US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011-2013"

Transkript

1 US-SAK NR: 158/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR US-sak 158/2010 Sakens tittel: Handlingsplan for rekruttering av kvinner Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Handlingsplan for rekruttering av kvinner Forslag til vedtak Handlingsplan for rekruttering av kvinner vedtas Ås, Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør

2 2 a) Saksfremlegg Sammendrag UMB ønsker å unngå alle former for diskriminering som kan ha utgangspunkt i kjønn, alder, etnisitet eller lignende. Likestillingsbegrepet som blir brukt i denne handlingsplanen retter seg mot å bedre kjønnsbalansen ved UMB og har ikke fokus på det utvidete likestillingsbegrep. For å tydeliggjøre at denne planen handler om kjønnslikestilling har den nye handlingsplanen blitt kalt handlingsplan for å rekruttere kvinner En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger. I Strategi har UMB satt følgende mål for kommende periode: øke andelen kvinner blant de fast vitenskapelige ansatte Dette målet krever at UMB rekrutterer flere kvinnelige forskere til faste, vitenskapelige stillinger, samt at flere kvinner kvalifiserer seg til professor. Den nye handlingsplanen for fokuserer på tiltak som kan bidra til å øke rekruttering av kvinnelige forskere i fagmiljøer hvor kvinneandelen er lav. UMBs likestillingskomité har derfor valgt å fokusere på: startpakker til kvinner i faste, vitenskapelige stillinger kvalifiseringsstipender til professor opplæring av ledere letekomiteer med fokus på å rekruttere kvalifiserte kvinner ved tilsetting i faste, vitenskapelige stillinger årsplanssamtaler for forsker- og undervisningsstillinger fleksible ordninger for småbarnsfamilier Handlingsplanen har vært egen sak i IDF møte, sentralleder- og instituttlederteamet. Saken ble grundig diskutert i alle fora. Det ble gitt gode innspill både på rekrutteringsprosessen og langsiktige bemanningsplaner på instituttene. 1. Innledning I mange fag og yrker er kjønnsfordelingen skjev. Dette er en utfordring for samfunnet generelt og for utdanningsinstitusjonene spesielt. I UMBs etiske retningslinjer står følgende: UMB har ansvar for å tilrettelegge for mangfold på alle nivåer i organisasjonen, med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonshemming. Kvinner og menn kan tilføre arbeidsmiljøet forskjellige perspektiver og verdier. For å bidra til kjønnsbalanse i egen virksomhet må UMB sørge for å rekruttere kvinner og menn til alle fagområder. I Norge er fortsatt fire av fem professorer menn, og det er også stor variasjon mellom fagområder (Database for statistikk om høgre utdanning). Ved UMB er fem av seks professorer som studentene møter menn. Det er viktig at studenter og stipendiater møter førsteamanuenser og professorer av begge kjønn i undervisning og veiledning.

3 3 I tildelingsbrevet til UMB fra Kunnskapsdepartementet for 2010 står følgende: Det er viktig å oppnå balanse mellom antall kvinner og menn på alle stillingsnivå og fagområder. Innenfor en del fagområder ved universiteter og høyskoler er kvinner fortsatt sterkt underrepresentert. Utviklingen går riktig vei, det er behov for økt innsats. Dette gjelder spesielt matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MN1) og stillinger på høyere nivå i medisin. Departementet vil derfor oppfordre institusjonene til å prioritere arbeidet med å legge til rette for rekruttering som fører til kjønnsbalanse på fagområder hvor kvinner eller menn er særlig underrepresentert. Departementet vil iverksette en incentivordning for å øke kvinneandelen i høyere vitenskapelige stillinger innen MNT-fag. Formålet er å premiere universiteter og høyskoler ved at tilsetting av kvinner utløser en viss sum midler til institusjonen. Dette er en forsøksordning som foreløpig gjelder et begrenset antall institusjoner. Utvalget for likestilling ved Norges landbrukshøgskole leverte rapporten Likestilling har sin pris i 1996 med forslag til en handlingsplan mot år Dette arbeidet dannet grunnlaget for likestillingsarbeidet ved UMB de påfølgende årene. I St.prp. nr. 1 ( ) ble alle universiteter og høyskoler pålagt å utarbeide en handlingsplan for likestilling som skal inneholde måltall for kvinnerepresentasjon i ulike stillingskategorier, og strategier og tiltak for hvordan mål skal oppnås. Forrige handlingsplan for likestilling for perioden hadde fokus på å forankre UMBs likestillingsarbeid i ledelsen og i budsjett. På bakgrunn av dette ble UMBs likestillingskomité opprettet. Komiteen lyste våren 2010 ut to kvalifiseringsstipender på kroner til kvinner som ønsker å kvalifisere seg til professor. Høsten 2009 arrangerte POA Kvinnelige forskere i farta nettverksamling med historisk sus Denne handlingsplanen fokuserer på følgende utfordring: Hvordan kan UMB oppnå bedre kjønnsmessig fordeling i faste, vitenskapelige stillinger? Dokumentet tar for seg: kjønnsfordeling ved UMB etter stillingskategorier en oppsummering av forrige handlingsplan målsetting for ny periode videreføring av eksisterende virkemidler og nye virkemidler for Status for kjønnslikestilling ved UMB 2.1 Kjønnsfordeling etter stillingskategori Studenter Innen studentgruppen er det pr en kvinneandel på 57 % (tabell 1). Ved opptaket i 1994 var det for første gang et flertall av jenter ved høstopptaket og dette har vedvart siden den gang. Vitenskapelige stillinger Figur 1 viser fordelingen av andelen kvinner og menn på de ulike karrieretrinnene ved UMB. Den viser stor forskjell mellom kvinneandelen i rekrutteringsstillinger sammenlignet med førstestillinger. Andelen kvinnelige stipendiater og postdoktorer har vært høy siden 1990-tallet, men dette har allikevel ikke ført til en stor økning i antall kvinner i faste, vitenskapelige stillinger. 1 På grunn av prolongering av rektors og Universitetsstyrets virkeperiode ble ny handlingsplan utsatt tilsvarende

4 4 Tabell 1. Kvinneandel i vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger, lederstillinger (årsverk totalt) og *studenter (antall) i perioden Professor 9 (101) 13 (108) 17 (123) Professor II 9 (5) 13 (5) 18 (9) Førsteamanuensis 21 (108) 20 (116) 27 (113) Forsker 38 (60) 38 (27) 46 (40) Postdoktor 50 (8) 49 (37) 54 (48) Stipendiat 60 (94) 60 (103) 59 (158) Studenter * 55 (2495) 56 (2784) 57 (3267) Lederstillinger 38 (8) 40 (10) 42 (12) Mellomleder 43 (16) 46 (21) 54 (25) Saksbehandlere/utredere 71 (140) 68 (171) 71 (178) Totalt UMB 44 (825) 44 (874) 48 (988) Menn (%) Kvinner (%) Stipendiat Postdoktor Førsteamanuensis Professor Figur 1 Andel kvinner og menn i ulike akademiske stillinger ved UMB

5 5 Faste vitenskapelige stillinger UMB har den laveste kvinneandelen på førsteamanuensisnivå sammenlignet med andre universiteter i Norge (tabell 2). Dette på tross av at andelen kvinnelige førsteamanuenser har økt med 7 prosentpoeng de siste 4 årene. Fire av fem professorer i Norge er fremdeles menn (tabell 2). UMB har sammen med Universitetet i Stavanger og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet den laveste kvinneandelen på professornivå (tabell 2) dette til tross for at denne nesten er fordoblet de siste 9 årene ved UMB. Dette samsvarer godt med fagporteføljen ved disse universitetene, hvor det fortsatt er færrest kvinner innen realfag som matematikk, fysikk og informasjonsteknologi. Tabell 2 Kvinneandel i faste vitenskapelige stillinger ved norske universiteter og Norges veterinærhøgskole Førsteamanuensis Kvinneandel (%) Professor Universitetet for miljø- og biovitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Agder Norges veterinærhøgskole Rekrutteringsstillinger Samlet for UMB i kategorien rekrutteringsstillinger er kvinneandelen rundt 50 % de siste 9 år (tabell 1). Allikevel er det viktig å være oppmerksom på at det er fortsatt relativt stor variasjon mellom forskjellige fagområder (tabell 3). Kvinner i rekrutteringsstillinger utgjør en viktig gruppe for tilsettinger i faste, vitenskapelige stillinger og høy kvinneandel i denne type stillinger er en viktig forutsetning for en utvikling mot jevnere kjønnsfordeling i faste vitenskaplige stillinger. Lederstillinger Andelen kvinner i leder- og mellomlederstillinger er pr henholdsvis 42 % og 54 %. Dette samsvarer godt med målsetting om kvinneandel på over 40 % som ble satt i forrige handlingsplan Ulikheter mellom fagområder Det er store variasjoner i kvinneandelen ved instituttene blant professorer (fra 0 til 31 %) og førsteamanuenser (fra 5 til 63 %, tabell 3, neste side). Kvinneandel for stipendiater på de ulike instituttene varier også fra 31 % (IMT) til 85 % (IØR, tabell 3). IHA og Noragric har relativt stor andel kvinner på førsteamanuensisnivå mens andelen på professor nivå er relativt lav. INA og IMT har lav andel både på professor- og førsteamanuensisnivå.

6 6 Tabell 3. Kvinneandel i rekrutteringsstillinger og faste vitenskapelige stillinger (årsverk totalt) ved UMB i Stipendiat Postdoktor Førsteamanuensis Professor IHA 81 (32) 57 (12) 25 (13) 11 (19) Noragric 63 (8) 0 (0) 35 (12) 11 (9) IKBM 63 (36) 55 (13) 29 (8) 26 (19) ILP 50 (9) 0 (0) 43 (8) 30 (13) IMT 31 (13) 25 (8) 8 (28) 4 (15) INA 36 (24) 41 (6) 5 (13) 5 (19) IPM 54 (30) 84 (8) 63 (19) 31 (22) IØR 85 (7) 0 (0) 18 (11) 0 (7) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM, Institutt for landskapsplanlegging - ILP, Institutt for matematisk realfag og teknologi - IMT, Institutt for naturforvaltning - INA, Institutt for plante- og miljøvitenskap - IPM, Institutt for økonomi og ressursforvaltning -IØR. 3. Resultater i perioden Med basis i tiltak i handlingsplan for likestilling ble det opprettet en egen likestillingskomité med forankring i UMBs ledelse f.o.m. våren Mandatet for komiteen er strategiske diskusjoner og målutforming for likestillingsarbeidet. Likestillingskomiteen er et rådgivende organ for ledelsen ved UMB. Likestillingskomiteen har bestått av prorektor Morten Sørlie (leder) instituttlederne Gry Synnevåg (Noragric) og Vidar Thue-Hansen (IMT) samt forsker Heidi Rudi (forskerforbundet) og studentrepresentant Nils Amund Krog. I jubileumsåret 2009 arrangerte POA Kvinnelige forskere i farta - nettverkssamling med historisk sus. Alle kvinnelige forskere på Campus Ås ble invitert og fikk presentert et sammensatt program med blant annet konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt som spesielt invitert foredragsholder. Dette var en uformell samling med fokus på kvinners rolle i forskning før og nå. I 2010 fikk likestillingsarbeidet forankring i budsjett og fikk tildelt ,- i strategiske midler. Likestillingskomiteen besluttet å bruke dette til to stipender på til kvinner som ønsker å kvalifisere seg til professor. Det var til sammen fem søkere. To kvinner fra henholdsvis IMT og IHA fikk tildelt kvalifiseringsstipend. Andre tiltak i perioden som kan bidra positivt til økt rekruttering av kvinner til faste, vitenskapelige stillinger: - Videreføring av ordningen hvor kvinner kan søke forskningsfri hvert 5. år - Oppnådd målsetting med mer en 40 % kvinner i ledende stillinger - Årsplanssamtaler for forsker- og undervisningsstillinger. Årsplanssamtaler skal sette fokus på resultater og systematisk forbedringsarbeid.

7 7 - Innføring av bemannings- og kompetanseplaner for instituttene. Dette kan føre til en mer forutsigbar og planmessig tilsetting i faste, vitenskapelige stillinger. - Vedtatt egne etiske retningslinjer for UMB - Varslingsrutiner for kritikkverdige forhold og revisjon av Handlingsplan mot seksuell trakassering. Bildet viser innslag fra Kvinnelige forskere i farta. Kjersti Sørlie Rimer trekker musikalske paralleller mellom sterke Pippi som tør å gå sine egne veier og kvinnelige forskere ved UMB 4. Mål for likestilling ved UMB for perioden I Strategi har UMB satt følgende mål: øke andelen kvinner blant de fast vitenskapelige ansatte. 4.1 Målsetting for kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger Det tar i dag lengre tid for en kvinne å bli professor enn for en mann. Hvis endringstakten i UoHsektoren fortsetter i samme hastighet som på og 2000-tallet, vil det ta lang tid, anslagsvis år, å nå likestilling i faste vitenskapelige stillinger (Schwach og Bruen Olsen, 2006). I figur 2 er det gjort en projisering frem mot Det er ikke tatt hensyn til at kvinner i vitenskapelige stillinger fordeler seg svært ujevnt på instituttene. Kvinneandelen i førstestillinger ved UMB i 2020 vil være avhengig av: Fordeling av kvinner og menn i det nye universitetet, bestående av UMB og NVH. Kvinneandelen i førsteamanuensisstillinger er betraktelig høyere ved NVH sammenlignet med UMB (se tabell 2). Totalt antall årsverk i 2009 i førsteamanuensisstillinger ved UMB er 113 sammenlignet med NVH sine 48. Hvor mange stillinger som blir ledige i perioden ved naturlig avgang og nyopprettede stillinger Kvinneandelen i søkermassen til utlyste stillinger Kvinneandelen blant de som blir tilsatt

8 8 På bakgrunn av prognosen i figur 1 har UMB valgt å sette som delmål: 40 % kvinnelige førsteamanuenser og 30 % kvinnelige professorer ved UMB innen i Førsteamanuensis Professor Figur 2. Kvinneandel i vitenskapelige stillinger og mulig målsetting for Økonomi 5.1 Bruk av strategiske likestillingsmidler ved andre universiteter Ved Universitetet i Bergen setter universitetsstyret av ca 4,5 mill kr til handlingsplan for bedre kjønnsbalanse for året. Ca halvparten av disse går til insentivmidler til fagmiljøer som ansetter kvinner i vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis, professor og professor II + opprykk til professor). De resterende går i all hovedsak til ulike likestillingstiltak i fagmiljøene, men da må fakultetene inn med en egenandel på 50 %. Det vil si at universitetet samlet bruker mellom 7 og 8 mill kr årlig til kjønnslikestillingstiltak. I tillegg bruker de av opplæringsmidlene til enkelte prosjekter, for eks. mentorprosjekter. NTNU har satt klare mål for kvinner i vitenskapelige stillinger frem mot 2020, og de bruker årlig 4,5 millioner på likestillingstiltak. Handlingsplan for rekruttering av kvinner er utarbeidet av NTNUs likestillingskomité. Planen bygger på NTNUs strategi NTNU 2020 Internasjonalt fremragende. Planen representer nødvendige virkemidler for å få fremgang i likestillingsarbeidet, samt forlengelse av de virkemidler som erfaringsmessig har gitt gode resultater. Universitetet satser på blant annet på startpakker for kvinner, kvalifiseringsstipender, og lete og finne komiteer og mentorprogram for kvinner.

9 9 Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo har for 2010 satt av 6,5 mill. til likestillingstiltak. I tillegg kommer midler som enhetene selv setter av som en del av sin forpliktelse ved mottak av sentrale midler (etter søknad) til egne tiltak. Universitetet setter av årlige midler til likestillingstiltak for å stimulere til økt innsats i arbeidet med å fremme likestilling i studier og forskning. Midlene skal benyttes til målrettede aktiviteter og tiltak ved enhetene og sentrale felles tiltak. UiOs fjerde mentoringprogram for kvinnelige postdoktorer startet høsten 2009 og vil vare frem til desember Hovedmålsettingen med programmet er å rette økt oppmerksomhet mot kjønn og rekruttering; og bidra til mindre frafall blant kvinner i akademiske rekrutteringsstillinger 5.1 Budsjett for handlingsplan for likestilling UMB vedtok forrige handlingsplan i I 2008 og 2009 ble det ikke bevilget penger til å følge opp denne handlingsplanen. I 2010 ble det bevilget ,- i strategiske likestillingsmidler. Likestillingskomiteen besluttet å bruke dette til å lyse ut to kvalifiseringsstipender. 5.2 Budsjett for handlingsplan for rekruttering av kvinner For å kunne gjennomføre foreslåtte handlingsplan for økt rekruttering av kvinner (se vedlegg), har likestillingskomiteen utarbeidet tiltak innenfor en årlig ramme på ,- pr år i den strategiperioden vi er inne i. Startpakker 3 x , ,- Kvalifiseringsstipend 2 x , ,- Sentrale kurs, instituttvise seminarer, kurs, opplæring ,- Til sammen ,- 6. Universitetsdirektørens vurderinger Det er viktig at UMB øker rekrutteringen av kvinner innen fagområder hvor kjønnsbalansen er spesielt skjev. Dette er vedtatt i UMBs strategi for og en forventing i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev. Dette kan gjøres ved å ha fokus på rekrutteringsprosessen, ledelse og bevilge penger til konkrete, målrettede tiltak. Handlingsplanen for rekruttering av kvinner gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med bedre kjønnsbalanse i faste, vitenskapelige stillinger. Universitetsdirektøren bemerker til saken at på grunn av stramt budsjett har det ikke vært mulig å foreslå kr til likestillingsarbeidet i budsjettforslaget for 2011 slik likestillingskomiteen har foreslått. Det er i forslaget innarbeidet kr ,-. Det legges til grunn at 2011 er første året i en opptrapping av bevilgningene til likestillingstiltak og forutsettes at opptrappingen følges ytterligere fra 2012 slik at man raskt når målet om en årlig bevilgning på minst kr Midlene i budsjettforslaget foreslås fordelt på følgende måte i 2011: Startpakke 1 x , ,- Kvalifiseringsstipend 2 x , ,- Sentrale kurs, instituttvise seminarer, kurs, opplæring ,- Til sammen ,-

10 10 Vedlegg 1: Handlingsplan for å rekruttere kvinner til faste, vitenskapelige stillinger for perioden Planen gir oversikt over nye og tidligere virkemidler som skal fremme bedre kjønnsbalanse i faste vitenskapelige stillinger. Sentrale tiltak (ansvarlig for oppfølging: personal- og organisasjonsavdelingen) - Startpakker på inntil ,- for kvinner (maks tre pr. år) ansatt på institutter hvor kvinneandel på førsteamanuensis- eller professornivå er lavere enn 20 %. Instituttet kan søkes om drifts- og utstyrsmidler, samt lønnsmidler til forskningsassistanse for aktuelle stillinger. Likestillingskomiteen utarbeider eget ytterligere retningslinjer for tildeling. - Kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor. Det lyses ut to stipender årlig på til sammen ,-. Kvinnelige førsteamanuenser som er i sluttfasen for å søke opprykk til professor er aktuelle søkere, og institutter med lav kvinneandel på professornivå vil bli prioritert. Maksimal tildeling per person er satt til kroner, og midlene skal primært brukes til frikjøp fra undervisning, teknisk assistanse og andre tiltak som gir rom for meritterende forskning. Stipendet tildeles kun èn gang per person. Likestillingskomiteen har laget egne retningslinjer for tildeling. - Eventuelle ubrukte midler (startpakker og kvalifiseringsstipend) lyses ut på høsten sammen med ,-. Instituttene kan søke på midlene til egne, interne likestillingstiltak. - Bruke håndboken talenter på spill eksempler på god forskningsledelse utgitt av Komité for integreringstiltak (nedsatt av Kunnskapsdepartementet) aktivt i lederopplæringen ved UMB. - Markering av kvinnedagen den 8. mars (oppslag på nett, rektors blogg, foredrag). - Informasjon om UMBs etiske retningslinjer, varslingsrutiner og handlingsplan mot seksuell trakassering til institutter og på intranettet. - Videreføre UMBs likestillingskomité (strategisk) og likestillingsutvalg (partsammensatt utvalg med fokus på tilsetting). Lokale tiltak (ansvarlig for oppfølging: instituttleder) - Videreføre arbeidet med langsiktig bemanningsplanlegging og grundig behovsanalyse i forkant av utlysning samt fokus på utlysningstekst for å tiltrekke flere kvinnelige søkere. - Ved tilsetting av faste, vitenskapelige stillinger i fagmiljøer med lav kvinneandel opprettes det en letekomité. Denne komiteen skal ha fokus på å finne gode kvinnelige søkere og oppfordre disse til å søke. Institutter med lav kvinneandel bør innkalle flere kvinnelige søkere til intervju når dette er mulig. - Videreføre ordningen hvor kvinner kan søke forskningsfri hvert 5. år - Gjennomføre av årsplanssamtaler for forsker- og undervisningsstillinger - Fleksible ordninger for småbarnsforeldre eksempelvis bruk av hjemmekontorløsninger, bærbare PCer og lignende. - Instituttvise seminarer og tiltak for kvinnelige forskere (det kan søkes om sentrale midler en gang pr. år).

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha:

En sentral utfordring ved UMB er å øke kvinneandelen i faste undervisnings- og forskerstillinger, derfor setter UMB mål om å ha: 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3 Sammendrag...5 1. Innledning...5 2. Dagens situasjon...6 2.1 Omtale pr. stillingskategori...6 2.2. Forskjeller mellom instituttene...8 3. Mål for likestilling

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Årsrapport likestilling NMBU for 2016

Årsrapport likestilling NMBU for 2016 Årsrapport likestilling NMBU for 2016 1. Innledning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil at arbeidsmiljøet skal reflektere mangfoldet i samfunnet og vil bekjempe og unngå alle former

Detaljer

Orientering om likestillingsarbeidet

Orientering om likestillingsarbeidet US-SAK NR: 88/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER: LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2010/1074

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

Plan for likestilling mellom kjønnene

Plan for likestilling mellom kjønnene Plan for likestilling mellom kjønnene 2015 2020 Foto: Jon Terje Hellgren Hansen Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2015 2020 Universitetsdirektøren,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.09.2010 Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner - 2012 Tilråding: 1 Styret vurderer

Detaljer

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Annik M. Myhre Leder av likestillingsutvalget ved MNF 2000- Handlingsplan for likestilling UiO 2004-2006 2006 Ny handlingsplan

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED MN-FAKULTETET

TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED MN-FAKULTETET TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED MN-FAKULTETET 2005 2006. 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i møte 26. januar 2004 de overordnede mål og føringer for likestillingsarbeidet ved UiO for perioden 2004

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 23. april 2007 Notatdato: 12. april 2007 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

Veien til et kjønnsbalansert akademia

Veien til et kjønnsbalansert akademia kunnskap gir vekst Handlingsplan Veien til et kjønnsbalansert akademia FF Likestilling 0108.indd 1 24-01-08 13:02:55 Forskerforbundets overordnede mål for likestilling i akademia Forskerforbundet arbeider

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold Rektorat- og dekanmøtet

Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold Rektorat- og dekanmøtet Utkast styresak handlingsplan for likestilling og mangfold 2018 2021 Rektorat- og dekanmøtet 10.10.2017 1 Hensikt med saken Forberede saken for styrebehandling 25.10. Punkter til diskusjon: Utvalget har

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda MØTEBOK 24.01.2008 UTKAST 12.02.2008 GODKJENT 03.04.2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 24.01.2008 Til stede: Forfall: Fra forskningsavdelingen:

Detaljer

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Universitetet i Stavanger

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Universitetet i Stavanger Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Universitetet i Stavanger 2011 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTFORDRINGER, STATUS, MÅL OG PRIORITERINGER 3 1.1 Innledning og bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av likestillingsbegrepet

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

Likestillings- og mangfoldsutvalget Det juridiske fakultet UiO. Inga Bostad, Leder LIMU

Likestillings- og mangfoldsutvalget Det juridiske fakultet UiO. Inga Bostad, Leder LIMU Likestillings- og mangfoldsutvalget Det juridiske fakultet UiO Inga Bostad, Leder LIMU Handlingsplan likestilling og mangfold (UiO Juss) Ansvaret for a gjennomføre handlingsplanen ligger i instituttledermøtet

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: O-SAK Journalnr.: 07/776 Møtedato: 3.06.07 Notatdato: 30.05.07 Saksansvarlige: Ugletveit,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sak7 5/2014

Detaljer

Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Bergen

Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Bergen Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Bergen 2011-2015 Vedtatt av universitetsstyret 31.05.2011 Visjon Arbeidet for likestilling er forankret i universitetets strategi (2011-2015): Universitetet

Detaljer

V-sak 7 - side 1 av 77

V-sak 7 - side 1 av 77 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 7 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 9. juni 2017 Arkivsaksnr.: 2016/8242 Saksansvarlig: Irene

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen

Detaljer

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH LIKESTILLINGSSTATISTIKK FOR UiB 2010 Del 1: Status for likestilling mellom kjønnene 2010 Del 2: Vedlegg til Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 1. STATUS FOR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE VED

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) takker for invitasjonen til å komme med innspill til ny Likestillingsmelding.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) takker for invitasjonen til å komme med innspill til ny Likestillingsmelding. Til: Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Kunnskapsdepartementet Vår dato: 3. februar 2015 Fra: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) Saksbehandler: Heidi Holt Zachariassen

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB 1302 1901 FON-SAK NR:26/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 26/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Vedlegg 2. Kontorsjefundersøkelsen

Vedlegg 2. Kontorsjefundersøkelsen Vedlegg 2 Kontorsjefundersøkelsen Oppfølging av handlingsplan for likestilling Oppfølging av aktivitetsplikten i henhold til diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Innledning

Detaljer

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret.

Saken tas til orientering med eventuelle tilbakemeldinger fra styret. US-SAK NR: 99/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR: Midlertidig ansatte ved UMB

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

UiBs samarbeid med BFS -

UiBs samarbeid med BFS - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiBs samarbeid med BFS - Anne Lise Fimreite, prorektor UiB #UiB2022 God rekruttering et avgjørende tilretteleggende tiltak for å oppfylle strategien «For et universitet

Detaljer

(Vedtatt av Høgskolestyret )

(Vedtatt av Høgskolestyret ) HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Kvalitetsområde Personalpolitikk Type Handlingsplan Dokumentnavn Handlingsplan for likestilling 2004-2007 Versjon 1.0 Kvalitetssystem/Arkivnr. Utarbeidet av Likestillingsutvalget

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr.: 1/2018 Møtedato: 6. februar 2018 Notatdato: 24. januar 2018

Detaljer

Håndbok for lokalt likestillingsarbeid

Håndbok for lokalt likestillingsarbeid 1 Håndbok for lokalt likestillingsarbeid Likestilling er et strategisk anliggende for Universitetet i Oslo. Likestilling handler også om kvaliteten på vår virksomhet ved UiO og om vår legitimitet i samfunnet

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i februar 2007 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007 09, en personalpolitisk plan som særlig skal bidra til økt

Detaljer

US-sak 64/2013 - Fullmaktssak Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012

US-sak 64/2013 - Fullmaktssak Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012 1302 1901 US-SAK NR: 64/2013 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2008/342 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN US-sak

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

KONKURRANSEN OM DE BESTE STUDENTENE. Rekruttering til samfunnsvitenskapelige studier på UMB hva er målet og hva hindrer oss i dag?

KONKURRANSEN OM DE BESTE STUDENTENE. Rekruttering til samfunnsvitenskapelige studier på UMB hva er målet og hva hindrer oss i dag? Rekruttering til samfunnsvitenskapelige studier på UMB hva er målet og hva hindrer oss i dag? DISPOSISJON Litt fakta Om søkningen Om instituttenes økonomi Om undervisningsproduksjonen Hva er samfunnsvitenskap

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden Revidert utgave, vedtatt av høgskolestyret i HS-sak 005/2006

Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden Revidert utgave, vedtatt av høgskolestyret i HS-sak 005/2006 Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden 2006-2010 Revidert utgave, vedtatt av høgskolestyret i HS-sak 005/2006 Innledning Grunnlaget for likestillingsarbeidet ved universiteter

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

Likestilling. Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/astrid Breivik

Likestilling. Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/astrid Breivik Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12.10.2005 v/astrid Breivik GJENNOGANG Status i dag Utvikling i perioden 2000 2005 Er det en trend?

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Notat til instituttledermøtet 29.5.2013 Fra fakultetsdirektøren Notatdato 23.5.13 Statusrapport for handlingsplan for likestilling 2012-2020

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Handlingsplan for likeverd og likestilling 2013 2016

Handlingsplan for likeverd og likestilling 2013 2016 Handlingsplan for likeverd og likestilling 2013 2016 Høgskolen i Lillehammer (vedtatt av Høgskolestyret 10.april 2013) Innledning Arbeidet for likeverd og likestilling ved Høgskolen i Lillehammer er forankret

Detaljer

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjenoppstartstipend for

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer