BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2008 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer i kapittelet Driftsrammer Investeringsbudsjettet for 2008 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering - finansiering i handlingsplan og budsjett Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 4. Det godkjennes låneopptak på 382,3 millioner kroner. Ubrukte lånerammer videreføres til neste år. 5. De kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i vedlegg Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 100,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 8. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler på inntil 16,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 5,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter i henhold til de formelle forskriftene. 11. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer med hensyn på innarbeiding av finanskostnader og tilskudd på nye barnehager finansiert med statlig tilskudd og lån. 12. For eiendomsskatt gjelder: 12.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 innkreves eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,0. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 28 kan helt eller delvis fritak for eiendomsskatt innvilges etter søknad i de tilfeller hvor skatteyter kan dokumentere at hans/hennes husstands brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger folketrygdens minimumsytelser med tillegg av kroner per år, og for ektepar/samboere der brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger folketrygdens minimumsytelser med tillegg av kroner.

2 Formannskapets tillegg av 22.november 2007 Budsjett 2008 og Handlingsplan for Fredrikstad kommune

3 1.0 Innledning Partiene Fredrikstad FrP, Høyre, Folkets Stemme, Kristelig Folkeparti og Venstre legger med dette frem sin handlingsplan og budsjett 2008 for Fredrikstad kommune. Forslaget baserer seg på Rådmannens forslag med endringer som fremkommer nedenfor. Som posisjon ønsker vi å vise alternative måter å løse de utfordringer Fredrikstad kommune står overfor. Vi ønsker å utvikle en sunn og forutsigbar kommune økonomi. En god økonomisk styring er forutsetning for utvikling og styrking av kommunens kjerneområder skole, omsorg, oppvekstvilkår og kommunal service. Basert på at de statlige overføringene blir mindre i forhold til de pålagte oppgavene ser posisjonspartiene behov for gjennomgang av de oppgavene som utføres og mulighetene for effektiviseringer. Fredrikstad kommune har ansvar for å ta imot og integrere flyktninger. En viktig nøkkel i dette arbeidet er utdanning og arbeid for den enkelte. Vi vil derfor se på mulighetene for å videreutvikle det arbeidet som gjøres på dette området i dag, og vurdere nye tiltak som kan gi økt deltagelse i arbeidslivet. Vi har mange unge mennesker med rusproblemer i Fredrikstad kommune. Vi ønsker derfor å styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunen, men også gi ett fullverdig tilbud til de som allerede har et rusproblem. Partiene erkjenner at det er sammenheng mellom rusmisbruk og et generelt alkoholforbruk. Den alkoholpolitiske plan skal rulleres innen juni 2008, med målsetting å begrense alkoholomsetningen i kommunen. Eiendomsskatten skal gradvis avskaffes. Vi vil for 2008 styrke den sosiale profilen. Et viktig mål for posisjonen er å gi innbyggerne og små og mellomstore bedrifter bedre service med vekt på korte saksbehandlingstider i møte med kommunale virksomheter. For å styrke de eldres rettigheter og livskvalitet vil posisjonen ansette et oppsøkende eldreombud og øke antall institusjonsplasser allerede i Innenfor rammen av uketimer skal grunnleggende fag som norsk, regning og fremmedspråk styrkes i skolens barnetrinn. Det skal satses på realfag. Kunnskapsnivået i Fredrikstad-skolen skal heves.

4 2. Økonomiske rammebetingelser Partiene er bekymret for den utviklingen i handlingsplanperioden som rådmannen forslag indikerer. Spesielt vil vi fremheve behovet for å redusere netto driftsrammer med 60 millioner kroner fra 2008 til 2009, som synes urealistisk å gjennomføre på så kort tid. Partiene mener korrigerende tiltak må starte opp allerede i 2008, ved å redusere nivået på den vekst rådmannen har i sitt forslag. År 2006 er på mange måter basisåret for partienes vurderinger av dagens budsjett og handlingsplan. I forhold til 2002 innebærer 2006-nivået en årlig vekst på 4,5%. Godt over pris og lønnsveksten i samme periode. Partiene legger til grunn det samme vekstnivå gjennom 2007 til Netto utgiftsramme for 2008 ville da utgjøre millioner mens rådmannen reviderte forslag er på millioner. Størstedelen av differansen er en effekt av de påplusninger som Bystyret gjorde på budsjettet for Det understrekes at den støtte til frivillige organisasjoner som rådmannen foreslår kutte i 2008, samt drift / støtte til lokalsamfunnsutvalgene, alle er dekket inn i kommunens driftskostnader i Disse tiltakene skal videreføres i 2008, men utgiftsnivået må vurderes nærmere. Endelige vedtak gjøres i hovedutvalgene. Endringene i forhold til Rådmannens forslag vil medføre at utvalgene ikke kan vedta sitt budsjett og handlingsplan i desembermøtene, men i første møte på nyåret. Det anbefales allikevel å drøfte Rådmannen forslag i desember møtet og derigjennom danne seg en oversikt over problemstillinger.

5 Driftsrammer Oversikt driftsbudsjett Fredrikstad kommune (nettorammer i mill kr/fra 2008 i 2008 kr) Regn. Bud Bud Bud Bud Bud Bud 2007 = vedtatt opprinnelig budsjett Inntekter Skatt -1266,0-1294,3-1292,1-1327,1-1347,1-1367,1 Eiendomsskatt -192,8-160,0-144,0-134,0-90,0-65,0 Rammetilskudd -630,4-672,5-784,8-796,8-808,8-825,8 Sum frie inntekter -2089,2-2126,8-2220,9-2257,9-2245,9-2257,9 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,8 132,7 162,4 169,9 168,1 161,7 Renteinntekter -54,3-48,9-67,9-69,4-70,9-72,4 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,7 135,7 144,9 149,9 150,5 150,8 Kapitalutg. nye investeringer fra ,0 7,4 2,6 38,5 56,7 65,3 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 3,7 0,8 11,9 19,0 28,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -87,3-106,2-120,7-134,9-141,5-147,9 Kompensasjonstilskudd - stat -20,9-22,3-31,0-29,9-28,9-28,0 Overføring fra FREVAR KF -7,0-3,0-7,0-7,0-7,0-7,0 Utbytte -19,1-20,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Sum netto kapitalkostnader 40,6 79,1 59,2 104,1 121,0 126,1 Diverse fellesut. -21,4 15,2 23,0 34,5 34,5 34,5 Mva-komp investeringer 33,4-40,5-40,5-34,5-29,0-21,0 Inndekking av tidligere års underskudd 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 24,5 34,4 36,8 36,1 36,4 36,6 Andre trossamfunn 2,1 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 Sum 188,9 11,0 21,5 38,3 44,1 52,3 Til disp. drift og investeringer -1859,7-2036,8-2140,2-2115,6-2080,8-2079,6 NETTO UTGIFTSRAMMER: Sentraladministrasjonen 112,4 128,7 123,0 123,0 123,0 123,0 Plan og miljø 19,3 24,8 22,4 22,3 22,3 22,3 Kultur og næring 74,9 86,9 81,6 81,6 81,6 81,6 Teknisk drift 186,8 190,3 210,7 197,2 197,2 197,2 Omsorg og oppvekst 1497,9 1604, , , , ,6 Sum 1891,5 2035,2 2136,5 2116,0 2081,3 2080,7 Korr. Interne finans.tran. -141,2 Netto internt driftsresultat 173,0-1,5-3,7 0,4 0,4 1,1 - Bruk av overskudd fra ,8 - Overføring til investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 2,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk/overføring - bundne driftsfond -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 28,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Disp. netto internt driftsres. 109,2 0,0-3,7 0,4 0,4 1,1 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Sentraladministrasjonen Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme for 2008 på 122,7 millioner kroner som er sektorens budsjett for Tilskudd til voksenopplæring settes til 0,5 millioner, frikjøpsprosent for leder av teknisk utvalg økes fra 20% til 40%. Plankebæreren nedlegges. Kontrollutvalget for alkohol styrkes med 100 tusen kroner til kontroll av skjenkesteder samt 0,2 millioner til politisk ledelse. Dette gir et budsjett for 2008 på 123,0 millioner.

6 Plan og miljø Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 21,1 millioner. Rammen økes med 2,3 millioner (konf. Årsregnskap 2006). Rammen reduseres med 1,0 millioner som er en reduksjon i bevilgningen til lokalsamfunnsordningen. Denne ordningen skal fortsette, L.S.U skal ha minst samme beløp til disposisjon. Dette gir et budsjett for 2008 på 22,4 millioner. Kultur og næring Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 81,4 millioner. Ungdomsklubbene, inklusive sentrumsklubben, skal videreføres. Rammen for dette økes med 2,6 millioner. Videre korrigeres rammen med 2,4 millioner kroner for overføring av drift og vedlikehold av ny kulturskole til Teknisk drift. Dette gir et budsjett for 2008 på 81,6 millioner. Teknisk drift. Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 204 millioner. I tillegg økes rammen med 4,3 millioner for økt nettleie, samt overført fra Kultur og næring 2,4 millioner. Dette gir et budsjett for 2008 på 210,7 millioner. Omsorg- og Oppvekstseksjonen Fellesoppgaver og administrasjon Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 30,8 millioner. Videre økes rammen for beregnet befolkningsøkningstilskudd med 7,5 millioner. I tillegg legges inn for økte lønnskostnader 5,6 millioner kroner for OO-seksjonen. Dette gir et budsjett for 2008 på 43,9 millioner. Barnehagene Budsjett 2008 settes som Rådmannens forslag lik 19,8 millioner kroner. Skole Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 529,5 millioner. I tillegg legges inn generell ramme på 24,1 millioner, hvorav prosjekt for realfag tilføres 1 million kroner. Dette gir et budsjett for 2008 på 553,6 millioner. Sosial- og familieetaten Budsjett 2008 som Rådmannens forslag. Innenfor rammen skal Frivillighetssentralen, Homestart og Daghøyskolen videreføres i samme omfang som i I tillegg kommer en styrking av rammen som øremerkes Kirkens Bymisjon med 0,5 millioner til prosjekt for sysselsettingstiltak. Dette gir et budsjett for 2008 på 377,9 millioner kroner.

7 Omsorgsetaten Inflatert 2006 regnskapstall gir en ramme på 655 millioner kroner. I tillegg styrkes rammen med drift av Gressvik sykehjem med 33 millioner, og det legges videre inn 3 millioner kroner til dekning av 8 nye stillinger i Åpen omsorg. Onsøyheimen rehabiliteres ikke, men klargjøres for at plasser kan tas i bruk fra sommeren For dette styrkes rammen med 12 millioner som halvårseffekt i Det legges inn 0,4 millioner til deltidsstilling som eldreombud. Dette gir et budsjett for 2008 på 703 millioner. Kirken Budsjett 2008 til kirketjenester settes til 36,8 millioner hvorav økningen 0,4 millioner er til dekning av ekstra drift og pensjonskostnader. Inntekter Anslag for skatt og rammetilskudd økes i 2008 med 7 millioner som legges inn under rammetilskuddet. Det er videre i HP perioden lagt inn en høyere vekst i disse inntektene enn det Rådmannen har i sitt forslag. Utbytte fra FREVAR KF settes til 7 millioner. Eiendomsskatt reduseres gradvis i HP perioden. I 2008 med 10 millioner. Denne gis en sosial profil ved å heve grensen for fritak. Inntektsgrensen for fritak økes med kroner.

8 Investeringer - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 13,5 7,0 7,6 5,0 Kultur tjenester 10,7 3,0 2,0 2,0 Tekniske tjenester 36,0 15,0 15,0 15,0 Omsorg 8,5 2,5 6,0 31,0 Oppvekst 180,4 40,0 68,0 78,0 Kirke tjenester 7,0 7,0 7,0 7,0 Egenkapitalinnskudd KLP 6,1 Sum netto investeringer 262,2 74,5 105,6 138,0 Fra investeringsfond 2,2 12,0 0,0 0,0 Fra investeringsfond - KLP 6,1 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 253,9 62,5 105,6 138,0 Selvfinansierte investeringer VAR 47,4 94,0 94,0 94,0 Teknisk drift 8,2 11,0 11,0 11,0 Barnehager og omsorgsboliger 50,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 33,4 19,7 38,1 36,0 Boligstrategi 37,5 46,5 50,6 18,0 Sum netto selvfinans 176,5 171,2 193,7 159,0 Fra investeringsfond 8,2 11,0 11,0 11,0 Tidl. Bev. Torpedalsvn, (fond) 6,5 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg bolg/næringstomter 33,4 19,7 38,1 36,0 Lånebehov 128,4 140,5 144,6 112,0 Rehabilitering av Onsøyheimen utsettes. Prosjekt for nytt sykehjem starter i Ramme for investeringer Kirke er økt til 7 millioner årlig. Kommunen bygger ikke parkeringshus i Apenesfjellet. Alternative parkeringsplasser i sentrum utredes. Ved disposisjon av forventet overskudd for 2007 vil utbedring av hovedbiblioteket prioriteres.

9 Fellesoppgaver Dette kapittelet omhandler fellesoppgaver som er gjennomgående for hele organisasjonen, og som alle nivåer i organisasjonen skal forholde seg aktivt til. I tillegg til Rådmannens mål og tiltak kommer følgende punkter: Det gjennomføres en streng prioritering av reisevirksomhet. Administrative fullmakter, vedtekter, delegeringsreglement og retningslinjer i hele organisasjonen skal gjennomgås. Barnehageutbygging utføres i hovedsak av private. Eierstrategi utarbeides for selskaper der kommunen er eier. Handlingsplan vedtas i juni 2008, og legges som grunnlag for rådmannens budsjett 2009 og som en revidering av handlingsplanen. Kommunal pensjonskasse vurderes etter Molde -modellen Utvalgene gjennomgår igangsatte og eller planlagte prosjekter i forhold til kost/nytte Innkjøpsavtaler gjennomgås. Antall administrative stillinger søkes redusert gjennom naturlig avgang og vurdering av organisasjonsformer. Det igangsettes et prosjekt hvor Fredrikstad skal bli landets beste service kommune. Prosjektet skal skissere opp klare mål for servicearbeid. Dette skal forankres politisk og administrativt i alle ledd. Prosjektet må legge opp til at det planlegges tiltak og hver enkelt virksomhet vil bli målt på sin innsats. Belønningsordninger vil bli vurdert i prosjektet. Prosjektet skal ta sikte på å legge flere oppgaver med beslutningsmyndighet til servicetorget. Eks. på oppgaver er situasjonskart, infoland, byggesaksbehandling over disk, bostøtte osv.

10 VEDLEGG 1 Tidl. Brutto Netto Rammefinansierte investeringer bevilg. i perioden Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Sentrale IT-investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 E-plattform 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Interkommunalt fiber 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Ny Windows plattform 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Ëget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Fibertilknytning for resten av virksomh. 7,6 7,6 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 Sum IT 33,1 33,1 13,5 0,0 13,5 7,0 0,0 7,0 7,6 0,0 7,6 5,0 0,0 5,0 Kultur Ferdigstille Kongstenhallen (uteanlegg) 10,0 7,5 10,0 2,5 7,5 Inventar/utstyr - ny kulturskole 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 Rehabilitering Rolvsøyhallen 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 Ombygging av nye lokaler - park og idrett 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Ufordelt ramme 7,0 7,0 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Sum kultur 20,2 17,7 13,2 2,5 10,7 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Teknisk Veier, nye dekker 2,7 2,7 2,7 0,0 2,7 Trafikksikring 2,3 1,9 2,3 0,4 1,9 Rehabilitering bygg 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Brannpålegg 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Biler, maskiner 1,1 1,1 1,1 0,0 1,1 Kaier og brygger 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Gatelys styringssystem 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 Legionellatiltak 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Bjørndalsdammene 21,0 21,0 21,0 0,0 21,0 Brannsikring Gamlebyen 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Ufordelt investeringsramme 46,2 45,0 15,4 0,4 15,0 15,4 0,4 15,0 15,4 0,4 15,0 Sum Teknisk 82,6 81,0 36,4 0,4 36,0 15,4 0,4 15,0 15,4 0,4 15,0 15,4 0,4 15,0 Omsorg Gressvik sykehjem - brutto 131,9 111,7 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 Rehab. Onsøyheimen 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Rehab. øvrige sykehjem 5,0 5,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 Nytt sykehjem 5,0 5,0 30,0 30,0 Personaldel Ambjørnrød (omsorgsbolger) 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utstyr 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Sum omsorg 33,2 13,0 28,7 20,2 8,5 2,5 0,0 2,5 6,0 0,0 6,0 31,0 0,0 31,0 0,0 Oppvekst 0, 0 Cicignon skole - total 251,0 mill.kr. 125,0 126,0 126,0 116,0 0,0 116,0 10,0 10,0 Torsnes skole - nybygg/rehab. - total 82,4 37,0 45,4 45,4 45,4 0,0 45,4 0,0 Gaustad u.skole 40,0 40,0 0,0 10,0 0,0 10,0 30,0 0,0 30,0 Ny skole Østsiden (tot.ramme mill kr 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 Borge u.skole (anslag mill kr). 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 Inneklima/uteareal 46,8 46,8 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 6,5 16,9 0,0 16,9 16,9 16,9 Uteanlegg 4,2 4,2 0,0 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 Paviljonger 25,0 25,0 6,0 0,0 6,0 10,0 0,0 10,0 3,0 0,0 3,0 6,0 0,0 6,0 Bygn.messig tilp. funk.hemmede 6,0 6,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 Ny Råkollen skole 24,0 24,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 10,0 0,0 10,0 Begby skole 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 It- investeringer skole 9,0 9,0 6,0 0,0 6,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 366,4 366,4 180,4 0,0 180,4 40,0 0,0 40,0 68,0 0,0 68,0 78,0 0,0 78,0 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Sum kirken 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 563,5 539,2 279,2 23,1 256,1 74,9 0,4 74,5 106,0 0,4 105,6 138,4 0,4 138,0

12 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Tidll. Brutto Netto bevilget i perioden Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 100,0 100,0 10,0 0,0 10,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Avløp 203,0 203,0 20,0 0,0 20,0 61,0 0,0 61,0 61,0 0,0 61,0 61,0 0,0 61,0 Renovasjon 16,4 16,4 7,4 0,0 7,4 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Reservevannsledning 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum VAR 329,4 329,4 47,4 0,0 47,4 94,0 0,0 94,0 94,0 0,0 94,0 94,0 0,0 94,0 Teknisk drift Enøk tiltak 38,2 38,2 8,2 0,0 8,2 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Parkeringsautomater 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Div. teknisk 41,2 41,2 8,2 0,0 8,2 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 Omsorg og oppvekst Nye barnehager 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Slevik naturbarnehage 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Rehabilitering 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 Psykiatriboliger 20,0 16,0 20,0 4,0 16,0 Ambjørnrød omsorgsboliger (10 boliger) 24,0 20,0 24,0 4,0 20,0 Omsorg og oppvekst 58,0 50,0 58,0 8,0 50,0 Eiendomsutvikling for salg Bolig 95,9 95,9 23,8 0,0 23,8 12,1 0,0 12,1 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Næring 19,8 19,8 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 5,6 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 Strategiske kjøp (bolig/næring) 11,5 11,5 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 2,0 3,5 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0 Sum 127,2 127,2 33,4 0,0 33,4 19,7 0,0 19,7 38,1 0,0 38,1 36,0 0,0 36,0 Boligstrategi Nybygg 180,8 144,6 44,4 8,9 35,5 55,6 11,1 44,5 60,8 12,2 48,6 20,0 4,0 16,0 Kjøp 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Sum 188,8 152,6 46,4 8,9 37,5 57,6 11,1 46,5 62,8 12,2 50,6 22,0 4,0 18,0 Sum total 744,6 700,4 193,4 16,9 176,5 182,3 11,1 171,2 205,9 12,2 193,7 163,0 4,0 159,0

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Ettersendt sak: 129/09: Fylkesscene på Værsteområdet forslag til investering og driftsmodell (fra FSK 19.11.09)

Ettersendt sak: 129/09: Fylkesscene på Værsteområdet forslag til investering og driftsmodell (fra FSK 19.11.09) Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen 03.12.2009 kl. 09:00 Merk tiden Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Planutvalgets innstilling i sak 117/09

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer