SG Finans AS We support. You succeed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SG Finans AS We support. You succeed."

Transkript

1 Årsrapport 211 SG Finans AS We support. You succeed.

2 Marie-Christine Ducholet tok over etter Jean-Marc Mignerey som styreleder i SG Finans fra september 211.

3 Innhold 5 5 innledning 5 verdier og prestasjonskultur 6 HOVEDTALL 7 7 STYRETS ÅRSBERETNING 8 SELSKAPSFORHOLD 8 VIRKSOMHETEN 8 UTVIKLING AV SELSKAPET 8 MARKEDSFORHOLD 9 RESULTATER 9 CORPORATE GOVERNANCE 1 RISIKOforhold 11 ORGANISASJON 11 FREMTIDSUTSIKTER ORGANISASJON 12 VISJON OG VERDIER 12 VAREMERKER OG PROFIL 12 SG finans as organisering og ledelse 13 innovasjon og lønnsomhet 14 Societe Generale Equipment Finance Societe Generale Equipment Finance skandinavia 15 SG Finans NORGE 16 SG Finans Danmark 17 SG Finans sverige ÅRSREGNSKAP 19 RESULTATREGNSKAP 2 eiendeler 21 Gjeld og egenkapital 22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 23 endringer egenkapital 24 NOTEoversikt 45 REVISORS BERETNING 45 KONTrollkomitéens uttalelse 46 TILLITSVALGTE OG LEDELSE 47 ADRESSER

4 "Resultatet for 211 viser at SG Finans fortsatt er en av de tre største bidragsyterne til det konsoliderte årsresultatet i SGEF, Europas ledende innen equipment leasing." Carsten Thorne Administrerende direktør SG Finans AS

5 årsrapport 211 innledning 4 5 Verdier og prestasjonskultur Det er vår visjon at vi skal oppleves som en ledende skandinavisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Samspill internt i organisasjonen, men også samspill med samarbeidspartnere og kunder. På bakgrunn av resultatene fra vår siste kundeundersøkelse er det godt å kunne konstatere at samspill skaper resultater. Både for oss og for våre kunder. Bra for meg bra for deg er en hyggelig konklusjon å trekke når status for 211 er gjort opp. Visjon, verdier og prestasjoner Vekst og verdiskaping kommer som et resultat av prestasjoner ut over det som forventes. Tilrettelegge for gode prestasjoner i vår organisasjon har derfor høy prioritet og tillegges betydelig oppmerksomhet. Vår bedriftskultur er tuftet på verdiene salgs- og relasjonsfokus, kunnskap, entusiasme og lagånd, og visjonens fokusering på verdiskaping innebærer at begrepet prestasjon må være en viktig driver i kulturen i SG Finans. Individuelle så vel som kollektive prestasjoner. Gleden over andres gode prestasjoner er lettest å gi uttrykk for når prestasjonen er et resultat av felles innsats, men vi skal samtidig ha for øye at det er summen av de individuelle prestasjoner som til syvende og sist er utslagsgivende. Æres den som æres bør Året 211 ble nok et godt år for SG Finans kanskje det beste siden starten i 25. At virksomheten dokumenter et godt resultat i en fortsatt turbulent periode, skyldes ikke minst samarbeidspartnere og kunder som har tro på oss, men også ansatte som har vært opptatt å levere gode prestasjoner over tid. Det er vår erfaring at man forventer at vi skal fortsette å ha fokus på det. Jeg takker for tilliten vi opplever å ha opparbeidet hos kunder og samarbeidspartnere i alle skandinaviske land, og jeg vil samtidig gi honnør til ansatte og tillitsvalgte som har bidratt med gode prestasjoner. Carsten Thorne Administrerende direktør

6 Hovedtall Resultat Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Brutto utlån NORGe Equipment Transport Factoring Øvrig Sum Norge SVERIGE/DANMARK Equipment Danmark Equipment Sverige Sum Danmark/Sverige Sum brutto utlån Risikovektet balanse Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning ,73 % ,2 %

7 årsrapport 211 styrets årsberetning 6 7 Styrets årsberetning På mange måter har 211 markert et skille mellom landene i nord og sør i Europa. Mens året har vært preget av fare for mislighold av statsgjeld, finanskrise og en rekke tiltak for å redde økonomien for flere land i Sør-Europa, er den økonomiske situasjonen for landene i Nord fortsatt jevnt over robust. Like fullt har også økonomiene i den nordlige sonen blitt påvirket av krisen. For banknæringen har 211 også medført en rekke innstramminger og nye regulatoriske krav. Etter gjennomføring av omfattende stresstester av banksektoren, har tilsynsmyndighetene i Europa besluttet å øke kravene til kapitaldekningen samt å innføre nye krav til likviditetsbuffere og matching av løpetid mellom utlån og innlån. En rekke banker har etablert tiltak for tilpasning til de nye kravene, og i et kapitalmarked preget av usikkerhet, har bankenes innlånskostnader økt kraftig gjennom året. Særskilt har vi sett sterk økning i forskjellen i prisen mellom korte og lange innlån. Dette har naturlig nok også påvirket SG Finans. Gjennom hele året har vi sett at rentemarginen, forskjellen i prisen mellom innlån og utlån, har blitt redusert. Til en viss grad har selskapet kunnet kompensere bortfall av netto renteinntekter med andre inntekter. De to viktigste faktorene for å opprettholde lønnsomheten, har likevel vært en effektiv drift og kostnadskontroll samt god styring og en positiv utvikling av kredittapene. I denne perioden har SG Finans AS opprettholdt sin sterke posisjon i det skandinaviske markedet. En sterk eier i ryggen sikrer selskapet fortsatt tilgang til likviditet for å opprettholde og befeste SG Finans AS sin posisjon som en viktig, og langsiktig, samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. sett etablerte selskapet nye kreditter for nær NOK 9,7 mrd. Brutto utlån økte med 1,2% fra fjoråret, fra NOK 3,4 mrd til NOK 3,8 mrd. Selskapet opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge og sin posisjon i både Danmark og Sverige. SG Finans står styrket i Skandinavia, i en periode der vi har sett at flere internasjonale aktører har redusert sin aktivitet eller avviklet sin virksomhet i det skandinaviske markedet. Tilgang til kapital og likviditet har ikke vært en begrensning for SG Finans, og selskapet har opprettholdt sin strategi om å utvikle og bevare langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i det lokale markedet. SG Finans AS har i tett samarbeid med øvrige enheter i Société Générale Equipment Finance bidratt i en rekke interne forbedringsprosjekter med fokus på markedet, kunder og intern organisering og prosesser. Selskapet har også i 211 gjennomført en rekke interne forbedringsprosjekter, med fokus på kunder og leverandørers behov, samt intern effektivitet, risikostyring og kvalitet. Et særdeles viktig område har vært tilpasninger til regulatoriske krav, med styrking av rutiner og kontroller for avdekking og forhindring av hvitvasking, samt videre utrulling av interne modeller for vurdering av kredittrisiko og objektsrisiko. Etter flere år med lavere volumer, har vi i 211 sett antydning til økende investeringsvilje og etterspørsel etter finansering. Det totale volumet av nye kreditter i Skandinavia samlet økte med nær 1%. Veksten var relativt sett sterkest i Danmark, mens det totale volumet av nye kreditter fortsatt er størst i Norge. Totalt Til tross for et stramt arbeidsmarked med konkurranse om høyt kvalifiserte medarbeidere, har organisasjonen taklet situasjonen på en god måte. En sterk kunde- og markedsorientering preger organisasjonen, og takket være kompetente og innsatsvillige medarbeidere samt gode relasjoner med kunder og

8 samarbeidspartnere, leverte selskapet i 211 igjen svært gode resultater (tall for SG Finans AS). Resultatet før skatt ble på MNOK 412,8. Totale utlån ved årets utgang utgjorde NOK 3,8 mrd. Dette utgjør en økning i utlånsvolumet med 1,2 % i løpet av året. tredjedel av nyfinansieringen i Skandinavia. SG Finans opprettholder posisjonen som ledende innen equipment leasing i Norge, og beholder sin markedsandel i både Sverige og Danmark. Selskapet er også markedsleder i Norge på ordinær factoring. Det er en målsetting å kontinuerlig videreutvikle produkter og systemer på begge produktområder. SELSKAPSFORHOLD SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet er en del av virksomhetsområdet Société Générale Equipment Finance, Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Factoring er et viktig satsningsområde. Société Générale er et ledende finanskonsern i eurosonen med hovedkontor i Paris. I Société Générale Group var det ved årsskiftet ansatte. Som en viktig del av selskapets fokus på relasjonsbyggende aktiviteter, har det også i 211 blitt gjennomført en rekke markedstiltak og arrangementer. Målsettingen med disse aktivitetene har i første rekke vært å styrke relasjonene med selskapets viktigste kunder og samarbeidspartnere. Videre er det et mål å videreutvikle den skandinaviske bedriftskulturen samt å styrke selskapets merkevarer, SG Equipment Finance og SG Factoring. VIRKSOMHETEN SG Finans AS skal med lokalt nærvær og et europeisk nettverk tilfredsstille skandinavisk næringslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. Selskapet er et skandinavisk finansieringsselskap, og virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende distribusjonsapparat med 16 region- og salgskontorer i Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Hovedkontoret er på Lysaker. 373 personer var ansatt i selskapet ved årsskiftet. Dette tilsvarer en netto avgang med 2 ansatte i løpet av året. MARKEDSFORHOLD De norske finansieringsselskapene har i flere år hatt en god vekst som følge av utviklingen i norsk økonomi, men utviklingen har siden 28 snudd som følge av konjunkturendringene. Dette har også fått følger for SG Finans. En tiltagende knapphet og økt pris på likviditet har tvunget frem en endring i prisbildet. Ved inngangen til 212 er konjunkturutsiktene for Skandinavisk næringsliv betydelig bedre enn i sørlige Europa, men fortsatt er utviklingen i Skandinavia skjør og avhengig av en positiv utvikling i den sørlige delen av Eurosonen. Virksomheten i SG Finans AS forurenser ikke det ytre miljø, derimot vil enkelte leasinggjenstander kunne virke forurensende i sin virksomhet. SG Finans har en meget sterk markedsposisjon innenfor sine produktområder i det norske markedet. Basert på tall fra Finansieringsselskapenes Forening pr , er selskapets markedsandeler: UTVIKLING AV SELSKAPET 211 har vært nok et begivenhetsrikt år, dog markert i stor grad av den økonomiske situasjon som har preget landene i Sør- Europa. Dette har også påvirket situasjonen i Skandinavia. Etter flere år med kontinuerlig vekst i totale utlån og antall kontrakter, snudde utviklingen brått i Gjennom 211 har vi i Skandinavia sett tegn til bedring, og samlede utlån økte i 211, med 1,2 % i løpet av året. SG Finans AS etablerte ny finansiering for totalt NOK 9,7 mrd i 211, som er en økning på 9,6% fra 21. Sterk vekst i Danmark bidrar til en viss grad til en bedret balanse i den skandinaviske utlånsporteføljen. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerer ved utgangen av 211 ca. 24 % av totale utlån, eller over en Equipment leasing 28,1 % Factoring (ordinær) 42, % SG Finans opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge innen begge produktområder. Selskapet har også opprettholdt sin posisjon i Sverige og Danmark, og SG Finans er dermed et av Skandinavias ledende finansieringsselskaper. RESULTATER For 211 ble resultatet før skatt for SG Finans AS MNOK 412,8 mot MNOK 45,3 foregående år. Selskapets inntekter utgjorde i 211 samlet MNOK 1.128,4 mot

9 årsrapport 211 styrets årsberetning 8 9 MNOK 1.19,4 i 21. Nedgangen i samlede inntekter er i all hovedsak knyttet til økte innlånskostnader og lavere marginer på utlån. Driftskostnader utgjorde MNOK 541,2 mot MNOK 488,9 foregående år. Personalkostnader utgjør ca. 56 % av samlede kostnader i 211, som er på samme nivå som foregående år. Økningen i driftskostnader må sees i sammenheng med regnskapsmessig effekt av tilbakeføring i 21 av forpliktelse for den tidligere AFP ordningen for ansatte i Norge. Også i 211 har antallet konkurser vært forholdsmessig høyt. Dette har medført at selskapets totale tap på utlån fortsatt ligger over langsiktig snitt, men med en bedring i forhold til kredittapene i 21. Ved utgangen av 211 er totale utlånstap på MNOK 174,5. Dette er en reduksjon med MNOK 76,6 eller 3,5 % fra 21 da totale utlånstap endte på MNOK 251,1. Målt mot gjennomsnittlige utlån var tapene på,65 % i forhold til,92 % i 21. Dette er en forbedring av kredittapene, men fortsatt på et høyt nivå i forhold til historiske tap og selskapets mål for risikoprofilen i porteføljene. De samlede nedskrivninger for kredittrisiko utgjorde ved årsskiftet MNOK 236,7 tilsvarende,77 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon med MNOK 23,8 i løpet av året. Ved utgangen av 21 utgjorde til sammenligning samlede nedskrivninger for kredittrisiko MNOK 26,6 eller,86 % av brutto utlån. Samlet brutto tapsutsatte engasjementer er MNOK 751,9 mot MNOK 839,5 foregående år. Dette representerer 2,4 % av brutto utlån, som er en nedgang fra 2,8 % i 21. Med bakgrunn i et fortsatt høyt nivå i antall konkurser, må usikkerheten knyttet til fremtidige tap fremdeles antas å være større enn normalt. Nedskrivninger for tap er foretatt på individuelle engasjement, og selskapet har ikke foretatt gruppevise nedskrivninger. Dette er i samsvar med forretningsområdet Société Générale Equipment Finance sine prinsipper og retningslinjer. Styret vurderer de samlede nedskrivningene for kredittap som et tilfredsstillende estimat av forventede tap i porteføljen ved utgangen av 211. I siste halvdel av 211 og ved inngangen til 212 ser vi tegn til bedring, men fortsatt er antallet konkurser på et høyt nivå og vi forventer i 212 lavere kredittap enn de foregående tre årene, dog på et høyere nivå enn vårt langsiktige mål for gjennomsnittlige tap over en 5 års periode. 56,2. Selskapet har oppnådd akseptable priser i 211, og markedet for annenhåndsutstyr har vist generelle tegn på bedring i forhold til året før. Totale utlån har gått opp fra NOK 3,4 mrd. til NOK 3,8 mrd. Dette er en oppgang på 1,2 % i løpet av året. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerte 24 % av totale utlån ved utgangen året. Dette er en svak nedgang fra utgangen av 21, da Danmark og Sverige sto for 25 % av totale utlån. Selskapets egenkapital var MNOK 3.198,3 inklusive årets resultat ved utgangen av 211. Ansvarlig kapital for beregning av kapitaldekningen utgjorde MNOK 2.914,3 pr Årets netto resultat er ikke tatt med i beregningen av ansvarlig kapital. Kapitaldekningen ved utgangen av 211 var 1,73 %, som er noe lavere enn ved utgangen av 21. Ansvarlig kapital består i sin helhet av kjernekapital. Selskapet søkte i 29 om godkjennelse for å benytte interne metoder for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko for et antall porteføljer samt avansert metode for beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko. Søknaden ble utvidet i 21 med et antall porteføljer og er enda ikke ferdig behandlet. I 211 er beregningen av kapitalbehov og kapitaldekning foretatt etter kapitaldekningsdirektivets standardmetode for kredittrisiko og grunnleggende metode for operasjonell risiko. Total risikovektet balanse var MNOK 25.19,5 ved utgangen av 211 og kapitalkravet for kredittrisiko var MNOK 2.8,7. Kapitalkravet for operasjonell risiko var MNOK 163,3. Selskapet inngår ikke markedsrisiko og kapitaldekningskravet for markedsrisiko var null. Samlet kapitalkrav var dermed MNOK 2.172,. Kapitaldekningen er tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minimumskrav og selskapets interne krav og retningslinjer til egen soliditet og kapitaldekning. Som del av selskapets kapitalstyring foretas stresstester av relevante risikoer og vurdering av endring i kapitalbehovet under ulike stressscenarier. Kapitaldekningen er vurdert som tilfredsstillende også hensyntatt utfallet av gjennomførte stresstester. Fri egenkapital etter gjennomførte stresstester og krav om tilleggskapital (pilar 2 krav) er MNOK 496,9 før disponering av årets nettoresultat, mot MNOK 634,5 ved utgangen av 21. Overtatte eiendeler som følge av misligholdte leasing- og lånekontrakter er ved årsskiftet MNOK 18,7 fordelt på 376 kontrakter som er en nedgang med MNOK 62,5 i forhold til MNOK 171,2 fordelt på 434 kontrakter ved utgangen av 21. Det er omsatt overtatte eiendeler for MNOK 49,7 i løpet av året, som er en reduksjon fra 21 da det ble omsatt for MNOK Resultatet etter skatt er MNOK 273,4 for selskapet. Resultatet foreslås overført til annen egenkapital. Styret foreslår å avgi TNOK i konsernbidrag basert på årsregnskapet for 211. I samsvar med IFRS er konsernbidraget ikke innregnet som en forpliktelse i årsregnskapet for 211. Forpliktelsen vil bli innregnet når konsernbidraget er besluttet.

10 Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Utover det som fremgår av årsregnskapet, har det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet. Med de foreliggende resultater konstaterer styret at det er grunnlag for fortsatt drift, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 211. Corporate governance SG Finans er som et heleid selskap i Société Générale konsernet underlagt omfattende rapportering til og kontroller fra morselskapet. Videre har selskapet etablert en rekke funksjoner for å sikre god styring og kontroll med selskapets utvikling, bruk av ressurser og risikotaking. Selskapet tar kredittrisiko gjennom utlån og finansering av løsøre, mens annen type risiko skal avdekkes i den grad dette lar seg gjøre og er hensiktsmessig. Selskapets prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring og internkontroll er basert bl.a. på CEBS sine retningslinjer. Det er etablert formelle fora og rutiner for overvåking og kontroll, herunder for kontroll av kreditt, finansiell og operasjonell risiko samt for internkontroll, compliance, anti-hvitvasking og revisjon. SG Finans etterlever således interne krav definert av morselskapet, og deltar i relevante eksterne fora for å bidra til den videre utviklingen av rammeverk for finansieringsvirksomhet. Selskapet er underlagt interne og eksterne krav til tilfredsstillende kapitaldekning. De interne retningslinjer pålegger selskapet til enhver tid å tilfredsstille interne krav som er strengere enn lokale regulatoriske minimumskrav. Som del av vår policy og prosedyrer for kapitalstyring, har vi gjennomført vurdering av kapitalsituasjonen og kapitaltilstrekkelighet under gitte stresstester av ulike scenarioer og relevante risikotyper. Dette er gjennomført i tråd med regulatoriske krav til interne prosesser for vurdering av kapitaldekning (Internal Capital Adequacy Assessment Process eller ICAAP). Analysen viser at selskapets kapitaldekning og soliditet er tilfredsstillende i forhold til forventet videre vekst og etter de gjennomførte stresstester. I 27 og 28 implementerte selskapet de sentrale elementer i Société Générale Gruppens metodikk og prosedyrer for styring av operasjonell risiko. Selskapet har innført overvåking og rapportering av nøkkelindikatorer for operasjonell risiko og scenario-analyse av ulike krisescenarioer. I tillegg videreføres hendelses- og tapsrapportering samt konsernets rammeverk for egenevaluering og rapportering av risiko og kontroller. SG Finans tilfredsstiller dermed Société Générale Gruppens krav til anvendelse av avansert metode (AMA iht Basel II regelverket) for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Selskapet har søkt om godkjennelse for å benytte avansert metode i kapitaldekningsberegning og rapportering til tilsynsmyndigheter og i offentlig rapportering. RISIKOFORHOLD Selskapets prinsipper for risikostyring er presentert mer detaljert i note 17 Risikoforhold. Siden siste halvdel av 27 har kapitalmarkedene vært preget av finanskrise, tillitssvikt og sterk innstramming av likviditeten i interbankmarkedet samt økning i innlånskostnader grunnet generell økning i kredittspreader. Interbankmarkedet har i 211 vært preget av usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen i enkelte EU land. SG Finans AS henter sin finansiering ( funding ) fra morselskapet, og vi har i hele perioden opprettholdt en tett kontakt med morselskapet. Samlet kan vi konstatere at selskapet til enhver tid har hatt tilgang til tilfredsstillende funding og likviditet. Et sentralt element i selskapets håndtering av finanskrisen har vært muligheten til å innarbeide økte finansieringskostnader i prisingen av utlån. Som del av Société Générale, har selskapet arbeidet i tråd med konsernets prinsipper og rammeverk for intern kontroll og god virksomhetsstyring (corporate governance). Det foretas regelmessige vurderinger av sentrale risikoer og effektiviteten av interne kontroller. Resultatene av disse vurderingene er tilfredsstillende. ORGANISASJON Ved årsskiftet var det ansatt til sammen 373 personer i selskapet, hvorav 298 personer i den norske virksomheten, 44 i Sverige og 31 i Danmark. Styret ønsker alle nyansatte i løpet av året velkommen til SG Finans AS. SG Finans er opptatt av at medarbeiderne opplever at det er likestilling mellom kjønnene. Arbeidet med å legge til rette for dette er nedfelt i selskapets strategiplan. Videre er det i SG Finans etablert funksjoner og rutiner som skal sikre at det ikke

11 årsrapport 211 styrets årsberetning 1 11 foregår noen form for diskriminering i selskapet. Dette ivaretas gjennom selskapets Lønns- og Ansettelsesråd samt Arbeidsmiljøutvalg (begge bestående av representanter fra de tillitsvalgte og selskapets ledelse), anonym varslingsfunksjon for ansatte, regelmessige medarbeidersamtaler samt personaltilfredshetsundersøkelser hvor eventuell diskriminering skal avdekkes og bekjempes. Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) har SG Finans AS i handlingsplanen for selskapets IA-arbeid utarbeidet konkrete tiltak for å unngå diskriminering av medarbeidere med nedsatt fysisk funksjonsevne i forbindelse med nyrekruttering. Selskapets lokaler er også tilrettelagt for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Gjennom ovennevnte funksjoner og tiltak vurderes selskapets rutiner i forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som tilfredsstillende. er det viktig at våre kunder og samarbeidspartnere opplever at selskapet har demonstrert vilje og evne til å være en langsiktig støttespiller for finansering av kapitalkrevende utstyr og driftsmidler. Vårt fokus vil fortsatt være å vedlikeholde og videreutvikle de gode relasjonene til våre kunder, samarbeidspartnere, samt å etablere nye langsiktige relasjoner. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene. Virksomheten har medarbeidere med høy kompetanse og erfaring, og organisasjonen har både evne og vilje til omstilling og endring. Lysaker, 8. mars 212 Etter en periode med et stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter medarbeidere med kompetanse innen finansbransjen, er turnover i 211 redusert ned til et tilfredsstillende nivå. Sykefraværet er redusert i forhold til 21, og er på et akseptabelt nivå med totalt dager sykefravær. Dette tilsvarer 3,9 % sykefravær. Styret er ikke kjent med at det har skjedd personskader på arbeidsplassen i 211. Arbeidsmiljøet i SG Finans vurderes som godt. Dette ble også bekreftet i selskapets personaltilfredshetsundersøkelse. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Lovbestemte møter er avholdt. Det har i 211 vært gjennomført ulike kultur- og kompetansebyggende tiltak, både i sentral og lokal regi (i regioner og filialer). Det har også blitt lagt vekt på å fortsette bygging av en felles skandinavisk kultur, samtidig som fordelene ved å være i et av Europas største bankkonsern markedsføres aktivt overfor de ansatte. Tilhørigheten til Société Générale blir også aktivt markedsført i rekrutteringssammenheng. Marie-Christine Ducholet Styrets formann Karin Cecile Kullmann Five Jean-Marc Mignerey Tommy Pedersen Jacques Bensen Kjell Vegard Opheim FREMTIDSUTSIKTER Situasjonen for landene i Sør-Europa viser tegn til bedring ved utgangen av 211, men fortsatt er usikkerheten stor. Ved inngangen til 212 ser konjunkturutsiktene bedre ut for Skandinavia for landene i sørlige deler av Europa. Like fullt må vi forvente et fortsatt høyt antall konkurser og dermed kredittap over langsiktig snitt i 212. For SG Finans vil utviklingen stort sett følge den samme utviklingen som resten av bransjen. Særskilt vil utviklingen i rentenivå og innlånskostnader for bankene være viktig for å stimulere bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter finansiering av driftsmidler. For SG Finans Gérard Pignatel Carsten Thorne Administrerende direktør

12 Organisasjon SG Finans er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet drives gjennom 15 regionskontorer i Norge, fem i Sverige og to i Danmark. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker (ved Oslo) og antall ansatte pr. desember 211 er 373. SG Finans er en del av virksomhetsområdet Société Générale Equipment Finance, en ledende aktør når det gjelder equipment leasing i Europa. Gruppen har 157 ansatte og er representert i 77 land. Visjon og Verdier SG Finans skal oppleves som en ledende skandinavisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Visjonen bygger på følgende verdigrunnlag: Salgs- og relasjonsfokus Kunnskap Entusiasme og lagånd Varemerker og profil Kjernevirksomheten er equipment finance (leasing) og factoring (Norge). Varemerkene er SG Equipment Finance og SG Factoring. SG Equipment Finance benyttes som logo på selskapsnivå. SG Finans organisasjon og ledelse Virksomheten er organisert i regioner både i Norge, Sverige og Danmark. Viktige områder som understøtter distribusjonen av selskapets produkter og tjenester er kreditt, finans, IT samt avdelingene for salg-og forretningsutvkling equipment (SOFE) og factoring (SOFF). Adm. direktør Carsten Thorne Koordinator Kjell Brevik Viseadm. dir Hans Einar Herzog Kreditt Armand Taillandier HR/Personal Maria Ulla Rådgiver Kreditt Odd Sørensen Intern revisjon Carl Gunnar Lunde Finans Hans Einar Herzog IT Sverre Edin Region Oslo/Akershus og Sør Arne Hodnefjell Forretningsområde Leasing Finn Mathisen Forretningsområde Factoring Jan Juliussen Sverige Anders Holmgren Region Øst Finn Kristiansen Danmark Lars Rasmussen Region Vest Espen Brochmann Region Nord Stig-Are Eriksen

13 årsrapport 211 Innovasjon og lønnsomhet Innovasjon og lønnsomhet Hva som er viktigst, å være først eller være best, vil man alltid strides om. Snakker vi om innovasjon er det viktig å være i forkant, men innovasjon uten nytte har liten verdi i seg selv. Som markedsleder på selskapets hovedprodukter, leasing og factoring, har SG Finans siden 25 fokusert stadig sterkere på å forbedre eksisterende IT-løsninger samtidig som innovasjons-perspektivet har fått økt oppmerksomhet. Selskapet har i løpet av de siste årene forbedret sine IT-løsninger radikalt, til beste både for bedrift, kunde- og samarbeidspartnere. Anvendelse av ny teknologi og nye løsninger bidrar til økt lønnsomhet for alle parter. Teknologi og gode tjenester for våre samarbeidspartnere og kunder vil være avgjørende for konkurransekraften i tiden fremover. WebFactoring og fordringsmassen SG Finans har utviklet en web-basert løsning som tilfredsstiller en moderne bedrifts krav til informasjon knyttet til ulike factoringengasjementer. Webfactoring er en internettløsning som Jan Juliussen gir bedriften full informasjon om fordringsmassen og dekker de fleste relevante informasjonsbehov bedriften måtte ha. Webfactoring gir oversikt og kontroll i to dimensjoner. Først over finansiell status og selve engasjementet knyttet til SG Finans, dernest får man full oversikt over fordringsmassen på debitornivå eller på overordnet nivå. SGFinans24 for mobiltelefon/ nettbrett Webløsningen (ekstranett) SGFinans24 har blitt stadig viktigere med tanke på salgsfinansiering. Den har så langt eksistert som en PC-webløsning for leie/ leasing for forhandlere av kapitalvarer. Finn Mathisen Fra januar 212 har SG Finans lansert webløsningen SGFinans24 for bruk på mobiltelefoner (smarttelefoner) og nettbrett (IPAD o.l.) Mobilløsningen er rask, enkel og brukervennlig I motsetning til en APP (applikasjon som lastes ned på telefon/nettbrett), vil mobilløsningen alltid være tilgjengelig online i siste versjon med alle aktuelle betingelser og rettigheter som brukeren har. Den kan benyttes av alle som har mobiltelefon/nettbrett med operativsystemene Android, IOS(Apple) og Windows Phone 7. Analyser og rapporter Webfactoring gir også analyser og rapporter til bruk i egen administrasjon. Rapportene tar bedriften selv ut i PDFformat eller i regneark. Av andre muligheter via webfactoring nevner vi : Kredittvurdering av debitorer (Soliditet) Kontoutskrift pr. kunde Kundeanalyse på debitornivå (rating, betalingshistorikk etc.) Analyser på kundemasse og fordringsmasse Reskontrorapport På mobil/nettbrettversjonen kan man gjøre følgende : Kalkulere satser Sende finansieringsforespørsler Ta direkte kontakt med foretaksregisteret (Brønnøysund) Foreta automatisk kredittvurdering Produsere finansieringsdokumenter Sende dokumenter til kunde på e-post

14 Societe Generale Equipment Finance achieved historic business results in a difficult economic environment Societe Generale Equipment Finance, a European market leader, n 3 Worldwide, has demonstrated it can deliver high performance while optimizing use of scarce resources. 211 was a year of contrasts for the global economy. The gradual recovery of activity was hit by a new and sudden crisis in August that brought a deterioration in the economic environment. Nonetheless, the European leasing market has performed well (+7.3%) even if divergences across regions and asset types are detected. Moreover, latest figures show an excellent market growth for China (+33%) as well as for the United States (+12%) and Brazil (+13.5%) in the equipment finance sector. In this troubled environment, Societe Generale Equipment Finance (SGEF) delivered very good results thanks to its strong business model, high quality of services provided to vendors and clients, establishment of new programmes and prudent management of its positions. In 211, SGEF generated new business of EUR 9.6bn (+11%) spread evenly across its main industry sectors. The value of its managed assets reached more than EUR 23bn. Along with the sound relationships built over the years with partners in mature markets, the consolidation of business growth in Eastern Europe and in the emerging markets of Brazil, China and Russia have also contributed to this successful achievement. PEMA, SGEF s subsidiary specialised in full-service truck and trailer rental present in 9 European countries, has also had a very successful year. With a fleet of around 16, vehicles at the end of 211, PEMA is one of the European leading commercial-vehicle rental companies. PEMA's new business volume rise of almost 26% due to the high demand for rental vehicles, and further growth is also forecast for 212. In 212, SGEF will have to cope with the global reduction of resources and the reinforcement of financial requirements and regulation. It will have to adapt its business activity accordingly, focusing on its core businesses and assets. SGEF is part of Societe Generale s Specialised Financial Services & Insurance division which brings together specialised businesses to meet the specific needs of corporate clients and individuals. The division s businesses offer life and non-life insurance products (Societe Generale Insurance), financing solutions for sales and professional equipment (Societe Generale Equipment Finance), a wide range of consumer credit solutions (Societe Generale Consumer Finance) and car fleet financing and management solutions (ALD Automotive). Present in 45 countries, the Specialized Financial Services & Insurance division is supported by the expertise of 3. employees. Societe Generale is the seventh largest European bank in terms of market capitalisation (EUR 13.3bn as of end 211). The Group employs 159. people in 77 countries and reported a Group Net Income of EUR 2.4 bn proving the resilience of its recurring activities in 211. It was able to achieve a Core Tier 1 capital ratio of 9% Basel 2.5 and EBA method six month ahead of the timescale set by the European Banking Authority. Societe Generale group is rated A1 by Moody s, A by S&P and A+ by Fitch. SGEF new business by country in 211: Germany: 25,7% France: 29,2% Central & Eastern Europe: 16,6% Scandinavia: 13,2% Italy: 8,6% Brazil, Russia, USA, China: 6,6%

15 årsrapport 211 SG Equipment finance i norge SG Finans Norge Organisering av den norske finansvirksomheten med sterke og selvstendige regioner har også i 211 vist seg å være en suksessfaktor for de gode resultater som nok en gang legges frem. Nærhet til kunder og samarbeidspartnere for øvrig er også av vesentlig betydning når SG Finans Norge realiserer sin forretningsidé om å tilfredsstille norsk næringslivs behov for finansiering av kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. I likhet med de øvrige land i Skandinavia, har den ustabile markedssituasjonen også virket inn på selskapets aktivitet i Norge. Ikke desto mindre konstaterer vi en oppgang i nysalget samtidig som balansen stabiliserer seg på nivå med 21. På marginsiden viser tallene for 211 en synkende trend. Leasing Som tidligere fremstår leasingvirksomheten i Norge som selve ryggraden i selskapet. SG Finans har i 211 opprettholdt sin markedsledende posisjon på leasingfinansiering med 28,1 %. Selskapets kontraktsmengde er økende, og det er god balanse mellom forretningsområdene high tech, transport og industri. De direkte kunderelasjonene som ivaretas av selskapets salgskorps i regionene Nord, Vest, Sør, Østlandet og Oslo/Akershus, utgjør sammen med leverandørrelasjonene bærebjelken i selskapets distribusjonsstrategi. De svært gode relasjonene mellom samarbeidene leverandører og salgsorganisasjonen sentralt og i regionene har også fortsatt i 211. Factoring Markedssituasjonen generelt har representert en utfordring for selskapets factoringvirksomhet i hele 211. Til tross for dette har SG Finans befestet sin ledende posisjon i Norge. Selskapet har strategisk fokus på ordinær factoring og er markedsleder med 42%. Det samme når det gjelder utlån og antall fakturaer knyttet til ordinær factoring. Factoringvirksomheten har en god og balansert fordeling av sektorer og bransjer, og selskapets satsing på anvendelse av webløsninger forsterkes og gis høy prioritet. Det legges ned betydelige ressurser for ytterligere å forbedre selskapets factoringsystem. Systemet brukes i dag av samtlige factoringselskaper i Société Générale Group. Etableringen av et nytt salgskonsept vil også bidra til motivasjon og økt salg. Som markedsleder på leasing i Norge, satses det betydelig på å øke omfanget av bruken av salgsfinansieringsverktøy basert på aller nyeste teknologi. Automatisk kredittscoring og hurtighet i beslutningsveiene tillegges derfor betydelig vekt, spesielt i forhold til samarbeidende kapitalvareleverandører. Fra venstre: Finn Kristiansen Øst, Stig-Are Eriksen Nord, Arne Hodnefjell Syd og Oslo/Akershus, Espen Brochmann Vest

16 SG Finans Danmark 1 års jubilæumsåret, for vores virksomhed i Danmark, blev et godt år. God fremgang i nytegning af leasingaftaler, stigende markedsandel og kraftig vækst i indtjeningen. 211 var præget af let optimisme og i en vis grad fremgang, især i første halvår. Usikkerhed omkring folketingsvalget i Danmark og den europæiske krise som, særligt satte ind over sommeren, medførte en afmatning som også reducerede vores vækstrater sidst på året. Markedet for erhvervsleasing inden for SG Finans fokusområder steg med 1% i forhold til 21. men udgør dog fortsat kun 4% af rekordåret 28. SG Finans Danmark er kommet styrket igennem krisen. Vi har gennem de senere år fastholdt fokus på vækst og etableret og udbygget stærke samarbejder med leverandører. For 211 er der realiseret en tilfredsstillende salgsfremgang på 45% til det højeste niveau i filialens historie. Antallet af kunder og finansieringsaftaler er udbygget og den samlede aktivitet har medført øget markedsandel. Antallet af konkurser i Danmark faldt med 15% i forhold til det negative rekordår 21. Niveauet er imidlertid fortsat mere end dobbelt så højt som i 27. Omkostninger til tab og hensættelser på kunder er også i 211 reduceret betydeligt og er på et tilfredsstillende niveau. For 212 forventes en svagt faldende tendens i tab og hensættelser. Fremgangen for SG Finans Danmark er baseret på vores lokale tilstedeværelse og kompetencer kombineret med et stærkt organisatorisk og finansielt bagland. Gennemførte kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser har også i 211 bekræftet høj tilfredshed og dermed solidt grundlag for videre udbygning. Der er fortsat stor usikkerhed om den danske og internationale økonomiske udvikling. Tendensen er, at robuste virksomheder er blevet styrket og har fået øgede muligheder. SG Finans Danmark er de seneste år blevet yderligere styrket og vi vil, med udgangspunkt i hver enkelt medarbejders udlevelse af kerneværdierne Salgs- og Relationsfokus, Entusiasme og Teamånd, Kompetence og Viden, arbejde for at blive oplevet som Danmarks mest attraktive leasingselskab for kunder, leverandører og medarbejdere. For 212 forventes en fortsat styrkelse af SG Finans Danmarks markedsposition og Lars Rasmussen resultat. På grundlag af det øgede forretningsomfang, god omkostningskontrol og tilfredsstillende udvikling i tab har vi i Danmark realiseret et tilfredsstillende resultat, som er mere end 3% større end i 21 og dermed det bedste resultat i SG Finans Danmark.

17 årsrapport 211 SG EQUIPMENT FINANCE i Danmark og sverige SG Finans Sverige Under första halvåret 211 återgick marknaden till mer normala förutsättningar med ökad aktivitet och därmed även ökad konkurrens. Andra halvåret ökade återigen den finansiella instabiliteten i Europa vilket medförde en inbromsning av den svenska ekonomin med en större osäkerhet och därigenom ökad försiktighet i företagens investeringsvilja. Totalmarknaden ökade med 4 % till 42,3 miljarder SEK, främst inom segmenten IT, Entreprenad och Verkstad. Vår totala marknadsandel uppgick till 7 %, vilket är samma nivå som 21. Ett något svagt första halvår kompenserades dock av att vi under andra halvåret ökade vår marknadsandel med drygt 4 % jämfört med 21. Trots de ökande problemen i Europa har vi haft tillgång till lividitet, även om priset på denna ökade kraftigt under andra halvåret. Detta i kombination med höga Swap-kostnader från EUR till SEK, gjorde att vårt likviditetspåslag sedan mitten av 211 varit högre än hos våra inhemska konkurrenter, vilket lett till viss press på marginaler. Under året har vi framgångsrikt etablerat ett antal nya samarbeten med både nationella och internationella leverantörer. Kreditförluster, rensat för ett par gamla engagemang, uppgick till en helt normal nivå. Under året har ett enskilt problemengagemang inom flyg avslutats med stora kreditförluster som följd. Personalomsättningen har liksom tidigare år varit låg och stort fokus läggs på att vidareutveckla medarbetarna och ledarskapet. Viss nyrekrytering har under året skett för att öka vår distributionskraft samt förstärka resurser pga ökad affärsvolym. Genomförda Leverantörs- och Kundundersökningar gav även 211 mycket goda resultat, vilket kan förklaras av vår lokala närvaro, kompetenta medarbetare samt höga aktivitet. Den grund vi lagt under de senaste åren vad gäller distributionskraft, goda leverantörssamarbeten, ökad kännedom om SG, effektiva processer samt kompetenta medarbetar, gör att vi, trots finansiell oro i vår omvärld, ser fram emot ett lyckosamt 212. Anders Holmgren Genom den regionala närvaron har vi lyckats kombinera närhet till våra samarbetspartners och kunder med styrkan av att tillhöra ett av Europas ledande finansbolag, med fördelar som globalt nätverk och stor kompetens inom många områden.

18 Lysaker (hovedkontor)

19 årsrapport 211 årsregnskap Resultatregnskap 211 Renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Sum rentekostnader og lignende kostnader Noter Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter og lignende inntekter Sum provisjonskostnader og lignende kostnader Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Netto verdiendring og gevinst på valuta Andre driftsinntekter Netto inntekt fra finansieringsvirksomhet Lønn, honorarer og andre personalkostnader Andre driftskostnader 6, Driftsresultat før tap Tap på utlån Driftsresultat Skatter Årsresultat Utvidet resultat Omregningsdifferanser Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Årets totalresultat

20 Eiendeler Eiendeler Kontanter, innskudd i sentralbanker Innskudd i finansinstitusjoner Utlån til finansinstitusjoner Finansielle derivater Notes 13,21,22 21,22,25 1, Utlån til kunder Nedbetalingslån Fordringer factoring Utlån factoring Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Sum utlån før netto nedskrivning for kredittrisiko Netto nedskrivning for kredittrisiko Netto utlån til kunder 11 8,19 18,21,22, Overtatte eiendeler Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. september 2012 SG Finans AS INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 7 Noter

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter

Detaljer

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. juni 2012 SG Finans AS INNHOLD 1 Styrets beretning 3 Delårsregnskap 3 Resultatregnskap 4 Eiendeler 4 Gjeld og egenkapital 5 Endringer i egenkapitalen 6 Kontantstrømanalyse 7 Noter 7

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 DELÅRSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 5 EIENDELER 6 GJELD OG EGENKAPITAL 6 ENDRINGER I EGENKAPITAL 7 KONTANTSTRØMANALYSE 8 NOTER 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SG Finans AS We support. You succeed.

SG Finans AS We support. You succeed. Årsrapport 21 SG Finans AS We support. You succeed. Hovedkontoret til Société Générale i Paris. Bilde øverst på omslagssiden er tatt i anledning 1-årsjubiléet til Société Générale Equipment Finance (SGEF)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

årsrapport 2012 sg finans as

årsrapport 2012 sg finans as headline årsrapport 2012 sg finans as 2 styret i SG Finans AS Fra venstre: Jacques Bensen, Country Supervisor SGEF, Paris, Kaci Kullmann Five, rådgiver samfunns- og myndighetskontakt, Bærum, Marie-Christine

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer