Skuleinformasjon 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skuleinformasjon 2008/2009"

Transkript

1 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule

2 Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule har to avdelingar, avdeling Bildøy og avdeling Sund. Skulen har 9 programområde med om lag 960 elevar. Saman med personalet ved dei to avdelingane vil eg ønskja alle nye elevar velkomne til skulen. Skulen legg vekt på at kvar og ein skal finna seg godt til rette i eit trygt og triveleg skulemiljø. Eg er merksam på at det tek tid å verta kjent med dei ulike avdelingane og tilboda i eit så stort skulesamfunn. Som ei hjelp i alt det nye du møter på skulen, har vi laga dette informasjonsheftet. Her vil du finna ein del av dei opplysningane vi trur du vil trenga. Det er opplysningar om skulen, personalet, undervisninga, skuledagen, skuleruta og reglementet som gjeld for deg som elev ved skulen. Sjølv om mange opplysningar er samla i heftet, kan det vera ting du lurer på. Då må du berre spørja. Kontaktlærarane, faglærarane, rådgjevarane, kontorpersonalet, elevinspektør og skuleleiinga er her for å hjelpa deg til rette. Røynsler viser at eit godt resultat frå den vidaregåande skulen er avhengig av mykje og jamt arbeid. For at tida her på Sotra vidaregåande skule skal bli så god og utbyterik som mogleg for deg, vil eg gi deg nokre råd: Bruk tid på lekser/heimearbeid! Gjerne to timar eller meir kvar dag. Har du lite lekser til neste dag, start på leksene du har til resten av veka. Skriv mykje - det lærer du av. Still faglege spørsmål, ver aktiv i timane. Spør lærarane og klassekameratane og del kunnskapen din med andre. Ver med og skap eit godt klassemiljø! Eg håper at du vil trivast hos oss. La oss saman gjera vårt beste for at skuleåret ved Sotra vidaregåande skule vert ei lærerik og fin tid - ei tid vi minnest. Lukke til med arbeidet! Med helsing Kjell Johan Lervik rektor Skuleinformasjon 2008/2009 2

3 VERDIPLATTFORM FOR SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE Skulen har utarbeidd eiga verdiplattform. Alle i skulesamfunnet var med i dette arbeidet. Denne gjeld for alle i skulen vår. Vi trur at denne plattforma vil hjelpa oss til å skapa ein betre skule. Vår visjon er at elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule saman skal utvikla eit inkluderande miljø prega av respekt og medansvar slik at elevar får kunnskap og dugleik til å ta ansvar i yrke og samfunn og meistra utfordringane i livet. Med desse grunnverdiane våre meiner vi: Respekt: Vi har ein skule der vi har respekt for kvarandre og der vi aksepterer at vi er ulike Inkludering: Vår skule er prega av eit ope miljø der vi syner omsorg for kvarandre Medansvar: Vi har alle rett og plikt til å medverka til eit godt læringsmiljø der vi følgjer opp dei avgjerdene vi saman har kome fram til. Desse grunnverdiane syner seg og gjennom: Likeverd: I skulesamfunnet vårt er alle like viktige aktørar for å laga eit godt opplæringsmiljø Dialog: At vi har ein tovegs kommunikasjon der vi har eit godt samspel mellom elevar, tilsette, heim og nærmiljø Informasjon: At all informasjon er open og tilgjengeleg for alle Medverknad: At vi har eit aktivt demokrati der alle har høve til å påverke avgjerder som har konsekvensar for dei sjølve Attraktiv: At vi er ein skule som er ein interessant opplæringsstad for ungdommar, ein god arbeidsplass for oss som har virke vårt her og er ein viktig samarbeidspartnar for lokalt arbeids- og organisasjonsliv Skuleinformasjon 2008/2009 3

4 KVEN STÅR FOR DEN DAGLEGE DRIFTA AV SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE? Administrasjonen finn du på avdeling Bildøy i underetasjen, under skulekantina, og i 2. etasje ved kontoret på avdeling Sund. Rektor: Kjell Johan Lervik Rektor er pedagogisk og administrativ leiar på begge avdelingane. Han har ansvar for at skulestyresmaktene sine vedtak vert sette i verk, og at skulen sine interesser vert teke hand om på beste måte. Rektor har særleg ansvar for å skapa gode arbeidstilhøve. Assisterande rektor: Assisterande rektor: Inspektør: Erik Strøm Morten Nygaard, avd. Sund. Audun Ølnes Dei assisterande rektorane og inspektørane skal hjelpa rektor og avdelingsleiarane i arbeidet med den daglege leiinga av begge avdelingane. Elevinspektør: Janecke Bergh Elevinspektøren har som oppgåve å hjelpa elevane med elevrådsarbeid, yrkesorientering, førebyggje negativ åtferd og hjelpa elevar med å løysa personlege problem slik at elevane finn seg til rette ved begge avdelingane. Avdelingsleiarar: Byggfag/Helse- og sosialfag: Steinar Våge, avd. Sund. Design-handverk/Idrettsfag/Studiespesialisering: Grethe Hagenes, avd. Sund Elektrofag/ Teknologi og industriell produksjon: Åge Hummelsund, avd. Bildøy. Restaurant- og matfag/service og samferdsel: Line Gaska, avd. Bildøy Studiespesialisering: Arne Blixhavn, avd. Bildøy Fagrettleiarar: Elektrofag: Reidar Straume, avd. Bildøy Service og samferdsel: Turid Opheim, avd. Bildøy Studiespesialisering: Norsk, samf.-, kroppsøving: Inger Lise Sleire, avd. Bildøy Studiespesialisering: Språkfag: Angelica Gamboa Cortes, avd. Bildøy Studiespesialisering/felles allmennfag: Liv Tove Haugseng, avd. Sund Fagrettleiarane og avdelingsleiarane skal vera til hjelp for rektor og lærarane i det fagleg/pedagogiske arbeidet innan sitt ansvarsområde på begge avdelingane. I tillegg har skulen rådgjevarar, verneleiar, vaktmeistrar, reinhaldspersonale, kontorpersonale og ikkje minst faglærarar og kontaktlærarar. Faglæraren og kontaktlæraren er det naturlege kontaktleddet for den enkelte eleven. Alle desse nøkkelpersonane arbeider etter fastlagde instruksar som også omfattar tenester for elevane. Skuleinformasjon 2008/2009 4

5 UNDERVISNINGSTILBODET Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy Utdanningsprogram 1. år Vg1 2. år Vg2 3. år Vg3 ST - studiespesialiserings-/teknologi -fag 3 kl. 3 kl. 3 kl. ST - påbygging til studiespesialisering 2 kl. RM - restaurant - og matfag (1) - restaurant - og matfag 3 kl. 2 kl. - restaurantfag 2 kl. TIP - teknikk og industriell produksjon (1) - teknikk og industriell produksjon - køyretøy - produksjons- og industrimekanikar EL - elektrofag - elenergi - automasjon - automatikar 3 kl. 3 kl. 3 kl. 2 kl. 1. kl SS - service og samferdsel - sal, service og tryggleik Sum klassetal/basisgrupper avd. Bildøy 18 klassar 11 klassar 6 klassar (1) Klassar/basisgrupper med redusert elevtal Skuleinformasjon 2008/2009 5

6 Sotra vidaregåande skule, avd. Sund Utdanningsprogram 1. år Vg1 2. år Vg2 3. år Vg3 ST - studiespesialiseringsfag formgjeving BA - bygg- og anleggsteknikk - byggteknikk 3 kl. 2 kl. DH - design- og handverksfag - frisørfag 2 kl. HS - helse- og sosialfag - barne- og ungdomsarbeidar - helsearbeidar 3 kl. 2 kl. - kvardagslivstrening (1) - arbeidslivstrening (1) 2 kl. ID - idrettsfag - idrettsfag - idrettsfag Sum klassetal/basisgrupper avd. Sund 13 klassar 8 klassar 2 klassar (1) Klassar med redusert elevtal Skuleinformasjon 2008/2009 6

7 KVEN EIG OG STYRER SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE? Skuleeigar er Hordaland fylkeskommune. Opplæringsavdelinga er fageininga som har ansvaret for vidaregåande utdanning. Dei har kontor i Lars Hillesgt. 22 i Bergen. Opplæringsdirektør er Svein- Erik Fjeld. SKULEUTVAL Skuleutvalet er eit rådgjevande organ for rektor som skulens øvste leiar. Utvalet er samansett av: - rektor - assisterande rektor - ein representant frå pedagogisk personale - ein representant frå andre tilsette - to representantar frå elevane Skuleutvalet handsamar saker som vedkjem skulen: ELEVRÅD - skulens budsjett og rekneskap - skulereglementet - fagtilbodet ved skulen - skulerute - andre skulesaker Avdelingane på Bildøy og Sund har eigne elevråd. Elevrådet er det høgste organet til elevane ved skulen. Kvar klasse vel ein representant og ein vararepresentant til elevrådet. Å vera medlem i elevrådet vil seia at ein skal representera klassen i rådet. Det er såleis viktig å få med personar som tek oppgåva alvorleg, og legg fram klassen sine meiningar i elevrådet. Elevrådet vel eit styre som også fungerer som eit arbeidsutval. Elevrådet handsamar saker som vedkjem elevane, anten ved at ein sjølv tek opp saker eller ved å uttala seg om saker der rektor ber om råd. Elevråda har sine eigne kontor på begge avdelingane. I "Lov om vidaregåande opplæring" og i "Forskrift og reglar om vidaregåande opplæring" finn ein instruksar om og nærare forklaringar på kva oppgåver og ansvar dei ulike råda og utvala har. Du finn meir informasjon om elevrådsarbeid på heimesidene til Barneombodet for barn og unge: Skuleinformasjon 2008/2009 7

8 TENESTER OG TILBOD FOR ELEVANE SKULEBIBLIOTEK Bibliotek/mediatek finn du i 2. etasje på avd. Bildøy og 3. etasje på avd. Sund. Her kan du mellom anna: - lesa tidsskrift og aviser - arbeida med lekser - arbeida i grupper med gruppeoppgåver - låna bøker - finna fram bakgrunnsinformasjon til oppgåver - få erfaring i å bruka eit offentleg bibliotek Opningstider finn du på oppslag ved inngangen til bibliotek/mediatek. Lat biblioteket bli ein roleg og triveleg arbeidsplass for deg og dine medelevar. Hugs at bibliotek/mediatek ikkje er noko kantine. Difor er det forbode å eta og drikka her. Bibliotekar/biliotekarassistentar: Avd. Bildøy: Helene Eriksen og Laila Olsen. Avd. Sund: Helene Eriksen og Beate Husa KANTINE KANTINE AVD. BILDØY Kantina ved avd. Bildøy finn du i første etasje. Ho vert driven av skulen v/avd. Restaurant og matfag Opningstider/servering: KANTINE - AVD. SUND Kantina ved avd. Sund finn du i andre etasje. Ho vert driven av Lis Merete Baroudi. Opningstider/servering: TELEFONAR - MELDINGAR TIL ELEVAR Telefon Sotra vgs, avd. Bildøy, administrasjonen: Telefaks Sotra vgs, avd. Bildøy, administrasjonen: Telefon Sotra vgs, avd. Sund, administrasjonen: Telefaks Sotra vgs, avd. Sund, administrasjonen: NB! Kontora på Bildøy og i Sund har ikkje tid til å formidla samtalar til elevane, men vil sjølvsagt ta imot viktige meldingar. Skuleinformasjon 2008/2009 8

9 OPPSLAGSTAVLER På skulen er det ein del oppslagstavler. Tavlene vert brukte av skuleadministrasjonen og elevrådet etter retningsliner i skulereglementet. Alle oppslag skal godkjennast og stemplast av administrasjonen eller elevrådet. ELEVINFORMASJON På oppslagstavlene finn du viktige meldingar om til dømes prøver, eksamen, spesielle arrangement eller studielån/-stipend. Skulen har og oppretta eige fag på It s learning som heiter Skoleinformasjon der viktige meldingar blir lagt ut. ELEVKONTOR Elevrådet har eige kontor i 3.etasje ved Elektroavd. ved avd. Bildøy og i 2. etasje ved avd. Sund. Her kan elevrådet driva med sitt arbeid. Det er viktig at alle elevane tek del i elevrådsarbeidet ved skulen for å få fram ulike syn på aktuelle saker. OPPBEVARINGSBOKSAR Avd. Bildøy I garderoben i 1.etasje og i 2. etasje ved rom 210 er det sett opp ein del oppbevaringsboksar (bokskap) til elevane. Du kan sjølv velja skap så lenge det er slike ledige. Du må sjølv sørgja for lås med nøkkel. Skapa må vera rydda innan utgangen av skuleåret. Etter denne datoen blir skapa opna og innhaldet fjerna. Avd. Sund Ved avd. Sund er det oppbevaringsboksar til alle. Ta kontakt med sekretær Reidun Jacobsen for informasjon. NB! Hugs at skulen ikkje har ansvar for dine personlege eigendelar. Ta difor godt vare på verdisaker og skulemateriell. SKULEBEVIS Kontoret kan fylla ut skulebevis (legitimasjon) til den som vil ha dette. Du må ha med fotografi av deg sjølv og kr Vi gjer merksam på at skulebeviset ikkje er godkjent som legitimasjon i til dømes bank og post. KOPIERING Kopiering kan du få utført i ekspedisjonen i administrasjonen. Ekspedisjonen vil berre kopiera attestar og vitnemål som gjeld deg sjølv. Kvar kopi kostar kr Du også kopiera på automatane i biblioteket på båe avdelingane. SKULESKYSS Opplysning om reglane får du av kontaktlæraren din første skuledag. Skuleinformasjon 2008/2009 9

10 ADMINISTRASJONEN Administrasjonen finn du i underetasjen ved avd. Bildøy og i 2. etasje ved avd. Sund. Kontoret er til vanleg ope mellom kl kl Frå tid til anna er arbeidsmengda på kontoret så stort at ein må avgrensa opningstida. Sjå oppslag om opningstider på kontordøra. På avd. Bildøy er det tre kontortilsette: Jorunn Byrknes, kontorsjef, Aud Algrøy, konsulent og Inger Skram, sekretær På avd. Sund er det ein kontortilsett: Reidun Jacobsen, sekretær DRIFTSLEIAR/VAKTMEISTER Driftsleiaren har kontor på baksida av hovudbygningen ved garasjane på avd. Bildøy. Assisterande driftsleiar har tilhald i l. etasje ved avd. Sund. Driftsleiar/ass. driftsleiar kan hjelpa deg med praktiske/tekniske ting som har med skulen, bygningane og utstyr å gjera. Utstyr til rydding av skuleområdet og liknande får du hos han. Driftsleiar på avd. Bildøy er Rolf Morten Olsen. Assisterande driftsleiar på avdeling Sund er Odd B. Rasmussen. PERSONALROMMET Personalrommet ligg i 3.etasje på Bildøy og i 3. etasje ved Sund. Romma er felles kvile- og matrom for dei tilsette ved skulen. Vi ber deg ikkje uroa dei i matpausen dersom det ikkje er heilt naudsynt. RÅDGJEVARTENESTA Sotra vidaregåande skule har fire rådgjevarar: Lars Bastesen og Hilde Nieuwejaar, avd. Bildøy Anette J. Knappskog og Gerd Marion Auflem, avd. Sund Rådgjevarane har kontortid kvar dag. Ta kontakt med rådgjevar dersom du synest noko er vanskeleg på skulen eller dersom du ynskjer hjelp til å koma i kontakt med helse- og sosial- teneste, skulepsykolog, logoped, arbeidskontor. Rådgjevaren har teieplikt og vil berre gje vidare naudsynte opplysningar etter avtale med elev/foreldre/føresette. Han/ho kan hjelpa til med utfylling av søknader om lån og stipend. Rådgjevaren skal og vera til hjelp når det gjeld yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak dersom nokon treng ekstra støtte/hjelp i skulearbeidet. Skuleinformasjon 2008/

11 SKULEHELSETENESTA Mange unge har behov for ein stad å venda seg til når dei lurer på noko, eller har spørsmål om seg sjølv og helsa si. Det kan for eksempel vera: - sjukdom i familien - sorg og sorgreaksjonar - angst og depresjon - eteforstyrringar - seksuallivet - prevensjon - graviditet - rusproblem o. a. Som elev kan du ta direkte kontakt med helsesøster på skulen. Du er velkomen til samtale om det du sjølv kjenner behov for. Tar du kontakt og snakkar med nokon på eit tidleg tidspunkt, kan det bli lettare å finna ei løysing på problemet ditt. Hugs helsesøster/lege har teieplikt! Skulehelsetenesta har fast kontortid ved begge avdelingane (sjå oppslag i klasseromma og på oppslagstavlene eller spør rådgjevarane). På avd. Sund kan du tinga time hos Reidun Jacobsen på kontoret. OPPFØLGINGSTENESTE/PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE (OT/PPT) Eit OT/PPT-kontor er ein stad der elevar kan få hjelp med personlege, sosiale eller vanskar på skulen. Som elev kan du kontakta kontoret gjennom rådgjevaren på skulen. Du kan og ringe eller skrive til oss utan at andre veit om det. Fagpersonane ved OT/PPT-kontora har teieplikt. Med dette meiner vi at vi ikkje fortel vidare til nokon det du fortel til oss. Du må gje oss løyve til å gå til andre med dine vanskar. Vi må alltid saman bli einige om korleis vi skal løyse problema dine. Det å vende seg til OT/PPT-tenesta er ein rett du har. Dette er slått fast i Lov om vidaregåande opplæring. Det skal ikkje føre til teljande fråvær. PPT-kontoret har fast kontortid på skulen. Skuleinformasjon 2008/

12 SKULEREGLEMENTET Hordaland fylkeskommune har utarbeidd felles ordensreglement som gjeld alle dei fylkeskommunale vidaregåande skulane i Hordaland. I tillegg er det nokre tillegg som gjeld særleg for Sotra vgs. (sjå 27-) FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av , 3-7, forskrift til Opplæringslova av 23. juni 2006, og fylkesrådmannen sitt fullmaktsreglement (delegert sak 6/04). 1 Formål Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som er rusfritt og fritt for mobbing, vald og anna krenkande åtferd (jf opplæringslova 9a-1). Formålet med reglementet er å skape klima for godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar for alle elevar og tilsette i skolesamfunnet. Reglementet skal sikre at elevane sine interesser med omsyn til læring, utvikling og vurdering vert ivaretekne. Reglementet skal vidare sikre god orden og åtferd og skal sikre at elevane har medbestemming i eigen skolekvardag. Reglementet omfattar: elevane sine rettar og plikter orden og åtferd tiltak overfor elevar som bryt reglementet og framgangsmåten ved handsaming av slike saker. Reglementet er retningsgivande for fastsetjing av karakterane som vert gjevne i orden og åtferd. Reglane er og retningsgivande for grunnlag av karakterar i fag. 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle heiltids, deltids- og utvekslingselevar ved skolen under opplæring og, så langt det høver, også for vaksenopplæringa sine elevar, hospitantar og andre når opplæringa er i skolen sin regi. Reglementet gjeld også ved opplæringsformer og aktivitetar i skolen sin regi utanfor skolen sitt område (til dømes ekskursjonar og elevreiser). 3 Rettar Elevane har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova med forskrifter, fylkeskommunale vedtak og gjeldande læreplanar. Skuleinformasjon 2008/

13 4 Eleven skal møtast med tillit og respekt. 5 Skriftlege arbeidsplanar i alle fag skal utviklast i samarbeid mellom elev og faglærar. Planane omfattar heile skoleåret eller ein periode av skoleåret. Desse arbeidsplanane vert normalt supplerte av meir detaljerte oppdrag og oppgåver for meir avgrensa fagområde. Desse planane skal gje eleven samla informasjon om målet for opplæringa, om arbeidsmåtar og korleis vurderinga skal skje. Eleven har rett til ei opplæring som er tilpassa føresetnader, evner og behov. Eleven har rett til å få rettleiing og tilbakemelding i forhold til dei måla den einskilde arbeider etter. Eleven har rett til rådgjeving om utdanning og yrkesval. 6 Sjølvstendig studiearbeid Eleven kan søkje skolen eller rektor om å få utføre sjølvstendig studiearbeid for eitt eller fleire avgrensa tidsrom. Vilkåret for å gje løyve er at eleven ikkje kan ta del i den ordinære undervisninga på grunn av ekstraordinære forhold, eller at eleven er engasjert i ein sportsleg, samfunnspolitisk eller kulturell aktivitet på høgt nivå som gjev eleven god ballast og erfaring som kjem ho/han til gode i det ordinære skolearbeidet. Tida som vert nytta til sjølvstendig studiearbeid, skal ikkje førast som fråvær. Feriereiser kjem ikkje inn under omgrepet sjølvstendig studiearbeid. Det er i prinsippet inga avgrensing i tida som kan nyttast til sjølvstendig studiearbeid, men eleven og skolen må passe på at eleven arbeider slik at det vert grunnlag for vurdering av det sjølvstendige skolearbeidet, og at det vert grunnlag for karakter i faga. (jf forskrift til opplæringslova 4-35). 7 Medbestemming og plikter Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skolen sine tilsette og medelevar med tillit og respekt. Mobbing, vald, plaging og anna krenkjande åtferd er ikkje tillate og vert sett på som eit alvorleg brot på skolen sitt reglement og vert handsama etter reglane i 23 i ordensreglementet. 8 Elevane skal ta del i utforminga av sin eigen skolekvardag. Elevane pliktar å delta aktivt i opplæringa i den form det vert avtala. 9 Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidsklede og verneutstyr som det vert sett krav til i læreplanar, eller som er påbode av Arbeidstilsynet eller skolen. Elevane skal til ei kvar tid halde seg med nødvendig lærestoff, materiell og utstyr til eige bruk som skolen ikkje held. Pålagt materiell og utstyr eller betaling for dette må ikkje vere i strid med forskrift eller vedtak frå Kunnskapsdepartementet eller frå fylkeskommunen. 10 Elevane skal ikkje bruke mobiltelefon, mp3-spelar eller anna elektronisk utstyr i timane utan at faglæraren gjev løyve til det. Skuleinformasjon 2008/

14 Skolen sitt datautstyr og nettverk skal berre nytast til skolerelatert arbeid. Elevane skal ikkje nytte skolen sitt datautstyr eller nettverk til å laste ned, lese, lagre eller spreie andre sitt åndsverk (t.d. musikk, film og liknande), spel, pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke krenkande og/eller er i strid med norsk lov. Skolen sitt datautstyr og nettverk skal heller ikkje nyttast til nettspel som ikkje er ein lekk i læringsarbeidet. Brot på desse reglane vert handsama etter reglane i 23 i ordensreglementet. Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skolen sitt område og ved all aktivitet i skolen sin regi. Bruk eller oppbevaring av rusmiddel er forbode på skolen sitt område og ved all aktivitet i skolen sin regi. Det er ikkje tillate å bruke tobakk/snus på skolen sitt område og ved all aktivitet i skolen sin regi. 11 Skolen sin eigedom og utstyr skal brukast med omtanke. Hærverk og skade kan føre til erstatningsansvar (jf skadeserstatningslova). Elevane har sjølve ansvar for sine personlege eigedelar. 12 Eleven skal snarast mogeleg ta kontakt med faglærar dersom han/ho ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid. 13 Elevar som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i samband med vidaregåande opplæring blir kjend med spesielle opplysningar, har teieplikt etter forvaltningslova sine reglar 13-13f. Teieplikta gjeld også etter at eleven har avslutta vidaregåande opplæring. 14 Ekskursjonar og skoleturar Alle som deltek på ekskursjonar og skoleturar, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som kontinuerleg skoletid, og ordensreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen. Brot på ordensreglane kan føre til heimsending for eigen kostnad. 15 Frammøte og fråvær Eleven er pliktig til å møte presis til opplæringa slik ho er avtala med faglærar. Eleven må melde frå dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skoledagen. Skolen skal ha beskjed om fråvær allereie frå første fråværsdag. Ved stadig fråvær og forseintkomingar skal skolen sikre tett oppfølging av eleven det gjeld og eventuelt heimen for å prøve å få eleven til å møte slik han/ho skal. Hybelbuarar må følgjast opp særskilt. 16 Alt fråvær skal førast på vitnemål/dokumentasjon og kompetansebevis. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Rektor kan avgjere om fråvær for den eleven som ikkje er elev i alle fag, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. Skuleinformasjon 2008/

15 Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på dokumentasjonen, men eleven har sjølv ansvar for å dokumentere årsaka til fråværet. Sjølvstendig studiearbeid avtala med faglærer eller rektor, skal ikkje førast som fråvær på vitnemål, dokumentasjon og kompetansebevis (jf forskrift til opplæringslova 4-35). 17 Høgt fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at det blir umogleg å gje ei fagleg vurdering med karakter til eleven. Er det fare for at det ikkje er grunnlag for å gi karakterar, skal eleven eller dei føresette for elevar som ikkje er myndige, få skriftleg varsel utan ugrunna opphald. Dette gjeld også om det er fare for at ein elev står i fare for å få karakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i åtferd. Varselet skal sendast eleven eller dei føresette for elevar som ikkje er myndige i god tid slik at betre innsats, orden eller åtferd kan påverke karakteren eller gi grunnlag for karakter (jf forskrift til opplæringslova 4-10). 18 Rektor kan gje elevar fri frå opplæringa i inntil 14 dagar i eit skoleår utan at desse dagane skal førast som fråvær på dokumentasjonen, vitnemålet eller kompetansebeviset. Det gjeld til dømes fråvær i samband med arbeid som tillitsvald, politisk arbeid, organisert hjelpearbeid, lovpålagde oppmøte og fråvær på grunn av langvarig eller kronisk sjukdom, samt velferdsgrunnar (jf forskrift til opplæringslova 4-35). Opptak til høgare utdanning der det vert kravd fritak frå skolen for å delta i obligatoriske opptaksprøvar, skal og 18 i ordensreglementet gjelda for. Normalt skal elevar søkje om slik fri frå opplæringa på førehand. Elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den Norske kyrkja, har innanfor totalramma på 14 skoledagar rett til inntil to dagar fri ved religiøse høgtider. Når elevar får løyve til å ta fri, bør skolen leggje til rette for at dei kan gjere ein innsats for å kompensere for det (jf forskrift til opplæringslova 4-35). 19 Ved planlagt fråvær skal det søkjast om permisjon. Søknaden skal vere skriftleg og grunngjeven og skal leverast i god tid. Permisjon vert ikkje gjeve dersom det kan føre til manglande vurderingsgrunnlag, eller dersom eit fråvær gjer det vanskeleg å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Det skal berre unntaksvis gjevast permisjon ved feriereiser. Søknad om korte velferdspermisjonar skal handsamast på same måte som for tilsette. Dokumentert tid til tannlegetimar, lege/ psykologtimar, fysikalsk behandling samt OT/PPT skal ikkje førast som fråvær på dokumentasjon, vitnemål, kompetansebevis. Dette gjeld og dokumentert fråvær på grunn av avsluttande køyretest for sertifikat til køyring av personbil/motorsykkel. Køyretimar kjem ikkje inn under denne fråværsordninga. 20 Ugyldig fråver kan føre til nedsett karakter i orden. Fråvær det ikkje er meldt frå om, vert alltid rekna som ugyldig. 21 Fusk og bortvising frå prøvar og eksamen Ein eksamensprøve skal annullerast dersom eksamenskandidaten har fuska eller prøvd å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamensprøve skal avgjerast av rektor (jf. forskrift til opplæringslova 4-25). Skuleinformasjon 2008/

16 Tilsvarande gjeld for heildagsprøvar o.a. Bruk av ikkje tillatne hjelpemiddel, inkludert andre sine datafiler, og kommunikasjon under prøvar og eksamen er å sjå på som fusk eller forsøk på fusk. Det same gjeld for innlevering av arbeid som ikkje er eleven sitt eige produkt. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidlegast gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert eitt år etter at eksamen blei annullert. Fusk eller forsøk på fusk på prøvar vil få konsekvensar for karakteren i åtferd og/ eller vurderingsgrunnlaget i faget. 22 Den som er oppe til eksamen, og som vanskeleggjer denne ved åtferd som er forstyrrande for andre kandidatar, kan etter å ha blitt åtvara visast bort. Spørsmålet om bortvising skal avgjerast av rektor. Tilsvarande gjeld for heildragsprøvar o.a. (jf forskrift til opplæringslova 4-26). 23 Reaksjonar ved brot på ordensreglementet Elevar som handlar i strid med ordensreglementet kan etter opplæringslova 3-8 verte refsa slik: Refsingstiltak utan klagerett: munnleg eller skriftleg påtale eller merknad frå ein av dei tilsette ved skolen bortvising frå den aktuelle timen/aktiviteten for resten av arbeidsøkta av faglærar bortvising frå resten av skoledagen av rektor Refsingstiltak med klagerett: bortvising for ein heil skoledag og inntil fem skoledagar etter vedtak fatta av rektor vedtak fatta av fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren om pålagt skifte av skole etter sak om vald eller mobbing vedtak fatta av fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren om bortvising for resten av skoleåret i samsvar med opplæringslova 3-8 vedtak fatta av fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren om bortvising for resten av skoleåret med tap av rett til vidaregåande opplæring, (jf opplæringslova 3-8) I tillegg til refsingstiltak kan brot på ordensreglementet føre til: nedsett termin- og/eller standpunktkarakter i både orden og åtferd avgrensa og mellombels avstenging av tilgang til spesielle aktivitetar som t.d. bruk av skolen sitt datautstyr og nettverk. Ved gjentekne grove brot vedkomande skolen sitt datautstyr og nettverk, skal eleven utestengast frå skolen sitt datautstyr og nettverk permanent. ved skade eller tilgrising på skolen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing eller erstatning etter reglane i Skadeserstatningslova. Lovbrot vil resultere i varsling og melding til Politiet. Sakshandsaming ved handsaming av reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett 24 Eleven skal få høve til å gje munnleg forklaring før det vert sett i verk reaksjonar på brot på ordensreglementet. Både grunngjevinga og reaksjonsforma skal noterast skriftleg. Skuleinformasjon 2008/

17 Før skolen vurderer refsingstiltak, skal skolen vurdere om det er mogeleg å nytta hjelpetiltak eller mildare reaksjonar enn den som normalt skal nyttast. Ved brot på ordensreglementet som kan føre til bortvising for meir enn resten av skoledagen, skal eleven og føresette, dersom eleven er umyndig, varslast på førehand. Eit slikt vedtak skal grunngjevast i eige brev til eleven. Eleven har rett til opplysningar om klagerett, klagefrist og rett til å sjå eventuelle dokument i saka. Eleven skal også få orientering om at det kan søkjast om utsetting av sjølve bortvisinga til handsaminga av ein eventuell klage er sluttført. 25 Klagehandsaming Ein klage skal vera skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga over, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen (3 veker). 26 Kven klagen skal sendast til: Klage over bortvising skal sendast til skolen v/ rektor Klage over bortvising, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til opplæringsdirektøren Dersom rektor opprettheld bortvisingsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med rektor si utgreiing og grunngjeving for dette vedtaket til opplæringsdirektøren som klageinstans. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet og rektor si utgreiing/grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til opplæringsdirektøren. Når det vert fatta enkeltvedtak, som i saker om bortvising o.a., må det utarbeidast eit referat med gjennomgang og drøfting/vurdering av saksforholdet. Konklusjon med vedtak må også refererast. Klageinstansar: For vedtak om bortvising for 1-5 dagar som er fatta av rektor, er opplæringsdirektøren klageinstans (jf forvaltningslova ledd) For vedtak om bortvising for resten av skoleåret som er fatta av opplæringsdirektøren i medhald av delegasjonsfullmakt, er klageinstansen den fylkeskommunale klagenemnda som er oppretta med grunnlag i forvaltningslova ledd For vedtak om tap av opplæringsrett som opplæringsdirektøren har fullmakt til å fatte, er klageinstansen Kunnskapsdepartementet v/ Fylkesmannen i Hordaland, (jf opplæringslova 15-2) Skuleinformasjon 2008/

18 Tillegg til skolereglementet Sotra vidaregåande skule 27 Vernereglar og verneutstyr Plikter Ved skulen er det naudsynt med verne- og tryggleikstiltak for å unngå alvorlege ulukker. Du pliktar til kvar tid å følgje vernereglar som gjeld verkstadene og spesialromma og nytta særskilt verneutstyr/arbeidstøy når dette er kravd. Du må setja deg inn i branninstruksen for skulen og gjera deg kjend med rømingsvegane. Verne- og tryggleiksreglar for verkstadene og spesialromma finn du på eigne oppslag i romma. Ansvar Faglærar gir opplæring i verne- og tryggleikstiltak. Han har ansvaret for at du er gjort kjende med vernereglane - og kan forstå desse. Han har plikt til å føra kontroll med at reglane blir følgde. Reaksjon Elevar som ikkje følgjer reglane, skal utelukkast frå undervisninga i faget. 28 Skulemateriell Du har plikt til - så snart som mogeleg etter skulestart - å skaffa deg det undervisningsmateriellet (lærebøker, personlege verneutstyr o.a.) som skulen ikkje skaffar og som er naudsynt for undervisninga. Utlånsordninga lærebøker gjeld berre Vg2- og Vg3-elevar Du står ansvarlege for bøker som du får utlånt av skulen og som skal nyttast i undervisninga. Kontaktlærar skal syta for ajourførde kvitteringslister over utlånte bøker og sjå til at du leverer dei inn att når du sluttar ved skulen eller når utlånstida har gått ut. Bøker som ikkje vert innleverte, må erstattast. Berbare PC ar Dette er ei ordning som no gjeld Vg1 og Vg2. Sjå vilkår for bruk av PC i vedlegget og omtale av Nettvettreglar på under Meldingar tips. Kostpengar Elevane ved Restaurant- og matfag, Helse- og sosialfag og innleiande TIP/EL/BA der matlaging og måltid er ein del av undervisninga, må betala kostpengar (sjå rundskriv HF-65/90). Satsar og reglar vert kvart år vedteke av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Når det gjeld kostnader til materiell ved Design og handverk og Studiespesialisering formgjeving, må elevane sjølve dekke det meste. Vi syner til oversyn på heimesidene våre (sov.hfk.no) under Elevesider\Bok- og utstyrslister. 29 Ordensreglar Opphald Du kan normalt opphalda deg i alle teorirom og korridorar i friminutt, fritimar og pausar. I spesialrom/verkstad kan du berre opphalda deg dersom det er ansvarleg faglærar til stades. Reglar I alle teorirom, kantiner og spesialrom/verkstader skal det vera oppslag om reglar for bruken av romma. Kontaktlærar skal setja opp ei liste for ordenselevtenesta. Ansvar Ordenseleven skal til ei kvar tid syta for at orden i rommet er i samsvar med reglane for bruken av rommet. Faglærar har plikt til å føra kontroll med at reglane for teorirom og spesialrom vert følgde. Alle tilsette ved skulen har plikt til å påtale og gripa inn dersom elevar bryt reglane. Skuleinformasjon 2008/

19 Reaksjon Brot på reglane kan føra til bortvising og skal førast som merknad på karakteren i åtferd. Hærverk og grov uorden kan føra til at teorirom må låsast når faglærar ikkje er til stades og at kantina må stenga. 30 Tryggleiksomsyn I skuletida er det svært mange elevar som oppheld seg og ferdast på skulen sitt område. Av tryggleiksomsyn skal følgjande reglar følgjast i skuletida: Du har plikt til å sjå til at farefulle situasjonar ikkje oppstår og at tilkomstvegane og rømmingsvegane på skulen ikkje vert blokkerte Elevar som har eigne køyrety, pliktar å køyra varsamt nær skulen. Det er forbode å køyra inn på skuleområdet. Du skal bruka parkeringsplassen nord for skulen (ved Bildøyhallen/Sundhallen). Bruk av sykkel, rulleskøyter og rullebrett er forbode på skulen sitt område Ballspel skal berre føregå på idrettsbanene ved Bildøyhallen/Sundhallen. 31 Kontrollar Rektor kan avgjere at det skal gjennomførast kontrollar på skulen sitt område, skulebygningen, verkstader eller klasserom. Slike kontrollar kan og gjerast ved hjelp av politiet. Det er ikkje høve til å føreta slike kontrollar i verkstader, klasserom eller andre rom dersom elevane og deira personlege eigendelar (som t.d. skulesekk med innhald) er der når kontrollen finn stad. Det er ikkje høve til å gjere meir omfattande kontrollar i skulesamanheng enn i samfunnet elles. 32 Reklame og salsverksemd Fylkesopplæringsdirektøren har fastsett at reklame- og salsverksemd, eller medverknad til dette, ikkje skal finne stad på skulen sitt område, korkje av elevar, tilsette, personar utanfor skulen eller andre. Dette gjeld og marknadsføring og sal av russeeffektar. Unnateke frå dette er kantinedrift, private utdanningstilbod og verksemd som vert godkjend av rektor. 33 Parkering Elevar som har eigne køyrety skal parkera nord for skulen på parkeringsplassen (ved Bildøyhallen). Dette gjeld og dei som har motorsykkel/moped. Ved avd. Sund må ein nytta parkeringsplassen på sørsida av skulen. Skuleinformasjon 2008/

20 SKULEDAGEN Time Avd. Bildøy Time Avd. Sund Pause Pause Matpause Matpause Pause Pause Legg merke til at det kan vere einskilde avvik frå denne planen. Kvar klasse/basisgruppe vil få eigen plan. Samarbeidstid//personalmøte - lærarar: Avdeling Bildøy: kvar onsdag kl Avdeling Sund: kvar tysdag/onsdag kl Skulerute for 2008/09 Månad Dag/dato Aktivitet Elevdagar Lærardagar August Torsdag 14. Planleggingsdag Fredag 15. Planleggingsdag Måndag 20. Første skuledag for elevane September Veke 40 Haustferie ( Oktober Veke 40 Haustferie (-03.10) November Fredag 7. Regional planleggingsdag, elevane har fri Desember Fredag 19. Siste skuledag før juleferie 15 = = Januar Måndag 5. Første skuledag etter jul Februar Fredag 6. Planleggingsdag, elevane har fri Mars Veke 10 Vinterferie ( ) April Tysdag 14. Påskeferie Regional planleggingsdag - elevane har fri Mai Fredag 1. Torsdag 21. Fredag 22. Juni Måndag 1. Onsdag 24. Offentleg fridag Kristi himmelfartsdag Fridag 2. pinsedag Siste skuledag før sommarferien Sum dagar 2008/ Skuleinformasjon 2008/

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FELLES REGLAR FOR ALLE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG

Detaljer

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING Herøy vidaregåande skule SKULEREGLEMENT Skulereglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel i opplæringslova

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule Fastsett med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7 og 9A-10, forskrift til opplæringslova av 23. juni

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen 8.6.2015 jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 Iverksett

Detaljer

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Innhald Heimel REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Heimel side 1 Formål 1 side 2 Virkeområde 2 side 2 Plikter og ansvar 3, pkt.

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane

Detaljer

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Heimel: http://lovdata.no/all/hl-20030704-084.html Lov om private skular http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060714-0932.html Forskrift til privatskolelova

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016 INNHALD 1 Formål... 2 2 Verkeområde... 2 3 Rettane til elevane... 2 4 Pliktene til elevane...

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Sirdal kommune Skuleeininga

Sirdal kommune Skuleeininga Sirdal kommune Skuleeininga FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT for elevar ved grunnskulane i Sirdal kommune Forskrift om ordensreglement er heimla i opplæringslova 2-9, og fastsett av Utval for oppvekst og levekår

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule:

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: Jfr. forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen, gjeldande frå 1.august 2011 Reglar knytte til orden: 1. Møt presis til

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3905-2 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

Skulereglement for Sogndal vidaregåande skule.

Skulereglement for Sogndal vidaregåande skule. Skulereglement for. 1 Innleiing a. Dette skulereglementet er ei forskrift fastsett i samsvar med Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) og forskrifta til denne. b. Reglementet

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Kapittel 1 Innleiing 1.1 Heimel Ordensreglementet er gjeve med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll

Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll Gjeldande frå 01.04.11 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29 10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE Vedteke i Førde bystyre 17.06.2010 Innleiing 1. Heimel Forskrift om ordensreglement i grunnskulane og SFOane i Førde har heimel i Opplæringslova

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement

Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3905-6 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Jarle Sortevik Skulekontoret Dato: 17.01.2013 Frå Jarle Sortevik Vår ref: 13/66-2/N-212.0//JASO Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam Forskrift om

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Vedtatt i Skulemiljøutvalet

Vedtatt i Skulemiljøutvalet Vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.2010 FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Forskrift om ordensreglar for skulane i. Voss kommune

Forskrift om ordensreglar for skulane i. Voss kommune Voss kommune 1 Saksnr./ løpenr./ Arkivkode Stad Dato 10/813-4380/11 - B32 VOSS 22.02.2011 Forskrift om ordensreglar for skulane i Voss kommune Vedteken i Utval for levekår, 07.12.2010 Voss kommune 10/813-4380/11

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Klagebehandling etter forskrift til opplæringsloven kap 5

Klagebehandling etter forskrift til opplæringsloven kap 5 5-1. Kva det kan klagast på Standpunktkarakterar Eksamenskarakterarar Vedtak om ikkje å setja standpunktkarakter Terminkarakter brukt på vitnemålet 1 5-2.Kven som kan klage Elev over 15 år Personar med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE Ordensreglementet er ei forskrift fastsett med heimel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61: Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE..

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. I Innleiing 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

IKT-reglement for kommunane i SING

IKT-reglement for kommunane i SING IKT-reglement for kommunane i SING Det er lagt ned eit stort arbeid, både teknisk og organisatorisk, for å etablere eit godt fundament for ei trygg og god digital forvaltning og tenesteyting i kommunane.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer