Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11"

Transkript

1 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg Revidert 21. oktober 2011

2 Innhold 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for utredningen Mandat Arbeidsgruppen Kort om prosessen og arbeidet ANSVAR OG LOVGRUNNLAG Opplæringsloven Barnehageloven NOU 2009:18, " Rett til læring" St.melding nr. 41, 2008/2009. "Kvalitet i barnehagen" Veileder til opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp Kommunedelplan for barnehage , Steinkjer kommune STATUS FOR KOMMUNENS TILBUD TIL BARN I BARNEHAGEALDER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Tilbudet til barna Organisering og administrering av personalressursene Økonomi Mulige årsaker til utfordringene i Steinkjer kommune FRAMTIDIGE BEHOV/KOMMUNENS UTFORDRINGER Administrasjon og samordning av arbeidsfeltet Prosedyrer og årshjul Foreldrenes erfaringer og barnas behov PP-tjenesten ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL MULIG NY ORGANISERING

3 5.1 Modell 1, opprettelse av et veilederteam Modell 2, opprettelse av ressursbarnehager/styrkingsbarnehager Andre organisatoriske som er felles for de to modellene OVERSIKT OVER FORSLAG TIL TILTAK VEDLEGG Stillingsbeskrivelser

4 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for utredningen Det har i de siste årene vært en økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder i Steinkjer kommune. Behovet har i flere år vært større en budsjetterte midler. I de siste årene har spriket mellom tilgjengelige ressurser og barnas behov blitt synlig. Administrativt har det blitt reist spørsmål om ressursbruken og om det er mulig å organisere tilbudene på en mer effektiv måte. I kommunedelplan for barnehage står det at det nedsettes en gruppe som skal forsøke å komme med forslag til endringer som kan bedre situasjonen. 1.2 Mandat Utredningen skal benyttes som grunnlag for kommunens valg for framtidig organisering av tilbudet til barn med særlige behov. Formålet er å se på kvalitet og ressursutnyttelse. Utredningen vil omfatte kommunale og private barnehager i Steinkjer. I arbeidet med utredningen skal følgende grupper få mulighet til å komme med innspill og uttalelser: Styrerne Pedagogiske ledere i barnehagene Spesialpedagoger førskolelærerne og styrkingspersonalet i barnehagene Foresatte til barn med spesielle behov Samarbeidsutvalget i barnehagene Rådet for funksjonshemmede Steinkjer kommunale foreldreutvalg (SKFU) Rektorene Utdanningsforbundet Steinkjer Fagforbundet Steinkjer Utredningen skal inneholde følgende moment: mandat Status pr. i dag Forslag til fremtidig organisering Drøfting/vurdering av ulike alternativ (bla kompetanse, lokaler og økonomi) 4

5 Kostnader og finansiering Framdriftsplan Utredningen skal være ferdig Arbeidsgruppen Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Gerd Kolset, konsulent avdeling for oppvekst Trude Austheim Christensen, utviklingskoordinator avdeling for oppvekst Ann Elisabeth Kjøraas, styrer Vårtun barnehage Ann Inger Sørli, styrer Marisletta barnehage Anna Eggen, PPT Tove Kristin Aune, spesialpedagog barnehage Snefrid Sæther, styrkingspersonale barnehage Hilde Waaseth Nicolaisen, Utdanningsforbundet Bjørn Kristian Nesbakk, Fagforbundet 1.4 Kort om prosessen og arbeidet Det første møtet i arbeidsgruppa ble avholdt 21.april Arbeidsgruppa har gjennomført 8 arbeidsmøter hvor problemstillinger i henhold til mandatet er drøftet. Gruppa har tatt kontakt med sammenlignbare kommuner, for å høre hvordan disse kommunene organiserer spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Ut i fra disse opplysningene, samt at hvert medlem i arbeidsgruppa har levert innspill fra sin yrkesgruppe/medlemmer, har arbeidsgruppa kommet frem til et forslag for fremtidig organisering. Arbeidet i gruppa har vært positivt og konstruktivt, samtidig som det har vært utfordrende å bevare kreativiteten og nytenkningen innenfor stramme økonomiske rammer. Arbeidsgruppa overleverer utredningen til oppvekstsjef. Deretter vil det bli gitt muligheter for både skriftlige og muntlige høringssvar. Det vil bli avholdt et høringsmøte i løpet av november 2011 spesielt for forelde til barn med spesielle behov. Den videre saksgangen følger standard prosedyre, fremlegg i hovedutvalg for oppvekst, formannskap og sluttbehandling i kommunestyret. 5

6 2.0 ANSVAR OG LOVGRUNNLAG I dette kapittelet legges fram både nasjonale og kommunale føringer som har påvirkning for hvordan tilbudet til barn med nedsatte funksjonsevner organiseres i kommunen. 2.1 Opplæringsloven Spesialpedagogiske tilbud til førskolebarn er hjemlet i Opplæringslovens 5-7. Det er ingen nedre aldersgrense for barnets rett til slik hjelp og fra nasjonalt hold understrekes betydningen av at hjelpen gis tidlig og at hjelpens omfang og innhold må tilpasses slik at den er egnet for å hjelpe barnets særlige behov. Det er PPT som er sakkyndig instans og som vurder behovet for og tilråder spesialpedagogisk hjelp. For barn i barnehagealder brukes begrepet spesialpedagogisk hjelp, ikke undervisning, fordi hjelpen skal kunne ha et videre utgangspunkt i forhold til barnets alder og de grunnleggende utviklingsmessige milepælene som skjer i barnets fem første leveår. Det understrekes også at formålet med hjelpen er å forberede barnet best mulig til skolestart. Hjelpen skal også tilrådes uavhengig av barnehagens øvrige tilbud. Dette avviker fra retningslinjene for tildelinger i skolen. Det er opp til kommunen hvor den spesialpedagogiske hjelpen skal gis. Innhold, omfang, organisering og mål for opplæringstilbudet som skal gis, skal beskrives i vedtaket. Hvis det skal benyttes både pedagog og assistent, skal dette spesifiseres. Det er særlig viktig at vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er tydelig på omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen, bl.a. pga reduksjon i foreldrebetalingen. Enkeltvedtak som spesialpedagogisk hjelp kan fattes gjennom hele året. De fleste vedtakene blir imidlertid fattet i forbindelse med overgang til/start på ett nytt barnehageår. Klagefristen er 3 uker og det skal gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage. Det skal også gis opplysning om retten til å se sakens dokumenter. Opplæringsloven 5.7: Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.for spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. De nevnte `er omhandler ikke samarbeid med foreldrene og barnets rett til individuell opplæringsplan (IOP). Steinkjer kommune har bestemt at det skal være et nært samarbeid med foresatte om den spesialpedagogiske hjelpen og at det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for de barna som mottar hjelp etter Opplæringslovens Barnehageloven Når det gjelder rett til plass i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne er det barnehageloven som regulerer dette. Også denne retten skal vurderes av en sakkyndig instans. I forhold til prioritet ved opptak kan PP-tjenesten, helsesøster eller lege være sakkyndig instans. Barnets behov kan omfatte ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Loven viser også til at barn som har vedtak etter barnevernloven har rett til prioritet. 6

7 Barnehageloven 13. Prioritet ved opptak Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. 2.3 NOU 2009:18, " Rett til læring". Denne NOU `en peker på tre hovedutfordringer der kommunene må sikre gode løsninger: Ivareta og tilrettelegge for det enkelte barn ut fra de behov barnet må ha for å kunne delta aktivt i et inkluderende og meningsfylt fellesskap Pga to lovverk og to ulike finansieringsordninger kan det lett oppstå forvaltningsmessige og juridiske uklarheter som igjen fører til vansker med å få til helhet og sammenheng i tilbudene. Her vil kommunene ha behov for en god og tilstrekkelig administrasjon. Det må sikres kompetanse og kvalitet på den spesialpedagogiske innsatsen i barnehagene. Et av forslagene i NOU 2009:18 er at retten til bistand til førskolebarn fra PP-tjenesten skal også hjemles i barnehageloven på lik linje med bestemmelsene i Opplæringsloven. En undersøkelse fra Nordlandsforskning 2009 viser at % av landets PP-tjenester ikke har et systematisk arbeid mot førskolebarn og barnehagesektoren. PP-tjenesten i Steinkjer kommune har lang tradisjon for å gi et tjenestetilbud til førskolebarn og barnehager på lik linje med elever og skoler. 2.4 St.melding nr. 41, 2008/2009. "Kvalitet i barnehagen". "Departementet er opptatt av at barn med særlige behov blir oppdaget tidlig, at de får den hjelpen som er mest formålstjenlige for dem". Det understrekes også at kommunene må sikre slik at barnehagene har ressurser til at de barna som har behov for det får et tilrettelagt tilbud. Dette blir et særlig felt for departementets oppmerksomhet mot kommunene når statstilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd Veileder til opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Som et viktig verdigrunnlag viser veilederen til prinsippet om "tidlig innsats". Det betyr konsentrert innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv. I kommunene må det være en beredskap for å kunne yte ekstra støtte med en gang behov oppstår. Det er nødvendig hvis man skal kunne forebygge senere vansker, for å ivareta barnets utviklingspotensial, for å sikre en god skolestart og for å sikre den enkelte et godt liv som deltaker i samfunnet. 2.6 Kommunedelplan for barnehage , Steinkjer kommune Steinkjerbarnehagene en god start for livslang læring! Visjonen henspiller på Stortingsmelding nr. 41 "Kvalitet i barnehagen" som fremhever barnehagen som en god start og en viktig læringsarena. Visjonen bygger på at alle barn fortjener et godt læringsmiljø. Dette gjelder også for barn i barnehagealder som har nedsatte funksjonsevner. 7

8 Følgende tiltak i planen vedrører barn med nedsatte funksjonsevner: For å få en best mulig organisering av tilbudet til barn med særlige behov må det foretas en utredning av tilbudet. 3.0 STATUS FOR KOMMUNENS TILBUD TIL BARN I BARNEHAGEALDER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 3.1 Tilbudet til barna Barn med nedsatt funksjonsevne har i dag tilbud i 26 av kommunens 34 barnehager. 24 barn har rettigheter etter Opplæringslovens 5-7 og har fått tildelt ressurser etter enkeltvedtak. I barnehagene er det i tillegg barn med mindre vansker og barn under barnevernets tiltak. Til disse barna blir det tildelt assistent som en generell styrking av barnehagens samlede bemanning. 21 barnehager har fått tildelt styrking. Av 34 barnehager, er det er 9 barnehager som hverken har spesialpedagogisk hjelp og/ eller styrking. Disse tallene forteller at i Steinkjer kommune er barna spredd over et stort antall barnehager og over et stort geografisk område. Noen barnehager har flere barn som er svært ressurskrevende, dette gjelder både kommunale og private barnehager. 3.2 Organisering og administrering av personalressursene Steinkjer kommune har i dag tre ulike grupper ansatte som gir ekstra tilbud til barn med spesielle behov. Spesialpedagog: Spesialpedagogene gir timer med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. Omfanget og innhold fremgår av enkeltvedtaket. Bunden arbeidstid i 100 % stilling er 31 t/u med barnet/barna. 6,5 t/u er avsatt til ubunden tid og planlegging. Utdanningskravet til spesialpedagogene er tre årlig høyskoleutdanning og tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Det er utarbeidet en egen stillingsbeskrivelse for stillingene. Denne ressursen ligger administrativt under oppvekstsjefen. Ekstra førskolelærer/annen fagperson: Ekstra førskolelærer/annen fagperson gir tilbud både etter enkeltvedtak etter Opplæringsloven og som en generell styrking til barnehagens bemanning ut fra Barnehagelovens 13. Denne ressursen ligger administrativt under oppvekstsjefen. Ekstra assistent: Ekstra assistent gir tilbud både etter enkeltvedtak etter Opplæringsloven og som en generell styrking til barnehagens bemanning ut fra Barnehagelovens 13. Denne ressursen ligger administrativt under oppvekstsjefen. Tabellen nedenfor viser antall årsverk spesialpedagoger og antall årsverk assistenter/styrkingspersonell høsten

9 Årsverk, Spesialpedagog Antall barn i barnehager spesialpedagogisk vedtak etter Opplæringsloven 5.7 Årsverk, styrking Antall barnehager med barn som har styrking. Ca. 9,42 25 barn (i 19 bhg.) Ca. 8,63 21 barnehager Oktober 2011 Det er i dag fast tilsatte i ca. 9,42 årsverk med spesialpedagoger i barnehagene, og ca. 8,63 årsverk med styrking. Resultatene fra medarbeiderkartleggingen i Steinkjer kommune våren 2011, viser at gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet fra spesialpedagogene og styrkingspersonalet lå på 3,8 (høyest vurdering var 6). De beskriver mange utfordringer i sin arbeidshverdag, som har sin årsak i måten det spesialpedagogiske tilbudet er organisert på. Det ligger i deres stillinger at de kan måtte skifte barnehage hvert år, alt etter hvilken barnehage og eller barn som har fått vedtak etter opplæringsloven 5. Dette gir lite forutsigbarhet i hvor de skal jobbe neste år. Avdeling for oppvekst innplasserer i "ledige" stillinger, og så langt det er mulig, i de samme barnehagene som de har vært i inneværende år. 3.3 Økonomi KOSTRA-tall pr Barnehager tilrettelagte tiltak Andel barnehageutgifter til tilrettelagte tiltak barn i barnehage. Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager. Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag Gj.snitt alle kommuner 17,1 % 18,8 % 8,8 % 9,2 % ,5 % 8,7 % 9,4 % 15,4 % KOSTRA er en forkortelse for KOmmuneSTatRApportering og omfatter all rapportering fra kommunene til Staten. KOSTRA inneholder tjenestedata og økonomidata for alle kommunens fagområder og er en omfattende kilde til kunnskap om kommunenes virksomhet. 9

10 Tallene i tabellen ovenfor indikerer at Steinkjer kommune bruker mer penger på spesialpedagogisk hjelp, men hjelper færre barn enn gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og resten av landet for øvrig. Steinkjer kommune brukte i ,8 % av barnehagebudsjettet til utgifter for tilrettelegging til barn med spesielle behov, mens gjennomsnittet for Nord-Trøndelag i 2010 var 8,8 %. Dette kan tyde på at de barna som mottar tilrettelegging i Steinkjer kommune, får flere timer pr. barn. Og fordi geografisk avstand mellom de ulike barnehageenhetene er stor, mottar barna flere enetimer enn i andre kommuner. I tillegg har Steinkjer kommune lavt antall barn (8,7 %) som mottar et styrket tilbud i motsetning til resten av landet (15,4 % ). Tabellen viser at Steinkjer kommune nærmer seg gjennomsnittet for Nord-Trøndelag, men fortsatt er avstanden forholdsvis stor. 3.4 Mulige årsaker til utfordringene i Steinkjer kommune Hvert år er det et avvik mellom budsjetterte midler og det tilrådde behovet for ressurser til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Det kan virke som om det er et umettelig behov. Det skyldes flere forhold som virker sammen. I dag har Steinkjer kommune bedre systemer for å fange opp barn med særlige behov. Den generelle observasjonen og bruk av annen kartlegging av barn i barnehagene er blitt bedre. Dette må anses som positivt. Det har vært en vekst i antall barn totalt i barnehagene Kommunen har flere små barnehageenheter Fordelingen mellom private og kommunale barnehager. Steinkjer kommune har 8 kommunale barnehager og 26 private. Av disse er 5 familiebarnehager. Det kan være mer utfordrende å organisere tilbud som kommunen er økonomisk og personalmessig ansvarlig for i private barnehager enn i kommunale barnehager. Samtidig er kommunen helt avhengig av de private barnehagene. Det kan se ut som om det er en generell trend på landsbasis at det er en stadig økning av barn med særlige behov. Dette er ikke spesielt for Steinkjer kommune. 4.0 FRAMTIDIGE BEHOV/KOMMUNENS UTFORDRINGER 4.1 Administrasjon og samordning av arbeidsfeltet Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagealder har rettigheter etter to lovverk, Opplæringslovens 5-7, og Barnehageloven 13. I dag er arbeidsfordelingen organisert slik at det er konsulent i oppvekstavdelingen som har det daglige overordnede driftsansvaret for spesialpedagogene og styrkingspersonalet. Jobben innbefatter oppfølging, tilsettinger/innplassering i stillinger, organisering av nettverksmøter m.m. 10

11 Styrerne i de kommunale barnehagene fatter enkeltvedtak etter sakkyndighet fra PP-tjenesten, mens det er konsulent på vegne av oppvekstsjef som fatter enkeltvedtak for de private barnehagene, for barn som ikke har plass i barnehage og for barn i fosterhjem i andre kommuner. Den spesialpedagogiske hjelpen og den generelle styrkingen ivaretas av spesialpedagoger og førskolelærere og assistenter. Disse gruppene kan jobbe både som generell styrking ut fra Barnehageloven og med spesialpedagogisk oppfølging etter Opplæringsloven. Gjennom årene har kommunen forsøkt ulike modeller og ulike måter å definere de to ulike typene hjelp på. Det kan se ut som en generell måte å gjøre det på ikke er godt nok uansett modell, og at det alltid vil måtte tilpasses individuelt. Det er vesentlig at de sakkyndige tilrådningene og de vedtak som fattes er helt klare i forhold til hva som er hjelp etter Opplæringsloven og hvor mye av den generelle styrkingen til barnehagen som skal være spesialpedagogisk oppfølging. 4.2 Prosedyrer og årshjul Steinkjer kommune har utarbeidet spesialpedagogiske retningslinjer som inneholder prosedyrer for barnehagene og årshjul som viser til frister for innlevering av planer, frister for sakkyndighet, frister for enkeltvedtak, frister for klagebehandling, samt frister for IOP og halvårsrapporter. Kommunenes budsjett og variasjonen i barnas samlede behov, både gjennom et barnehageår og fra år til år, er en utfordring. PP-tjenesten gjennomgår de sakkyndige vurderingene på førskolebarn som har spesialpedagogisk hjelp i januar hvert år. Dette for å se på eventuelle endringer som bør gjøres i tilbudet til det enkelte barn. For "nye" barn foretas denne vurderingen fortløpende gjennom hele året. Dette kan skape ubalanse mellom behov og ressurser dersom mange "nye behov" oppdages i løpet av året. 4.3 Foreldrenes erfaringer og barnas behov Et barn med funksjonsnedsettelser eller alvorlige lærevansker gir foreldrene ekstra utfordringer i møte med barnehage, skole og hjelpeinstanser. Foreldre flest er godt fornøyde med barnehagetilbudet, og for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne representerer barnehage avlastning, trygghet og støtte. Foreldrene kan i noen tilfeller synes at det tar for lang tid fra vedtak til noen faktisk starter i jobben. Videre er det høy grad av utskiftning, og det kan være vanskelig å måtte bytte "hjelpeperson" ofte. Dette er ofte barn som er sårbare ovenfor endringer og forandringer, og som er avhengig av at noen kan lese/tolke signaler. Noen foreldre kan gi uttrykk for at deres barn ikke får tilstrekkelig oppfølging, og at hyppige personalskifter kan bli for ustabilt og utrygt for deres barn. Steinkjer kommune har satset på Tidlig Innsats og forebygging i flere år. For barna vil dette bety at deres utfordringer vil bli sett på et tidligere tidspunkt, og at adekvat hjelp settes inn. Denne førstehåndshjelpen vil bli gitt i barnehage eller ved helsestasjonen, alt etter alder på barnet. Dagens organisering kan også medføre at personale kan skifte, og i perioder ha flere voksne og forholde seg til. Barn med særlige behov er ekstra sårbare og trenger en mere tryggere og forutsigbar hverdag ble det holdt et informasjonsmøte for foreldre som har barn med særlige behov. Foreldrenes klare anbefaling var at det er barnas behov som må komme først. Med tanke på de to 11

12 ulike modellene for fremtidig organisering, var foreldregruppen opptatt av at uansett hva slags modell kommunen velger, er det viktig at det blir muligheter for overgangsordninger. Foreldregruppen var også opptatt av forutsigbarhet, kompetanse på den enkelte barnehage, og mulighetene for å sikre en god kvalitet på det spesialpedagogiske tilbudet. 4.4 PP-tjenesten PP-tjenesten har lang ventetid, og lang saksbehandling. PPT opplever ofte at de ikke rekker å gi den nødvendige veiledningen til personalet ute i barnehagene. Meldingene til PP-tjenesten viser en økning, og andelen barn som får spesialpedagogiske vedtak øker. Det går ofte for lang tid fra melding oversendes PP-tjenesten til vedtak fattes og spesialpedagogisk hjelp igangsettes. Dette kan ha flere forklaringer, men noe kan skyldes mangel på ressurser i PP-tjenesten. Det er nødvendig å ta nye grep for å prøve å snu denne utviklingen, og som ledd i dette må samarbeidet mellom barnehagene, kommunen, og PP-tjenesten intensiveres og utvikles. 5.0 ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL MULIG NY ORGANISERING 5.1 Modell 1, opprettelse av et veilederteam Arbeidsgruppen foreslår i modell 1 at det opprettes et spesialpedagogisk veiledningsteam som får i hovedarbeidsoppgave å veilede og gi opplæring til personalet i de barnehagene som har barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Veiledningen vil omfatte arbeidsmåter, ulike spesialpedagogiske metoder, utarbeiding av IOP og halvårsrapporter. Veiledning til barnehagene gis jevnlig og/eller etter behov, vurdert ut fra barnehagens kompetanse og barnets vanske. Veilederne vil være nære samarbeidspartnere med foreldre, og kan også gi råd og veiledning til dem. Veiledningsteamet vil også være en ressurs for faglig oppdatering i barnehagene på systemnivå. De vil være nære samarbeidspartnere for PPT, staben i avdeling for Oppvekst og de vil ha et samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i 2. og 3. linjetjenesten. Veilederne kan også gi veiledning rundt barn som ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp. Veilederne vil bli rekruttert fra den eksisterende gruppen av ansatte i spesialpedagogstillinger. Det vil i praksis si at kommunen trekker to spesialpedagoger fra stillingene i barnehagene, men gir de tilbake igjen i form av veiledning og støtte ute i barnehagene. Arbeidsgruppa har sett på fordelene ved å være to i et slikt team. De kan støtte hverandre, nå over et større geografisk område, mindre sårbart i tilfelle en av dem blir fraværende. Det er viktig å presisere at veilederne fortsatt skal ha sin tilhørighet i oppvekstavdelingen. Arbeidsgruppa foreslår videre at de fast tilsatte spesialpedagogene og styrkingspersonalet blir fast innplassert så langt som det er mulig i barnehagene. De blir fordelt i barnehager der det i størst mulig grad vil være barn med særlige behov. På den måten sikres en forutsigbarhet både for barnehagene, personalgruppa, og de blir bedre kjent med barn, foreldre og det øvrige personalet i barnehagen. Arbeidsgruppa foreslår også at barn som har behov for ekstra tilrettelegging i form av styrking og/eller spesialpedagogisk hjelp fortrinnsvis får dette i en ordinær barnehage og ikke i en 12

13 familiebarnehage. Dette med bakgrunn i betydelig lavere pedagogtetthet i familiebarnehager kontra ordinære barnehager. Foreldre har rett til å velge den barnehagen de ønsker at barnet skal gå i. Barn i familiebarnehage som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få den hjelpen de trenger i familiebarnehagen. Etter ny organisering vil den spesialpedagogiske hjelpen bli gitt i form av veiledning til det faste personalet av pedagogisk veiledningsteam 5.2 Modell 2, opprettelse av ressursbarnehager/styrkingsbarnehager I kommunedelplan for barnehager har man i kapittel 6.5 Effektiv organisering og struktur sett på organiseringen av tilbudet til barn med spesielle behov. "Tilbakemeldingen fra ansatte i slike stillinger er at de opplever det som svært slitsomt med skifte av tjenestested, og at det er vanskelig å etablere tilknytning til stadig nye barnehager. Ansatte i disse stillingene foreslår derfor at kommunen vurderer mulighetene for å opprette styrkingsbarnehager rundt om i kommunen, der førskolelærere med spesialpedagogisk tilleggsutdanning har fast arbeidssted. Styrkingsbarnehagene vil bli tilført en stabil fagkompetanse over tid. Barn med nedsatt funksjonsevne vil i så fall måtte tildeles plass i de aktuelle styrkingsbarnehagene".( Kommunedelplan for barnehage , side 42.) Med en styrkingsbarnehage mener arbeidsgruppen en barnehage hvor det er kompetanse og ressurser til å ta imot barn med vansker/problemer innen samme diagnosegruppe eller behov for metoder og tilnærmingsmåter på både medisinsk og pedagogisk område. I tillegg forutsettes det at rammebetingelsene for øvrig legges til rette for dette. Utviklingen av styrkingsbarnehager i Steinkjer kommune vil måtte skje over tid. Det er imidlertid viktig å få en beslutning om at det er slik vi vil organisere det i framtiden. På den måten kan en etter hvert styre både kompetanse og aktuelle barn til disse barnehagene. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at foreldrene står fritt i å velge barnehage for sine barn. Kommunen må da ha et tilbud i disse barnehagene som foreldrene aktivt velger, både ved første gangs innsøking i barnehage og ved eventuell søknad om bytte av barnehage. Det er viktig å understreke at barns rett til spesialpedagogisk hjelp utløses av et enkeltvedtak etter en forutgående sakkyndig vurdering av barnets behov fra PP-tjenesten, men det er kommunen som bestemmer hvor den spesialpedagogiske hjelpen skal gis. 5.3 Andre organisatoriske tiltak som er felles for de to modellene Forhold til private barnehager Private barnehager har vært like behandlet med kommunale barnehager når det gjelder ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette betyr at de på lik linje med kommunale barnehager har fått tildelt både ressurser til spesialpedagogisk hjelp og til generelle styrkingstiltak. Forskjellen er at det er styrere i kommunale barnehager som fatter enkeltvedtak om dette, mens dette ansvaret er lagt til konsulent i oppvekstavdelingen når det gjelder de private barnehagene. Arbeidsgruppen foreslår at de private barnehagene fortsatt tildeles ressurser til spesialpedagogiske tiltak som før, og at vedtak om dette fattes av konsulent i oppvekstavdelingen. Når det gjelder styrkingstiltak i barnehagen tydeliggjør den enkelte barnehage sitt behov for ekstra styrking gjennom 13

14 Barnehagenes Plan, som sendes avdeling oppvekst hvert år. Oppvekstsjef fordeler styrkingsressurser til barnehagene etter gjennomgang av barnehagens behov Sikre hjelp til barn som viser seg å ha behov for hjelp i løpet av året Erfaringsmessig vil det alltid være behov som oppdages i løpet av barnehageåret, dvs. etter at ressursene er lagt ut og fordelt til både barnehager og enkeltbarn. Årsaken til dette kan være at barn som er nye i barnehagen viser seg å ha et stort behov for oppfølging, eller det kan være tilflytting til kommunen. For å unngå at dette fører til store avvik foreslår arbeidsgruppen at det holdes igjen en ressurs som kan fordeles senere på året. Frist for en slik fordeling kan være 1.november. I slike tilfeller påpeker arbeidsgruppen at den enkelte barnehage bør se på hvilke muligheter de har til å dekke inn slike marginale behov innen egen personalgruppe Skape et godt faglig miljø, å ivareta fagpersoner for å rekruttere og beholde kompetanse Både spesialpedagogene og styrkingspersonalet har i dag en tydelig stillingsbeskrivelse. Disse ble utarbeidet i Stillingsbeskrivelsene for alle stillingstyper på dette området bør tydeliggjøre det ansvarsområdet de ulike stillingene har, samt å beskrive de arbeidsoppgaver som forventes av de ulike yrkesgruppene. Det bør foretas en jevnlig gjennomgang av disse. Stillingsbeskrivelsene bør også inneholde en avklaring i forhold til arbeidstid, tid sammen med barna, tid til planlegging og forberedelse og tid til samarbeid med andre. Det må utarbeides avtaler som tydeliggjør forventningene til hverandre og avklarer ansvarsområder med de private barnehagene Utnytte kompetansen bedre Kommunen har på mange områder viktig kompetanse innenfor dette fagfeltet, men ikke alltid tid eller en organisering som legger til rette for å bruke kompetansen. For eksempel kan PP-tjenesten ha viktig og nødvendig kompetanse, men ikke kapasitet eller tid til å bruke denne når det trengs. På samme måte har noen av spesialpedagogene kompetanse på masternivå på ulike områder. Dette er kompetanse som kommunen burde utnytte på en bedre måte til veiledning og oppfølging av vanskelige saker. På den måten kan kommunen på mange områder bli mer selvhjulpen enn den er i dag Tydeligere sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger på barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven 5-7. Dersom PP-tjenesten i sine vurderinger konkluderer med dette og kommunen i ettertid fatter enkeltvedtak om slik hjelp er dette en individuell rett som det er klageadgang på. Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta standpunkt til om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, og den skal tilrå hvilket tilbud som skal gis. Det er viktig at PP-tjenesten, når den gjør sin sakkyndige vurdering, (og kommunen, når den fatter vedtaket), tar stilling til hvem som skal organisere, og hvordan barnets hjelp skal organiseres. Blant annet bør det presiseres at en større del av sakkyndigheten skal brukes til veiledning. De må være tydelige på hva som er de direkte timene til barnet og hva som er veiledning fra PPT. 14

15 15

16 6.0 OVERSIKT OVER FORSLAG TIL TILTAK TILTAK GJENNOM-FØRING KONSEKVENSER ØKONOMISKE KONSEKVENSER ANSVARLIG GJENNOM-FØRS INNEN 1. Opprettelse av pedagogisk veilederteam (jf. modell 1) 2 spesialpedagoger mindre i direkte arbeid med barn og familier. Tettere og mer jevnlig veiledning for de andre ansatte i denne tjenesten. Ingen? Oppvekstsjef/ personalavdelingen 1.august Mer langsiktig fast innplassering i barnehagene (jf. modell 1) Mindre fleksibilitet ved endringer av barn med særlige behov. Bedre arbeidsforhold for spesialpedagoger og styrkingspersonell. Ingen Oppvekstsjef 1.august Opprettelse av styrkingsbarnehager i kommunen (jf. modell 2) Samle fagkompetansen på få enheter Barn med nedsatt funksjonsevne vil få et godt nok tilbud i de fleste barnehager, men et bedre tilbud i styrkingsbarnehagene Opprettelse av styrkingsbarnehager Nybygg/påbygg?? Rådmann/politikere Oppvekstsjef og arbeidstakerorganisasjonene 1.august 2013?

17 Andre organisatoriske tiltak som er felles for de to modellene: 4. De private barnehagene tildeles midler til øvrig styrking av bemanningen De private barnehageeierne tilsetter selv dette personalet og har arbeidsgiveransvar for dem. Kommunen overfører årlig den sum det trengs for å gi det tilbudet som er vedtatt De private barnehagene kan lettere bestemme hvem som skal jobbe Ingen økonomiske konsekvenser Konsulent i oppvekstavdelingen Så raskt som mulig? 5. Sikre tilbud til barn som viser seg å ha behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året Innføre to frister for tildeling av tilleggsressurser, den ordinære og en ny frist 1.november Bedre mulighet for å dekke uforutsette behov Ingen økonomiske konsekvenser Oppvekstsjef og konsulent oppvekstavdelingen 1. august Skape et godt faglig miljø og ivareta fagpersonene for å rekruttere og beholde kompetansen Nåværende stillingsbeskrivelser videreføres Ingen økonomiske konsekvenser konsulent oppvekstavdelingen Så snart som mulig 17

18 7. Utnytte kompetansen bedre Spesialpedagoger med spesialkompetanse brukes i større grad enn nå til veiledningsoppgaver. Eksterne tjenester brukes kun når kommunens egen kompetanse ikke strekker til Vil spare ressurser både på møter og opplæring. Sparer kostnader til eksterne tjenester Konsulent oppvekstavdelingen og tjenesteenhetsleder PP-tjenesten Så snart som mulig 8. Tydeligere sakkyndige vurderinger fra PPtjenesten PP-tjenesten vurderer behovet for spesialpedagogisk hjelp i sine vurderinger Mer fokus på spesialpedagogisk hjelp som en individuell rett og annen styrking som en universell ordning som omfatter hele barnehagen Ingen økonomiske konsekvenser Tjenesteenhetsleder PP-tjenesten Så snart som mulig 18

19 7.0 VEDLEGG 7.1 Stillingsbeskrivelser I 2006 ble det utarbeidet mal for stillingsbeskrivelser for spesialpedagoger og styrkingspersonale i barnehagene. Her er ansvar, arbeidsområde og arbeidsoppgaver beskrevet. Stillingsbeskrivelsene ble utarbeidet etter arbeid i arbeidsgrupper bestående blant annet av styrere, tillitsvalgte, spesialpedagoger og styrkingspersonale (barne- og ungdomsarbeider/assistent). SPESIALPEDAGOGER Malen for stillingsbeskrivelser fra 2006 er følgende arbeidsoppgaver opplistet: Ansvar for å jobbe i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og forskrifter. Ansvar for å følge opp enkeltbarn som har fått tildelt spesialpedagogisk ressurs etter retningslinjene i opplæringsloven. Tjenestested kan være i kommunale og private barnehager. Arbeidsoppgaver for stillingen: Ansvarlig for å utarbeide og jobbe i tråd med individuelle opplæringsplaner (IOP), og utarbeide halvårsrapporter for de barn som er tildelt spesialpedagogisk ressurs etter Opplæringsloven. Ansvarlig for å veilede øvrig personale som jobber med det aktuelle barnet Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert. Den daglige arbeidsordning organiseres i samarbeid med styrer/pedagogisk leder. Andre forhold: Det er utarbeidet lokal særavtale med Steinkjer kommune og Utdanningsforbundet Steinkjer vedrørende arbeidstid for førskolelærere som er tilsatt i tilknytning til barn med særlige behov. Ved større endringer i stillingen skal stillingsbeskrivelsen endres i tråd med dette. STYRKINGSPERSONALE: I malen for stillingsbeskrivelser fra 2006 er følgende arbeidsoppgaver opplistet: (Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter tilsatt i styrkingsstillinger, følger stillingsbeskrivelsen til barne- og ungdomsarbeider). Styrkingspersonale kan også være førskolelærere. Arbeidsoppgaver for stillingen:

20 Ansvar- og arbeidsområde er å arbeide i samsvar med til en hver tid gjeldende lovverk, forskrifter, reglement og kommunale prioriteringer. Arbeide for at enkeltbarn og grupper får et godt pedagogisk tilbud i tråd med felles mål og planer. Medansvar og deltakelse i planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. Medansvar for samarbeidet med barnas foreldre/foresatte Medansvar for samarbeid avdelingene i mellom, og med andre aktuelle samarbeidsparter Holde seg faglig oppdatert gjennom møter, veiledning og opplæring Andre forhold: Barne- og ungdomsarbeideren er administrativt underlagt styrer og faglig underlagt pedagogisk leder Arbeidstid: Turnus innenfor barnehagens åpningstid Ansvar og oppgaver er ikke uttømmende opplistet. Det er leders rett og ansvar å definere innholdet i stillingene. Ved større endringer i stillingene skal stillingsbeskrivelsen endres i tråd med dette. 20

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer