RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf Opplæringslva Frvaltningslva 1

2 RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE INNLEIING LOVER OG FORSKRIFTER AKTUELLE LOVER FOR BARN UNDER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Lv m barnehagar TILTAK FOR BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: Frskrift til barnehagelva Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder AKTUELLE LOVER FOR BARN I GRUNNSKULEN Opplæringslva HANDLINGSSIRKEL SPESIALUNDERVISNING: FASE SPESIALPEDAGOGISK HJELP FASE 1 4: SAKSGANG SAKSHANDSAMING ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKINGSTILTAK I BARNEHAGAR ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING I SKULEN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT) ANDRE FAGMILJØ INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN,(IUP) OPPLÆRINGSPLAN(IOP) OG ÅRSRAPPORT INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN (IUP) Rettleiing fr utfylling av IUP (Individuell utviklingsplan) g rapprt INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Rettleiing fr utfylling av IOP (Individuell pplæringsplan) g rapprt Utfylling av planen: Rutinar ved skriving av IOP individuell pplæringsplan Rutinar ved skriving av årsrapprt Skrivetips fr årsrapprtar SKJEMA MELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE LÆRDAL KOMMUNE ENKELTVEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING MELDING OM RETT TIL Å KLAGE

3 8.5 SKJEMA IUP - BARNEHAGE RAPPORT IUP - BARNEHAGE INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) REGISTRERING AV BEHOV FOR RESSURSAR TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG ELLER EKSTRA RESSURSAR TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE REGISTRERING AV BEHOV FOR TILLEGGSRESSURSAR/STYRKINGSTILTAK/SPESIALUNDERVISNING NYTTIGE DOKUMENT/REFERANSAR

4 1. INNLEIING Dette heftet byggjer på Årdal kmmune sitt frå Med felles PP-teneste g nært samarbeid mellm kmmunane, er det naturleg å ha like rutinar fr spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning. Rutineheftet skal gje barnehagar g skular hjelp til å tilretteleggje spesialundervisning fr barn i grunnskulealder, g spesialpedaggisk hjelp til barn under skulepliktig alder. Målet med heftet er å sikre best mgleg kvalitet på det spesialpedaggiske arbeidet i kmmunen ved å klargjere arbeidsppgåver g rutinar. Det tek mellm anna føre seg: Lver g frskrifter Årshjul fr spesialpedaggisk arbeid i skular g barnehagar Saksgang g sakshandsaming Pedaggisk-psyklgisk teneste g andre fagmiljø Individuell utviklingsplan, individuell pplæringsplan g årsrapprtar Ulike skjema til bruk i saksgang g spesialpedaggisk arbeid Lærdal mars

5 2. LOVER OG FORSKRIFTER 2.1 AKTUELLE LOVER FOR BARN UNDER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Lv m barnehagar 13 Barn med nedsatt funksjnsevne Barn med nedsatt funksjnsevne har rett til priritet ved pptak i barnehage. Det skal fretas en sakkyndig vurdering fr å vurdere m barnet har nedsatt funksjnsevne. Barn sm det er fattet vedtak m etter lv m barneverntjenester 4-12 g 4-4 annet g fjerde ledd, har rett til priritet ved pptak i barnehage. Kmmunen har ansvar fr at barn med rett til priritet får plass i barnehage. Lv m barnehager: - lv m barnehager TILTAK FOR BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: Tiltak skal føre til at barn med nedsett funksjnsevne skal kunne dra nytte av pphaldet i barnehage. Det skal gjerast ei sakkunnig vurdering av m barnet har nedsett funksjnsevne. Tiltaket kan m.a. nyttast til å styrke bemanninga Spesialpedaggiske tiltak etter pplæringslva 5-7, kjem i tillegg PPT si rlle: Gjere ein sakkunnig vurdering av m barnet har nedsett funksjnsevne. Eventuelt gje ei skriftleg tilråding m styrking av bemanninga i tråd med intensjnen i rundskriv m barn med nedsett funksjnsevne. Vert sendt til styrar Frskrift til barnehagelva Kap. 1.9 i Rammeplan (utdrag) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjnsnivå, kjønn, ssiale, etniske g kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk g kultur. (Barnehagelven 2 Barnehagens innhld) Barn under pplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, g barn møter barnehagen med ulike frutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av gd kvalitet krever derfr individuell tilrettelegging av tilbudet g lkal tilpasning av innhldet. Barnehagens innhld skal utfrmes slik at det kan ppleves meningsfullt fr det enkelte barn g gruppen. Barnehagens msrgs- g læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring g følelse av egenverd. Barnehagen må gi det enkelte barn støtte g utfrdringer ut fra egne frutsetninger, g bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn g vksne. Sjå her m : Rammeplan fr innhaldet i g ppgåvene i barnehagen 5

6 2.1.3 Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder Barn under pplæringspliktig alder sm har særlege behv fr spesialpedaggisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal mfatte tilbd m freldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, sklar, ssiale g medisinske institusjnar g liknande, eller rganiserast sm eige tiltak. Hjelpa kan gså givast av den pedaggisk-psyklgiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. Fr spesialpedaggisk hjelp gjeld 5-4 andre g tredje leddet i lva. 5-5 andre leddet i lva gjeld så langt det passar. PPT skal i den sakkunnige vurderinga i høve til barn i barnehage ta standpunkt til: Sein utvikling eller lærevanskar hjå barnet g andre frhld sm er viktig fr barnet si utvikling Realistiske mål fr barnet si utvikling g læring Kva slags spesialpedaggisk hjelp vil gje barnet ei frsvarleg utvikling? Frå merknadane til 5-7 i Ot.prp 46 tek vi med eit utdrag: Lvutkastet fastset ikkje ei nedre aldersgrense. På same måten sm fr spesialundervisning i grunnskle må ein i desse tilfella gjere ei ttalvurdering av m vilkåret fr å ha rett til spesialpedaggisk hjelp er ppfylt, ut frå skjønn. Regelen nytter uttrykket «spesialpedaggisk hjelp» i staden fr «spesialundervisning». Uttrykket mfattar meir enn det ein vanlegvis legg i «spesialundervisning». Ei slik hjelp kan mfatte leiktekverksemd, trenings- g stimuleringstiltak g rettleiing til persnalet i barnehagen. Hjelpa skal alltid mfatte tilbd m freldrerådgiving. Retten til spesialpedaggisk hjelp skal vurderast ut i frå barnet sitt behv g ikkje ut frå tilpassing/ tilrettelegging, utbytte g likeverd. Retten til spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder er ikkje avhengig av at barnet går i barnehage, g barnehagelva pålegg ikkje kmmunen å gi spesialpedaggisk tilbd til funksjnshemma barn sm får barnehageplass. Spesialpedaggisk hjelp etter 5-7 skal vere gratis. Dette gjeld sjølv m tilbdet blir gitt i barnehage. Fritak frå freldrebetaling er nærare mtala i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-39-01: "Ved beregningen av hvr mye av pphldstiden i barnehagen sm det skal gis fradrag fr i freldrebetalingen, må det være den direkte hjelpen verfr barnet sm teller." 6

7 2. 2 AKTUELLE LOVER FOR BARN I GRUNNSKULEN Opplæringslva Aktuelle dkumenter er m.a.: Opplæringslva av 17. juli 1998 nr. 61. Innst. O nr. 17 ( ) Ot. prp nr 46 ( ) NOU 1995 nr. 18 Lvteksten i det følgjande er ppdatert pr. 27. januar Sjå her: Lv m grunnsklen g den vidaregåande pplæringa 1-3 Tilpassa pplæring Opplæringa skal tilpassast evnene g føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen g lærekandidaten. Retten til tilpassa pplæring vart ved lvendringa i 1997 løfta pp til føremålsparagrafen. I NOU 1995 nr.18. kap er tilhøvet mellm tilpasset pplæring g spesialundervisning handsama. Der heiter det m.a.: Bestemmelsen kan ikke frstås slik at den gir alle elever rett til et individuelt tilrettelagt pplæringstilbud. Og videre: I den utstrekning det her er rimelig å tale m rettigheter, er det rettigheter av et relativt diffust innhld. Lvutvalet seier vidare: Siden retten til spesialundervisning må ses på bakgrunn av elevens mulighet fr utbytte av det rdinære pplæringstilbud, vil en elev sm har rett til spesialundervisning på én skle, ikke nødvendigvis ha rett til dette i en annen skle dersm denne sklen makter å tilpasse det rdinære pplæringstilbudet g på den måten imøtekmme de ulike elevenes behv. Lvutvalet seier gså nk m kva retning skulen bør gå i: Der er gså i dag enighet m at det i større utstrekning bør satses på pedaggiske g rganisatriske differensieringstiltak i den rdinære pplæringen framfr å gi spesialundervisning til enkeltelever. Denne lvfrståinga er lagt til grunn fr pplæringslva slik h n er frmulert Rett til spesialundervisning Elevar sm ikkje har eller sm ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det rdinære pplæringstilbdet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva fr pplæringstilbd sm skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbdet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbdet kan gi eleven eit frsvarleg utbytte av pplæringa i frhld til andre elevar g i frhld til dei 7

8 pplæringsmåla sm er realistiske fr eleven. Elevar sm får spesialundervisning, skal ha det same ttale undervisningstimetalet sm gjeld andre elevar, jf. 2-2 g 3-2. Frå merknadene til 5-1 i Ot.prp 46: At spesialundervisning skal givast sm ein rett til den enkelte, vil seie at eit pplæringstilbd på det minstenivået lva nemner, blir halde utanfr den fridmmen kmmunane har til å gjere øknmiske pririteringar. Kmmunen eller fylkeskmmunen kan da ikkje lvleg avslå eit krav m spesialundervisning med den grunngivinga at det ikkje er sett av midlar til dette i kmmunebudsjettet. Det er ikkje nk eintydig kriterium kva sm er tilfredsstillande utbytte, men spørsmålet må vurderast ut frå ei avveging ut frå skjønn I at utbyttet skal vere tilfredsstillande, ligg det derfr at eleven kan ha rett til spesialundervisning gså der han har eit visst utbytte av pplæringa Sakkunnig vurdering Før kmmunen eller fylkeskmmunen gjer vedtak m spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak m spesialpedaggisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behva til eleven. Vurderinga skal vise m eleven har behv fr spesialundervisning, g kva fr pplæringstilbd sm bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut g ta standpunkt til eleven sitt utbytte av det rdinære pplæringstilbdet lærevanskar hjå eleven g andre særlege frhld sm er viktige fr pplæringa realistiske pplæringsmål fr eleven m ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfr det rdinære pplæringstilbdet kva fr pplæring sm gir eit frsvarleg pplæringstilbd ( ) Dersm vedtaket frå kmmunen eller fylkeskmmunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga fr vedtaket blant anna vise kvifr kmmunen eller fylkeskmmunen meiner at eleven likevel får eit pplæringstilbd sm ppfyller retten etter 5-1 eller 5-7. Frå merknadene til 5-3 i Ot.prp 46: Eit vedtak i kmmunen g fylkeskmmunen m spesialundervisning eller spesialpedaggisk hjelp skal vere så klart g fullstendig at det ikkje er tvil m kva fr pplæringstilbd eleven skal få. I ein del tilfelle, der behvet fr spesialundervisning er stabilt g gdt dkumentert, kan det gjerast vedtak fr fleire år m gngen. Regelen gir ein rett fr eleven g/eller freldra til å krevje sakkunnig vurdering med sikte på å fastslå m eleven har særlege behv fr - g dermed rett til - spesialundervisning eller spesialpedaggisk hjelp. Dei sakkunnige er i lva ikkje gitt kmpetanse til å ta bindande avgjerder. Den sakkunnige vurderinga er såleis rådgivande. Merk at det er eit krav at det skal vere sakkunnig vurdering før det vert fatta vedtak m spesialundervisning. Dette fritar ikkje skulen/ kmmunen frå å setje i verk naudsynte tiltak inntil sakkunnig vurdering ligg føre, dersm det er naudsynt. Eit slikt tiltak vil da vere å rekne sm tilpassa pplæring 8

9 I andre ledd er lista pp kva tilhøve den sakkunnige vurderinga skal ta standpunkt til sm eit minimum. Vedtaksrganet, i Lærdal kmmune kmmunalsjef, må ta stilling til m den sakkunnige vurderinga er tilfredsstillande sm grunnlag fr å gjere vedtak. Merk at grunngjevingsplikta etter fjerde ledd gjeld sakkunnig vurdering, ikkje søknad. 5-4 Nærare m saksbehandlinga i samband med vedtak m spesialundervisning Eleven eller freldra til eleven kan krevje at sklen gjer dei undersøkingar sm er nødvendige fr å finne ut m eleven treng spesialundervisning, g eventuelt kva pplæring eleven treng. Undervisningspersnalet skal vurdere m ein elev treng spesialundervisning, g melde frå til rektr når slike behv er til stades. Før det blir gjrt sakkunnig vurdering g før det blir gjrt vedtak m å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå freldra til eleven. Med dei avgrensingane sm følgjer av reglane m teieplikt g 19 i frvaltningslva, har eleven eller freldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga g til å uttale seg før det blir gjrt vedtak. Tilbd m spesialundervisning skal så langt råd er, frmast ut i samarbeid med eleven g freldra til eleven, g det skal leggjast str vekt på deira syn. Utdrag frå merknadene til 5-4 i Ot.prp 46: Om eleven sjølv eller freldra til eleven skal gi samtykke etter andre leddet, må avgjerast etter lv av 8. april 1981 m barn g freldre. Tredje leddet i regelen gir PP-tenesta plikt til å rådføre seg med eleven g/eller freldra i arbeidet med å frme ut tilbd m spesialundervisning g å leggje str vekt på synspunkta deira. Ei tilsvarande plikt har vedtaksrganet der ein ikkje følgjer tilrådinga frå PP-tenesta. 9

10 3. HANDLINGSSIRKEL FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING 3.1 SPESIALUNDERVISNING: FASE 1-4 Opplæringslva

11 3.2 SPESIALPEDAGOGISK HJELP FASE 1 4: Opplæringslva

12 Fase 4: Vedtaksfasen. 12

13 Grunngjeving 13

14 FASE 1 4:Føresette sine rettar: 14

15 4. SAKSGANG SAKSHANDSAMING 4.1 ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKINGS- TILTAK I BARNEHAGAR Tid Oppgåve/ handling Merknad Ansvar August Oktber Utarbeide IUP (individuell utviklingsplan) fr barn sm er tildelt timar til spesped hjelp. Frist fr innlevering av IUP. Desember Melding til skulen m nye førsteklassingar sm treng ekstra ressursar Desember Krt rapprt m styrkingstiltak Januar Evaluere g ev redigere IUP fr vårhalvåret Januar Skjema fr spesped hjelp til PPT Februar Dei føresette søkjer m ressursar til spesped hjelp Februar/ Tilråding av timar til mars spesialpedaggisk hjelp. 15. mars Sakkunnig tilråding g søknad m styrkingstiltak Mai/ juni Evaluering av gjeldande IUP Sjå: Rutinar fr utarbeiding av IUP Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialpedaggisk hjelp. Original til freldre, kpi til barnemappe g PPT. Til eige bruk g PPT Drøfte behv med føresette ut frå IUP Barnehagen hjelper føresette med slik søknad Frist fr innsending til kmmunen: 15.mars Til kmmunen v. rådgjevar Evalueringa, i samarbeid med føresette, dannar grunnlaget fr neste års IUP Mai/ juni Skrive heilårsrapprt Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. 1. juni Vedtak m spesialped hjelp kmmande barnehageår Juni Krt rapprt m styrkingstiltak Tildelingsbrev sendast føresette. Kpi: Elevmappe g PPT Til eige bruk g PPT Styrar, eller den sm får arbeidsppgåva pålagt av styrar. Drøfting g samarbeid mellm alle sm arbeider med barnet, gså føresette. Styrar Pedagg Styrar Pedagg Styrar Styrar Styrar PPT PPT/ styrar Styrar/ pedagg Styrar/ pedagg Styrar/ kmmunalsjef Pedagg Styrar 15

16 4.2 ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING I SKULEN Tid Oppgåve/ handling Merknad Ansvar August Oktber før haustferien Desember Januar Januar Februar/ mars Gjennmlesing av elevmapper. Sjekke tildelingsbrev g førebu skriving av IOP på nye elevar. Frist fr innlevering av ny IOP på nye elevar. Innlevering til spes.ped.krdinatr av skjemaet: Registrering av behv fr tilleggsressursar til styrkingstiltak/ spesialundervisning Evaluere g ev redigere IOP fr vårhalvåret Drøftingsmøte mellm PPT g skule m tilråding g tildeling av ressursar Tilråding av timar til spesialundervisning. Kan tilrå fr fleire år, t.d. fr eit hvudsteg Søknad m ressursar til spesialundervisning. Sjå: Rutinar fr utarbeiding av IOP Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialundervisning Spes.ped.krdinatr sender kpi til PPT Frist fr innsending til kmmunen: 15.mars Mars Skulen i samarbeid med føresette Mai/ juni Evaluering av gjeldande IOP Evaluerast i samarbeid med føresette/ elev Mai/ juni Skrive årsrapprt Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. Før skuleslutt Skriv IOP fr kmmande skuleår Unnatak: Overgang barnehage/ skule Overgang u.trinnvidaregåande skule Juni Utsending av IOP Original til freldre, kpi: Elevmappe g PPT 1. juni Vedtak m Tildelingsbrev sendast spesialundervisning føresette. Kpi: kmmande skuleår Elevmappe, PPT Kntaktlærar/ pedagg Kntaktlærar har det frmelle ansvaret, men må skrivast i samarbeid med aktuelle lærarar. Kntaktlærar Kntaktlærar PPT g skulane v. rektr PPT Kntaktlærar/ spespedkrdinatr Kntaktlærar/ pedagg Kntaktlærar/ rektr, sm kan delegere det praktiske arbeidet til spespedkrdinatr. Gjeld alle punkt i årsplanen. Kntaktlærar i samarbeid med pedagg g føresette/ elev Rektr Rektr/ kmmunalsjef 16

17 5. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT) PPT er ei kmmunal teneste med heimel i pplæringlva. I pplæringslva står det at PPT skal hjelpe skulen i arbeidet med kmpetanseutvikling g rganisasjnsutvikling, fr å legge pplæringa betre til rette fr elevar med særlege behv. Den pedaggisk-psyklgiske tenesta skal sørgja fr at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering der lva krev det. Opplæringslva legg vekt på at PP-tenesta skal drive med systemretta arbeid. Før utgreiingar på individnivå ynskjer PPT å sjå på systemet rundt barnet/eleven. Det er ei ppgåve fr PPT å førebyggje at barn g unge er symptmbærarar på systemsvikt i pplæringsmiljøet. Tilvising til PPT på systemnivå: Fase 1: Førtilmeldingsfase: - Skule/bhg. tek kntakt med PPT fr å drøfte saka. Avtalar samtale mellm PPT g pedagg i bhg./skule m ppmeldinga skal kma på individ- eller systemnivå. - Drøfting av prblemstillinga, ev. tiltak, vegen vidare. Fase 2: Tilmelding til PPT på systemnivå. - Lærar/førskulelærar fyller ut tilvisingsskjema på systemnivå. - Tilviser eit pedaggisk prblem/utfrdring ikkje namngjeven elev/barn. - Kva tilpassa pplegg har bhg./skulen nytta i denne saka? - Beskrive krleis dei tilpassa pplegga har fungert - Treng skulen/bhg. kurs, kmpetanse, prgram, hjelpemiddel innan det aktuelle mrådet? - Treng skulen/bhg. rettleiing frå PPT i høve til å utvikle dei tilpassa pedaggiske pplegga? Fase 3: PPT sitt arbeid på systemnivå: - Ein til t tilsette frå PPT går inn i klassen/bhg. g bserverer/gjev rettleiing til pedagg. Eventuelle tiltak vert prøvd ut i 1-2 mnd. PPT kjem tilbake g vurderer utviklinga saman med pedagg. Ein vurderer m det bør kme ppmelding på individnivå. Saker sm kan kme direkte på indivinivå er: Psykiatri, nytilflytta, elevar sm ikkje er fanga pp i høve fagvanskar eller at freldra ynskjer å melda barnet sitt til PPT. Fase 4: Vidare arbeid i systemsaka. - Skule/bhg. g PPT gjer klare avtalar m det vidare arbeidet i saka. Fr ppmeldingar på individnivå sjå Handlingssirkel fr spesialundervisning g spesialpedaggisk hjelp s ANDRE FAGMILJØ 6.1 STATPED VEST Statped Vest er eit statleg spesialpedaggisk kmpetansesenter i Vest- Nreg sm skal gje støtte til pplæringsansvarlege i kmmunar g fylkeskmmunar. Her er det eit samla fagmiljø med høg kmpetanse på ulike fagmråde innan det spesialpedaggiske feltet. Fagmråda er høyrsel, språk, læring, åtferd g døvblinde. I samarbeid med andre etatar er det Statped Vest si ppgåva å sikra 17

18 brukarane eit ptimalt tilbd. Statped Vest har hvudkntr i Bergen g avdelingar på Sandane g i Stavanger. PPT kan tilvisa til Statped Vest. 6.2 SOGNDAL BUP Barne- g ungdmspsykiatrisk pliklinikk, BUP, er eit tilbd i spesialisthelsetenesta fr barn g ungdm. Arbeidet er rganisert sm eit pliklinisk tilbd innan psykisk helsevern fr barn g unge. Bup sine hvudppgåver er å hjelpa barn frå 0-17 år g deira familiar i frm av utgreiing, behandling, rådgjeving g rettleiing knytt til psykiske vanskar, åtferdsvanskar g lærevanskar. Dei ulike yrkesgruppene hjå Bup er: Barnepsykiatar, familieterapeut, nevrpsyklg, kliniske pedaggar g ssinmar. Tilvising til Bup kan gjerast gjennm fastlege, leiar fr barneverntenesta, andre helseinstitusjnar g andre privatpraktiserande spesialistar. PPT g helsestasjn kan tilvise i samarbeid med lege. Skular g barnehagar kan ikkje tilvise. Dei må gjera dette i eit samarbeid m søknad med PPT, helsestasjn, lege eller barneverntenesta. Ved tilvising skal det nyttast eit BUPskjema. Fr barn g unge under 16 år er det naudsynt at begge freldra samtykkjer m tilvisinga, dersm begge freldre har freldreansvar. Ungdm ver 16 år kan sjølv avgjere m søknad til Bup. Fr ungdm sm treng innlegging har Helse Førde ei ungdmsavdeling fr psykisk helsevern (UPH). Avdelinga har ansvar fr ungdm mellm 12 g 18 år. Institusjnen ligg ved Førde Sentralsjukehus. Vanlege søknader går dit gjennm det lkale Bup. Akutt innlegging kan g søkjast gjennm legevakt. Familiehuset i Førde kan gje hjelp til familiar sm treng utvida tilbd m behandling 6.3 BARNEHABILITERING Barnehabiliteringa er ei spesialisthelseteneste sm gjev tverrfaglege tenester til funksjnshemma g krnisk sjuke brn g unge i Sgn g Fjrdane. Barnehabiliteringa utfører tenester ute i kmmunane g i lkala på Førde sentralsjukehus. Barnehabiliteringa består av barnefysiterapeut, ergterapeut, sjukepleiar, vernepleiar, spesialpsyklgar, spesialpedaggar, ssinm g sekretær. Målsettinga fr arbeidet er: - Undersøka, diagnstisera g freslå tiltak i samarbeid med dei kmmunale hjelpetenestene - Gje dei funksjnshemma med sine familiar infrmasjn g pplæring - Tilby tenester fr å styrke habiliteringsarbeidet i kmmunane - Samrdne ulike spesialisttenester utanfr kmmunalt hjelpeapparat 7. INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN,(IUP) OPPLÆRINGSPLAN(IOP) OG ÅRSRAPPORT 7.1 INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN (IUP) Rettleiing fr utfylling av IUP (Individuell utviklingsplan) g rapprt IUP g halvårsrapprt gjeld fr barn før skulestart sm har vedtak m spesialpedaggisk hjelp. Skjema med hjelpepunkt ligg under skjema. Skjema kan tilpassast etter behv g hjelpepunkt kan slettast. Les rettleiinga fr IOP fr å få hjelp til skriving/planlegging. Føresette skal skrive under på planen. Veileder til pplæringslven m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning kan nyttast i arbeidet. 18

19 7.2 INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Rettleiing fr utfylling av IOP (Individuell pplæringsplan) g rapprt Å lage pplæringsplan Når du skriv ein IOP, må du prøve å få han så knkret sm mgeleg. Han vert gså tydelegare g lettare å evaluere dersm du skriv han i frm av punkt. På den måten kan du etterpå evaluere punkt fr punkt i rapprtskjemaet. Tenk gjennm / pedaggisk kartlegging: Kva er eleven sine hvudvanskar, g kva fr læreutsikter har denne eleven? Kva fr spesiell trening treng eleven? Barnet/eleven sin styrke: Alle utviklingsmråde skal vurderast. Finn svar på spørsmål sm: Kva er det barnet/eleven kan gdt? Kva er det barnet /eleven likar å halde på med? Kva er barnet/eleven interessert i? Barnet/eleven sine behv: Her er det først g fremst dei spesielle behva sm barnet/eleven har sm skal beskrivast. Finn svar på spørsmål sm: Kva treng barnet/eleven fr å fungere gdt? Kva slags behv har barnet/eleven når det gjeld fysisk mgjevnad? Kva slags behv når det gjeld høve til andre barn/elevar? Krleis er behva når det gjeld struktur g tid? Frståing av barnet/eleven: Fr å frstå barnet/eleven, må vi setje ss inn i situasjnen. Ein må prøve å sjå mverda med barnet/elevane sine auge g setje seg inn i måten å meistre ssiale situasjnar på. Frklar krleis barnet/eleven meistrar ulike situasjnar g gjeremål. Kva slags strategiar vel barnet/eleven g kvifr? Barnet/eleven sin vanske: Kva slags prblem ppstår i samband med pplæringa? Frklar eller skildre det eleven gjer. Krleis kan du lære barnet ny åtferd eller nye strategiar? Bruk tid på å definere ulike strategiar. Fag/emne: Det skal utarbeidast ein plan fr kvart fag eller emne, jfr. grunnlaget fr tildeling av spesialpedaggiske ressursar til eleven Utfylling av planen: Hvudmål Fyll ut det verrdna målet fr eleven si undervisning. Kunnskapsmål: Eleven skal få: kunnskap m kjennskap til innsikt i 19

20 Haldningsmål: Eleven skal få: respekt fr bli glad i lære å setje pris på få eit psitivt frhld til å bli stlt av Dugleiksmål: Eleven skal få: dugleik i lære teknikkar med lære å beherske lære krleis ein lære å få trening i Ssial rlle/sjølvbiletet: rlle i fellesskapet sampel individ g mgjevnaden. Vurdering med karakter: Dersm eleven ikkje skal ha vurdering med karakter skal det skrivast her, i rubrikken hvudmål. Delmål/tiltak Finn fram til små, knkrete g helst målbare mål fr næraste halvår/år. Ressursar g rganisering tal årstimar timane frdelt ver heile året eller sm intensiv trening? einetimar, gruppetimar, 2-lærar i klassen? tid på dagen timane vert lagde? knytt til kva fag? Lærestff g prgresjn Her kan ein liste pp lærestffet eleven skal arbeide med i periden. Det kan g seiast nk m vektlegging av dei ulike delane g m framdrifta. Alternativt kan ein skrive at eleven skal følgje klassen sitt lærestff i Kunnskapsløftet, men spesifisere unntaka. I så fall må mmenta i læreplanen sm eleven ikkje skal arbeide med, listast pp. Arbeidsmåtar Stikkrd: leikprega undervisning praktiske aktivitetar frmingsaktivitetar munnleg/skriftleg framstilling dramatisering ansvarslæring ta i bruk alle sansane (lytte/sjå/skrive) prsjektarbeid sjølvkntrllerande ppgåver Læremiddel Stikkrd: lærebøker dataprgram 20

21 spes. ped. materiell t.d. Arbeid med rd spel, t.d. memry, ltt utstyr av ymse slag, t.d. trampline Samarbeid m gjennmføring g evaluering av planen Krleis g av kven skal gjennmføringa av planen evaluerast? Stikkrd: møteverksemd kr fte kven skal vere med, eleven, føresette, PPT, andre skal alle møta vere like kven har ansvar fr innkalling berre møte i samband med utsending av spesialpedaggisk rapprt Rutinar ved skriving av IOP individuell pplæringsplan Elevar/brn sm har ei sakkunnig vurdering g sm har fått tildelt spesialundervisning, skal ha ein IOP. 1. Sjekk at skjemaet du bruker er i samsvar med sist revidert utgåve. Ruter du ikkje nyttar skal slettast, g strleiken på rutene må tilpassast skriven tekst. 2. Planen skal vere så knkret sm mgeleg, slik at han vert lett å evaluere g vert ein mtiverande arbeidsreiskap fr elev/barn, freldre g pedaggar. Ynskjer de rettleiing, ta direkte kntakt med PPT. 3. Evalueringsmøte (sjå Rutinar ved skriving av halvårsrapprt ), deretter utarbeiding av eventuelt revidert IOP: Etter at pedagg/-ar g freldre har evaluert den gamle planen g vrte samde m vidare arbeid, utarbeider pedagg/-ar eit nytt framlegg til revidert plan. Føresette må bli rienterte m dei rettane dei har til å vere med på å bestemme innhaldet i planen. Kntaktlærar sitt ansvar. 4. Kpi av framlegget til ny plan skal sendast heim til underskrift før det går til administrasjnen. 5. Planen skal evaluerast kvart halvår. Evalueringa avgjer m det skal skrivast revidert IOP til jul, elles skriv ein ny IOP fr kvart skule-/barnehageår. 6. Når endeleg utkast er klart med underskrift av føresette, elev, pedaggar g eventuelt assistentar: a. Levèr planen med binders til spes.ped.krdinatr sm registrerer at alle kjem inn. b. Planen går til rektr/styrar til underskrift. c. Kntrstøtte tek kpi til elevarkiv g PPT. Originalen vert send heim. 7. IOP skal ikkje lagrast på datamaskin, men på minnepenn, eller m mgleg i kmmunen sitt digitale arkivsystem (Acs). 8. Hugs å fylle ut alt øvst på arket: (Fag) Er det eitt fag, eller ein tverrfagleg plan? 21

22 7.2.4 Rutinar ved skriving av årsrapprt Heftet Spesialundervisning, Veileder til pplæringslven m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning kan vere til hjelp. Det skal skrivast heilårsrapprt fr alle barn sm får spesialpedaggisk hjelp / timar til spesialundervisning g timar til særskild nrskpplæring. Fr elevar sm både har timar til spesialundervisning g timar til særskild nrskpplæring, må ein vurdere i kvart tilfelle m ein berre skal skrive rapprt til IOP/ IUP (barnehagen), eller m ein må ha begge delar. Kntaktlærar/ pedaggisk leiar er ansvarleg fr at heilvårsrapprt vert skriven, men det er naturleg at den pedaggen sm har ansvar fr spesialpedaggisk hjelp/spesialundervisning skriv rapprten. NB! Før du skriv heilårsrapprt g ny IOP/IUP, skal invlverte pedaggar saman evaluere IOP fr dette året. Ynskjer de hjelp frå PPT/administrasjnen, må de ta kntakt. 1. Heilårsrapprt fr barn sm får spesialundervisning: Bruk sist utfylte IOP, kpier denne til nytt dkument g kall dette dkumentet Rapprt. Endre verskrifta frå Individuell pplæringsplan til Rapprt. Sjekk at kntaktlærar/pedagg dat avdeling/klassesteg/år er rett. Fr barnehagane er det laga eit eige rapprteringsskjema med stikkrd. 2. Kvar rubrikk skal evaluerast. Skriv verskrifta Vurdering under teksten i kvar rubrikk, g skriv evaluering her. Heilårsrapprten er grunnlaget fr ny IOP/IUP. Ruter/underskrifter sm ikkje vert nytta skal slettast. 3. Levèr rapprten med binders til spes.ped.krdinatr/styrar sm skriv under g registrerer at alle kjem inn. NB! Føresette/elev skal ikkje skrive under på heilårsrapprtane. 4. Rapprten går vidare til rektr/ styrar, så til kntrstøtte(gjeld skulane) sm tek kpi til PPT, elevarkiv, kmmunen v/ rådgjevar barn g unge, g sender riginalen heim. 5. Heilårsrapprtane skal lagrast g leggjast i eleven/barnet si mappe Skrivetips fr årsrapprtar Ver presis g pengtert. Skriv m det sm gjeld barnet si utvikling g målppnåing. Gje vurderingar sm peiker framver, sm kan brukast knstruktivt Elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring g utvikling (rettleiar til Oppl.l.) Dette gjeld gså barn med IOP, deira vurdering må synast i rapprtane. I barnehagen skal freldrerettleiing vere ein del av det spesialpedaggiske arbeidet. Rapprtane bør ha med ei vurdering av krleis denne har fungert. Skal ein halde fram med spesialped.hjelp/spesialundervisning eller kunne barnet få tilfredsstillande utbyte av å vere på avdelinga, eller i klassen, under gjevne føresetnader? 22

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE Til: RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I ÅRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) http://www.udir.n/laring-g-trivsel/sarskilte-behv/spesialundervisning/

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Spesialpedagogisk hjelp, barnehagelova kapittel V A Rett til spesialpedagogisk hjelp, 19 a Samarbeid med barnets

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD Viser og til Veilederen Spesialpedagogisk hjelp og Veilederen

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. 1 Rett til spesialpedagogisk hjelp 2 Innhald 3 Organisering 4 saksgang

Spesialpedagogisk hjelp. 1 Rett til spesialpedagogisk hjelp 2 Innhald 3 Organisering 4 saksgang Spesialpedagogisk hjelp 1 Rett til spesialpedagogisk hjelp 2 Innhald 3 Organisering 4 saksgang Rett til spesialpedagogisk hjelp individuelle rett, regulert i opplæringslova 5.7 gjeld uavhengig av om barnet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

B Del 1 For elev med IOP i enkelte eller alle fag/ full kompetanse Kontaktlærar fyller ut

B Del 1 For elev med IOP i enkelte eller alle fag/ full kompetanse Kontaktlærar fyller ut Skolen sitt namn: Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering med evalueringar Hei på deg! Dette er ei hjelpefil for deg som lurer på kva du

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax:

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: 51 65 33 90 Telefax: 51 65 35 55 SOLA KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA FOR BARN I FØRSKOLEALDER

Detaljer

Dersom helsestasjon eller lege ønskjer å tilvise til PPT, så må dei ta kontakt med PPT for drøfting før tilvisinga blir underskrive av foreldra!

Dersom helsestasjon eller lege ønskjer å tilvise til PPT, så må dei ta kontakt med PPT for drøfting før tilvisinga blir underskrive av foreldra! Indre Ryfylke PPT Pedagogisk psykologisk teneste for Suldal og Sauda kommunar Eidsvn. 7, 4230 Sand Tilvising Dersom helsestasjon eller lege ønskjer å tilvise til PPT, så må dei ta kontakt med PPT for drøfting

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Utgreiing/vurdering av : Tale/ språkvanskar Fag/spesifikke lærevanskar Merksemd/konsentrasjon

Utgreiing/vurdering av : Tale/ språkvanskar Fag/spesifikke lærevanskar Merksemd/konsentrasjon RAUMA KOMMUNE Barn- og unge enheten PPT Ikkje offentleg Off.lova 13 J.fr.Forvaltningslova 13 nr 1 Tilvising til Pedagogisk-psykologisk teneste Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss):

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss): Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) Eidsvn. 7 4230 Sand Tilvising til PPT Unnateke offentleggjering (Off.lova 13/Forv.lova 13.1) Fyllast ut av PPT: Mottatt dato: Sign: Saksnummer PPI: Etternamn Fornamn

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule Rutinar - Overgang Barneskule - ungdomsskule Forord Plan og rutinar for overgang barneskule til ungdomsskule vart endeleg vedteken i levekårsutvalet 28.september 2010. Siktemålet med planen er å sikra

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Tilvising til PP-tenesta for barn under opplæringspliktig alder

Tilvising til PP-tenesta for barn under opplæringspliktig alder SOGN PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TENESTEKONTOR Leikanger, Luster, Sogndal, Aurland, Vik, Sogn og Fjordane fylkeskommune Unnateke offentlegheit: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 Tilvising til PP-tenesta for barn

Detaljer

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT

Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT Opplæringsloven 5-6 Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Tilvising til Pedagogisk-psykologisk teneste

Tilvising til Pedagogisk-psykologisk teneste PPT J.fr.Forvaltningslova 13 nr 1 Tilvising til Pedagogisk-psykologisk teneste Tenesta skal hjelpe skulen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Opplysningar om eleven Personopplysningar Fødselsnummer Fornamn, mellomnamn Etternamn

Opplysningar om eleven Personopplysningar Fødselsnummer Fornamn, mellomnamn Etternamn SOGN PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TENESTEKONTOR Leikanger, Luster, Sogndal, Aurland, Vik, Sogn og Fjordane fylkeskommune Unnateke det offentlege: Offl. 13, jf. fvl. 13.1.1 Tilvising til PP-tenesta - elev Opplysningar

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

Tilvising til PP-tenesta 6 16 år

Tilvising til PP-tenesta 6 16 år BØMLO KOMMUNE Tilvising til PP-tenesta 6 16 år Tilvisinga gjeld: Fagvanskar Åtferdsvanskar Lese- og skrivevanskar Matematikkvanskar Psykososiale vanskar Mobbing Språkvanskar Postadresse: Rådhuset 5430

Detaljer

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar HÅ KOMMUNE (Hugs inst.namn) Saksnr. /løpenr Arkivkode Stad/Dato 07/96-7 A00 Varhaug, 21.08.2008 16080/08 AIB Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp spesialundervisning, samt særskild språkopplæring

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Vårt felles ansvar. Korleis skape gode møteplassar mellom barnehage og PPT? 2. Mars Ann Therese Stamnesfet

Vårt felles ansvar. Korleis skape gode møteplassar mellom barnehage og PPT? 2. Mars Ann Therese Stamnesfet Vårt felles ansvar Korleis skape gode møteplassar mellom barnehage og PPT? 2. Mars 2016 Ann Therese Stamnesfet Ulike møteplassar der barnehage og PPT samhandlar: Ressursteam: bhg, ppt (helsesøster, barnevern)

Detaljer

RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A.

RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A. RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A. SAMLING FOR SKULEANSVARLEG I KOMMUNANE, LEIARAR/ REKTORAR FOR VAKSENOPPLÆRINGA, PPT- LEIARAR/ EVT. TILSETTE

Detaljer