Fremgangsmåte for valg av sammensetning av stål og anvendelse derav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremgangsmåte for valg av sammensetning av stål og anvendelse derav"

Transkript

1 1 Fremgangsmåte for valg av sammensetning av stål og anvendelse derav BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for valg av sammensetning av lavlegert stål og for fremstilling av et stålprodukt, til anvendelser som utsettes for høye temperaturer. [0002] Oppfinnelsen vedrører også et lavlegert varmvalset eller normalisert stål til bruk i anvendelser hvor toleranse for høye temperaturer og varmebestandighet er nødvendig, der stålet har en karbonkonsentrasjon på over 1 vektprosent. Dette stålet kan kalles ildfast stål og det er fortrinnsvis varmvalset. [0003] Oppfinnelsen vedrører videre anvendelse av stålet ifølge oppfinnelsen. [0004] Et særtrekk ved ildfast konstruksjonsstål er at dets styrke ved høye temperaturer forårsaket av brann er høyere enn tradisjonelle konstruksjonsstål. I tradisjonelle konstruksjonsstål avtar styrken betydelig etter hvert som temperaturen stiger, fordi bevegelse av dislokasjoner i stålet lettes som følge av økende termisk aktivering. Styrken til ildfast stål er mindre følsom for temperaturøkninger enn den til tradisjonelt konstruksjonsstål. [000] I tradisjonelle ildfaste konstruksjonsstål vanskeliggjøres bevegelse av dislokasjoner ved å legere stålet med Mo, Cr, V eller Nb, for eksempel, i stålet. Disse grunnstoffene reagerer med karbonet i stålet og danner M-C-klaser eller M x C y - utfellinger, hvor M er Mo eller Cr eller V eller Nb, og x og y er spesifikke for forskjellige forbindelser. M-C-klaser forårsaker vekselvirkende fast løsningsherding, som er en virkningsfull herdemekanisme i varmebestandige stål. M x C y -utfellinger kan allerede forefinnes i stålet i leveringstilstand eller de kan bli dannet under oppvarming forårsaket av brann. [0006] Det publiserte patentet JP viser et ildfast stål med en strekkfasthetsgrad (tensile strength grade) på 490 MPa og en flytegrensegrad (yield strength grade) på 32 MPa. Patentskriftet lærer at bor og molybden er nødvendige legeringselementer (Mo: 0,1-<0,, B: 00-03). Videre er mangan begrenset til små konsentrasjoner (Mn 0,1-<0,9), og under fremstilling er kjølehastigheten etter valsing begrenset til verdier større enn 0,3 C/s. Mikrostrukturen til stål bør inneholde -90 bainitt mens resten er ferritt. Brannegenskapene forblir gode opp til 70 C. Patentskriftet lærer ikke hvordan en kan velge ildfast stål med en flytegrense på over 3, 4, 460, 00 eller 690 MPa og brannegenskaper som forblir gode opp til 800 C. [0007] Det publiserte patentet JP viser et ildfast stål som opprettholder god styrke opp til 800 C. Oppfinnelsen er basert på legeringselementer som øker

2 2 1 2 austenittdannelsestemperaturen (A c1 ) opp til 800 til 900 C. Patentskriftet nevner for eksempel følgende legeringselementer og deres konsentrasjoner: Si 0,2-1,2, Mn 0,, < Al 1, Mo 0,4-1,, V -0,2. Strekkfasthetsgradene til stålene er 400 og 490 MPa. De tilhørende flytegrensegradene er 23 og 32 MPa. Dette patentskriftet viser heller ikke hvordan en kan fremstille ildfast stål med en flytegrense på over 3, 4, 460, 00 eller 690 MPa. [0008] Det publiserte patentet JP viser et høyfast, ildfast stål med en flytegrensegrad på 440 MPa og en strekkfasthetsgrad på 90 MPa. Brannbestandighetsegenskapene er i hovedsak basert på høye molybdenkonsentrasjoner og nokså høye karbonkonsentrasjoner: 0,3 Mo < 0,7, C 4-0,14. Bare en liten mengde niob blir anvendt, Nb 1-. Ifølge idéene i patentskriftet er det ikke mulig å fremstille ildfast stål med en molybdenkonsentrasjon under 0,3, en karbonkonsentrasjon under 4 eller en niobkonsentrasjon over. [0009] US-patentsøknaden 06/ A1 viser et høyfast, brannbestandig lavlegert stål. Dets brannbestandighetsegenskaper er basert på en forholdsvis høy molybdenkonsentrasjon og på bruk av bor. Molybdenkonsentrasjonen er fortrinnsvis 0,2-1,1 vekt og borkonsentrasjonen vekt. Formodentlig er ikke stålets slagfasthet spesielt god, siden legeringen med bor svekker det. Molybden svekker også slagfastheten, og er i tillegg et dyrt legeringselement. [00] WO 06/ viser et lavlegert varmvalset brannbestandig stål og en fremgangsmåte for fremstilling av dette. [0011] En ulempe med de ovennevnte patentskrifter er at de ikke viser hvordan en kan velge en sammensetning for ildfast stål og hvordan en kan fremstille et stålprodukt slik at det samsvarer med en ønsket flytegrensegrad innenfor styrkeområdet 3 til 690 MPa og en ønsket brannbestandighetsegenskap (ved å anvende stålets styrkingspotensial, som avhenger av stålets sammensetning). 3 KORT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0012] Et formål med oppfinnelsen er å tilveiebringe en fremgangsmåte med hvilken sammensetningen til stål kan velges slik at det samsvarer med en ønsket brannbestandighet og styrke ved høye temperaturer, og en fremgangsmåte for fremstilling av et stålprodukt med nevnte sammensetning. For å oppnå dette er fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen kjennetegnet ved valg av nivået av C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Cu og B og kjølehastigheten (CR) for stålet etter varmvalsing,

3 3 1 2 beregning av flytegrensen til stålet som har den valgte sammensetningen ved anvendelse av formelen R p0,2 (MPa) = C + 96Si + 2Mn + 9Cr + 137Mo + 48Ni + 3Cu + 41BL + ( Mn + 8BL)log (CR), hvor C er karbonkonsentrasjonen i stålet (vekt), Si er silisiumkonsentrasjonen i stålet (vekt), Mn er mangankonsentrasjonen i stålet (vekt), Cr er kromkonsentrasjonen i stålet (vekt), Mo er molybdenkonsentrasjonen i stålet (vekt), Ni er nikkelkonsentrasjonen i stålet (vekt), Cu er kobberkonsentrasjonenen i stålet (vekt), og BL henviser til bornivået i stålet, og BL = 0 hvis B 00 og BL = 1 hvis B > 008, hvor B er borkonsentrasjonen i stålet (vekt), og CR henviser til kjølehastigheten etter varmvalsing ( C/s), sammenlikning av den beregnede flytegrensen med en ønsket flytegrensegrad spesifisert for anvendelsen, dersom den beregnede flytegrensen oppfyller den ønskede flytegrensegraden, beregning for stålet med nevnte sammensetning av et styrkingspotensial, LP 9, ved anvendelse av formelen C - 100C Nb + 71Mo + 33Ni - 36Cr, hvor Nb er niobkonsentrasjonen i stålet (vekt), og dersom det beregnede styrkingspotensialet LP 9 > 0, er stålet med nevnte sammensetning egnet til bruk i anvendelsen; og fremgangsmåten videre omfattende å fremstille stålproduktet ved anvendelse av den valgte sammensetningen og den valgte kjølehastigheten. 3 LP 9 er stålets styrkingspotensial, som gir et estimat på hvor mye stålets flytegrense (MPa) øker ved romtemperatur dersom stålet varmes opp til en temperatur på 600 C i én time. I styrkingspotensialformelen er C stålets karbonkonsentrasjon (vekt), når stålet er i varmvalset tilstand, og C er karbonkonsentrasjonen i løsning i austenitt, C sol, ved stålets normaliseringstemperatur, når stålet er normalisert stål, og Nb er stålets niobkonsentrasjon (vekt), når stålet er i varmvalset tilstand, og Nb er niobkonsentrasjonen i løsning i austenitt, Nb sol, ved stålets normaliseringstemperatur, når stålet er normalisert stål.

4 Riktigheten av styrkingspotensialet er gjennom testing funnet å være omtrent 9, dvs. at flytegrensen i romtemperatur til stålet oppvarmet til en temperatur på 600 C i én time utledet fra flytegrensen til stålet i leveringstilstanden, vil med en sannsynlighet på 9 øke minst med verdien LP 9. [0013] I oppfinnelsen ble det overraskende oppdaget at nokså små legeringselementkonsentrasjoner gir god brannbestandighet når legeringselementene og deres konsentrasjoner velges riktig. [0014] Verdien for styrkingspotensialet LP 9 velges fortrinnsvis slik at den er over 0, hvorved et stål er valgt som har god brannbestandighet ved høye temperaturer og en høy styrkereduksjonskoeffisient (styrken avtar ikke mye ved høye temperaturer). [001] Det har vært bemerket at niob i stor grad øker brannbestandigheten, som er grunnen til at niobkonsentrasjonen i stål fortrinnsvis er minst 4 vekt. Mest foretrukket er niobkonsentrasjonen 8-0,12 vekt. Under varmvalsing av stål utfelles niob til niobkarbider, noe som resulterer i mindre kornstørrelse i stål, forbedret duktilitet og styrke. En del av nioben utfelles også til niobkarbider under kjølingen etter varmvalsing. Imidlertid forblir en del av nioben i løsningen når karbonkonsentrasjon i stål er veldig lav, så som i stålet ifølge oppfinnelsen; jo høyere konsentrasjon av niob, jo mer forblir den i løsning. Ved en brann forener nioben i løsning karbonet i stålet og danner styrkende utfellinger og klaser. Som følge av dette forblir stålet sterkt ved temperaturer forårsaket av brann. [0016] Siden karbon øker styrkingspotensialet i betydelig grad er karbonkonsentrasjonen i hvert fall over 1 vekt og fortrinnsvis over 3 vekt. Maksimalverdien for stålets styrkingspotensial nås ved en karbonkonsentrasjon på under vekt, som er grunnen til at den øvre grensen for karbonkonsentrasjon fortrinnsvis velges å være vekt. En annen grunn til fortrinnsvis å velge som øvre grense for karbonkonsentrasjon er at stålets slagfasthet og sveisbarhet da forblir god. [0017] Siden (uventet) molybdenkonsentrasjonen i stål ikke i stor grad øker stålets styrkingspotensial, og molybden i tillegg er et dyrt legeringselement, velges molybdenkonsentrasjonen fortrinnsvis under 0,4 vekt. [0018] Fortrinnsvis velges stålets sammensetning slik at dets sammensetning i vektprosent er: C: 1- Si: maksimalt 0,7 Mn: 1,0-2,3 Ni: maksimalt 1, Cr: maksimalt 1,

5 1 2 3 Mo: maksimalt 0,7 Cu: maksimalt 0,3 Nb: 4-0,1 B: maksimalt 04 N: maksimalt 1 Al: maksimalt 0,1 V: maksimalt 2 Ti: maksimalt Ca: maksimalt 06, hvorved legeringsnivået i stålet ST = 33,8C + 0,98Si + 1,1Mn + 0,47Cr + 2,32Mo + 0,8Ni + 0,47Cu + 1,16BL, slik at dets verdi er 3,0-8,0, hvor BL = 0 hvis B 00 og BL = 1 hvis B > 008. [0019] De største fordelene med fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er at den på generell basis letter valg av sammensetningen til stål og fremstilling av et stålprodukt, for det formål å frembringe stål med gode brannbestandighetsegenskaper, hvorved fremgangsmåten også gjør det mulig å minimere kostnaden til legeringselementer. Fremgangsmåten letter også valg av sammensetningen for det formål å frembringe stål klassifisert i forskjellige styrkegrader S3, S4, S460, S00 og S690 (minimumsverdiene for flytegrensene er 3, 4, 460, 00 og 690 MPa). Stålet er fortrinnsvis varmvalsede plater eller bånd, selv om andre leveringsformer også kan være mulig. [00] Et annet formål med oppfinnelsen er å tilveiebringe anvendelse av et brannbestandig, lavlegert stål med god brannbestandighet uten å måtte anvende høye konsentrasjoner av dyre legeringselementer i det. Stålet er også enkelt å fremstille og sveise. [0021] For å oppnå dette er stålet hovedsakelig kjennetegnet ved at dets sammensetning i vektprosent er som følger: C: over 1 og maksimalt Si: maksimalt 0,7 Mn: 1,0-2,3 Ni: maksimalt 1, Cr: maksimalt 1, Mo: < 0,4 Cu: maksimalt 0,3 Nb: 4-0,1 B: maksimalt 04 N: maksimalt 1

6 Al: maksimalt 0,1 V: maksimalt 2 Ti: maksimalt Ca: maksimalt 06, hvorved Mn > 1,6 eller Mo < 0,1, hvis B > 00, og legeringsnivået i stålet ST = 33,8C + 0,98Si + 1,1Mn + 0,47Cr + 2,32Mo + 0,8Ni + 0,47Cu + 1,16BL = 3,0-8,0, hvor BL = 0 hvis B 00 og BL = 1 hvis B > 008, og stålets sammensetning oppfyller kriteriet C - 100C Nb + 71 Mo + 33Ni - 36Cr > 0. [0022] Fortrinnsvis er C - 100C Nb + 71 Mo + 33Ni - 36Cr > 0, hvorved stålets brannbestandighet ved høye temperaturer er spesielt god og styrkereduksjonskoeffisienten er høy (styrken avtar ikke mye ved høye temperaturer). [0023] Fortrinnsvis er den nedre grensen for karbonkonsentrasjonen i stålet 3 vekt, siden karbon øker styrkingspotensialet i betydelig grad. [0024] Når den øvre grensen for karbonkonsentrasjonen i stålet er vekt, forblir stålets sveisbarhet god uavhengig av karbonekvivalenten. [002] Niobkonsentrasjonen i stålet er fortrinnsvis 8-0,12 vekt. [0026] Dersom borkonsentrasjonen i stålet er over 00 vekt, er det fordelaktig for stålets slagfasthet om samtidig mangankonsentrasjonen er over 1,6 vekt og molybdenkonsentrasjonen er under 0,1 vekt. [0027] Molybdenkonsentrasjonen i stålet er fortrinnsvis under 0,4 vekt, selv om borkonsentrasjonenen i stålet er 00 vekt. [0028] Fortrinnsvis er N < 08 og 2 < Ti/N > 3, hvis B 00 vekt. [0029] Fortrinnsvis er Ti/N > 3,4 eller Al/N > 8, hvis B > 00 vekt. [00] Det er uventet funnet at reduksjonskoeffisienten til det lavlegerte stålet ifølge oppfinnelsen ved 700 C er betydelig høyere enn reduksjonskoeffisienten angitt i SFSstandarden EN Fortrinnsvis er reduksjonskoeffisienten som kan oppnås for stålet over 0,3 og mer foretrukket over 0,4 ved 700 C, målt ved bruk av en transient test. [0031] Foretrukne utførelsesformer av stålet ifølge oppfinnelsen er vist i de vedføyde kravene 3 til 13. [0032] De største fordelene med stålet ifølge oppfinnelsen er at dets brannbestandighet er god og at brannbestandigheten oppnås med bare en liten mengde dyre legeringselementer. I tillegg kan stålet tilvirkes enkelt og billig for flytegrensegradene 3, 4, 460, 00 og 690 MPa, og dets sammensetning er egnet for både tykke og tynne former. Stålet er fortrinnsvis i form av varmvalsede plater eller bånd, selv om andre produkter eller former også kan være mulig.

7 7 1 2 [0033] Stålet ifølge oppfinnelsen benyttes i anvendelser som krever høy styrke ved temperaturer over 400 C, også 600 til 800 C. Slike anvendelser inkluderer de hvor stålet må være brannbestandig. Disse inkluderer typisk stålstrukturer i bygninger, hvor stålet fortrinnsvis anvendes til bygningsbjelker og fagverkskonstruksjoner. Bygningsbjelkene kan for eksempel være sveisede Q-bjelker med doble steg eller I- bjelker med enkelt steg, der stål er anvendt i hele bjelken eller bare deler som er viktige for brannbeskyttelse, så som øvre eller nedre flens. Stålet ifølge oppfinnelsen fungerer spesielt godt for eksempel i tilfeller hvor det mellomliggende gulvelementsystemet i en bygning er understøttet av en Q-bjelke og bjelkens nedre eller øvre flens ikke er beskyttet av gulvelementsystemet eller betongstøp, slik at flensen må ha spesielt god brannbestandighet. Ytterligere brannbeskyttelsesmidler er ikke nødvendig når den nødvendige delen av bjelken er laget av stålet ifølge oppfinnelsen. [0034] Ved å anvende stålet ifølge oppfinnelsen i konstruksjoner er det mulig å utelate tradisjonelle brannbeskyttelsesmidler, så som maling av stålkonstruksjoner (hvor malingen er av en type som skummer ved høye temperaturer og derfor gir varmeisolasjon), beskyttelse av stålkonstruksjoner ved å kapsle dem inn i giplsplater eller beskytte dem med stiv, varmebestandig isolasjonsull. [003] I stålet ifølge oppfinnelsen er ikke molybden og bor nødvendig, selv om de kan bli anvendt (Mo: 0-0,7 vekt, fortrinnsvis < 0,4 vekt, B: vekt). Mangan er et nødvendig legeringselement for å gi styrke og slagfasthet, som er grunnen til at mangan blir legert i 1-2,3 vekt avhengig av borkonsentrasjonen i stålet. Det har vært bemerket at i varmvalset stål, både molybden og bor reduserer stålets slagfasthet, mens slagfastheten til stålene ifølge oppfinnelsen forbedres ved å øke mangankonsentrasjonen. Innvirkningen av bor er stor: overgangstemperaturen for slagfasthet kan øke så mye som 0 C når bor legeres i stål. Dersom imidlertid kostnadseffektiviteten til bor som et legeringselement skal utnyttes ved å legere over 00 vekt bor i stålet, velges mangankonsentrasjonen over 1,6 vekt og/eller (mer foretrukket og enn eller) molybdenkonsentrasjonen maksimalt 0,1 vekt. [0036] I stålet ifølge oppfinnelsen er ikke andelene av bainitt og ferritt i mikrostrukturen begrenset. [0037] Oppfinnelsen gjør det mulig å tilveiebringe stålkonstruksjoner med ønskede brannbestandighetsegenskaper med produksjonskostnader som er så lave som mulig. 3 KORT BESKRIVELSE AV FIGURER [0038] Oppfinnelsen vil nå bli beskrevet nærmere ved hjelp av eksempler og med støtte i de vedlagte figuren.

8 DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0039] Når hensikten er å oppnå et ildfast stål som oppfyller bestemte strekkegenskaper, velges et stål i samsvar med oppfinnelsen ved å anvende formelen LP 9 = C - 100C Nb + 71 Mo + 33Ni - 36Cr > 0, hvor LP 9 er stålets styrkingspotensial, som gir et estimat på hvor mye flytegrensen til stålet øker (MPa) ved romtemperatur dersom det blir varmet opp til en temperatur på 600 C i én time, C er stålets karbonkonsentrasjon (vekt) når stålet er i varmvalset tilstand, og C er karbonkonsentrasjonen i en løsning i austenitt, C sol, ved stålets normaliseringstemperatur, når stålet er normalisert stål, Nb er stålets niobkonsentrasjon (vekt), når stålet er i varmvalset tilstand, og Nb er niobkonsentrasjonen i løsning i austenitt, Nb sol, ved stålets normaliseringstemperatur, når stålet er normalisert stål, Mo er stålets molybdenkonsentrasjon (vekt), Ni er stålets nikkelkonsentrasjon (vekt), og Cr er stålets kromkonsentrasjon (vekt). [0040] Riktigheten av formelen er gjennom testing funnet å være omtrent 9, dvs. at flytegrensen i romtemperatur til stålet oppvarmet til en temperatur på 600 C i én time utledet fra stålets flytegrense i leveringstilstand vil med en sannsynlighet på 9 øke minst med verdien LP 9. [0041] Fortrinnsvis er LP 9 > 0, og i anvendelser som krever veldig høy brannbestandighet velges LP 9 > 0. [0042] Innvirkningen av karbon på styrkingspotensialet er stor, og dette kan også observeres fra den vedlagte figuren som viser stål som inneholder ikke bare karbon, men også 4 vekt Nb, 0,14 vekt Cr, 0,17 vekt Mo og 0,76 vekt Ni. Verdien LP 0 merket i kurven henviser til styrkingspotensialet som vil overstiges med 0 sannsynlighet (LP 0 =LP 9 +). [0043] Karbonkonsentrasjonen i stålet er minst 1 vekt. Fortrinnsvis er stålets karbonkonsentrasjon over 3 vekt og maksimalt vekt, og dets niobkonsentrasjon er 4-0,1 vekt og mer foretrukket 8-0,12 vekt. Målet er å holde molybdenkonsentrasjonen forholdsvis lav som følge av den høye prisen på molybden. Molybdenkonsentrasjonen er fortrinnsvis under 0,4 vekt, og dersom stålet inneholder mer enn 00 vekt bor, er molybdenkonsentrasjonen under 0,1 vekt.

9 [0044] Formelen over og betingelsen for styrkingspotensialet LP 9 gjelder når følgende betingelser er oppfylt: 1) stålet er fremstilt varmvalset enten i et platevalseverk eller et båndvalsesverk, 2) oppvarmingstemperaturen til et emne, T S, er høyere enn NBDT, dvs. at niob-oppløsningstemperaturen (oppløsningstemperaturen til niob-karbonitrider), men maksimalt 10 C; det er enda mer foretrukket at oppvarmingstemperaturen til et emne, T S, overstiger NBDT med +0 C. NBDT beregnes ved hjelp av Dong's formel: NBDT ( C) = ( Si Mn) / {3,14 + 0,3Si - 0,91Mn - log ([Nb][C + 12N*/14])}, hvor N* = N - Ti/3,42 eller N* = 0, hvis Ti > 3,42N 3) sluttvalsetemperaturen (FRT - Finish Rolling Temperature) er høyere enn temperaturen for dannelse av ferritt, A r3, og maksimalt 0 C. [004] Temperaturen for dannelse av ferritt, A r3, ved kjøling beregnes ved anvendelse av Ouch's formel: A r3 ( C) = 9-3C - 80Mn - Cu - 1Cr - Ni - 80Mo [0046] Kjøling etter platevalsing kan skje fritt i luft eller som akselerert kjøling med vann, for eksempel, så lenge kjøletiden fra 70 C til 400 C er kortere enn 000 s, som svarer til en gjennomsnittlig kjølehastighet som er høyere enn 7 C/s ved 70 til 400 C. [0047] Etter båndvalsing må kjølingen akselerereres med vann til en temperatur på 40 C eller lavere. [0048] Dersom oppvarmingstemperaturer for et emne, T S, levere enn NBDT blir anvendt for å oppnå god slagfasthet, for eksempel, anvendes samme LP 9 -formel for å beregne styrkingspotensialet, men karbon- og niobkonsentrasjonene henviser til de i løsning i austenitt ved oppvarmingstemperaturen for et emne, C sol og Nb sol, dvs. LP 9 (MPa) = C sol - 100C 2 sol + 70Nb sol + 71 Mo + 33Ni - 36Cr, hvor, beregnet i henhold til Dong's oppløselighetsformel, C sol = C - (Nb - Nb sol )/7,8-12N*/14; og Nb sol = [Nb - 7,8(C+12N*/14) + {[Nb - 7,8(C+12N*/14)] ,2 x k } 0, / 2, hvor N* = N - Ti/3,42 eller N* = 0, hvis Ti > 3,42N og k = 3,14 + 0,3Si - 0,9Mn + (1371Mn - 923Si ) / (T ), hvor T1=T S, oppvarmingstemperaturen for et emne i grader Celsius.

10 [0049] Dersom normalisering utføres etter valsing, kan LP 9 -formelen fortsatt anvendes så lenge normaliseringstemperaturen, T n, overstiger NBDT. Dersom T n < NBDT, anvender LP 9 -formelen karbon- og niobkonsentrasjonene, C sol og Nb sol, som er ved normaliseringstemperaturen i løsningen. C sol og Nb sol beregnes ved anvendelse av Dong's formel over ved å sette inn T 1 =T n i formelen. [000] Sammensetningsgrensene for stålet ifølge oppfinnelsen er vist i tabell 1. Tabell 1: Sammensetningsgrenser for brannfast stål i vektprosent (vekt) C Si Mn Ni Cr Mo Cu N B* Min. 0 1, Maks. 0 0,7 2,3 1, 1, 0,7 0,3 0,1 040 S P N Al V Ti Ca ST** Min * 0* 0 0* 0 3,0 Maks , ,0 1 * hvis B > 00, så er Ti/N > 3,4 eller Al/N > 8. Hvis B 00, fungerer oppfinnelsen best når N < 08 og 2 < Ti/N < 3. Kalsiumbehandling kan bli anvendt for å sfæroidisere inklusjoner. ** ST henviser til legeringsnivå: ST = 33,8C + 0,98Si + 1,1Mn + 0,47Cr + 2,32Mo + 0,8Ni + 0,47Cu + 1,16BL, hvor BL henviser til bornivå. Hvis B 00, er BL = 0. Hvis B > 008, er BL = 1. (Konsentrasjoner av B på er ikke anbefalt, fordi borets aktivitet da er uviss.) [001] Tabell 2 viser sammensetninger i stålplater ifølge oppfinnelsen innenfor legeringselementkonsentrasjonene gitt i tabell 1. Flytegrense- og strekkfasthetsverdier ble målt for disse stålplatene, se tabell 3. Tabell 2: Kjemiske sammensetninger i plater (vekt) Plate Tykkelse Type mm C Si Mn Cu Cr Ni Mo Nb B BL ST 24 0,17 1,99 0,22 3 0,82 0, ,18 1,99 0,23 3 0,81 0, ,19 1,98 0,22 3 0,82 0, , ,21 3 0,13 0,11 0, , ,22 3 1,01 0,

11 normal normal 12 normal normal 1 0,18 1,36 0,22 3 0,13 0, ,18 1,33 0,22 3 1,02 0,61 0, , ,22 0,99 0,13 0,60 0, ,17 1,3 0,21 0,99 1,02 0,11 0, ,19 1,36 0,22 1,00 0,13 0, , ,23 1,00 1,00 0, ,19 1,60 0, ,68 1,91 0,22 3 0,80 0, , ,22 0,82 0, , ,22 0,91 0,99 0, , ,23 0,91 0,1 0, ,29 1,92 0,22 0,16 0,77 0, , , 0,18 0,78 0, , 1,93 0,21 0,14 0,76 0, , 1,93 0,21 0,14 0,76 0, Andre legeringselementkonsentrasjoner er i henhold til tabell 1. [002] Flytegrensen, R p0,2 (MPa), og strekkfastheten, R m (MPa), til stålet ifølge oppfinnelsen etter varmvalsing og kjøling kan predikeres, ved anvendelse av kjemisk sammensetning og kjølehastighet for stålet, med formlene og 1 [003] I formlene over henviser C, Si, Mn, Cr, Mo og Cu til legeringselementkonsentrasjonene i vektprosent. C er karbonkonsentrasjonen i stålet (vekt) når stålet er varmvalset stål, og C er karbonkonsentrasjonen i løsning i austenitt, C sol, ved stålets normaliseringstemperatur, når stålet er normalisert stål. BL henviser til bornivået. Hvis B 00, er BL = 0; hvis B > 008, er BL = 1 (Borkonsentrasjoner på er ikke anbefalt, fordi aktiviteten til bor da er uviss.) CR henviser til gjennomsnittlig kjølehastighet ved 70 til 400 C. [004] Formelen over som predikerer flytegrensen blir anvendt når det er nødvendig å velge stål som svarer til en ønsket flytegrensegrad.

12 12 [00] Prosentvis forlengelse etter brudd, A, målt med en proporsjonal målelengde, som er,6 x (prøvens tverrsnittsareal) 0,, kan beregnes ved anvendelse av formelen [006] Dersom platen tilvirkes luftkjølt, kan kjølehastigheten estimeres basert på platens tykkelse ved anvendelse av følgende formel: hvor 1 2 T 0 er en første temperatur i Kelvin (i dette tilfellet K), T 1 er en andre temperatur i Kelvin (i dette tilfellet K), og t er platens tykkelse i millimeter. [007] Riktigheten av det fremlagte styrkingspotensialet har blitt verifisert med både miniatyrplater og plater av normal størrelse hvis kjemiske sammensetninger var i henhold til tabell 1 og produksjonsparametere var innenfor de ovennevnte grenser. I denne forbindelse henvises til tabell 3, som viser flytegrenser og strekkfastheter for platene etter varmvalsing og kjøling, sammen med deres beregnede/predikerte styrkeverdier. Miniatyrplatene ble tilvirket med en styrevalse som var 12 mm tykk. Etter valsing ble miniatyrplatene kjølt ned enten fritt i luft eller med bruk av akselerert kjøling med vann til romtemperatur så fort som mulig etter valsing. På denne måten ble kjølehastigheter på 13 eller 1, C/s oppnådd ved 70 til 400 C. Platene av normal størrelse var 12 til 1 mm tykke. De ble valset innenfor de ovennevnte parametergrenser. Etter valsing ble de kjølt ned enten fritt i luft eller med bruk av akselerert kjøling med vann til en temperatur på fra 0 til 0 C. Tabell 3 viser at de predikerte verdiene er nær de målte verdiene for både miniatyrplater og plater av normal størrelse. [008] Tabell 3 viser også at det ved å velge sammensetningen og produksjonsparametrene for stålet med bruk av grensene og formlene ifølge oppfinnelsen, er mulig å fremstille plater for flytegrensegradene 4, 460, 00 eller 690 MPa, for eksempel. Stålets slagfasthet blir også justert til ønsket nivå ved å styre innholdet av urenheter (S, P, O, N), kalsiumbehandlingen og valse- og kjølebetingelsene. Tabell 3: Flytegrense og strekkfasthet for platene etter varmvalsing og kjøling (AR = etter valsing) 3

13 13 Plate Tykkelse mm CR C/s R p0,2 (AR) målt R p0,2 (AR) predikert R m (AR) målt R m (AR) predikert Styrkegrad MPa , , , , , , , , , , , , , , , , , [009] Tabellene 2 og 3 viser at kjølehastigheten ikke i stor grad påvirker styrkeegenskapene til platene, i hvert fall når kjølehastighetene er lave, så det er enkelt å anvende den fremlagte styrkingspotensialformelen for å konstruere sammensetninger for ildfaste stål på en slik måte at det er mulig å anvende samme sammensetning for å fremstille både tykke og tynne plater og båndplater. Eksemplene i Tabell 3 viser at en gitt styrkegrad kan fremstilles fra samme sammensetning uavhengig av kjølehastigheten.

14 14 [0060] Tabell 4 viser beregnede styrkingspotensialer LP 0 og LP 9 og målte styrkeøkninger. Det skal bemerkes at det målte styrkingspotensialet er lavere enn LP 9 -prediksjonen kun i to tilfeller av trettitre. Den høyeste predikerte LP 9 -verdien er 161 MPa, som oppnås med den forholdsvis høylegerte platen Tabell 4: Beregnede LP-verdier sammenliknet med målte forskjeller R p0,2 (1 t 600 C)-R p0,2 (AR) Plate Tykkelse CR R p0,2(ar) målt R p0,2(1t600 C) målt R m(1t600 C) målt R p0,2(1t600 C)- R p0,2(ar) målt LP 0 LP 9 mm C/s MPa MPa MPa MPa MPa MPa , , , , , , , , , , , , , , , , , , [0061] Tabell viser den kjemiske sammensetningen til tre sammenlikningsstål.

15 1 Tabell : Kjemisk sammensetning for tre sammenlikningsmaterialer (vekt) Plate Tykkel se mm CR C/ s C 0,3 0,1 2 0,4 0, Si 0,3 0,3 6 0,1 6 Mn 1, 6 1, 0 1, 1 Al Nb [0062] Platene og ble kjølt fritt i luft. Platen ble kjølt akselerert ved 70-0 C. [0063] Tabell 6 viser de mekaniske egenskapene til sammenlikningsstål valset og etter varmebehandling. Tabellen viser at de målte styrkingspotensialene, R eh (AR) - R eh (1t600 C) som svarer til LP 0 -verdien, typisk er negativ. Sammenlikningsstålene har klart høyere karbonkonsentrasjoner enn stålene ifølge oppfinnelsen, og på grunnlag av LP 9 -formelen forventes det at EP avtar når karbonkonsentrasjonen øker over omtrent 40. V Ti Cr Cu 1 1 0,2 8 Ni 4 0,4 8 0,7 6 Mo N B Tabell 6: Mekaniske egenskaper til sammenlikningsmaterialer valset og etter varmebehandling Plate Tykkelse CR R eh (600 C)- Valset Varmebehandlet 600 C R eh (AR) C/s ReH- Rm- A- Temp. Tid ReH Rm A mm MPa MPa C min. MPa MPa MPa 0, , [0064] Brannbestandigheten til platene ifølge oppfinnelsen ble testet i transiente tester. Deres mekaniske egenskaper i leveringstilstand er vist i tabell 7.

16 16 Tabell 7: Mekaniske egenskaper til platene testet i transiente tester Platenr. Tykkelse Kjølehastighet Etter valsing Varmebehandlet 1t600 C Charpy-V etter tverrvalsing -60 C Rp0,2 Rm A Rp0,2 Rm A mm C/s MPa MPa MPa MPa J [006] Tabell 8 viser styrkeegenskapene målt i transiente tester ved høye temperaturer for stålplatene ifølge oppfinnelsen og tradisjonelle konstruksjonsstål. I transiente tester blir styrken til materialet (stål) målt i varmestrekktester, hvor et stålstykke blir plassert i en testovn ved forskjellige strekklaster ved samtidig å øke temperaturen fra C til 900 C. Flytegrenseverdier ved forskjellige temperaturer blir målt for materialet (stål) på grunnlag av lasttestene. Flytegrense er spenningsnivået ved en valgt forlengelsesverdi. Brannbestandigheten til platene fremstilt i samsvar med oppfinnelsen har blitt testet i transiente tester i henhold til standarden EN En transient test er egnet når det er behov for å definere materialets styrkeegenskaper under brannbetingelser. [0066] Tabell 8 viser reduksjonskoeffisientene (k y,e ) til flytegrenser for stål ved høye temperaturer. k y,θ = f y,θ (ved økt temperatur θ) / f y (ved romtemperatur), hvor f y er effektiv flytegrense ved en total forlengelse på 2. 2 [0067] Tabell 8 viser at brannegenskapene til stålplatene ifølge oppfinnelsen er klart bedre enn de til tradisjonelle konstruksjonsstål: ved 700 C er reduksjonskoeffisienten til den effektive flytegrensen 82 til 90 høyere hos stålet ifølge oppfinnelsen enn hos tradisjonelt stål. Reduksjonskoeffisienten til stålene ifølge oppfinnelsen er over 0,3 og fortrinnsvis over 0,4 ved 700 C, hvilke verdier kan sees å være sanne, se tabell 8.

17 17 temperaturer Tabell 8: Styrkeegenskaper målt gjennom transiente tester ved høye Plate ifølge oppfinnelsen Temperatur Målt reduksjonskoeffisient Reduksjonskoeffisient SFS EN Forhold C ky,θ(målt) ky,θ(en ) ky,θ(målt) / ky,θ(en ) ,000 1,000 1, ,000 1,000 1, ,872 0,780 1, ,6 0,470 1, ,419 0,2 1, ,140 0,1 1, , ,000 1,000 1, ,000 1,000 1, ,932 0,780 1, 600 0,670 0,470 1, ,438 0,2 1, ,12 0,1 1, ,07 1 [0068] Tabell 9 viser sammensetningsinformasjon for normaliserte plater og nioboppløsningstemperaturen NBDT, og Tabell viser mekaniske egenskaper og styrkingspotensialene LP 0 og LP 9 for normaliserte plater. Platene og ble normalisert ved 90 C, som er veldig nær oppløsningstemperaturen til niob (NBDT) beregnet i henhold til Dong's formel (97 C). I praksis gjør dette at C sol og Nb sol er veldig nær de totale karbon- og niobkonsentrasjonene i platene. De beregnede LP-verdiene (LP 0 = 8 MPa og LP 9 = 3 MPa) samsvarer godt med de målte styrkingspotensialene (7 og 69 MPa), så styrkingspotensialformlene ifølge oppfinnelsen kan også anvendes for å fremstille normalisert ildfast stål. Eksemplene i tabellene 9 og viser at det ved å anvende formlene over og normaliserende varmebehandling også er mulig å fremstille ildfaste stål med en flytegrensegrad på 3 MPa.

18 18 Tabell 9: Sammensetningsinformasjon for normaliserte plater og oppløsningstemperatur for niob (NBDT ) Plate Normaliseringstemperatur C Tykkelse mm Ti N N* NBDT C sol Nb sol ppm ppm ppm C Andre legeringselementkonsentrasjoner er listet i tabellene 1 og 2. N* = N - Ti/3,42 Tabell : Mekaniske egenskaper og utfellingspotensialer for normaliserte plater (etter valsing, middelverdi) Varmebehandlet Målt styrkepotensial Beregnet Platenr. Tykkelse NBDT Etter valsing 1t600 C R p0,2 (1t600 C)- LP 0 LP 9 mm C R p0,2 R m A R p0,2 R m A R p0,2 (AR) MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa [0069] Over har oppfinnelsen blitt illustrert ved hjelp av eksempler. I detalj kan oppfinnelsen utføres på mange måter innenfor rammen til de vedføyde kravene.

19 19 P a t e n t k r a v Fremgangsmåte for fremstilling av et stålprodukt, idet fremgangsmåten omfatter å velge et lavlegert varmvalset eller normalisert stål for anvendelser som utsettes for høye temperaturer, k a r a k t e r i s e r t v e d valg av nivået av C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Cu og B og kjølehastigheten (CR) for stålet etter varmvalsing, beregning av flytegrensen til stålet som har den valgte sammensetningen ved anvendelse av formelen R p0,2 (MPa) = C + 96Si + 2Mn + 9Cr + 137Mo + 48Ni + 3Cu + 41BL + ( Mn + 8BL)log (CR), hvor C er karbonkonsentrasjonen i stålet (vekt), Si er silisiumkonsentrasjonen i stålet (vekt), Mn er mangankonsentrasjonen i stålet (vekt), Cr er kromkonsentrasjonen i stålet (vekt), Mo er molybdenkonsentrasjonen i stålet (vekt), Ni er nikkelkonsentrasjonen i stålet (vekt), Cu er kobberkonsentrasjonenen i stålet (vekt), og BL henviser til bornivået i stålet, og BL = 0 hvis B 00 og BL = 1 hvis B > 008, hvor B er borkonsentrasjonen i stålet (vekt), og CR henviser til kjølehastigheten etter varmvalsing ( C/s), sammenlikning av den beregnede flytegrensen med en ønsket flytegrensegrad spesifisert for anvendelsen, dersom den beregnede flytegrensen oppfyller den ønskede flytegrensegraden, beregning for stålet med nevnte sammensetning av et styrkingspotensial, LP 9, ved anvendelse av formelen C - 100C Nb + 71Mo + 33Ni - 36Cr, hvor Nb er niobkonsentrasjonen i stålet (vekt), og dersom det beregnede styrkingspotensialet LP 9 > 0, er stålet med nevnte sammensetning egnet til bruk i anvendelsen; og idet fremgangsmåten videre omfatter å fremstille stålproduktet ved anvendelse av den valgte sammensetningen og den valgte kjølehastigheten Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at sammensetningen til stålet velges slik at dets sammensetning i vektprosent er: C: 1-

20 1 Si: maksimalt 0,7 Mn: 1,0-2,3 Ni: maksimalt 1, Cr: maksimalt 1, Mo: maksimalt 0,7 Cu: maksimalt 0,3 Nb: 4-0,1 B: maksimalt 04 N: maksimalt 1 Al: maksimalt 0,1 V: maksimalt 2 Ti: maksimalt Ca: maksimalt 06, hvorved konsentrasjonene av mangan og molybden velges slik at Mn > 1,6 eller Mo < 0,1, hvis B > 00, og stålets legeringsnivå ST = 33,8C + 0,98Si + 1,1Mn + 0,47Cr + 2,32Mo + 0,8Ni + 0,47Cu + 1,16BL slik at dets verdi er 3,0-8,0, hvor BL = 0 hvis B 00 og BL = 1 hvis B > Lavlegert varmvalset eller normalisert stål til bruk i anvendelser som krever toleranse for høye temperaturer og varmebestandighet, der karbonkonsentrasjonen i stålet er > 1 vekt, k a r a k t e r i s e r t v e d at stålets sammensetning i vektprosent er som følger: C: over 1 og maksimalt Si: maksimalt 0,7 Mn: 1,0-2,3 Ni: maksimalt 1, Cr: maksimalt 1, Mo: < 0,4 Cu: maksimalt 0,3 Nb: 4-0,1 B: maksimalt 04 N: maksimalt 1 Al: maksimalt 0,1 V: maksimalt 2 Ti: maksimalt Ca: maksimalt 06, hvorved

21 21 Mn > 1,6 eller Mo < 0,1, hvis B > 00, og stålets legeringsnivå ST = 33,8C + 0,98Si + 1,1Mn + 0,47Cr + 2,32Mo + 0,8Ni + 0,47Cu + 1,16BL = 3,0-8,0, hvor BL = 0 hvis B 00, og BL = 1 hvis B > 008, og stålets sammensetning oppfyller kriteriet C - 100C Nb + 71Mo + 33Ni - 36Cr > Stål ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at C - 100C Nb + 71Mo + 33Ni - 36Cr > 0.. Stål ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at C - 100C Nb + 71Mo + 33Ni - 36Cr > Stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til, k a r a k t e r i s e r t v e d at karbonkonsentrasjonen i stålet er minst 3 vekt Stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til 6, k a r a k t e r i s e r t v e d at niobkonsentrasjonen i stålet er 8-0,12 vekt. 8. Stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at B 00, N < 08 og 2 <Ti/N < Stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at stålet er borfritt. 2. Stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at Ti/N > 3,4 eller Al/N > 8, hvis B > Stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til, k a r a k t e r i s e r t v e d at reduksjonskoeffisienten for dets styrke ved 700 C er > 0,3 målt i en transient test. 12. Anvendelse av et stål ifølge et hvilket som helst av de foregående krav 3 til 11 i anvendelser som krever høy styrke ved temperaturer over 400 C Anvendelse av stålet ifølge krav 12 i bygningsbjelker.

22 22

Ulegerte og legerte stål. Frey Publishing

Ulegerte og legerte stål. Frey Publishing Ulegerte og legerte stål Frey Publishing 1 Dagsorden Stålbetegnelser Vanlige konstruksjonsstål Sterke lavlegerte konstruksjonsstål (HSLA) Maskinstål Seigherdingsstål Settherdingsstål Automatstål Fjærstål

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. C22C 38/44 ( ) C22C 38/54 ( ) C22C 38/58 ( ) C21D 6/00 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. C22C 38/44 ( ) C22C 38/54 ( ) C22C 38/58 ( ) C21D 6/00 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 339947 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C22C 38/44 (06.01) C22C 38/4 (06.01) C22C 38/8 (06.01) C21D 6/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0421 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 02.03.01

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Materialteknologi Målform: Bokmål Dato: 2.juni 2016 Tid: 3 timer / kl. 9.00 12.00 Antall sider (inkl.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Vanlige varmebehandlings metoder for stål:

Vanlige varmebehandlings metoder for stål: Vanlige varmebehandlings metoder for stål: 1. SPENNINGS- og REKRYSTALLISASJONSGLØDING (ProcessAnneal) - ferritt i stål med C < 0,25% C styrkes ved kalddeformering - gløding opphever virkningen 2. NORMALISERING

Detaljer

Løsningsforslag til Øvingsoppgave 6

Løsningsforslag til Øvingsoppgave 6 Oppgave 6.1 a) Forklar kort hvilken varmebehandling som kan gi martensitt. Hvilken rolle spiller diffusjon under martensittdannelsen? Vis med en figur både gitterstruktur og mikrostruktur av martensitt

Detaljer

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER FASTHETER For dimensjoneringen benyttes nominelle fasthetsverdier for f y og f u - f y =R eh og f u =R m iht produkstandardene - verdier gitt i følgende tabeller

Detaljer

Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet.

Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet. Metall-A 1 Metaller Metallene kjennetegnes mekanisk ved at de kan være meget duktile. Konstruksjonsmetaller har alltid en viss duktilitet og dermed seighet. Kjemisk er metaller kjennetegnet ved at de består

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Løsning til Eksamen i: Materialteknologi Målform: Bokmål Dato: juli 2015 Emnekode: MATS1500 Side 1av 5 Oppgave 1 Figur 1a viser fasediagrammet for

Detaljer

Stålfremstilling, Masovn

Stålfremstilling, Masovn Metall-A 1 Stålfremstilling, Masovn Malm (Fe 3 O 4 ) + kullpulver + slaggmineraler = pellets Pellets + mer kull + varm luft (800 C): C + O 2 = CO 2 CO 2 + C = CO CO + Fe 3 O 4 = CO 2 + Fe Temperaturen

Detaljer

Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket

Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket Frey Publishing 21.01.2014 1 Prøvemetoder for mekaniske egenskaper Strekkprøving Hardhetsmåling Slagseighetsprøving Sigeforsøket 21.01.2014

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Rustfrie stål. Øivind Husø

Rustfrie stål. Øivind Husø Rustfrie stål Øivind Husø 1 Sakset fra Encyclopedia Britannica: Innen næringsmiddelindustrien er rustfritt og syrefast stål nærmest en nødvendighet, pga. hygienen. I offshoreindustrien er også rustfritt

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: Materialteknologi Emnekode: MATS1500 Side 1av 6 Oppgave 1 Ved en strekkprøve blir det brukt en rund prøvestav med opprinnelig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 212611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C22C 38/02 (06.01) C22C 38/04 (06.01) C22C 38/60 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.22 (80)

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv 1 Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Denne oppfinnelsen vedrører generelt en sensibiliseringssammensetning for anvendelse med slurry- og emulsjonssprengstoff

Detaljer

Titan. Frey Publishing

Titan. Frey Publishing Titan Frey Publishing 1 Titan et fantastisk metall Titanlegeringer kan bli nesten like harde som diamant og ha strekkfasthet på opptil 1400 MPa. Titanlegeringer beholder styrken sin opp til 800 C E: 108

Detaljer

Tekniske data / Standarder

Tekniske data / Standarder Tekniske data / Standarder kapittel 16 ALUMINIUM Legeringsbetegnelsler 164 Legeringsegenskaper 164 Kjemisk sammensetning 165 Legeringsbetegnelser/ sammenligningstabell Aluminium 166 Tilstandsbetegnelser

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2247764 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C22C 38/12 (2006.01) E01B 5/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.19 (80) Dato for Den

Detaljer

Øvingsoppgave 3. Oppgave 3.4 Hva er mest elastisk av stål og gummi, og hvilket av disse to stoffene har høyest E-modul?

Øvingsoppgave 3. Oppgave 3.4 Hva er mest elastisk av stål og gummi, og hvilket av disse to stoffene har høyest E-modul? Oppgave 3.1 Hva er en elastisk deformasjon? Oppgave 3.2 Hvilke lov gjelder for elastisk deformasjon? Oppgave 3.3 Definer E-modulen. Oppgave 3.4 Hva er mest elastisk av stål og gummi, og hvilket av disse

Detaljer

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale.

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale. 1 Et lekebyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et lekebyggesett omfattende separate byggeelementer tilpasset for bygging av en leketøysfigur, byggeelementene omfattende et antall kroppselementer

Detaljer

Elastisitet, plastisitet og styrking av metaller

Elastisitet, plastisitet og styrking av metaller Elastisitet, plastisitet og styrking av metaller Mål: Forstå hvilke mekanismer som gjør materialene sterke og harde eller duktile og formbare Frey Publishing 1 Introduksjon Hvorfor danner de to svake metallene

Detaljer

Varmebehandling av stål Frey Publishing

Varmebehandling av stål Frey Publishing Varmebehandling av stål Frey Publishing Japanske sverdsmeder i arbeid. Gjennom generasjoner har kunnskaper om varmebehandling av metaller gått i arv fra far til sønn. Som eksempel kan vi nevne kunnskaper

Detaljer

EKSAMEN. MATERIALER OG BEARBEIDING Fagkode: ILI 1458

EKSAMEN. MATERIALER OG BEARBEIDING Fagkode: ILI 1458 side 1 av 6 HØGSKOLEN I NARVIK Teknologisk Avdeling Studieretning: Allmenn Maskin EKSAMEN I MATERIALER OG BEARBEIDING Fagkode: ILI 1458 Tid: 12.06.02 kl 0900-1400 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag LØSNINGSFORSLAG i stikkordsform Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Materialteknologi Målform: Bokmål Dato: Tid: 3 timer / kl. 9.00 12.00 Antall sider (inkl. forside): 5

Detaljer

10 JERN - KARBON LEGERINGER, LIKEVEKTSTRUKTURER (Ferrous Alloys) 10.1 Generelt

10 JERN - KARBON LEGERINGER, LIKEVEKTSTRUKTURER (Ferrous Alloys) 10.1 Generelt 10 JERN - KARBON LEGERINGER, LIKEVEKTSTRUKTURER (Ferrous Alloys) 10.1 Generelt Ikke noe annet legeringssystem kan by på så mange nyttige reaksjoner og mikrostrukturer som det der jern Fe og karbon C er

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Materialteknologi Målform: Bokmål Dato: Tid: 3 timer / kl. 9.00 12.00 Antall sider (inkl. forside): 5 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Merking og fasthetsklasser Matador Bilverktøy for den kvalitetsbevisste 57 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Merking og fasthetsklasser

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

10 Mikrolegerte stål for sveiste konstruksjoner

10 Mikrolegerte stål for sveiste konstruksjoner Kapittel 10 Mikrolegerte stål for sveiste konstruksjoner 10-1 Kapittel 10 10 Mikrolegerte stål for sveiste konstruksjoner 10.1 Innledning Av de metalliske materialene er stål uten sammenligning det mest

Detaljer

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys ± Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys Sammenligning Sammenligning med tidligere Sammenligning brukte med tidligere nasjonale med brukte standarder tidligere nasjonale brukte standarder nasjonale

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Aluminium. Frey Publishing

Aluminium. Frey Publishing Aluminium Frey Publishing 1 Dagsorden Klassifisering av aluminiumlegeringer Støpelegeringer og knalegeringer Herdemekanismer Partikkelherding Leveringstilstand 2 Noen nøkkeltall Egenvekt: 2700 kg/m 3 Smeltepunkt:

Detaljer

Oppgaver. HIN IBDK RA 07.12.07 Side 1 av 6. Oppgave 1. Ved prøving av metalliske materialer kan man finne strekkfastheten,.

Oppgaver. HIN IBDK RA 07.12.07 Side 1 av 6. Oppgave 1. Ved prøving av metalliske materialer kan man finne strekkfastheten,. Side 1 av 6 Oppgaver Oppgave 1. Ved prøving av etalliske aterialer kan an finne strekkfastheten, ( eh og ) og p02. og flytegrensene e e er egentlig flytegrense, dvs. der den kan fastlegges utvetydig. p02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

EKSAMEN I: (MSK200 Materialteknologi) DATO: OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 4 SIDER + 3 SIDER VEDLEGG

EKSAMEN I: (MSK200 Materialteknologi) DATO: OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 4 SIDER + 3 SIDER VEDLEGG DET TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET EKSAMEN I: (MSK200 Materialteknologi) DATO: 09.12.2013 TID FOR EKSAMEN: 4 timer TILLATTE HJELPEMIDDEL: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Kalkulator:

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

MATERIALLÆRE for INGENIØRER

MATERIALLÆRE for INGENIØRER Høgskolen i Gjøvik LØSNINGSFORSLAG! EKSAMEN EMNENAVN: MATERIALLÆRE for INGENIØRER EMNENUMMER: TEK2011 EKSAMENSDATO: 11. desember 2013 KLASSE: 13HBIMAS og 12HBIMAS-F TID: 3 timer: KL 13.00 - KL 16.00 EMNEANSVARLIG:

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

Støpejern. Frey Publishing

Støpejern. Frey Publishing Støpejern Frey Publishing 1 Støperiteknikk 2 Viktige egenskaper for metaller som skal støpes Støpejern er jern og med mellom 2,5 og 4,3 % karbon. Smeltetemperaturen er viktig når vi velger materialer til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2224031 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C22C 38/4 (06.01) B22F 1/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) C22C 38/6 (06.01) C23C 4/08 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av endoterme reaksjoner som dampreforming av oljefraksjoner eller alkoholer, med tanke på produksjon av

Detaljer

FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK. Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1.

FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK. Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1. 1 FORBINDELSESANORDNING AV HULPROFILER AV STÅL, SOM STÅR UNDER AKSIALTRYKK Oppfinnelsen vedrører en fagverkskonstruksjon ifølge ingressen i krav 1. Hulprofiler av stål, som står under aksialtrykk, brukes

Detaljer

VANNINGSSLANGE MED HØYTRYKKSMOTSTAND OG TORSJONSSTYRKE

VANNINGSSLANGE MED HØYTRYKKSMOTSTAND OG TORSJONSSTYRKE 1 VANNINGSSLANGE MED HØYTRYKKSMOTSTAND OG TORSJONSSTYRKE Teknisk område Foreliggende oppfinnelse er generelt anvendbar på det tekniske område som gjelder fleksible slanger, og angår spesielt en vanningsslange

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 6 INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 6 INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 6 INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Øystein Grong/Knut Marthinsen Tlf.:94896/93473 EKSAMEN I EMNE SIK5005 MATERIALTEKNOLOGI

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010] 1 Beskrivelse 1 2 3 [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

HVA ER STÅL? STÅL= JERN (Fe) + KARBON (C) + LEDSAGERELEMENTER + LEGERINGSELEMENTER

HVA ER STÅL? STÅL= JERN (Fe) + KARBON (C) + LEDSAGERELEMENTER + LEGERINGSELEMENTER HVA ER STÅL? STÅL= JERN (Fe) + KARBON (C) + LEDSAGERELEMENTER + LEGERINGSELEMENTER Hovedbestanddel Tilsettes for å: 1. Uskadeliggjøre uønskede ledsagerelementer Øker: Reduserer: 2. Fremheve spesielle egenskaper

Detaljer

MATERIALLÆRE for INGENIØRER

MATERIALLÆRE for INGENIØRER Høgskolen i Gjøvik LØSNINGSFORSLAG! EKSAMEN EMNENAVN: MATERIALLÆRE for INGENIØRER EMNENUMMER: TEK2011 EKSAMENSDATO: 9. desember 2015 KLASSE: 15HBIMAS og 14HBIMAS-F TID: 3 timer: KL 09.00 - KL 12.00 EMNEANSVARLIG:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys ± Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys Sammenligning Sammenligning med tidligere med brukte tidligere nasjonale brukte standarder nasjonale standarder Hydro Aluminium Hydro Sammenligning Hydal

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Revidert november 2016 Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A23C 9/123 (06.01) A23C 9/12 (06.01) A23C 9/142 (06.01) A23C 19/032 (06.01) A23C 19/076 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335...336...337...338...339 Tabellmetoden...340 F/A-metoden...347 Dimensjonerende

Detaljer

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 1 JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 5 10 15 20 25 30 35 Denne oppfinnelsen vedrører et justerbart ortopedisk korsett for støtte av ryggsøylen, spesielt for bruk ved behandling av leddproblemer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

"Steglist på frittfall livbåter"

Steglist på frittfall livbåter 11979/JH/OM 13/06/03 Patentsøknad nr.: 1171 [ev. PCT-nr.] Patentsøker: Norsafe AS Tittel: "Steglist på frittfall livbåter" Basisdokument 1 Teknisk område [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører livbåter,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

1.2 Sveising og materialegenskaper

1.2 Sveising og materialegenskaper 1.2 Sveising og materialegenskaper Et godt resultatet ved sveising av aluminium avhenger av type legering og dens leveringstilstand. Et godt resultat er også avhengig av de fysikalske egenskapene til aluminium

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Materialvalg og herding av kniv og verktøystål

Materialvalg og herding av kniv og verktøystål Materialvalg og herding av kniv og verktøystål Fredrik Haakonsen Metallurg 1 Fredrik Haakonsen, Metallurg Enkle herdeteknikker I essa hos smeden Propanbrenner Fungerer, men er svært avhengig av skikkeligheten

Detaljer

Eagle måleverktøy som holder må l!

Eagle måleverktøy som holder må l! Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Rustfrie skrueprodukter Eagle måleverktøy som holder må l! 123 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Rustfrie skrueprodukter Generelt om

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik 15HBTEKD, 15HTEKDE. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag.

Høgskolen i Gjøvik 15HBTEKD, 15HTEKDE. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag. Høgskolen i Gjøvik LØSNINGSFORSLAG! EKSAMEN EMNENAVN: MATERIALLÆRE EMNENUMMER: TEK2091 EKSAMENSDATO: 9. desember 2015 KLASSE: 15HBTEKD, 15HTEKDE TID: 3 timer: KL 09.00 - KL 12.00 EMNEANSVARLIG: Henning

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN 0 Patentsøknad nr. 04 1831 O.nr. 641 /AFI/UNN 21.04.16 Søker : AB TETRA PAK Tittel : Emballasjelaminat for emballasjebeholder som kan anbringes i retorte, emballasjebeholder og fremgangsmåte for å forlenge

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i 1 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i innledningen til det selvstendige krav 1. Tanken kan

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

TM04: Tema i materiallære

TM04: Tema i materiallære Side 1 av 12 TM04: Tema i materiallære Fenomener ved fasetransformasjoner Anvendelse på herding av stål I forrige tema så vi på diffusjon og dens betydning for metallurgiske prosesser i aluminiumlegeringer

Detaljer

Sveisbare konstruksjonsstål

Sveisbare konstruksjonsstål Henning Johansen 0 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 HVA ER STÅL? 3 INNDELING AV STÅLTYPER 4 GASSER I STÅL 5 TETTING AV STÅL. DESOKSYDASJON 5.1 Utettet stål 5.2 Halvtettet- eller balansert stål 5.3 Tettet stål 6

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Ikke-jern metaller Kobbermalm 137 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Ikke-jern metaller Kobber- og kobberbaserte legeringer (bronser)...139-142

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339 Tabellmetoden...340

Detaljer

- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN

- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN - 1 - Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril og dens anvendelse i den industrielle produksjonen av agomelatin,

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248891 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 1/08 (06.01) B32B 1/08 (06.01) B32B 1/ (06.01) C22C 21/02 (06.01) C22C 21/04 (06.01) F16L 9/147 (06.01) Patentstyret

Detaljer