Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)"

Transkript

1 Veiledningsnotat Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innholdsfortegnelse 1. Innledning Organisering av arbeidet Klassifisering og verdsettelse Eiendeler Selvstendige eiendeler og eiendeler som utgjør en del av en helhet eller en gruppe Verdsettelse i åpningsbalansen Gjeld og forpliktelser Eiendeler med tilhørende forpliktelser Styringsmessige vurderinger ved klassifisering Kartlegging og opptelling Hva skal kartlegges Opptelling Kvalitetssikring av kartleggingen Dokumentasjon Godkjennelse Ledelsens og fagdepartementets validering av utkastet til åpningsbalanse Ledelsens og departementets endelige validering og underskrivning Vedlegg Vedlegg A Sjekkliste for utførte kontroller ved fastsettelse av åpningsbalansen pr. xx.yy.20zz Vedlegg B Ledelsespåtegning knyttet til åpningsbalansen pr. xx.yy.20zz Vedlegg C Eksempel på telleliste... 16

2 1. Innledning Dette notatet er ment å være en støtte i arbeidet med utarbeidelse av åpningsbalansen for statlige virksomheter som skal føre sine interne virksomhetsregnskaper etter de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Åpningsbalanse er betegnelsen på balansen ved begynnelsen av det første regnskapsåret man rapporterer etter SRS. En oppdatert balanse er en nødvendig forutsetning for å kunne avgi et regnskap med periodiserte inntekter og kostnader. Balansen er i tillegg en kilde til oversikt og kunnskap om virksomhetens eiendeler, forpliktelser og eventuelle virksomhetskapital. Veiledningsnotatet er ment å være til hjelp for prosjekteier, prosjektleder og de medarbeidere og ressurspersoner som er involvert i prosessene med kartlegging og klassifisering av virksomhetens eiendeler og gjeld. Dette er en kort oversikt over momenter knyttet til de ulike fasene i prosessen. FASE Organisering av arbeidet INNHOLD / KOMMENTAR / STIKKORD - Hvem er prosjektleder og hvem skal delta i prosjektet? - Hvilken tidsplan skal følges helt frem til departementets godkjennelse? - Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres? - Hvordan forsikre seg om at alle eiendelene og all gjeld blir med? Klassifisering og verdsettelse - Oppstillingsplanen i SRS 1 viser hovedkategoriene for klassifisering av regnskapspostene. - Praktiske tilnærmingsmetoder. - Klassifisering og prinsipper for verdsettelse av anleggsmidler er behandlet i SRS 17. Kartlegging og opptelling - Hvilke eiendeler og forpliktelser skal kartlegges? - Retningslinjer for avgrensninger (vesentlighetsgrenser). - Kvalitetssikring av kartleggingen. - Opptelling. Dokumentasjon - Telleresultater. - Verdsettelse og utregninger. - Utførte kontrollhandlinger. Godkjennelse - Virksomhetsledelsen. - Fagdepartementet. Side 2 av 16

3 2. Organisering av arbeidet Den enkelte virksomhet bør etablere en liten arbeidsgruppe ledet av en person i den sentrale økonomiavdelingen. Denne gruppen organiserer det videre arbeidet, gjennomfører nødvendig opplæring og involverer øvrige personer i virksomheten etter behov. Rask avklaring av usikkerhet omkring prinsipper og praktisk gjennomføring er viktig for at prosjektet skal bli vellykket. Arbeidsgruppen har ansvaret for å kontrollere at alle eiendeler og all gjeld blir kartlagt slik at åpningsbalansen blir fullstendig. Arbeidsgruppen har også ansvaret for å samle inn dokumentasjon og klassifisere eiendeler og gjeld i henhold til oppstillingsplanen for balansen. En metode for å kontrollere at alle fysiske eiendeler er kartlagt og klassifisert er å ta utgangspunkt i tegninger av disponibel bygningsmasse. Ved gjennomgang av tellelistene kan man kontrollere at alle områder er dekket. Det bør etableres rutiner for regnskapsføring av tilgang, avgang og avskrivninger parallelt med at arbeidet med å etablere åpningsbalanse pågår. Arbeidsgruppen utarbeider et dokumentasjonsnotat som beskriver hele prosessen. Dokumentasjonen må innrettes slik at det er sporbarhet fra den enkelte regnskapslinje og frem til den tellelisten der klassifisering og verdsettelse er dokumentert. Det må også være sporbarhet fra den enkelte telleliste og opp til den relevante regnskapslinjen. Det er viktig at arbeidet kan ferdigstilles i tide. Ferdigstillelse av åpningsbalansen er en viktig forutsetning for en vellykket innføring av SRS i virksomheten. Side 3 av 16

4 3. Klassifisering og verdsettelse I forbindelse med klassifiseringen av eiendeler og gjeld skal virksomheten foreta en inndeling i hoved- og undergrupper tilsvarende balansens inndeling i henhold til SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Balansen deles inn i eiendeler virksomhetskapital og gjeld Generelt for balansen gjelder at summen av eiendeler skal være lik summen av virksomhetskapital og gjeld. Virksomheten må ha særskilt fullmakt for å kunne opptjene virksomhetskapital. 3.1 Eiendeler Med eiendeler forstås ressurser som virksomheten eier og benytter som et ledd i ivaretakelsen av dens formål og oppgaver. Det kan for eksempel være en maskin, et produksjonssystem, en lagerbeholdning eller et IKT-system. Eiendeler deles inn i to hovedgrupper: anleggsmidler omløpsmidler Anleggsmidler er eiendeler som er anskaffet til varig eie eller bruk i virksomheten, normalt over flere år. Anleggsmidlene utgjør rammene eller grunnlaget for driften og har en permanent karakter. Eksempler på anleggsmidler er bygninger, maskiner, produksjonsanlegg, IT-lisenser, servere og PCer. Omløpsmidler er alle andre eiendeler. Dette er eiendeler som omsettes innenfor regnskapsåret, og på den måten er et ledd i virksomhetens løpende drift. Eksempler på omløpsmidler er varebeholdninger, fordringer fra salg av varer og tjenester, forskuddsbetalinger, andre fordringer og likvidbeholdninger. For anleggsmidler (varige driftsmidler) kan det være nødvendig å sondre mellom selvstendige eiendeler, eiendeler som er en del av en helhet, og eiendeler som er en del av en gruppe. Immaterielle og finansielle anleggsmidler behandles i normaltilfellet alltid som selvstendige eiendeler Selvstendige eiendeler og eiendeler som utgjør en del av en helhet eller en gruppe Det kan innenfor den enkelte virksomhet ofte være innbyrdes relasjoner mellom forskjellige eiendeler eller typer av eiendeler. Noen eiendeler skal virksomheten klassifisere selvstendig, mens andre skal klassifiseres som en del av en helhet eller en gruppe. Derfor skilles det mellom selvstendige eiendeler eiendeler som er en del av en helhet eiendeler som er en del av en gruppe Side 4 av 16

5 Selvstendige eiendeler De fleste eiendeler vil være selvstendige, underforstått at eiendelen normalt betraktes som en enkelt enhet, selv om den er sammensatt av flere komponenter. For alle anleggsmidler gjelder en vesentlighetsgrense på kr , (ref. SRS 17 Anleggsmidler). Materielle og immaterielle anleggsmidler som vurderes å ha en selvstendig verdi større enn kr , skal inkluderes i balansen og klassifiseres særskilt. Anlegg under utførelse skal inkluderes i balansen som en selvstendig eiendel, hvis anleggsmidlets verdi forventes å ville overstige kr ved ferdigstillelsen. Eiendeler som utgjør deler av en helhet (dekomponering) Om en eiendel er en selvstendig eiendel, eller en del av en helhet, avhenger bl.a. av eiendelens formål samt av om eiendelen kun kan anvendes i sammenheng med en eller flere andre eiendeler, eller om den kan anvendes alene. VVS-installasjoner og elkraft-installasjoner vil normalt bare ha en fornuftig anvendelse i sammenheng med en bygning. Slike bygningskomponenter anvendes ikke alene. Et annet eksempel kan være en motor til et skip. Motoren kan anvendes til et annet skip, men skipet har ingen funksjon uten en motor. Et siste eksempel er PC med operativsystem og programvare. PCen virker ikke uten programvare. Eiendeler som utgjør en del av en helhet inkluderes sammen med hovedeiendelen i balansen, hvis verdien av helheten overstiger kr , selv om de enkelte komponenter har en verdi under kr Hvis en eiendel utgjør en integrert del av en annen eiendel, og de to eiendeler til sammen utgjør en helhet, balanseføres eiendelene som en helhet. Unntak fra hovedprinsippet om en slik samlet balanseføring vil for eksempel være klassifiseringen av bygninger og bygningsinstallasjoner. Selv om VVS-installasjoner og elkraft-installasjoner ikke har noen selvstendig funksjon uten bygningen, anbefales det at slike installasjoner dekomponeres og klassifiseres særskilt. Det skyldes at levetiden er så vidt forskjellig for de ulike bygningskomponenter. Tilsvarende betraktinger bør også gjøres i forbindelse med større eiendeler i infrastruktur, og andre eiendeler hvor en hensiktsmessig dekomponering vil gi et riktigere bilde av eiendelens verdi og fremtidige verdiutvikling. Når virksomheten skal klassifisere sine eiendeler, må det vurderes om de enkelte typer av sammenhengende eiendeler skal klassifiseres hver for seg eller som en del av en helhet. Som utgangspunkt skal sammenhengende eiendeler som benyttes som en helhet, klassifiseres som en enkelt selvstendig eiendel hvis: levetiden for alle komponentene er sammenfallende, og de enkelte komponentene ikke kan skilles ut, eller ikke har noen funksjon uten hovedeiendelen Eiendeler som utgjør en del av en gruppe (pool-aktivering) Varige driftsmidler som enkeltvis har en verdi under kr kan klassifiseres samlet i balansen hvis det er mange og ensartede eiendeler, og hvor verdien til sammen er vesentlig. Regelen utgjør dermed et unntak fra hovedregelen om at eiendeler med en verdi under kr ikke skal balanseføres. Eksempler på driftsmidler som balanseføres som en egen gruppe kan være inventar og innredninger, IT-utstyr (servere, PCer og printere) og AV-utstyr. Side 5 av 16

6 I forbindelse med klassifisering av eiendeler er det tilstrekkelig å ta stilling til hvilke eiendeler som potensielt skal klassifiseres i balansen som en egen gruppe. For eiendeler som skal balanseføres som en gruppe kan det være en god løsning å la anskaffelsene det enkelte år utgjøre en egen undergruppe Verdsettelse i åpningsbalansen Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler verdsettes til bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi. Verdien på åpningsbalansetidspunktet skal ta hensyn til driftsmidlets alder og tilstand for øvrig. Finansielle anleggsmidler verdsettes til virkelig verdi. De mest vanlige immaterielle eiendeler i statlige forvaltningsorganer er programvare. Standard programvare som kan gjenanskaffes (kjøpes) på tidspunktet for etablering av åpningsbalansen, vil i prinsippet ikke få noen verdireduksjon basert på slit og elde. Som en praktisk tilpasning settes verdien av programvare som er anskaffet mer enn fem år før balansedagen, til null. Øvrig programvare verdsettes til gjenanskaffelsesverdi reduseret med 1/5 pr. år som er gått etter anskaffelsestidspunktet. En virksomhet vil til enhver tid eie et større eller mindre antall ulike driftsmidler. For å holde oversikt over disse, og for å kunne beregne periodevise avskrivninger og samlet bokført verdi på driftsmidlene, må alle virksomheter etablere et anleggsregister. Fordringer og gjeld verdsettes til det laveste av kostpris (ofte pålydende) og virkelig verdi. 3.2 Gjeld og forpliktelser Med gjeld forstås en forpliktelse som påhviler virksomheten og som på et tidspunkt vil medføre en utbetaling. Gjeldsposter deles i avsetning for langsiktige forpliktelser annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld Regnskapsposten avsetning for langsiktige forpliktelser omfatter forpliktelser som eksisterer på balansedagen, men som er uvisse med hensyn til det tidspunkt de skal gjøres opp i fremtiden. Er forpliktelsen usikker og/eller betinget av en fremtidig hendelse, skal den ikke inkluderes i balansen, men klassifiseres særskilt og opplyses om i note til åpningsbalansen, jf. SRS 19 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler. Gjeldsforpliktelser følger som hovedregel av en juridisk bindende avtale. Gjeldsforpliktelser er, i motsetning til latente/betingede forpliktelser, kjente både med hensyn til beløpsstørrelse og tidspunkt for forfall. Langsiktige forpliktelser forfaller mer enn ett år frem i tid, mens kortsiktig gjeld forfaller innenfor ett år. Den del av en langsiktig forpliktelse som forfaller innenfor neste år, klassifiseres også som langsiktig. Gjensidig bebyrdende avtaler som løper fremover i tid er for eksempel husleieavtaler og andre leie- og leasingavtaler. Slike kontraktsfestede forpliktelser skal klassifiseres separat. De Side 6 av 16

7 inkluderes ikke i balansen, men skal opplyses om i note hvis de er vesentlige. I den grad leieog leasingavtaler må klassifiseres som finansiell leie, skal de likevel inkluderes i virksomhetens balanse, jf. SRS 13 Leieavtaler. 3.3 Eiendeler med tilhørende forpliktelser Det kan være knyttet en forpliktelse til enkelte eiendeler, for eksempel en forpliktelse til å foreta miljøopprydning på et område, eller å fjerne en innretning ved leietidens utløp. I forbindelse med klassifiseringen skal eiendelen og forpliktelsen klassifiseres hver for seg, som henholdsvis en eiendel og en forpliktelse. 3.4 Styringsmessige vurderinger ved klassifisering Allerede ved klassifiseringen bør man gjøre vurderinger rundt virksomhetens nåværende og fremtidige økonomistyring. Hvis virksomheten for eksempel er organisert i ulike avdelinger, kan det i forbindelse med den fremtidige styring være behov for å henføre eiendeler, kostnader og visse forpliktelser ut fra organisatoriske eller formålsbestemte dimensjoner. Den samlede klassifisering i balansen vil dog ikke være påvirket av hvordan virksomheten er organisert, eller hvordan økonomistyringen er tilrettelagt. Det kan være en fordel å bygge ut klassifiseringen, slik at den gjenspeiler den inndelingen av aktiviteter eller enheter, som virksomheten har valgt å tilrettelegge økonomistyringen etter. I praksis kan fordelingen foretas med å tilrettelegge for en separat balanse pr. aktivitet eller avdeling, eller på annen måte angi hvilken enhet en eiendel eller en forpliktelse tilhører. Hvis organiseringen for eksempel er bestemt av enhetenes fysiske beliggenhet, kan eiendeler og forpliktelser oppdeles pr. enhet, eller fordeles på de forskjellige enheter. Uansett om virksomhetens avdelinger er samlet i en enkelt bygning, kan avdelingene være oppdelt etter sine forskjellige oppgaver/funksjoner. Her kan virksomheten søke å fordele eiendelene best mulig, så lenge det gir mening og avspeiler hensynet til god økonomistyring. Det er ikke alle eiendeler og forpliktelser som det i klassifiseringsprosessen gir mening i å fordele på avdelinger og enheter. Hvis virksomheten er hjemmehørende i en enkelt bygning, bør bygningens verdi ikke nødvendigvis fordeles på de ulike avdelinger. En forpliktelse vedrørende pågående rettssaker vil normalt være anlagt mot virksomheten som helhet, selv om rettssaken er oppstått på grunn av aktiviteter i en enkelt avdeling. Side 7 av 16

8 4. Kartlegging og opptelling 4.1 Hva skal kartlegges Formålet med kartleggingen er å fremskaffe oversikt over alle eiendeler og all gjeld som virksomheten har. I kartleggingsfasen vil det være fornuftig heller å inkludere for mye på kartleggingslistene enn for lite. Dette vil da også kunne tjene som dokumentasjon på senere foretatte vurderinger, avgrensninger og disponeringer. Den endelige åpningsbalansen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Den skal være basert på pålitelig informasjon, være fullstendig samt være tilstrekkelig dokumentert. Det er viktig at man allerede fra kartleggingsfasen legger til rette for en best mulig sporbarhet i de listeføringer som gjøres, og med hensyn til vurderinger, disponeringer og avgrensninger som legges til grunn ved virksomhetene. Dette av hensyn til etterfølgende gjennomgang og revisjon. Følgende hovedgrupper av eiendeler og gjeld skal kartlegges: 1) Anleggsmidler Både immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler skal inkluderes. Også eiendeler som er under oppføring, utvikling eller produksjon skal kartlegges. SRS 17 Anleggsmidler har et eget kapitel om åpningsbalansen. I vedlegget til SRS 17 behandles verdsettelsen av de ulike kategorier anleggsmidler både i åpningsbalansen og ved senere anskaffelser. I tillegg omtales økonomisk levetid samt hvilke avskrivningssatser som bør benyttes. 2) Omløpsmidler Alle omløpsmidler i form av varebeholdninger og forskudd til leverandører, fordringer, kasseog bankbeholdninger skal kartlegges. Det skal bare inkluderes lagerbeholdninger over en viss størrelse og som virksomheten naturlig følger opp som en beholdningspost. Mindre lager av papir, kontorrekvisita, mat og servise i kantine mv., skal normalt ikke kartlegges. 3) Eventuell virksomhetskapital Statlige virksomheter vil normalt ikke ha fullmakt til å opparbeide virksomhetskapital. Er en slik fullmakt gitt, skal virksomhetskapitalen vises separat. 4) Avsetning for langsiktige forpliktelser Alle langsiktige forpliktelser skal kartlegges. Normalt vil regnskapsposten Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler være en betydelig post. 5) Annen langsiktig gjeld Statlige virksomheter vil som hovedregel ikke ha anledning til å ta opp langsiktige lån. 6) Kortsiktig gjeld Alle kortsiktige gjeldsposter skal kartlegges. Dette omfatter blant annet poster som leverandørgjeld, skattetrekk, pensjonstrekk og påløpt lønn (herunder feriepenger, opparbeidet overtid og rett til avspasering) og påløpte driftskostnader. Side 8 av 16

9 Avtalegjennomgang I tillegg til kartlegging av hovedposter og -områder som er nevnt ovenfor, bør virksomheten så tidlig som mulig starte en gjennomgang av eventuelle avtaler som virksomheten har inngått eller er underlagt. Dette gjelder avtaler som kan tenkes å innebære økonomiske forpliktelser eller rettigheter, eller som innebærer noen form for garantistilling fra virksomheten. Økonomiske konsekvenser av slike avtaler må vurderes og eventuelt innarbeides i åpningsbalansen. 4.2 Opptelling Arbeidsgruppen utarbeider tellelister for bruk i kartleggingen av anleggsmidler som viser hvilke opplysninger som skal registreres vedrørende den enkelte eiendel. I tellelisten gis det en beskrivelse av eiendelen, angivelse av hvor den befinner seg, anskaffelsestidspunkt og et estimat for gjenværende økonomisk levetid. Kartlegging av eiendeler og estimering av gjenværende økonomisk levetid bør i de fleste tilfeller utføres av avdelingsleder for den avdelingen som disponerer anleggsmidlet. Når tellelistene er ferdig utarbeidet, signeres de av den/de ansvarlige og oppbevares som en del av dokumentasjonen av åpningsbalansen. Når alle tellelister er mottatt og gruppert i henhold til oppstillingsplanen, registreres dataene i regnskapssystemet. 4.3 Kvalitetssikring av kartleggingen Uansett hvilke metoder og hjelpemidler man har benyttet ved kartleggingen, må de endelige listene som viser virksomhetens eiendeler og forpliktelser kvalitetssikres. I arbeidet med kvalitetssikringen er det viktig at fullstendigheten i kartleggingen vurderes. Likeledes vil gyldigheten, herunder eierskap, til de oppførte eiendeler og forpliktelser, måtte vurderes. De ovenstående kvalitetssikringskriterier vil langt på vei være avhengig av at riktige personer har vært involvert i prosessen. De samme ressurspersonene bør være med på å rimelighetsteste sluttproduktet av kartleggingen. Det er virksomhetenes ansvar å sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring. Side 9 av 16

10 5. Dokumentasjon Ved ferdigstillelsen av åpningsbalansen skal det foreligge et dokumentasjonsnotat som for alle eiendeler og forpliktelser viser hvilke prinsipper som er lagt til grunn ved klassifisering og verdsettelse, og sentrale valg som virksomheten har foretatt. I tillegg forutsettes virksomheten å kunne dokumenterer verdsettelsesprosessen. Med dette menes en klar beskrivelse av hvordan verdsettelse og validering er foretatt. Notatet skal underskrives av prosjektleder i virksomheten. Virksomhetsleder skal godkjenne notatet som må tilpasses den enkelte virksomhets størrelse og kompleksitet. For immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (anleggsmidler) kan den underliggende dokumentasjonen bestå av et notat som nøyaktig beskriver hvordan verdsettelsen er gjennomført. Det er viktig at beskrivelsen av de benyttede regnskapsprinsippene stemmer overens med hvordan virksomheten rent faktisk har klassifisert og verdsatt eiendeler og forpliktelser. De prinsipper som virksomheten benytter i åpningsbalansen forutsettes dessuten videreført på en konsistent måte ved etterfølgende periodeavslutninger. I den grad det foreligger regnskapsmessige skjønn eller valg mellom forskjellige alternativer, bør dette fremgå av dokumentasjonen. Vesentlige avvik fra enkeltbestemmelser i SRS skal opplyses. I den grad virksomheten har konstatert usikkerhet i forbindelse med sikring av fullstendighet, klassifisering eller verdsettelse skal dette fremgå. Den samlede dokumentasjon skal være tilgjengelig hos virksomheten. Side 10 av 16

11 6. Godkjennelse Utarbeidelse av åpningsbalanse er en omfattende oppgave for den enkelte virksomhet. Oppgaven består av flere trinn som fører frem til den endelige åpningsbalansen. Til slutt vil det være departementets ansvar å foreta en validering dvs. en gjennomgang av den endelige åpningsbalansen for å vurdere om den gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. 6.1 Ledelsens og fagdepartementets validering av utkastet til åpningsbalanse Når utkast til åpningsbalanse foreligger, bør dette, sammen med øvrig dokumentasjonsmateriale, sendes til validering og gjennomsyn hos virksomhetens ledelse og dens fagdepartement. Dette som en forberedelse til deres underskrift på at åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomheten. Når åpningsbalansen valideres, skal virksomhetens ledelse og fagdepartementet foreta en vurdering av åpningsbalansens verdier for hver regnskapslinje og av åpningsbalansen som en helhet. Formålet med valideringen er da å sikre at åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser, og uttrykker det rette økonomiske grunnlag for virksomhetens videre aktivitet. I tillegg er valideringen på dette stadium med på å sikre at det gjøres en ekstra gjennomgang av vesentlige og risikofylte poster i åpningsbalansen. Det overordnede krav til åpningsbalansen er at den gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. At åpningsbalansen gir et dekkende bilde innebærer at de enkelte opplysninger, innen for rammene av de statlige regler, skal være korrekte. Det er viktig å bemerke at kravet om et dekkende bilde ikke alene omfatter de enkelte poster, men også åpningsbalansen som en helhet. Med dette menes at åpningsbalansen samlet sett skal gi regnskapsleseren et dekkende bilde av virksomhetens økonomiske stilling. Når åpningsbalansen valideres, skal virksomheten og departement altså foreta en vurdering av åpningsbalansens verdier for hver regnskapslinje og som en helhet. Formålet med valideringen er dermed å sikre at åpningsbalansen uttrykker det rette økonomiske grunnlag for virksomhetens videre aktivitet. I forbindelse med valideringen er det relevant å gjennomgå vesentlige og risikofylte poster. I tillegg vil det også kunne være relevant å gjøre vurderinger rundt virksomhetens fremtidige aktivitetsnivå og kostnadsnivå. Valideringen omfatter også en vurdering av fornuftige (rest)levetider for varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. 6.2 Ledelsens og departementets endelige validering og underskrivning Når åpningsbalansen er registrert i økonomisystemet, kan den endelige validering foretas. Ledelsen og fagdepartementet skal da godkjenne at åpningsbalansen gir et dekkende bilde av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Når den endelige validering er foretatt, kan åpningsbalansen underskrives. Påtegningen skal arkiveres sammen med åpningsbalansen. Påtegningen er ledelsens og departementets formelle godkjennelse av åpningsbalansen. For virksomheter som har eget styre, skal åpningsbalansen underskrives av styret og direktør og påtegnes av departementet. I virksomheter som ikke har eget styre, skal åpningsbalansen underskrives av direktøren og påtegnes av departementet. Side 11 av 16

12 Vedlegg Vedlegg A Sjekkliste for utførte kontroller ved fastsettelse av åpningsbalansen pr. xx.yy.20zz Balansepost, dokumentasjon og kontroll Utført av: Kontrollert av: Immaterielle eiendeler o Det foreligger en skriftlig oversikt over alle immaterielle eiendeler. o Eiendomsretten er dokumentert ved innkjøpsfaktura, kjøpskontrakt, løpende vedlikeholdsavtaler eller annen relevant dokumentasjon. o Det foreligger en skriftlig vurdering av hvilke immaterielle eiendeler som skal balanseføres. De vurderinger som er utført er i tråd med SRS 17 Anleggsmidler. o Det foreligger en skriftlig vurdering som viser hvordan verdien av de balanseførte eiendeler er beregnet (verdsatt). De verdsettelsesprinsipper som er benyttet er i tråd med SRS 17 Anleggsmidler, dvs. bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi. Varige driftsmidler o Det foreligger en skriftlig oversikt over alle varige driftsmidler. o Eiendomsretten er dokumentert ved innkjøpsfaktura, kjøpekontrakt, grunnboksutskrift, utskrift fra annet offentlig register eller annen relevant dokumentasjon. o Det foreligger en skriftlig vurdering av hvilke varige driftsmidler som skal balanseføres. De vurderinger som er utført er i tråd med SRS 17 Anleggsmidler. Det foreligger en skriftlig vurdering som viser hvordan verdien av de balanseførte eiendeler er beregnet (verdsatt). De verdsettelsesprinsipper som er benyttet er i tråd med SRS 17 Anleggsmidler, dvs. bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi. Finansielle anleggsmidler o Det foreligger en skriftlig oversikt over alle finansielle anleggsmidler. o Eiendomsretten er dokumentert ved kjøpekontrakt, VPS-utskrift, aksjeeierbok, selskapsoppgave eller annen relevant dokumentasjon. o Det foreligger en skriftlig vurdering som viser hvordan verdien av de balanseførte eiendeler er beregnet (verdsatt). De verdsettelsesprinsipper som er benyttet, er i tråd med SRS 17 Anleggsmidler, dvs. virkelig verdi. Varebeholdninger og forskudd til leverandører o Det foreligger skriftlige tellelister som viser alle varebeholdninger og andre vesentlige beholdninger. Det foreligger en skriftlig oversikt over eventuelle forskuddsbetalinger. o Eiendomsretten er dokumentert ved innkjøpsfaktura, kjøpskontrakt eller annen relevant dokumentasjon o Det foreligger en skriftlig vurdering som viser hvordan verdien av de balanseførte eiendeler er beregnet (verdsatt). De verdsettelsesprinsipper som er benyttet er i tråd med SRS 12 Varelager, dvs. det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Fordringer o Det foreligger en kundereskontro som spesifiserer beløp og identifiserer debitor for alle kortsiktige fordringer som er klassifisert som kundefordringer. o Det foreligger en skriftlig oversikt som spesifiserer beløp og identifiserer debitor for alle andre kortsiktige fordringer. o Eiendomsretten er dokumentert ved utgående faktura, skriftlig avtale eller annen relevant dokumentasjon o Det foreligger en skriftlig vurdering som viser hvordan verdien av de balanseførte fordringene er beregnet (verdsatt). Fordringer verdsettes til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Side 12 av 16

13 Kasse og bank o Alle kassebeholdninger er dokumentert med signert kassekladd eller kassebok. o Alle bankkontoer er dokumentert med kontoutskrift fra bank. o Kontantbeholdninger og bankinnskudd i norske kroner er verdsatt til pålydende. o Utenlandsk valuta er verdsatt til kursen pr. xx.yy.20zz. Virksomhetskapital o Virksomhetskapital kan bare opptjenes etter særskilte fullmakter fra Stortinget. Påse at virksomheten har slik fullmakt dersom det presenteres virksomhetskapital. o Virksomheten kan dokumentere at eksternt finansierte oppgaver ikke subsidieres av bevilgningen til statsoppdraget. Avsetning for langsiktige forpliktelser o Saldo for Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler stemmer eksakt med summen av Immaterielle eiendeler og Varige driftsmidler. o Det foreligger en skriftlig vurdering av regnskapsposter presentert under Andre avsetninger for forpliktelser, herunder også usikre fremtidige forpliktelser. Annen langsiktig gjeld o Annen langsiktig gjeld er dokumentert ved avtale, kontrakt eller annen tilfredsstillende dokumentasjon. Fullmakt til eventuelt å inneha slik langsiktig gjeld må fremkomme. Kortsiktig gjeld o Det foreligger en leverandørreskontro som spesifiserer beløp og identifiserer kreditor for alle kortsiktige gjeldsposter som er klassifisert som leverandørgjeld. o Det foreligger en skriftlig vurdering som viser at alle kortsiktig gjeldsposter er gjennomgått, for å påse at kostnader ved kjøp av varer og tjenester er korrekt periodisert pr. xx.yy.20zz. Det er avsatt for påløpne kostnader der varer eller tjenester er mottatt og forbrukt før årsskiftet, men inngående faktura er mottatt og datert etter xx.yy.20zz. o Skyldige feriepenger er beregnet og avsatt basert på utskrift fra lønnssystemet. o Det er kontrollert at avsetningen til skyldig skattetrekk og skyldige offentlige avgifter pr. xx.yy.20zz stemmer med de beløp som faktisk er utbetalt vedrørende disse postene i tiden etter xx.yy.20zz. o Alle påløpte lønnsrelaterte kostnader er avsatt, og det er foretatt en konsistent behandling med hensyn til avledede sosiale kostnader. o Alle kortsiktige gjeldsposter er dokumentert ved inngående faktura eller annen skriftlig avtale. o Alle kortsiktige gjeldsposter er verdsatt til virkelig verdi. Avregning med statskassen o Avregning med statskassen er spesifisert i note 7 (bruttobudsjetterte virksomheter). o Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet er spesifisert i note 15 (nettobudsjetterte virksomheter). o Ikke inntektsført bevilgning er spesifisert i note 15 (nettobudsjetterte virksomheter). Vurdering av samlet åpningsbalanse Er helheten tilstrekkelig ivaretatt. Er alle eiendeler og forpliktelser, som er omfattet av utprøvingen, inkludert i åpningsbalansen, slik at denne samlet gir et korrekt bilde av virksomheten pr. xx.yy.20zz. Side 13 av 16

14 Oversikt over unntak o Hvilke eventuelle unntak er gjort fra SRS? o Hvilken regnskapsmessig konsekvens har eventuelle avvik fra SRS for åpningsbalansen, eller for regnskapsavleggelsen for øvrig? Er det mulig å estimere den regnskapsmessige konsekvensen beløpsmessig? Side 14 av 16

15 Vedlegg B Ledelsespåtegning knyttet til åpningsbalansen pr. xx.yy.20zz Åpningsbalansen pr. xx.yy.20zz for Virksomheten er utarbeidet i forbindelse med overgangen til periodisert regnskap i staten etter de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Åpningsbalansen er utarbeidet i henhold til kravene i SRS, med følgende unntak: (List eventuelle avvik fra SRS). Det er etter vår oppfatning foretatt en korrekt klassifisering og verdsettelse av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Alle eiendeler og forpliktelser er inkludert i åpningsbalansen i henhold til SRS. Åpningsbalansen pr. xx.yy.20zz gir på dette grunnlag et dekkende bilde av virksomhetens økonomiske stilling. Sted, xx.yy.20zz Oslo, xx.yy.20zz Virksomhetsleder Fagdepartement Side 15 av 16

16 Vedlegg C Eksempel på telleliste Type utstyr Enhet/avdeling Romnummer Type rom Dato/sign. telling Dato/sign. for kontroll og påført verdi Navn/Utstyrsregnr Antall Gjenanskaffelsesverdi ENKELTUTSTYR Sum gjenanskaffelse Alder Årstall Total levetid Rest levetid Akk avskrivninger Verdi åpningsbalanse Kommentar Kontaktperson Sum enkelttutstyr 0,00 0,00 0,00 Pool Sum pool: 0,00 0,00 0,00 Sum 0 0,00 0,00 0,00 Eventuelle merknader:

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer