Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet."

Transkript

1 MoT'r'A'r?fi Fylkesmannen i Nord-Trøndelag l 9 JUN 2015 Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma "~._.. à_; Steinkjer kommune Våf dato: Våf fbf.2 Postboks 2530 ~ Steinkjer Deres dato: Deres ref.: Oversendelse av endelig tilsynsrapport Steinkjer kommunes forvaltning av introduksjonsloven 4 annet Iedd Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varslet tilsyn med Steinkjer kommune i brev av med pålegg om â innsende redegjørelse med henvisning til relevant dokumentasjon innen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ikke avdekket lovbrudd i tilsynet med Steinkjer kommune. Våre observasjoner og vurderinger framgår av den vedlagte tilsynsrapporten. Vi påpeker at våre konklusjoner bygger på et konkret kildemateriale og samtaler med utvalgte ansatte i Steinkjer kommune og bare tar utgangspunkt i status på det tidspunktet rapporten er datert. Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet. Med hilsen Knut Olav Dypvik (e.f.) Assisterende utdanningsdirektør Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Margareth Halle Rådgiver Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. Vedlegg: 1 Endelig tilsynsrapport Steinkjer kommunes forvaltning av introduksjonsloven 4 annet ledd Om deltakeme får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 2600 Statens hus Strandveien Margareth Halle 7734 Steinkjer Org.nr.:

2 Steinkjer kommune v/ Rådmann 7500 Steinkjer L n KOMMUNENS; FORVALTNINGA í INTRODUKSJONSLQVEN T J Om deitakerne får et introduksjonsprdy helårlig og på fulltid. i 1

3 lnnholdsfortegnelse 1Sammendrag Tema og formål Gjennomføring Avdekkede lovbrudd Status på rapporten og veien videre Om tilsynet med Steinkjer kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens forvaltning av introduksjonsloven Tema for tilsynet Gjennomføringen av tilsynet Den endelige tilsynsrapport Tilsynet Introduksjonsprogrammet er helârlig, jf. 4 andre ledd Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon S Inntoduksjonsprogrammet er på fulltid, jf. 4 andre Iedd Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannens tilsynsgruppe: Margareth Halle og Tore Haugnes Kontaktperson I kommunen: Gerd Thorshaug 2

4 Kommunen vil motta et brev fra Fylkesmannen om at tilsynet anses som avsluttet sammen med Endelig tilsynsrapport. 2 Om tilsynet med Steinkjer kommune. Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter kapitlene 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Reglene i kommuneloven kapittel 10 A gjelder for tilsyn etter første ledd. 2.1 Tema for tilsynet Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning av introduksjonsloven, 2 til 6, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til disse paragrafene. Tema for det nasjonale tilsynet i perioden er «Om deltakeme får et introduksjonsprogram som er helárlig og på fulltid». I embetsoppdrag 47.5 fra Bame-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Fylkesmennene går det fram at tilsynstema bestemmes av IMDI. Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelser og tolkinger av disse. Fylkesmannen har gjennom tilsynet undersøkt om: Introduksjonsprogrammet er helárlig og pà fulltid, jf. 4 andre ledd Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelser og tolkninger av disse. 2.2 Gjennomføringen av tilsynet Tilsynet ble åpnet gjennom brev av Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Under møtet med kommunen ble kommunen bedt om å ha følgende dokumentasjon tilgjengelig for Fylkesmannen til gjennomsyn: - Organisasjonskart som viser kommunens arbeid med introduksjonsloven. - Skriftlige rutiner som gjelder helárlig og pà fulltid. - Norskopplæringens skole- og ferieplan. - Dokumentasjon som viser deltakernes daglige og ukentlige programtid når de er i opplæringstiltak. - Innhold og omfang i programmet i skolens ferie- og fridager som er utover en ferie på 25 virkedager. - Andre enkeltvedtak,for eksempel opphør av program, forlenget program, vesentlige endringer av IP. - Alle journalnotater. - lndividuell(e) plan(er) - Kartlegginger. - Timeplaner for opplæringstiltak. - Programmets daglige og ukentlige arbeidstid ved spráktrening og arbeidspraksis. Herunder kommunens opplegg for kontroll av fulltid. - Frammøtelister for perioden

5 1 Sammendrag 0 O O O Tema og formål lntroduksjonsloven har som hensikt å sørge for at deltakeme blir aktive yrkesutøvere og samfunnsborgere og at de blir økonomisk selvstendige. For deltakeme kan brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser som er i strid med lovens målsetting. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning og arbeid. Forsinkelser kan føre til at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig. Tilsynet skal bidra til etterlevelse av loven som et bidrag til kommunens arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter tilsyn med Steinkjer kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. introduksjonsloven 3 om kommunens ansvar. Tema for tilsynet er 4 annet ledd om at programmet skal være helárlig og på fulltid. Gjennomføring Vi ba i varselet kommunen om å sende oss en redegjørelse med henvisning til dokumentasjon for hvert enkelt pkt. i de spørsmål vi hadde sendt ut pà forhånd. Grunnlaget for Fylkesmannens tilsyn er vurdering av redegjørelsen, opplysninger som foreligger i Nasjonalt introduksjonsregister, samtaler med representanter fra kommunen og annen dokumentasjon Fylkesmannen har hatt tilgang til. Kommunens representanter kunne under gjennomgang av redegjørelsen, som var tilnænnet lik kontrollspørsmålene for tilsynet. vise fram dokumentasjon som underbygget de spørsmålene vi ønsket svar på. Gjennomføring av tilsynet o Formøte med flere kommuner hvor også Steinkjer kommune var representert Skriftlig varsel fra Fylkesmannen om tilsyn i brev av Mottak av dokumentasjon fra kommunen ved brev av Møte med kommunen Utsendelse av Endelig tilsynsrapport uke 25. Publiseres på Fylkesmannens hjemmeside uke 26. Avdekkede lovbrudd Det ble ikke avdekket lovbrudd på de kontrollerte temaene under tilsynet. Steinkjer kommune gir et introduksjonsprogram som er helárlig og på fulltid ut fra de opplysninger og informasjon som Fylkesmannen er blitt kjent med gjennom tilsynet. Status på rapporten og veien videre Rapporten er endelig. Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av kommunen. Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på det temaet som er valgt: Om deltakeme får et introduksjonsprogram som er helárlig og pà fulltid. 3

6 Vi ba kommunen på forhånd gjøre klar og vise oss inntil 15 deltakerrnapper ut fra følgende kriterier. - En person som ikke makter á følge introduksjonsprogrammet - En person som har forkortet introduksjonsprogram, etter egen avtale (jf. 7) - En person som har introduksjonsprogrammet ut over 2 år - En person som p.t. har sprákpraksis - En person som har ulike egenaktiviteter som en del av programmet Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på ovemevnte skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra samtaler vi hadde Endelig tilsynsrapport Tilsynet er basert på gjennomgang av et utvalg deltakermapper, redeørelse fra kommunen, fremlagt dokumentasjon og samtaler. Derfor er konklusjonene i rapporten bare et uttrykk for hva man har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Rapporten sler heller ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. Begrep og avklaringer Lovbrudd/pålegg som er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Lovbrudd/pålegg skal rettes så raskt dette lar seg gjøre. Undervisningstime hvor 45 minutter undervisning skal telles som 75 minutter, íberegnet egenaktivitet og pauser, når all undervisning er etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Gjelder også andre opplæringstiltak som stiller krav til forberedelser og etterarbeid som tiltak etter opplæringsloven og språkpraksis. Programtid er tiden som framgår av en timeplan eller ukeplan. Studíedager kan brukes kun som en del av programtiden dersom det et gjort avtale med kommunen og deltaker. Avspasering kan brukes når det er etablert som en struktur, med lengre programtid i en periode, for å avspasere på inneklemtdager og jul-, vinter- og høstferien Pauser står kommunen står fritt å organisere, forutsatt likebehandling og forutberegnelighet for deltakerne 3. Tilsynet Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir i 23 Fylkesmannen hjemmel til à føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med: o introduksjonsprogram ( 2-7) o introduksjonsstønad ( 8-16) o opplæring i norsk og samfunnskunnskap ( 17-20) o nasjonalt introduksjonsregister - NIR ( 25 tredje og fjerde ledd) Tilsynet omfatter også forskrifter knyttet til disse lovbestemmelsene. Forholdet til kommuneloven Introduksjonsloven 23 sier at reglene i kommunelovens kapittel 10A gjelder for Fylkesmannens tilsyn. 5

7 Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift. Før det gis pålegg, skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. Fylkesmannen skal også ha vurdert virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet før det fattes vedtak om pålegg. Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter à sørge for at tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift. Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven 60b. Under besøket fikk Fylkesmannen informasjon og hadde samtaler med representanter fra voksenopplæringen ved Gerd Thorshaug og flyktningetjenesten ved Else Landsem. På àpningsmøtet samme dag møtte i tillegg rådmann Torunn Austheim, leder for Avdeling for samfunnsutvikling, Gunvor Aursjø, samt leder for avdeling for Oppvekst, Elisabeth Jonassen. Organisering av kommunens arbeid Steinkjer kommune organiserer lntroduksjonsordningen ved at Flyktningetjenesten har ansvar for introduksjonsprogrammet med samfunnsinfonnasjon, gym og program i skolens ferier der introduksjonsdeltakeme ikke har ferie. Voksenopplæringen har ansvar for norskopplæringen, utdanningskurs, arbeidslivsunnskap, 50-timers samfunnskunnskap og grunnskole for voksne. Tjenestene samarbeider om sprákpraksis og arbeidspraksis og de viser til bruk av en rekke eksteme tjenester i tilbudet. Det er ukentlige møter mellom leder i flyktningetjenesten og leder for voksenopplæringen. Videre er det rutine for månedlige møter mellom ansatte i flyktningetjenesten og ansatte i Voksenopplæringa. Det samarbeides om individuell oppfølging av programdeltakeme, med trekantsamtaler (deltaker, programràdgiver og lærer) to ganger per år. Det vises også til andre samarbeidsrutiner som sikrer kontinuitet og tilpasning for deltakeme. Kommuneledelse og politisk ledelse informeres årlig om status i bosettingsarbeidet generelt og lntroduksjonsordningen spesielt. Kommuneledelse og politisk nivå holdes orientert om arbeidet med lntroduksjonsordningen ved at det gjennomføres kvartalsvis awiksrapportering, årlige ledersamtaler, og at resultat fra introduksjonsprogrammet rapporteres fra flyktningetjenesten og oppover i systemet. Det ble vist til at det fra politisk nivå blir etterspurt redegjørelse, bosettingsresultat, tiltak og resultater blant annet gjennom kvalitetsmeldingen. Kommunen opplyser á ha møter med IMDI hadde Steinkjer kommune innbyggere hvorav 1267 (5,9 %) er innvandrere, eller norskfødte med innvandrerforeldre. 6

8 Regjeringens måltall for deltakeme i introduksjonsprogrammet er at etter endt introduksjonsprogram skal 55 %.være over i arbeid og utdanning. Steinkjer kommune hadde i 2012 en måloppnåelse på 62 %, 2013 på 81 % og i 2014 på 58 % (fra Tall og fakta om bosetting i Nord- Trøndelag). 4. Introduksjonsprogrammet er helårlig, jf. 4 andre ledd 4.1 Rettslige krav Introduksjonsprogrammet skal være helårlig Nærmere beskrivelse av lovkravene til «helàriig» er gitt pà s. 25 i Rundskriv Q-20/ Fylkesmannens undersøkelser Steinkjer kommune skriver i sin redegjørelse: «Norsk og samfunnskunnskap 38 ukeri áret. 50- timerskurs gjennomføres i høstferien og vinterferien. 25 x 2 timer fordelt på høst- og vinterferie. Høstferieuka, vinterferieuka og skolens planleggingsdager samt fridager inngår i de 47 ukene. I tillegg kommer dager før og etter deltakemes sommerferie. Dette skal til sammen utgjøre 47 uker i áret». Videre vises det i redegjørelsen til en rekke tiltak som tilbys i skolens ferier og fridager hvor flyktningetjenesten er ansvarlig. Dokumentasjon som legges til grunn: Redegjørelse, organisasjonskart, skolerute. timeplaner, ferieoversikt og registreringer for oppmøte samt «timelister» som også ble ført i NIR. Saksmappene for 15 deltakere med enkeltvedtak ved tildeling intro, opphør intro, evtgforlenget program, IKP og endring av lkp, joumalnotater, kartlegginger og timelister. Fylkesmannen fikk fremlagt saksmapper til introduksjonsdeltakere fra flyktningetjenesten og mapper fra Voksenopplæringen på de samme deltakeme. Når det gjelder à gi et introduksjonsprogram som er helårlig, viser kommunen til at deltakeme i introduksjonsprogrammet har 25 virkedager ferie og et program på 47 uker i året. Dette kommer fram gjennom skoleruta, ukentlig infomiasjonsprogram og sommerprogram. Ellers viser kommunen til timeliste for introduksjonsprogrammet, avtale om språkpraksis, arbeidspraksis, program for jul/nyttår, vinter, påske og høst mm. Skoleruta viser at deltakeme får fri alle årets bevegelige hellig- og fridager. Deltakeme har fire uker felles ferie på sommeren. Den femte ferie uka fordeles på dagene i mellomjula og i skolens hst og vinterferie. Ferieplaner blir hengt opp på infonnasjonstavlen og deles ut i forbindelse med ukeplanene. De legges også inn i kalender i Visma. Fridager registreres også der. Når det gjelder deltakere som ikke tilhører den norske kirke, får disse etter søknad fri inntil to virkedager hvert kalenderàr i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Deltakeme søker permisjon minst 14 virkedager før de skal ha fri. Det er utarbeidet et eget skjema for dette. Søknadene blir lagt i deltakemrappene. 7

9 Avslag er gitt i de tilfeller da deltakeme ikke søkte innen fristen, eller at de hadde brukt opp sine to dager. Programmene er tilpasset deltakeme i individuell plan ut fra kartlegginger og bl.a. trekantsamtaler, individuell kartlegging, individuell kvalifiseringsplan og individuell opplæringsplan. Dette finnes ide enkeltes mapper. 4.3 Fylkesmannens vurderinger Gjennom introduksjonsprogrammet skal nyankomne innvandre bli kjent med det norske samfunnet og reglene i arbeidslivet. Dette skal bidra til à lette overgangen til arbeidslivet. Som følge av dette er det arbeidslivets regler som gjelder ved vurdering om introduksjonsprogrammet er helåriig og på fulltid. Deltakeme i programmet skal oppleve at programmet er mest mulig likt deltakelse i arbeidslivet. I redegjørelsen viser Steinkjer kommune til at de gir et helàrlig tilbud til deltakeme i introduksjonsprogrammet. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er lagt til Voksenopplæringen og følger _ kommunens skolerute. Flyktningetjenesten har det øvrige ansvaret og legger til rette I samarbeid med flere andre aktører. Planene viser at deltakeme følger skoleåret. Kommunen har en oversiktlig plan over ferie og fridager. Et helåriig program skal innebære kun fem ukers ferie. Planene gir forutsigbarhet for deltakeme i introduksjonsprogrammet. Ved en gjennomgang av kommunens redegjørelse i samarbeid med representantene fra Steinkjer kommune, ble all relevant dokumentasjon gjort tilgjengelig for Fylkesmannen. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Steinkjer kommune tilbyr deltageme et introduksjonsprogram som er helàrlig. 5. Introduksjonsprogrammet er på fulltid, jf. 4 andre ledd 5.1 Rettslige krav Introduksjonsprogrammet skal være på fulltid Nænnere beskrivelse av lovkravene til «fulltid» er gitt i Rundskriv Q-20/ Fylkesmannens undersøkelser Deltakeme i programmet gis et tilbud tilpasset den enkelte slik at de får et kvalifiseringstilbud på fulltid gjennom individuell kartlegging, individuell kvalifiseringsplan, individuell opplæring og et felles informasjonsprogram. Voksenopplæringen er tilbyder av ulike opplænngstiltak, og kan tilby ulike opplæringstilbud gjennom dialog mellom deltaker, programrådgiver og skole. Kommunen viser også til at de endrer programmet ved behov for ä ivareta krevet om 8

10 fulltid dersom det er behov for det. Trekantsamtaler og ukentlige timelister vil gir et grunnlag for eventuelle endringer. Kommunen skriver i redegjørelsen at det tilstrebes hele dager med 6 timer med 45 minutters undervisning, tellende 75 minutter. Fra kl. 8:30 til kl.14:15. Dagen forlenges med andre tiltak i introduksjonsprogrammet mellom kl.14:15 og 15:30. Tre dager per uke er det undervisning på skolen og to dager per uke er det praksis for deltakeme i programmet. Her følger deltakeme arbeidsplassens rutiner med oppmøte og pauser. Alt registreres på timelista. I starten har de fleste elevene fem dager med undervisning pà skolen. Antall timer undervisning og praksis dokumenteres i Ekasys. Vedtak på praksis dokumenteres i Visma. Når det gjelder andre tiltak, så har deltakerne kroppsøving, leksehjelp, samfunnsinforrnasjon og helsekurs mm. Alle tellende som 60 minutter. Tiltak kan organiseres bolkevis for de ulike gruppene som per tiden er deltakere i programmet. Kommunen viser i redegjørelsen til hvordan opplæringstiltakene og de andre tiltakene i introduksjonsprogrammet organiseres ved å vise til timeplanen. Når det gjelder språk og arbeidspraksis viser kommunen til avtaler som er gjort med de ulike arbeidsplasser. Målsetting er å praktisere norsk, få kjennskap til norsk arbeidsliv og få et innblikk i mulig fremtidig yrke i Norge. Kommunen har rutiner pà, gjennom avtaler, når deltakeme er i språkpraksis og arbeidspraksis for à sikre at deltakeme da har totalt 37,5 timers uke. De fleste deltakeme var i sprâkpraksis. Lærere, andre aktører i programmet og deltakeren selv kvitterer ut for oppmøte/deltakelse i undervisning og i praksis. Dersom planlagt oppfølging av den enkeltes plan for måneden ikke følges, og kravet til fulltid ikke overholdes, blir det trekk i stønad. Mànedsplaner/timelister blir lagt ved den individuelle planen. Fravær registreres i fraværsdagbok, Ekasys og på timelista; «gulskjema». Deltakere i programmet deltar i og medvirker til organisering av egenaktivitet gjennom samtale og veiledning med programràdgiver i utarbeidelse av kvalifiseringsplan, ved deltakelse i infonnasjonsprogram, gjennom trekantsamtaler med programràdgiver/lærer knyttet til opplæringstiltak og gjennom løpende tilbakemelding til programràdgiver i forhold til relevans for kvalifiseringsplan. Kommunen legger til rette og tilpasser for at deltakere skal kunne delta i programmet ved bl.a. å organisere transport til og fra introduksjonsprogrammet for deltakere med helseproblemer. I redegjørelsen skriver kommunen at det dersom oppstår behov for endring av innholdet i programmet, gjøres dette i en vurdering sammen med deltakeren og andre aktuelle parter. Tilpasninger kan bli vedtatt i et slikt møte. Det 9

11 kan skyldes avklaringer av helse og funksjonsnivå som kan føre til at trening og behandling kan legges inn som deler av programmet Fylkesmannens vurderinger Et fulltidsprogram skal bestå av 37,5 timer pr. uke når det ikke kreves forberedelser eller etterarbeid. Program som stiller betydelig krav til egenaktivitet skal være 30 timer per uke. Spennet mellom 37,5 og 30 timer pr uke gir et visst rom for skjønn. Disse skjønnsmessige vurderingene automatiseres ved at tid til egenaktivitet og pauser iberegnes automatisk ved at en undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter. Dette gjelder all undervisning etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Andre tiltak som stiller krav til forberedelser og etterarbeid, som tiltak etter opplæringsloven og språkpraksis, kan telle 75 minutter. Dokumentasjonen vi fikk tilgang til under besøket og de samtalene vi hadde, bekrefter at deltakeme får et tilbud som er på fulltid. Ved à ha undervisning i seks timer tellende som 75 minutter tre dageri uka, gir det en undervisningstid på 75 minutter x 16 timer = 1200 minutter. Med språkpraksis og andre introtiltak med til sammen 1050 minutter gir det en tilstedeværelsestid tilsvarende på 2250 minutter som utgjør 37, 5 timer per uke. Ved gjennomgang av de mappene vi ønsket à ha tilgang til fikk vi bekreftelse på den enkelte deltakers programtid og programmál gjennom planer for den enkelte som også viste til oppmøte, fravær og eventuelle permisjoner. Kommunen viste å ha gode systemer for og god oversikt og kontroll på den enkelte deltakers tilbud og aktiviteter. Den enkelte deltaker synes å ha en god anledning til selv å ha medvirkning, innsikt og påvirkning på eget program. Gjennom bl.a. trekantsamtaler med flyktningetjenesten, kontaktlærer/rådgiver ved Voksenopplæringen og deltakeren i programmet selv - noe vi også kunne se i deltakennappene vi hadde tilgang til. Kommunen påpeker og dokumenterer at de for en av gruppene som deltar i introduksjonsprogrammet ikke hadde ressurser til å skaffe et fullstendig program på 37,5 timer per uke over en gitt periode. Dette skyldtes nedleggelse av Hero mottak, noe som blant annet førte til en reduksjon i staben på Voksenopplæringen på 5,5 årsverk. Kommunen mener at de nå har kontroll på situasjonen, og klarer å gi deltakeme et tilbud som er innenfor de retningslinjer og krav i lntroduksjonsloven. Fylkesmannen vurderer dette awiket som en svært spesiell situasjon, som ikke avspeiler svikt i dagens rutiner eller systemer. Og når kommunen kan vise til at de på nåværende tidspunkt kan håndtere dette, tar vi det til etterretning. Et heldagsprogram kan innholdet både norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet som kan defineres som tiltak for forberedelse til arbeidslivet. 10

12

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt...

Detaljer

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN ERFARINGER FRA FYLKESMENNENES TILSYN Introduksjonsordningen 10 år konferanse Bergen okt. 2014 Johan Sverre Rivertz Fylkesmannen i Hordaland 1 Om fylkesmannens tilsyn Tilsynshjemmel

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Flesberg kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårs introduksjonsprogram på full tid Malvik kommune 10. februar 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Leirfjord kommune 15. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Steinkjer kommune v/ Rådmann 7600 Steinkjer ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Steinkjer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Hemne kommune 22. desember 2016 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel for Fylkesmannens

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nærøy kommune v/ Rådmann 7970 Kolvereid ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Nærøy kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Hvaler kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Stange kommune

Detaljer

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3 Side 1 TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Siljan kommune April 2014 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid MANDAL KOMMUNE FEBRUAR 2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel

Detaljer

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Nytt rundskriv - NB! Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Gol kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen, 25. januar

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid SØGNE KOMMUNE NOVEMBER 2015 1 Innhold 1. Innledning.3 2.

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon - Notat skrevet 19.5.2015 med svar på Fylkesmannens videre spørsmål til avklaring - Oversendelsesbrev datert 27.3.2015 - Kommunens redegjørelse for organisering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Alta kommune 14. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning........3

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Øvre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Ski kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Rakkestad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper...

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Nedre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Sauherad kommune September 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nord-Odal kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Sør-Varanger kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Moss kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4 Om

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT.

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Detaljer

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Tilsynsinstruks 2013-2015 Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 0 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven...

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Sande kommune

Rapport fra tilsyn med Sande kommune Rapport fra tilsyn med Sande kommune Februar - juli 2014 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3 1.2 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Halden kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune

Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Arkivnr. 2016/533 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Innhold 1. Innledning...3 Formålet med tilsynet...3

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Vadsø kommune 1 Innhold 1. Innledning... 4 Formålet med

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune 24. juli 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Marker kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid Randaberg kommune Mars 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 a. Formålet med tilsynet... 3 b. Fylkesmannens tilsynshjemmel...

Detaljer

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Skedsmo kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Sør-Varanger kommune 16. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Tema for det skriftlige tilsynet: Om Sunndal kommune gir deltakerne et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Ephorte nr. 2013/5381 Molde, 16.12.2013 Tilsynsgruppe:

Detaljer

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Erfaringsutveksling etter tilsyn 2013-14 Nettverksmøte for kommuner og NAV, november 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune

Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune Arkivnr. 2016/534 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Trondheim kommune 15. januar 2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med

Endelig rapport fra tilsyn med Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune te Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune Tilsynstema: Gis det introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 7.6.2016 Sak nr. 2015/6607 Tilsynsleder: rådgiver Nicolai Støren 1

Detaljer

Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig

Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Hammerfest kommune 25.06.15 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Nordkapp kommune 20.01.2017 1 Innhold FYLKESMANNEN

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 15.09.2014 Sak nr. 2014/1931 Tilsynsleder: Seniorrådgiver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vikna kommune v/ Rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 Rørvik ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med

Endelig rapport fra tilsyn med Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN 2013-15 Regelverksamling 28.8.2013 1 Viktige utviklingstrekk Styring av offentlig sektor Mål- og resultatstyring Desentralisering og

Detaljer

Velkommen til faglig forum

Velkommen til faglig forum Velkommen til faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Tirsdag 28.februar 2017 Dagens program Kl. 09.00-11.30 Velkommen Kombinasjonsklasser i Østfold - status og samarbeid

Detaljer

IDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid»

IDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid» Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS 2013-2016 Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid» Statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av: Lov om introduksjonsordning

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Introduksjonsloven Statlig tilsyn Fylkesmannstilsyn Loven Bakgrunnen og formålet for tilsynet Innføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN. Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid.

TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN. Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Verdal kommune 10.9. 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema. Nicolai Støren jurist, rådgiver

Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema. Nicolai Støren jurist, rådgiver Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema Nicolai Støren jurist, rådgiver Gjennomgang av: Nytt om regelverk Fastsettelse av nytt tilsynstema Hjemmelsgrunnlag Tilsynsinstruks Nytt om regelverk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Meråker kommune 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

/

/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15-02802 15/3013-20.10.2015 Svar på spørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn

Detaljer

2 E 204. Oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannens tilsyn med Kvæfjord kommunes forvaltning av introduksjonsloven

2 E 204. Oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannens tilsyn med Kvæfjord kommunes forvaltning av introduksjonsloven Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni is Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Sølvi Melum 77 64 20 56 12.12.2014 2014/3895-6 632.4 Deres dato Deres ret 25.1 neltill--------- 20141693 Kvæljord

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Metodehåndbok Tilsyn med kommunenes forvaltning av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Innhold 1. Innledning... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel Forholdet til kommuneloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 28. august 2013 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 2 Hva er formålet? 1 3 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og

Detaljer

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20. Vestvågøy kommune

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20. Vestvågøy kommune Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20 Vestvågøy kommune Tilsynet ble gjennomført den 17.01.2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer