavisk kultur, samtidig som fordelene ved å være i et av Europas største bankkonsern markedsføres aktivt overfor de ansatte. Tilhørigheten til Société Générale blir også aktivt markedsført i rekrutteringssammenheng. Marie-Christine Ducholet Styrets formann Karin Cecile Kullmann Five Jean-Marc Mignerey Tommy Pedersen Jacques Bensen Kjell Vegard Opheim FREMTIDSUTSIKTER Situasjonen for landene i Sør-Europa viser tegn til bedring ved utgangen av 211, men fortsatt er usikkerheten stor. Ved inngangen til 212 ser konjunkturutsiktene bedre ut for Skandinavia for landene i sørlige deler av Europa. Like fullt må vi forvente et fortsatt høyt antall konkurser og dermed kredittap over langsiktig snitt i 212. For SG Finans vil utviklingen stort sett følge den samme utviklingen som resten av bransjen. Særskilt vil utviklingen i rentenivå og innlånskostnader for bankene være viktig for å stimulere bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter finansiering av driftsmidler. For SG Finans Gérard Pignatel Carsten Thorne Administrerende direktør

12 Organisasjon SG Finans er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet drives gjennom 15 regionskontorer i Norge, fem i Sverige og to i Danmark. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker (ved Oslo) og antall ansatte pr. desember 211 er 373. SG Finans er en del av virksomhetsområdet Société Générale Equipment Finance, en ledende aktør når det gjelder equipment leasing i Europa. Gruppen har 157 ansatte og er representert i 77 land. Visjon og Verdier SG Finans skal oppleves som en ledende skandinavisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Visjonen bygger på følgende verdigrunnlag: Salgs- og relasjonsfokus Kunnskap Entusiasme og lagånd Varemerker og profil Kjernevirksomheten er equipment finance (leasing) og factoring (Norge). Varemerkene er SG Equipment Finance og SG Factoring. SG Equipment Finance benyttes som logo på selskapsnivå. SG Finans organisasjon og ledelse Virksomheten er organisert i regioner både i Norge, Sverige og Danmark. Viktige områder som understøtter distribusjonen av selskapets produkter og tjenester er kreditt, finans, IT samt avdelingene for salg-og forretningsutvkling equipment (SOFE) og factoring (SOFF). Adm. direktør Carsten Thorne Koordinator Kjell Brevik Viseadm. dir Hans Einar Herzog Kreditt Armand Taillandier HR/Personal Maria Ulla Rådgiver Kreditt Odd Sørensen Intern revisjon Carl Gunnar Lunde Finans Hans Einar Herzog IT Sverre Edin Region Oslo/Akershus og Sør Arne Hodnefjell Forretningsområde Leasing Finn Mathisen Forretningsområde Factoring Jan Juliussen Sverige Anders Holmgren Region Øst Finn Kristiansen Danmark Lars Rasmussen Region Vest Espen Brochmann Region Nord Stig-Are Eriksen

13 årsrapport 211 Innovasjon og lønnsomhet Innovasjon og lønnsomhet Hva som er viktigst, å være først eller være best, vil man alltid strides om. Snakker vi om innovasjon er det viktig å være i forkant, men innovasjon uten nytte har liten verdi i seg selv. Som markedsleder på selskapets hovedprodukter, leasing og factoring, har SG Finans siden 25 fokusert stadig sterkere på å forbedre eksisterende IT-løsninger samtidig som innovasjons-perspektivet har fått økt oppmerksomhet. Selskapet har i løpet av de siste årene forbedret sine IT-løsninger radikalt, til beste både for bedrift, kunde- og samarbeidspartnere. Anvendelse av ny teknologi og nye løsninger bidrar til økt lønnsomhet for alle parter. Teknologi og gode tjenester for våre samarbeidspartnere og kunder vil være avgjørende for konkurransekraften i tiden fremover. WebFactoring og fordringsmassen SG Finans har utviklet en web-basert løsning som tilfredsstiller en moderne bedrifts krav til informasjon knyttet til ulike factoringengasjementer. Webfactoring er en internettløsning som Jan Juliussen gir bedriften full informasjon om fordringsmassen og dekker de fleste relevante informasjonsbehov bedriften måtte ha. Webfactoring gir oversikt og kontroll i to dimensjoner. Først over finansiell status og selve engasjementet knyttet til SG Finans, dernest får man full oversikt over fordringsmassen på debitornivå eller på overordnet nivå. SGFinans24 for mobiltelefon/ nettbrett Webløsningen (ekstranett) SGFinans24 har blitt stadig viktigere med tanke på salgsfinansiering. Den har så langt eksistert som en PC-webløsning for leie/ leasing for forhandlere av kapitalvarer. Finn Mathisen Fra januar 212 har SG Finans lansert webløsningen SGFinans24 for bruk på mobiltelefoner (smarttelefoner) og nettbrett (IPAD o.l.) Mobilløsningen er rask, enkel og brukervennlig I motsetning til en APP (applikasjon som lastes ned på telefon/nettbrett), vil mobilløsningen alltid være tilgjengelig online i siste versjon med alle aktuelle betingelser og rettigheter som brukeren har. Den kan benyttes av alle som har mobiltelefon/nettbrett med operativsystemene Android, IOS(Apple) og Windows Phone 7. Analyser og rapporter Webfactoring gir også analyser og rapporter til bruk i egen administrasjon. Rapportene tar bedriften selv ut i PDFformat eller i regneark. Av andre muligheter via webfactoring nevner vi : Kredittvurdering av debitorer (Soliditet) Kontoutskrift pr. kunde Kundeanalyse på debitornivå (rating, betalingshistorikk etc.) Analyser på kundemasse og fordringsmasse Reskontrorapport På mobil/nettbrettversjonen kan man gjøre følgende : Kalkulere satser Sende finansieringsforespørsler Ta direkte kontakt med foretaksregisteret (Brønnøysund) Foreta automatisk kredittvurdering Produsere finansieringsdokumenter Sende dokumenter til kunde på e-post

14 Societe Generale Equipment Finance achieved historic business results in a difficult economic environment Societe Generale Equipment Finance, a European market leader, n 3 Worldwide, has demonstrated it can deliver high performance while optimizing use of scarce resources. 211 was a year of contrasts for the global economy. The gradual recovery of activity was hit by a new and sudden crisis in August that brought a deterioration in the economic environment. Nonetheless, the European leasing market has performed well (+7.3%) even if divergences across regions and asset types are detected. Moreover, latest figures show an excellent market growth for China (+33%) as well as for the United States (+12%) and Brazil (+13.5%) in the equipment finance sector. In this troubled environment, Societe Generale Equipment Finance (SGEF) delivered very good results thanks to its strong business model, high quality of services provided to vendors and clients, establishment of new programmes and prudent management of its positions. In 211, SGEF generated new business of EUR 9.6bn (+11%) spread evenly across its main industry sectors. The value of its managed assets reached more than EUR 23bn. Along with the sound relationships built over the years with partners in mature markets, the consolidation of business growth in Eastern Europe and in the emerging markets of Brazil, China and Russia have also contributed to this successful achievement. PEMA, SGEF s subsidiary specialised in full-service truck and trailer rental present in 9 European countries, has also had a very successful year. With a fleet of around 16, vehicles at the end of 211, PEMA is one of the European leading commercial-vehicle rental companies. PEMA's new business volume rise of almost 26% due to the high demand for rental vehicles, and further growth is also forecast for 212. In 212, SGEF will have to cope with the global reduction of resources and the reinforcement of financial requirements and regulation. It will have to adapt its business activity accordingly, focusing on its core businesses and assets. SGEF is part of Societe Generale s Specialised Financial Services & Insurance division which brings together specialised businesses to meet the specific needs of corporate clients and individuals. The division s businesses offer life and non-life insurance products (Societe Generale Insurance), financing solutions for sales and professional equipment (Societe Generale Equipment Finance), a wide range of consumer credit solutions (Societe Generale Consumer Finance) and car fleet financing and management solutions (ALD Automotive). Present in 45 countries, the Specialized Financial Services & Insurance division is supported by the expertise of 3. employees. Societe Generale is the seventh largest European bank in terms of market capitalisation (EUR 13.3bn as of end 211). The Group employs 159. people in 77 countries and reported a Group Net Income of EUR 2.4 bn proving the resilience of its recurring activities in 211. It was able to achieve a Core Tier 1 capital ratio of 9% Basel 2.5 and EBA method six month ahead of the timescale set by the European Banking Authority. Societe Generale group is rated A1 by Moody s, A by S&P and A+ by Fitch. SGEF new business by country in 211: Germany: 25,7% France: 29,2% Central & Eastern Europe: 16,6% Scandinavia: 13,2% Italy: 8,6% Brazil, Russia, USA, China: 6,6%

15 årsrapport 211 SG Equipment finance i norge SG Finans Norge Organisering av den norske finansvirksomheten med sterke og selvstendige regioner har også i 211 vist seg å være en suksessfaktor for de gode resultater som nok en gang legges frem. Nærhet til kunder og samarbeidspartnere for øvrig er også av vesentlig betydning når SG Finans Norge realiserer sin forretningsidé om å tilfredsstille norsk næringslivs behov for finansiering av kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. I likhet med de øvrige land i Skandinavia, har den ustabile markedssituasjonen også virket inn på selskapets aktivitet i Norge. Ikke desto mindre konstaterer vi en oppgang i nysalget samtidig som balansen stabiliserer seg på nivå med 21. På marginsiden viser tallene for 211 en synkende trend. Leasing Som tidligere fremstår leasingvirksomheten i Norge som selve ryggraden i selskapet. SG Finans har i 211 opprettholdt sin markedsledende posisjon på leasingfinansiering med 28,1 %. Selskapets kontraktsmengde er økende, og det er god balanse mellom forretningsområdene high tech, transport og industri. De direkte kunderelasjonene som ivaretas av selskapets salgskorps i regionene Nord, Vest, Sør, Østlandet og Oslo/Akershus, utgjør sammen med leverandørrelasjonene bærebjelken i selskapets distribusjonsstrategi. De svært gode relasjonene mellom samarbeidene leverandører og salgsorganisasjonen sentralt og i regionene har også fortsatt i 211. Factoring Markedssituasjonen generelt har representert en utfordring for selskapets factoringvirksomhet i hele 211. Til tross for dette har SG Finans befestet sin ledende posisjon i Norge. Selskapet har strategisk fokus på ordinær factoring og er markedsleder med 42%. Det samme når det gjelder utlån og antall fakturaer knyttet til ordinær factoring. Factoringvirksomheten har en god og balansert fordeling av sektorer og bransjer, og selskapets satsing på anvendelse av webløsninger forsterkes og gis høy prioritet. Det legges ned betydelige ressurser for ytterligere å forbedre selskapets factoringsystem. Systemet brukes i dag av samtlige factoringselskaper i Société Générale Group. Etableringen av et nytt salgskonsept vil også bidra til motivasjon og økt salg. Som markedsleder på leasing i Norge, satses det betydelig på å øke omfanget av bruken av salgsfinansieringsverktøy basert på aller nyeste teknologi. Automatisk kredittscoring og hurtighet i beslutningsveiene tillegges derfor betydelig vekt, spesielt i forhold til samarbeidende kapitalvareleverandører. Fra venstre: Finn Kristiansen Øst, Stig-Are Eriksen Nord, Arne Hodnefjell Syd og Oslo/Akershus, Espen Brochmann Vest

16 SG Finans Danmark 1 års jubilæumsåret, for vores virksomhed i Danmark, blev et godt år. God fremgang i nytegning af leasingaftaler, stigende markedsandel og kraftig vækst i indtjeningen. 211 var præget af let optimisme og i en vis grad fremgang, især i første halvår. Usikkerhed omkring folketingsvalget i Danmark og den europæiske krise som, særligt satte ind over sommeren, medførte en afmatning som også reducerede vores vækstrater sidst på året. Markedet for erhvervsleasing inden for SG Finans fokusområder steg med 1% i forhold til 21. men udgør dog fortsat kun 4% af rekordåret 28. SG Finans Danmark er kommet styrket igennem krisen. Vi har gennem de senere år fastholdt fokus på vækst og etableret og udbygget stærke samarbejder med leverandører. For 211 er der realiseret en tilfredsstillende salgsfremgang på 45% til det højeste niveau i filialens historie. Antallet af kunder og finansieringsaftaler er udbygget og den samlede aktivitet har medført øget markedsandel. Antallet af konkurser i Danmark faldt med 15% i forhold til det negative rekordår 21. Niveauet er imidlertid fortsat mere end dobbelt så højt som i 27. Omkostninger til tab og hensættelser på kunder er også i 211 reduceret betydeligt og er på et tilfredsstillende niveau. For 212 forventes en svagt faldende tendens i tab og hensættelser. Fremgangen for SG Finans Danmark er baseret på vores lokale tilstedeværelse og kompetencer kombineret med et stærkt organisatorisk og finansielt bagland. Gennemførte kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser har også i 211 bekræftet høj tilfredshed og dermed solidt grundlag for videre udbygning. Der er fortsat stor usikkerhed om den danske og internationale økonomiske udvikling. Tendensen er, at robuste virksomheder er blevet styrket og har fået øgede muligheder. SG Finans Danmark er de seneste år blevet yderligere styrket og vi vil, med udgangspunkt i hver enkelt medarbejders udlevelse af kerneværdierne Salgs- og Relationsfokus, Entusiasme og Teamånd, Kompetence og Viden, arbejde for at blive oplevet som Danmarks mest attraktive leasingselskab for kunder, leverandører og medarbejdere. For 212 forventes en fortsat styrkelse af SG Finans Danmarks markedsposition og Lars Rasmussen resultat. På grundlag af det øgede forretningsomfang, god omkostningskontrol og tilfredsstillende udvikling i tab har vi i Danmark realiseret et tilfredsstillende resultat, som er mere end 3% større end i 21 og dermed det bedste resultat i SG Finans Danmark.

17 årsrapport 211 SG EQUIPMENT FINANCE i Danmark og sverige SG Finans Sverige Under första halvåret 211 återgick marknaden till mer normala förutsättningar med ökad aktivitet och därmed även ökad konkurrens. Andra halvåret ökade återigen den finansiella instabiliteten i Europa vilket medförde en inbromsning av den svenska ekonomin med en större osäkerhet och därigenom ökad försiktighet i företagens investeringsvilja. Totalmarknaden ökade med 4 % till 42,3 miljarder SEK, främst inom segmenten IT, Entreprenad och Verkstad. Vår totala marknadsandel uppgick till 7 %, vilket är samma nivå som 21. Ett något svagt första halvår kompenserades dock av att vi under andra halvåret ökade vår marknadsandel med drygt 4 % jämfört med 21. Trots de ökande problemen i Europa har vi haft tillgång till lividitet, även om priset på denna ökade kraftigt under andra halvåret. Detta i kombination med höga Swap-kostnader från EUR till SEK, gjorde att vårt likviditetspåslag sedan mitten av 211 varit högre än hos våra inhemska konkurrenter, vilket lett till viss press på marginaler. Under året har vi framgångsrikt etablerat ett antal nya samarbeten med både nationella och internationella leverantörer. Kreditförluster, rensat för ett par gamla engagemang, uppgick till en helt normal nivå. Under året har ett enskilt problemengagemang inom flyg avslutats med stora kreditförluster som följd. Personalomsättningen har liksom tidigare år varit låg och stort fokus läggs på att vidareutveckla medarbetarna och ledarskapet. Viss nyrekrytering har under året skett för att öka vår distributionskraft samt förstärka resurser pga ökad affärsvolym. Genomförda Leverantörs- och Kundundersökningar gav även 211 mycket goda resultat, vilket kan förklaras av vår lokala närvaro, kompetenta medarbetare samt höga aktivitet. Den grund vi lagt under de senaste åren vad gäller distributionskraft, goda leverantörssamarbeten, ökad kännedom om SG, effektiva processer samt kompetenta medarbetar, gör att vi, trots finansiell oro i vår omvärld, ser fram emot ett lyckosamt 212. Anders Holmgren Genom den regionala närvaron har vi lyckats kombinera närhet till våra samarbetspartners och kunder med styrkan av att tillhöra ett av Europas ledande finansbolag, med fördelar som globalt nätverk och stor kompetens inom många områden.

18 Lysaker (hovedkontor)

19 årsrapport 211 årsregnskap Resultatregnskap 211 Renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Sum rentekostnader og lignende kostnader Noter Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter og lignende inntekter Sum provisjonskostnader og lignende kostnader Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Netto verdiendring og gevinst på valuta Andre driftsinntekter Netto inntekt fra finansieringsvirksomhet Lønn, honorarer og andre personalkostnader Andre driftskostnader 6, Driftsresultat før tap Tap på utlån Driftsresultat Skatter Årsresultat Utvidet resultat Omregningsdifferanser Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Årets totalresultat

20 Eiendeler Eiendeler Kontanter, innskudd i sentralbanker Innskudd i finansinstitusjoner Utlån til finansinstitusjoner Finansielle derivater Notes 13,21,22 21,22,25 1, Utlån til kunder Nedbetalingslån Fordringer factoring Utlån factoring Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Sum utlån før netto nedskrivning for kredittrisiko Netto nedskrivning for kredittrisiko Netto utlån til kunder 11 8,19 18,21,22, Overtatte eiendeler Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 REVISORS BERETNING 28 2 Styrets STYRETS beretning BERETNING Viktige

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer