Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14"

Transkript

1 RAPPORT Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14 Kunde: Selvaag Bolig Lørenskog AS v/lars Lund Mathisen Sammendrag: Prosjektet er utsatt for støy fra E6 i nordvest og fra Ødegårdsvei som passerer mellom boligfeltene. Deler av utearealer og fasader har beregnede støynivåer L den som overskrider anbefalt grenseverdi gitt i retningslinje T Høyeste beregnede fasadenivå L den er 63 db, en overskridelse av anbefalt grenseverdi på 8 db. Beregnet maksimalt støynivå L 5AF nattestid er under anbefalt grenseverdi gitt i T-1442 på alle fasader. Felt B2, B3 og B5: Det er beregnet støynivå under grenseverdi på hele MUA på felt B2, B3 og B5. Med bruk av tett gjerde på privat uteareal på terreng og tett rekkverk på balkong vil alle leiligheter i disse feltene kunne ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Felt B14: Med bruk av tett gjerde på privat uteareal på terreng og tett rekkverk på balkong vil 52 % av leilighetene kunne få støynivå under grenseverdi utenfor et vindu, og støynivå under grenseverdi på 2/3 av MUA. Om boligdelen av Lørenskog Vinterpark bygges vil en få støynivå under grenseverdi på hele MUA. Leiligheter i felt B14 som ikke får støynivå under grenseverdi utenfor et vindu kan gis avbøtende tiltak, f.eks. støydempede lufteluker i fasade eller vinduer som demper støy i åpen posisjon. Oppdragsnr: Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 4 Revisjonsdato: Oppdragsansvarlig: Truls Klami Utarbeidet av: Truls Klami Kontrollert av: Jarle Ellefsen / Ole Anton Engen Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo Hovfaret 17B, Oslo Tel: Fax: Org.nr MVA

2 Rev. Utarbeidet Kontrollert Kommentar Nr: Navn: Dato (Egenkontroll) Navn Dato 0 TKL JEL Dokument opprettet 1 TKL JEL Lagt inn forslag til reg.best., endret beskrivelse av skihall 2 TKL OAE Oppdatert beregninger med endret bygg- og terrengutforming 3 TKL OAE Medregnet luftabsorpsjon i beregningene 4 TKL OAE Endret utforming felt B14 IT arkiv: AKU 02 rev4 R Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14 -.docx Innhold: 1 Bakgrunn Situasjonsbeskrivelse Lørenskog Vinterpark Myndighetskrav Overordnede planer Retningslinje T-1442/ Grenseverdier Støysoner Resultat av støyberegninger Støysonekart Støynivå på utendørs oppholdsareal Maksimalt støynivå nattestid Felt B Felt B14 - Situasjon med boligdel av vinterpark utbygd Felt B Felt B Felt B Oppsummering Vedlegg 1: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/ Vedlegg 2: Beregningsmetode Vedlegg 3: Støysonekart Vedlegg 4: Maksimalt støynivå nattestid ved fasader Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 2 av 21

3 1 Bakgrunn Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert av Selvaag Bolig som akustisk rådgiver i forbindelse med boligprosjektet Lørenskog Stasjonsby Felt B2, B3, B5 og B14. Formålet med denne rapporten er å beskrive støyforholdene for feltene i reguleringsprosessen slik disse nå foreligger. 2 Situasjonsbeskrivelse Lørenskog stasjonsby er et stort utbyggingsprosjekt i Lørenskog kommune som primært skal bestå av boliger, men også næringsarealer. Totalt skal det etableres over 1000 nye boenheter. Figur 1 viser en oversikt over hele prosjektet. Feltene som behandles i denne rapporten, B14, B2, B3 og B5, er markert i grønt. Vesentlige støykilder for disse feltene er Ødegårdsvei som passerer mellom feltene, og E6 som passerer i nordvest i avstand m fra området. Figur 1 - Lørenskog stasjonsby. Felt B2, B3, B5 og B14 markert i rødt. Figur 2 viser utforming av feltene som vist i reguleringskartet. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 3 av 21

4 Figur 2 Reguleringskart, feltene B2, B3, B5 og B14 markert med gult. 2.1 Lørenskog Vinterpark Det skal bygges en skihall nordvest for stasjonsbyen. Slik planene foreligger vil selve skihallen gi noe skjerming mot E6 for de norlige delene av stasjonsbyen. I tillegg er det planlagt boligblokker lenger sør i vinterparken, som vil skjerme stasjonsbyen ytterligere. Vi vet ikke når planlagte boligbygg tilknyttet skihallen vil bygges, disse er derfor i utgangspunktet ikke inkludert i beregningene. Skjermingseffekten av boligbyggene for felt B14 er imidlertid vurdert i kapittel 4.5. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 4 av 21

5 3 Myndighetskrav 3.1 Overordnede planer Kommuneplanen for Lørenskog kommune sier følgende om støy: 11. Støy Generelle bestemmelser For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), tabell 3, eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), punkt 3.3, 4. ledd, punktum 1, eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. I byggetiden gjøres Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), kapittel 4 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende Avviksområder Innenfor retningslinjeområdene Lørenskog sentralområdet, Lørenskog stasjon/ødegården, Fjellhamar og Ahus, kan støyfølsomme formål vurderes i rød støysone iht. Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse. Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side (støynivå L den 55 db utenfor fasade/vindu). Soverom i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. 3.2 Retningslinje T-1442/ Grenseverdier Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442/2012 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven. For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig må grenseverdier i Tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg. Tabell 1 Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei L den 55 db L 5AF 70 db Støysoner I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet nivå: Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i vedlegg. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 5 av 21

6 > 61 Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14 4 Resultat av støyberegninger Beskrivelse av beregningsmetode, og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg. 4.1 Støysonekart Støysonekart for prosjektet (L den 4 m over terreng) er vist i vedlegg 3. Prosjektet ligger delvis i gul støysone. 4.2 Støynivå på utendørs oppholdsareal Beregnet støynivå L den på uteoppholdsareal på terreng på alle felter er vist i Figur 3. Støynivå på hvert felt er vurdert nærmere i kapittel 4.4 til db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db Figur 3 - L den på uteareal, 1,5 m over terreng. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 6 av 21

7 4.3 Maksimalt støynivå nattestid Beregnede maksimalt støynivåer nattestid ved fasader for alle felt er vist i vedlegg 4. Støynivå er under grenseverdi ved alle fasader. 4.4 Felt B14 Felt B14 består av 26 2-roms, 25 3-roms og 10 4-romsleiligheter fordelt på to blokker. Plantegninger for plan 3 og 4 er vist i Figur 4. Figur 4 - Leilighetsutforming felt B14, plan 3 og 4. Beregnede støynivåer L den på fasader er vist i utsnittene av beregningsmodellen i Figur 5. Figur 5 Felt B14: Beregnet støynivå L den på fasader, sett fra sør (øverst) og nord (nederst). Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 7 av 21

8 Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14 Totalt vil 25 av 61 leiligheter (41 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Med bruk av tett gjerde på private utearealer på terreng og tette balkongrekkverk kan 32 av 61 leiligheter (52 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Detaljert plot av støynivå på uteareal er vist i Figur 6. Uteareal på terreng med støynivå under grenseverdi er beregnet til ca m 2. MUA er m 2. > 30 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db Figur 6 - Felt B14: Beregnet støynivå L den på uteareal på terreng. Avbøtende tiltak: Leiligheter som ikke får støynivå under grenseverdi utenfor noe vindu kan gis avbøtende tiltak. Dette kan f.eks. være lufteluker eller vinduer som er støydempede i lufteposisjon. Dermed kan retningslinjens intensjon om mulighet for lufting uten for høyt innendørs støynivå oppnås selv om støynivå utenfor vindu er over grenseverdi. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 8 av 21

9 Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B Felt B14 - Situasjon med boligdel av vinterpark utbygd I Lørenskog Vinterpark er det planlagt boligblokker som vil plasseres nordvest for B14. Disse blokkene vil skjerme uteareal nord på B14 mot støy fra E6. Figur 7 viser beregnet støynivå L den på utearealer, 1,5 m over terreng, når vinterpark-boligene er bygd. Søndre ende av skihall-boliger > 30 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db Figur 7 - Støy på uteareal B14 med boligdel av vinterpark bygd. Beregnede støynivåer L den på fasader er vist i utsnittene av beregningsmodellen i Figur 8. Figur 8 Felt B14 med vinterpark-boliger: Beregnet støynivå L den på fasader, sett fra sør (øverst) og nord (nederst). Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 9 av 21

10 Totalt vil 26 av 61 leiligheter (43 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Totalt uteareal på terreng med beregnet støynivå under grenseverdi er ca m 2. Med bruk av tett gjerde på private utearealer på terreng og tette balkongrekkverk kan 32 av 61 leiligheter (52 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. 4.6 Felt B2 Felt B2 består av 4 1-roms-, 10 2-roms-, 17 3-roms- og 15 4-romsleiligheter fordelt på tre blokker. Plantegninger for plan 2 og 3 er vist i Figur 9. Figur 9 - Leilighetsutforming felt B2, plan 2-3. Beregnede støynivåer på fasader er vist i utsnittet av beregningsmodellen i Figur 10. Figur 10 - Felt B2: Beregnet støynivå L den på fasader, sett fra øst (venstre) og vest (høyre). Totalt vil 45 av 46 leiligheter (98 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Med bruk av tett rekkverk på balkong vil alle leiligheter kunne ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Totalt uteareal på terreng med beregnet støynivå under grenseverdi er ca m 2, MUA er m 2. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 10 av 21

11 4.7 Felt B3 Felt B3 består av 7 1-roms-, 4 2-roms-, 15 3-roms- og 9 4-romsleiligheter fordelt på to blokker. Plantegninger for plan 2 er vist i Figur 11. Figur 11 - Leilighetsutforming felt B3, plan 2. Beregnede støynivåer L den på fasader er vist i utsnittene av beregningsmodellen vist i Figur 12. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 11 av 21

12 Figur 12 - Felt B3: Beregnet støynivå L den på fasader, sett fra vest (øverst) og øst (nederst). Totalt vil 25 av 35 leiligheter (71 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Med bruk av tett gjerde på privat uteareal på terreng og tett rekkverk på balkong vil alle leiligheter kunne ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Totalt uteareal på terreng med beregnet støynivå under grenseverdi er ca. 900 m 2, MUA er 875 m 2. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 12 av 21

13 4.8 Felt B5 Felt B5 består av 10 1-roms-, 9 2-roms-, 31 3-roms- og 17 4-romsleiligheter fordelt på tre blokker. Plantegninger for plan 2 til 4 er vist i Figur 13. Figur 13 - Leilighetsutforming felt B5, plan 2-4. Beregnede støynivåer L den på fasader er vist i utsnittene av beregningsmodellen vist i Figur 14. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 13 av 21

14 Figur 14 - Felt B5: Beregnet støynivå L den på fasader, sett fra sør (venstre) og nord (høyre). Totalt vil 57 av 67 leiligheter (85 %) ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Med bruk av tett gjerde på privat uteareal på terreng og tett rekkverk på balkong vil alle leiligheter kunne ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Totalt uteareal på terreng med beregnet støynivå under grenseverdi er ca m 2, MUA er m 2. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 14 av 21

15 5 Oppsummering Prosjektet er utsatt for støy fra E6 i nordvest og fra Ødegårdsvei som passerer mellom boligfeltene. Deler av utearealer og fasader har støynivåer L den som overskrider anbefalt grenseverdi gitt i retningslinje T Høyeste beregnede fasadenivå L den er 63 db, en overskridelse av anbefalt grenseverdi på 8 db. Beregnet maksimalt støynivå L 5AF nattestid er under anbefalt grenseverdi gitt i T-1442 på alle fasader. Felt B2, B3 og B5: Det er beregnet støynivå under grenseverdi på hele MUA på felt B2, B3 og B5. Med bruk av tett gjerde på privat uteareal på terreng og tett rekkverk på balkong vil alle leiligheter i disse feltene kunne ha støynivå under grenseverdi utenfor et vindu. Felt B14: Med bruk av tett gjerde på privat uteareal på terreng og tett rekkverk på balkong vil 52 % av leilighetene kunne få støynivå under grenseverdi utenfor et vindu, og støynivå under grenseverdi på 2/3 av MUA. Om boligdelen av Lørenskog Vinterpark bygges vil en få støynivå under grenseverdi på hele MUA. Leiligheter i felt B14 som ikke får støynivå under grenseverdi utenfor et vindu kan gis avbøtende tiltak, f.eks. støydempede lufteluker i fasade eller vinduer som demper støy i åpen posisjon. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 15 av 21

16 Vedlegg 1: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven. Benevnelser for lydnivå: L den L ekv,24 L 5AF A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 db / 10 db ekstra tillegg på kveld/natt. Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. A-veide nivå målt med tidskonstant Fast som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig må grenseverdier i Tabell 1 oppfylles. Tabell 2 Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei L den 55 db L 5AF 70 db Bane L den 58 db L 5AF 75 db Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442: Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv. Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt. I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk. Grenseverdiene er gitt i Tabell 3. Tabell 3 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i db, innfallende lydtrykknivå. Støykilde Gul sone Rød sone Utendørs støynivå L den Utendørs støynivå i nattp. kl L 5AF Utendørs støynivå L den Utendørs støynivå i nattp. kl L 5AF Vei L den 55 db L 5AF 70 db L den 65 db L 5AF 85 db Bane L den 58 db L 5AF 75 db L den 68 db L 5AF 90 db Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 1. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 16 av 21

17 Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål. Avvik fra anbefalingene I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør kommunen stille konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de blir juridisk bindende. Eksempel på krav: Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side må ha balansert ventilasjon. I videre anbefaling for saksbehandling i gul og rød sone sier T-1442 at retningslinjens prinsipper om at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig tilfredsstillende uteareal bør følges. Byggteknisk forskrift må være oppfylt. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 17 av 21

18 Vedlegg 2: Beregningsmetode Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i Tabell 4. Tabell 4 Anvendt underlagsdokumentasjon. Underlagsdokumentasjon Kilde Dato Utomhusplan, plan- og fasadetegninger E-poster fra Spor Arkitekter / / Digitalt basiskart over området E-post fra Selvaag Bolig / E-post fra Asplan Viak AS / Tabell 5 Beregningsmetode og verktøy Støykilde Metode Beregningsverktøy Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, Nord96 CadnaA versjon Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier, der det er benyttet hard mark. Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode for veitrafikk er oppgitt til ±2 db ved korte avstander til vei og oversiktlige terreng- og skjermingsforhold. Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må oppdateres. I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon år fram i tid, dersom dette har vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået kan øke ved generell trafikkvekst. Nordisk beregningsmetode for veitrafikk tar ikke hensyn til luftabsorpsjon. I dette prosjektet er trafikkstøy fra både E6 og Lørenskogveien vesentlige støykilder. E6 ligger i avstand > 300 m fra prosjektet, Lørenskogveien i avstand > 200 m. Et konservativt anslag for luftabsorpsjon er 0,5 db lydnivåreduksjon per 100 m 1. Dette er lagt inn i beregningene som en reduksjon i utstrålt lydeffekt fra disse veiene. 1 NAM94 Paper: Road and Rail Traffic Noise The Effect of Air Absorption Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 18 av 21

19 Tabell 6 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er for store veier basert på trafikktall fra Statens Vegvesens vegdatabank NVDB, og fremskrevet til år 2031 med trafikkvekst gitt i Nasjonal transportplan for Akershus fylke. For mindre veier der trafikkmengde kan påvirkes vesentlig av de planlagte endringer er det benyttet tall fra trafikkberegninger utført i forbindelse med planarbeid for Lørenskog vinterpark og fra trafikkanalysen for stasjonsbyen. Tall fra disse analysene gjelder fullt utbygd situasjon, og er ikke fremskrevet ytterligere. For Ødegårdsvei har vi estimert trafikkmengde ut fra antallet boliger som er tilknyttet veien i fullt utbygd situasjon. Trafikkmengdeberegning er gjort med utgangspunkt i Statens Vegvesens Håndbok V713, med 3,5 bilturer per døgn per bolig. Dette estimatet gir noe mer trafikk på Ødegårdsvei enn de tidligere trafikkberegningene har gitt. Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder TA-2115, med unntak av for E6, der det er benyttet trafikkfordeling «Gruppe 1: Typisk riksvei». Det er benyttet skiltet hastighet i beregningene. Veier angitt med flere verdier har ulike trafikktall på ulike delstrekninger. Tabell 6 - Anvendte trafikktall. Vei ÅDT (2031) Andel tunge kjøretøy [%] Hastighet [km/t] E / E6 ramper / Østre Aker vei nord Marcus Thranes vei / /7 50 Lørenskogveien / / Høybråtenveien Skårerveien Hanaborgveien / / Senterveien Ødegårdsvei / / / Senterveien mot Living For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en endring av L den lik ±3 db. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 19 av 21

20 Vedlegg 3: Støysonekart Figur 15 viser beregnet støysonekart (L den 4 m over terreng). Lørenskog stasjonsby Støysonekart Skala i A4 1:1580 Lden (frittfelt) > 30 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db Grid: 4 x 4 meter Beregningshøyde: 4.0 meter Dato: Beregnet av: TKL Figur 15 - Støysonekart fra veitrafikk (L den 4 m over terreng). Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 20 av 21

21 78 66 Lørenskog stasjonsby felt B2, B3, B5 og B14 Vedlegg 4: Maksimalt støynivå nattestid ved fasader Beregnet maksimalt støynivå L 5AF nattestid ved fasader er vist i Figur 16. I hvert punkt er det vist nivå for etasjen med høyest støynivå > 30 db > 70 db > 75 db > 85 db > 90 db Figur 16 Beregnet maksimalt støynivå L 5AF nattestid ved fasader. I hvert punkt er det vist nivå for etasjen med høyest støynivå. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: Side: 21 av 21

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Båhusveien 1 Utendørs støyutreding for regulering Kunde: Boligbyggelaget USBL Sammendrag: Deler av planlagt bebyggelse vil iht. beregningene bli liggende i gul støysone. Det er overskridelse av

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Nesveien 15 Kunde: Nesveien 15 ANS v/christian Krefting Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone, jfr retningslinje T-1442. All planlagt bebyggelse har tilgang til stille side. Alt

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill.

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill. RAPPORT Reisopp Utendørs støyutreding for detaljregulering Kunde: Bakke Prosjekt AS v/thomas Wisbech Sammendrag: Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der

Detaljer

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015 RAPPORT Nautneset vest - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Svein Rune Notøy Sammendrag: Estimert trafikkøkning på Nautnesvegen som følge av utvidelse av eksisterende industrihotell/brakkerigg utgjør

Detaljer

Byggmestrene Magnussen og Gundersen AS v/ronny Gundersen

Byggmestrene Magnussen og Gundersen AS v/ronny Gundersen RAPPORT Kunde: Byggmestrene Magnussen og Gundersen AS v/ronny Gundersen Sammendrag: Brekke & Strand Akustikk AS har gjennomført støyutredning ved i Moss. Av hovedpunkter nevnes: - Tomten ligger i gul støysone.

Detaljer

Det vil være mulig å oppnå tilfredsstillende støynivå innendørs ved bruk av vinduer som tilfredsstiller dagens energikrav.

Det vil være mulig å oppnå tilfredsstillende støynivå innendørs ved bruk av vinduer som tilfredsstiller dagens energikrav. RAPPORT Teletunet Kunde: Hovden Eigedom AS v/gaute Hovden Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone og uteoppholdsareal vil i stor grad få tilfredsstillende støynivå, med unntak av enkelte områder

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Ryggeveien 33, Moss kommune Kunde: Link Arkitektur AS v/ Kristian Ribe Sammendrag: Planområdet ligger hovedsakelig i gul støysone. En liten del av tomten nærmest Ryggeveien ligger i rød sone. Støyberegningene

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Ski Vest, Områderegulering Kunde: Civitas AS v/ole Falk Frederiksen Sammendrag: Det er beregnet støy for ny planlagt bebyggelsesstruktur i planområdet. Generelt er det fasader langs de trafikkerte

Detaljer

RAPPORT. Løkenåsen. Støynivå fra veitrafikk. Sammendrag: Fet kommune Eiendomsenheten v/bjørn Magne Bakken

RAPPORT. Løkenåsen. Støynivå fra veitrafikk. Sammendrag: Fet kommune Eiendomsenheten v/bjørn Magne Bakken RAPPORT Løkenåsen Kunde: Fet kommune Eiendomsenheten v/bjørn Magne Bakken Sammendrag: Prosjektet er utsatt for støy fra Rv22, og beregnet støynivå ligger over grenseverdi gitt i T-1442 på deler av fellesuteareal

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Obos Nye Hjem v/julie Sandvik / Block Watne AS v/øivind Ohnstad

Obos Nye Hjem v/julie Sandvik / Block Watne AS v/øivind Ohnstad RAPPORT Haugstenåsen Kunde: Obos Nye Hjem v/julie Sandvik / Block Watne AS v/øivind Ohnstad Sammendrag: Prosjektet er noe utsatt for støy fra Rv 110 Haldenveien og internveier i boligfeltet. På både utearealer

Detaljer

RAPPORT. Rissa kolonihage. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Rissa kolonihage ved Einar Lyshaug

RAPPORT. Rissa kolonihage. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Rissa kolonihage ved Einar Lyshaug RAPPORT Rissa kolonihage Kunde: Rissa kolonihage ved Einar Lyshaug Sammendrag: Ved Flytøra i Rissa kommune planlegges det et område med boliger, fritidsboliger og utleieboliger. Den nye bebyggelsen merket

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

RAPPORT. Midtunhaugen gnr 43 bnr 21. Støyutredning. Sammendrag: Heldal Eiendom AS

RAPPORT. Midtunhaugen gnr 43 bnr 21. Støyutredning. Sammendrag: Heldal Eiendom AS RAPPORT Kunde: Heldal Eiendom AS Sammendrag: Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Heldal Eiendom AS gjennomført støyutredning ved Midtunhaugen (gnr 43 bnr 21) i Bergen kommune. Dette er gjort

Detaljer

RAPPORT. Gimsøya - Melhus. Støyvurdering. Sammendrag: 1001 Gimsøya v/ Boligbyggelaget TOBB

RAPPORT. Gimsøya - Melhus. Støyvurdering. Sammendrag: 1001 Gimsøya v/ Boligbyggelaget TOBB RAPPORT Gimsøya - Melhus Kunde: 1001 Gimsøya v/ Boligbyggelaget TOBB Sammendrag: Det er gjennomført en støyfaglig vurdering av området Gimsøya nordvest for Melhus sentrum i sammenheng med utarbeidelse

Detaljer

RAPPORT. Langhussenteret 3B. Støyfaglig utredning i forbindelse regulering. Sammendrag: Selvaag Bolig v/tor Even Bakke

RAPPORT. Langhussenteret 3B. Støyfaglig utredning i forbindelse regulering. Sammendrag: Selvaag Bolig v/tor Even Bakke RAPPORT Langhussenteret 3B Kunde: Selvaag Bolig v/tor Even Bakke Sammendrag: Støynivåer fra vegtrafikk er dimensjonerende, jernbanestøynivået er under grenseverdi. Tiltaket ligger i gul og marginalt innenfor

Detaljer

RAPPORT. Bruholmsjordet. Støyutredening. Sammendrag: Selberg Arkitekter v/ Siv Minna Aastorp

RAPPORT. Bruholmsjordet. Støyutredening. Sammendrag: Selberg Arkitekter v/ Siv Minna Aastorp RAPPORT Bruholmsjordet Kunde: Selberg Arkitekter v/ Siv Minna Aastorp Sammendrag: Det er gjennomført en støyvurdering av et utbyggingsområde på Bruholmsjordet ved Brekstad på Ørlandet. Støyvurderingen

Detaljer

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad NOTAT Til: Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad Kopi: Bergersen Arkitekter v/rita Morken, Selberg Arkitekter v/neil Van Est og Prosjektutvikling Midt-Norge v/ingmar Askeland Utført

Detaljer

RAPPORT. Mester Grønn Gjellebekk. Støy fra næring. Sammendrag: Mester Grønn v/ Ola K. Ølstad

RAPPORT. Mester Grønn Gjellebekk. Støy fra næring. Sammendrag: Mester Grønn v/ Ola K. Ølstad RAPPORT Mester Grønn Gjellebekk Kunde: Mester Grønn v/ Ola K. Ølstad Sammendrag: Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Mester Grønn AS v/ Ola K. Ølstad beregnet støy fra næringsbygg i Gjellebekkstubben

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 19. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 5 Revisjonsdato: 04. januar 2017

Oppdragsnr: Dato: 19. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 5 Revisjonsdato: 04. januar 2017 RAPPORT Loholt Allé 2 Kunde: Hans-Petter Faaness Sammendrag: Utarbeidet støysonekart viser at bygningen ligger i gul støysone. Store deler av uteoppholdsarealet vil ha tilfredsstillende støynivåer ved

Detaljer

Oppdragsnr: 42124-00 Dato: 23. februar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. februar 2015

Oppdragsnr: 42124-00 Dato: 23. februar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. februar 2015 RAPPORT Hessengveien 2, studentboliger i Kirkenes Kunde: Stilla Utvikling AS v/ Lina Grundström Sammendrag: Det er gjort en utendørs støyvurdering i Hessengveien 2 i Kirkenes hvor det er planlagt å bygge

Detaljer

Leilighetene i Parkveien 2-4 vil oppfylle tiltakets foreslåtte reguleringsbestemmelser.

Leilighetene i Parkveien 2-4 vil oppfylle tiltakets foreslåtte reguleringsbestemmelser. RAPPORT Parkveien 2-4 Kunde: Langhus Boligutvikling v/anders Winther Andersen Sammendrag: Tiltaket ligger delvis i gul støysone fra både jernbanestøy og veitrafikkstøy. Beregningene viser at støykrav på

Detaljer

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus RAPPORT Kunde: ASAS arkitektur v/ Espen Nordli Larsen Sammendrag: Deler av planområdet ligger i gul sone iht T-1442. Områdene i gul sone er imidlertid i all hovedsak nordøstvendte parkeringsarealer. Med

Detaljer

Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelsene vedrørende støy:

Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelsene vedrørende støy: BREKKE 555STRAND RAPPORT Kunde: AS Kunde: AS Sammendrag: ligger delvis i rød og gul støysone. Fasader mot Kirkeveien og Ullevålsveien ligger i rød og gul sone, mens fasader mot bakgård har støynivå under

Detaljer

NorgesGruppen Midt-Norge AS v/ivar Sølberg og Karl Knudsen AS v/arnstein Garli

NorgesGruppen Midt-Norge AS v/ivar Sølberg og Karl Knudsen AS v/arnstein Garli RAPPORT Nardobakken 2 - Studentboliger Kunde: NorgesGruppen Midt-Norge AS v/ivar Sølberg og Karl Knudsen AS v/arnstein Garli Sammendrag: Brekke og Strand Akustikk har gjennomført en støyvurdering av et

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 26. februar Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 26. februar 2013

Oppdragsnr: Dato: 26. februar Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 26. februar 2013 RAPPORT Barnehage Kløfta, Gamlevegen Kunde: Pir II Oslo AS v/ Håvard Skarstein Sammendrag: Beregning av utendørs støyforhold viser følgende: Barnehagen vil få tilfredsstillende støyforhold på utendørs

Detaljer

RAPPORT. Langeland Skog, Jessheim. Støyfaglig utredning. Sammendrag: Skogmo Eiendom AS v/ Morthen Bakke

RAPPORT. Langeland Skog, Jessheim. Støyfaglig utredning. Sammendrag: Skogmo Eiendom AS v/ Morthen Bakke RAPPORT Langeland Skog, Jessheim Kunde: Skogmo Eiendom AS v/ Morthen Bakke Sammendrag: Kommuneplanen henviser til T-1442 utgave fra 2012 som gjeldende. Planområdet ligger hovedsakelig i hvit støysone.

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 15. desember Rapportnr: AKU - 08 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 15. desember 2017

Oppdragsnr: Dato: 15. desember Rapportnr: AKU - 08 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 15. desember 2017 RAPPORT Rotvoll Øvre Kunde: Rotvoll Eiendom AS v/ Aase Sætran Sammendrag: De tre delfeltene B11-13 ligger langs planlagt ny Brundalsforbindelse. Mest støyutsatte del av feltene vil havne i gul eller rød

Detaljer

Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens støybestemmelser, med mindre presiseringer.

Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens støybestemmelser, med mindre presiseringer. RAPPORT Utendørs støyutredning ifm. regulering Kunde: Stor-Oslo Eiendom AS v/camilla Sunde Sammendrag: Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens støybestemmelser, med

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 22. Juni Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. Juni 2015

Oppdragsnr: Dato: 22. Juni Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. Juni 2015 RAPPORT Djupmyra Kunde: Frøy Eiendom AS v/ Mia I. Andreassen Sammendrag: Støyberegningene viste at bygningen er innenfor gul sone og at skjermingstiltak må gjennomføres. Det har blitt foreslått et skjermingstiltak

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 25 juni Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 00 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: 25 juni Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 00 Revisjonsdato: RAPPORT Kunde: Langhussenteret 10 AS v/ Geir Toverød Sammendrag: Støybelastning fra vegtrafikkstøy til planlagte boliger på, er beregnet og presentert i støykart. Resultat viser at de mest støybelastete

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 8. mars Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 8. mars 2016

Oppdragsnr: Dato: 8. mars Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 8. mars 2016 RAPPORT Nordre Hallsetveg 99,103 og 105 Kunde: Godhavn Utbygging AS ved Øyvind Estenstad Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone. Alle planlagte boenheter vil få en stille side med støynivå

Detaljer

RAPPORT. Durendalveien 1. Støyutredning til regulering. Sammendrag: Olai Eiendom AS v/kirsti Høiseth

RAPPORT. Durendalveien 1. Støyutredning til regulering. Sammendrag: Olai Eiendom AS v/kirsti Høiseth RAPPORT Durendalveien 1 Kunde: Olai Eiendom AS v/kirsti Høiseth Sammendrag: Beregninger viser at jernbanetrafikken ikke påvirker planområdet med støynivåer over grenseverdiene i T-1442, for jernbane. For

Detaljer

Innspill til ny kommuneplan Fredrikstad

Innspill til ny kommuneplan Fredrikstad NOTAT Innspill til ny kommuneplan Fredrikstad Oppdragsnr: 50109-00 Dokumentnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. september 2017 Oppdragsansvarlig: Anders Isebakke Utarbeidet av: Anders Isebakke Kontrollert

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 8. desember Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 24. april 2016

Oppdragsnr: Dato: 8. desember Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 24. april 2016 RAPPORT Være Østre Kunde: Selberg Arkitekter v/ Rannveig Skansen Sammendrag: Planområdet vil være i gul og rød støysone, hvor mest utsatte del av bebyggelsen vil ligge i gul støysone med de høyeste støynivåene

Detaljer

RAPPORT. Ola Frosts veg 5, Trondheim kommune. Støyfaglig utredning. Sammendrag: Frost Eiendom AS ved Gunn Kristin Mebust Åsegård

RAPPORT. Ola Frosts veg 5, Trondheim kommune. Støyfaglig utredning. Sammendrag: Frost Eiendom AS ved Gunn Kristin Mebust Åsegård RAPPORT Ola Frosts veg 5, Trondheim kommune Kunde: Frost Eiendom AS ved Gunn Kristin Mebust Åsegård Sammendrag: Området ved Ola Frost veg vil hovedsakelig ha støynivåer utenfor støysone, unntatt i nærheten

Detaljer

RAPPORT. Melhustorget, Melhus kommune. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Heimdal Eiendom AS ved Liv Svare

RAPPORT. Melhustorget, Melhus kommune. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Heimdal Eiendom AS ved Liv Svare RAPPORT Kunde: Heimdal Eiendom AS ved Liv Svare Sammendrag: Det planlagte bolig og næringsprosjektet på Melhustorget ligger delvis i gul støysone fra veiene i Melhus sentrum. Den nye bebyggelsen er planlagt

Detaljer

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014 RAPPORT Rådhusvegen-Ringvegen, Jessheim Kunde: Bolig Jessheim AS Sammendrag: I forbindelse med omregulering av tomter ved Rådhusvegen 7-9 /Ringvegen 12-16 på Jessheim er det beregnet støybelastning fra

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 27. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2017

Oppdragsnr: Dato: 27. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2017 RAPPORT Haakon VIIs gate 14 Kunde: Haakon VIIs gate 14 AS v/ Line Snøfugl Storvik Sammendrag: Støysonekartet viser at de mest utsatte byggene vil ligge i rød støysone, med støynivåer inntil Lden = 68 db.

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 18. august Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 23. november 2016

Oppdragsnr: Dato: 18. august Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 23. november 2016 RAPPORT Lade Alle 73 Kunde: JSTArkitekter AS v/ Jan Støring Sammendrag: Byggene langs Lade Alle vil ligge i gul støysone, med støynivåer inntil L den = 64 db. Byggene i indre del av området vil ligge i

Detaljer

Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 4

Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 4 RAPPORT Kunde: Svanegangen Utvikling AS v/ Line H. Fielding Sammendrag: Støyberegningene viser at: - Bygg A og B har støynivå tilsvarende gul støysone ved flere fasader. - Bygg C og D har tilfredsstillende

Detaljer

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna E6 Helgeland nord Korgen-Bolna Byggeplan Hæhre prosj.nr: Prosj.nr: Dok.nr: N-ST-06 Tittel: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Støyanalyse omregulering parsell 3 Illhullia - Tjæraskaret Dato: Fra: Til: 24.10.2016

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 25.september Rapportnr: AKU -01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 14. april 2016

Oppdragsnr: Dato: 25.september Rapportnr: AKU -01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 14. april 2016 RAPPORT Harald Hårfagres gate 8 Kunde: Harald Hårfagresv. 8 AS ved Ander Ervig Sammendrag: Uten skjermingstiltak vil store deler av utearealer mellom de planlagte byggene ha tilfredsstillende støynivå.

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 1. mars Rapportnr: AKU -01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 1. mars 2016

Oppdragsnr: Dato: 1. mars Rapportnr: AKU -01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 1. mars 2016 RAPPORT Egganvegen 1-3, Trondheim Støyfaglig utredning for reguleringsplan Kunde: Norconsult Solem Arkitektur ved Willy Wøllo Sammendrag: Ny bebyggelse i Egganvegen 1-3 vil ligge i gul støysone. Det oppnås

Detaljer

RAPPORT. Skovveien, ny trikketrasé. Støyutredning for ny trikketrasé gjennom Skovveien. Sammendrag: Norconsult AS v/ Runar Henanger

RAPPORT. Skovveien, ny trikketrasé. Støyutredning for ny trikketrasé gjennom Skovveien. Sammendrag: Norconsult AS v/ Runar Henanger RAPPORT Skovveien, ny trikketrasé Kunde: Norconsult AS v/ Runar Henanger Sammendrag: Beregningene av støy fra veitrafikk og trikk i Skovveien etter omlagt trikketrasé viser at det generelt er veitrafikkstøyen

Detaljer

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna E6 Helgeland nord Korgen-Bolna Byggeplan Hæhre prosj.nr: Prosj.nr: Dok.nr: Tittel: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Støyanalyse omregulering parsell 9 og 10 Krokstrand - Bolna Dato: Fra: Til: 30.04.2018 Magnus

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

RAPPORT. Storebukta. Støyfaglig utredning for regulering. Sammendrag: Storebukta Boligutvikling AS v/anders Winther Andersen

RAPPORT. Storebukta. Støyfaglig utredning for regulering. Sammendrag: Storebukta Boligutvikling AS v/anders Winther Andersen RAPPORT Storebukta Kunde: Storebukta Boligutvikling AS v/anders Winther Andersen Sammendrag: Tiltaket ligger i gul støysone ved de østlige leilighetsbyggene. Det er jernbanestøy som er dimensjonerende.

Detaljer

RAPPORT. Kongsvinger stasjon. Støyfaglig utredning

RAPPORT. Kongsvinger stasjon. Støyfaglig utredning RAPPORT Kunde: ROM eiendom v/ Henning Karlsen Sammendrag: Planområdet ligger i Kongsvinger sentrum rett ved. Tomten ligger delvis i rød, delvis i gul støysone og er utsatt for støy fra E16 og jernbane

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

R AP P O R T. Skysgrova 2. Støyfaglig utredning til reguleringsplan. Sammendrag : Graver Eiendom AS v/ Arild Vikan

R AP P O R T. Skysgrova 2. Støyfaglig utredning til reguleringsplan. Sammendrag : Graver Eiendom AS v/ Arild Vikan R AP P O R T Kunde: Graver Eiendom AS v/ Arild Vikan Sammendrag : Tiltaket ligger i gul støysone ved de mest utsatte områdene. Fasade på bygg nærmest E39 har overskridelser av ekvivalent - og maksimalt

Detaljer

RAPPORT. Soknes barnehage og boligområde. Støyfaglig utredning for detaljregulering. Sammendrag: Midtre Gauldal kommune ved Bernt Midthjell

RAPPORT. Soknes barnehage og boligområde. Støyfaglig utredning for detaljregulering. Sammendrag: Midtre Gauldal kommune ved Bernt Midthjell RAPPORT Soknes barnehage og boligområde Kunde: Midtre Gauldal kommune ved Bernt Midthjell Sammendrag: Den tidligere militærleiren Soknes i Midtre Gauldal kommune ønskes omregulert til bolig og barnehage.

Detaljer

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien RAPPORT Hegg skole Kunde: L2 Arkitekter AS v/thomas Gevelt Løvdahl Sammendrag: Rundkjøring vil føre til en liten økning i opplevd lydnivå for uteoppholdsområdene til boligene som blir berørt av tiltaket.

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Støyutredning i forbindelse med detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall

Støyutredning i forbindelse med detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall RAPPORT Øren skole og flerbrukshall, Drammen Støyutredning i forbindelse med detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall Kunde: Drammen Eiendom KF v/ Lars Teien Sammendrag: O Alternativ Beregnet støynivå

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Kvislaparken OPPDRAGSNUMMER 10205738 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Svenn Erik Skjemstad Innledning Dette notatet vurderer utendørs støynivå fra veitrafikk

Detaljer

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen RAPPORT Otta nord, reguleringsplan Kunde: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen Sammendrag: Denne rapporten omfatter beregning av støy fra veg- og jernbanetrafikk i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 12. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 01 Revisjonsdato: Atle Stensland

Oppdragsnr: Dato: 12. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 01 Revisjonsdato: Atle Stensland RAPPORT Kunde: Eiendomsgruppen Oslo AS v/ Lorentz Kvalvik Sammendrag: Støybelastning fra vegtrafikkstøy til planlagte boliger på, er beregnet. Resultat viser at fasader vendt mot skjermet gårdsrom mot

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

INNLEDNING.

INNLEDNING. INNHOLD FORORD... 1 INNLEDNING... 3 REGELVERK/GRENSEVERDIER... 4 Utendørs støyforhold... 4 Definisjoner... 4 Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner... 4 FORUTSETNINGER... 5 Trafikktall... 5

Detaljer

FV.285 ASDØLA BRU - STØYVURDERING INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Retningslinje T-1442/ Støynivå innendørs 3

FV.285 ASDØLA BRU - STØYVURDERING INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Retningslinje T-1442/ Støynivå innendørs 3 STATENS VEGVESEN FV.285 ASDØLA BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Forskrifter og grenseverdier 2 2.1

Detaljer

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 MODUM KOMMUNE STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 30. juni Rapportnr: AKU 05 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 30. juni 2017

Oppdragsnr: Dato: 30. juni Rapportnr: AKU 05 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 30. juni 2017 RAPPORT Vøyen Hageby Kunde: AS Naturbetong v/stig Hvinden Sammendrag: Området ligger i gul støysone, slik støysonene er definert i T 1442. Utendørs oppholdsarealer syd for boligblokkene og rundt rekkehusene

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra»

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» RAPPORT Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» FORORD Siv.ing.Rolf Bryhni AS har vært engasjert av Gystad Eiendom AS for å utføre støyvurderinger i forbindelse med regulering av B1 Gystadmyra

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 641 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 0694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 Innledning Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

RAPPORT. Dyrborg, Trondheim. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Trym Eiendom AS ved Morten Fiskvik

RAPPORT. Dyrborg, Trondheim. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Trym Eiendom AS ved Morten Fiskvik RAPPORT Dyrborg, Trondheim Kunde: Trym Eiendom AS ved Morten Fiskvik Sammendrag: Planområdet Dyrborg skal reguleres for nye boliger. Planområdet ligger i gul støysone fra veitrafikk i Byåsveien, samt fra

Detaljer

Oppdragsnr: 15183-01 Dato: 21. juni 2012. Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2012

Oppdragsnr: 15183-01 Dato: 21. juni 2012. Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2012 RAPPORT Løkenåsen Kunde: Siv.Ing Hans P. Brekkan v/ Hans P. Brekkan Sammendrag: Vurderingen bygger på at følgende punkter følges: Det bygges støyvoll med skjerm (høyde topp voll = 5 m over veibane og en

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT KOBOLT EIENDOM AS Støyvurdering, Trondhjemsvegen 4, Gjøvik PROSJEKTNUMMER 28218001 PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV DATO REVIDERT DATO KVALITETSSIKRET AV Tore Sandbakk DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Apeltunvegen 2, Bergen

Apeltunvegen 2, Bergen ARTEC Prosjekt Team AS Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5014636 Dokument nr.: 5014636-rev 3 Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan Revisjon:

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes RAPPORT Sammendrag fra Norefjellsveien mot Norehammaren Område A Hammaren hyttefelt viser at: 3 nye tomter (A1, A3 og A4) har dele av tomten med et støynivå over L den = 55 db. For disse tomtene bør det

Detaljer

Støyutredning FJORDVEIEN, DEL AV GBNR. 44/211 BEISFJORD FUS BARNEHAGE, NARVIK KOMMUNE

Støyutredning FJORDVEIEN, DEL AV GBNR. 44/211 BEISFJORD FUS BARNEHAGE, NARVIK KOMMUNE Støyutredning FJORDVEIEN, DEL AV GBNR. 44/211 BEISFJORD FUS BARNEHAGE, NARVIK KOMMUNE Utført av for Trygge Barnehager AS 7. desember 2018 Sidemannskontroll utført av Kristian E. Meisingset, Lydhør AS,

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

Notat oppsummerer beregninger av utendørs støy samt skjerming av uteplass ved Huseby og Saupstad skoler.

Notat oppsummerer beregninger av utendørs støy samt skjerming av uteplass ved Huseby og Saupstad skoler. NOTAT OPPDRAG Huseby og Saupstad skoler DOKUMENTKODE 417510-RIA-NOT-002 EMNE for planlagt skolebygg TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Rasta Nord, Lørenskog Kunde: AF Gruppen ved Harald Urrang Sammendrag: Det planlegges etablering av nytt boligfelt, Rasta Nord i Lørenskog kommune. Det er angitt i forslag til reguleringsbestemmelsene

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger.

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. INNLEDNING Gnr./bnr. 305/287, 578, 1127 og 1128 i Kirkeveien 129 i Arendal kommune detaljreguleres. Hensikten er å lege til rette for to nye firemannsboliger. Det er en eksisterende enebolig og en nyoppført

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442 Miljødirektoratet

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442 Miljødirektoratet NOTAT OPPDRAG Skibberheia 21 DOKUMENTKODE 10200816 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TRAFO arkitektur AS OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Anette Saxe SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Akustiske definisjoner... 3 3. Krav og retningslinjer... 3 4. Beregningsprogram... 4 5. Beregningssituasjon... 4 5.1 Beregningsgrunnlag... 5 5.2 Beregningsforutsetninger...

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna E6 Helgeland nord Korgen-Bolna Byggeplan Hæhre prosj.nr: Prosj.nr: Dok.nr: N-ST-07 Tittel: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Støyanalyse omregulering parsell 8 Raudfjellfors - Krokstrand Dato: Fra: Til: 20.01.2017

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

NOTAT Støyvurdering mulighetsstudie Nannestad

NOTAT Støyvurdering mulighetsstudie Nannestad Oppdragsgiver: CLEMENS TOMTEUTVIKLING AS Oppdragsnavn: Mulighetsstudie og innspill kommuneplan Nannestad Oppdrag Oppdragsnummer: 9018-01 Utarbeidet av: Stian Ruud Vaktdal Oppdragsleder: Simen Stori Tilgjengelighet:

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer