Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje"

Transkript

1 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag , kl Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet Fakultetet Fakultetet Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for biologi (IBI) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Institutt for bioteknologi (IBT) Studentene på Realfag Studentene på Sivilingeniør De midlertidige vitenskapelige ansatte X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje Prodekanus utdanning Anne Borg X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad X Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech X Instituttleder Asle Sudbø Vara 1: Instituttnestleder Jon Andreas Støvneng Vara 2: Kontorsjef Aud Lise Kulseth Instituttleder Øyvind W. Gregersen X Vara 1: Instituttnestleder Jens Petter Andreassen/Instituttnestleder Sigurd Skogestad Vara 2: Kontorsjef Tom Helmersen X Instituttleder Arne Petter Ratvik Vara 1: Instituttnestleder Gabriella Tranell Vara 2: Kontorsjef Trond Einar Hagen X Instituttleder: Kjetil Rasmussen Vara 1: Instituttnestleder Kjell Morten Vårum Vara 2: Professor Olav Vadstein Jone Valen Trovåg X Vara: Martin Eide Lien X Axel Lødemel Holene Vara: Venke Bonander X Marit Takla Vara: Henrik Enoksen Sekretær/referent for ledergruppen: Martin Fjeldvær Prodekanus utdanning Anne Borg Instituttleder Øyvind W. Gregersen Jone Valen Trovåg Andre deltakere på møtet Eksempelvis foredragsholdere eller saksbehandlere Lise Sagdahl Andreas Slettebak Wangen (økonomi) Gorm Beck Kay Gastinger Magnar Hole

2 2 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet FASTE POSTER Godkjenning av referat Referat fra møtet ble godkjent med redaksjonelle endringer. Oppfølging av tidligere saker Nyheter fra dekanatet, instituttene, NT-administrasjonen Det legges ut info om EU webside ang ekspertpanel. Vi sender inn utstyrssøknader i dag. SAKSKART Leiestedsordningen orientering ved Lise Sagdahl. Saksvedlegg. Sentralt prosjekt i UHR er også på gang. Målet er å få en ny fullkostmodell hvor vi ikke opererer med skjulte, egenfinansierte, kostnader. Løsningen må være enkel for prosjektleder, i tråd med lover og regler og minst mulig administrasjon. Modellen må heller ikke være til hinder for samarbeid med andre eller dempe aktiviteten på laboratoriene våre. Inngangspris er avhengig av antall større enheter og utnyttelsesgrad i leiestedet dette skal avgjøres av enhetene. Vi har også muligheten til å skille prisene vi tar for ulike prosjekt med ulike brukere. Hvis vi kan dokumentere markedspris har vi muligheten til å prise bruk lavere enn kost (da tar vi tapet?). I oppdragsprosjekt må vi ta fullpris eller dokumentere markedspris. Hvis ikke må vi gjøre om prosjektene til bidragsprosjekt. Vi kan også beregne fastpriser der vi ønsker det, f.eks. en pris pr intern ph.d pr år. Dekanus: Modellen må skille tydelig mellom prisen som dekker kostnadene og prisen vi tar av kundene. Teknikere: Vi må vurdere nøye hvor mange av teknikere som skal føres i leiested eller som skal føres på timepris som ekstra arbeid. Asle: Hva er et godt drevet leiested høy aktivitet eller bunnlinje? Kay: Anleggsregisteret og avskriving belastes leiested trenger vi en regning for å dokumentere dette mot f.eks. EU? Dette må det ses nærmere på kanskje må anleggsregisteret drilles ned på instituttnivå. Hvis avskriving legges på leiested kan det bli utfordrende å få det til å gå rundt. Dekanus: Det er viktig at vi fører mest mulig av kostnadene på BOA aktiviteten. Lise: NFR kommer aldri til å gi prosjekter til det universitetet som priser seg billigst. Dette handler om god styring og kompetanse. Kay: Hvor mye av frie midler/handlingsrom bør institutt og fakultet sette av til forskning og infrastruktur. Lise: Kanskje koble sammen utstyr slik at det ivaretar konjunktursvingninger.

3 3 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bjørn Munro: Hvordan skal vi dekke studentenes aktivitet? Lise mener at vi nå for første gang kan regne på hva studentene koster oss. Det blir en politisk diskusjon rundt hvordan dette skal dekkes inn og løses. Dekanus: Feltstasjoner bør inn som leiested og i samme modell. Det samme med verksteder. Lise: Fordel teknikerenes årsverk ut over på leiestedene, men vi skal ikke føre timer. Asle: Det er også en diskusjon om at hvis studenter ikke blir priset vil mange kunne sende studenter i stedet for forskere. Kay: Viktig at det er nasjonal samhandling på dette slik at vi ikke konkurrerer mot hverandre på ulike premisser. Leiested og overskudd: Hvis du driver oppdragsvirksomhet kan du ta overskudd (det vil si inkludere et påslag for fortjeneste ved fastsettelse av oppdragspris). Dersom virksomheten også inkluderer bidragsaktivitet er man derimot forhindret fra å ta fortjeneste. Bidragsprosjekter skal i utgangspunktet kun betale de faktiske kostnadene som dokumenteres, det er dog ikke noe krav om at prosjektene skal betale fullkost, det er mulig å yte egeninnsats slik at totale kostnader synliggjøres. Status på ph.d utlysninger Orientering ved Heidi Hugdal. Ingen saksvedlegg. Utlysningen er annonsert bredt og vi opplever god respons. Det er satt ganske strenge krav til søkerne. Søknadsfristen er 17.februar. Ang. stillingene som gjenstår: IFY vurderer felles annonse i mars for teoretisk fysikk for å spisse budskapet IBI vurderer felles utlysning for SFF, men er usikker på når dette kan skje. Dekanus: Vi prøver en ny felles utlysning i mars hvor vi grupperer stillingene etter de ulike fagmiljøene. Søknadsfrist settes til første eller andre arbeidsdag etter påske. Utlysning settes fire uker før. Fakultetet sender ut e-post til alle sistesemesters masterstudenter om stillingene IFY ønsker å løfte frem en utfordring ang kommunikasjon rundt SO stillinger. Når man får stillinger fra rektor går det mail fra rektor til prosjektleder men ikke til institutt/instituttleder. Dette bør utbedres. Dekani vedtak angående veiledning av ph.d Orientering ved Dekanus. Saksvedlegg. Vedtaket beskriver hvem NT ønsker skal være hovedveileder og medveileder. I tillegg er det en mulighet til å bruke en mentorordning som supplement. Hovedveileder skal i prinsippet være fast ansatt, men unntak kan gjøres for prof/førsteam II stillinger. Vi stiller samme krav til resten av NTNU som for oss. IKP: Spørsmål til hva som legges i definisjonen av aktiv forsker i punkt 5. Bør skrives om.

4 4 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet IKJ og IMT: Dette kan føre til at de akademiske kravene gjør at vi i noen tilfeller får dårlige medveiledere. Vi har flere eksempler på at det er gode medveiledere med ingeniørbakgrunn. Da må vi i stedet bruke mentorordningen for å sikre dette. Dekanus: Post docs kan ikke være veileder eller medveileder, men kan brukes som mentor slik at de får veiledningskompetanse. IMT: Trenger det å være samme medveileder hele perioden? Vi burde kunne bruke post.docs til dette slik at de kan merittere seg. Er mentorkompetanse anerkjent internasjonalt som pedagogisk erfaring? IKJ: Hvis en overingeniør med doktorgrad ikke kan merittere seg ved hjelp av veiledning vil dette redusere muligheten til kompetanseutvikling for den ansatte. IFY mener derimot at den ansatte tar et karrierevalg når de søker på en ingeniørstilling. I tillegg vil denne muligheten på sikt kunne vanne ut den frie konkurransen om vitenskapelige stillinger via utlysning. IBI: Når vi legger opp til dette hinderet for våre faste forskere, men ikke for SINTEF forskere, bør vi være klar over at vi gir den ansatte dårligere utviklingsmuligheter hos oss. Dekanus: Dette er juridisk begrunnet. IMT: Vi bør skille tydeligere mellom formelle krav og behovet for faglig støtte. Vi bør lage en ordning som er pragmatisk men som samtidig sikrer oss juridisk. Dekanus: I punkt fire skal det stå NTNU i stedet for NT. Punktet ang. Brønnøysundregisteret skal revideres. I punkt 3 åpner vi i tillegg for å bruke emeritus fra NTNU. Vedtaket vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Vedtaket blir justert og sendes over til juristene for vurdering. EVENTUELT Instituttleder utlysning: Vi kan lyse ut stillingene før dekanus er tilsatt fordi det skal være en generell kravspec for instituttledere. Strategisamling: Legges sannsynligvis til september i stedet for juni.

5 1 Leiestedsmodell NT

6 2 Ny fullkost modell: TDI-modellen

7 3 Leiested hva er det i TDI modellen? 1. Laboratorier / verksteder Selve arealet og kostnaden for det 2. Utstyr / maskiner / fartøy Kostnadene for avskrivinger av vitenskapelig utstyr 3. Øvrige driftsmidler Kjemikalier, materiell, vedlikeholdskontrakter, etc. 4. Teknisk støttepersonell Lønnskostnad + indirekte kostnader Samlede leiestedskostnader må identifiseres og prises Prosjektene kjøper leiestedstjenester i den utstrekning de har behov for slike tjenester Leiestedstjenester betraktes dermed som direkte kostnader i prosjekter

8 4 Føringer fra Forskningsrådet Prosjektene budsjetteres med totale kostnader egeninnsats synliggjøres Bevilgninger skal ikke kuttes hvis kostnader er dokumentert. Leiested viktig! NTNU må sikre at penger som bevilges til leiested faktisk benyttes til å betale for slike tjenester/kostnader (dokumentasjon)

9 5 En leiestedsmodell skal: være enkel for prosjektleder/forsker å bruke (budsjett og regnskap) være i tråd med lover og regler (herunder gi riktig pris på oppdragsvirksomhet) ikke medføre mer enn nødvendig administrativt merarbeid (registrering, fakturering) ikke legge unødvendige hindringer i veien for samarbeid med andre ikke dempe aktiviteten i laboratoriene (spesielt ikke internfinansiert aktivitet)

10 6 Kartleggingsfase Kartlagt ulike driftsmodeller og erfaringer: Kjernefasiliteter (DMF) NorFab/NTNU Nanolab (NT) NorTem (NT) Varmetekniske laboratorier (IVT) Perleporten (IVT)

11 7 Modell Inngangspris per time til leiested (lab/verksted område) Inkluderte leiestedskostnader: Areal (internhusleie) (hele lab./verksted, lager, støtteareal og trafikkareal) Utstyr alle avskrivninger (alle blå) Driftsmidler (alle blå) Lønn og indirekte kostnader for teknisk støttepersonell som drifter lab./verksted (NB: Kun andel av årsverk som ikke faktureres særskilt for operatørtjenester) Inngangspris per time = Fri bruk (blå) inkluderte leiestedskostnader antall større enheter x utnyttelsesgrad x 1628 Pristillegg for bruk (rød) Tilleggspriser: Teknisk støtte prosjekt, timepriser (som ikke inkludert i inngangspris) Påslag for utstyr som er ekstra kostbart i drift (rød): Tilleggspris per time = Pristillegg for ekstra teknisk bistand (timepriser) avskrivninger + driftsmidler + tekniker/operatør utnyttelsesgrad x 1628 *Utnyttelsesgrad gjelder både forskning og utdanning, 1628 er arbeidstimer per årsverk (EU).

12 8 Juridiske problemstillinger Moms på tjenester (bytte av tjenester med eksterne aktører) Offentlige anskaffelser (anbud, hvem kjøper inn utstyr?) Statsstøtte (subsidiering av partnere) Internhusleie

13 9 Noen utfordringer Prisfastsettelse «Det krever god moral å selge strikk i metervis!» To prislister? Oppdrag og annet Fastpriser? Forhåndsbetaling? Fakturering Fakturering kan begrenses til BOA-prosjekter for å redusere administrativt merarbeid. Avskrivninger utstyr anleggsregister må bli bedre Bare BFV, ikke BOA, medregnet i TDI modellen

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen onsdag 05.06., kl. 08.30-10.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 27.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 6.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.01.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.5.2012, kl. 0830-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 22.11.2012, kl. 08.30-10.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 13.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 30.05.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 10.06.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 10.06.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 20.12.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 25.10.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 29.3.2012, kl. 0830-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Instituttleder Kjetil Rasmussen Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W.

Instituttleder Kjetil Rasmussen Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 27.5.2014, kl. 8.30 10.00 (+ lederopplæring 10.00 11.00) Sted: E1-118 Deltakere

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 13.12.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 16.8.2012, kl. 08.30-12.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 04.11.2010, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen tirsdag 17.12.2013, kl. 09.00 11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Lise T. Sagdahl Leder av nasjonal leiestedsgruppe Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Litt bakgrunn for totalkostmodell

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup

Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 20.5.2014, kl. 08.30 10.50 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 17.03.2015, kl. 09.15 12.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 19.5.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 14.04.2015, kl. 09.15 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Institutt

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 14.02.2013, kl. 08.30-11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 18.10.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Instituttnestleder Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Instituttnestleder Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 18.03.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 18.03.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 12.01.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg X Prodekan

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak Vikar: Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak Vikar: Martin Fjeldvær 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 7.6.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 17.2.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 14.06.2016, kl. 09:15 11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

Deltakere (11) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (11) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart for møte i ledergruppen torsdag 21.3.2013, kl. 08.30-11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 8.12.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 09.12.2010, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 24.2.2015, kl. 09.15 11.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Instituttleder Marie-Laure Olivier X Vara: Nestleder for utdanning Karina

Instituttleder Marie-Laure Olivier X Vara: Nestleder for utdanning Karina 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 7.10.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 12.04.2016, kl. 09:15-11:15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 31.05.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 29.09.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 19.1.2012, kl. 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 09.06.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Forfallsliste Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi (IBT) Institutt

Detaljer

Ingvild Marie Sørlie Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen

Ingvild Marie Sørlie Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 8.4.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.09.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg X Prodekan

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 28.10.2014, kl. 8.30 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.2014, kl. 8.00 10.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 13.5.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 8.10.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren NARMA 21.11.13 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Mandat

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.11.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 29.10.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppe ved NT-fakultetet

Ledergruppe ved NT-fakultetet Ledergruppe ved NT-fakultetet Referat møte i ledergruppen tirsdag 20.09.2016, kl. 09:15-11:30 Møterom E1-118. Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 27.10.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Dekanus Bjørn Hafskjold

Dekanus Bjørn Hafskjold 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 20.08.2009 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 20. aug 2009, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Instituttleder Marie-Laure Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen

Instituttleder Marie-Laure Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 25.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 13.05.2016, kl. 08:15-10:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste. X Instituttleder Kjetil Rasmussen

Representerer Navn Forfallsliste. X Instituttleder Kjetil Rasmussen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.09.2013, kl. 08.30-10.20 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Ålesund 10.01.14 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver/Prosjektleder

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 23.02.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 03.05.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Prodekanus forskning Tor Prodekanus forskning Tor Grande

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Prodekanus forskning Tor Prodekanus forskning Tor Grande 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 24.9.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.03.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 22.9.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 08.03.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for fysikk Dato 16.05.2013 Referanse 2012/12094/ALK PROTOKOLL Tilstede: Forfall: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, Lars Rikard Stavrum, studentrepr

Detaljer

Instituttleder: Kjetil Rasmussen Fakultetet Fakultetet. Dekanus Bjørn Hafskjold. Prodekanus utdanning Anne Borg

Instituttleder: Kjetil Rasmussen Fakultetet Fakultetet. Dekanus Bjørn Hafskjold. Prodekanus utdanning Anne Borg 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 14.01.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 14.01.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.01.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 15.10.2009 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 15.10.2009, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Under NTL-sak 46/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og planseksjonen Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 46/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og planseksjonen Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato 26.06.2007 Referanse Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Instituttleder Eivin

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.11.2011, kl 0915-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppe ved NT-fakultetet

Ledergruppe ved NT-fakultetet Ledergruppe ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 30.08.2016, kl. 09:15-11:30 Møterom E1-118. Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Opplæring UiB 23. april 2014 Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er TDI-modellen

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.12.2013, kl. 08.15 ca. 11.00 Sted: møterom E1-118 i

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5

Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 11.1.27 Referanse Referat fra møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Bjørn Hafskjold Instituttleder Marie-Laure

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Bjørn Hafskjold Instituttleder Marie-Laure 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart for møte i ledergruppen torsdag 16.5.2013, kl. 08.30-11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Økonomiavdelingen Kirsti R. Aarøen 10/12-2015 AGENDA Bakgrunn,

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 20.10.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning Anne Borg

Detaljer

Prodekanus utdanning Anne Borg

Prodekanus utdanning Anne Borg 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 10.12.2009 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.12.2009, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S

Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S Hvor skal vi nå? Økonomi, budsjetter og prosjektstyring, - kvalitet er

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 24.2.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Møtereferat. Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim Fra adm: Bjørn Steinar Tanem

Møtereferat. Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim Fra adm: Bjørn Steinar Tanem 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 09.01.2013 Referanse Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen. Fra administrasjonen: Konsulent Wenche Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal (HH) (under NTL-sak 13/07)

Referat fra møte i ledergruppen. Fra administrasjonen: Konsulent Wenche Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal (HH) (under NTL-sak 13/07) 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato 18.1.27 Referanse WK Til stede: Prodekanus utdanning Anne Borg (AB) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Instituttleder

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.3.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 18.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl

Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 28.05.09 Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl 0915-1200 Til stede: Dekanus

Detaljer

Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014

Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014 1 av 7 Rektor Dato 08.05.2014 Til: Fra: Signatur: Dekanmøtet Rektor LTS Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014 Hensikten med dette notatet er å gi en kort oppdatering

Detaljer

IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste.

IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyret Fakultet for naturvitenskap og teknologi Instituttleder

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

Møtereferat 27. mars 2014

Møtereferat 27. mars 2014 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 27. mars 2014 Til stede: Tor Grande, Erik Wahlstrøm, Augustine Arukwe, Knut Marthinsen, Kjell Morten Vårum, Marie-Laure Olivier, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Budsjettering av forskningsprosjekt. 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen

Budsjettering av forskningsprosjekt. 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen Budsjettering av forskningsprosjekt 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen Budsjettering av forskningsprosjekt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Det perfekte budsjett Sum

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad

X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 4.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 26.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste X Dekan Anne Brg Institutt

Detaljer

Dekanus Bjørn Hafskjold

Dekanus Bjørn Hafskjold 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 17.12.2009 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 17.12.2009, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen

Referat fra møte i ledergruppen 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning Anne Borg (AB) Instituttleder

Detaljer