Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:00-15:00 Breheimen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Rannveig Brennhaug Leiar Nestleiar Medlem Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Isumhaugen Norunn Lunde Furnes Medlem Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Evind Brenna Mariann Isumhaugen Merknader Per Atle Kjøllesdal kunne ikkje møte for Norunn Lunde Furnes. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bjørn Dalen Nasjonalparkforvaltar Eldrid Nedrelo Nasjonalparkforvaltar Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolv Kristen Øygard Rannveig Brennhaug Eivind Brenna

2 Saksliste Utvalssaksnr ST Innhald Lukka Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar ST Sak - Mørkridsdalen landskapsvernområde - Bygging av repeater på Tussen Motorola Solutions Norway AS 2003/ /808

3 ST 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Rannveig Brennhaug og Eivind Brenna vart valde til å skrive under protokollen saman med styreleiar. Vedtak Det var ingen merknader til innkallinga.

4 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2015/808-8 Sakshandsamar: Eldrid Nedrelo Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 13/ Sak- Mørkridsdalen landskapsvernområde - Bygging av repeater på Tussen Motorola Solutions Norway AS Andre gongs innstilling Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gi Motorola Solutions Norway AS løyve til å bygge ein basestasjon (repeater) for naudkommunikasjon på høgde 1180 moh. sør for Tusen, aust for Myrasetevatnet/Tussavatnet, i Mørkridsdalen landskapsvernområde. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde 4, jf. naturmangfaldlova 48, og gjeld med følgjande vilkår: Gittermasta skal plasserast på høgde 1180 moh. sør for Tusen, og aust for Myrasetevatnet/Tussavatnet, slik det er skildra i søknaden. Masta skal ha ein mørk/grå farge slik at ho vert minst mogleg synleg i landskapet. Masta kan vere inn til 6 meter høg, med to radiolinkar med ein diameter på 1,2 meter. I tillegg kjem høgda på dei tre sementsøylene som masta står på, ca. 0,5 meter og antenna med ei høgd på ca. 4 meter. Masta har eit fotavtrykk på 1.6 x 1,6 meter. Det er ikkje behov for straum til anlegget. Det må sendast eigen søknad om løyve til bruk av helikopter i samband med bygging av repeateren. Tiltakshavar skal sørgje for at det vert rydda på staden når masta er ferdig, og at alt utstyr og materiell etter bygginga vert frakta ut or verneområdet. Nasjonalparkstyret skal ha rapport om gjennomføringa av tiltaket når repeateren er ferdig bygd. Nasjonalparkstyret kan be om at installasjonen vert fjerna, og at kostnad med fjerning skal dekkast av tiltakshavar. Tiltaket krev også løyve etter plan- og bygningslova og løyve frå grunneigar. Samrøystes.

5 Nye opplysningar i saka: Telefon frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/tom Dybwad den om nye opplysningar i saka. Yttrismorki naturreservat og Drægnismorki naturreservat - melding om oppstart av arbeid med vern etter naturmangfaldlova datert Telefonsamtale med Technogarden AS v/kim Pettersen om vurdering av andre alternative plasseringar av repeateren den E-post med Presentasjon - dekningskart og skildring av konsekvensar frå Motorola Solutions, motteke den Brevet «Yttrismorki naturreservat og Drægnismorki naturreservat - melding om oppstart av arbeid med vern etter naturmangfaldlova», markerer oppstart av arbeid med vern som naturreservat etter naturmangfaldlova i eit område som også omfattar Rundnosi, jf. kart vedlagt oppstartmeldinga. Dersom området etter dette arbeidet vert verna som naturreservat, vil ikkje alternativet med lokalisering av basestasjonen for naudkommunikasjon på Rundnosi lenger vere reelt, jf. at det av oppstartmeldinga frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane går fram at «Ved oppretting av eit naturreservat vert det utarbeidd særskilde verneforskrifter som fortel kva for restriksjonar som vert lagde på aktivitetar i området. Det vil bli forbod mot tekniske inngrep...» Alternative løysingar Motorola Solutions gjer følgjande vurdering om Rundnosi ikkje er alternativ plassering av repeateren: «Nødnett sambandet bygges i dekningsringer, dvs. man har ett hovedpunkt og sender signaler ut fra dette punktet for å binde de omliggende basestasjoner sammen. Konsekvensen av å ikke få dispensasjon vil være at hele område må replanlegges, flytter man en basestasjon må man også flytte den neste. Dette har sammenheng med utfordrende natur og at man i så stor grad som mulig forsøker å benytte eksisterende infrastruktur. Dette gir igjen store utfordringer ettersom man skal gi både nødvendig dekning og man skal kunne ha kontakt og fri sikt til andre basestasjoner. Alt dette medfører at man på enkelte steder i Norge er uten alternativer i forhold til plassering, man er låst. Vi er derfor helt avhengig av god hjelp fra alle involverte parter. Konsekvensen av en replanlegging kan være at nødnettet i dette område blir utsatt i beste fall i 1-ett år, dette fordi man må finne nye plasseringer, inngå nye grunneieravtaler, befare områdene, og byggesøke på nytt. Ytterste konsekvens av dette igjen kan være at hele politidistriktet blir forsinket. Dette fordi det må være en viss dekning i de forskjellige områdene før nødetatene godkjenner å ta nettet i bruk. Som Dere ser i dekningskartene over er det store og viktige områder som rammes dersom man ikke får nødvendig kontakt frem til RSF015 og RSF223, en kontakt som er planlagt formidlet gjennom byggesøkt tiltak ved Tussen. Konklusjonen er at konsekvensene ved ett nei kan bli meget meget store, men at alt dette kan løses med en 6m mast. Uten dispensasjon for MSF642 inne i vernesonen blir RSF015 og RSF223 uten nødvendig kontakt, område må replanlegges og nye plasseringer vurderes. Det er tidlegare peika på at Rundnosi (1014 moh.) vil kunne vere ein alternativ lokalitet for plassering av repeateren, sør for Tussen og utanfor verneområdet. Sidan Rundnosi no vert innlemma i ei eit areal som skal utgreiast som naturreservat etter naturmangfaldlova, vil området bli bandlagt inntil endeleg vernevedtak er treft i saka. Repeateren kan difor ikkje etablerast på staden, med mindre området vert trekt ut att or dette området. Eit vernevedtak vil tidlegast kunne vere venta i denne saka innan utgangen av Vidare opplyser søkjar gjennom presentasjon i e-post den at den alternative plasseringa på Rundnosi likevel ikkje er mogleg sjølv ved å nytte ei 60 meter høg mast, og at høgste masta Motorola har tilgjengeleg er på 42 meter. Med bakgrunn i at det er av vesentleg samfunnsinteresse at det er god og permanent dekning i område der det er kvalifisert behov for det, meiner nasjonalparkforvaltaren at Rundnosi ikkje lenger eit reelt alternativ for plassering av repeateren fordi: repeateren i utgangspunktet ikkje kan etablerast på Rundnosi dersom området vert verna som naturreservat.

6 naudnettet i dette området blir utsett med minimum eitt år på grunn av utgreiinga av vern som naturreservat i området. denne alternative plasseringa ikkje er mogleg sjølv med ei 60 m mast. (Den høgste tilgjengelege masta er på 42 m). I følgje Motorola Solutions har ein ved planlegging av utbygging av naudnettet i så stor grad som mogleg søkt å nytte eksisterande infrastruktur. Sidan Rundnosi ikkje lenger er eit alternativ for plassering av repeateren vil konsekvensen vere at ein må planlegge heile området på nytt. Ut frå dette vil høgde 1180 moh. sør for Tussen i Mørkridsdalen landskapsvernområde vere det einaste alternativet for plassering av den aktuelle repeateren. Verneforskrift, verneformål og rundskriv Technogarden AS søkjer om løyve til oppføring av ein såkalla repeater like sør for Tussen innanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde. Tiltaket er difor vurdert etter verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Omsynet til verneverdiane er vurdert, særleg i forhold til landskap, jf. 2 i verneforskrifta og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar), samt 7 (prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi og som er identitetsskapande. Etter verneforskrifta er området verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapet sitt særpreg eller karakter, og det er forbod mot inngrep som t.d. oppføring av varige eller mellombelse anlegg og innretningar, jf. 3 pkt Forvaltningsmyndigheita kan likevel i spesielle tilfelle, som av omsyn til tryggleik eller når arbeid av vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, gjere unntak frå vernereglane, jf. 4, jf. naturmangfaldlova 48. Ved vurdering av saka må ein også legge til grunn retningsliner som gjeld ved handsaming av søknader om utbygging av naudnett i verneområde, jf. brev frå Miljøverndepartementet datert Vurdering Det er i utgangspunktet forbod mot etablering av nye master innanfor landskapsvernområdet. I dette tilfellet er det søkt om å setje opp ein repeater som består av ei gittermast med to radiolinkar på høgde 1180 moh. like sør for Tussen, 1232 moh. Det er eit høgfjellsområde/platå, som er avgrensa av dei skarpt nedskorne dalsidene i aust mot Fortundalen, og mot Mørkridsdalen i vest. Tussen spring fram frå platået, og kantane ned mot Fortundalen er stupbratte. Området høyrer til landskapsområde T5-05 Sveidalsnosi (Aurland Naturverkstad BA Rapport ). Ny vurdering av miljørettslege prinsipp Kunnskapsgrunnlaget er utgreidd tidlegare i saka. Det er godt dokumentert gjennom verneplan for Breheimen med kartleggingar og konsekvensutgreiing. Det er såleis god oversikt over kva som kan påverke natur- og miljø i området, jf. naturmangfaldlova 8. Etter nasjonalparkforvaltaren si vurdering føreligg det tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldet og kva effektar tiltaket vil ha på dette mangfaldet. Føre-var-prinsippet får difor lita vekt i saka, jf. naturmangfaldlova 9. Forholdet til samla belastning er vurdert tidlegare i saka, og nasjonalparkforvaltaren vurderer at etablering av ein repeater like under Tussen vil gi ei auka belastning i området. Tiltaket vil også

7 medføre noko auka motorferdsel i samband med tilsyn, estimert til ein gong årleg. Nasjonalparkforvaltaren er likevel ikkje kjend med andre framtidige tiltak innanfor verneområda, og vurderer at dei samfunnsmessige fordelane av tiltaket vil vera store sett i forhold til den samla belastninga på økosystemet generelt i verneområda i Breheimen. Den samla belastninga er difor vurdert til å vera på eit akseptabelt nivå, jf. naturmangfaldlova 10. Det er ei nasjonal målsetting å unngå bygging av nye radiostasjonar i verna område, samstundes som det er av vesentleg samfunnsinteresse at det er god og permanent dekning i område der det er kvalifisert behov for det, jf. retningsliner frå Miljøverndepartementet. I følgje dei same retningslinene skal søknader om dispensasjon for bygging av ein repeater i eit verneområde handsamast etter 48 andre alternativ, «dersom sikkerhetshensyn gjør det nødvendig». Etter naturmangfaldlova 48 første ledd andre alternativ er det eit absolutt vilkår for dispensasjon at «nødvendigheitskriteriet» er oppfylt. Retningslinene seier vidare at i «nødvendigheitskriteriet» ligg det m.a. at det ikkje er praktisk mogleg å ivareta dei med tiltak utanfor verneområdet. Det vil seie at dersom det finst alternative lokaliseringar utanfor verneområdet, så skal tiltaket leggast utanfor landskapsvernområdet, jf. Prop. 100 S ( ). Repeateren er tenkt plassert like aust for Myrasetevatnet/Tussavatnet i ein svak skråning oppover frå aust mot vest slik at han kan trekkjast noko vekk frå kanten av fjellet, men samstundes slik at han ikkje misser kontakten med dei andre basestasjonane. Masta vil ha grå farge, og vil her ligge mellom Tussen og ei lita høgde mot sør slik at silhuettverknaden vert minst mogleg. Med bakgrunn i nye opplysningar i saka og vurderinga om at behovet for dekning ikkje lenger kan ivaretakast med lokaliseringar av masta utanfor verneområdet, (jf. vurderinga av alternative løysingar ovanfor), meiner nasjonalparkforvaltaren at ein har søkt å finne den tekniske løysinga og ei plassering av repeateren som medfører minst mogleg skade på verneområdet, jf. naturmangfaldlova 12 om miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar. Sekretariatet meiner altså at nødvendigheitskriteriet er oppfylt. Uheldige omstende som fører til skade på naturverdiane må dekkast av tiltakshavar, og dersom det kjem ny teknologi for naudkommunikasjon og repeateren ikkje lenger er i bruk, skal han fjernast og kostnad med fjerning skal dekkast av tiltakshavar, jf. naturmangfaldlova 11. Konklusjon Ut frå ei totalvurdering av alternativ lokalisering med bakgrunn i nye opplysningar i saka og at nødvendigheitskriteriet er oppfylt, meiner nasjonalparkforvaltaren at tiltaket kan gjennomførast med gitte vilkår, jf. verneforskrifta 4, jf. naturmangfaldlova 48 andre alternativ. 1. gongs innstilling Forvaltar si innstilling Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre avslår søknaden frå Technogarden Engineering Resources AS om bygging av repeater på Tussen i Mørkridsdalen landskapsvernområde, jf. verneforskrifta 4, jf. naturmangfaldlova 48 første ledd, andre alternativ. Dokument i saka Søknad i ett trinn motteken per e-post frå Techongarden Engineering Resources AS på vegner av Motorola Solutions. Oversending av kopi av søknad til Luster kommune datert Nødnettbasestasjoner Luster kommune, ref. søknad datert vedrørende repeater ved «Tussen», datert

8 Høyring om tiltak i sameige ved Tussen i Fortundalen Nytt nødnettanlegg Luster kommune, datert Presentasjon som illustrerer tiltaket med skråbilete, motteken per e-post Telefonsamtale den med tilleggopplysningar. Presentasjon med forklaring på problem ved bruk av alternativ plassering for Naudnettmast på Tussen, motteken per e-post den Vedlegg Søknad om løyve i eitt trinn etter plan- og bygningslova (pbl.) Luster kommunen - Fullmakt til å representere tiltakshavar Nye naudnett basestasjonar - Kvittering for nabovarsel - Situasjonskart - Skildring i bilete og kart - Gjennomføringsplan - Uttale frå Direktoratet for naudkommunikasjon - Søknad om dispensasjon frå LNF-område - Følgjebrev søknad om dispensasjon, pbl Søknad om ansvarsrett, Technogarden Engineering Resources - Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslova, Technogarden Engineering Resources AS - Søknad om ansvarsrett, Eltel Networks AS - Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslova, Eltel Networks AS Søknaden Technogarden Engineering Resources AS representerer tiltakshavar, Motorola Solutions AS, i byggesaker for naudnett og søkjer om løyve til oppføring av ein såkalla repeater like sør for Tussen innanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde. Bakgrunn for tiltaket Bakgrunnen for tiltaket er at effektiv og livreddande innsats i alle situasjonar krev eit pårekneleg og moderne kommunikasjonssystem med god funksjon, dekning og kapasitet. Kjernebrukarane av naudnettet er brann, politi og helse. Naudnettet gir naudetatane ein trygg og effektiv arbeidssituasjon og bidreg til å gjere kvardagen enklare og sikrare for alle. Direktoratet for naudkommunikasjon (DNK) representerer staten, og har ansvaret for å styre utbygging av naudnettet og forvalte nettet når det er ferdig. Motorola Solutions Norway AS (MSN) byggjer naudnettet på oppdrag frå staten, representert ved Direktoratet for naudkommunikasjon. Skildring av tiltaket Tiltaket består av ny gittermast med ei høgd på 6 meter. Masta er tenkt plassert like sør for Tussen, og aust for Myrasetvatnet/Tussavatnet. Masta har eit fotavtrykk på 1.6 x 1,6 meter og i masta vil det bli plassert kommunikasjonsutstyr for naudnett. Det vil bli montert klatrevern i masta. I tillegg til sikkerheitsomsyn vil dette også dempe verknaden av masta på bakkenivå. Tiltaket dekkjer eit relativt lite areal og det vert ikkje lagt veg fram til anlegget. Tenkt plassering i terrenget har ei svak helling oppover frå aust mot vest, og ein kan trekkje masta noko vekk frå kanten av fjellet utan å miste kontakten med dei andre basestasjonane og framleis halde mastehøgda på 6 meter. Masta vil også ligge mellom Tussen og ei lita høgd mot sør, slik at silhuettverknaden vert avgrensa. I telefonsamtale den opplyser Technogarden AS v/kim Pettersen at dei tre sementsøylene som masta står på er ca. 0,5 meter høge og at antenna har ei høgd på ca. 4 meter. Anlegget vil krevje vedlikehald om lag ein gong i året. Tiltaket som det er søkt om, er avklara med grunneigar, Fortun grunneigarlag.

9 Søknaden blir vurdert i samsvar med: 1. Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5 Mørkridsdalen landskapsvernområde, fastsett 7. august Naturmangfaldlova, fastsett 19. juni 2009 nr Retningsliner ved handsaming av søknader om utbygging av naudnett i verneområda. Brev frå Miljøverndepartementet, datert Verneforskrift, verneformål og rundskriv Technogarden AS søkjer om løyve til oppføring av ein såkalla repeater like sør for Tussen innanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde. Tiltaket er difor vurdert etter verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Omsynet til verneverdiane er vurdert, særleg i forhold til landskap, jf. 2 i verneforskrifta og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar), samt 7 (prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi og som er identitetsskapande. Etter verneforskrifta er området verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapet sitt særpreg eller karakter, og det er forbod mot inngrep som t.d. oppføring av varige eller mellombelse anlegg og innretningar, jf. 3 pkt Forvaltningsmyndigheita kan likevel i spesielle tilfelle, som av omsyn til tryggleik eller når arbeid av vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, gjere unntak frå vernereglane, jf. 4, jf. naturmangfaldlova 48. Ved vurdering av saka må ein også legge til grunn retningsliner som gjeld ved handsaming av søknader om utbygging av naudnett i verneområde, jf. brev frå Miljøverndepartementet datert

10 Fakta om tiltaket Breh Mørkrids Kart over området med planlagt lokalisering av repeateren (raud prikk). I søraust går riksveg 55 i Fortun (Nasjonal turistveg) som antenna vert eksponert mot. Grunneigar: Fortun Grunneigarlag Lokalisering: Høgde 1180 moh. sør for Tusen, og aust for Myrasetevatnet/Tussavatnet Mast: Gittermast på 6 meter med to radiolinkar med ein diameter på 1,2 meter. I tillegg kjem høgda på dei tre sementsøylene som masta står på, ca. 0,5 meter og antenna med ei høgd på ca. 4 meter. Masta har eit fotavtrykk på 1.6 x 1,6 meter. Straum: Det er ikkje behov for straum til anlegget. Motorferdsel: Tilkomst med helikopter. Dette gjeld både under bygging og framtidig drift.

11 Tilsvarande mast (i Odda) som det er søkt om å setje opp på Tussen. Vurdering Det er i utgangspunktet forbod mot etablering av nye master innanfor landskapsvernområdet. I dette tilfellet er det søkt om å setje opp ein repeater som består av ei gittermast med to radiolinkar på høgde 1180 moh. like sør for Tussen, 1232 moh. Det er eit høgfjellsområde/platå, som er avgrensa av dei skarpt nedskorne dalsidene i aust mot Fortundalen og i vest, og mot Mørkridsdalen i aust. Tussen spring fram frå platået, og kantane ned mot Fortundalen er stupbratte. Området høyrer til landskapsområde T5-05 Sveidalsnosi (Aurland Naturverkstad BA Rapport ). Vurdering av miljørettslege prinsipp Kunnskapsgrunnlaget er godt dokumentert gjennom verneplan for Breheimen med kartleggingar og konsekvensutgreiing. Det er såleis god oversikt over kva som kan påverke natur- og miljø i området, jf. naturmangfaldlova 8. Gjennom landskapskartlegginga i Breheimen er området vurdert til å ha landskapskarakter B1, dvs. at det representerer det typiske landskapet for underregionen. Det er ikkje andre inngrep innanfor landskapsvernområdet i det aktuelle området, og søk i Fylkesatlas syner at Tussen akkurat kjem innanfor inngrepsfrie naturområde, INON-område, i Breheimen. Det aktuelle området kring Tussen ligg i ytterkant av leveområdet til villrein i Ottadalen villreinområde, og etter innhenta erfaringar frå Fjelloppsynet i Luster er det normalt ikkje villrein her. Sjølve repeateren vil såleis ikkje påverke villrein. Etter søk i Naturbase og Artskart kan ein ikkje sjå at det skal vera andre verdifulle artar, ansvarsartar eller raudlisteartar i det aktuelle området. Det er heller ikkje registrert verdifulle naturtypar på staden, men det er ein lokalitet av naturtypen «Sørvendte berg og rasmarker» i tilgrensande område til høgda der repeateren er tenkt plassert. Naturtypelokaliteten er verdisett som regionalt viktig, og dekker eit areal frå den søraustvende rasmarka under Tussen og sør til Rundnosi. Ein kan ikkje sjå at tiltaket vil påverke særeigne eller representative økosystem i området eller kulturminne. Etter nasjonalparkforvaltaren si vurdering føreligg det tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldet og kva effektar tiltaket vil ha på dette mangfaldet. Føre-var-prinsippet får difor lita vekt i saka, jf. naturmangfaldlova 9. Med unntak av to rasvollar innanfor Høyrokampen naturreservat ved Rv. 55 og hyttene/ stølshusa/bruer i nasjonalparken og landskapsvernområda, er det ingen inngrep Breheimen frå før. Med repeateren vil det følgje med motorferdsel knytt til tilsyn med antenna om lag ein gong i året. Repeateren er tenkt plassert like aust for Myrasetevatnet/Tussavatnet i ein svak skråning oppover frå aust mot vest slik at han kan trekkjast noko vekk frå kanten av fjellet, men

12 samstundes slik at han ikkje misser kontakten med dei andre basestasjonane. Masta vil her ligge mellom Tussen og ei lita høgde mot sør slik at silhuettverknaden vert minst mogleg. Sjølv om repeateren er godt tilpassa terrenget, vil radiolinkane og masta verte synleg frå nasjonalparken i områda under Skurvenosi, og dels også frå Rv 55 når ein kjem ned frå Sognefjellet mot Fortun. Tiltaket det er søkt om vil såleis vere eit nytt inngrep isolert sett som kan påverke landskapet sitt særpreg og karakter, og etablering av ei mast her vil gjere at det aktuelle området kring Tussen ikkje lenger kan reknast som inngrepsfritt (INON-område). I forhold til økosystemet og samla belastning, vurderer sekretariatet at etablering av ein repeater like under Tussen vil gi ei auka belastning i området, jf. naturmangfaldlova 10. Det er ei nasjonal målsetting å unngå bygging av nye radiostasjonar i verna område, samstundes som det er av vesentleg samfunnsinteresse at det er god og permanent dekning i område der det er kvalifisert behov for det, jf. retningsliner frå Miljøverndepartementet. I følgje dei same retningslinene skal søknader om dispensasjon for bygging av ein repeater i eit verneområde handsamast etter 48 andre alternativ, «dersom sikkerhetshensyn gjør det nødvendig». Etter naturmangfaldlova 48 første ledd andre alternativ er det eit absolutt vilkår for dispensasjon at «nødvendigheitskriteriet» er oppfylt. Retningslinene seier vidare at i «nødvendigheitskriteriet» ligg det m.a. at det ikkje er praktisk mogleg å ivareta dei med tiltak utanfor verneområdet. Det vil seie at dersom det finst alternative lokaliseringar utanfor verneområdet, så skal tiltaket leggast utanfor landskapsvernområdet, jf. Prop. 100 S ( ). I høyringsbrev frå Luster kommune datert om «Tiltak i sameige ved Tussen i Fortundalen Nytt nødnettanlegg - Dispensasjon frå Mørkridsdalen landskapsvernområde», går det fram at Fylkesmannen tidlegare har peika på alternativ plassering for tiltakshavar i området kring Rundnosi (1014 moh.) noko lenger sør, og utanfor verneområdet. Ansvarleg søkjar har gjort ei ny vurdering som er gjort greie for i skriv til kommunen den Fylkesmannen sitt forslag om plassering ved Rundnosi vil medføra at mastehøgda vert auka til 18 m eller 24 m. Tiltakshavar opprettheld difor dispensasjonssøknaden, og syner til at masta er trekt inn frå kanten på grunn av skråande terreng og at ho difor vert lite synleg frå dalen. Etter at nasjonalparkstyret mottok saka bad sekretariatet om å få ei nærare vurdering av den alternative plasseringa frå søkjar, og det vart samstundes presisert at vi har klare føringar for at dersom det finst alternative lokaliseringar av slike tiltak, så skal dei leggast utanfor verneområda. Den fekk sekretariatet tilsendt ein presentasjon som forklarar at det er utfordringar ved bruk av alternativ plassering for naudnettmast på Tussen. I presentasjonen syner ein til at «ved å bygge en 42 m mast på alternativ plassering har signalet en klarering på 3,79 m over fjellkanten øst på Nosafjellet. Dette er alt for lavt over bakkenivå ihht. Sikkerhetsmargin. Eksisterende mast på Holmadalsnosi står godt inne på fjellet og med en stor høydeforskjell ned til alternativ plassering får man dette problemet med for lav høyde over fjellkanten.». I e-post same dagen sende sekretariatet spørsmål om dette kan oppfattast som at det ikkje er eit alternativ. Tilbakemeldinga i e-post frå Kim Pettersen er at «Den høyeste masten som Motorola har tilgjengelig er på 42 m. Derfor tok en utgangspunkt i denne, For å kunne benytte alternativ plassering må en da antagelig benytte en mast på mellom 60 og 72 m.» Etter det sekretariatet kan sjå vil det altså likevel vere praktisk mogleg å ivareta sikkerheitsomsynet med tiltak utanfor verneområdet. Med bakgrunn i dette ser ikkje sekretariatet at nødvendigheitskriteriet er oppfylt, jf. naturmangfaldlova 12 om miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar. Prinsippet om at kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar er ikkje relevant i dette tilfellet, jf. naturmangfaldlova 11, og er difor ikkje vurdert nærare. Gjennom planprosessen med utgreiing av vern i Breheimen vart grensa for landskapsvernområdet trekt slik at 300 kw kraftlina som kryssar sørenden av Myrasetevatnet/Tussavatnet ligg utanfor verneområdet. I presentasjonen om utfordringar ved bruk av alternativ plassering peikar Technogarden AS på at ein må ha ei viss avstand til høgspent på grunn av forstyrringar, men ein kan heller ikkje flytte for langt sørover frå

13 høgspentlina fordi høgdeskilnaden vert for stor. Ved bruk av alternativ plassering får ein såleis samla dei tekniske inngrepa utanfor landskapsvernområdet. Konklusjon Ut frå ei totalvurdering, og med bakgrunn i at nødvendigheitskriteriet ikkje er oppfylt, meiner sekretariatet at tiltakshavar må nytte alternativ plassering utanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde for etablering av repeater for naudnettet, jf. naturmangfaldlova 48 andre alternativ.

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Utmarkssenter Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Bjarne

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Att:

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune Møteprotokoll Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: Fossberg Hotell, Lom Dato: 14.09.2018 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein NESTLEIAR

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Kontaktutvalet for Reinheimen v. nasjonalparkforvaltar Trond Stensby Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/866/39/ Ingunn Moen Helland 29.06.2012 61293617

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 04.05.2018 Tidspunkt: Kl. 12:00. Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt fråfall må meldast snarast til telefon 90724490 eller ved svar på e-post. Med fråfall

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - helikopter - Tussen - Norges geologiske undersøkelse

Delegert vedtak - dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - helikopter - Tussen - Norges geologiske undersøkelse Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fossheim hotel - Lom Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Elias

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 11:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Leder Ola

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4686-8 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 32/1 - Hallarenghaugen, Reitan - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn, Loen - Hotel Alexandra Dato: 15.12.2017 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utval: Møtestad: Avgjerd per e-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utval: Møtestad: Avgjerd per e-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Avgjerd per e-post Dato: 07.10.2016 Tidspunkt: Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 907 244 90. Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Rosendal Turnlag v/ Kåre Eik, prosjektansvar Skardsklyp

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sak - Høydalen landskapsvernområde - 2. gongs handsaming - Sikring av seterhus mot ras - Jomar Torkveen.

Sak - Høydalen landskapsvernområde - 2. gongs handsaming - Sikring av seterhus mot ras - Jomar Torkveen. Saksframlegg Arkivsaksnummer: 2016/5673-28 Saksbehandlar: Bjørn Dalen Dato: 23.02.2018 Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre Sak - Høydalen landskapsvernområde - 2. gongs handsaming - Sikring

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Delegert vedtak - Mørkridsdalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel helikopter - undersøking av landets vannressurser - NIVA

Delegert vedtak - Mørkridsdalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel helikopter - undersøking av landets vannressurser - NIVA Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-postmøte Dato: 21.11.2016 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 94880564 eller på e-post.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Stora Ringheim Hotell, Voss Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 11:00 14.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer