Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak"

Transkript

1 Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak Fastsatt av administrerende x. februar 2012

2 INNHOLD Innledning Generelt 1 Definisjoner og begrepsbruk 1 Fullmaktstyper 2 Generelt om økonomifullmakter 3 Generelt om innkjøpsfullmakter 3 Generelt om personalfullmakter 3 Fullmaktsnivåene 4 Oversikt over nivåer og fullmakter 6 Investeringer 7 Overordnet fullmakt 8 Signatur 8 Stilling 8 Inngå avtaler 8 Prosess 9 Forlik 9 Erstatning i og utenfor kontrakt 9 Forelegg og bøter 9 Anmelde straffbare forhold 10 Begjære påtale 10 Stevning og anke 10 Avtale om oppdragsforskning 10 Økonomiske fullmakter 11 Oppstart salg og varer og tjenester 11 Salg og utrangering av utstyr 11 Salg av eiendom 11 Opprette, slette eller endre bankkonti 11 Utbetaling på bankkonti 12 Innlevere tilbud 12 Avskrive fordringer 12 Godkjenne særskilte oppdrag 12 Godkjenne regnskap for øremerkede midler 12 Vedta budsjett 13 Disponere budsjett 13 Omdisponere budsjett 13 Pengegaver/donasjoner 13 Disponere budsjetteknisk ansvar 13

3 Anskaffelsesfullmakt 14 Starte anskaffelsesprosess 14 Velge anskaffelsesprosedyre 14 Godkjenne tilbudsforspørsler 14 Avvise tilbud 14 Valg av forhandlingspart 14 Gjennomføre forhandlinger 15 Avlyse konkurranse 15 Signere kontrakt 16 Bestilling under rammeavtale 16 Bestilling under rammeavtale (anvise) 16 Godkjenne varemottak 16 Utbetaling bank 16 Bokføre 17 Oppdatere leverandørregister 17 Leiekontrakter 17 Personalfullmakter 18 Generelle 18 Omplassering 18 Advarsel 18 Oppsigelse/avskjed 19 Suspensjon 19 Opprette stillinger 19 Omgjøre stillinger 19 Lønnsfastsettelse ved ansettelse 20 Ferie 21 Bortfall av egenmelding 21 Godkjenne bierverv 21 Permisjon 22 Innleie av vikarer 22 Drøfting og forhandling 22 Lokale lønnsforhandlinger 22 Vedlegg 24 Fullmaktsskjema

4 INNLEDNING Generelt Styret i Vestre Viken HF er gitt sine fullmakter og rammer av eieren Helse Sør Øst RHF. Det er således tatt utgangspunkt i disse og fullmakt som følger av lov om helseforetak. Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 19. juni 2008 i sak forslag til fullmakter i regionen. Styret fattet slikt vedtak: 1. De fremlagte bestemmelser om fullmakter i Helse Sør-Øst gjøres forpliktende for helseforetakene. Det innarbeides en prosedyre for å gjøre justeringer slik at lokale forhold kan ivaretas. Foretakene står fritt med hensyn til å fastsette beløpsgrenser innenfor de enkelte fullmaktsområder. Implementering skal senest gjennomføres i forbindelse med foretakenes budsjettvedtak for Styrets vedtak bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene. Styresaken var ledsaget av et fullmaktsdokument som inneholder: - Del 1 Retningslinjer - Del 2 Vedlegg Begreper, oversikt nivåer og Fullmakter De fire opprinnelige foretakene som er oppløst og fusjonert inn i Vestre Viken HF fulgte opp vedtaket. Dette har vært grunnlaget for Vestre Viken HF etter etableringen. Styret i Vestre Viken HF har i forbindelse med ansettelse av (daglig leder) i egen sak delegert myndighet til denne. Styret i Vestre Viken HF delegerer i forbindelse med ansettelse av daglig leder (administrerende ) fullmakter. I møte 15. juni 2010, sak 073/2010, fattet styret slikt vedtak for nåværende administrerende (daglig leder): Styret for Vestre Viken HF gir administrerende fra det tidspunkt han tiltrer særskilt fullmakt til å: Representere foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse; herunder å tegne foretakets firma Begjære påtale på vegne av foretaket Avgi og motta søksmål samt opptre på vegne av foretaket i saker for domstolene Definisjoner og begrepsbruk Fullmakt: En kompetanse/legitimasjon gitt en person (fullmektig) til å handle på fullmaktsgivers vegne og stifte rettigheter og plikter for denne. Legitimasjonen kan være større enn retten. Går fullmektigen utenfor sin rett, men innenfor sin legitimasjon er dette i utgangspunktet et internt anliggende mellom fullmektig og fullmaktsgiver. 1

5 Delegasjon: Overdragelse av myndighet (for eksempel en fullmakt) fra et myndighetsorgan til et annet (eller fra en person til en annen). Begrepet brukes helst i forbindelse med overdragelse av beslutningsmyndighet. Den som delegerer beholder selv myndigheten, og har instruksjonsrett om hvordan myndigheten skal utøves. Delegasjon kan når som helst trekkes tilbake. All delegering som foretas i foretaket skal være nødvendig, forsvarlig og dokumenterbar. Videredelegasjon: Retten for en som har fått delegert myndighet til å delegere denne videre. Ansettelse: Gjelder avtale om faste stillinger, vikariater, engasjementer, forlengelse av vikariater og engasjementer, gjeninntreden etter permisjon i faste stillinger, vikariater og engasjementer. Daglig leder: Begrepet er nedfelt i lov om helseforetak. I foretaket benyttes administrerende som tittel for daglig leder. Attestasjon: vil si å gå god for at dokumentet som behandles, gjelder en utgift som foretaket faktisk skal dekke og bekrefte at varen/tjenesten er mottatt og i henhold til bestilling. Attestasjon innebærer å påse at fastsatte regler og etiske retningslinjerer fulgt. Attestasjon innebærer også å kontrollere eller påføre kontering. Attestant har ikke fullmakter til å belaste kostnadssteder, og omfattes ikke av fullmaktstabellen. Alle transaksjoner må anvises av den som har fullmakt til å belaste aktuelt kostnadssted. Anvisning: vil si å godkjenne at en faktura kan utbetales. Anviser utfører kontroll av at kostnaden er økonomisk forsvarlig, har dekning innenfor budsjett og er relevant for virksomheten. Ved elektroniske bestillinger vil anvisning skje ved forhåndsgodkjenning før bestilling sendes leverandør. Ved elektroniske bestillinger vil således mottatte fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er samsvar mellom bestilt, mottatt og fakturert vare. Selv om leder i henhold til fullmaktsmatrisen har anvisningsmyndighet for egne anliggender, skal dette anvises av nivået over. Fullmaktstyper som omfattes Følgende omfattes: - Overordnede fullmakter - Økonomiske fullmakter - Innkjøpsfullmakter - Personalfullmakter Det forutsettes at fullmektigen forholder seg til foretakets etiske retningslinjer, herunder overholder Vestre Viken sine krav til habilitet. Fullmektigen skal handle til beste for Vestre Viken uten motiver om egen eller andres private vinning. Handlinger som er egnet til å skape mistanke om at habilitetskonflikt foreligger, likestilles med faktisk regelbrudd. For å sikre habilitet skal transaksjoner relatert til en ansatt attesteres av vedkommendes overordnede. Dette gjelder f. eks, reisekostnader, kurs, timelister, ferieuttak og andre registreringer i GAT. For denne typen kostnader relatert til administrerende, kan økonomi attestere. 2

6 Den som går utover noen av sine fullmakter eller noen av de nevnte forholdene knyttet til budsjett, strategi, etikk og habilitet, kan urettmessig binde Vestre Viken utad. Avtaler kan da bli ugyldige, og kan medføre erstatningsansvar. Avtalene kan også binde Vestre Viken på tvers av ledelsens ønsker og foretakets policy. Den som har medvirket til avtaleinngåelsen kan bli stilt økonomisk til ansvar om avtalen heves eller avtalen medfører forpliktelser av uheldig art for Vestre Viken. Den som avdekker brudd på anvendte fullmakter har plikt til å melde fra til nivået over den som har brutt fullmaktene, samt til viseadministrerende. Disse vurderer eventuell videre saksgang, inkludert informasjon til andre impliserte fagområder, som for eksempel Juridisk avdeling eller HR avdeling. Generelt om økonomifullmakter Anvisning og attestasjon følger i utgangspunktet den ansattes funksjon i foretaket. Hovedprinsippet er disposisjon innenfor eget budsjett for nivå 1 og 2. For nivå 3 og 4 gjelder beløpsbegrensninger. Se fullmaktsmatrise under. Generelt om innkjøpsfullmakter Generelle prinsipper: 1. Innenfor fullmakt Innkjøp skal være innenfor delegert budsjettfullmakt og bestillinger skal være behandlet av minimum to bemyndigede personer før effektuering 2. Kostnadskontroll Innkjøp skal gi grunnlag for god kostnadsoppfølging/-kontroll 3. Reelt behov Det skal bekreftes at innkjøpet representerer et reelt behov 4. LOA/FOA Lov og forskrift om offentlig anskaffelse skal være overholdt 5. Skriftlighet/sporbarhet Alle bestillinger skal være foretatt gjennom foretakets innkjøpssystem 6. Gyldig avtale Ingen bestillinger skal gå på tvers av inngåtte avtaler Den som har fått delegert fullmakt til å godkjennes bestillinger plikter å etterleve det til enhver tid gjeldende (godkjente) innkjøpsreglement for Vestre Viken HF. Generelt om personalfullmakter Vestre Viken HF skal være konkurransedyktige når det gjelder å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Lønnspolicyen skal bidra til at foretaket når sine mål og strategier. Lønnspolicyen er en av flere virkemidler for å nå foretakets mål, og skal være et redskap som klargjør retningslinjene for lønnsfastsettelse for ledere og ansatte. Premisser Føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HFs styre Foretakets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter Sentrale og lokale overenskomster, særavtaler og administrative retningslinjer Kompetansebehov og arbeidsmarked samt den individuelle arbeidsavtalen 3

7 For lederstillinger på nivå 2 og 3 vil mål og resultatoppnåelse være en del av lønnsvurderingen Ved ansettelse av en ny medarbeider skal følgende forhold vurderes: Stillingens arbeids- og ansvarsområde Formalkompetanse og relevant spisskompetanse Særskilt ansvar Markedsverdi Fremtidig lønnsutvikling Lønnsutvikling for en organisert medarbeider skal i hovedsak ivaretas i de årlige tariffoppgjørene, enten gjennom sentrale og/eller lokale lønnsforhandlinger. For uorganiserte arbeidstakere og ledere vurderes lønn i etterkant av de ordinære lønnsforhandlingene, i henhold til egne retningslinjer. I helt spesielle tilfeller, eller ved betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde, kan det foretas lønnsvurdering utenom de ordinære tariffoppgjørene. Lønnsglidning Med lønnsglidning menes: Automatiske ansiennitetsopprykk/lønnsopprykk i henhold til overenskomst Lønnstillegg utover det som forrige stillingsinnehaver hadde Lønnstillegg gitt mellom lønnsoppgjør (f eks for å beholde kompetanse) Glidning er en del av påfølgende års lønnsoppgjør, og skal beregnes inn som en del av kostnadene i lønnsoppgjørene. Ledere har ikke fullmakt til å foreta disposisjoner som kan medføre glidning. Fullmaktsnivåene Fra 1. januar 2012 er organiseringen av Vestre Viken HF justert og fullmaktsstrukturen følger denne. Hovednivåene er følgende: Nivå Linje Stab 0 Styret 1 (daglig leder) 2 Klinikk Viseadministrerende 3 Avdelingssjef Direktør/avdelingssjef 4 Seksjonsleder/enhetsleder Seksjonsleder Fullmaktene gjelder ved fast ansettelse, konstituering og pålagt stedfortredertjeneste. 4

8 Annen relevant dokumentasjon For å få en full forståelse av fullmaktens innhold og begrensninger og det ansvar som ligger i å ha en fullmakt, kan det være nødvendig å sette seg inn i andre retningslinjer og instrukser som foretaket har utarbeidet. Spesielt gjelder dette: Personalhåndbok Avtale med Legemiddelleverandørene Relevante skjemaer. 5

9 Tabell Oversikt over nivåer og fullmakter Alle fullmaktene må være innenfor det vedtatte budsjett. Overordnet nivå Nivå Benevnelse Kostnadssteder/Prosjekt Beløpsgrense Rapporterer til 1 Alle Innenfor vedtatt budsjett Styret 2 Klinikker og viseadministrerende er Egne Innenfor vedtatt budsjett 3/4 Avdelingssjefer, er i stab og stabssjefer Egne Klinikk eller viseadministrerende 4/5 Seksjonsledere Egne Avdelingssjefer 6

10 Investeringer Spesielt for investeringer; Klinikker med ansvar for investeringer kan anvise faktura innenfor tildelt intern investeringsramme. 7

11 Signatur/ Prokura Omtales som en rett til å tegne firmaet. Stillingsfullmakt daglig leder Inngå vesentlige avtaler, som inngår i den daglige ledelsen, av økonomisk art, utenom anskaffelsesom rådet Opptre og å underskrive på foretakets vegne i forretningsforhold. Fullmakt til å selge/pantsette fast eiendom må gis i vedtak. Begrensninger i signaturretten kan ikke registreres i Foretaksregisteret. Forestå den daglige ledelsen av foretaket, herunder å representere foretaket utad, i hht. helseforetakslovens 37 og 39 og styrets instruks for administrerende. Av prinsipiell, politisk karakter/angå foretakets omdømme. F eks avtaler om samarbeid, strategi, oppgavefordeling mellom foretak, flerårlige avtaler. I fellesskap og hver for seg Saker av uvanlig art eller av stor betydning Styrets pålegg og retningslinjer OVERORDNET FULLMAKT Styrets leder (nivå 0) Signaturretten registreres i Foretaksregisteret. Lov om helseforetak fastsetter at signaturretten tillegger styret, men kan delegeres styremedlem eller daglig leder, med de begrensninger som legges i vedtektene for foretaket. Signaturretten kan meddeles navngitte personer eller innehavere av stillinger. Delegert fra styret til daglig leder. Fullmakten kan ikke delegeres. 8

12 Part Prosess Opptre som part/lovlig stedfortreder i en rettslig prosess. Fullmakten kan delegeres fra administrerende i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres. Forlik Godkjenne utbetaling av erstatning i og utenfor et kontraktsforhold Vedtak av forelegg/bøter Rett til å inngå forlik i saker av økonomisk og annen karakter. Fullmakten gjelder både rettslige og utenrettslige forlik. Utbetaling av erstatning i tråd med kontraktsforpliktelser. Utbetaling av erstatning i uten at dette har utgangspunkt i kontrakt. Rett til å vedta forelegg og bøter som gis helseforetaket fra offentlige instanser. Fullmakten for økonomisk forlik er begrenset oppad til kroner. Forlik over denne beløpsgrense må godkjennes av styret. Bøter over kroner skal behandles av styret. Styret (nivå 0) Daglig leder Fullmakten kan delegeres fra administrerende i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres. Styret skal orienteres om alle vesentlige saker. Kan delegeres til aktuelle klinikker. Kan delegeres til daglig leder gjennom styrevedtak 9

13 Anmelde straffbare forhold Straffbare forhold begått mot foretaket eller deres ansatte. Delegeres til klinikk KIS for mindre forhold som innbrudd, tyveri og skadeverk. Kan delegeres til avdelingssjef. Delegeres til VAD 2 når det gjelder ansatte. Begjære påtale Begjære påtale på vegne av foretaket Ta ut stevning/anke Ta ut stevning på vegne av foretaket og eventuelt anke Påtale på vegne av foretaket og eventuelt anke. Styret skal informeres om alle vesentlige saker. Styret skal informeres om alle vesentlige saker. Styret skal informeres om alle vesentlige saker. Avtale om oppdragsforskning Avtale om å gjennomføre/delta i forskningsprosjekt Krever avklaring i forhold til REK og eventuelle bindinger i forhold til økonomi/anskaffelse og taushetsplikt VAD/ Klinikker Kan videredelegeres til avdelingssjef (nivå 3) for enklere prosjekter under forbehold om at avgrensninger er ivaretatt. 10

14 Oppstart salg av varer og tjenester innenfor eksisterende virksomhet Fullmakt til å beslutte salg av ulike tjenester, varer og rettigheter Begrenset til kroner ØKONOMISKE FULLMAKTER Salg (og utrangering) av utstyr Salg av eiendom Opprette, endre eller slette bankkonti Fullmakt til å beslutte salg eller utrangering av utstyr og til å fastsette pris ved salg. Fullmakten må utøves innenfor fastsatt reglement for kassasjon. Det forutsettes at det finnes, eller blir utarbeidet, slikt reglement for det enkelte helseforetak, basert på statens kassasjonsreglement. Regulert av Helse Sør-Øst RHF i forhold til krav om nivå for behandling Fullmakt til å opprette bankkonti hos foretakets bankforbindelse Reglement må utarbeides. VAD / Klinikk Styret (Nivå 0) inntil 10 MNOK, deretter HSØ RHF /HOD VAD Kan ikke videredelegeres før reglement og prosedyrer er etablert. Når beslutning foreligger kan dokumenter som ikke krever signatur registrert i foretaksregisteret delegeres til klinikk for internservice Banken krever skriftlig bekreftelse på at dette forholdet er delegert 11

15 Avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på bankkonti Fullmakt til å avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på bankkonti. VAD Kan kun delegeres til økonomi Innlevere tilbud (ved salg eller utleie) Fullmakt til å innlevere tilbud der helseforetaket konkurrerer om å være leverandør Utleie må alltid avklares med klinikk KIS VAD/klinikk Kan ikke delegeres Avskrive fordringer Godkjenne særskilte oppdrag Fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer. Fullmakt til å godkjenne oppstart av særskilte prosjekter, der det følger med særskilte midler, men som også medfører kapasitetsutnyttelse utenfor primæroppgaver for enheten. Kan først gjøres etter at ordinære purre- og inkassorutiner er fulgt og har vært formålsløst. Økonomi (nivå 3) VAD/klinikk Kan delegeres til regnskapssjef Kan ikke delegeres Godkjenne regnskap for øremerkede midler Fullmakt til å undertegne særregnskap for bruk av øremerkede midler mottatt fra utenforstående (i hovedsak departement) Økonomi (nivå 3) 12

16 Vedta budsjett Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak. Budsjettet skal settes opp etter fastsatt mal Adm. Direktør Delegeres til klinikk Disponere budsjett Fullmakt til å benytte budsjettmidler innenfor eget ansvarsområde og vedtatt budsjett Innenfor fastsatte fullmaktsnivåer Nivå 1 4 innenfor fastsatte rammer på klinikk/avdeling/ seksjon Nivå 4 kan delegere forhåndsgodkjenning av bestillinger i foretakets innkjøpssystem innenfor den fullmakt som vedkommende innehar Omdisponere budsjett Motta pengegaver/ donasjoner Fullmakt til å endre vedtatt budsjett innenfor gitt ansvarsområde. Fullmakt til å motta gaver på vegne av helseforetaket i henhold til etiske retningslinjer Spesielle begrensninger i forhold til: Omdisponering til investeringsformål Mellom prosjekter med ekstern finansiering Kan videredelegeres til VAD og klinikk Kan videredelegeres til VAD og klinikk Er det knyttet vesentlige eller prinsipielle forutsetninger til gaven må dette vurderes særskilt Disponere budsjetteknisk e ansvar og anvisning her Teknisk er eksempelvis pensjon, ISF, avskrivninger, gjestepasientkostnader, biologiske legemidler etc lagt utenfor klinikkenes budsjetter Økonomi I form av stilling/funksjon 13

17 Starte en anskaffelsesprosess Velge anskaffelsesprosedyre Godkjenne tilbudsforespørsler som skal sendes markedet Beslutte å avvise tilbud Fullmakt til å beslutte at man skal starte en anskaffelsesprosess. Omfatter oppstart av anskaffelsesprosess både med sikte på å etablere rammeavtale og ved enkeltstående kjøp Fullmakt til å velge anskaffelsesform innenfor lovbestemte krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter) Fullmakt til å godkjenne tilbudsforespørsel som sendes til markedet, enten dette er til enkelte tilbydere eller til offentlig utlysning Fullmakt til å avgjøre avvisning av tilbud med henvisning til bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter. Prosess skal kjøres i samråd med innkjøpssjef ANSKAFFELSESFULLMAKTER Avgjøres i henhold til Forskrift om offentlig anskaffelse av innkjøpssjef eventuelt etter konsultasjon med økonomi/juridis k VAD/Klinikk Innkjøpssjef (nivå 4) VAD/Klinikk Innkjøpssjef (nivå 4) Kan delegeres til nivå 3 Kan ikke videredelegeres Kan delegeres til nivå 3 14

18 Foreta valg av hvem man skal forhandle med Fullmakt til å avgjøre hvem man skal forhandle med når valgt anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger og det er bestemt at man skal forhandle med færre tilbydere enn de som har Innkjøpssjef (nivå 4) Gjennomføre forhandlinger Beslutte å avlyse konkurranse Avgjøre leverandørvalg levert godkjente tilbud Fullmakt til å opptre på vegne av RHF/HF i forhandlinger når valgt anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger Fullmakt til å stanse en konkurranse etter at man har gått ut i markedet for å innhente tilbud Fullmakt til å beslutte hvilken leverandør man skal tegne kontrakt med etter gjennomført konkurranse i henhold til lovmessige krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter) Innstilling utarbeides av innkjøpssjef Innkjøpssjef (nivå 4) Innkjøpssjef (nivå 4) VAD/Klinikk Kan delegeres ut fra kontraktens verdi i henhold til definerte fullmaktsnivåer 15

19 Signere Fullmakt til å signere Kontrakt utarbeides av VAD/Klinikk Gjennomføres i hht gjeldende innkjøpsreglement kontrakt kontrakt etter gjennomført konkurranse i henhold til lovmessige krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter) innkjøpssjef Signere Fullmakt til å signere Kontrakt utarbeides av VAD/Klinikk Gjennomføres i hht gjeldende innkjøpsreglement rammeavtale Utarbeide bestilling, der det finnes rammeavtale Godkjenne bestilling, der det finnes rammeavtale Godkjenne varemottak Utbetaling bank rammeavtaler Fullmakt til å utarbeide bestillinger i de tilfeller det finnes rammeavtale. Tilsvarer å attestere kostnader. Fullmakt til å godkjenne bestillinger i de tilfeller det finnes rammeavtale. Tilsvarer å anvise kostnader. Fullmakt til å signere for kontroll av at mottatte varer er i henhold til bestilling. Fullmakt til å foreta utbetaling fra bank. innkjøpssjef Se definisjon av attestasjonsfullmakt Se definisjon av anvisningsfullmakt Skal ikke kombineres med tilgang til å bokføre og oppdatere leverandørregisteret VAD/Klinikk VAD/Klinikk Attestant/rekvirent Økonomi (nivå 3) Kan delegeres til ansatte med nødvendig bestillerkompetanse i avdelingen (rekvirent). Nivå 4 kan delegere forhåndsgodkjenning av bestillinger i foretakets innkjøpssystem innenfor den fullmakt som vedkommende innehar. Kan ikke videredelegeres. I form av stilling/funksjon 16

20 Bokføre Tilgang til å oppdatere regnskapet/leverandørreskontro (systemtilgang). Skal ikke kombineres med utbetalingsfullmakt bank og tilgang til å oppdatere Regnskapssjef (nivå) I form av stilling/funksjon Oppdatere leverandørregister Leiekontrakter Tilgang til å opprette, endre og slette leverandører i økonomisystemet (systemtilgang). leverandørregisteret Skal ikke kombineres med utbetalingsfullmakt bank og bokføringstilgang. Gjelder leie av arealer og utstyr Innkjøpssjef VAD/Klinikk I form av funksjon Må gjennomføres i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser. For arealer kan fullmakt delegeres til klinikk for internservice innenfor gjeldende fullmaktsreglement. 17

21 Generelle ansettelsesfullmakter Omplassering Advarsel Ansette daglig leder (administrerende ) Ansette på alle nivåer. Ansette i alle stillinger innen virksomhetsområdet. Ansette i alle stillinger innen egne avdelinger. Ansettelser ved behov for omplassering av overtallige og ved attføring Gi muntlig eller skriftlig advarsel PERSONALFULLMAKTER Styret (nivå 0) VAD/Klinikk Avdelingssjef (nivå 3) VAD Adm. Fullmakten kan ikke delegeres men styret kan delegere til styreleder å inngå arbeidsavtale. beholder fullmakt til å ansette klinikker og viseadministrerende er i foretaket og delegerer for øvrig fullmakten til å ansette til disse. Viseadministrerende og klinikk beholder fullmakt til å ansette avdelingssjefer og delegerer for øvrig fullmakten til å ansette til avdelingssjef. Avdelingssjef beholder fullmakt til å ansette seksjonsledere og delegerer for øvrig fullmakten til å ansette til seksjonslederne, der hvor seksjonens størrelse gjør det hensiktsmessig (nivå 4). Fullmakten kan delegeres til HR-sjef. beholder fullmakt til å gi advarsel til viseadministrerende og klinikk, og delegerer fullmakten for øvrige til viseadministrerende og klinikk. VAD/Klinikk Viseadministrerende og klinikk beholder fullmakt til å gi advarsel til avdelingssjef og kan delegere fullmakten til øvrige til avdelingssjef. Fullmakten kan ikke videredelegeres. 18

22 Oppsigelse/ avskjed Si opp eller avskjedige innen alle stillinger i foretaket. VAD Fullmakten kan delegeres til HR-sjef. Suspensjon Suspendere ansatte i foretaket. VAD Fullmakten kan delegeres til HR-sjef. Opprette stillinger Opprette nye faste stillinger og nye engasjementer i foretaket innefor budsjettrammer. Innenfor de budsjettrammer. Adm. VAD/Klinikk Adm. beholder fullmakt til å opprette stillinger som viseadministrerende og klinikk i foretaket og delegerer fullmakten til øvrig opprettelse av stillinger til viseadministrerende og klinikk. Omgjøre eksisterende stillinger. Omgjøre eksisterende stillinger. Innenfor fastsatte budsjettrammer. Adm. Fullmakt kan ikke videredelegeres. Adm. beholder fullmakt til å omgjøre stillinger som viseadministrerende og klinikk i foretaket og delegerer fullmakten til øvrig omgjørelse av stillinger til viseadministrerende og klinikk. VAD/Klinikk Viseadministrerende og klinikk beholder fullmakt til å omgjøre stillinger som avdelingssjef og kan delegere fullmakten til øvrig omgjørelse av stillinger til avdelingssjefene. Fullmakten kan ikke videredelegeres. 19

23 Lønnsfastsettel se ved ansettelse Fastsette lønn og lønnsavtale for adm. ved ansettelse i stilling. Styret (nivå 0) Styret kan delegere fullmakten til styrets leder. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres. Fastsette lønn for alle stillinger ved ansettelse. 1. Overenskomstenes minstelønnsnivåer og tariffestede tillegg for stillinger som omfattes av disse. 2. Inntil forrige stillingsinnehavers lønnsnivå for stillinger som er direkte plassert, dvs. ikke omfattes av minstelønnsbestemmel sene i ovenstående punkt Adm. VAD/Klinikk Avdelingssjef (nivå 3) Seksjonsleder (nivå 4) Adm. beholder fullmakt til å fastsette lønn for viseadministrerende og klinikk i foretaket og delegerer fullmakten for øvrig til viseadministrerende og klinikk. Punkt 3 avgrensning: Viseadministrerende kan videredelegere fullmakten HR-sjef. 3. Tilbud om lønnsnivå som ligger utenfor fullmakten skal vurderes og anbefales/avslås av klinikk. Ved anbefaling skal det godkjennes av VAD. 20

24 Ferie Fastsetting av ferie Adm. Fullmakten kan ikke delegeres. VAD/Klinikk Avdelingssjef (nivå 3) Seksjonsleder (nivå 4) Bortfall av egenmelding Fullmakten kan ikke delegeres. Godkjenne bierverv Fatte beslutning om bortfall av retten til å benytte egenmelding ved fravær Fullmakt til å godkjenne bierverv Arbeidsreglementet punkt 12. Adm. VAD/Klinikk Avdelingssjef (nivå 3) Seksjonsleder (nivå 4) Adm. beholder fullmakt til å godkjenne bierverv for viseadministrerende og klinikk, og delegerer fullmakten for øvrige til viseadministrerende og klinikk. Fullmakten kan videredelegeres til avdelingssjef. 21

25 Permisjon Innvilge permisjoner på alle nivåer, med eller uten lønn uavhengig av lengde. Adm. Adm. beholder fullmakt til å innvilge permisjoner med eller uten lønn for viseadministrerende og klinikk og delegerer fullmakten for øvrig til klinikk og Innvilge permisjoner med eller uten lønn innenfor sitt virksomhetsområde. Innenfor gjeldende retningslinjer. VAD/Klinikk viseadministrerende. Viseadministrerende og klinikk beholder fullmakten for avdelingssjef og delegerer fullmakten for øvrig til avdelingssjef. Innvilge permisjoner med eller uten lønn innenfor egne avdelinger. Innenfor gjeldende retningslinjer. Avdelingssjef (nivå 3) Avdelingssjef beholder fullmakten for seksjonsleder og delegerer fullmakten for øvrig til seksjonsleder. Innleie av vikarer fra vikarbyrå gjelder hele foretaket Drøfting og forhandling med hovedtillitsvalgte om forhold som gjelder hele foretaket Bestilling av vikarer fra eksterne vikarbyrå Drøfte og forhandle med organisasjonenes foretakstillitsvalgte i henhold til hovedavtalen og overenskomstenes bestemmelser. VAD HR-sjef (nivå 3) VAD HR-sjef (nivå 3) HR-sjef kan delegere fullmakten til seksjonsleder for henholdsvis Vikarsentralen og Vikarsenteret. HR-sjef kan i spesielle tilfelle og etter avtale med viseadministrerende delegere denne fullmakten. Delegert fullmakt kan ikke videredelegeres. 22

26 Lokale lønnsforhandlinger Fordele/forhandle om avsatte midler i lokale lønnsforhandlinger etter overenskomstenes retningslinjer. Innenfor de økonomiske rammer som er gitt av styret. Adm. VAD Adm. beholder fullmakt til å forhandle lønn for viseadministrerende og klinikk og delegerer fullmakten for øvrig til viseadministrerende 2, som kan delegere fullmakten til HR-sjef. HR-sjef kan etter avtale med viseadministrerende 2 delegere denne fullmakten til forhandlingssjef. Lokale særavtaler som generer utgifter til lønn Innenfor enhetens økonomiske ramme. VAD Fullmakten kan delegeres til HR-sjef. HR-sjef kan etter avtale med viseadministrerende 2 delegere denne fullmakten til forhandlingssjef. 23

27 Vedlegg - fullmaktsskjemaer 24

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen.

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 103 2014 FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i

Detaljer

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - Vedlegg Forfatter: Jan Rune Amundsen Versjon: 1.0 Godkjent av: Jan Rune Amundsen ID: 8656 Gyldig fra: 29.05.2015 Revisjonsfrist: 28.05.2018

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Side 1 av 14 Godkjent dato:

Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Side 1 av 14 Godkjent dato: Foretaksnivå Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 14 Gyldig til: 15.12.2017 Oversikt over nivåer og fullmakter med beløpsgrenser. Gjelder enkelthendelser (godkjenning av bestilling og anvisning av faktura)

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 0.00 Utarbeidet av: Godkjent av [] Gjelder fra: [] Side 1 av 19 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF (SI) er gitt fullmakter og rammer med retningslinjer fra

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per B Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 079-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF

Detaljer

Fullmakter i Helse Sør-Øst. Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter

Fullmakter i Helse Sør-Øst. Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter Fullmakter i Helse Sør-Øst Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 HVORFOR FULLMAKTER?...3 1.2 OMFANG OG AVGRENSNING...3 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2.

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2. Saksredegjørelse Om revidert fullmaktshefte Det førende prinsippet for revideringsarbeidet har vært administrerende direktørs ønske om at det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet i organisasjonen,

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Fullmaktsstruktur i Eidsiva

Fullmaktsstruktur i Eidsiva Fullmaktsstruktur i Eidsiva Gjeldende fra 9. februar 2017 1 Innhold 1 Fullmaktsstruktur i Eidsiva... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Eidsivas fullmaktskategorier... 3 1.3 Tildeling av fullmakter... 4 1.4 Delegering

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember 2011 1 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Felles konsernstruktur... 4 1.3 Områder som er regulert med fullmakter....

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 2.03 Utarbeidet av: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer Godkjent av [] Gjelder fra: [1.1.2017] Side 1 av 18 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 2.04 Utarbeidet av: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard Gjelder fra: [1.1.2018] Side 1 av 21 1. Hensikt og

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 3 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 5 1.4.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 003-2010 REVIDERING AV INSTRUKSER OG FULLMAKTER Forslag til vedtak: 1. Revidert styreinstruks godkjennes. 2.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Fullmaktsmatrisen i Oslo universitetssykehus SAK 44/2015 FULLMAKTER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF

Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 29.11.2016 Saksnummer 106/2016 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato: 7.

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF 1. 1.1 Divisjonsdirektørs oppgaver og kompetanse 1.2 vil i det følgende videredelegere de fullmakter som er nødvendige for at leder nivå 2 skal kunne påta seg sitt resultatansvar 1.2.1 Pasientbehandling,

Detaljer

Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard

Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard VEDLEGG 3 Beskrivelse av virksomheten Utgave: 3.00 Utarbeidet av: Avdelingssjef Borghild Hammer Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard Gjelder fra: 03.01.2017 Side 1 av 18 Hensikt og omfang Sykehuset

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Dokument ID: 64254 Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Intern delegasjon fra rådmann til oppvekst- og kultursjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje rådmann Innhold OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN.

STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN. STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN. 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets arbeide 3 1.2 Formål med styreinstruksen 3 2 Styrets ansvar 2.1 Styrets ansvar for arbeidet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Nedenfor er en skjematisk kategorisering av de tre fullmaktstypene som anvendes i virksomheten:

Nedenfor er en skjematisk kategorisering av de tre fullmaktstypene som anvendes i virksomheten: Dokument ID: 26 Versjon: 9 Status: Godkjent Dokumentansvarlig: Jørgen Jansen Instruks Fullmaktsstruktur OUS Nivå 1 / Styringssystem og ledelse / Virksomhetsbeskrivelse Godkjent av: Godkjent fra: Bjørn

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

SIGNATURRETT, PROKURA, ØKONOMISKE OG JURIDISKE FULLMAKTER

SIGNATURRETT, PROKURA, ØKONOMISKE OG JURIDISKE FULLMAKTER OVERSIKT OVER SIGNATURRETT, PROKURA, ØKONOMISKE OG JURIDISKE FULLMAKTER I FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND OG OPPLYSNINGSVESENETS FOND 12. desember 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 03.11. 2011 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 4 Styrets oppgaver...3 4.1 Hovedoppgaver...3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 15. september 2016 Side 1 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehusapotekene HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Direktøren Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/874 Dato: 06.06.2014 Trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Direktøren Styresak 49/08 Styresak Internrevisjonsrapport 08/08 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Internrevisjonsrapport nr 08/08 Saksbehandlers kommentar : Saksnr.: 2008/824

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer