l. oon-nb. Vitl av moteleijr. 2. Arsme Id i ng o0/91 v 3. Rekneskap 9O /91 l.) 4. Budsjett V 5. Saker framtagt av styre-j 6. Va1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l. oon-nb. Vitl av moteleijr. 2. Arsme Id i ng o0/91 v 3. Rekneskap 9O /91 l.) 4. Budsjett 91192 V 5. Saker framtagt av styre-j 6. Va1."

Transkript

1 --"r*. (l;ut InnkaLling til ersmote Rosendal Skulekorps, Arsmote i Rosendal Skulekorps vert ha Ide i Samfunnshuse t torsdag 19/9-9I ( l. oon-nb. Vitl av moteleijr. -Godkjenning av innkalling. -Godkjenning av sakliste - -Va 1 av mo tebokskrivar. -Va1 av 2 personar tii e skriva under noteboka. 2. Arsme Id i ng o0/91 v a 3. Rekneskap 9O /91 l.) 4. Budsjett V 5. Saker framtagt av styre-j 6. Va1. V -&r: smo t e s1utt. Eventuelt.

2 t l+y"* r".pr-r.-,v* Sak 2. Arsmelding ' Styre L og utvalg 90/91. Leiar N. leiar Sekreter Kasserar S tyrened. varamedl. Revisorer 0korIominemd. Leia. FrA slyret Gruppes lyre 1, 3 L Per Magne Eikenes Per 0. sk51a Sylvi Seglen -,^'t- Alle Lirda Lovfall t::-1u_ey._ep:p,g.] Ashild Lovfal l Knut E. Skala Gunvor F. Nes Kere Eik og Per T. Skele teiv Guddal 01av S I e insvik cerd Hevik svaohild Lo the Sylvi Seglem mus ikk. : 01av Takla og Jan unifornsoend: Kjellaug Ske 1a Mus ikalsk Ieiar og dirisent. : Kjartan WanE 01sen Turnemd lysk1arld. i Per O. skala og Ansvarlig a sp i ran t opp 1ar i n8. : KjelI M. HAvik Einvik. Kjartan Wang 01sen 3-"^-" [.tj '11"' E n 1u-t2t-.L J 7 t;- i*7' n mus ikk. : Clive Ander sen, Guddal. GruppeinsLruktorar aspiranl. : Eldrid Guddal, Llnda tovfa11, Rolf Lothe. Kjar tan WanS 01sen, Eldrld Ronar S. 01sen, BenLe Hevik, Arnfrid Guddal og pedag. aasv. Ins truktsrar seninaa, : Kjartan l{ang 01sen, Rolf Lothe, Per 01av Paulsen og Heine Kalde fo s s.

3 1 Sak 2. fors. speleoppdrag r llt-90 30/ l12-90 t611, ltz lr-91, t2ll L r \ L9l5-9r L t r Andre org. 9-lo l7l-94 t5-l1 l r. Brassdagane i S tavanger ' M6rkelidskonsert i Samfunnshus e t ' 0poing jutegata Rosendal/ tenoing julegrana Seimsfoss. JulemaLloe i Samfunnshus e t ' Julekonsert kyrkja. Her spela ogsa!en- piece gruppa. Julegudslenesle. SeminarhelS. IIaukAs Brass Grieghallen ( 2 p1' 2 div') Musikalsk mons Lr i ng Husnes ' Se0inarhelg. Jubileumskonsert Samfunashuse t ' He ltes oy skipsbygge ri (D ep) \^'tu$'"- \t'rqv'n'r' Eardiflg verft (DeP) Trad. Rose dal - Mauranger - Lovfallstrand' Rosendal Fjordhotel 20 5rs jubileum' Rose' dal Musikkfeslival. Baronihagen' Rosendal Fjordhotel. Avreisekonsert' Hi t tfel l Tyskland. ForLauskonsert' Si,eerin Tyskland.Konsert i gagata ' S jomannskyrkja i HanburS' Tyskland' Flensburg lyskland. Torgkonse r t ' aktivitetar. : LoDDemarknad. : skiire te Rode-KorshYtta ', Ca. 10-Sondaesbingoer i Snekkeriet'

4 4 Sak 2 fors. Det har i sesongen vore 17 styremoter og 2 foreldrenoter' 74 saker er handsana i styret. l,tediemstontigenlten var : icr 750,- (375,-sysken) for utovande ;;di;;".. Kr-500,- for asplrantar og kr 25,- for giestenuslkantar, tanburmaior og j.kkjeutovande tdedlemer' rorpset kjopte i. ve[erimar fra Kvh. konm' musikkskule a' kr 6400, - pr. 5r. Korpset. 9 Musikantar slutta av eige ynskie og 2 fo' aldersgrensa ved sesonps tar E hauseen 90. i "ye-r.lae seg inn ( Knut og Gudrun Karin ) sa korpset sat r:s ierl ned 24 nusikantar. vei a""n" sesongstare hadde vi ikkje aspiranlar klar for toipset, sa det var ei hel1er tung oppstarting for dette son skuile vera jubileunsseeongen- 30 5r. n"" "tt". eii de1 'rokkeringar" p6 ins[runent kom musikkovinga i gang, under leiing av Kjartan, son Sjekk inn i sin 9 sesong som dirigeot for korpset. l.t ourt"og"a starta opp oving ned ten-iliec6;;: gruppe med dei eldset i korpset. DeL viste se; at Kjartan og dei 24 nusikaatane hans snarl feke " sving " pa musikkerl. 1-tiiiegg'13nte korpset itrn Martha, Irene.ogrTor Bjarne ved konsertar og tii Hauk5s Brass. ;-L'<' ) 1- 'J'd*)r/ Tross startianskar gjekkvi inn i ein av vere beste sesongar mus-ika I sk. i. pf""" Z,div. Haukas B.ass sku1le vera elt godt prov pe det' JLiii"ot"ton"utten i Samfunnshuset 9.nals viste og kva kvalitetar som budde i ko.pset. StorL konsertprogran,-dyktige solistar, eit solid arbeid av musikantar o8 dirige.t. Utover varen -91 gjennomforte korpse! flelre Sode konserlar, til dei slutta av Pa torbet i Flensburg 29. juai. Ncu"t.t'-<; ili,un Dri1l/aspirantar. 'U,,j-,1. ' t!4*le Viren -90 vedtok slyret 5 leggia ned dri11en,d5 vi stod utan fri hausien -90, og fleire av drilljentene melde f.a at dei vi1le slut!a. A1Ie jentene fekk tilbud om aspirantopplering i musikk. Beale forsaite som tanburma-ior. 5 melde seg pi, 4 fullforte oppla-:ri ringa. 6 aspirantar me 1de seg pa opplaring giennom utlysing i 1oka1- avisene. Av des se fullforte 5, se totalt 9 stykker aspiranteret. Nytt for sesongen var al de1 Arnfrid og Romar (+Eldrid), Lo the som ped. ansvarlis. t-t',,vt)- ) o '^4Lt-L t -c'vl - ;;. t,.^in..i,-*'..- iv 5 a ' /Y-;;, t>""'t< eldste i korpset, Linda, BenLe, stod for undelvisninga, ned Rolf

5 i,i L I t1)r.s. a :';r sirk soni J)rr't,,ir irrhridr'l i s1-vre! str)rc d(rler lv s(rsorrilen, vrl r ok,)nolll ion. Lrt u.dl'rski)i plr (ir. kr. il(llill,- lr,i sesongen 89/qr) + ubr't. rlkninl,,rr pii,ir. kr. i()()0,- uior,le s-lyrol ganske handltn:s- ' litmnr r sl;rrl{'n. Vi kom oss ikk.ic over "str:eken" for g:iveire bvr.ta x strr)l/m;:r inn i samband m.rri l0 ars jubileet l mars. Dei faste utgiltene, lrin, huslei3e og undervisninb n.m. g.jorde at vi ikk.jc fckk ron li1 a invislera si mykje som budsjelterl. Pi instrumentsida vart det nylt slagvcrk i 1ag ned Rosendal Si snart'okonom1en trllet det, 1yl det fornylns til pa instrumen L. Lotteri, giver ved l0 Ars JubiIeet, fleire skipsd6par ned dertil sjekkar, og ei.n kjempeinnsats Sjorde at vi slulta av seson8en med eit brukbart overskot. Vi lyt og i denne samanhens nemna sponsorane vare:kvinnherad Elekrro, (vinnherad Sparebank, Harding Safety og Harding Verft "on o6 drr, T;rdr ska'fd oss mrd[ar,oi ce. kr.5000,-. JubileumslotLeriet gav overskdr pi-?r. + 9,. 1l,q4,0tlb 30 ers jubileet. 9. mars - 91 runda korpset 30 6r. Tid1lg i sesongen nemde styret opp ein komire for a lllretteleggja jubileet, ishitd, Gunvor og Knut E. tok pe seg arbeidet, og 1a Srunnlaget for ein fest son vart vellukka fra jubileumskonserten om laurdagsetlermiddagen ti1 "(itchen Shit HoteI" drog dansen i gang rund t midnatl. Knut 1a o3se eit stort arbeid _ca i lagssoga. og L 11 i sarra musikantane fr6 mars - 61 til festen.d&, liemnas t o8 1yt. kjokkengjengen med Ase og AUO.L sp'ssen, som a f lu\<- "y'stt"a-t"*,t$ '\4 ' pa ein framifri nate ordna med mat og olpdekninp Lrl tb0 gjester. Leiv leia festen om kvelden med sto hand og for fyrsce gang i korpset si historie vart del utnent 2 eresmedlemer: Jon Storekre sn. for mange ars innsats som musikalsk Ieiar og dirisenl, og K-ie11 I. Hivik for flrange a-r som leiar og styremedle i korpset. Vi kan vel trygt sei at for ein jubileumshelga eit stort arbeid, s\. r-, \e(t rcs..i1t"t godt, liten o rganisas jon som vir, var mrn rcd mange gode k"- cr t JLrbiLeumstLrr. Tidlrg i sesonben vedtok styret e ikk-ie satsa dette erel, men heller la ein utanlandstur. Kjartar! ob Per O. varl utpeika til turncmd og att og fram valgte korpset e satsa pa Unitur legg tri Seevetal i Tysklafld. pa Nll deltakirrg elter ein d. 1 silt reiseopp- Anrie t ise NvgErd vann 1/2 TysklandsLur som Sevinsl pa stollemedlenskap og takka ja, sa hei 1e 66 personar var med di turen starta 23. juoi -91. Vr skal ikkje gi i detaljar her i ersmeldinsa, men ein ubelinga vel lukka tur vart det pii a1le matar.

6 6 sak 2 fors. Jubileumstur fors. Uheldig roed veret, av 5 dagar i Tyskland var del,4 me-d regn' M;;-;Gr;;a uu. pa topp, ingen suie miner Lross kloakklukt i";.;;;;;-; jon^'n" sii'ini ttiuse og avlvst konserl/forlvslelse i IiansaDarken PE grunn av resn' ll""-"ir"trrea.pinti -Lyr vi neina. konserten som korpsel hadde i"""-i i"iuni,"kvrkja -i Hamburg fredag 28' juni ein opptiuefs. " trlrdel takarane seint vil - ;ii"-;;;-t"; ned var einig: Topp buss-sjeforar' Torgeir.0ve op AIfred Eidsvik, Lurleiar AsLrid Arne fra Unitur og vare eigne " s1i t.r.."hj 1de og PFr o' Dir igent / avs lutning. Varen -91 melde Kjartan fra til styret at han slutta som dirisen! ettea endt sesons. ci".i"r-s-"""""sar har han- tenl korpset i medsang og mot-,inn- fv.st og irernst son dir_i3ent og musikalsk Ietar' men in!i"nrrot arbeid i korpsorganisasjonen' i;"eia.l Skulekorps oppnadde ned KjarLan som dirisent mange "i..-t" ofu"""ainsar,.i-n.,^4.,haukas Brass og HordabLesten' iii'i"rir-r"t"i"iip-oi au.tir mafl8e dip-lomar er eie handi.jr-"i", i: kou.il.6tru arbeid gjev Lil resullal' irvrei vil'fa retta eln slor:eakk:tl-1 'EjaEtan, og-r'oaa'v1 t.i-ii r,j"rp fre han ved nye m51 og oppgiver korpset sel seg. j"ii -Sr skreiv slyrel koncrakt med Yngve Nikolalsen for sesonsen 9Il92. i"!""-"tur ogse dirisera Rosendal Musikklag nesle sesong' og stvra i dei to laga har lnngelt ein samarbeidsavtale pa det muisikalske os det administrative plan' v i - i., i - i ", -! r i t i i"*a.teia vii vlra t ll dee bes te Eor be88e la sa - ii3l"t ''tr ti1 slull fa Lakka kvar einskild i korpset, nender.r't"if" forelalregruppa for saflarbeidet Siennon sesongen' og ;:,";-;; a;;-;;;;'ii;; konseriane korpser sav' var ei god Ion for mange ' S tyre t

7 MEDLEM}'IER I Eivlnd Takla Bente Havlk Linda Ltifall Arnfrid Guddal Tor St6ve Inger tr4ar le Guddal Arild Steinsvtk lvltiyfrld Guddal Krlstln Eeglem Einar Takla Tof Skeie olsen 6wind Skala Gudrun lgrln tlj 6nnev&g Knut Em1l Skila Kathrine ltaugland Ilege Eikenes Sl1ie vaage Odd Arne Elnvik BrynJulv Guddal Elisateth Lothe Beate Enes Roloar Skeie 01sen Tor Seglem Knut Berge Eik Helge Liifall G-iestemuslkanter: T6r Biarne Bj elland I'lar thi E. 01sen' lrene Sk61a Eldrtd Guddal ROSENDAL S1agv. Tromb. Kor neti Slagv. SKUIEKORPS 9Ol91. ' Tuba E. Kornett Horn F1ygel Horn Trombone Tr ombone Trombone Kor: ne tt Kor ne tt Kor nett Kor nett Kor'ne tt Kor nett Tuba Hora Horn Euphonium Slagverk S1a gverk Euphonilxr Tamiuma j or' Kornett Tuba Ba r yton Kor ne tt Asoirantar 90/91 ' solvelg Hus Anne I(arl Nes Ingvild Skale Krlsttn lufta Slgve Lothe Roar Elkenes Slv Stiive Randl Aakre Chrlstlne Egeland

8 Rosendal SkulekorPs tsudsj ett for 9L/92 Inntekter: Bud 6konomi nemd Gaver 5pe I eoppdrag Kont i nqent NM-9 O Br.dagr.i 5t. -90 Haukas tsrass-g 0 of f.5tonad Konsert Lotto Renter StOtteroedl. Total 9A/9L 75iAO t] Rekn 90/91 7 0ps F s l ll OA A I4314. rl0 78O ,00 rdlo ri5.110 ',51:.+b. 30 Bud 91/ ,00 :16r',]0.00 I43d0 _ rJ00.00 ros Ut!rifter: Undervi sni ng Semi nar Husl.,/vask 6v Notar Uts.marerie I l A.j&. (iebyr. Porto aorsikrinll NM_89 Br. daq i 5t. -89 Hordab Iesten-9 o Jubi leum Tur tsiadalen Br. daq i 5l. -91 Tysk I andstur-91 I nsi-rument Unif orm Kont i nqent Overskot Sum: {10? r50f5rj,!0 6742, A2 :t 1a275, , 6 0 :I PB7.3o 2oPfj0.0rl 3010, ,00 486, O0.1655,90 932, rlo : B5 :t E0.00 s {r. i.l t r1, Ll1lJ 3200, , B2A.OO.1094{itil,1l0

9 Rekneskap for Rosendal Sku lekorps RekneskaPsovers ikt I nntekter: Okonomi nemd Gewer Spe Ieoppdrag Kont ingent NM_g O Br. das. i St.-90 Haul<es Brass_g 0 Off. stonad Konsert Lotto Renter St6t-*,emed1. Tola I , , , ,00 141? , 00 74O, ,OO 1001, , ,30 Utgrifter: Undervi sni ng Seminar HusI./vask lv Not,ar Uts.materiell Acim. Gebyr. Porto Lan Fors ikri ng NM_89 Br. ci aqr i St.-89 Hordab l.esteo-9 0 Jubi leum Tur B ladalen Br.das i St.-9L Tysk I andstur-91 sum: Driftsresultat Total I bank Pr JI./.vr Pa postqi.ro , ,82 L1275,00 1:t1L8,60 1" , a , , 00 58, , ,90 93?, , ,62 L3725, ,30 rb32,o7 Lan Pr siste termin 20.1O.96 Lan Pr s iste termin termi n terlnin Res t Rest 31.7 s

10 t-- Sak 5. Medlemskortigent. 1. Styret gjer franlegg om e auka medlenskontigenten fra kr. 750,00 ti1 kr. 850, Styret gjer vidare framlegg om A halda pa ordninga ned 50U syskennoderasjon pe medlemskonligenlen, men ikkie bruka noderasjon for sysken pa reiser ti1 konkulraaeer, 7 ^ seninel o-1- Sly!et r a.l-lo' 4S lbd-d

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,. " 12.00 : " 14.15 : " 16.15 : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN " " " 17.45 : " 19.00 : - 9 -

~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,.  12.00 :  14.15 :  16.15 : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN    17.45 :  19.00 : - 9 - - 9 - Forholdet til Engene kapell i Øyestad ble også drøftet under visitasen, både med menighetsrådet og kommunen Nå benyttes Engene kapell av folk fra Fjære/Grimstad utelukkende til ca 5 begravelser i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014

ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014 MJELDALEN UNGDOMSLAG 5286 HAUS Skipa 1906 Bankgirokonto 3626.50.12552 Telefon 56390544 ÅRSMELDING FOR MJELDALEN U.L. 2014 Mjeldalen Ungdomslag har i meldingsåret hatt 147 medlemmar, av desse er 64 under

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer