Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen"

Transkript

1 Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen

2 STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas ett barn med särskilda behov. - Barn med särskilda behov blir så lätt barn med särskilda besvär. - Barn med särskilda besvär blir så lätt särskilda - Särskilda barn blir så lätt isär- skilda. - Isärskilda barn får så lätt särskilda behov. - Särskilda behov är inte särskilda - bara STÖRRE - STÖRRE BEHOV har väl även du...ibland. Fra Søndagstur i landsbyen, mai 2010 (Foto: Anne Grete Tolo)

3 SIDE 3 Innhold Innledning side 4 Hva er styrket barnehagetilbud? side 6 a) Barnehageplass og pedagogisk tilrettelagt tilbud b) Spesialpedagogisk hjelp c) Ekstrahjelp Dokumentasjon side 11 Barnehagepersonalets ansvar og oppgaver side 12 Foreldresamabeid side 14 Tverrfaglig samarbeid side 16 - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Barnevernet - Helsestasjonen - Fysio-/ ergoterapitjenesten - Musikkterapi - Randaberg avlastnings- og ressurssenter (RAS) - Tverrfaglig Team (TT) - Slik samarbeider vi Overgang barnehage - skole side 20 Barn med nedsatt funksjonsevne side 22 Årshjul - ekstratiltak i barnehagene side 24 Tillegg side 25

4 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 4 Innledning Veilederen for styrket barnehagetilbud skal fungere som et oppslagshefte for barnehageansatte i Randaberg kommune. Veilederen omhandler rutiner, ansvar og informasjon om tverrfaglig samarbeid. Veilederen har i tillegg praktiske opplysninger om tilbud, rettigheter, dokumentasjon, taushetsplikt, refusjonskrav, lovverk og prosedyrer for søknad. De ulike søknadsskjemaene vil være å finne på kommunens nettsider: og på kommunens kvalitetssystem «Kvalitetslosen». Alle barn og unge skal oppleve trivsel, mestring og tilhørighet. Dette skal vi oppnå med å samordne ressurser, samhandle på tvers. Gi barn som har spesielle behov hjelp tidligst mulig og opprette koordinator for alle med sammensatte behov mangfold og sikkerhet. Randaberg kommune, kommuneplan Hovedmålet med styrket barnehagetilbud er å bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne på skolen. Foreldrenes samarbeid med barnehagen er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet. Alle barn har rett på et tilrettelagt tilbud i barnehagen. For noen barn kreves ekstra tilrettelegging for å få et forsvarlig utbytte. Barn med nedsatt funksjonsevne kan for eksempel ha behov for fysisk tilrettelegging eller ekstra voksenstøtte for å kunne delta i de daglige aktivitetene i barnehagen. De voksne er viktig når barn med spesielle behov er en del av barnegruppen. Ved praktisering av inkludering kreves det at hele personalgruppen ser alle barna som sitt felles ansvar. Randaberg, januar 2015

5 SIDE 5

6 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 6 Hva er styrket barnehagetilbud? Styrket barnehagetilbud er hjemlet i flere lovverk og skal gi et helhetlig tilbud til barn med spesielle behov. Styrket barnehagetilbud kan bestå av: A) Barnehageplass og pedagogiske tilrettlagt tilbud, jf. Lov om barnehager og Rammeplanen B) Spesialpedagogisk hjelp, jf. Opplæringsloven C) Ekstrahjelp, jf. Lov om barnehager A) Barnehageplass og pedagogisk tilrettelagt tilbud I Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det definert hva et pedagogiske tilrettelagt tilbud til barn i førskolealder skal inneholde. Lov om barnehager 2: Lov om barnehager 13: Barnehagen har plikt til å støtte og ta hensyn til det enkelte barnet. Slik individuell tilpasning er nødvendig i en virksomhet som verdsetter barndommens egenverdi og hvor alle barn skal kunne nyttegjøre seg av det tilbudet som gis. Barnehagens pedagogiske tilbud er derfor sentralt i styrket barnehagetilbud og barns andel av grunnbemanningen på avdelingen blir lagt til grunn når det tildeles ressurser. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Ved prioritert opptak til kommunale barnehager vektlegges: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak etter lov om barnevern 4-4 og Barn som av særlige grunner har behov for barnehageplass. Vedtak om prioritet gis på grunnlag av skriftlig dokumentasjon fra sakkyndig instans. Ved søknad om prioritet etter punkt 1 og 2 skal det benyttes særskilt skjema.

7 SIDE 7

8 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 8 B) Spesialpedagogisk hjelp Hva er spesialpedagogisk hjelp? Spesialpedagogisk hjelp er trenings- og stimuleringstiltak for barn med spesielle behov. Hjelpen kan også være veiledning til personalet og foreldrene. Spesialpedagogisk hjelp gis til barn under opplæringspliktig alder på grunnlag av barnets behov. Målet er å bidra til at barnet får hjelp på et tidlig stadium og blir bedre rustet til skolestart. Hvem har rett til spesialpedagogisk hjelp? Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Et barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp fra fødsel. Den øvre grense for spesialpedagogisk hjelp, etter opplæringslova 5-7, er når barnet skal begynne på skolen. Spesialpedagogisk hjelp tilrås gjennom sakkyndig vurdering fra PPT, og kommunen fatter enkeltvedtak. Enkeltvedtaket omhandler det enkelte barn og er en individuell rettighet. Opplæringsloven 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar o.l., eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. Organisering av spesialpedagogisk hjelp Hjelpen til barnet kan utføres av spesialpedagoger og/eller miljøterapeuter/assistenter. Randaberg kommune har et team med spesialpedagoger som ambulerende besøker barnehagene ut fra timer i enkeltvedtak.

9 SIDE 9 Saksgangen ved spesialpedagogisk hjelp Fra Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet FASE 1) Før henvisning og utredning Mistanke om at et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp. Foreldrene ber om sakkyndig vurdering eller søker om spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnehagen mener barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, må det innhentes samtykke fra foreldrene til at det kan foretas en sakkyndig vurdering. FASE 2) Henvisning til PP-tjenesten Oversendelse av saken til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering. Kommunen ber PP-tjenesten utrede barnets behov. FASE 3) Sakkyndig vurdering av barnet PP-tjenesten gjennomfører sakkyndig vurdering som består av utredning og tilråding. PP-tjenesten har plikt til å rådføre seg med foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialpededagogisk hjelp, som det skal legges stor vekt på, jf. 5-4, tredje ledd. Foreldrene har rett til å få kunnskap om innholdet i den sakkyndige vurderingen. FASE 4) Vedtak Kommunen er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. Enkeltvedtaket kan gi medhold i eller avslag på kravet om at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Foreldrene har rett til å uttale seg før det blir fattet enkeltvedtak, og deres syn skal tillegges stor vekt. Retten til å uttale seg gjelder særlig ved avvik fra den sakkyndige vurderingen. Før det treffes enkeltvedtak, skal det innhentes samtykke fra foreldrene. Hjelpen skal inneholde tilbud om foreldrerådgivning. Eventuell klage, blant annet dersom barnet ikke gis rett til spesialpedagogisk hjelp eller innholdet i enkeltvedtaket påklages. FASE 5) Planlegging og gjennomføring Hjelpen til barnet settes i gang og er i samsvar med enkeltvedtaket. FASE 6) Evalueringsfasen Utarbeiding av halvårsrapport/evaluering av IUP som sendes foreldrene og kommunen.

10 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 10 C) Ekstrahjelp Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. Tilbudet gis gjennom styrkingstimer for tilrettelegging for enkeltbarn eller gruppe av barn. I merknader til Lov om barnehager, 13, sier departementet at kommunen har praktisk og økonomisk ansvar for at barn med nedsatt funksjonsevne sikres plass og kan i enkelte tilfeller kreve ressurser for tilrettlegging. Det finnes egen rutine for søknad om ekstraressurser. Barnehagen søker på eget skjema for enkeltbarn eller gruppe. Ved tildeling av ressurser vil kommunen vektlegge tildeling av spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn i gruppen samt barns andel av grunnbemanning. Organisering Ekstrahjelp i barnehagen tildeles som timer til de kommunale barnehagene og fast ansatte miljøterapeuter/assistenter utfører arbeidet. Det er barnehagenes ansvar å sørge for at miljøterapeuter/assistenter har dekket opp sine stillinger. Private barnehager får vedtak om ekstrahjelp for et barnehageår. Tildeling av ressursen utbetales for et halvt år i gangen. Det tildeles for 22 uker om høsten og 25 uker om våren. Barnehagen er da selv ansvarlig for tilsetting av egnet personal som utfører arbeid som ekstrahjelp.

11 SIDE 11 Dokumentasjon 1) Individuell utviklingsplan (IUP) For alle barn som har enkeltvedtak skal det utarbeides en IUP i samarbeid med foreldrene. Det er pedagogisk leder på avdelingen som har ansvar for å utarbeide IUP. Planen skal evalueres to ganger årlig i nært samarbeid med spesialpedagog. Halvårsevaluering gjennomføres ved årskifte, og helårsevalueringen i juni skal brukes som årsrapport. IUP skal være i samsvar med sakkyndig vurdering og vedtak om spesialpedagogisk hjelp. PPT og leder for styrket barnehage skal ha kopi av IUP, halvårsevaluering og årsrapport. Individuell utviklingplan: Har til hensikt å dokumentere barnets ståsted og utvikling Gir grunnlag for systematisk og målrettet arbeid Er basert på sakkyndig vurdering fra PPT Utarbeides for et halvår om gangen Har halvårsevaluering og årsrapport 2) Mål og tiltaksplan For alle barn som får ekstrahjelp i barnehagen skal det lages mål og tiltaksplan. Planen skal være i tråd med søknad om ekstraressurs og foreldrene skal få informasjon om innholdet i planen. Mål og tiltaksplan: Synliggjøre og dokumentere barnehagens arbeid Er et arbeidsdokument for personalet Evalueres to ganger årlig Kopi av mål og tiltaksplan og evalueringer skal sendes leder for styrket barnehagetilbud.

12 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 12 Personalets ansvar og oppgaver Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet, at det utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne og for at foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Rundskriv F-08/2006, barnehageloven, del 5, kap.4 Styrer Styrer skal se til at det enkelte barn får den spesialpedagogiske hjelpen det er behov for, og at det blir satt inn tiltak i samsvar med enkeltvedtaket. Dette innebærer blant annet å: Bistå foreldre med søknad om spesialpedagogisk hjelp i henhold til tilrådning fra PPT. Følge opp tilrådingen fra PPT i forhold til innhold, organisering og omfang av den spesialpedagogiske hjelpen. Se til at de som får ansvar for oppfølgingen/hjelpen er egnet til dette arbeidet. Fordele ressursene på den måten som gir best utbytte for barnet, for eksempel antall dager og/eller tidspunkt hvor det er størst behov. Sikre at timer tildelt i enkeltvedtak brukes til barnet (direkte arbeid eller samarbeid om). Legge til rette for samarbeid mellom spesialpedagog, pedagogisk leder og annet personale som har særskilte oppgaver i forhold til barnet. Sørge for at personalet får veiledning og opplæring når det er behov for det. Tilrettelegge barnehagens tilbud ut fra barnets behov, f.eks. egnet rom, gode lys- og lydforhold osv. Sørge for at barnet får spesialpedagogisk hjelp gjennom hele barnehageåret, det vil si å finne løsninger som fungerer ved sykdom og lengre fravær.

13 SIDE 13 Pedagogisk leder Pedagogisk leder har det daglige ansvaret for tilbudet til barn i sin barnegruppe. Dette innebærer blant annet å: Sørge for at den spesialpedagogiske hjelpen blir fulgt opp. Ansvar for å utarbeide IUP i samarbeid med foreldre, spesialpedagog og styrer. Ansvar for at personalet på avdelingen/barnegruppa er kjent med mål og tiltak for enkeltbarn. Spesialpedagog Spesialpedagogen har i oppgave å gi spesialpedagogisk hjelp i tråd med tilråding fra PPT og enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet å: Gi barn trening og stimuleringstiltak i avdeling, i liten gruppe eller som individuell trening. Treningen kan foregå med ett eller flere barn. Samarbeide med pedagogisk leder for å lage IUP og gjennomføre halv og helårsevalueringer for den spesialpedagogiske hjelpen. Veilede barnehagens personale og foreldre. Miljøterapeut/assistent I tillegg til spesialpedagog kan hjelpen omfatte timer med miljøterapeut/assistent. Disse timene kan være en del av det spesialpedagogiske tilbudet og skal knyttes opp til barnet. Når assistent skal gi spesialpedagogisk hjelp, er det særlig viktig å sikre jevnlig veiledning. Det må være avklart hvilke tiltak assistenten har ansvar for. Kunnskapsdepartementet har i veileder til opplæringsloven lagt til grunn at bruk av miljøterapeut/assistent kan betraktes som et element i rettmessig spesialpedagogisk hjelp etter loven, dersom bruken av assistent framstår som et forsvarlig og adekvat tiltak som er egnet til i rimelig grad å oppnå det formål som loven her skal sikre. Veileder til opplæringslova.

14 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 14 Foreldresamarbeid Personalet i barnehagen og foreldrene må møte hverandre med gjensidig respekt, anerkjennelse og forståelse. Dette er grunnleggende for å bygge opp et trygt samarbeid. Det understrekes både i barnehageloven og i opplæringslova. Rammeplanen drøfter dilemmaer som kan oppstå når hensynet til det enkelte barn må ses i forhold til barnegruppa. Barnehagen må være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker. Samtidig skal de ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen er forpliktet på. Rammeplanen (2006) Foreldrerådgiving er i følge opplæringsloven en viktig del av det spesialpedagogiske tilbudet. Barnehagen har ansvar for å avklare hvem som har i oppgave å følge opp foreldrene i ulike sammenhenger. Oppfølgingen kan være med pedagogisk leder, spesialpedagog, saksbehandler PPT osv.. Reduksjon i foreldrebetaling Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter opplæringslova 5-7, har rett til å få denne hjelpen gratis. Timene med spesialpedagogisk hjelp skal trekkes fra på foreldrebetalingen. Utregning av fratrekk i foreldrebetaling gjøres etter følgende formel: Antall tildelte timer spesialpedagogisk hjelp deles på barnets oppholdstid i barnehagen. Denne prosentdelen trekkes så fra den månedlige betalingen. Styrer i barnehagen har ansvar for å melde fra om fratrekket.

15 SIDE 15

16 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 16 Tverrfaglig samarbeid I styrket barnehagetilbud samarbeider barnehagene med ulike hjelpeinstanser: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Randaberg Interkommunale PPT består av kommunene Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. PPT sin oppgave er å gi sakkyndige vurderinger og tilrådninger, som er hjemlet i opplæringslova 5-7. PPT: gir råd og veiledning til barn og deres foresatte om opplæring, trivsel og tilpasning i hjem og barnehage. utreder barns behov og gir råd til foreldre, barnehager. utarbeider sakkyndig vurdering. gjennomfører månedsbesøk i alle barnehagene i Randaberg. bistår barnehagene med kompetansebygging, f.eks. veiledning, kurs og nettverk. Barneverntjenesten Barneverntjenesten sine oppgaver er å bistå barn og unge og deres foresatte når kriteriene for bistand i medhold av Lov om barnevernstjenester er tilstede. Barneverntjenesten: undersøker og utreder bekymringsmeldinger. tilbyr endringfokuserte hjelpetiltak med stort fokus på foreldreveiledning. bistår barnehagene med kompetansebygging, f.eks. veiledning, kurs og nettverk.

17 SIDE 17 Helsestasjonen Helsestasjonen, i samarbeid med lege, gir råd og veiledning i forhold til barns fysiske, psykiske helse og sosiale trivsel. gir råd til barnehagene innen ulike temaområder som f.eks kosthold, smittevern, foreldreveiledning. kan henvise videre til psykolog og/eller sykepleier i psykisk helse/familieterapeut. Fysioterapi og ergoterapitjenesten Fysio- og ergoterapitjenesten kan inngå som spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter opplæringslova 5-7, eller som helsetjeneste etter Lov om helse og omsorgstjenester. Foreldre, i samarbeid med barnehagen, kan søke om helsetjenester. Fysioterapeut og ergoterapeutjenesten: utfører trening for barn med spesielle behov. undersøker og behandler barn med bevegelsesvansker. har en veilederfunksjon for de voksne rundt barnet. tilrettelegger for barnet ved å søke hjelpemidler ved behov. Andre samarbeidsinstanser Musikkterapi Barn i barnehage kan få tilbud om musikkterapi i barnehagen ved søknad til Randaberg kulturskole. Musikkterapi kan inngå i den spesialpedagogiske hjelpen til barnet. Randaberg kulturskole tilbyr tilrettelagt musikkundervisning for barn i barnehagen alene, eller i gruppe. Ved hjelp av ulike musikkaktiviteter tilrettelegges timen slik at det enkelte barn får utviklet sine ressurser. Randaberg avlastnings- og ressurssenter (RAS) RAS gir tjenester til familier som har barn med diagnoser, nedsatt funksjonsevne og spesielle behov. De tilbyr blant annet døgnavlastning i institusjon,

18 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 18 Tverrfaglig samarbeid, forts. miljøarbeid og veiledning i hjemmet, systemisk veiledning av foreldre, foreldre/barn og søsken. RAS kan blant annet hjelpe med diagnoseforståelse, foreldrerollen, grensesetting, søvnrutiner og spiserutiner. RAS kan tilby dagtilbud for barn som av ulike årsaker ikke kan benytte ordinært barnehagetilbud Tverrfaglig team (TVT) TVT kan tilby hjelp til barnehagen i forhold adferdproblematikk hos barn og systemveiledning for foreldrene og personalet. TVT kan hjelpe med endringsarbeid i barnehage, hjem og fritid. Slik samarbeider vi Ansvarsgruppemøter Når barn i barnehagen mottar hjelp fra flere hjelpeinstanser i kommunen, opprettes en ansvarsgruppe. Dersom barnet har Individuell Plan (IP), er det IP-koordinator sin oppgave å innkalle og lede ansvarsgruppemøtene. Dersom ikke barnet har IP, brukes rutinen for ansvarsgrupper i Kvalitetslosen. Gruppen har som oppgave å planlegge, følge opp og samordne enkelttiltak fra ulike yrkesgrupper, fagfelt og etater for det enkelte barn. Foreldre deltar i ansvarsgruppen. Individuell plan (IP) etter helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Noen barn har behov for omfattende og sammensatte tjenester fra ulike instanser, og disse tjenestene må sees i sammenheng. Individuell plan skal sikre at det blir gitt helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenestetilbud, og IP er et verktøy/virkemiddel for å sikre samarbeid mellom familien og ulike instanser i hjelpeapparatet. Kommunen har også en plikt til å tilby en koordinator. Koordinatoren blir familiens kontaktperson i kommunen, og har ansvar for at planen er koordinert og blir fulgt opp. Foreldrene skal gi sitt samtykke til at det utarbeides IP for sitt barn, og de har rett til å delta i arbeidet med planen. Tverrfaglige møte i barnehagene PPT i Randaberg gjennomfører månedsbesøk i alle barnehagene i Randaberg. Et av månedsbesøkene i halvåret gjennomføres som et tverrfaglig møte, der representanter fra barneverntjenesten og helsestasjonen deltar. Barnehagen har ansvar for innkalling til møtene. Agenda og temaliste for møtene ligger i Kvalitetslosen. Møtene skal gi kontinuitet i samarbeidet og være en kvalitetssikring av det tverrfaglige samarbeidet i barnehagene.

19 SIDE 19 Tidlig innsats, barnehage Tidlig innsats, barnehage, er et tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene og hjelpeinstansene (PPT, helsestasjon fysioterapi-/ergoterapitjenesten og barneverntjenesten). Samarbeidet fokuserer på målrettet innsats for å avdekke og avhjelpe hjelpebehov hos barn og familier på et tidligst mulig tidspunkt. Målet er å styrke det tverrfaglige samarbeidet og fokusere på risiko og beskyttelsesfaktorer rundt barn og familier bosatt i kommunen. Tidlig innsats, barnehage, bruker «Kvellomodellen» som verktøy. Modellen, som er utarbeidet av førsteamanuensis ved NTNU, Øyvind Kvello, legger opp til at hjelpeinstansene kommer ut i barnehagen og observerer barn og avdelingen ut fra sitt faglige ståsted. Observasjonene drøftes på samarbeidsmøte med barnehagen i etterkant og eventuelle behov for tiltak settes i verk. Taushetsplikt og informert samtykke I styrket barnehagetilbud gjelder lovverk for taushetsplikt for de aktuelle instanser. Dersom en sak har behov for at flere instanser samarbeider skal foreldre informeres og signere et informert samtykke. Dette går ut på at ulike personer /instanser kan samarbeide for at barnet skal få et best mulig koordinert tilbud fra kommunen. Det vil si at personer/ avdelinger/virksomheter kan ha kontakt med hverandre og utveksle relevante opplysninger til det beste for barnet uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

20 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 20 Overgang barnehage - skole Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder om samarbeidet mellom barnehage og skole. I veilederen blir det lagt vekt på punkter som barnehagen og skolen bør samarbeide om. Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og skolefritidsordningen forbereder seg på å ta imot barnet. Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne. Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging. Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvar for å legge til rette for samarbeid. Randaberg kommune har rutinebeskrivelse for overgang til skolen: Samarbeid mellom barnehage og skole er en forutsetning for å skape en god overgang. For barn med særlige behov, vil det være noen ekstra utfordringer knyttet til hvordan barnet kan få den særskilte tilpasningen det har behov for: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Formål med samarbeidet Skoler og barnehager bør i fellesskap tilrettelegge overgangen på en slik måte at de: Skaper forutsigbarhet, trygghet og positive forventninger hos skolestarteren og de foresatte. Dette ivaretas ved å ha likhet i oppstartsrutinene ved alle barnehager og skoler i Randaberg kommune. Gi tilstrekkelig informasjon om den enkelte skolestarter til skolens personale, slik at den enkelte skolestarter kan tas imot ut fra egne forutsetninger. Rutinen i Kvalitetslosen beskriver ansvarsoppgaver for både barnehage og skole.

21 SIDE 21 Utsatt og fremskutt skolestart Barn i Norge skal til vanlig begynne i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Opplæringslova ( 2-1) åpner for utsatt og fremskutt skolestart. Utsatt skolestart vil kunne innvilges dersom det etter sakkyndig vurdering er i tvil om barnet har kommet langt nok i sin utvikling til å begynne, og dersom foreldrene krever dette. Her gjelder også FNs barnekonvensjon (1999), om at hensyn til barnets beste skal tillegges vekt. I Randaberg kommune legges det vekt på en nær dialog mellom foreldre, personalet i barnehage og PPT. I noen tilfeller åpner loven for at et barn kan begynne på skolen ett år tidligere når det har fylt fem år innen 1. april. Foreldrene må søke om dette, samtidig som det må anbefales av sakkyndig instans. I rammeplan for barnehagen står det: Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner i skolen. (Kunnskapsdepartementet 2006: 53)

22 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 22 Barn med nedsatt funksjonsevne Stortingsmelding nr. 40 sier: Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe. Det dreier seg om barn som har skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Barna kan ha tapt eller fått skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan f.eks. dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- og lungesykdommer. Gjennom norsk lovverk og FN`s barnekonvensjon er det beskrevet hvilke rettigheter barn med nedsatt funksjonsevne har: Lov om grunnopplæring av 9. juni 1998: Rett til spesialpedagogisk hjelp opplæringsloven 5-7 Rett til fritak fra foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp opplæringsloven 5-7 Fremskutt og utsatt skolestart opplæringsloven 2-1 Tegnspråkopplæring opplæringsloven 2-6 Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogiskpsykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. Dette er en individuell rett, som innebærer at barn som ikke har begynt på skolen, og som oppfyller vilkåret i 5-7, har krav på dette. Det er ingen nedre grense for rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten kan tilkomme også små barn dersom det avdekkes at disse har et særlig behov. At det ikke er noen nedre grense, betyr blant annet at retten ikke er begrenset til barn like under opplæringspliktig alder. Alle barn som ikke har nådd den opplæringspliktige alderen, kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage eller ikke.

23 SIDE 23 Lov om barnehager Forskrift om Rammeplan for barnehager, sist endret 2011: Barnehagens innhold 2 Rammeplanen for barnehager kap 1.9 Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (kunnskapsdepartementet 2008) Barnehagens innhold 2 Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. Barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfullt for det enkelte barn og gruppen. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen må gi det enkelte barn støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne. Rammeplanen for barnehager kap 1.9 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, inklusiv samiske barns språk og kultur. Temaheftet om barn med nedsatt funksjonsevne (utdrag): Barnehagen skal være et miljø hvor ulike mennesker og kulturer møtes i respekt for det som er forskjellig. Hvert enkelt barn har like stor rett til del i gruppefelleskapet, og det utfordrer personalet til å forholde seg til alle barn som likeverdige og betydningsfulle. Det er en stor gevinst for alle å ha barn med ulike hjelpebehov i barnehagen. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Annet aktuelt lovverk: Helse og omsorgstjenesteloven 2012 FN`s barnekonvensjon, 1999, artikkel 23 (se utdrag under) 1. Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet. 2. Partene anerkjenner at barn med funksjonshemminger har rett til særlig omsorg og skal innenfor rammen av de midler som er til rådighet, oppmuntre til og sikre at barn som oppfyller vilkårene og barns omsorgspersoner får den hjelp de har søkt om og som er rimelig i forhold til barnets tilstand og foreldrenes eller andre omsorgspersoners situasjon.

24 VEILEDER - STYRKET BARNEHAGETILBUD JANUAR SIDE 24 Årshjul - styrket barnehagetilbud vurdering Desember Desember Januar Januar November November Februar Februar Oktober Oktober Mars Mars September September April April August August Mai Mai Juli Juli Juni Juni IUP, og sendes PPT og leder styrket b.h.

25 SIDE 25 Tillegg Søknad om prioritert barnehageplass Søknad om spesialpedagogisk hjelp Søknad om ekstrahjelp Skjema for IUP Skjema for mål og tiltaksplan Skjema for IP Skjema for informert samtykke Henvisning til PPT + momentliste Henvisning til fysio-/ergoterapitjenesten Henvisning til Helse og oppvekst Søknadsskjema for musikkterapi Saksliste for tverrfaglige møter i barnehagene Temaliste for tverfaglige møter i barnehagene Rutine for ansvarsgrupper Rutine for overgang barnehage-skole Spesialpedagogteamet i Randaberg kommune

26 Les mer om barnehagetilbudet på RK-informasjon. Januar Idè/innhold: Wenche Kvalvik Vasshus/Bente Monica Reilstad Foto/oppsett: Ove Sveinung Tennfjord Randaberg kommune

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7 Ansvar- og rolleavklaring Kvalitetssikring Innledning Målet med dokumentet er å sikre at barn med særlige behov under opplæringspliktig alder i Modum kommune får

Detaljer

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune 2017 Side 1 LOVGRUNNLAGET Lov om barnehager (utdrag) Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.: 19 a. Rett til spesialpedagogisk

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Oversikt Grunnleggende regler og prinsipper Tidlig innsats Inkludering i barnehage og skole Tilpasset tilbud og tilpasset opplæring

Detaljer

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å overføre samtlige bestemmelser i opplæringsloven

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet, til bruk for fylkesmennene februar 2014 oppdatert juni 2014 Minoritetsspråklige

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Kommunens ansvar? v/ Christina Nyeng Thon, jurist, Oppvekst- og utdanningsavdelingen Barnehageloven kap. V A Fra og med 1. august 2016 fremgår reglene om spesialpedagogisk

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnehage Informasjon, samarbeid og tilrettelegging Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnevernspedagog Elise Christensen 1 Barndom Barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets

Detaljer

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø Byråd for utdanning Barnehagene i Tromsø STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune VIRKSOMHETSPLAN Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune 2015-2016 Hva omfatter tjenesten 5,6 årsverk spesialpedagog/pedagog 80 % logoped 20 % rådgiver Tjenesten tilhører kommunalavdeling

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Revidert februar 2012 1 Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene høringsuttalelse

NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene høringsuttalelse NOU 2012:1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene høringsuttalelse NOU-en er omfattende, der de ti første kapitlene gir en oversikt over dagens situasjon og utfordringer, mens utvalgets forslag

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax:

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: 51 65 33 90 Telefax: 51 65 35 55 SOLA KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA FOR BARN I FØRSKOLEALDER

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE

KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape en felles plattform

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017 Innholdskrav til sakkyndig vurdering 22. november 2017 Formålsparagrafene Barnehageloven 1 «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Tilsyn og nytt regelverk. Christian Øhren Nordset Desembersamlingen 2016, Klækken

Tilsyn og nytt regelverk. Christian Øhren Nordset Desembersamlingen 2016, Klækken Tilsyn og nytt regelverk Christian Øhren Nordset Desembersamlingen 2016, Klækken Tilsyn 2016 og 2017 Tilsyn - stedlig - 2016 1 stedlig tilsyn 1 kommune tema: godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10 Saksmappe: 2015/3796-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 10.01.2016 Saksframlegg Høring av endringer i barnehageloven - barn med særlige behov Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Tinn kommune Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen, tenkte han at

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.03.2017 / Kommunestyret 06.04.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer