Noen arrangementer: Kulturminnedagen i Nærsnes Båtturer med MS Lindenes Roknappen under bl.a. Slemmestaddagene Kystlagstreff på Landsteilene Kåserier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen arrangementer: Kulturminnedagen i Nærsnes Båtturer med MS Lindenes Roknappen under bl.a. Slemmestaddagene Kystlagstreff på Landsteilene Kåserier"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Nærsnes kystlag et lokallag i Forbundet KYSTEN Stiftet 15. januar medlemmer (herav 40 kvinner, og hele 17 forskjellige postnr) Holder til i Nærsnesbukta ved Promhavn Slipp (Røyken kommune, Buskerud) som har lange tradisjoner innenfor fiskeri, skipsfart, skipsbygging og is eksport. Eget "Havnekontor" som medlems og kurslokale. Dugnad og sosialt treff hver torsdag fra kl ! Det første prosjektet kystlaget gikk i gang med var å restaurere en eldre sliskeslipp, en av de eneste bevarte i Norge (grunnlaget for kystlagets logo). Noen av kursene som kystlaget har gjennomført: Trebåtbygging, årlig kurs i Båtførerprøven (ca 50 personer har hittil tatt prøven "kortreist«), seilsøm, bruk av motorsag, lage fiskeruser, bearbeiding av fisk, m.m. Noen arrangementer: Kulturminnedagen i Nærsnes Båtturer med MS Lindenes Roknappen under bl.a. Slemmestaddagene Kystlagstreff på Landsteilene Kåserier Litt om Nærsnes kystkulturhistorie og kystlaget: Skipsbygging og slippvirksomhet er drevet på Nærsnes i mer enn 100 år. Det ble bygget store skuter på Grundvikverven i andre halvdel av 1800 tallet. Virksomheten på Tangen stranda ved Strandheim (østsiden av Nærsnestangen) ble deretter flyttet til innerst i Nærsnesbukta i Promhavn Slipp AS driver fortsatt sin virksomhet. Prom er lokalt dialektord for pram, som betegner en liten båt som er tverr akter). Gamle maritime håndverkstradisjoner blir holdt i hevd, og vinteren 1998/99 utførte Promhavn Slipp AS en gjennomgripende restaurasjon av polarskipet GJØA. GJØA eies av Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt Museum) på Bygdøy. Samarbeidet med museet medførte at det fattet interesse for den gamle sliskeslippen med vogn. Som et alternativ til rivning vurderte de om den kunne flyttes inn på Bygdøy og settes i stand der. Da Nærsnes kystlag ble stiftet i 2000 var sliskeslippen (også kalt Trallebåtslippen trallebåt lokal dialekt for en tråler) tatt ut av bruk fordi den trengte omfattende vedlikehold. Stokkene (av eik) som lå ut i vannet var oppspist av pælemark. Planlagt revet og fjernet fordi det ikke kommersielt forsvarlig å reparere den. Slippen av type sliskeslipp (slisker er løpene ut i sjøen) med vogn. Vognen har ikke hjul, men sklir som en slede med 12 meier på tre parallelle løp som fortsetter ut i vannet. I alle hovedssak er eik benyttet, og ved kystlagets restaurering ble nærmest alt hugget og drevet ut fra lokal skog.

10 Promhavn Slipp AS drev to slipper med denne teknologien. Den først anlagte sliskeslippen ble kalt Lørjeslippen og var beregnet for store, firkantede og flatbunnede lasteprammer ( lørjer ). Noe senere ble den såkalte trallebåtslippen anlagt. Denne var beregnet på opptak av lokale reketrålere på inntil ca 40 fot og maks 15 tonn. Slippen ligger i et levende miljø med gamle, lokale håndverkstradisjoner som danner en naturlig ramme rundt denne. Nærsnes kystlag startet med dette restaureringsarbeidet opp med en oppgave som lå midt i sentrum av Forbundet KYSTENs formålsparagraf, samt mottoet Vern gjennom bruk

11 11 kystsonepl an pl anprogr naturvernforbundet hurum røyken a Her kommer kommentarer ti l Kystsonepl an for Røyken kommune. Mvh Torger Hj. Ugstad Leder i Naturvernforbundet i Hurum og Røyken Si de 1

12 Naturvernforbundet i Hurum og Røyken Klokkarstua 01. juli 2013 Røyken kommune Røyken Rådhus 3440 Røyken Offentlig ettersyn av planprogram for Kystsoneplan i Røyken. Saksnummer '11/3493'. Naturvernforbundet i Hurum og Røyken (NiHR) hadde saken opp på sitt styremøte 27. juni NiHR blir provosert når en leser i andre kapitel siste setning ʺDen overordnede målsettingen er å legge til rette for flere båtplasser i kommunenʺ NiHR sitt innspill er å ta vekk denne setningen og erstatt den med følgende settning. Den overordnede målsettingen er å legge til rette for bedre tilkomst for allmenheten og friluftsliv i kommunen. Mvh Torger Hj. Ugstad leder i NiHR Naturvernforbundet i Leder, Torger Hj. Ugstad Tlf / Hurum og Røyken. Ugstadveien 11, 3490 Klokkarstua. E-post.

13

14

15

16

17

18

19

20 allmen n rekreasjo n i strandsone n ska l trygge s o g utvikle s videre. Flertallsmessi g e r R0yke n kommun e alts a bak-strebers k i denn e sammenhen g o g f0lge r ikk e me d i tiden. De t e r un0di g a lag e e n kystsonepla n so m ikk e fa r gjennomslagskraft. R0yke n kommun e vokse r rask t o g ha r st0rr e 0knin g p a folketalle t en n vente t (re f RHA). Kommune n e r attrakti v ford i de t lokke r me d kystnaer e omrade r naer e stor e bye r o g tettstede r so m Oslo, Dramme n o g Aske r o g Sandvika. D a m a v i sats e p a nettop p kystlinj a var. Go d tilgan g p a strandlinje, batliv, rekreasjo n spor t i forbindels e me d kystsone. Sli k a t d e so m ikk e bo r i umiddelba r naerhe t ti l sj0e n ogs a fa r tilgan g ti l den. LOKALT/SPESIELL E 0NSKE R FO R N>ERSNE S TETTSTED : Naersne s e r i rivend e utviklin g o g ta r unn a fo r e n de l a v de n betydelig e befolkningsvekste n so m skje r i R0yken. De t e r unde r sal g e t nyt t boligomrad e p a c a 80 boligenheter, me d befolkningsveks t p a kanskj e bortimo t 300 personer, i tileg g ha r 30 enebolige r me d antat t c a 90 persone r blit t oppf0r t p a S0ndr e Naersne s d e foregaend e 5 arene. Total t anslat t 400 ny e innbygger e a v c a 2000 eksisterend e e r my e fo r e n lite n plass. Derfo r jobbe r Naersne s Ve l aktiv t lokal t me d f0lgend e saker : Sikr e go d tras e a v kyststie n i Grundvi k Ivaret a Propse n o g kystkulture n knytte t ti l Prohav m slip p ve d a t de t ikk e fortette s o g bebygge s naermer e i o g omkrin g dett e spesiell e milj0et. Fortettin g vi l reduser e verdie n o g saerprege t so m bukt a har, e t kuiturhistoris k e t vikti g omrade, me d spo r ette r eldr e kultu r fr a fo r eksempel, slipp, teglsteinsproduksjo n o g isskjaering, V i st0tte r Kystlage t so m ha r 0nske r o m kystkultursenter. A t v i 0nske r a t Friomrade t Lundefjelle t o g a t dett e bedr e tilrettelegge s fo r almenheten. Vider e a t kyststie n ga r ne d ti l Ellefe n o g d e ove r d e c a 70 mete r me d starandlinj e mello m Ellefe n o g Strandheim, ente n lang s lan d elle r so m flytebrygge. Vider e 0nske r v i a t Kyststie n ga r rund t Strandhei m o g me d e t kor t smet t i forbindels e me d eiendomme n Klippen, ove r ti l Hagastranda, FroGamostranda, Torskeberge t vidr e mo t Svaber g o g Ramton. (s e kar t vedlagt ) Naersne s Ve l ha r e t 0nsk e o m a t kommune n gjenno m kystsoneplane n samarbeide r me d lokal e naermilj 0 so m osv, sli k a t trassee r o g gami e ferdselsvie r bli r merket. De t e r e t 0nsk e o m a t kommune n utarbeide r o g lage r e n plan/informasjo n o g gj0 r anne t arbei d sli k a t skoler, barnehager, privatpersone r ka n finn e informasjo n o m friluftsomrade r i kystsone n sli k a t kompetanse n o m friluftslive t sikres. Denn e kunnskape n o g informasjone n e r ogs a e t veldiggod t utstillingsvind u i markedsf0ringe n a v R0yke n kommun e so m kys t kommune. Mv h fo r Naersne s Ve l Stin e Kaarsber g

21 Røyken Kommune Røyken Rådhus 3440 RØYKEN 18. juli 2013 Saksnr 11/3493 Høringssvar til planprogram for kommunedelsplan for kystsonen i Røyken Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken I planprogrammet er et av de fire temaene som skal behandles utvidelse eller nybygg av småbåthavner i området. I nærområdet til Killingholmen ligger Røyken båtforening Lagahølet. Denne båthavnen ligger i et trangt sund mellom fastlandet og Killingholmen. Dersom denne havnen utvides ytterligere vil det i stor grad påvirke omgivelsene til Killingholmen og områdene rundt Killingholmen Vel ber derfor om å bli informert samt å få mulighet til å medvirke dersom en utvidelse av Lagahølet småbåthavn blir et av initiativene som Kommunen ønsker å arbeide videre med eller det planlegges etablering av nye småbåthavner i området fra grensen mot Hurum i sør og nordover mot Åros. Med vennlig hilsen Anne Wahl (sign.) Styreleder Killingholmen Vel (mailadr. research.no) (tlf )

22 Røyken kommune Demmekilen Vel viser til varsel om oppstart av planarbeid og offentig ettersyn av forslag til planprogram for kystsonen i Røyken Våre generelle merknader fremgår av våre merknader av til oppstart av områdeplan for Båtstø som følger vedlagt. Disse merknader gjelder med andre ord også for kommunedleplanen for kystsonen. Av særskilte merknader til Kystsoneplanen er det området Demmekilen som er av vital interesse for velets medlemmer i denne sammenheng. Demmekilen forvaltes av Demmekilen Vel i henhold til erklæring avgitt av grunneier. Vi har registrert at enkelte har tatt til ordet for å utvide antall båtplasser i Demmekilen. Av flere grunner anser Demmekilen vel det som lite fornuftig. I punkt 4.3 i planprogrammet er områdenes egnethet nevnt som viktig, og 6 forhold som i den sammenheng skal vurderes er ramset opp. Disse punkter viser at Demmekilen er særdeles lite egnet for utvidelse: For det første er det etter vårt syn ikke plass til ytterligere båtplasser i Demmekilen For det andre er det ikke kapasitet på land i form av tilkomst eller infrastruktur forøvrig. Det er bl.a. ingen parkeringsmuligheter. For det tredje er dybdeforholdene meget dårlige. I tillegg til at arealet ikke er egnet for utvidelse av antall båtplasser, er det også andre forhold som klart taler mot en utvidelse.for det første vil en utvidelse etter vårt syn ødelegge områdets kvaliteter som rekrasjonsområde mv. Dette er en meget viktig del av kystslinjen som ikke bør ødelegges. For det andre er det innerst i Demmekilen et viktig våtmarskområde som må tas vare på. Behovet for flere båtplasser i kommunen må veies opp mot øvrige viktige nasjonale og regionale hensyn som må ivaretas ved utnyttelsen av kyssonen. Sagt med andre ord bør båtplasser legges der det er godt egnet for det, og hvor øvrige hensyn i minst mulig grad blir rammet. Demmekilen er da etter vårt syn ikke et sted hvor det bør foretas en utvidelse. Mvh Demmekilen vel v/erik Gjævenes Styremedlem Stallerudveien Oslo

23 Røyken kommune Reguleringsavdelingen Rådhuset 3440 Røyken 9. februar 2012 Saksnr 11/3492:Områdeplan for Båtstø- Oppstart av planarbeid: Uttalelse fra Demmekilen Vel 1. Demmekilen Vel representerer 29 grunneiere i et hytteområde som har eksistert i over 80 år Demmekilen Vel representerer 29 grunneiere i Demmekilen mellom Høvikvollen og Båtstø. Området ble i hovedsak skilt ut fra Høvik Gård fra 1930-tallet og utover og deretter gradvis bebygd med hytter. Det er 42 tomter som sokner til de private veiene som Demmekilen Vel vedlikeholder og brøyter. I tillegg tar Velet ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, og investeringer på strandområdet ved Demmekilodden. 2. Området er natur- og miljømessig unikt og i sin helhet LNF område Hytteområdet rundt Demmekilen er et idyllisk område nær sjøen. Hele østgrensen er strandsone mot Oslofjorden. Hele området har LNF status. Hovedhensikten med LNF statusen her er å bevare områdets karakter og naturkvaliteter. Disse kjennetegnes av et rikt plante- og dyreliv i et sjønært område, inklusive våtmark. Miljøet preges av små veier, skog, sjø, strandarealer og hytter. Området er risset inn med rød, stiplet strek på dette kartet: 1 av 3

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Noen steder er vakrere enn andre..

Noen steder er vakrere enn andre.. Nye Herdla Golf Panorama Herdla Fort Herdla Kirke Herdla Gård Fuglereservatet Båthavn Herdlevågen Gjestehus Herdla Fjordhytter Herdla Museum Valen Herdla Ferie & Fritid Rullestensstranden Fremtidig klubbhus

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer