Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11"

Transkript

1 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg Revidert 21. oktober 2011

2 Innhold 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for utredningen Mandat Arbeidsgruppen Kort om prosessen og arbeidet ANSVAR OG LOVGRUNNLAG Opplæringsloven Barnehageloven NOU 2009:18, " Rett til læring" St.melding nr. 41, 2008/2009. "Kvalitet i barnehagen" Veileder til opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp Kommunedelplan for barnehage , Steinkjer kommune STATUS FOR KOMMUNENS TILBUD TIL BARN I BARNEHAGEALDER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Tilbudet til barna Organisering og administrering av personalressursene Økonomi Mulige årsaker til utfordringene i Steinkjer kommune FRAMTIDIGE BEHOV/KOMMUNENS UTFORDRINGER Administrasjon og samordning av arbeidsfeltet Prosedyrer og årshjul Foreldrenes erfaringer og barnas behov PP-tjenesten ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL MULIG NY ORGANISERING

3 5.1 Modell 1, opprettelse av et veilederteam Modell 2, opprettelse av ressursbarnehager/styrkingsbarnehager Andre organisatoriske som er felles for de to modellene OVERSIKT OVER FORSLAG TIL TILTAK VEDLEGG Stillingsbeskrivelser

4 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for utredningen Det har i de siste årene vært en økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder i Steinkjer kommune. Behovet har i flere år vært større en budsjetterte midler. I de siste årene har spriket mellom tilgjengelige ressurser og barnas behov blitt synlig. Administrativt har det blitt reist spørsmål om ressursbruken og om det er mulig å organisere tilbudene på en mer effektiv måte. I kommunedelplan for barnehage står det at det nedsettes en gruppe som skal forsøke å komme med forslag til endringer som kan bedre situasjonen. 1.2 Mandat Utredningen skal benyttes som grunnlag for kommunens valg for framtidig organisering av tilbudet til barn med særlige behov. Formålet er å se på kvalitet og ressursutnyttelse. Utredningen vil omfatte kommunale og private barnehager i Steinkjer. I arbeidet med utredningen skal følgende grupper få mulighet til å komme med innspill og uttalelser: Styrerne Pedagogiske ledere i barnehagene Spesialpedagoger førskolelærerne og styrkingspersonalet i barnehagene Foresatte til barn med spesielle behov Samarbeidsutvalget i barnehagene Rådet for funksjonshemmede Steinkjer kommunale foreldreutvalg (SKFU) Rektorene Utdanningsforbundet Steinkjer Fagforbundet Steinkjer Utredningen skal inneholde følgende moment: mandat Status pr. i dag Forslag til fremtidig organisering Drøfting/vurdering av ulike alternativ (bla kompetanse, lokaler og økonomi) 4

5 Kostnader og finansiering Framdriftsplan Utredningen skal være ferdig Arbeidsgruppen Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Gerd Kolset, konsulent avdeling for oppvekst Trude Austheim Christensen, utviklingskoordinator avdeling for oppvekst Ann Elisabeth Kjøraas, styrer Vårtun barnehage Ann Inger Sørli, styrer Marisletta barnehage Anna Eggen, PPT Tove Kristin Aune, spesialpedagog barnehage Snefrid Sæther, styrkingspersonale barnehage Hilde Waaseth Nicolaisen, Utdanningsforbundet Bjørn Kristian Nesbakk, Fagforbundet 1.4 Kort om prosessen og arbeidet Det første møtet i arbeidsgruppa ble avholdt 21.april Arbeidsgruppa har gjennomført 8 arbeidsmøter hvor problemstillinger i henhold til mandatet er drøftet. Gruppa har tatt kontakt med sammenlignbare kommuner, for å høre hvordan disse kommunene organiserer spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Ut i fra disse opplysningene, samt at hvert medlem i arbeidsgruppa har levert innspill fra sin yrkesgruppe/medlemmer, har arbeidsgruppa kommet frem til et forslag for fremtidig organisering. Arbeidet i gruppa har vært positivt og konstruktivt, samtidig som det har vært utfordrende å bevare kreativiteten og nytenkningen innenfor stramme økonomiske rammer. Arbeidsgruppa overleverer utredningen til oppvekstsjef. Deretter vil det bli gitt muligheter for både skriftlige og muntlige høringssvar. Det vil bli avholdt et høringsmøte i løpet av november 2011 spesielt for forelde til barn med spesielle behov. Den videre saksgangen følger standard prosedyre, fremlegg i hovedutvalg for oppvekst, formannskap og sluttbehandling i kommunestyret. 5

6 2.0 ANSVAR OG LOVGRUNNLAG I dette kapittelet legges fram både nasjonale og kommunale føringer som har påvirkning for hvordan tilbudet til barn med nedsatte funksjonsevner organiseres i kommunen. 2.1 Opplæringsloven Spesialpedagogiske tilbud til førskolebarn er hjemlet i Opplæringslovens 5-7. Det er ingen nedre aldersgrense for barnets rett til slik hjelp og fra nasjonalt hold understrekes betydningen av at hjelpen gis tidlig og at hjelpens omfang og innhold må tilpasses slik at den er egnet for å hjelpe barnets særlige behov. Det er PPT som er sakkyndig instans og som vurder behovet for og tilråder spesialpedagogisk hjelp. For barn i barnehagealder brukes begrepet spesialpedagogisk hjelp, ikke undervisning, fordi hjelpen skal kunne ha et videre utgangspunkt i forhold til barnets alder og de grunnleggende utviklingsmessige milepælene som skjer i barnets fem første leveår. Det understrekes også at formålet med hjelpen er å forberede barnet best mulig til skolestart. Hjelpen skal også tilrådes uavhengig av barnehagens øvrige tilbud. Dette avviker fra retningslinjene for tildelinger i skolen. Det er opp til kommunen hvor den spesialpedagogiske hjelpen skal gis. Innhold, omfang, organisering og mål for opplæringstilbudet som skal gis, skal beskrives i vedtaket. Hvis det skal benyttes både pedagog og assistent, skal dette spesifiseres. Det er særlig viktig at vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er tydelig på omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen, bl.a. pga reduksjon i foreldrebetalingen. Enkeltvedtak som spesialpedagogisk hjelp kan fattes gjennom hele året. De fleste vedtakene blir imidlertid fattet i forbindelse med overgang til/start på ett nytt barnehageår. Klagefristen er 3 uker og det skal gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage. Det skal også gis opplysning om retten til å se sakens dokumenter. Opplæringsloven 5.7: Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.for spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. De nevnte `er omhandler ikke samarbeid med foreldrene og barnets rett til individuell opplæringsplan (IOP). Steinkjer kommune har bestemt at det skal være et nært samarbeid med foresatte om den spesialpedagogiske hjelpen og at det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for de barna som mottar hjelp etter Opplæringslovens Barnehageloven Når det gjelder rett til plass i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne er det barnehageloven som regulerer dette. Også denne retten skal vurderes av en sakkyndig instans. I forhold til prioritet ved opptak kan PP-tjenesten, helsesøster eller lege være sakkyndig instans. Barnets behov kan omfatte ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Loven viser også til at barn som har vedtak etter barnevernloven har rett til prioritet. 6

7 Barnehageloven 13. Prioritet ved opptak Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. 2.3 NOU 2009:18, " Rett til læring". Denne NOU `en peker på tre hovedutfordringer der kommunene må sikre gode løsninger: Ivareta og tilrettelegge for det enkelte barn ut fra de behov barnet må ha for å kunne delta aktivt i et inkluderende og meningsfylt fellesskap Pga to lovverk og to ulike finansieringsordninger kan det lett oppstå forvaltningsmessige og juridiske uklarheter som igjen fører til vansker med å få til helhet og sammenheng i tilbudene. Her vil kommunene ha behov for en god og tilstrekkelig administrasjon. Det må sikres kompetanse og kvalitet på den spesialpedagogiske innsatsen i barnehagene. Et av forslagene i NOU 2009:18 er at retten til bistand til førskolebarn fra PP-tjenesten skal også hjemles i barnehageloven på lik linje med bestemmelsene i Opplæringsloven. En undersøkelse fra Nordlandsforskning 2009 viser at % av landets PP-tjenester ikke har et systematisk arbeid mot førskolebarn og barnehagesektoren. PP-tjenesten i Steinkjer kommune har lang tradisjon for å gi et tjenestetilbud til førskolebarn og barnehager på lik linje med elever og skoler. 2.4 St.melding nr. 41, 2008/2009. "Kvalitet i barnehagen". "Departementet er opptatt av at barn med særlige behov blir oppdaget tidlig, at de får den hjelpen som er mest formålstjenlige for dem". Det understrekes også at kommunene må sikre slik at barnehagene har ressurser til at de barna som har behov for det får et tilrettelagt tilbud. Dette blir et særlig felt for departementets oppmerksomhet mot kommunene når statstilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd Veileder til opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Som et viktig verdigrunnlag viser veilederen til prinsippet om "tidlig innsats". Det betyr konsentrert innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv. I kommunene må det være en beredskap for å kunne yte ekstra støtte med en gang behov oppstår. Det er nødvendig hvis man skal kunne forebygge senere vansker, for å ivareta barnets utviklingspotensial, for å sikre en god skolestart og for å sikre den enkelte et godt liv som deltaker i samfunnet. 2.6 Kommunedelplan for barnehage , Steinkjer kommune Steinkjerbarnehagene en god start for livslang læring! Visjonen henspiller på Stortingsmelding nr. 41 "Kvalitet i barnehagen" som fremhever barnehagen som en god start og en viktig læringsarena. Visjonen bygger på at alle barn fortjener et godt læringsmiljø. Dette gjelder også for barn i barnehagealder som har nedsatte funksjonsevner. 7

8 Følgende tiltak i planen vedrører barn med nedsatte funksjonsevner: For å få en best mulig organisering av tilbudet til barn med særlige behov må det foretas en utredning av tilbudet. 3.0 STATUS FOR KOMMUNENS TILBUD TIL BARN I BARNEHAGEALDER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 3.1 Tilbudet til barna Barn med nedsatt funksjonsevne har i dag tilbud i 26 av kommunens 34 barnehager. 24 barn har rettigheter etter Opplæringslovens 5-7 og har fått tildelt ressurser etter enkeltvedtak. I barnehagene er det i tillegg barn med mindre vansker og barn under barnevernets tiltak. Til disse barna blir det tildelt assistent som en generell styrking av barnehagens samlede bemanning. 21 barnehager har fått tildelt styrking. Av 34 barnehager, er det er 9 barnehager som hverken har spesialpedagogisk hjelp og/ eller styrking. Disse tallene forteller at i Steinkjer kommune er barna spredd over et stort antall barnehager og over et stort geografisk område. Noen barnehager har flere barn som er svært ressurskrevende, dette gjelder både kommunale og private barnehager. 3.2 Organisering og administrering av personalressursene Steinkjer kommune har i dag tre ulike grupper ansatte som gir ekstra tilbud til barn med spesielle behov. Spesialpedagog: Spesialpedagogene gir timer med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. Omfanget og innhold fremgår av enkeltvedtaket. Bunden arbeidstid i 100 % stilling er 31 t/u med barnet/barna. 6,5 t/u er avsatt til ubunden tid og planlegging. Utdanningskravet til spesialpedagogene er tre årlig høyskoleutdanning og tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Det er utarbeidet en egen stillingsbeskrivelse for stillingene. Denne ressursen ligger administrativt under oppvekstsjefen. Ekstra førskolelærer/annen fagperson: Ekstra førskolelærer/annen fagperson gir tilbud både etter enkeltvedtak etter Opplæringsloven og som en generell styrking til barnehagens bemanning ut fra Barnehagelovens 13. Denne ressursen ligger administrativt under oppvekstsjefen. Ekstra assistent: Ekstra assistent gir tilbud både etter enkeltvedtak etter Opplæringsloven og som en generell styrking til barnehagens bemanning ut fra Barnehagelovens 13. Denne ressursen ligger administrativt under oppvekstsjefen. Tabellen nedenfor viser antall årsverk spesialpedagoger og antall årsverk assistenter/styrkingspersonell høsten

9 Årsverk, Spesialpedagog Antall barn i barnehager spesialpedagogisk vedtak etter Opplæringsloven 5.7 Årsverk, styrking Antall barnehager med barn som har styrking. Ca. 9,42 25 barn (i 19 bhg.) Ca. 8,63 21 barnehager Oktober 2011 Det er i dag fast tilsatte i ca. 9,42 årsverk med spesialpedagoger i barnehagene, og ca. 8,63 årsverk med styrking. Resultatene fra medarbeiderkartleggingen i Steinkjer kommune våren 2011, viser at gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet fra spesialpedagogene og styrkingspersonalet lå på 3,8 (høyest vurdering var 6). De beskriver mange utfordringer i sin arbeidshverdag, som har sin årsak i måten det spesialpedagogiske tilbudet er organisert på. Det ligger i deres stillinger at de kan måtte skifte barnehage hvert år, alt etter hvilken barnehage og eller barn som har fått vedtak etter opplæringsloven 5. Dette gir lite forutsigbarhet i hvor de skal jobbe neste år. Avdeling for oppvekst innplasserer i "ledige" stillinger, og så langt det er mulig, i de samme barnehagene som de har vært i inneværende år. 3.3 Økonomi KOSTRA-tall pr Barnehager tilrettelagte tiltak Andel barnehageutgifter til tilrettelagte tiltak barn i barnehage. Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager. Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag Gj.snitt alle kommuner 17,1 % 18,8 % 8,8 % 9,2 % ,5 % 8,7 % 9,4 % 15,4 % KOSTRA er en forkortelse for KOmmuneSTatRApportering og omfatter all rapportering fra kommunene til Staten. KOSTRA inneholder tjenestedata og økonomidata for alle kommunens fagområder og er en omfattende kilde til kunnskap om kommunenes virksomhet. 9

10 Tallene i tabellen ovenfor indikerer at Steinkjer kommune bruker mer penger på spesialpedagogisk hjelp, men hjelper færre barn enn gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og resten av landet for øvrig. Steinkjer kommune brukte i ,8 % av barnehagebudsjettet til utgifter for tilrettelegging til barn med spesielle behov, mens gjennomsnittet for Nord-Trøndelag i 2010 var 8,8 %. Dette kan tyde på at de barna som mottar tilrettelegging i Steinkjer kommune, får flere timer pr. barn. Og fordi geografisk avstand mellom de ulike barnehageenhetene er stor, mottar barna flere enetimer enn i andre kommuner. I tillegg har Steinkjer kommune lavt antall barn (8,7 %) som mottar et styrket tilbud i motsetning til resten av landet (15,4 % ). Tabellen viser at Steinkjer kommune nærmer seg gjennomsnittet for Nord-Trøndelag, men fortsatt er avstanden forholdsvis stor. 3.4 Mulige årsaker til utfordringene i Steinkjer kommune Hvert år er det et avvik mellom budsjetterte midler og det tilrådde behovet for ressurser til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Det kan virke som om det er et umettelig behov. Det skyldes flere forhold som virker sammen. I dag har Steinkjer kommune bedre systemer for å fange opp barn med særlige behov. Den generelle observasjonen og bruk av annen kartlegging av barn i barnehagene er blitt bedre. Dette må anses som positivt. Det har vært en vekst i antall barn totalt i barnehagene Kommunen har flere små barnehageenheter Fordelingen mellom private og kommunale barnehager. Steinkjer kommune har 8 kommunale barnehager og 26 private. Av disse er 5 familiebarnehager. Det kan være mer utfordrende å organisere tilbud som kommunen er økonomisk og personalmessig ansvarlig for i private barnehager enn i kommunale barnehager. Samtidig er kommunen helt avhengig av de private barnehagene. Det kan se ut som om det er en generell trend på landsbasis at det er en stadig økning av barn med særlige behov. Dette er ikke spesielt for Steinkjer kommune. 4.0 FRAMTIDIGE BEHOV/KOMMUNENS UTFORDRINGER 4.1 Administrasjon og samordning av arbeidsfeltet Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagealder har rettigheter etter to lovverk, Opplæringslovens 5-7, og Barnehageloven 13. I dag er arbeidsfordelingen organisert slik at det er konsulent i oppvekstavdelingen som har det daglige overordnede driftsansvaret for spesialpedagogene og styrkingspersonalet. Jobben innbefatter oppfølging, tilsettinger/innplassering i stillinger, organisering av nettverksmøter m.m. 10

11 Styrerne i de kommunale barnehagene fatter enkeltvedtak etter sakkyndighet fra PP-tjenesten, mens det er konsulent på vegne av oppvekstsjef som fatter enkeltvedtak for de private barnehagene, for barn som ikke har plass i barnehage og for barn i fosterhjem i andre kommuner. Den spesialpedagogiske hjelpen og den generelle styrkingen ivaretas av spesialpedagoger og førskolelærere og assistenter. Disse gruppene kan jobbe både som generell styrking ut fra Barnehageloven og med spesialpedagogisk oppfølging etter Opplæringsloven. Gjennom årene har kommunen forsøkt ulike modeller og ulike måter å definere de to ulike typene hjelp på. Det kan se ut som en generell måte å gjøre det på ikke er godt nok uansett modell, og at det alltid vil måtte tilpasses individuelt. Det er vesentlig at de sakkyndige tilrådningene og de vedtak som fattes er helt klare i forhold til hva som er hjelp etter Opplæringsloven og hvor mye av den generelle styrkingen til barnehagen som skal være spesialpedagogisk oppfølging. 4.2 Prosedyrer og årshjul Steinkjer kommune har utarbeidet spesialpedagogiske retningslinjer som inneholder prosedyrer for barnehagene og årshjul som viser til frister for innlevering av planer, frister for sakkyndighet, frister for enkeltvedtak, frister for klagebehandling, samt frister for IOP og halvårsrapporter. Kommunenes budsjett og variasjonen i barnas samlede behov, både gjennom et barnehageår og fra år til år, er en utfordring. PP-tjenesten gjennomgår de sakkyndige vurderingene på førskolebarn som har spesialpedagogisk hjelp i januar hvert år. Dette for å se på eventuelle endringer som bør gjøres i tilbudet til det enkelte barn. For "nye" barn foretas denne vurderingen fortløpende gjennom hele året. Dette kan skape ubalanse mellom behov og ressurser dersom mange "nye behov" oppdages i løpet av året. 4.3 Foreldrenes erfaringer og barnas behov Et barn med funksjonsnedsettelser eller alvorlige lærevansker gir foreldrene ekstra utfordringer i møte med barnehage, skole og hjelpeinstanser. Foreldre flest er godt fornøyde med barnehagetilbudet, og for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne representerer barnehage avlastning, trygghet og støtte. Foreldrene kan i noen tilfeller synes at det tar for lang tid fra vedtak til noen faktisk starter i jobben. Videre er det høy grad av utskiftning, og det kan være vanskelig å måtte bytte "hjelpeperson" ofte. Dette er ofte barn som er sårbare ovenfor endringer og forandringer, og som er avhengig av at noen kan lese/tolke signaler. Noen foreldre kan gi uttrykk for at deres barn ikke får tilstrekkelig oppfølging, og at hyppige personalskifter kan bli for ustabilt og utrygt for deres barn. Steinkjer kommune har satset på Tidlig Innsats og forebygging i flere år. For barna vil dette bety at deres utfordringer vil bli sett på et tidligere tidspunkt, og at adekvat hjelp settes inn. Denne førstehåndshjelpen vil bli gitt i barnehage eller ved helsestasjonen, alt etter alder på barnet. Dagens organisering kan også medføre at personale kan skifte, og i perioder ha flere voksne og forholde seg til. Barn med særlige behov er ekstra sårbare og trenger en mere tryggere og forutsigbar hverdag ble det holdt et informasjonsmøte for foreldre som har barn med særlige behov. Foreldrenes klare anbefaling var at det er barnas behov som må komme først. Med tanke på de to 11

12 ulike modellene for fremtidig organisering, var foreldregruppen opptatt av at uansett hva slags modell kommunen velger, er det viktig at det blir muligheter for overgangsordninger. Foreldregruppen var også opptatt av forutsigbarhet, kompetanse på den enkelte barnehage, og mulighetene for å sikre en god kvalitet på det spesialpedagogiske tilbudet. 4.4 PP-tjenesten PP-tjenesten har lang ventetid, og lang saksbehandling. PPT opplever ofte at de ikke rekker å gi den nødvendige veiledningen til personalet ute i barnehagene. Meldingene til PP-tjenesten viser en økning, og andelen barn som får spesialpedagogiske vedtak øker. Det går ofte for lang tid fra melding oversendes PP-tjenesten til vedtak fattes og spesialpedagogisk hjelp igangsettes. Dette kan ha flere forklaringer, men noe kan skyldes mangel på ressurser i PP-tjenesten. Det er nødvendig å ta nye grep for å prøve å snu denne utviklingen, og som ledd i dette må samarbeidet mellom barnehagene, kommunen, og PP-tjenesten intensiveres og utvikles. 5.0 ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL MULIG NY ORGANISERING 5.1 Modell 1, opprettelse av et veilederteam Arbeidsgruppen foreslår i modell 1 at det opprettes et spesialpedagogisk veiledningsteam som får i hovedarbeidsoppgave å veilede og gi opplæring til personalet i de barnehagene som har barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Veiledningen vil omfatte arbeidsmåter, ulike spesialpedagogiske metoder, utarbeiding av IOP og halvårsrapporter. Veiledning til barnehagene gis jevnlig og/eller etter behov, vurdert ut fra barnehagens kompetanse og barnets vanske. Veilederne vil være nære samarbeidspartnere med foreldre, og kan også gi råd og veiledning til dem. Veiledningsteamet vil også være en ressurs for faglig oppdatering i barnehagene på systemnivå. De vil være nære samarbeidspartnere for PPT, staben i avdeling for Oppvekst og de vil ha et samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i 2. og 3. linjetjenesten. Veilederne kan også gi veiledning rundt barn som ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp. Veilederne vil bli rekruttert fra den eksisterende gruppen av ansatte i spesialpedagogstillinger. Det vil i praksis si at kommunen trekker to spesialpedagoger fra stillingene i barnehagene, men gir de tilbake igjen i form av veiledning og støtte ute i barnehagene. Arbeidsgruppa har sett på fordelene ved å være to i et slikt team. De kan støtte hverandre, nå over et større geografisk område, mindre sårbart i tilfelle en av dem blir fraværende. Det er viktig å presisere at veilederne fortsatt skal ha sin tilhørighet i oppvekstavdelingen. Arbeidsgruppa foreslår videre at de fast tilsatte spesialpedagogene og styrkingspersonalet blir fast innplassert så langt som det er mulig i barnehagene. De blir fordelt i barnehager der det i størst mulig grad vil være barn med særlige behov. På den måten sikres en forutsigbarhet både for barnehagene, personalgruppa, og de blir bedre kjent med barn, foreldre og det øvrige personalet i barnehagen. Arbeidsgruppa foreslår også at barn som har behov for ekstra tilrettelegging i form av styrking og/eller spesialpedagogisk hjelp fortrinnsvis får dette i en ordinær barnehage og ikke i en 12

13 familiebarnehage. Dette med bakgrunn i betydelig lavere pedagogtetthet i familiebarnehager kontra ordinære barnehager. Foreldre har rett til å velge den barnehagen de ønsker at barnet skal gå i. Barn i familiebarnehage som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få den hjelpen de trenger i familiebarnehagen. Etter ny organisering vil den spesialpedagogiske hjelpen bli gitt i form av veiledning til det faste personalet av pedagogisk veiledningsteam 5.2 Modell 2, opprettelse av ressursbarnehager/styrkingsbarnehager I kommunedelplan for barnehager har man i kapittel 6.5 Effektiv organisering og struktur sett på organiseringen av tilbudet til barn med spesielle behov. "Tilbakemeldingen fra ansatte i slike stillinger er at de opplever det som svært slitsomt med skifte av tjenestested, og at det er vanskelig å etablere tilknytning til stadig nye barnehager. Ansatte i disse stillingene foreslår derfor at kommunen vurderer mulighetene for å opprette styrkingsbarnehager rundt om i kommunen, der førskolelærere med spesialpedagogisk tilleggsutdanning har fast arbeidssted. Styrkingsbarnehagene vil bli tilført en stabil fagkompetanse over tid. Barn med nedsatt funksjonsevne vil i så fall måtte tildeles plass i de aktuelle styrkingsbarnehagene".( Kommunedelplan for barnehage , side 42.) Med en styrkingsbarnehage mener arbeidsgruppen en barnehage hvor det er kompetanse og ressurser til å ta imot barn med vansker/problemer innen samme diagnosegruppe eller behov for metoder og tilnærmingsmåter på både medisinsk og pedagogisk område. I tillegg forutsettes det at rammebetingelsene for øvrig legges til rette for dette. Utviklingen av styrkingsbarnehager i Steinkjer kommune vil måtte skje over tid. Det er imidlertid viktig å få en beslutning om at det er slik vi vil organisere det i framtiden. På den måten kan en etter hvert styre både kompetanse og aktuelle barn til disse barnehagene. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at foreldrene står fritt i å velge barnehage for sine barn. Kommunen må da ha et tilbud i disse barnehagene som foreldrene aktivt velger, både ved første gangs innsøking i barnehage og ved eventuell søknad om bytte av barnehage. Det er viktig å understreke at barns rett til spesialpedagogisk hjelp utløses av et enkeltvedtak etter en forutgående sakkyndig vurdering av barnets behov fra PP-tjenesten, men det er kommunen som bestemmer hvor den spesialpedagogiske hjelpen skal gis. 5.3 Andre organisatoriske tiltak som er felles for de to modellene Forhold til private barnehager Private barnehager har vært like behandlet med kommunale barnehager når det gjelder ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne. Dette betyr at de på lik linje med kommunale barnehager har fått tildelt både ressurser til spesialpedagogisk hjelp og til generelle styrkingstiltak. Forskjellen er at det er styrere i kommunale barnehager som fatter enkeltvedtak om dette, mens dette ansvaret er lagt til konsulent i oppvekstavdelingen når det gjelder de private barnehagene. Arbeidsgruppen foreslår at de private barnehagene fortsatt tildeles ressurser til spesialpedagogiske tiltak som før, og at vedtak om dette fattes av konsulent i oppvekstavdelingen. Når det gjelder styrkingstiltak i barnehagen tydeliggjør den enkelte barnehage sitt behov for ekstra styrking gjennom 13

14 Barnehagenes Plan, som sendes avdeling oppvekst hvert år. Oppvekstsjef fordeler styrkingsressurser til barnehagene etter gjennomgang av barnehagens behov Sikre hjelp til barn som viser seg å ha behov for hjelp i løpet av året Erfaringsmessig vil det alltid være behov som oppdages i løpet av barnehageåret, dvs. etter at ressursene er lagt ut og fordelt til både barnehager og enkeltbarn. Årsaken til dette kan være at barn som er nye i barnehagen viser seg å ha et stort behov for oppfølging, eller det kan være tilflytting til kommunen. For å unngå at dette fører til store avvik foreslår arbeidsgruppen at det holdes igjen en ressurs som kan fordeles senere på året. Frist for en slik fordeling kan være 1.november. I slike tilfeller påpeker arbeidsgruppen at den enkelte barnehage bør se på hvilke muligheter de har til å dekke inn slike marginale behov innen egen personalgruppe Skape et godt faglig miljø, å ivareta fagpersoner for å rekruttere og beholde kompetanse Både spesialpedagogene og styrkingspersonalet har i dag en tydelig stillingsbeskrivelse. Disse ble utarbeidet i Stillingsbeskrivelsene for alle stillingstyper på dette området bør tydeliggjøre det ansvarsområdet de ulike stillingene har, samt å beskrive de arbeidsoppgaver som forventes av de ulike yrkesgruppene. Det bør foretas en jevnlig gjennomgang av disse. Stillingsbeskrivelsene bør også inneholde en avklaring i forhold til arbeidstid, tid sammen med barna, tid til planlegging og forberedelse og tid til samarbeid med andre. Det må utarbeides avtaler som tydeliggjør forventningene til hverandre og avklarer ansvarsområder med de private barnehagene Utnytte kompetansen bedre Kommunen har på mange områder viktig kompetanse innenfor dette fagfeltet, men ikke alltid tid eller en organisering som legger til rette for å bruke kompetansen. For eksempel kan PP-tjenesten ha viktig og nødvendig kompetanse, men ikke kapasitet eller tid til å bruke denne når det trengs. På samme måte har noen av spesialpedagogene kompetanse på masternivå på ulike områder. Dette er kompetanse som kommunen burde utnytte på en bedre måte til veiledning og oppfølging av vanskelige saker. På den måten kan kommunen på mange områder bli mer selvhjulpen enn den er i dag Tydeligere sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger på barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven 5-7. Dersom PP-tjenesten i sine vurderinger konkluderer med dette og kommunen i ettertid fatter enkeltvedtak om slik hjelp er dette en individuell rett som det er klageadgang på. Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta standpunkt til om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, og den skal tilrå hvilket tilbud som skal gis. Det er viktig at PP-tjenesten, når den gjør sin sakkyndige vurdering, (og kommunen, når den fatter vedtaket), tar stilling til hvem som skal organisere, og hvordan barnets hjelp skal organiseres. Blant annet bør det presiseres at en større del av sakkyndigheten skal brukes til veiledning. De må være tydelige på hva som er de direkte timene til barnet og hva som er veiledning fra PPT. 14

15 15

16 6.0 OVERSIKT OVER FORSLAG TIL TILTAK TILTAK GJENNOM-FØRING KONSEKVENSER ØKONOMISKE KONSEKVENSER ANSVARLIG GJENNOM-FØRS INNEN 1. Opprettelse av pedagogisk veilederteam (jf. modell 1) 2 spesialpedagoger mindre i direkte arbeid med barn og familier. Tettere og mer jevnlig veiledning for de andre ansatte i denne tjenesten. Ingen? Oppvekstsjef/ personalavdelingen 1.august Mer langsiktig fast innplassering i barnehagene (jf. modell 1) Mindre fleksibilitet ved endringer av barn med særlige behov. Bedre arbeidsforhold for spesialpedagoger og styrkingspersonell. Ingen Oppvekstsjef 1.august Opprettelse av styrkingsbarnehager i kommunen (jf. modell 2) Samle fagkompetansen på få enheter Barn med nedsatt funksjonsevne vil få et godt nok tilbud i de fleste barnehager, men et bedre tilbud i styrkingsbarnehagene Opprettelse av styrkingsbarnehager Nybygg/påbygg?? Rådmann/politikere Oppvekstsjef og arbeidstakerorganisasjonene 1.august 2013?

17 Andre organisatoriske tiltak som er felles for de to modellene: 4. De private barnehagene tildeles midler til øvrig styrking av bemanningen De private barnehageeierne tilsetter selv dette personalet og har arbeidsgiveransvar for dem. Kommunen overfører årlig den sum det trengs for å gi det tilbudet som er vedtatt De private barnehagene kan lettere bestemme hvem som skal jobbe Ingen økonomiske konsekvenser Konsulent i oppvekstavdelingen Så raskt som mulig? 5. Sikre tilbud til barn som viser seg å ha behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året Innføre to frister for tildeling av tilleggsressurser, den ordinære og en ny frist 1.november Bedre mulighet for å dekke uforutsette behov Ingen økonomiske konsekvenser Oppvekstsjef og konsulent oppvekstavdelingen 1. august Skape et godt faglig miljø og ivareta fagpersonene for å rekruttere og beholde kompetansen Nåværende stillingsbeskrivelser videreføres Ingen økonomiske konsekvenser konsulent oppvekstavdelingen Så snart som mulig 17

18 7. Utnytte kompetansen bedre Spesialpedagoger med spesialkompetanse brukes i større grad enn nå til veiledningsoppgaver. Eksterne tjenester brukes kun når kommunens egen kompetanse ikke strekker til Vil spare ressurser både på møter og opplæring. Sparer kostnader til eksterne tjenester Konsulent oppvekstavdelingen og tjenesteenhetsleder PP-tjenesten Så snart som mulig 8. Tydeligere sakkyndige vurderinger fra PPtjenesten PP-tjenesten vurderer behovet for spesialpedagogisk hjelp i sine vurderinger Mer fokus på spesialpedagogisk hjelp som en individuell rett og annen styrking som en universell ordning som omfatter hele barnehagen Ingen økonomiske konsekvenser Tjenesteenhetsleder PP-tjenesten Så snart som mulig 18

19 7.0 VEDLEGG 7.1 Stillingsbeskrivelser I 2006 ble det utarbeidet mal for stillingsbeskrivelser for spesialpedagoger og styrkingspersonale i barnehagene. Her er ansvar, arbeidsområde og arbeidsoppgaver beskrevet. Stillingsbeskrivelsene ble utarbeidet etter arbeid i arbeidsgrupper bestående blant annet av styrere, tillitsvalgte, spesialpedagoger og styrkingspersonale (barne- og ungdomsarbeider/assistent). SPESIALPEDAGOGER Malen for stillingsbeskrivelser fra 2006 er følgende arbeidsoppgaver opplistet: Ansvar for å jobbe i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og forskrifter. Ansvar for å følge opp enkeltbarn som har fått tildelt spesialpedagogisk ressurs etter retningslinjene i opplæringsloven. Tjenestested kan være i kommunale og private barnehager. Arbeidsoppgaver for stillingen: Ansvarlig for å utarbeide og jobbe i tråd med individuelle opplæringsplaner (IOP), og utarbeide halvårsrapporter for de barn som er tildelt spesialpedagogisk ressurs etter Opplæringsloven. Ansvarlig for å veilede øvrig personale som jobber med det aktuelle barnet Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert. Den daglige arbeidsordning organiseres i samarbeid med styrer/pedagogisk leder. Andre forhold: Det er utarbeidet lokal særavtale med Steinkjer kommune og Utdanningsforbundet Steinkjer vedrørende arbeidstid for førskolelærere som er tilsatt i tilknytning til barn med særlige behov. Ved større endringer i stillingen skal stillingsbeskrivelsen endres i tråd med dette. STYRKINGSPERSONALE: I malen for stillingsbeskrivelser fra 2006 er følgende arbeidsoppgaver opplistet: (Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter tilsatt i styrkingsstillinger, følger stillingsbeskrivelsen til barne- og ungdomsarbeider). Styrkingspersonale kan også være førskolelærere. Arbeidsoppgaver for stillingen:

20 Ansvar- og arbeidsområde er å arbeide i samsvar med til en hver tid gjeldende lovverk, forskrifter, reglement og kommunale prioriteringer. Arbeide for at enkeltbarn og grupper får et godt pedagogisk tilbud i tråd med felles mål og planer. Medansvar og deltakelse i planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. Medansvar for samarbeidet med barnas foreldre/foresatte Medansvar for samarbeid avdelingene i mellom, og med andre aktuelle samarbeidsparter Holde seg faglig oppdatert gjennom møter, veiledning og opplæring Andre forhold: Barne- og ungdomsarbeideren er administrativt underlagt styrer og faglig underlagt pedagogisk leder Arbeidstid: Turnus innenfor barnehagens åpningstid Ansvar og oppgaver er ikke uttømmende opplistet. Det er leders rett og ansvar å definere innholdet i stillingene. Ved større endringer i stillingene skal stillingsbeskrivelsen endres i tråd med dette. 20

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE DEBATTHEFTE

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE DEBATTHEFTE KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE 2010 2013 DEBATTHEFTE INNLEDNING Kommunedelplan for barnehage skal revideres for perioden 2009-2013. Planen skal omhandle overordnede problemstillinger og strategier for barnehageområdet

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7 Ansvar- og rolleavklaring Kvalitetssikring Innledning Målet med dokumentet er å sikre at barn med særlige behov under opplæringspliktig alder i Modum kommune får

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å overføre samtlige bestemmelser i opplæringsloven

Detaljer

Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune

Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune Det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune Høringsuttalelse fra PPT/PF i Laksevåg Denne uttalelsen har vi laget på bakgrunn av at hele enheten har fått arbeidet i grupper med evalueringsrapporten fra

Detaljer

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet - mål for Utdanningsforbundets arbeid med arbeidstid for førskolelærere Å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk

Detaljer

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune 2017 Side 1 LOVGRUNNLAGET Lov om barnehager (utdrag) Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.: 19 a. Rett til spesialpedagogisk

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Kommunens ansvar? v/ Christina Nyeng Thon, jurist, Oppvekst- og utdanningsavdelingen Barnehageloven kap. V A Fra og med 1. august 2016 fremgår reglene om spesialpedagogisk

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.11.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Saksnummer

Detaljer

Tiltak 1; En barnehage i to bygg

Tiltak 1; En barnehage i to bygg Vår dato 05.12.2012 Utdanningsforbundet Båtsfjord - Uttalelse vedrørende kutt i barnehagene Tiltak 1; En barnehage i to bygg Tiltaket innebærer en besparelse på kr. 87.000,- i 2013. Viser til formannskapets

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø Byråd for utdanning Barnehagene i Tromsø STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste.

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste. Styrerne i kommunale og private barnehager i Øksnes kommune v/ Oddrun Heimly Følgende styrere (Jorunn Ellingsen, Marit Brun, Liv Jane Grønmo & Oddrun Heimly) har jobbet med NOU 2012: 1 Til barnas beste.

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Drift av PP-tjeneste i egen kommune LIERNE DEN 12. APRIL 2017 PATRIK LUNDGREN, SEKRETÆR UTVALGET Innholdsfortegnelse Bakgrunn/Oppgave...

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Oversikt Grunnleggende regler og prinsipper Tidlig innsats Inkludering i barnehage og skole Tilpasset tilbud og tilpasset opplæring

Detaljer

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnehage Informasjon, samarbeid og tilrettelegging Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnevernspedagog Elise Christensen 1 Barndom Barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Enhet for skole, avd. PP tjenesten

Enhet for skole, avd. PP tjenesten Kragerø kommune Enhet for skole, avd. PP tjenesten Midtlyngutredningen, Høringsarbeids ved PP- tjenesten i Kragerø. Midtlyngutvalgets arbeid foreligger nå som en NOU, en nasjonal offentlig utredning. Dette

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag?

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? 9.9.2015 Nord-Trøndelag 135 000 innbyggere. 23 kommuner (480 23 000). 17 000 elever i grunnskole. 105 grunnskoler. Dårlige resultater over tid. Store forskjeller. Lavt utdanningsnivå.

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, )

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, ) 0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, 201100112) Oppvekststyrets innstilling: 1. Kristiansand kommune gir

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Den første delen tar for seg hva som skal skje når et barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Målet med å utarbeide en håndbok for spesialpedagogisk arbeid i barnehagene er å sikre best mulig kvalitet på arbeidet, samt en lik utførelse av slikt arbeid uavhengig av hvilken barnehage barnet har plass

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet

Lier kommune 330.O. Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier Fag- og rådgivningsenheten. Fag og rådgivning. Barne- og familiedepartementet Lier kommune Fag og rådgivning Barne- og familiedepartementet P.b. 8036 0030 Oslo l 330.O Vår ref: EMT/04/2376/A10 Deres ref: Lier 11.01.2005 Høringsnotat om ny barnehagelov Vedlagt følger høringsnotat

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Høring av endringer i barnehageloven - Barn med særlige behov

Høring av endringer i barnehageloven - Barn med særlige behov Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 11.01.2016 13.10.2015 15/01825-12 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 15/4860 62 24142228 forskning

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov.

FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov. FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov. 1. Forslag om overføring av bestemmelser knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/60 Klassering: A20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen EVALUERING AV RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Tilsynsrapport 2013 Oppfølging av tilsynet i 2010 Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Sandnes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Tema for tilsynet... 3 1.1 Om gjennomføringen av oppfølgingen

Detaljer