RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf Opplæringslva Frvaltningslva 1

2 RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE INNLEIING LOVER OG FORSKRIFTER AKTUELLE LOVER FOR BARN UNDER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Lv m barnehagar TILTAK FOR BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: Frskrift til barnehagelva Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder AKTUELLE LOVER FOR BARN I GRUNNSKULEN Opplæringslva HANDLINGSSIRKEL SPESIALUNDERVISNING: FASE SPESIALPEDAGOGISK HJELP FASE 1 4: SAKSGANG SAKSHANDSAMING ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKINGSTILTAK I BARNEHAGAR ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING I SKULEN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT) ANDRE FAGMILJØ INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN,(IUP) OPPLÆRINGSPLAN(IOP) OG ÅRSRAPPORT INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN (IUP) Rettleiing fr utfylling av IUP (Individuell utviklingsplan) g rapprt INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Rettleiing fr utfylling av IOP (Individuell pplæringsplan) g rapprt Utfylling av planen: Rutinar ved skriving av IOP individuell pplæringsplan Rutinar ved skriving av årsrapprt Skrivetips fr årsrapprtar SKJEMA MELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE LÆRDAL KOMMUNE ENKELTVEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING MELDING OM RETT TIL Å KLAGE

3 8.5 SKJEMA IUP - BARNEHAGE RAPPORT IUP - BARNEHAGE INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) REGISTRERING AV BEHOV FOR RESSURSAR TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG ELLER EKSTRA RESSURSAR TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE REGISTRERING AV BEHOV FOR TILLEGGSRESSURSAR/STYRKINGSTILTAK/SPESIALUNDERVISNING NYTTIGE DOKUMENT/REFERANSAR

4 1. INNLEIING Dette heftet byggjer på Årdal kmmune sitt frå Med felles PP-teneste g nært samarbeid mellm kmmunane, er det naturleg å ha like rutinar fr spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning. Rutineheftet skal gje barnehagar g skular hjelp til å tilretteleggje spesialundervisning fr barn i grunnskulealder, g spesialpedaggisk hjelp til barn under skulepliktig alder. Målet med heftet er å sikre best mgleg kvalitet på det spesialpedaggiske arbeidet i kmmunen ved å klargjere arbeidsppgåver g rutinar. Det tek mellm anna føre seg: Lver g frskrifter Årshjul fr spesialpedaggisk arbeid i skular g barnehagar Saksgang g sakshandsaming Pedaggisk-psyklgisk teneste g andre fagmiljø Individuell utviklingsplan, individuell pplæringsplan g årsrapprtar Ulike skjema til bruk i saksgang g spesialpedaggisk arbeid Lærdal mars

5 2. LOVER OG FORSKRIFTER 2.1 AKTUELLE LOVER FOR BARN UNDER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Lv m barnehagar 13 Barn med nedsatt funksjnsevne Barn med nedsatt funksjnsevne har rett til priritet ved pptak i barnehage. Det skal fretas en sakkyndig vurdering fr å vurdere m barnet har nedsatt funksjnsevne. Barn sm det er fattet vedtak m etter lv m barneverntjenester 4-12 g 4-4 annet g fjerde ledd, har rett til priritet ved pptak i barnehage. Kmmunen har ansvar fr at barn med rett til priritet får plass i barnehage. Lv m barnehager: - lv m barnehager TILTAK FOR BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: Tiltak skal føre til at barn med nedsett funksjnsevne skal kunne dra nytte av pphaldet i barnehage. Det skal gjerast ei sakkunnig vurdering av m barnet har nedsett funksjnsevne. Tiltaket kan m.a. nyttast til å styrke bemanninga Spesialpedaggiske tiltak etter pplæringslva 5-7, kjem i tillegg PPT si rlle: Gjere ein sakkunnig vurdering av m barnet har nedsett funksjnsevne. Eventuelt gje ei skriftleg tilråding m styrking av bemanninga i tråd med intensjnen i rundskriv m barn med nedsett funksjnsevne. Vert sendt til styrar Frskrift til barnehagelva Kap. 1.9 i Rammeplan (utdrag) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjnsnivå, kjønn, ssiale, etniske g kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk g kultur. (Barnehagelven 2 Barnehagens innhld) Barn under pplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, g barn møter barnehagen med ulike frutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av gd kvalitet krever derfr individuell tilrettelegging av tilbudet g lkal tilpasning av innhldet. Barnehagens innhld skal utfrmes slik at det kan ppleves meningsfullt fr det enkelte barn g gruppen. Barnehagens msrgs- g læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring g følelse av egenverd. Barnehagen må gi det enkelte barn støtte g utfrdringer ut fra egne frutsetninger, g bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn g vksne. Sjå her m : Rammeplan fr innhaldet i g ppgåvene i barnehagen 5

6 2.1.3 Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder Barn under pplæringspliktig alder sm har særlege behv fr spesialpedaggisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal mfatte tilbd m freldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, sklar, ssiale g medisinske institusjnar g liknande, eller rganiserast sm eige tiltak. Hjelpa kan gså givast av den pedaggisk-psyklgiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. Fr spesialpedaggisk hjelp gjeld 5-4 andre g tredje leddet i lva. 5-5 andre leddet i lva gjeld så langt det passar. PPT skal i den sakkunnige vurderinga i høve til barn i barnehage ta standpunkt til: Sein utvikling eller lærevanskar hjå barnet g andre frhld sm er viktig fr barnet si utvikling Realistiske mål fr barnet si utvikling g læring Kva slags spesialpedaggisk hjelp vil gje barnet ei frsvarleg utvikling? Frå merknadane til 5-7 i Ot.prp 46 tek vi med eit utdrag: Lvutkastet fastset ikkje ei nedre aldersgrense. På same måten sm fr spesialundervisning i grunnskle må ein i desse tilfella gjere ei ttalvurdering av m vilkåret fr å ha rett til spesialpedaggisk hjelp er ppfylt, ut frå skjønn. Regelen nytter uttrykket «spesialpedaggisk hjelp» i staden fr «spesialundervisning». Uttrykket mfattar meir enn det ein vanlegvis legg i «spesialundervisning». Ei slik hjelp kan mfatte leiktekverksemd, trenings- g stimuleringstiltak g rettleiing til persnalet i barnehagen. Hjelpa skal alltid mfatte tilbd m freldrerådgiving. Retten til spesialpedaggisk hjelp skal vurderast ut i frå barnet sitt behv g ikkje ut frå tilpassing/ tilrettelegging, utbytte g likeverd. Retten til spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder er ikkje avhengig av at barnet går i barnehage, g barnehagelva pålegg ikkje kmmunen å gi spesialpedaggisk tilbd til funksjnshemma barn sm får barnehageplass. Spesialpedaggisk hjelp etter 5-7 skal vere gratis. Dette gjeld sjølv m tilbdet blir gitt i barnehage. Fritak frå freldrebetaling er nærare mtala i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-39-01: "Ved beregningen av hvr mye av pphldstiden i barnehagen sm det skal gis fradrag fr i freldrebetalingen, må det være den direkte hjelpen verfr barnet sm teller." 6

7 2. 2 AKTUELLE LOVER FOR BARN I GRUNNSKULEN Opplæringslva Aktuelle dkumenter er m.a.: Opplæringslva av 17. juli 1998 nr. 61. Innst. O nr. 17 ( ) Ot. prp nr 46 ( ) NOU 1995 nr. 18 Lvteksten i det følgjande er ppdatert pr. 27. januar Sjå her: Lv m grunnsklen g den vidaregåande pplæringa 1-3 Tilpassa pplæring Opplæringa skal tilpassast evnene g føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen g lærekandidaten. Retten til tilpassa pplæring vart ved lvendringa i 1997 løfta pp til føremålsparagrafen. I NOU 1995 nr.18. kap er tilhøvet mellm tilpasset pplæring g spesialundervisning handsama. Der heiter det m.a.: Bestemmelsen kan ikke frstås slik at den gir alle elever rett til et individuelt tilrettelagt pplæringstilbud. Og videre: I den utstrekning det her er rimelig å tale m rettigheter, er det rettigheter av et relativt diffust innhld. Lvutvalet seier vidare: Siden retten til spesialundervisning må ses på bakgrunn av elevens mulighet fr utbytte av det rdinære pplæringstilbud, vil en elev sm har rett til spesialundervisning på én skle, ikke nødvendigvis ha rett til dette i en annen skle dersm denne sklen makter å tilpasse det rdinære pplæringstilbudet g på den måten imøtekmme de ulike elevenes behv. Lvutvalet seier gså nk m kva retning skulen bør gå i: Der er gså i dag enighet m at det i større utstrekning bør satses på pedaggiske g rganisatriske differensieringstiltak i den rdinære pplæringen framfr å gi spesialundervisning til enkeltelever. Denne lvfrståinga er lagt til grunn fr pplæringslva slik h n er frmulert Rett til spesialundervisning Elevar sm ikkje har eller sm ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det rdinære pplæringstilbdet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva fr pplæringstilbd sm skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbdet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbdet kan gi eleven eit frsvarleg utbytte av pplæringa i frhld til andre elevar g i frhld til dei 7

8 pplæringsmåla sm er realistiske fr eleven. Elevar sm får spesialundervisning, skal ha det same ttale undervisningstimetalet sm gjeld andre elevar, jf. 2-2 g 3-2. Frå merknadene til 5-1 i Ot.prp 46: At spesialundervisning skal givast sm ein rett til den enkelte, vil seie at eit pplæringstilbd på det minstenivået lva nemner, blir halde utanfr den fridmmen kmmunane har til å gjere øknmiske pririteringar. Kmmunen eller fylkeskmmunen kan da ikkje lvleg avslå eit krav m spesialundervisning med den grunngivinga at det ikkje er sett av midlar til dette i kmmunebudsjettet. Det er ikkje nk eintydig kriterium kva sm er tilfredsstillande utbytte, men spørsmålet må vurderast ut frå ei avveging ut frå skjønn I at utbyttet skal vere tilfredsstillande, ligg det derfr at eleven kan ha rett til spesialundervisning gså der han har eit visst utbytte av pplæringa Sakkunnig vurdering Før kmmunen eller fylkeskmmunen gjer vedtak m spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak m spesialpedaggisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behva til eleven. Vurderinga skal vise m eleven har behv fr spesialundervisning, g kva fr pplæringstilbd sm bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut g ta standpunkt til eleven sitt utbytte av det rdinære pplæringstilbdet lærevanskar hjå eleven g andre særlege frhld sm er viktige fr pplæringa realistiske pplæringsmål fr eleven m ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfr det rdinære pplæringstilbdet kva fr pplæring sm gir eit frsvarleg pplæringstilbd ( ) Dersm vedtaket frå kmmunen eller fylkeskmmunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga fr vedtaket blant anna vise kvifr kmmunen eller fylkeskmmunen meiner at eleven likevel får eit pplæringstilbd sm ppfyller retten etter 5-1 eller 5-7. Frå merknadene til 5-3 i Ot.prp 46: Eit vedtak i kmmunen g fylkeskmmunen m spesialundervisning eller spesialpedaggisk hjelp skal vere så klart g fullstendig at det ikkje er tvil m kva fr pplæringstilbd eleven skal få. I ein del tilfelle, der behvet fr spesialundervisning er stabilt g gdt dkumentert, kan det gjerast vedtak fr fleire år m gngen. Regelen gir ein rett fr eleven g/eller freldra til å krevje sakkunnig vurdering med sikte på å fastslå m eleven har særlege behv fr - g dermed rett til - spesialundervisning eller spesialpedaggisk hjelp. Dei sakkunnige er i lva ikkje gitt kmpetanse til å ta bindande avgjerder. Den sakkunnige vurderinga er såleis rådgivande. Merk at det er eit krav at det skal vere sakkunnig vurdering før det vert fatta vedtak m spesialundervisning. Dette fritar ikkje skulen/ kmmunen frå å setje i verk naudsynte tiltak inntil sakkunnig vurdering ligg føre, dersm det er naudsynt. Eit slikt tiltak vil da vere å rekne sm tilpassa pplæring 8

9 I andre ledd er lista pp kva tilhøve den sakkunnige vurderinga skal ta standpunkt til sm eit minimum. Vedtaksrganet, i Lærdal kmmune kmmunalsjef, må ta stilling til m den sakkunnige vurderinga er tilfredsstillande sm grunnlag fr å gjere vedtak. Merk at grunngjevingsplikta etter fjerde ledd gjeld sakkunnig vurdering, ikkje søknad. 5-4 Nærare m saksbehandlinga i samband med vedtak m spesialundervisning Eleven eller freldra til eleven kan krevje at sklen gjer dei undersøkingar sm er nødvendige fr å finne ut m eleven treng spesialundervisning, g eventuelt kva pplæring eleven treng. Undervisningspersnalet skal vurdere m ein elev treng spesialundervisning, g melde frå til rektr når slike behv er til stades. Før det blir gjrt sakkunnig vurdering g før det blir gjrt vedtak m å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå freldra til eleven. Med dei avgrensingane sm følgjer av reglane m teieplikt g 19 i frvaltningslva, har eleven eller freldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga g til å uttale seg før det blir gjrt vedtak. Tilbd m spesialundervisning skal så langt råd er, frmast ut i samarbeid med eleven g freldra til eleven, g det skal leggjast str vekt på deira syn. Utdrag frå merknadene til 5-4 i Ot.prp 46: Om eleven sjølv eller freldra til eleven skal gi samtykke etter andre leddet, må avgjerast etter lv av 8. april 1981 m barn g freldre. Tredje leddet i regelen gir PP-tenesta plikt til å rådføre seg med eleven g/eller freldra i arbeidet med å frme ut tilbd m spesialundervisning g å leggje str vekt på synspunkta deira. Ei tilsvarande plikt har vedtaksrganet der ein ikkje følgjer tilrådinga frå PP-tenesta. 9

10 3. HANDLINGSSIRKEL FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING 3.1 SPESIALUNDERVISNING: FASE 1-4 Opplæringslva

11 3.2 SPESIALPEDAGOGISK HJELP FASE 1 4: Opplæringslva

12 Fase 4: Vedtaksfasen. 12

13 Grunngjeving 13

14 FASE 1 4:Føresette sine rettar: 14

15 4. SAKSGANG SAKSHANDSAMING 4.1 ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKINGS- TILTAK I BARNEHAGAR Tid Oppgåve/ handling Merknad Ansvar August Oktber Utarbeide IUP (individuell utviklingsplan) fr barn sm er tildelt timar til spesped hjelp. Frist fr innlevering av IUP. Desember Melding til skulen m nye førsteklassingar sm treng ekstra ressursar Desember Krt rapprt m styrkingstiltak Januar Evaluere g ev redigere IUP fr vårhalvåret Januar Skjema fr spesped hjelp til PPT Februar Dei føresette søkjer m ressursar til spesped hjelp Februar/ Tilråding av timar til mars spesialpedaggisk hjelp. 15. mars Sakkunnig tilråding g søknad m styrkingstiltak Mai/ juni Evaluering av gjeldande IUP Sjå: Rutinar fr utarbeiding av IUP Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialpedaggisk hjelp. Original til freldre, kpi til barnemappe g PPT. Til eige bruk g PPT Drøfte behv med føresette ut frå IUP Barnehagen hjelper føresette med slik søknad Frist fr innsending til kmmunen: 15.mars Til kmmunen v. rådgjevar Evalueringa, i samarbeid med føresette, dannar grunnlaget fr neste års IUP Mai/ juni Skrive heilårsrapprt Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. 1. juni Vedtak m spesialped hjelp kmmande barnehageår Juni Krt rapprt m styrkingstiltak Tildelingsbrev sendast føresette. Kpi: Elevmappe g PPT Til eige bruk g PPT Styrar, eller den sm får arbeidsppgåva pålagt av styrar. Drøfting g samarbeid mellm alle sm arbeider med barnet, gså føresette. Styrar Pedagg Styrar Pedagg Styrar Styrar Styrar PPT PPT/ styrar Styrar/ pedagg Styrar/ pedagg Styrar/ kmmunalsjef Pedagg Styrar 15

16 4.2 ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING I SKULEN Tid Oppgåve/ handling Merknad Ansvar August Oktber før haustferien Desember Januar Januar Februar/ mars Gjennmlesing av elevmapper. Sjekke tildelingsbrev g førebu skriving av IOP på nye elevar. Frist fr innlevering av ny IOP på nye elevar. Innlevering til spes.ped.krdinatr av skjemaet: Registrering av behv fr tilleggsressursar til styrkingstiltak/ spesialundervisning Evaluere g ev redigere IOP fr vårhalvåret Drøftingsmøte mellm PPT g skule m tilråding g tildeling av ressursar Tilråding av timar til spesialundervisning. Kan tilrå fr fleire år, t.d. fr eit hvudsteg Søknad m ressursar til spesialundervisning. Sjå: Rutinar fr utarbeiding av IOP Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialundervisning Spes.ped.krdinatr sender kpi til PPT Frist fr innsending til kmmunen: 15.mars Mars Skulen i samarbeid med føresette Mai/ juni Evaluering av gjeldande IOP Evaluerast i samarbeid med føresette/ elev Mai/ juni Skrive årsrapprt Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. Før skuleslutt Skriv IOP fr kmmande skuleår Unnatak: Overgang barnehage/ skule Overgang u.trinnvidaregåande skule Juni Utsending av IOP Original til freldre, kpi: Elevmappe g PPT 1. juni Vedtak m Tildelingsbrev sendast spesialundervisning føresette. Kpi: kmmande skuleår Elevmappe, PPT Kntaktlærar/ pedagg Kntaktlærar har det frmelle ansvaret, men må skrivast i samarbeid med aktuelle lærarar. Kntaktlærar Kntaktlærar PPT g skulane v. rektr PPT Kntaktlærar/ spespedkrdinatr Kntaktlærar/ pedagg Kntaktlærar/ rektr, sm kan delegere det praktiske arbeidet til spespedkrdinatr. Gjeld alle punkt i årsplanen. Kntaktlærar i samarbeid med pedagg g føresette/ elev Rektr Rektr/ kmmunalsjef 16

17 5. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT) PPT er ei kmmunal teneste med heimel i pplæringlva. I pplæringslva står det at PPT skal hjelpe skulen i arbeidet med kmpetanseutvikling g rganisasjnsutvikling, fr å legge pplæringa betre til rette fr elevar med særlege behv. Den pedaggisk-psyklgiske tenesta skal sørgja fr at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering der lva krev det. Opplæringslva legg vekt på at PP-tenesta skal drive med systemretta arbeid. Før utgreiingar på individnivå ynskjer PPT å sjå på systemet rundt barnet/eleven. Det er ei ppgåve fr PPT å førebyggje at barn g unge er symptmbærarar på systemsvikt i pplæringsmiljøet. Tilvising til PPT på systemnivå: Fase 1: Førtilmeldingsfase: - Skule/bhg. tek kntakt med PPT fr å drøfte saka. Avtalar samtale mellm PPT g pedagg i bhg./skule m ppmeldinga skal kma på individ- eller systemnivå. - Drøfting av prblemstillinga, ev. tiltak, vegen vidare. Fase 2: Tilmelding til PPT på systemnivå. - Lærar/førskulelærar fyller ut tilvisingsskjema på systemnivå. - Tilviser eit pedaggisk prblem/utfrdring ikkje namngjeven elev/barn. - Kva tilpassa pplegg har bhg./skulen nytta i denne saka? - Beskrive krleis dei tilpassa pplegga har fungert - Treng skulen/bhg. kurs, kmpetanse, prgram, hjelpemiddel innan det aktuelle mrådet? - Treng skulen/bhg. rettleiing frå PPT i høve til å utvikle dei tilpassa pedaggiske pplegga? Fase 3: PPT sitt arbeid på systemnivå: - Ein til t tilsette frå PPT går inn i klassen/bhg. g bserverer/gjev rettleiing til pedagg. Eventuelle tiltak vert prøvd ut i 1-2 mnd. PPT kjem tilbake g vurderer utviklinga saman med pedagg. Ein vurderer m det bør kme ppmelding på individnivå. Saker sm kan kme direkte på indivinivå er: Psykiatri, nytilflytta, elevar sm ikkje er fanga pp i høve fagvanskar eller at freldra ynskjer å melda barnet sitt til PPT. Fase 4: Vidare arbeid i systemsaka. - Skule/bhg. g PPT gjer klare avtalar m det vidare arbeidet i saka. Fr ppmeldingar på individnivå sjå Handlingssirkel fr spesialundervisning g spesialpedaggisk hjelp s ANDRE FAGMILJØ 6.1 STATPED VEST Statped Vest er eit statleg spesialpedaggisk kmpetansesenter i Vest- Nreg sm skal gje støtte til pplæringsansvarlege i kmmunar g fylkeskmmunar. Her er det eit samla fagmiljø med høg kmpetanse på ulike fagmråde innan det spesialpedaggiske feltet. Fagmråda er høyrsel, språk, læring, åtferd g døvblinde. I samarbeid med andre etatar er det Statped Vest si ppgåva å sikra 17

18 brukarane eit ptimalt tilbd. Statped Vest har hvudkntr i Bergen g avdelingar på Sandane g i Stavanger. PPT kan tilvisa til Statped Vest. 6.2 SOGNDAL BUP Barne- g ungdmspsykiatrisk pliklinikk, BUP, er eit tilbd i spesialisthelsetenesta fr barn g ungdm. Arbeidet er rganisert sm eit pliklinisk tilbd innan psykisk helsevern fr barn g unge. Bup sine hvudppgåver er å hjelpa barn frå 0-17 år g deira familiar i frm av utgreiing, behandling, rådgjeving g rettleiing knytt til psykiske vanskar, åtferdsvanskar g lærevanskar. Dei ulike yrkesgruppene hjå Bup er: Barnepsykiatar, familieterapeut, nevrpsyklg, kliniske pedaggar g ssinmar. Tilvising til Bup kan gjerast gjennm fastlege, leiar fr barneverntenesta, andre helseinstitusjnar g andre privatpraktiserande spesialistar. PPT g helsestasjn kan tilvise i samarbeid med lege. Skular g barnehagar kan ikkje tilvise. Dei må gjera dette i eit samarbeid m søknad med PPT, helsestasjn, lege eller barneverntenesta. Ved tilvising skal det nyttast eit BUPskjema. Fr barn g unge under 16 år er det naudsynt at begge freldra samtykkjer m tilvisinga, dersm begge freldre har freldreansvar. Ungdm ver 16 år kan sjølv avgjere m søknad til Bup. Fr ungdm sm treng innlegging har Helse Førde ei ungdmsavdeling fr psykisk helsevern (UPH). Avdelinga har ansvar fr ungdm mellm 12 g 18 år. Institusjnen ligg ved Førde Sentralsjukehus. Vanlege søknader går dit gjennm det lkale Bup. Akutt innlegging kan g søkjast gjennm legevakt. Familiehuset i Førde kan gje hjelp til familiar sm treng utvida tilbd m behandling 6.3 BARNEHABILITERING Barnehabiliteringa er ei spesialisthelseteneste sm gjev tverrfaglege tenester til funksjnshemma g krnisk sjuke brn g unge i Sgn g Fjrdane. Barnehabiliteringa utfører tenester ute i kmmunane g i lkala på Førde sentralsjukehus. Barnehabiliteringa består av barnefysiterapeut, ergterapeut, sjukepleiar, vernepleiar, spesialpsyklgar, spesialpedaggar, ssinm g sekretær. Målsettinga fr arbeidet er: - Undersøka, diagnstisera g freslå tiltak i samarbeid med dei kmmunale hjelpetenestene - Gje dei funksjnshemma med sine familiar infrmasjn g pplæring - Tilby tenester fr å styrke habiliteringsarbeidet i kmmunane - Samrdne ulike spesialisttenester utanfr kmmunalt hjelpeapparat 7. INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN,(IUP) OPPLÆRINGSPLAN(IOP) OG ÅRSRAPPORT 7.1 INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN (IUP) Rettleiing fr utfylling av IUP (Individuell utviklingsplan) g rapprt IUP g halvårsrapprt gjeld fr barn før skulestart sm har vedtak m spesialpedaggisk hjelp. Skjema med hjelpepunkt ligg under skjema. Skjema kan tilpassast etter behv g hjelpepunkt kan slettast. Les rettleiinga fr IOP fr å få hjelp til skriving/planlegging. Føresette skal skrive under på planen. Veileder til pplæringslven m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning kan nyttast i arbeidet. 18

19 7.2 INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Rettleiing fr utfylling av IOP (Individuell pplæringsplan) g rapprt Å lage pplæringsplan Når du skriv ein IOP, må du prøve å få han så knkret sm mgeleg. Han vert gså tydelegare g lettare å evaluere dersm du skriv han i frm av punkt. På den måten kan du etterpå evaluere punkt fr punkt i rapprtskjemaet. Tenk gjennm / pedaggisk kartlegging: Kva er eleven sine hvudvanskar, g kva fr læreutsikter har denne eleven? Kva fr spesiell trening treng eleven? Barnet/eleven sin styrke: Alle utviklingsmråde skal vurderast. Finn svar på spørsmål sm: Kva er det barnet/eleven kan gdt? Kva er det barnet /eleven likar å halde på med? Kva er barnet/eleven interessert i? Barnet/eleven sine behv: Her er det først g fremst dei spesielle behva sm barnet/eleven har sm skal beskrivast. Finn svar på spørsmål sm: Kva treng barnet/eleven fr å fungere gdt? Kva slags behv har barnet/eleven når det gjeld fysisk mgjevnad? Kva slags behv når det gjeld høve til andre barn/elevar? Krleis er behva når det gjeld struktur g tid? Frståing av barnet/eleven: Fr å frstå barnet/eleven, må vi setje ss inn i situasjnen. Ein må prøve å sjå mverda med barnet/elevane sine auge g setje seg inn i måten å meistre ssiale situasjnar på. Frklar krleis barnet/eleven meistrar ulike situasjnar g gjeremål. Kva slags strategiar vel barnet/eleven g kvifr? Barnet/eleven sin vanske: Kva slags prblem ppstår i samband med pplæringa? Frklar eller skildre det eleven gjer. Krleis kan du lære barnet ny åtferd eller nye strategiar? Bruk tid på å definere ulike strategiar. Fag/emne: Det skal utarbeidast ein plan fr kvart fag eller emne, jfr. grunnlaget fr tildeling av spesialpedaggiske ressursar til eleven Utfylling av planen: Hvudmål Fyll ut det verrdna målet fr eleven si undervisning. Kunnskapsmål: Eleven skal få: kunnskap m kjennskap til innsikt i 19

20 Haldningsmål: Eleven skal få: respekt fr bli glad i lære å setje pris på få eit psitivt frhld til å bli stlt av Dugleiksmål: Eleven skal få: dugleik i lære teknikkar med lære å beherske lære krleis ein lære å få trening i Ssial rlle/sjølvbiletet: rlle i fellesskapet sampel individ g mgjevnaden. Vurdering med karakter: Dersm eleven ikkje skal ha vurdering med karakter skal det skrivast her, i rubrikken hvudmål. Delmål/tiltak Finn fram til små, knkrete g helst målbare mål fr næraste halvår/år. Ressursar g rganisering tal årstimar timane frdelt ver heile året eller sm intensiv trening? einetimar, gruppetimar, 2-lærar i klassen? tid på dagen timane vert lagde? knytt til kva fag? Lærestff g prgresjn Her kan ein liste pp lærestffet eleven skal arbeide med i periden. Det kan g seiast nk m vektlegging av dei ulike delane g m framdrifta. Alternativt kan ein skrive at eleven skal følgje klassen sitt lærestff i Kunnskapsløftet, men spesifisere unntaka. I så fall må mmenta i læreplanen sm eleven ikkje skal arbeide med, listast pp. Arbeidsmåtar Stikkrd: leikprega undervisning praktiske aktivitetar frmingsaktivitetar munnleg/skriftleg framstilling dramatisering ansvarslæring ta i bruk alle sansane (lytte/sjå/skrive) prsjektarbeid sjølvkntrllerande ppgåver Læremiddel Stikkrd: lærebøker dataprgram 20

21 spes. ped. materiell t.d. Arbeid med rd spel, t.d. memry, ltt utstyr av ymse slag, t.d. trampline Samarbeid m gjennmføring g evaluering av planen Krleis g av kven skal gjennmføringa av planen evaluerast? Stikkrd: møteverksemd kr fte kven skal vere med, eleven, føresette, PPT, andre skal alle møta vere like kven har ansvar fr innkalling berre møte i samband med utsending av spesialpedaggisk rapprt Rutinar ved skriving av IOP individuell pplæringsplan Elevar/brn sm har ei sakkunnig vurdering g sm har fått tildelt spesialundervisning, skal ha ein IOP. 1. Sjekk at skjemaet du bruker er i samsvar med sist revidert utgåve. Ruter du ikkje nyttar skal slettast, g strleiken på rutene må tilpassast skriven tekst. 2. Planen skal vere så knkret sm mgeleg, slik at han vert lett å evaluere g vert ein mtiverande arbeidsreiskap fr elev/barn, freldre g pedaggar. Ynskjer de rettleiing, ta direkte kntakt med PPT. 3. Evalueringsmøte (sjå Rutinar ved skriving av halvårsrapprt ), deretter utarbeiding av eventuelt revidert IOP: Etter at pedagg/-ar g freldre har evaluert den gamle planen g vrte samde m vidare arbeid, utarbeider pedagg/-ar eit nytt framlegg til revidert plan. Føresette må bli rienterte m dei rettane dei har til å vere med på å bestemme innhaldet i planen. Kntaktlærar sitt ansvar. 4. Kpi av framlegget til ny plan skal sendast heim til underskrift før det går til administrasjnen. 5. Planen skal evaluerast kvart halvår. Evalueringa avgjer m det skal skrivast revidert IOP til jul, elles skriv ein ny IOP fr kvart skule-/barnehageår. 6. Når endeleg utkast er klart med underskrift av føresette, elev, pedaggar g eventuelt assistentar: a. Levèr planen med binders til spes.ped.krdinatr sm registrerer at alle kjem inn. b. Planen går til rektr/styrar til underskrift. c. Kntrstøtte tek kpi til elevarkiv g PPT. Originalen vert send heim. 7. IOP skal ikkje lagrast på datamaskin, men på minnepenn, eller m mgleg i kmmunen sitt digitale arkivsystem (Acs). 8. Hugs å fylle ut alt øvst på arket: (Fag) Er det eitt fag, eller ein tverrfagleg plan? 21

22 7.2.4 Rutinar ved skriving av årsrapprt Heftet Spesialundervisning, Veileder til pplæringslven m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning kan vere til hjelp. Det skal skrivast heilårsrapprt fr alle barn sm får spesialpedaggisk hjelp / timar til spesialundervisning g timar til særskild nrskpplæring. Fr elevar sm både har timar til spesialundervisning g timar til særskild nrskpplæring, må ein vurdere i kvart tilfelle m ein berre skal skrive rapprt til IOP/ IUP (barnehagen), eller m ein må ha begge delar. Kntaktlærar/ pedaggisk leiar er ansvarleg fr at heilvårsrapprt vert skriven, men det er naturleg at den pedaggen sm har ansvar fr spesialpedaggisk hjelp/spesialundervisning skriv rapprten. NB! Før du skriv heilårsrapprt g ny IOP/IUP, skal invlverte pedaggar saman evaluere IOP fr dette året. Ynskjer de hjelp frå PPT/administrasjnen, må de ta kntakt. 1. Heilårsrapprt fr barn sm får spesialundervisning: Bruk sist utfylte IOP, kpier denne til nytt dkument g kall dette dkumentet Rapprt. Endre verskrifta frå Individuell pplæringsplan til Rapprt. Sjekk at kntaktlærar/pedagg dat avdeling/klassesteg/år er rett. Fr barnehagane er det laga eit eige rapprteringsskjema med stikkrd. 2. Kvar rubrikk skal evaluerast. Skriv verskrifta Vurdering under teksten i kvar rubrikk, g skriv evaluering her. Heilårsrapprten er grunnlaget fr ny IOP/IUP. Ruter/underskrifter sm ikkje vert nytta skal slettast. 3. Levèr rapprten med binders til spes.ped.krdinatr/styrar sm skriv under g registrerer at alle kjem inn. NB! Føresette/elev skal ikkje skrive under på heilårsrapprtane. 4. Rapprten går vidare til rektr/ styrar, så til kntrstøtte(gjeld skulane) sm tek kpi til PPT, elevarkiv, kmmunen v/ rådgjevar barn g unge, g sender riginalen heim. 5. Heilårsrapprtane skal lagrast g leggjast i eleven/barnet si mappe Skrivetips fr årsrapprtar Ver presis g pengtert. Skriv m det sm gjeld barnet si utvikling g målppnåing. Gje vurderingar sm peiker framver, sm kan brukast knstruktivt Elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring g utvikling (rettleiar til Oppl.l.) Dette gjeld gså barn med IOP, deira vurdering må synast i rapprtane. I barnehagen skal freldrerettleiing vere ein del av det spesialpedaggiske arbeidet. Rapprtane bør ha med ei vurdering av krleis denne har fungert. Skal ein halde fram med spesialped.hjelp/spesialundervisning eller kunne barnet få tilfredsstillande utbyte av å vere på avdelinga, eller i klassen, under gjevne føresetnader? 22

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer