Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012"

Transkript

1 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1

2 Vilkår av 17. september 2012 rr r forsikringsbevis orsikringsikr forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 de rige oerk Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran orsikringsikreneforsikringsbeviset og orsikringsikrene gjelder foran lovbestem m elser som kan fravikes. Innholdsfortegnelse 1.H vem forsikringen gjelder for - Se Forsikringsbevis 2.H vor forsikringen gjelder - Se Forsikringsbevis 3. r dr rr - Se Forsikringsbevis 4.H va forsikringen kan om fatte - Se Forsikringsbevis 5rr ved 51 dsall 5.2 Invaliditet 5.3 Behandlingsutgifter 5.4 Sam m ensatte sym ptom er 5.5 Belastningslidelser 5.6 Barneforsikring 5.7.Foreldelse 5.8 Renteplikt 6.Begrensninger 6.1 Forsikringen dekker ikke 6.2 Sykelig tilstanddisosison eer n 6.3 Skde irke sykdom,tilstand 6.4 Skade ved terrorhandlinger 7.Bestem m elser om forsikringsavtalen 1 Fgene gi eiopplysninger Fgene sik 7.3 Forsett og grov uaktsom het 7.4 Fornyelse av forsikringen - oppsigelsesfrister 7.5 Selskapets oppsigelsesrett 7.6 Forandring av arbeid / yrke eseerk ring Seskes re i endre re ie og ikr re ieeregning nr orsikringen orer i orsikringsiden 8.Sikkerhetsforskrifter 9.Lovvalg og valuta 10.Bistand iklagesaker 11.Spesiellrisiko 11.1 Fritidsaktiviteter / sport 11 Mii renese 11.3 Krigsrisiko 11.4 Atom kjernereaksjoner 11.5 Jordskjelv / vulkanske utbrudd 11.6 Luftfart Se ogs kieo egrensninger 12.D efinisjoner 13. rr S rikr 1 - Franchise ved invaliditetsforsikring. S rikr 2 - Ansvarsforsikring Ved skade Elektronisk skadem eldingsskjem a skalbenyttes for ede skde ee innes orndes hjem m eside.vi tar raskt kontakt for videre behandling. Meget Viktig: Seskes orndsgodkennese kosnder er et absolutt krav for dekning m ed m indre akutt eo kn eerres inderskeser inkder Mngen ersoner eror ed skde eekronisk og en skriftlig tilbakem elding fra AGS Forsikring eller Idrettens H elsesenter om videre behandling. AG S Forsikring AS representerer Sportscover Europe Lim ited Lloyds Syndicate 3334,heretter kalt Selskapet. AGS Forsikring AS Side 2

3 1.H vem forsikringen gjelder for - Sikrede Forsikringen gjelder for de personer som om fattes i forsikringsbeviset og har betalt prem ie dersom annet ikke annet er avtalt.d ersom intet annet frem kom m er i Forsikringsbeviset gjelder orsikringen kn or ersoner nder r og m edlem av m edlem av den norske Folketrygden. 2.H vor forsikringen gjelder U lykkesforsikringen gjelder som angitt i forsikringsbeviset. r rr dr Forsikringen gjelder for perioden som angitt i forsikringsbeviset 4.H va forsikringen kan om fatte e r gr forsikringsbeviset hva forsikringsavtalen faktisk om fatter og hvilke skader som erstattes og forsikringssum m er som er gjelder. 4.1 H vilke skader som kan erstattes Forsikringen om fatter idretts- og ulykkesskade som ram m er forsikrede. Med Idrettsskade m enes k skde ege e so osr seig og orse og so innreer nr orsikringen geder. Med U lykkesskade m enes skde ege e orrske ed en seig sisk egiene - ulykkestilfelle - nr orsikringen geder. Skde sinnet f.eks.sjokk,regnes ikke som kkesskde ed indre de s idig er os ege sskde so edrer isrig og erstatningsm essig invaliditet. eise iog r reningkonkrrnse kn re dekket dersom dette frem kom m er av Forsikringsbeviset. 5rr- Skadem elding Skder sk edes Seske ege eekronisk skadem eldingsskjem a og allbehandling skal godkennes Seske ornd.ikke orndsgodkene kosnder ir ikke dekke unntatt akutt behandling.skadem eldingene skal inneode sikredes dses- og personnum m er. Meding o skde snres sendes skriig i selskapet.meding o skde sendes seske innen e r eer den ereigede ikk knnsk om de forhold som begrunner kravet,jf forsikringsavtaleloven 1 5. D en som vilfrem m e krav m ot selskapet,skalgi selskapet de opplysninger og dokum enter som er tilgjengelig for ham eller henne,og som selskapet er o or knne siing ikre en so ed ersningsogre gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller n e eer ors kn re i de ir utbetalt ersning n eer n ikke r kr m ister ethvert erstatningskrav m ot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning sam m e hendelse. seskes n odning skde gis dgng i gjennom syn av kilder som beskriver den forsikredes n rende og idigere eseisnd For dekninger inneholdende erstatning for varig edisinsk inidie geder gendefr fastsettelse av varig m edisinsk invaliditetsgrad,skal orsikrede og seske gre e o g av spesialist tilfastsettelsen.n orm alt skalikke endende ege skrie sesiiserk ring D ette skalskje av uavhengig spesialist i relevant go rde H vis forsikrede og selskapet ikke blir enige om g egeeges sesiis innen go rde ansatt ved offentlig norsk sykehus. 5.1 rr d d erso kkesskden edrer ddsinnen e rees ddssersning Erstatning utbetales m ed den forsikringssum som er ngi i orsikringseise e gres rdrg derso de er e orskdd invaliditetserstatning for sam m e skade under dekningen ulykke invaliditet. r den orsikrede senere enn e r eer ulykkesskaden inntraff,utbetales eventuell invaliditetserstatning dersom ulykkesskaden ville ha edr isrig edisinsk inidie Erstatningen beregnes ut fra den invaliditet som antas ville blitt den endelige dersom forsikrede dde r i ie AGS Forsikring AS Side 3

4 r den orsikrede senere enn e r eer skden innrees ikke ddssersning en inidiesersning dssersning so ikke er angitt som ektefelle/ barnetillegg utbetales til: 1. Ektefelle/partner iht.partnerskapsloven. 2. H vis dde ikke eerer seg ektefelle/partner skjer utbetalingen til sam boer. 3. Etterlater m an seg heller ikke sam boer, skjer utbetalingen tillivsarvingene. 4. Etterlater m an seg heller ikke livsarving, sker eing iden so ee er testam entert tileer irige ringer etter loven.disse personer er begunstiget i s e rekkege e er ikke dgng i onene noen so egnsige Ektefelle/sam boertillegget utbetales tilden som er berettiget jf pkt.1.2 eller pkt.1.4.barnetillegget utbetales tilbarn jf pkt H vem forsikringen gjelder tilfordelfor ved individuellulykkesforsikring D ersom ikke annet er avtalt (se punkt 6.1.4), tilfaller ddssersningen orsikredes ektefelle/sam boer,ssidi r ringer eer o eller testam ent,jf orsikringseoen H vem forsikringen gjelder tilfordelfor ved kollektiv ulykkesforsikring D ersom ikke annet er avtalt (se punkt 6.1.4), ier ddssersningen orsikredes ekeee s oerssidi r ringer etter lov eller testam ent.d enne bestem m else fraviker forsikringsavtalelovens 1 11 og rr d Invaliditet r orsikrede innen e r eer skdenees ingen invaliditetserstatning. erso kkesskden r edr isvarig m edisinsk invaliditet,har forsikrede rett til invaliditetserstatning idigs e r eer skadedagen. D ersom invaliditetsgraden kan forandre seg,kan endeig ogr sees inni r eer skadedagen. gre skd sere seg som ns i den isrige edisinske invaliditeten r isnden rsdgen For fullstendig invaliditet utbetales invaliditetserstatning m ed den sum som er angitt i forsikringsbeviset.for delvis invaliditet utbetales en forholdsm essig delav forsikringssum m en. 5 r drrd invaliditetserstatning 1nidiesersning eregnes grnng livsvarig m edisinsk invaliditet.ved fastsettelse av erstatningen tas det ikke hensyn tilyrke, inntekt eller individuelle anlegg / forhold. 2.Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartem entets invaliditetstabellgdig ogrsidsnke og ikke de rige regeerk rderingen sk re rent tabellarisk. ed skdeger so ikke er ngi i een skalskadegrden ssees sknns essig grnng en s enigning ed skdeger i tabellen. Itillegg gjelder: ed sne e e nr sne de ndre e ngersees inidiesgrden i 100%. Ved redusert syn,fastsettes invaliditetsgraden grnng snsenen ed ese oiske hjelpem iddel. ed rseen e re nr rseen de ndre re ngersees invaliditetsgraden til65%. ed redser rsessees inidiesgrden sknns essig ed bruk av veltilpasset rer 3. eer skde krosdeeer orgn so r sendig nksonsdkig r ulykkesskaden inntraff,gir ikke rett til invaliditetserstatning. D ersom en kroppsdeleller et organ tidligere var delvis funksjonsdkiggres de rdrg nr invaliditetsgraden bestem m es. 4.Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende, gir ikke rett tilinvaliditetserstatning. 5de seske og orsikrede kn ornge n sseese inidiesgrd nr de er g e r siden orrige sseesese o tilstanden frem deles kan forandre seg,skal endeig ersning eregnes nr de er g r eer skdedgenrsningen ski s ssees eer den inidiesgrd so ns i den endeige 6.S e inidiessseese or n og s e kkesskde kn s i 1 selv om flere organer er ram m et. AGS Forsikring AS Side 4

5 5.3 rr d Behandlingsutgifter Selskapet eer ndendig edisinsk ending skden inni r r skdedgen ekningen om fatter utgifter iflg.folketrygdens egenandelssatser tillege som er godkjent under kom m unens refusjonsordninger,sam t sykehusopphold,forbindingssaker,m edisiner og proteser forordnet av lege.forsikringen er basert er er ede orsk Fokergded behandling i utlandet dekkes kostnader tilsvarende Folketrygdens egenandelssatser i N orge. Reiseutgifter dekkes for rim eligste transportm iddel m ellom hjem m et i orge og iog r n r ese behandlingssted.d et skalher tas hensyn til skadedes tilstand. Det betales kr 2,- pr.km ved ri kring 5 rr rr dd r 1.Lege m ed offentlig driftstilskudd. 2.Tannlege.Forsikringen dekker behandling av nnskder i inni r r skde dgen ed inni den orsikringss so re gr orsikringsen is de ed nnskde ogs dekkes m edisinske behandlingsutgifter,beregnes kun en egenandel.det forutsettes at barn/ungdom de re de er r ski den grd de er m ulig benytter seg av den offentlige tannhelsetjenesten.frem tidige kostnader som e innree eer r r skdedo iikke re dekke orsikringen ed ersnings ingen kn seskapet ta hensyn tilendingseo so erede ore skadedagen. 3.Behanding offentlig sykehus ending ri skes Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skalskje ved det offentlige helsevesen i N orge. U nntaksvis vilselskapet knne orndsgodkenne ndendig oerson enkee skder ed rie skes kinikkereksnr de er er enn neders eneid i de oenige eseesen O perasjon i utlandet kan godkjennes under sam m e forutsetning inntilforsikringssum angitt i avtalen. Ved utvidet lisens er det krav tilm er enn 7 dagers eneid i de oenige eseesen r en operasjon kan godkjennes av Selskapet ved privat sykehus/klinikker. ee orndsgodkennes av Selskapet. 5.Fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor D ette gjelder ikke behandling hos lagets terapeut eller terapeut som laget har avtale m ed.forsikringen eer gier indendig ending oreskree ege inni r r skde dgengenndeen re gr orsikringsen Forsikringen dekker ikke kostnader tilopptrening som f eks.m edlem savgift ved treningssenter. 6.Alternativ behandling foreskrevet av lege. 7.Forbindingssaker,m edisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege. 8.Reise tilog fra hjem stedet for behandling som angitt under punkt 1,2,3,4 og 5 ovenfor. Erstatningen er begrenset tilutgifter m ed rim eligste transportm iddelm ellom hjem sted og n r ese endingssed for sikrede,dog ikke foresatte.sikredes tilstand skalhensyntas. io eerss ri kring godkres ed kr r kilom eter. 9ending reiieringoreningssener m ed offentlig driftsavtale foreskrevet av lege. D et skallegges fram originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede r re kr ersning or den de av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Behandlingsforsikringen erstatter ikke 1.utgifter tilbehandling og opphold iprivate sykehus eller poliklinikker dersom dette ikke er r d rd r d rekonvalesenthjem,annen overnatting sam t diett 3 utgifter tilforesatt se ovenfor. 4 ri skes kinikkngenm - uten at selskapets skriftlige orndskse er innene. 5.4 Sam m ensatte sym ptom er Sam m ensatte sym ptom er dekker utredning og behandling av ere som ikke fungerer i forhold tilhva dokum enterte testresultater skulle tilsi og or enr orgniskskdeso isk skdo og psykisk sykdom er utelukket. eren skriig knne dok enere r reen eseersone nene rsker kn utelukkes. AGS Forsikring AS Side 5

6 Behandlingen/utredningen skres av Idrettens H elsesenter og O lym piatoppens H elseavdeling som sam m en vilutarbeide en utredningsstrategi og anbefale videre behandling. ee gres i n r s reid ed er og o ndendig ser Aredning og ending skres eer anbefaling av Idrettens H elsesenter og O lym piatoppen H elseavdeling. Behandling som ikke er orndsgodkjent/bestilt av disse vilikke bli dekket. Forsikringen er begrenset opp tilforsikringssum og vilikke dekke operative inngrep. 5.5 Belastningslidelser U tvidet Forsikringen kan dekke belastningslidelser so r os oer id nder orsikringseriodenskden knne enres i konkurranse eller trening. Selskapet kan dekke kostnader knyttet til underskese og ending oppad begrenset til Forsikringssum. D ekning orseer innene orndskse r SeskeFgende ideser er o e Gi ores Groin, Jum pers Knee, Runners Knee, Shin Splint, Ackilles Tendon,Tendinitis of the foot, Sw im m ers shoulder,cervical/thoracic og Lum baldysfunksjon etter akutt traum e, Benhinnebetennelse, Seneoverbelastninger og Tretthetsbrudd. 5.6 rr d Barneforsikring Gjelder dersom avtalt i Forsikringsbeviset for barn nder 1 r so kn dok enere iknning i en forsikringstaker / forbundet. O ppfyller sikrede kravet om dokum entert tilknytning til en klubb under forsikringstaker ornd o es ogs ndre idreskiieer so er organisert under N orges Idrettsforbund. 5.7 rr Foreldelse Sikrede m ister retten tilerstatning dersom kravet ikke er m eldt tilselskapet innen 1 r eer sikrede fikk kunnskap om de forhold som er grunnlag for kravet. Krav om erstatning foreldes etter 3rFrisen egnner e ed e de kenderr d den ereigede ikk ndendig knnsk o de orod so egrnner kre FA Selskapets renteplikt Renter erstattes i overensstem m else m ed forsikringsavtalelovens 1 4. Fors er den ereigede gi osninger eller utlevere dokum enter,kan han eller hun ikke kree rener or den id so gr ed dee D et sam m e gjelder hvis den berettigede urettm essige iser eer deis ogr 6.Begrensninger og U nntak 6.1 Forsikringen dekker ikke d rd d dr r r frem kom m er iforsikringsbeviset kke orndsgodkene kostnader som drs erses ikke av Selskapet m ed m indre disse er ke og dee kn eerres 6d - uten at d d r d skiske skder dekkes re nr de s idig er os en sisk skde so edrer livsvarig erstatningsm essig m edisinsk invaliditet. 6d r r sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon Bestem te sykdom m er eller sykelige tilstander, d / skjelettsykdom m er eller diagnoser ihele bevegelsesapparatet (arm er,bein, nakke,rygg og bekken) dekkes ikke: fibrom yalgi,m yalgier,senebetennelse,tendinose, benhinnebetennelse,"m usearm ",tennisalbue, frozen shoulder, lum bago,nerverotaffeksjon m ed r r r r bein (isjias),spondylolyse / -listhese,reum atiske sykdom m er,artrose, osteochondrose, d rdd av patologisk prosess eller osteoporose. H jerte / karsykdom m er N evroser. esningsideser kn re skdekkes hvis dette frem kom m er i Forsikringsbeviset skade / sykdom som skyldes sm itte gjennom bakterier,virus eller annen sm ittekilde,f.eks. insektstikk/itt,alle form er for hepatitt og d r rr infeksjon Skade ved forgiftning gjennom m at,drikke eller nytelsesm idler Skade som skyldes inntak av sovem idler, sm ertestillende eller narkotiske m idler Skade som skyldes m edisinske r d r r r dr r d r autorisert som uautorisert helsepersonell. AGS Forsikring AS Side 6

7 6d d r r tem peratur. Forsikringen dekker ikeesike skder nr rsken er en ndssison orsikrede riiig r kom m et i Tannskader. dr dekkes ikke Forsettlig frem kalt skade. Forsikringen dekker likeveldersom forsikrede gder eer sinnsisnd ikke knne ors rekkevidden av sin handling.med rekkevidde ski denne s eneng orss den iddere gen handlingen,nem lig legem sskaden. 6 rd r r rd Forsikringen dekker likevelselvm ord dersom sikrede kn snnsniggre dee skdes en k sinnsorirring ed re rsk og ikke en sinnslidelse.kravstilleren har bevisbyrden or se orde eer orske se ord skyldes at den forsikrede,p.g.a.alder eller sinnsisndikke knne ors rekkeidden sin ndingmed rekkeiddese oregende punkt d d d r forbrytelser. d sikkerhetsutstyr (leggskinn,briller,hjelm ) ikke er benyttet. d rr r r 6 dd r r de kn ns skeig isnd disosison eer ns en ed kkesskdenr edirke iorsikredes inidie eer dd reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstanden / disposisjonen eller det tidligere n r edning or inidieen eer ddse 6.3 d r r d tilstand eller anlegg Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes slagtilfelle,besvim else eller annen sykelig tilstand (som f.eks.hjerteinfarkt). 6.4 Skade ved terrorhandlinger Terrorhandling - definisjon Med errornding orss en ressridig skadevoldende handling rettet m ot allm ennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjem iske substanser - og som orss re r i den ensik e innflytelse oiiskereigise eer ndre ideologiske orgner eer or re ke rk 7.Bestem m elser om forsikringsavtalen 7 r D ersom de opplysninger om risikoen som forsikringstakeren eer noen nnen ns egne har gitt ved tegning av forsikringen,er uriktige eer sendige noe esenig nkkn selskapet si opp forsikringen m ed 14 dagers rse orsikringseoen 1 3.H ar forsikringstakeren ors sin osningsik kan retten tilerstatning settes ned eller falle bort, jf orsikringseoen en so gr seg skdig i sik o seske kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen.h ar vedkom m ende flere forsikringsavtaler m ed selskapet,es ogs retten tilerstatning etter disse ved sam m e hendelse,og selskapet kan m ed eikkeig irkning si opp enhver forsikringsavtale m ed forsikringstakeren,jf forsikringsavtalelovens 1 2,13 3 og Forsett og grov uaktsom het Forsikringen erstatter ikke skade som forsikrede r d r rr 13 8.Selskapet erstatter heller ikke skade som forsikrede har voldt ved grov uaktsom het. D et kan under hensyn tilskyldgraden og om stendighetene or rig gres seske skalerstatte en delav skaden,jf forsikringsavtaleloven Fornyelse av forsikringen oppsigelsesfrister Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid,nor e rikeekn forsikringstakeren si o en ed ins n neds rseldersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger ndre s rige grnner eer forsikringen flyttes tilannet selskap.for kollektive forsikringer kan flytteretten re reger ed avtale.forsikringstakeren kan ellers si opp forsikringsavtalen r e forsikringstiden dersom selskapet varsles om dette innen orsikringsidens Forsikringen ornes or e r gngen derso orsikringskeren ikke nytter sin rett tiloppsigelse,og dersom selskapet AGS Forsikring AS Side 7

8 ikke har varslet forsikringstakeren m inst to neder r orsikringsidens o selskapet ikke nsker orenge orsikringen 7.5 Selskapets oppsigelsesrett Selskapet kan si opp forsikringsavtalen m ed neders rseeer skde orsikringseoen r r Seske kn kree eseerk ring eseerk ringen skd godkennes r forsikringen er gyldig. 7.7 r dr r r r Selskapet kan ved ulykkesforsikringens hovedforfall genno re endringer i re ier og forsikringsikr nr orodene isier sike endringer er nskeige eer ndendige erso ikrene or orsikringen ir endre i skade for de forsikrede,gjelder reglene i forsikringsavtaleloven 1 7,fjerde ledd. 7.8 r r r rr rr rrd 7.8 r dd rr erso orsikringen orer i orsikringsiden i m edhold av forsikringsavtaleloven,godskrives ikke uoppbrukt prem ie i forholdet m ellom den forsikringstid det er betalt prem ie for,og gen rende forsikringstid. 7.8 r d prem iebetaling erso orsikringen orer so ge m anglende prem iebetaling,beregnes prem ie for den tid forsikringen r r i kreer gende skala: 8.Sikkerhetsforskrifter Forsikringen er oer eingese sikrede oeroder s rorndes gedende reger o startberettigelse og kam p- og konkurranseregler or s ridreen ik-2 og 14-2 i lov for N IF og isk ko i Skde so ge g sikkeressr (leggskinn,briller,hjelm,tannbeskytter m v) ikke er enes og dee er direke edirkende rsk kan erstatning helt eller delvis bortfalle. r sikrede ors oerode regene i rse ledd kan retten tilerstatning helt eller delvis falle bort jf FAL Bistand iklagesaker H vis du m ener selskapet har gjort feilved behand ling av en sak,og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen,kan du ta kontakt m ed: AG S Forsikring AS ved daglig leder O lav Brunborgsvei 4,1396 Billingstad Telefon : agsforsikring.no eller Finansklagenem nden osoks Sken1 S Telefon e-post:firm fkk.no 10 Lovvalg og Valuta N orsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen og e e endes i norske kroner derso nne ikke re gr Forsikringseise 11.Spesiellrisiko 11.1 Fritidsaktiviteter / sport Forsikringen dekker ikke skade dr boksing,sportsdykking,basehopping,hanggliding, paragliding, ballongferd eller flygning m ed m ikrolette ultralette fly o l,ekspedisjoner iarktis / r rd og ih im alaya dersom dette ikke er avtalt og angitt i Forsikringsbeviset. 11 M r Forsikringen geder ikke ed dekese i ii re styrker m ed oppdrag utenfor N orge,m ed m indre krsieren godgr skden ikke skdes sik tjeneste.forsikringen dekker heller ikke skader so osr engig eneseesen m en som skyldes krigshandling,terrorhandling, oer eer ignende AGS Forsikring AS Side 8

9 11.3 Krigsrisiko Forsikringen dekker ikke skade,forverring av skde eer ddsso direke eer indireke skdes eer sr i s eneng m ed krigslignende ndinger enen krig er erk r eer ikke orr eer ignende orige orsrreser offentlig orden,dersom dette ikke er avtalt skriftlig Spesielle bestem m elser for reiser Forsikringen dekker ikke skade,forverring av skde eer ddsinnre nder krig eer orig ro i o rder or de er krig ro nr orsikrede reiser inn i o rde ndederso dette ikke er avtalt og angitt og angitt i forsikringsbeviset. sninger o sike o rder s ed henvendelse tilselskapet. reiser i nde dekker orsikringen ikee krigsrisiko nr orsikrede erede einner seg i e o rde or de rer krig eer orige uroligheter.forsikringen gjelder i inntil6 uker fra dette tidspunkt Atom kjernereaksjoner Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indireke er orrske eer sr i s eneng m ed,atom kjernereaksjoner Jordskjelv / vulkanske utbrudd Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i N orge. 12 rr re de s rikr so er ngi i orsikringseise gjelder for forsikringen.bestem m elsene i forsikringseise og orsikringsikrene eers geder ogs or s rikrene rr 1 Franchise ved invaliditets forsikring Forsikringsikrene orndres sik seske ikke svarer for m edisinske invaliditeter under den prosentsats som er avtalt (franchise).d en avtalte prosentsats re gr orsikringseise rr 3 Ansvarsforsikring (3.m ann) r r rr Erstatningen er begrenset oppad tilkr For enhver skade som om fattes av den dekningen rrekkes en egennde kr 3.1 Forsikringen om fatter det erstatningsansvar som forsikrede i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset drr seg or skde od annen person,ting eller form ueskader. Med personskade enes skdeskdo eer dd r en erson Med tingskade m enes tap av eller fysisk skade r ndres ing ernder dr og s eiendo Forsikringen o er de kono iske den sikrede i henhold tilgjeldende erstatningsrett (lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff kan bli g erse,dog m ed unntakene nevnt i pkt. Forsikrede dri se innr e ersningsik er iseske siing ideeseske sko gende inor eres o skdeiee og i dereer ree de ndendige esninger o den videre behandlingen av saken. 3.3 U nntak Forsikringen yter ikke erstatning for ansvar: ved forsettlig handling eller unnlatelse som har sam m enheng m ed sikredes yrke eller ervervsvirksom het So eierrer eer rker oorogn reidsredsknn-er eksk m odellfly) eller registrerte trav-/galopphest som renes or eer der i og dekkes nsr so eierrer eer rker -kano,kajakk,seilbrett /surfebrett -hanglider,paraglider - nder 1 fot m ed m otor m indre enn 10 hk -resosegende gresskiersnreser og ignende so ikke kn on en sige oer 10 km /t For skder ing os ed gring srenging ingsning og riing s ed rs jordutglidning,dam brudd og setning i grunnen O verfor ektefelle,sam boer,foreldre, besteforeldre,fosterforeldre,svigerforeldre, sskenrnrnernoserrn s ekeee og sam boere tilde som er nevnt.det er iieorode de idsnke skden forvoldes som legges tilgrunn For skde sikredes nde ing so eies i eessk e er eierorode idsnk or skaden som legges tilgrunn Iform av oppreisning og ansvar for rekrenkese og krenkese riies red o o skdeersning -5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke ergerer og lignende. AGS Forsikring AS Side 9

10 3.3.8 For skde ing so irer en nnen en so sikrede eer noen egne sikrede rkereierner eer r o irnsor eller orring e sres i iderid or skde leid bolig,hotellrom eller ferieleilighet So ene gger isgne konrk eer grniernder nsr sikrede re ordi sikrede r gi k sin re i regress Styreansvar ed oerrse s iso skdo So sikrede r dr seg so ge forurensing Behandling av erstatningskrav Ansvar 3.m ann r e ersningsnsr er o e orsikringeniigger de Seske rede o erstatningsansvar foreligger,forhandle m ed krsieren og o ndendig rosedere sken or dom stolene Selskapet betaler sine egne om kostninger ed grese ersningssrs ese o forsikringssum m en derved overskrides.eventuelle om kostninger tilekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av Selskapet, betales av Selskapet i den utstrekning sum m en av om kostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Seske r re i ee ener ersning direkte tilskadelidte. 13 D efinisjoner Ektefelle Med ektefelle m enes den person forsikrede lovform elig er gift m ed.likestilt m ed ektefelle regnes registrert partner,jf Lov om partnerskap av 30.april1993.En person regnes ikke som ektefelle nr de er gi eiing ieer de er sg do for separasjon eller skilsm isse.d ette gjelder selv o gresen ikke er reskrig eer endeig Sam boer Med sam boer m enes person som forsikrede har levd sam m en m ed i et ekteskapslignende orodis de re gr i Folkeregisteret at vedkom m ende har hatt s e oeso orsikrede i de sise r eer person som har felles bopelog felles barn m ed forsikrede. ee geder ikeeikke derso de de tidspunkt forsikringstilfellet innrore orod som var tilhinder for at lovlig ekteskap / partnerskap knne inngssam boerskapet regnes so or ed e av den dag ovennevnte ikr ikke enger er o Sikrede Med sikrede m enes den person hvis liv eller helse forsikringen er kne iog so er nder r Sikredes ektefelle Med ekeee enes erson so r inng lovform elig ekteskap m ed sikrede.likestilt m ed ekeee er en so r inng regisrer partnerskap m ed sikrede.en person regnes ikke som forsikret ektefelle lenger enn tildet tidspunkt der det er avsagt dom for - eller gitt bevilling til serson eer skis issese o gresen ikke er rettskraftig eller endelig.tilsvarende gjelder ved registrert partnerskap. Barn Som m ottaker av barneiegg ed ddsregnes sikredes egne rn nder rrn so ge dds iser eneorsrger r s e reige tilerstatning som ektefelle eller sam boer. Sikredes sam boer Med sam boer m enes person som - nr forsikringstilfellet inntrer - den sikrede lever sam m en m ed i ekteskaps lignende eller partnerskapslignende forhold hvis det av Fokeregisere re gr edko ende r s e oeso sikrede de sise rs person som har felles bopelog felles barn m ed sikrede r regisrering i Folkeregisteret ikke oreiggerer edko ende ikee nse so sikredes s oer derso ndre eis gr de enr eingesene i oregende sening er oppfylt. ee geder ikeeikke derso de idsnke nr orsikringsieet inntreffer, foreligger forhold som er tilhinder for at lovlig ekesk eer regisrer rnersk kn inngs s oerorod nses or ed e den dag partene flytter fra hverandre,selv om dette ikke er m eldt tilfolkeregisteret. AGS Forsikring AS Side 10

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer