EUs 8. direktiv (EuroSOX)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUs 8. direktiv (EuroSOX)"

Transkript

1 Frokostseminar 1 EUs 8. direktiv (EuroSOX) Ny lovgivning for compliance, risikostyring og intern kontroll Kersi Porbunderwalla Resources Global Professionals

2 Agenda 2 Corporate governance og compliance Intern kontroll Pause EuroSOX 8. direktiv Implementering av EuroSOX IT-implementering av EuroSOX

3 Agenda 3 Corporate governance og compliance Interessenter internasjonale varianter fordeler og ulemper Intern kontroll Pause EuroSOX 8. direktiv Implementering av EuroSOX Dialog - IT-implementering av EuroSOX

4 Corporate Governance og Compliance 4 Uttrykket compliance er definert som en revisjon for å overvåke virksomhetens juridiske miljø og for å gi råd til styret om resultatet av denne overvåkingen. Governance Risk Compliance Alle forretningsenheter er beheftet med en rekke risikoelementer. Finansielle institusjoner var de første som så fordeler ved compliance aktiviteter. Andre compliance aktiviteter er forebyggelse, rettelsesaktiviteter, støtte ved rettssaker, omorganiseringer og utvikling av prosedyrer.

5 Sikrer selskapet overlevelse og vekst 5 Organisasjon (Viten/Tilfredsstillelse) Markedet og Kunder (Verdi/Tilfredsstillelse) Virksomheten + Vekst/Overleve Rentabel vekst (Målsettinger)

6 Det offentlige sikrer kontroll og stabilitet 6 Det offentlige Miljø + Stabilitet Sosiale forhold Konkurranse og Kapitalmarkeder

7 Selskapet og dets omgivelser 7 Organisasjon (Viten/Tilfredsstillelse) Det offentlige Markedet og Kunder (Verdi/Tilfredsstillelse) Virksomheten + Vekst/Overlevelse Kompleksitet Volatilitet Risiko Miljø + Stabilitet Sosiale forhold Rentabel vekst (Målsettinger) Konkurranse og Kapitalmarkeder

8 Selskapet og omgivelsene i en globalisert verden Complianceregler Organisasjon (Viten/Tilfredsstillelse) Det offentlige Markedet og Kunder (Verdi/Tilfredsstillelse) Virksomheten + Vekst/Overlevelse Kompleksitet Volatelitet Investor Risiko Miljø + Stabilitet Sosiale forhold Rentabel vekst (Målsettinger) Konkurranse og Kapitalmarkeder Produktutvikling og Salg Produksjon 8

9 Non-Compliance i 30 år 1985 National Commission On Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commission) 1991 FDCIA Controls Over Financial Reporting 1977 Foreign Corrupt Practices Act S&L Failure Blue Ribbon Commission. ENRON SOX Compliance Pre SOX Compliance krav. Denne graf illustrerer at SOX og lignende lovgivning ikke utelukkende var resultat av alle finansskandalene fra omkring århundreskiftet. Det fantes en rekke lover og regler fra midten av 1970-årene som krevde at virksomheter - hovedsakelig de børsnoterte - oppfylte den Compliancelovgivning som da fantes. Dette var gjennomført med varierende grad av suksess. Kilde:www.EuroSOX.dk/The EuroSOX Institute. 9

10 Compliance internasjonale varianter Revisjon og Regnskap Turnbull Guidance (Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code) England Sarbanes-Oxley (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) USA Ontario Securities Commission, Multi-Lateral Instrument Canada ASX 10 (Principles of Good Corporate Governance) Australia OECD Principles EU JSOX (The Financial Instruments and Exchange Law) Japan EuroSOX (8. direktiv) EU COSO I+II Global Banksektoren BASEL II (The International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, G10) Global MiFID (Markets in Financial Investments Directive) EU Helsesektoren HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) USA FDA Global Offentlig sektor OMB A-123 (Office of Management and Budget) USA IT-sektoren COBIT Global 10

11 Fordeler: Investorer verdsetter god corporate governance 57% av institusjonelle investorer har uttrykt at god corporate governance var avgjørende for hvorvidt de økte eller reduserte sine investeringer i en virksomhet. Opp til 41% (avhengig av hvilket land) av investorer var villige til å betale en overpris (premium) for god governance Ved å bevege seg fra verst til best i corporate governance kan virksomhetene forvente ca % gevinst i forhold til verdsettelse i markedet. Dette utgjør ikke mye omregnet i verdi per aksje, men det utgjør mer enn $1 milliard for en virksomhet med en $10 milliarder markedskapitalisering. Kilde: McKinsey & Co 11

12 Fordeler: God corporate governance gir billigere banklån En undersøkelse av de 300 største europeiske virksomheter (FTSE Eurotop) viser at: Virksomheter med god corporate governance betaler mindre for banklån i forhold til virksomheter med mangelfull corporate governance Virksomheter med sterk corporate governance har lavere omkostninger til finansiering av gjeld, mens virksomheter med forholdsvis lave corporate governance prestasjoner betaler et langt høyere beløp for gjeldsfinansiering. Kilde: ABN AMRO study, September

13 Andre fordeler for virksomheten Styrket kontrollmiljø i virksomheten Forbedret dokumentasjon Større engasjement fra revisjonskomiteer Utforskning av konvergensmuligheter Standardiserte prosesser Redusert kompleksitet Styrkelse av svake ledd Redusert risiko for menneskelige feil Kilde: The Unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley, Harvard Business Review Apr. 2006, S. Wagner & L. Dittmar 13

14 Erfaringer fra USA; Hva koster det? En rekke amerikanske undersøkelser viser at: Compliancekostnadene er flere ganger høyere enn de opprinnelige kostnadene estimert av SEC. Gjennomsnittskostnadene fortsetter å stige. De beløper seg nå til mer enn $10 millioner for 50% av virksomhetene og mellom $6 og $10 millioner for de øvrige 29% av selskapene. De samlede omkostninger for å oppfylle compliancekravene utgjorde ca. 6 milliarder $ i En tredjedel av virksomhetene forventer en stigning de kommende år. Omkostningene er fordelt på følgende nøkkelområder: 42% for egne lønningsomkostninger/ headcount 29% på services som blir outsourcet 28% på teknologi 1% på annet. Kilde: Manager s Guide to Compliance, Anthony Tarantino, Wiley, 2006, Chap

15 Hvordan kan virksomheten få kontroll over kostnadene? 15 Forberede en holistisk tilgang til Risk og Compliance Uttrykke kravene i form av en komplett rekke av serviceytelser som skal gjennomføres Benytte eksisterende teknologi, som er kompatibel i forhold til virksomhetens applikasjoner Utvikle samarbeid mellem CIO, CFO og driftsenhetene Utvikle en løpende Risk- og Compliance tankegang Anerkjennelse av verdier som intern kontroll og intern rapportering har tvunget virksomhetene til å opprette nye stillinger som: Chief Governance eller Compliance Officer Enterprises that choose one-off solutions to each regulatory challenge they face, will spend 10 times more on compliance projects than their counterparts that take an integrated approach. Gartner

16 Agenda Corporate governance og compliance Intern kontroll Kontrollprosesser og kultur Risikovurdering Dokumentasjon og test Utfordringer Pause EuroSOX 8. direktiv Implementering av EuroSOX IT-implementering av EuroSOX 16

17 Definisjon av intern kontrol 17 En prosess: Som iverksettes av selskapets ledelse, styre eller lovgivningen Som skal gi en fornuftig sikring i forbindelse med riktighet og korrekt regnskapsrapportering Som skal sikre at Complianceregler og -normer etterleves

18 Intern kontroll i norske virksomheter Oppsyn; Sikrer gennomføring av målsettinger Kontrollaktiviteter; Mangfoldige kontrollaktiviteter etter behov Kontrollkultur; Kontrollkultur i virksomheten som sikrer effektivitet Oppsyn Information & Kommunikation Kontrollaktiviteter Risikovurdering Kontrollkultur Informasjon & Kommunikasjon: Klar kommunikasjon av relevant og gennomsiktig informasjon/data Risikovurdering: Løpende risikovurdering ilde: COSO Alle fem komponenter må være i kraft for at kontrollene skal være effektive 18

19 Intern kontroll er best practice for finansielle virksomheter 19 Har de store internasjonale investorers oppmerksomhet. Oppfyller de lenge etterlyste krav internasjonalt. Resultatet er SOX 404 / 8. direktiv / J-SOX Flere EU land har valgt å ikke vente til gjennomføring av 8. direktiv i 2008 og har gjennomført særskilt lovgivning f.eks. Loi de Sécurité Financière i Frankrike, Turnbull i England og Bolagsstyrningskoden i Sverige Interessant for norske styrer, ledelser og virksomheter som ønsker å leve opp til internasjonale og ensartede»best practice«standarder

20 Kontrollprosessene PROSESSER Drift PROSESSER Effektiv drift Performance Overskuddsmål Beskytte ressurser Utarbeidelse av pålitelige årsrapporter og ledelsesberetninger Årsrapporter Compliance Overholdelse av gjeldende lover og regler PROSESSER 20

21 Gevinster ved kontrollprosesser Tidligere identifikasjon og forebyggelse av potensielle risikoområder (forretningsmålsettinger gjelder også samarbeidspartnere) Systemutvikling Effektivisering, standardisering og strømlinjeforming av forretningsprosesser Strengere driftsdisiplin, kontroll og dokumentasjon Fordeler når det er endringer i virksomheter (best practice ved vekst) Større fokus på finansielle risiki / kredittvurderinger Trygghet for alle (medarbeidere, styret, investor, myndigheter) Internasjonal kvalitetsstempel Investortillit 21

22 Intern kontroll og risikovurdering er to sider av samme sak 22 En forutsetning for: Å forstå hva risiko egentlig er, å regne ut hvordan vi organiserer oss og tar beslutninger for å minimere risiki og maksimere muligheter

23 De interne kontrollers syklus 23 Vurdering av de finansielle risikis omfang Ledelsesevaluering og sign-off Dokumentasjon og test

24 Risikovurdering av driftsforhold 24 Risikovurdering i forhold til: Forretningsprosesser og strategiske mål Forandringsinitiativer Råvarer Organisasjonsforhold Omkostninger Forpliktelser Nye produkter/utvikling Kvalitet/tilfredse kunder Mislykkede prosjekter

25 Risikovurdering av feil forretningsstrateg 25 Konkurranseforhold Konjunkturer og regionale økonomiske forhold Politiske problemer/regjeringens politikk Teknologiske problemer (antall systemer/gammeldags) Produkterstatning Virksomhetsovertagelse/feilinvestering Evne til å reise kapital Innovasjonsevne

26 Dokumentasjon & Test 26 Ensartet dokumentasjon Dokumentasjon av (sub)prosesser og kontrollpunkter For hvert kontrollpunkt beskrives formål og mulige finansielle risiki Fokus på rollefordeling (Segregation of Duties) og redusering av risiki (Mitigate the Risks) Test Test av definerte kontroller Remediation og re-test Hvis en kontroll dumper ved test - start forfra

27 Ledelsesvurdering & sign-off 27 Ledelsesevaluering Risikovurdering Definere ansvarsfordeling i organisasjonen Sikre eierskap i organisasjonen (Om)definere/(re)vurdere virksomhetens kontrollkultur Sign-off Strømlinjeforme driftsprosedyrer Forbedre IT/data applikasjoner

28 Risikovurdering og kontrollkultur Oppsyn: Prosessen som vurderer kvaliteten av interne kontroller over et tidsrom Kontrollaktiviteter: Prosedyrer som sikrer at tiltak kan håndtere risiki, og at disse gjennomføres med rettidig omhu Kontrollkultur: Gjennomføres uten at det går ut over kreativitet & effektivitet, men skaper trygghet ilde: COSO Oppsyn Informasjon & Kommunikasjon Kontrollaktiviteter Risikovurdering Kontrollkultur Informasjon & Kommunikasjon: Prosessen som sikrer at relevant information identifiseres og kommunikeres rettidig Risikovurdering: Evaluering av interne og eksterne faktorer, som påvirker virksomhetens prestasjoner Alle fem komponenter skal være i kraft for å sikre effektive kontrolller 28

29 Metoder for å måle effektivitet av en virksomhets kontroller Risikovurderinger Intern revisjon Regnskap avstemninger/ Redegjørelser Test Kvartalsvis- eller halvårlige kontrollvurderinger Styre/ Styre/ Ledelse Ledelse Applikasjons- og systemkontroller Proaktive kontroller ITkontroller Ekstern revisjon 29

30 Utfordringer i norske virksomheter 30 Har ledelsen tilstrekkelig kjennskap til virksomhetens driftsprosesser Data til bruk for (styrets) beslutninger Komplekse prosesser og prosedyrer Manglende dokumentasjon/vurdering av interne kontroller Arbeidsfordeling (Segregation of Duties) Strategier og organisasjonsforhold i samspill med endrede krav

31 Utfordringer i norske virksomheter 31 Har finans-/økonomiavdeling tilstrekkelig styr på virksomhetens interne kontroller Utilstrekkelig dokumentasjon Vurdering av interne kontroller avhengighet av regneark revisjonsspor Konsolidering av finansielle data

32 Sammenfatning 32 Realitet Manglende kontroller (fiaskoer). Ledelsen skal sikre troverdig og hurtig rapportering samt effektiv remediation Interne kontroller er en vedvarende prosess Periodiske risikovurderinger Dokumentasjon av kontroller Løpende oppdatering av forandringer i prosesser og kontroller Utførelse av periodiske testprøver Underskuddsrapportering Oppfølging av hjelpetiltak Kvartalsvurderinger og -meldinger

33 Pause 33

34 Agenda 34 Corporate governance og compliance Intern kontroll Pause EuroSOX 8. direktiv Tidsplan Lovgivning Sammenligning med Sarbanes-Oxley Implementering av EuroSOX IT-implementering av EuroSOX

35 Tilbakedatering av aksjeopsjoner Steve Jobs under forhør i USA Apples høyt profilerte CEO, Steve Jobs, ble avhørt i en sak om tilbakedatering av aksjeopsjoner, som ble godkjent til utstedelse på et styremøte som aldri hadde funnet sted. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg ble Steve Jobs avhørt av etterforskere fra det amerikanske justisdepartement i San Francisco i forrige uke. Mellom 1997 og 2002 ble ansatte i Apple samlet tildelt aksjeopsjoner, som var tilbakedaterte, en av dem gikk til Steve Jobs. Topplederen fikk i ,5 mill. aksjer med en rabatt på ca 120 mill. kr. Dette meddelte Apple først aksjonærene i mars 2002 med henvisning til at styret godkjente opsjonene på et ekstraordinært møte i oktober et møte som Apple senere har innrømmet ikke fant sted - uten å gi noen grunn for hvorfor de skulle finne opp et ikke-eksisterende møte, skriver Bloomberg. Det er ikke noe ulovlig i selve det å tilbakedatere aksjeopsjoner, så aksjene kan kjøpes til en tidligere og lavere kurs enn dagskurs. Men det krever at tilbakedateringen blir godkjent på et styremøte og blir meddelt til virksomhetens øvrige aksjonærer, som i siste instans bærer kostnadene ved å selge aksjene til under markedspris. Selv meddelte Steve Jobs og Apple i forrige uke at en undersøkelse internt i virksomheten ikke viste tegn på uregelmessigheter, men at man akter å samarbeide med etterforskerne og svare på deres spørsmål. Kilde: Dagbladet Børsen 23. januar

36 Bonus til direktører Regjeringens Lex-Dyremose stenger for bonusfest Det må bli slutt med at direktører scorer millioner av kroner når et kapitalfond kjøper en dansk virksomhet, slik det skjedde da TDCs Henning Dyremose fikk ca. 100 mill. kr. - inkludert et ukjent beløp for, å bli i en periode. Regjeringen, med skatteminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og ervervsminister Bendt Bendtsen (K) i spissen, innfører en lov som forbyr fondene, forut for en virksomhetsovertakelse, å tilby direktørene store bonuser for å bli etter overtagelsen. "Vi vil sikre at man i en overtakelsesperiode ikke kommer med lukrative tilbud til ledelsen," sa Kristian Jensen. Begrunnelsen for loven er at kapitalfondenes bonusordninger kan skape tvil, om ledere forblir lojale over for aksjonærene. Samtidig langet ministeren ut etter fondenes agerende for å unnslippe betaling i Danmark. "Vi kan ikke leve med kapitalfondenes agerende og selvbetjening for å unndra seg å betale skatt i Danmark," sier skatteminister Kristian Jensen til TV2. Kilde: Dagbladet Børsen 26. januar

37 Prosessen vedr. EUs 8. direktiv (EuroSOX) punktsplan fra den europeiske kommisjon (Corporate Governance) som 8. direktiv Felles vedtagelse i ECOFIN. 16. mars Første utkast til direktivet offentliggjort 21. juni Vedtagelse i Legal Affairs Committee 29. september EU-parlamentet vedtar EuroSOX 11. oktober Politisk enighet om vedtagelse i Rådet 26. april Vedtagelse i Rådet. 24 måneders adopsjon, dvs. i april 2008

38 Tidstabell for implementering av 8. direktiv i medlemslandene : Aksept av kompromissforslag av både parlamentet og rådet. 4K 2005 Godkjennelse av 8. direktiv i 25 medlemsparlamenter. Endelig vedtagelse av 8. direktiv godkjent I det 2K av I henhold til artikkel 53 1 (modifikasjonsforslag fra Parlamentet) ble det vedtatt at omforming til nasjonalt lovverk er 24 måneder. 2K K 2008 Basert på tilgengelige publikasjoner fra EU-parlamentet. Den presise tidstabell blir først kjent når 8. direktiv er godkjent av medlemsstatene i sin endelige versjon. 38

39 Modell for 8. direktiv (forslag) EGAOB Setter revisjonsstandarder Forberedelser til revisjonen Virksomheten Revisorer Det 8. direktiv Etablerer brede retningslinier og bemyndiger EU s medlemsstater Innfører regler Kvartalsvis Opplyser om kontroll og prosedyrer Revisjonen Ingen Årlig Revisjonen Rapporterer status Ja Interne kontroller Årsrapport Rolleadskillelse og ansvar mellem EGAOB, statlige organisasjoner og virksomhetsledelse er under vurdering (selv-regulering?) 39

40 Kapitler og artikler i 8. direktiv (EuroSOX) KAPITTEL Artikkel I EMNE OG DEFINISJONER 1-2 II GODKJENNELSE, UTDANNELSE OG ANNERKJENNELSE 3-14 III REGISTRERING IV ETIKK, UAVHENGIGHET, OBJEKTIVITET, FORTROLIGHET V REVISJONSSTANDARDER OG REVISJONSPÅTEGNING VI KVALITETSSIKRING 29 VII UNDERSØKELSER OG SANKSJONER VIII OFFENTLIG TILSYN OG REGULERINGSAVTALER IX UTNEVNELSE OG AVSKJEDIGELSE X SÆRLIGE BESTEMMELSER. LOVPLIKTIG REVISJON (INTERESSE FOR OFFENTLIGHETEN) XI INTERNASJONALE ASPEKTER XII OVERGANGSBESTEMMELSER

41 Interne kontrollkrav i 8. direktiv 41 Styret er kollektivt ansvarlig for drift, kontroll og opplysninger om det interne kontrollsystem Revisjonsutvalgets funksjon er å overvåke at kontrollaktiviteter utføres Blant revisjonsutvalgets oppgaver inngår å overvåke om virksomhetens interne kontrollsystem fungerer Revisor skal kommunisere rettidig med revisjonsutvalget om vesentlige risiki for virksomheten vesentlige endringer i den interne kontroll

42 SOX 404 relevante emner i 8. direktiv, artikkel Sentrale emner artikkel Revisjonskomité/Audit Committee 1 Effektivitet av interne kontrollsystemer og risikostyringssystemer/effectiveness of internal controls 2b Intern kontroll vedrørende regnskapsavleggelsen/ Internal control over financial reporting 4 Vesentlige mangler/material weakness 4

43 Forskjeller mellom SOX og EuroSOX 43 PCAOB EGAOB COSO Turnbull etc. Regelbasert Prinsippbasert Revisjonskultur IAS/IFRS/IASB Kontrollkultur i amerikanske virksomheter Kontrollkultur i europeiske virksomheter Comply or die Comply or explain

44 Sentrale SOX-provisjoner og nåværende lovgivning i utvalgte EU-land sammenlignet med EuroSOX EuroSOX United Kingdom Germany France Italy Comply or Explain Internal Controls Principle-based approach Mandatory Audit Partner Rotation Audit Team member joins the Client Independent and Expertise requirement Audit Committee Auditor as Board member Higher degree/more strict requirements Lesser degree/less strict requirements More or less equal 44

45 EuroSOX utfordringer Har ledelsen tilstrekkelig kjennskap til virksomhetens driftsprosesser? Aktuelle utviklingstendenser og data til bruk for styrets beslutninger Komplekse prosesser og prosedyrer Manglende dokumentasjon og vurdering av interne kontroller Arbeidsfordeling (Segregation of Duties) Strategier og organisasjonsforhold i samspill med endrede krav Har finansfolk tilstrekkelig styr på virksomhetens interne kontroller? Utilstrekkelig dokumentasjon Vurdering av interne kontroller avhengighet av regneark revisjonsspor Konsolidering av finansielle data 45

46 Agenda 46 Corporate governance og compliance Intern kontroll Pause EuroSOX 8. direktiv Implementering av EuroSOX IT-implementering av EuroSOX

47 Kontrollaktiviteter har flere lag Dokumentasjon av relevante prosesser. Prosessene er analysert og risiki identifisert. Kravene for infrastrukturen er vurdert og dokumentert. Prosesser Infrastruktur COSO COBIT Den samlede IT- integritet og sikkerhet er vurdert, analysert og kontrollert. Applikasjoner Er det etablere klar rolle- og ansvarsfordeling (Segregation of Duties). Ejerskap. Organisasjon Alle fire komponenter skal være testet, for at kontrolller er effektive 47

48 Overblikksmetoden (1/3) Omfang Viktighet/ signifikans Risikovurdering Årsrapport Årsrapport Risikovurdering Risikovurdering Signifikante konti Signifikante prosesser Årsrapport elementer fokus/assertions Divisioner og enheter i fokus Prosesser i fokus Dokumentere arbeidsbeskrivelser Kvantitative og kvalitative vurderinger 48

49 Overblikksmetoden (2/3) 49 Evaluere kontrolldesign Evaluere kontrolldesign og testkontroller Årsrapport /Assertions Signifikante kontroller Test kontroller Dokumentasjon/ Utførelse

50 Overblikksmetoden (3/3) 50 Test Utvikle Forbedre Re-test Identifisere Identifisere Rapportere Rette Vurdere kontrollenes effektivitet og avrapportere Dokumentasjon

51 Utfordringer ved proaktiv risikoledelse 51 Økt innsikt og ansvarlighet på tvers av organisasjonen Overholdelse av prosedyrer og regler på transaksjonsnivå. Forbedring av datakvalitet Økt synlighet i avdelingenes prestasjoner og resultat Forbedrede reaksjonsmønstre i forhold til forandringer i markedssituasjonen Bedre samarbeide på tvers av organisasjonen Minkede omkostninger for intern og ekstern revisjon Bedre styring av de IT-funksjoner som er kjernen i forretningsdrift Større fokus på compliance-relaterte aktiviteter som en daglig funksjon

52 Hvordan 52 Robust prosjektledelse Atskillelse av arbeidsoppgaver og klart definerte roller Kontrollpunkter i alle prosesser etableres og utføres Standardisert, ensartet dokumentasjon og testprosedyrer Eierskap med ansvarlighet Automatisering av kontroller Ledelsen skal dokumentere at kontroll og tiltak som minsker risiki er gjennomført

53 Erfaringer 53 Forhold som skal overveies FØR en EuroSOX/SOX implementering Feildimensjonering av hele oppgaven Dokumentasjonsfasen er tidkrevende Overdrevent komplekse kontrollstrukturer Utføring av tester er ikke standard Overdreven implementeringsiver Manglende oppgaveforståelse hos team Overtakelse av ansvaret etter implementering

54 Agenda 54 Corporate governance og compliance Intern kontroll Pause EuroSOX 8. direktiv Implementering av EuroSOX IT-implementering av EuroSOX

55 Motivasjon for å automatisere dokumentasjon og tester Standardisering En analyse fra Ernst & Young viser at det er en kraftig korrelation mellom antall interne kontroller og compliancekostnader, slik at det gir mening i å strebe etter å innføre verktøy som kan facilitere standardiseringen (ensartetheten) av dokumentasjon og tester Tilgengelighet av IT-løsninger Gartner estimerer at det er minst 75 forskjellige IT-løsninger på markedet fra simple databaseløsninger til komplette serverløsninger Kilder: Manager s Guide to Compliance, Anthony Tarantino, Wiley, 2006, Chap. 30. Emerging Trends in Internal Controls Fourth Survey and Industry Inseghts, Ernst & Young, September How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404, Michael Ramos, Wiley, PCAOB Release No (May 16, 2005) og Release No (November 30, 2005). 55

56 Compliance Intelligence 56 Forbli i compliance på tross av dynamiske forretningsprosesser som krever nye prosessdiagrammer, kontrollpunkter, narratives og tester: Compliance krever : samarbeide et dokumenthåndteringssystem et records håndteringssystem sikkerhet for at det dannes revisjonsspor utsendelse av notifikations s for å overholde deadlines business intelligence verktøy for å overvåke effektiviteten

57 Milliarder gjemt i børselite 57 De 32 største danske børsnoterte virksomhetene har bundet over 50 mill. kr. for mye i arbeidskapital. Massiv likviditetsgevinst i forbindelse med innføring av Intern Kontroll, EuroSOX, Corporate Governance, m.m. Bedre avrapportering av kreditorer og debitorer Avslører unødvendig bunden kapital i for store lagre Kredittkontroll avslører utestående hos kunder, innen de blir foreldet For hurtig betalte regninger avsløres gjennom kreditorkontroll Virksomheter burde allerede nå gjennomgå sine interne kontroller i forbindelse med innføring av EuroSOX i 2008 og ta de umiddelbare gevinster allerede nå. Kilde: Hacket-Rel (Internasjonalt Konsulenthus)

58 Implementering av 8. direktiv i norsk lovgivning 58 Fastsettelse av revisjonsstandarder på EU-nivå Forventes først og fremst å berøre selskaper av allmenn interesse (børsnoterte selskaper, finansieringsselskaper, mv.) Kredittilsynet har fått i oppdrag å gjennomgå norsk lovgivning og foreslå nødvendig lovrevisjon ut fra direktivet innen Høring høsten 2007 Implementering innen

59 Kontakt ved spørsmå 59

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer