Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar."

Transkript

1 Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 ( ) og Innst. S. nr. 4 ( ) St.prp. nr. 65 ( ) og Innst. S. nr. 262 ( ) St.meld. nr. 44 ( ) og Innst. S. nr. 152 ( ) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning Postboks 8027 Dep 0030 Oslo Bruk gjerne dette skjemaet ved søknad om rettferdsvederlag for romanifolk/taterar. Om du treng rettleiing når det gjeld utfyllinga av søknaden, kan du kontakte Statens sivilrettsforvaltning på telefon på kvardagar mellom kl. 10 og kl. 14. Du finn meir informasjon på Fyll ut kvite felt med blokkbokstavar, eventuelt med maskin: 1) Personopplysningar (sjå punkt 1 i rettleiinga): Namn på søkjar: Eventuelt tidl. namn: Fødselsnummer (11 siffer): Gateadresse: Postnummer: Telefonnummer: Poststad: E-post: Bankkontonummer: Fødestad: Namn på mor: Fødselsdato til mor: Namn på far: Fødselsdato til far: Side 1

2 2) Andre opplysningar (sjå punkt 2 i rettleiinga): Har søkjaren søkt om rettferdsvederlag tidlegare? Dersom ja, i kva år søkte søkjaren? Ja / Nei Kva var grunnlaget for søknaden den gongen? Bruk eige ark om du ønskjer. Legg ved kopi av vedtak om mogleg. Har søkjaren motteke anna vederlag for det same forholdet som søkjaren no søkjer rettferdsvederlag for, Legg ved kopi av vedtak om mogleg. Dersom ja, kven betalte ut vederlaget? Ja / Nei Dersom søknaden din gjeld kritikkverdige forhold frå det offentlege si side, skal du fylle ut pkt. 4 under. Sjå punkt 4 i rettleiinga. Dersom søknaden gjeld straffbare handlingar som har skjedd før ordninga om vederlag til valdsoffer tok til å gjelde , skal du fylle ut pkt. 5 i skjemaet. Sjå punkt 5 i rettleiinga. 3) Grunnlaget for søknaden: mobbing som følgje av søkjarens bakgrunn som tater 3.1. Beskriv med dine eigne ord kva du blei utsett for. (Bruk gjerne eige ark.) Side 2

3 3.2. Dersom mobbinga har medført skade, rår vi søkjaren til å skildre denne og leggje ved dokumentasjon på skaden i form av legeattest eller liknande. Sjå vedlagde retningslinjer om helseattestar. 4) Grunnlaget for søknaden: opphald på Svanviken arbeidskoloni 4.1. Ver venleg å oppgi tidspunkt for opphaldet og kor lenge det varte 5) Grunnlaget for søknaden: tvangssterilisering 5.1. Ver venleg å oppgi tidspunkt og legg ved dokumentasjon på steriliseringa Side 3

4 6) Grunnlaget for søknaden: kritikkverdige forhold frå det offentlege si side 6.1. Beskriv med dine eigne ord kva du blei utsett for. (Bruk gjerne eige ark.) 6.2. Når hende dette? 6.3. Kvar hende dette? 6.4. Kva for offentleg styresmakt/instans meiner du burde ha handla annleis? (Oppgi t.d. namn på institusjon, skule eller liknande.) 6.5. Kva var feilen frå det offentlege? 6.6. Kva skadeverknader har dette gitt deg i ettertid? Dersom søkjaren meiner å ha fått personskade, rår vi søkjaren til å leggje ved Side 4

5 dokumentasjon på dette i form av legeattest eller liknande. Sjå vedlagde retningslinjer om helseattest Andre opplysningar som søkjaren meiner er nyttige for saka: Side 5

6 7) Grunnlaget for søknaden: personskadar som følgje av straffbar handling utført før (sjå punkt 5 i rettleiinga) 7.1. Beskriv med dine eigne ord kva du blei utsett for. (Sjå punkt 7 i rettleiinga.) (Bruk gjerne eige ark.) 7.2. Når hende dette? 7.3. Kvar hende dette? 7.4. Oppgi namnet, adressa og fødselsdatoen til skadegjeraren (om dette er kjent). Sjå punkt 7.4 i rettleiinga Eg gir løyve til at personen som er opgitt som skadegjerar, kan kontaktast. Sjå punkt 7.4 i rettleiinga Kva skadeverknader har dette gitt deg i ettertid? Dersom søkjaren meiner å ha fått personskade, ber vi om at søkjaren legg ved dokumentasjon på dette i form av legeattest eller liknande. Sjå vedlagde retningslinjer om helseattest. Ja / Nei Side 6

7 7.7. Er forholdet meldt til politiet? Dersom ja, legg gjerne ved kopi av meldinga til politiet Annan dokumentasjon som søkjaren meiner er nyttig for saka, t.d. rettsavgjerd, utsegn frå familiemedlemmer og andre som kjenner til forholdet. Ja / Nei 7.9. Andre opplysningar som søkjaren meiner er nyttige for saka: Stad: Dato: Underskrift: 8) Vedlegg til søknaden: Kryss av for kva vedlegg som følgjer søknaden. Fødselsattest/dåpsattest Eigenfråsegn på eige ark Attest frå helsepersonell m.m. Utsegn frå familie eller andre Tidlegare vedtak om rettferdsvederlag Anna Kopi av melding til politiet Side 7

8 Rettleiing til søknadsskjemaet Pkt. 1: Namn og fødselsnummer på søkjaren skal alltid fyllast ut. Adresse, postnummer, poststad, telefonnr. og ev. e-postadresse er viktig for seinare kontakt og korrespondanse. Når saka er ferdig handsama, vil søkjaren få vedtaket sendt til si postadresse, ev. til advokaten sin dersom søkjaren er representert ved advokat. Pkt. 2: Dersom søkjaren har søkt om rettferdsvederlag eller anna vederlag for det same forholdet tidlegare, må alle felta under dette punktet fyllast ut. Pkt. 3: Det er viktig at alle kritikkverdige forhold / vederlagsgrunnlag kjem med i søknaden, slik at saka blir så godt opplyst som mogleg. Vidare er det ein fordel om søknaden er konkret, ettersom Stortinget har bestemt at vederlagssummen skal baserast på ei skjønnsmessig vurdering av kva som er rimeleg i det einskilde tilfellet. Det er forståeleg at søkjaren synest det er vanskeleg å skrive om opplevingane sine. Likevel bør eigenfråsegna vere så konkret som mogleg når det gjeld kvar det kritikkverdige forholdet gjekk føre seg, når det gjekk føre seg, og kva det kritikkverdige bestod i. Også skaden bør skildrast så konkret som mogleg. Dersom søkjaren sit på dokumentasjon som kastar lys over forholdet, er dette svært viktig for saka. I tillegg til eigenfråsegna vil eventuelle vitneutsegner frå familie, vener eller andre som kjenner søkjaren sin situasjon, kunne styrkje søknaden. Attest frå lege, psykolog eller anna helsepersonell vil òg kunne få mykje å seie i saka. Likeins kan journalutskrift, epikrise eller liknande vere relevant dokumentasjon. Sjå vedlagde retningslinjer for korleis helsepersonell kan utarbeide ein slik attest. Pkt. 6: Det er viktig at alle kritikkverdige forhold / vederlagsgrunnlag kjem med i søknaden, slik at saka blir så godt opplyst som mogleg. Vidare er det ein fordel om søknaden er konkret, ettersom Stortinget har bestemt at vederlaget skal baserast på ei skjønnsmessig vurdering av kva som er rimeleg i det einskilde tilfellet. Det er forståeleg at søkjaren synest det er vanskeleg å skrive om opplevingane sine. Likevel bør eigenfråsegna vere så konkret som mogleg når det gjeld kvar det kritikkverdige forholdet gjekk føre seg, når det gjekk føre seg, og kva det kritikkverdige bestod i. Også skaden bør skildrast så konkret som mogleg. Dersom søkjaren sit på dokumentasjon som kastar lys over forholdet, er dette svært viktig for saka. I tillegg til eigenfråsegna vil eventuelle vitneutsegner frå familie, vener eller andre som kjenner søkjaren sin situasjon, kunne styrkje søknaden. Attest frå lege, psykolog eller anna helsepersonell vil òg kunne få mykje å seie i saka. Likeins kan journalutskrift, epikrise eller liknande vere relevant dokumentasjon. Sjå vedlagde retningslinjer for korleis helsepersonell kan utarbeide ein slik attest. Pkt. 7: Dersom søkjaren set fram straffbare handlingar, er det viktig at søkjaren beskriv kva slags overgrep det dreier seg om, kva omfang overgrepa hadde, kor ofte dei skjedde, og kvar dei skjedde. Når søknaden skal handsamast, vil utsegner frå medisinsk fagpersonell vege tungt. Det kan derfor styrkje søknaden å skaffe til vegar sakkunnige fråsegner, til dømes ein helseattest, som kan kaste lys over dei seksuelle overgrepa / straffbare handlingane som er sette fram, og årsakssamanhengen mellom desse og eventuell seinare skade. Vi viser til vedlagde retningslinjer for korleis helsepersonell kan utarbeide ein slik attest. Du kan levere retningslinjene til legen din som ei hjelp i arbeidet med helseattesten. Vi gjer merksam på at Statens sivilrettsforvaltning ikkje dekkjer eventuelle utgifter til å få henta inn ein slik attest. Vitneutsegner frå familie, vener eller andre som kjende til søkjaren sin situasjon, vil også kunne styrkje søknaden. Dersom forholdet er meldt til politiet eller det ligg føre ein dom, ber vi om at du tek med dette, og at du legg ved kopi av eventuell dokumentasjon. Pkt. 7.4: I tråd med gjeldande sakshandsamingsreglar i slike saker skal den oppgitte skadegjeraren få høve til å uttale seg om skuldingar retta mot han/henne. Den oppgitte skadegjeraren har ikkje innsynsrett i saka utover dette. Statens sivilrettsforvaltning skal derfor i utgangspunktet leggje Side 8

9 skuldingane fram for den oppgitte skadegjeraren. Det er derfor naudsynt med opplysningar om namn, adresse og fødselsdato for den oppgitte overgriparen, dersom søkjaren kjenner til dette. Vi ber også om løyve til å skrive til vedkommande. Det styrkjer søknaden om vi får mest mogleg konkrete opplysningar om overgrepet og den oppgitte overgriparen. Dersom søkjaren av ulike grunnar ikkje ønskjer at Statens sivilrettsforvaltning skal skrive til den oppgitte skadegjeraren, vil vi respektere dette og late vere å kontakte vedkommande, men ein slik reservasjon vil kunne vege tungt i vurderinga av om forholdet er gjort klart sannsynleg. Det inneber at dersom vi må gå ut frå at den oppgitte skadegjeraren lever og kan identifiserast, men søkjaren ikkje ønskjer at vi skal skrive til vedkommande, vil denne delen av søknaden som den klare hovudregelen ikkje føre fram. Pkt. 6: Kryss av for aktuelle vedlegg og send kopi av desse med søknaden. Det må alltid leggjast ved dokumentasjon for fødselsnummer, t.d. kopi av likningsattest eller bankkort. Rettferdsvederlag frå staten Rettferdsvederlagsordninga er Stortingets eiga vederlagsordning. Ordninga er ikkje lovfesta, og ho er utvikla på grunnlag av praksisen til Utvalet for rettferdsvederlag. Rettferdsvederlagsordninga er gått gjennom i Innst. S. nr. 4 ( ) og i St.prp. nr. 65 ( ). 1. Kven kan søkje rettferdsvederlag? Enkeltpersonar som meiner at dei har komme i ei særleg uheldig stilling, og som er påførde skade eller ulempe som ikkje er dekte etter alminnelege vederlagsreglar eller gjennom trygdeeller forsikringsordningar. Berre den som sjølv er direkte råka, kan få rettferdsvederlag. Som hovudregel er det eit vilkår at skaden heng saman med kritikkverdige forhold frå det offentlege si side. 2. Søknad etter den ordinære rettferdsvederlagsordninga Rettferdsvederlag blir ytt på grunnlag av ei vurdering av kor rimeleg det einskilde tilfellet er, og tilmålt etter skjønn. Dei som kan få vederlaget, er personar som har komme spesielt uheldig ut i høve til andre i ein samanliknbar situasjon. Det er meint å vere ein siste utveg for å få ei økonomisk yting for skade eller ulempe ein er blitt påført. Ordninga tek ikkje sikte på å dekkje økonomiske tap for søkjaren. Ein legg i praksis vesentleg vekt på om det offentlege kan lastast for den skaden som har oppstått. I nokre særlege tilfelle yter ein òg vederlaget sjølv om det offentlege ikkje kan lastast. Skadar som følgje av krigstilstand, naturkatastrofar, ulukker og hendelege uhell eller liknande kan som hovudregel ikkje gi grunnlag for rettferdsvederlag. Utvalet for rettferdsvederlag har i regelen kompetanse til å gi vederlag med inntil kr Det er inga sakleg avgrensing i kva det kan søkjast rettferdsvederlag for. Som døme på søkjegrunnlag kan vi nemne feil i barnevernet, mangelfull skulegang, feilplassering ved institusjon og personskade som følgje av straffbare handlingar utførte før 1975, særleg ved seksuelle overgrep mot barn. 3. Søknad etter særordningar Stortinget har gjennom St.meld. nr. 44 ( ), jf. Innst. nr 152 ( ) vedteke at det også skal innvilgast rettferdsvederlag for forhold som tidlegare ikkje har gitt grunnlag for rettferdsvederlag etter den ordinære ordninga. Dette gjeld m.a. romaniar/taterar som har vore utsette for mobbing og opphald på Svanviken. Vidare gjeld særordninga for samar og kvenar som har fått mangelfull skulegang som følgje av krigen kombinert med fornorskingspolitikken på den tida. Gjennom St.meld. nr. 24 ( ) og Innst. nr 217 ( ) opna Stortinget for rettferdsvederlag på særlege vilkår for tidlegare barneheims- og fosterheimsbarn, elevar ved spesialskular og verneskular som har vore utsette for omsorgssvikt og overgrep. Side 9

10 4. Avvising Statens sivilrettsforvaltning kan avvise ein søknad om rettferdsvederlag dersom han etter fast praksis ikkje gir grunnlag for vederlag, t.d. ved omsorgssvikt i heimen og mobbing. Vidare kan sivilrettsforvaltninga avvise forhold som fell inn under andre vederlags-, trygde- eller forsikringsordningar. Det same gjeld forhold som inneber kompliserte rettslege eller bevismessige vurderingar som naturleg fell inn under domstolane, eller der søkjaren meiner å ha eit erstatningskrav som ikkje er forelda. Statens sivilrettsforvaltning har også kompetanse til å avvise søknader om ny handsaming dersom det ikkje ligg føre nye opplysningar. 5. Særleg om forholdet til ordninga om vederlag til valdsoffer og Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Straffbare handlingar som er utførte etter og fell inn under ordninga om vederlag til valdsoffer, blir som hovudregel avviste, ettersom ein meiner at søkjarens rettsstilling er uttømmande regulert i denne ordninga. Tilsvarande gjeld for pasientskadar som fell inn under NPE. Dette gjeld òg der søkjaren ikkje har fått medhald i erstatningskravet sitt, eller der forholdet er forelda med omsyn til desse ordningane. 6. Ingen frist Det er ingen frist for å fremje søknad om rettferdsvederlag. Eit unntak var søknad om vederlag til krigsbarn. For denne særordninga gjekk fristen for å søkje ut Kven handsamar søknaden? Søknad om rettferdsvederlag skal sendast til Statens sivilrettsforvaltning, som er sekretariat for Stortingets utval for rettferdsvederlag. Statens sivilrettsforvaltning går gjennom saka og sender ho over til faginstansar der dette er naudsynt for å få saka opplyst. Aktuelle faginstansar er m.a. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Når saka er tilstrekkeleg greidd ut, skriv Statens sivilrettsforvaltning innstilling, og saka blir lagt fram for Stortingets utval for rettferdsvederlag, som gjer endeleg vedtak. Søkjaren får skriftleg melding om kva avgjerd utvalet har teke. 8. Endeleg avgjerd Avgjerdene til Utvalet for rettferdsvederlag kan ikkje klagast inn for Stortinget, jf. stortingsvedtak av 26. oktober 1999 (Innst. S. nr. 4 ( ). Avgjerda i Utvalet for rettferdsvederlag er derfor endeleg. 9. Inga dekking av utgifter til advokatbistand Ein kan fremje søknad om rettferdsvederlag ved å sende inn utfylt søknadsskjema til Statens sivilrettsforvaltning. Bistand frå advokat blir ikkje rekna for å vere naudsynt i denne samanhengen, og utgifter til slik hjelp blir derfor etter fast praksis ikkje dekte etter rettferdsvederlagsordninga. Du finn meir informasjon på nettsida vår, Side 10

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane 1.1.2011 1.1.2013 www.sfj.no Innhald 1. Innleiing/samandrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Rammer for oppreisingsordninga... 3 3.1 Ansvarsgrunnlag...

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer