Håndbok i realkompetansevurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok i realkompetansevurdering"

Transkript

1 Håndbok i realkompetansevurdering Realkompetansevurdering videregående opplæring Oppdatert Elektronisk versjon ligger i kvalitetssystemet til Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen.

2 2 Forord Formålet Denne håndboka er en samling av retningslinjer og maler for voksenopplæringa i Buskerud fylkeskommune. Målgruppa er faglærere, administrativt personale på skolene og OPUS-ene og saksbehandlere i fylkeskommunen. Håndboka skal bidra til lik praksis i fylket når det gjelder realkompetansevurdering og sikre kvalitet i voksenopplæringen. Håndboka er blitt til i samarbeid med Oslo Voksenopplæring og Østfold fylkeskommune i forkant av skolering i realkompetansevurdering etter læreplanverket i Kunnskapsløftet i september Den elektroniske versjonen av håndboka oppdateres i kvalitetssystemet (BFK.no/Utdanning/Kvalitetssystem/Rutiner, bestemmelser, maler/videregående opplæring for voksne) Styringsdokumenter Sentrale grunnlagsdokumenter NOU 1997:25 Ny kompetanse Stortingsmelding 42 ( ) Kompetansereformen Realkompetanseprosjektet , VOX. Sluttrapport: I mål eller på startstreken Rundskriv F Utdannings- og forskningsdepartementet Ot.prp 25 ( ) Ot.prp 65 ( ) Stortingsmelding 16 ( ) og ingen stod igjen Læreplanverket til Kunnskapsløftet Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven VOX-rapporten Rett og rimelig. Felles forståelse og praktisering av voksnes rett til videregående opplæring (juni 2007) Opplæringsloven og forskrift Rett til videregående opplæring for voksne, som ikke tidligere har fullført videregående opplæring, men har fullført grunnskole. Retten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år Rett til gratis opplæring Rett til å fullføre Rett til tilpasset opplæring Rett til realkompetansevurdering Rett til dokumentasjon etter opplæring (kompetansebevis) selv om opplæringen ikke er fullført Rett til dokumentasjon etter realkompetansevurdering (kompetansebevis) Realkompetanse vurderes i forhold til læreplaner i videregående opplæring Realkompetansevurderingen kan godkjenne realkompetanse som er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom videregående opplæring Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått vitnemål Rett til klage på realkompetansevurdering 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om realkompetansevurdering s Hva er realkompetansevurdering? s Hvem har rett til realkompetansevurdering? s Ulike metoder for realkompetansevurdering s Saksgang for realkompetansevurdering s Lov og forskrift realkompetansevurdering s.6 2. Realkompetansevurdering i Kunnskapsløftet s Viktige endringer med konsekvenser for RKV s Vurdering av kompetansemål s.8 2.2a Vurdering av likeverdig kompetanse s.9 2.2b Hvilke deler av læreplanen skal vektlegges? s.9 2.2c Hvilken læreplan skal brukes i RKV? s.9 2.2d Hva skal til for å få godkjent RKV? s Grunnleggende ferdigheter s.9 2.3a Hva er grunnleggende ferdigheter? s.9 2.3b Hvordan realkompetansevurdere grunnleggende ferdigheter? s Prosjekt til fordypning og realkompetansevurdering s a Formål s b Omfang s c Innhold s d Hvordan kan voksne oppfylle kravene til PTF? s Realkompetansevurdering av PTF s Dokumentasjon av realkompetanse s Faglærere og RKV -kompetansekrav, oppgaver, avlønning s Kompetansekrav til faglærer/fagkonsulenter s Krav til holdninger og skjønn s Faglærers oppgaver s Avlønning av faglærer s Hvem betaler for realkompetansevurderingen? s Pris på realkompetansevurdering s Ansvarsfordeling mellom OPUSene s Klage på realkompetansevurdering s Saksgang for klagebehandling Buskerud fylkeskommune s Krav til klage på realkompetansevurdering s Maler og standardbrev Buskerud fylkeskommune s Veiledningssamtale s Informasjonsbrev om realkompetansevurdering s Rapport ved RKV s Eksempel på læreplan med loggskjema s Brev til kandidaten om resultatet s Avlønningsskjema s Mal for klage på realkompetansevurdering s Søknadsskjema s Veien videre etter realkompetansevurdering s Kontaktinformasjon OPUS Buskerud s.32 3

4 4 1. Generelt om realkompetansevurdering 1.1. Hva er realkompetansevurdering? Realkompetanse defineres som formell og uformell kompetanse. En realkompetansevurdering skal avdekke kunnskaper, holdninger og ferdigheter som personen har tilegnet seg på andre opplæringsarenaer enn gjennom det formelle utdanningssystemet, dvs. gjennom arbeidslivet, familielivet, uformelle opplæringstiltak og samfunnslivet generelt. Realkompetansevurdering i videregående opplæring vurderer og eventuelt godkjenner denne kompetansen opp mot læreplanene i Kunnskapsløftet. Alle fag kan realkompetansevurderes, både fellesfag, programfag og prosjekt til fordypning. Realkompetansevurdering kan være en vurdering av teoretiske kunnskaper og ferdigheter eller praktiske ferdigheter i et yrkesfag (yrkesprøving). En kan få godkjent deler av fag i forhold til oppnådde kompetansemål, hele fag eller en fullstendig sluttkompetanse. Godkjenning av realkompetanse kan gi den voksne et kortere opplæringsløp eller dokumentasjon på godkjent sluttkompetanse Hvem har rett til realkompetansevurdering? Voksne som har rett til videregående opplæring, har rett til vurdering av realkompetansen sin. Dette vil danne utgangspunktet for tilbudet om opplæring. Realkompetansevurdering kan også benyttes når formålet ikke er videre utdanning, men et ønske om å dokumentere yrkeskompetanse med sikte på å få arbeid. Den som blir realkompetansevurdert, har rett til kompetansebevis på godkjente fag eller deler av fag. Voksne med rett til videregående opplæring får realkompetansevurderingen gratis. Personer som ikke har rett til videregående opplæring, har rett til å få vurdert realkompetansen sin mot betaling, dersom de blir henvist til dette fra kommune, NAVsystemet eller en bedrift Ulike metoder for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal få fram den samla kompetansen til den voksne, og det kan brukes et sett av metoder for å synliggjøre realkompetansen. Metodene nedenfor brukes gjerne i kombinasjon med hverandre. 1 Vurdering av dokumentasjon Kandidatens dokumentasjon på tidligere gjennomført utdanning, arbeidserfaring og eventuelt frivillig arbeid vurderes i forhold til læreplaner i Kunnskapsløftet. Dialogbasert vurdering Dialogbasert vurdering er en samtale som prøver kompetansemålene i læreplanen. Samtalen kan kombineres med en skriftlig oppgave og bruk av IKT-verktøy for å avdekke kandidatens grunnleggende ferdigheter. I fagene norsk og engelsk inngår også skriftlig oppgave. Faglærer godkjenner eller ikke godkjenner kandidatens kompetanse i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Yrkesprøving Dialogbasert vurdering, om nødvendig med tolk, brukes som første trinn av yrkesprøvingen. Praksisvurderingen kalles yrkesprøving og er en vurdering 1 Kunnskapsløftets vekt på grunnleggende ferdigheter får konsekvenser for valg av prøveform. 4

5 5 av kandidatens praktiske kompetanse i et lærefag. Yrkesprøving er mest aktuelt for kandidater som ikke kan dokumentere relevant praksis i faget. Utgangspunkt for yrkesprøving er læreplaner for vg2, opplæring i bedrift Saksgang realkompetansevurdering Søknad Utgangspunktet for realkompetansevurderingen er kartleggingsskjemaet, som er en del av søknadsskjemaet til voksenopplæringa. Med søknadsskjemaet skal det vedlegges dokumentasjon av eventuell tidligere opplæring, yrkespraksis, kurs, verv osv. Søknadsskjemaet sendes/leveres OPUS. Søknadsskjemaet skal også angi hvilket utdanningsprogram eller fag søkeren ønsker vurdering eller opplæring i. Rett til videregående opplæring for voksne Voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Retten gjelder voksne fra og med det året de fyller 25 år. Det kreves dokumentasjon på gjennomført grunnskole eller kompetanse på grunnskolenivå. Vedtak rett/ikke rett Når søknaden er mottatt av OPUS, blir personens tidligere skolegang og yrkespraksis registrert i en database. På bakgrunn av opplysninger og dokumentasjon, gjør OPUS et vedtak om voksenrett eller ikke voksenrett (enkeltvedtak). Vedtaket blir oversendt søker så snart det foreligger med informasjon om klagerett. Innvilget voksenrett betyr at søkeren har rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring. Med utgangspunkt i dokumentasjonen genereres det en CV. Søknad og CV gir bakgrunnsinformasjon til veiledningssamtalen. Veiledningssamtale Alle søkere med voksenrett innkalles til en veiledningssamtale på OPUS. I denne samtalen vil OPUS bl.a. vurdere om det er grunnlag for realkompetansevurdering i fag i forhold til det aktuelle utdanningsprogrammet. Hvis dette er tilfelle, og kandidaten ønsker det, får kandidaten skriftlig og muntlig informasjon om realkompetansevurdering som metode, sammen med informasjon om klageretten. Det gis også opplysninger om aktuelle læreplaner, og at en fagperson 2 vil ta kontakt for å gjøre nærmere avtale. Avtale med fagperson OPUS gjør avtale med en fagperson, som i løpet av kort tid tar kontakt med kandidaten for å avtale tid og sted for realkompetansevurderingen. Realkompetansevurdering Vanligvis er det en fagperson som gjennomfører realkompetansevurderingen. En eller flere av metodene under pkt. 1.3 benyttes. Vurderingen kan ta fra 1 6 timer avhengig av metode og hvor mange fag som skal vurderes. Yrkesprøving kan gå over mange dager avhengig av faget. Fagpersonen skriver logg under vurderingen. Logg, eventuell skriftlig oppgave og rapport med resultat og begrunnelse for vurdering leveres eller sendes OPUSadministrasjonen umiddelbart etter realkompetansevurderingen er gjennomført. Dokumentasjonen arkiveres i elevmappen, og resultatet registreres i Extens. Se pkt.5.3. og 5.4 i denne håndboka. 2 Fagperson er oftest en faglærer, men kan også være en fagperson utenfor skoleverket. 5

6 6 Yrkesprøving er en metode for realkompetansevurdering som benyttes for å vurdere kandidatens praktiske kunnskaper i forhold til aktuell læreplan. Denne metoden brukes primært for søkere som ikke kan dokumentere praksis, for eksempel minoritetsspråklige som har praksis i et fag, men som ikke kan dokumentere dette. Yrkesprøvingen starter vanligvis med en vurderingssamtale mellom fagperson og kandidat for å kunne planlegge opplegget for den praktiske prøvingen. Ved yrkesprøving er det viktig at OPUS og aktuell fagperson samarbeider nært med fagkonsulent i Buskerud fylkeskommune, fagopplæringsseksjonen. Resultatet av en yrkesprøving kan bl.a. være en forkortet læretid på bakgrunn av godkjent praksis. Informasjon om resultatet Kandidaten skal ha skriftlig meddelelse om resultatet av realkompetansevurderingen så snart som mulig. Dette gjelder også kandidater som ikke har bestått. Samtidig opplyses det om klageretten. (Se mal for brev til kandidaten, 5.5) Kompetansebevis Kandidaten får tilsendt kompetansebevis dersom ett eller flere kompetansemål er godkjent. Kompetansebevis for hele fag skrives ut i Extens, for deler av fag (kompetansemål) brukes RealDok. Deler av kompetansemål skal ikke godkjennes, kun hele kompetansemål eller hele fag. Eventuell klage på realkompetansevurdering Eventuell klage leveres OPUS, som følger prosedyren beskrevet i pkt Lov og forskrift om realkompetansevurdering Retningslinjer for realkompetansevurdering er beskrevet i forskrift til Opplæringslovene, 4-13: Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerasts i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise om realkompetansen er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennomgrunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Vurderinga skal vere godkjend eller ikkje godkjend realkompetanse i fag eller delar av fag. Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarlig grunnlag og utan ugrunna opphald Fylkeskommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Formelle krav til realkompetansevurderingen er beskrevet i forskrift til Opplæringslovene, 6 27: Fylkeskommunen har plikt til å sørgje for at vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter 4A -3 får kartlagt og vurdert realkompetansen sin, slik at denne kompetansen kan danne grunnlag for søknad om inntak ( ) Kartlegginga og vurderinga av realkompetansen skal oppsummerast skriftleg. Med realkompetanse er meint den formelle og uformelle kompetansen som den vaksne har Rett til klage på realkompetansevurdering er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven, 5-1: Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar i fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Mottaker av klagen, se forskrift Opplæringsloven 5-4: 6

7 7 Klage på realkompetansevurdering skal sendast til den instansen som har vurdert realkompetansen. Krav til klagen, se forskrift til Opplæringsloven 5 6: Klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på, og dersom det er nødvendig, gi opplysningar som gjer det mogleg å vurdere klagerett og om klagefristen er halden. Klaga bør innehalde årsaka til klagen Klagereglene i forvaltningslova gjelder, med et unntak, forskrift til Opplæringsloven 5 15: Ved klage på realkompetansevurdering, jfr og 6-27, gjeld klagereglane i forvaltningslova bortsett frå det som følgjer om klageinstansen sin kompetanse i 5-3 første ledd. Dette forstår direktoratet slik at klageinstansen har kompetanse til å prøve alle sider av saken, herunder faglige vurdering foretatt av undervisningsinstansen, jfr. VOX konklusjon i rapporten Rett og rimelig. Felles forståelse og praktisering av voksnes rett til videregående opplæring : Dokumentasjon av realkompetansevurdering er et enkeltvedtak. Voksnes rett til å klage på realkompetansevurdering gjelder både retten til å klage på formelle feil og faglige resultat. - Fylkeskommunene kan selv utarbeide prosedyrer og rutiner for klagebehandling av realkompetansevurdering slik at disse kan tilpasses øvrige rutiner og prosedyrer i fylkeskommunen. 7

8 8 2. Realkompetansevurdering i Kunnskapsløftet 2.1 Viktige endringer med konsekvenser for realkompetansevurdering Innføringen av Kunnskapsløftet innebærer endringer som har konsekvenser for realkompetansevurdering på følgende områder Kompetansemål erstatter moduler i læreplanene Hver læreplan, særlig for programfagene i yrkesopplæringen, omhandler gjerne et bredere fagspekter enn tidligere Krav til grunnleggende ferdigheter i alle fag Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Innføring av et nytt fag prosjekt til fordypning på yrkesfaglig programområde. Struktur og begreper i læreplanene REFORM 94 KUNNSKAPSLØFTET - Forord - Formål 3 - Formål 4 - Generell informasjon - Struktur - Struktur - Mål og - hovedmomenter - Hovedområder, med beskrivelse - Vurdering - Timetall - Timetall - Beskrivelse av programfagene - Vedlegg - Grunnleggende ferdigheter - Grunnleggende ferdigheter - Kompetansemål - Kompetansemål - Vurdering - Vurdering 2.2 Vurdering av kompetansemål Kunnskapsløftet innebærer en endring fra godkjenning av læreplanmål i moduler i Reform 94 til vurdering i forhold til kompetansemål. Kunnskapsløftet understreker på denne måten at det er mange veier til kompetansen. Realkompetansevurdering etter Kunnskapsløftet forutsetter fagpersoner som har erfaring med tolking av kompetansemål i lokalt læreplanarbeid og har forståelse for at det kan være ulike konkretiseringer av kompetansemålene. I stor grad må godkjenning av oppnådd kompetanse baseres på skjønn. Fagpersonen må ha en brei tilnærming og foreta en rekke avveininger i forhold til spørsmålene 2.2a 2.2d nedenfor. 3 Fellesfagene og studieretningsfagene i studieforberedende. ute. program 4 Studieretningsfagene i yrkesretta utdanningsprogram 8

9 9 2.2a Vurdering av likeverdig kompetanse? Fagpersonen bør ta stilling til følgende spørsmål i forbindelse med realkompetansevurdering: Hvor går grensen mellom lik og likeverdig kompetanse? Kan faglig relevant kompetanse utenfor læreplanen kompensere for hull i forhold til læreplanens kompetansekrav? Kan en fravike/se helt bort fra deler av læreplanen ved godkjenning av likeverdig kompetanse? Hvor stor del av læreplanens mål og/eller hovedmomenter skal være oppfylt for å få godkjenning? 2.2b Hvilke deler av læreplanen skal vektlegges? Fagpersonen bør sette seg godt inni følgende sider ved læreplanen i forbindelse med realkompetansevurdering: Formålet med faget Beskrivelsen av hovedområdet Det enkelte kompetansemål 2.2c Hvilken læreplan skal brukes i realkompetansevurderingen? Under veiledningssamtalen eller i første trinn av realkompetansevurderingen må det tas stilling til hvilken læreplan som skal brukes. Skal realkompetansen vurderes både i forhold til vg1-planene, vg2-planene? Skal det foretas yrkesprøving etter planene? 2.2d Hva skal til for å få godkjent realkompetanse? Dette avsnittet forsøker å svare på spørsmålene ovenfor. Minstekrav for å få godkjent realkompetanse i et fag kan være at kandidaten viser at hun/han, både skriftlig og muntlig: har tilstrekkelig kompetanse i forhold til fagets formål har tilstrekkelig kompetanse i forhold til fagets formål og beskrivelse har tilstrekkelig kompetanse i forhold til en samlet vurdering av fagets formål, beskrivelse og kompetansemål har grunnleggende ferdigheter, for eksempel kan bruke relevante IKT-verktøy 2.3 Grunnleggende ferdigheter og realkompetansevurdering 2.3a Hva er grunnleggende ferdigheter? Arbeidet med å utvikle de grunnleggende ferdighetene skal inkluderes i alle fag. Læreplanene innholder eksempler på konkretisering av ferdighetene for hvert fagområde. De grunnleggende ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 9

10 10 2.3b Hvordan realkompetansevurdere grunnleggende ferdigheter? Vurderingen må legges opp slik at en også tester grunnleggende ferdigheter. Læreplanene gir eksempler på hvordan grunnleggende ferdigheter kan knyttes til forskjellige fag. Denne delen må bestås dersom hele faget skal kunne godkjennes. Dersom bare denne delen mangler, tilbys restopplæring med utgangspunkt i kompetansemål i faget. OPUS må ha en beredskap for å tilby opplæring raskt i de tilfeller der kun grunnleggende ferdigheter ikke godkjennes. 2.4 Prosjekt til fordypning og realkompetansevurdering? Denne informasjonen er til OPUS-administrasjonen, som har veiledningssamtale med søkeren og på basis av søknad og samtale vurderer hvordan kandidatene kan få godkjent realkompetanse. Hvis kandidatene må realkompetansevurderes etter læreplan for prosjekt til fordypning, et fellesfag eller programfag, utføres realkompetansevurdering på vanlig måte. 2.4a Formål (fra forskriften fastsatt 31. januar 2007): Prosjekt til fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Formålet med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. 10

11 11 2.4b Omfang Timerammen for prosjekt til fordypning på vg1 er 168 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter. Timerammen for prosjekt til fordypning på vg2 er 253 årstimer. Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter. For privatister gjelder: vg1 For å dekke timetallet i faget kan privatister enten dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 168 årstimer i Vg1 vg2 For å dekke timetallet i faget kan privatister enten dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner som samsvarer med totalt 253 årstimer 2.4c Innhold Vg1:Prosjekt til fordypning skal brukes til opplæring i (velg ett av kulepunktene) kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift) fellesfag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra andre utdanningsprogram, når det er faglig relevant Vg2: Prosjekt til fordypning skal brukes til opplæring i (velg ett av kulepunktene) kompetansemål fra læreplanene fra eget programområde for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift) fellesfag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene de som følger yrkesfaglig utdanningsprogrammene kan i tillegg bruke prosjekt til fordypning til opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift andre utdanningsprogrammer når det er faglig relevant Der kulepunkt 1 velges, kan lokale læreplantolkinger i prosjekt til fordypning brukes som grunnlag for RKV. 11

12 12 2.4e Hvordan kan voksne oppfylle kravene til PTF? Den voksne må enten eller ta opplæring i forhold til ett av kulepunktene ovenfor bli realkompetansevurdert med utgangspunkt i ett av alternativene nevnt ovenfor, enten ved å godkjenne dokumentert praksis eller ved dialogbasert samtale med skriftlig oppgave 2.4d Realkompetansevurdering av prosjekt til fordypning Realkompetansevurdering foretas i forhold til en læreplan. 2.5 Dokumentasjon av realkompetanse Kandidaten kan få godkjent hele fag eller deler av fag. Det føres kompetansebevis for godkjente fag. Godkjenning av deler av fag dokumenteres gjennom brev fra OPUS om resultatet av realkompetansevurderingen. 12

13 13 3 Fagperson og RKV - kompetansekrav, oppgaver, avlønning 3.1 Kompetansekrav til faglærer: har god kjennskap til læreplanene i det aktuelle faget har flerkulturell erfaring/forståelse er fleksibel og har god kommunikasjonsevne (for yrkesfag): har fagbrev, eller annen formell kompetanse i faget som kandidaten skal yrkesprøves i (for yrkesfag):har lang yrkeserfaring ønskelig: har fått opplæring i realkompetansevurdering, eventuelt yrkesprøving for yrkesfag deltar i faglige forum for erfaringsdeling på skole- og eventuelt på fylkesnivå 3.2 Krav til holdninger og skjønn Hensikten med realkompetansevurdering er å finne ut hva kandidaten kan i forhold til en læreplan (eller andre gitte mål eller kriterier), ikke å avdekke kandidatens manglende kompetanse. Det skal legges vekt på å gi kandidaten anerkjennelse for likeverdig eller tilsvarende kompetanse i forhold til i aktuelle læreplaner. Det er derfor av sentral betydning at faglærer kan bruke forsvarlig faglig skjønn når det gjelder å gjenkjenne og verdsette både lik og/eller likeverdig kompetanse i forhold til læreplanene. Den gode samtalen er utgangspunktet for en dialogbasert realkompetansevurdering. Samtaleklimaet mellom kandidat og faglærer må preges av gjensidig tillit. Samtalesituasjonen skal være et møte mellom to voksne på likeverdige premisser. Det er av stor betydning at samtalen foregår i et miljø som er tilpasset en trygg samtale. Det er viktig at kandidaten selv og underveis i vurderingssamtalen kan klare å identifisere og formulere egen kompetanse. Faglærers rolle i denne sammenhengen er å veilede og hjelpe kandidaten i prosessen. 3.3 Fagpersonens oppgaver bruke realkompetansevurdering som metode og gjennomføre den etter gjeldende retningslinjer kontakte kandidaten innen den gitte tidsfristen finne fram til et egnet sted hvor realkompetansevurderingen skal gjennomføres og informere kandidaten om dette avklare hvilken fagkonsulent fra Fagopplæringsseksjonen som skal bistå under yrkesprøvingen velge læreplan, vurdere hvilket nivå en kan gå inn på, utøve skjønn i forhold til målene i læreplanen sørge for skriftlig dokumentasjon (logg) av realkompetansevurderingen med begrunnelse av resultatet, se 5.4. underskrive rapport og logg (5.3. og 5.4) som sendes OPUS-administrasjonen 13

14 14 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Rutinebeskrivelse for Vurdering av realkompetanse Tema: Videregående opplæring for voksne Kontrollområde: Elevvurdering og realkompetansevurdering 4A-3, 4A-4, forskr til 4-45, kap5 Skrevet av : Inger Moland Wahl Dato: Godkjent av : Kristine Novak Dato: Ansv. for oppdatering : Inger Moland Wahl Neste oppdat. innen: ved endring TID AKTIVITET ANSVAR Uke 0 Kandidaten søker til voksenopplæringen og fyller ut Kandidat kartleggingsskjemaet (mal søknad og kartlegging) Uke 1 Avklaring av rett, vedtak meddeles kandidat (mal for OPUS enkeltvedtak rett/ikke rett) Fortløpende Veiledningssamtale gjennomføres. Det vurderes hvilke OPUS metode/metoder som skal anvendes. Kandidaten får informasjon om valgte metode. Kandidaten opplyses om klageadgang. Dersom yrkesprøving er aktuelt, følger dette en egen rutine. Fortløpende Gjennom vurdering av dokumentasjon blir det lagt grunnlag OPUS for vedtak om hvilken opplæring kandidaten trenger. Det blir vurdert om det er mulig å avdekke mer kompetanse gjennom metoden intervju med fagperson. Fortløpende Fagperson/er kontaktes og informeres om kandidatens OPUS bakgrunn/gis innsyn i kandidatens mappe Innen uke 4 Brev til kandidat sendes med informasjon om OPUS realkompetansevurdering, navn på fagperson, lenker til aktuelle læreplaner og med eventuelt varsel om ventetid. Kandidaten opplyses også om aktuelle lærebøker. Kandidaten skal videre ha informasjon om aktuell(e) læreplan(er) minimum en uke før vurderingen. Fortløpende Fagperson får tilsendt kandidatens søknadspapirer, OPUS læreplanlogg, rapport ved realkompetansevurdering og avlønningsskjema Innen to uker Fagpersonen tar kontakt med kandidaten for å avtale tid og Fagperson etter å ha mottatt søknadspapirer sted for vurderingen Fortløpende Fagpersonen gjennomfører realkompetansevurderingen Fagperson Fortløpende Fagpersonen gir tilbakemelding til OPUS om utfallet av vurderingen (skriftlig). Fagpersonen må sørge for tydeliggjøring av hvilke mål i læreplanen som er bestått gjennom læreplanloggen som returneres utfylt og signert. Rapport v/rvk fylles ut og signeres. Dokumentene returneres til OPUS sammen med avlønningsskjema. Alle dokumenter sendes inn på papir og elektronisk. Fagperson 14

15 15 Fortløpende Fortløpende Fortløpende Fortløpende Skriftlig informasjon til kandidaten om resultatet av vurdering og klagerett sendes 5 (mal for enkeltvedtak ephorte) Utstedelse av dokumentasjon - kompetansebevis i Extens, eventuelt med vedlegg til kompetansebevis dersom faget ikke er godkjent i sin helhet. Læreplanlogg legges ved. Registrering av godkjent realkompetanse i adm. system dersom det ikke er aktuelt med utstedelse av kompetansebevis på dette tidspunktet Videre oppfølging av kandidaten inkludert plan for restopplæring med sluttvurdering etter 4-36 OPUS OPUS/vertsskole OPUS OPUS 3.4 Avlønning realkompetansevurdering Satser for realkompetansevurdering Buskerud fylkeskommune Gjelder fra Honorar til fagperson som utfører realkompetansevurdering utarbeides av den enkelte fylkeskommune. Østlandssamarbeidet fastsetter prisen for realkompetansevurdering ved salg til andre aktører, disse satsene justeres også fra Se 3.6. Kompensasjon for utført realkompetansevurdering gjøres i tråd med satsene under, med unntak av de tilfeller vurderingsarbeidet ligger i bundet tid for undervisningspersonalet. Satser for realkompetansevurdering* Fellesfag, generell studiekompetanse Gammel sats fra Ny sats fra Norsk 14 timer Engelsk Matematikk Samfunnsfag Historie Naturfag Fellesfag, yrkesfaglig kompetanse Gammel Ny sats sats Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Kroppsøving Naturfag * Satsen dekker ordinært for- og etterarbeid i forbindelse vurderingen, inkludert føring av rapport med logg. Sosiale kostnader kommer i tillegg 5 Klagebehandling foregår etter egen rutine 15

16 16 Vurdering av programfagene i yrkesfag skal utføres som en gjennomgående og samlet vurdering for studieretningen. Lønn for slik realkompetansevurdering er satt til kr pr. trinn, dvs. vg2 + vg1 = 3000,- vg1= 1500,- Når det gjelder lønn til fagkonsulenter ved yrkesprøving, avtales det for hvert enkelt tilfelle. Drammen, Hvem betaler realkompetansevurderingen? Fylkeskommunen dekker utgiftene til realkompetansevurdering til dem som har rett til videregående opplæring Kommunen dekker utgiftene for innvandrere uten rett til videregående opplæring og som etter en individuell vurdering har behov for realkompetansevurdering. NAV- arbeid dekker utgiftene for registrerte arbeidssøkere uten rett til videregående opplæring. NAV- trygd dekker utgiftene for de personene som trygdeetaten har ansvaret for. Privatpersoner uten voksenrett må selv dekke utgiftene til realkompetansevurdering 3.6 Pris på realkompetansevurdering Gjelder pris ved salg av tjenesten til eksterne aktører Utdanningsprogram Pris realkompetansevurdering eller deler av utdanningsprogram Pris opplæring inkludert realkompetansevurdering og læremidler Praksiskandidat, teori VG VG VG 1 og VG VG 1, VG 2 i skole Yrkesprøving Avhenger av resultatet av yrkesprøvingen Løyve-fagene Avhenger av resultatet av rkv Generell studiekompetanse: Fag Pris realkompetansevurdering Pris opplæring inkludert realkompetansevurdering og læremidler Norsk Matematikk Samfunnsfag Historie Naturfag Engelsk Biologi fordypning Matematikk fordypning Fysikk fordypning Kjemi fordypning

17 17 Fellesfag for yrkesfaglige utdanningsprogram: Fag Pris, realkompetansevurdering Pris opplæring inkludert realkompetansevurdering og læremidler Norsk Matematikk Samfunnsfag Naturfag Engelsk Kroppsøving Prosjekt til fordypning Ansvarsfordeling mellom OPUSene Prosedyre for håndtering av realkompetansekandidater mellom OPUSene: Oversikten nedenfor viser hvem gjør hva i de tilfeller flere regioner i fylket må samarbeide om realkompetansevurdering. Eier-OPUS = det OPUS hvor kandidaten har bostedsadresse og hvor søknaden er behandlet Utførende OPUS= det OPUS som Eier-OPUS bestiller realkompetansevurderingen hos Aktivitet: Kartlegging av kandidaten - vurdering av om realkompetansevurdering i et eller flere fag er hensiktsmessig Bestilling av realkompetansevurdering og oversendelse av søknadspapirer og dokumentasjon til Utførende OPUS Midlertidig overføring av kandidatene til Utførende OPUS i Extens 6 Brev til kandidatene med informasjon om realkompetansevurdering hos Utførende OPUS Innkalling til realkompetansevurdering sammen med utsendelse av aktuelle læreplaner for realkompetansevurderingen Gjennomføring av realkompetansevurderingen Skriftlig informasjon til kandidaten om resultatet og klageretten Tilbakeføring av kandidaten til Eier-OPUS Retur av søknadspapirer med informasjon om resultat til Eier- OPUS Utstedelse av kompetansebevis godkjente fag/kompetansemål Registrering av godkjent realkompetanse i Extens 7 Evt. klagebehandling Videre oppfølging av kandidaten inkl restopplæring Ansvar: Eier-OPUS Eier-OPUS Eier-OPUS Eier-OPUS Utførende OPUS Utførende OPUS Utførende OPUS Utførende OPUS Utførende OPUS Utførende OPUS Eier-OPUS Eier-OPUS Eier-OPUS 6 Det arbeides med overgang fra dokumentasjonsverktøyet Realdok til Extens 7 Godkjente hele fag registeres i Extens og deler av fag i Realdok 17

18 18 4.Klage på realkompetansevurdering Det er ulike praksis i fylkeskommunene når det gjelder rutiner for klagebehandling RKV. Saksgangen for Buskerud ble behandlet av klagenemnda for utdanningssektoren september 2007, men er siden noe revidert som følge av endringer i lov og forskrift og endringer i fortolkning av reglene slik de nedfelles i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet. 4.1 Saksgang for klagebehandling i Buskerud fylkeskommune Saksgang følger samme prosedyre som klager på standpunktkarakterer, men Fylkemannen i Buskerud er endelig klageinstans. Saken går fra klager til OPUS, som sender sakens dokumenter (se pkt. 4.2 nedenfor) til rektor, som ekspederer saken videre til eksamensseksjonen. Fra eksamenskontoret sendes saken til Fylkesmannen i Buskerud. Avhengig av om det klages på formelle feil eller på resultatet av vurderingen, blir saksgangen videre slik: Ved formelle feil: Ved medhold sendes saken tilbake til OPUS og kandidaten får rett til ny vurdering. Resultatet av denne vurderingen kan ikke påklages. Ved klage på resultatet av vurderingen: Ved medhold sendes dokumentasjonen fra realkompetansevurderingen til et annet OPUS for ny vurdering. Resultatet av denne vurderingen kan ikke påklages. 4.2 Krav til klage på realkompetansevurdering Kandidaten Klagen skal innholde Navn, fødselsnummer, postadresse Dato for realkompetansevurderingen, dato for informasjon om resultatet Hva klagen gjelder Begrunnelse Datert underskrift ved klager Instansen som har vurdert realkompetansen Skolen skal gjøre rede for: Kandidatens navn og fødselsnummer Når klagen ble mottatt Hvilket fag /hvilke fag som ble realkompetansevurdert med fagkode Dato for realkompetansevurderingen Navn og stilling på den som foretok realkompetansevurderingen Fagpersonen gjør rede for gangen i prosessen: -beskrivelse av gjennomføring av realkompetansevurderingen - begrunnelse for vedtak Bekreftelse på om og når kandidaten er informert om a)resultatet av realkompetansevurdering b) om klageretten Med klagesaken legges følgende dokumenter: Fagpersonens kartleggings/vurderingsunderlag (logg) fra vurderingssamtale legges ved Eventuell skriftlig prøve legges ved Dokumentasjon av informasjon til kandidaten om klageretten Se mal for fagpersonens logg og kandidatens klage under standardbrev, pkt og

19 19 5. Maler og standardbrev Buskerud 5.1. Mal rapport fra veiledningssamtale (lagres i elevmappe) Søker: Veileder: Tidspunkt: Fra søknaden: Ønsket sluttkompetanse: Praksis generell (antall år): Relevant praksis (antall år): Tidligere utdannelse: Veiledningssamtalen: Sluttkompetansen: Praksiskandidat: Ja: Nei: Har søkeren kontakt innen NAV systemet: Kontaktperson: Ønske om utdanningsvei og tilrettelegging: Veileders kommentar og veiledning i forhold til sluttkompetansen: Videre oppfølging/ realkompetansevurdering m.m.: Dato og veileders signatur: 19

20 Info til kandidaten om realkompetansevurdering Om realkompetansevurdering Hva er realkompetanse? Med realkompetanse menes all kompetanse du har tilegnet deg gjennom utdanningssystemet, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsmessig virksomhet og familie-/samfunnsliv. Eller ganske enkelt: Alt du har lært deg i livet gjennom skole, arbeid og fritid! Hva er realkompetansevurdering? En realkompetansevurdering er egentlig en sammenlikning og godkjenning av kompetanse. Sammenlikningsgrunnlaget (eller det kompetansen din skal sammenliknes med) er de formelle kompetansebeskrivelser som finnes i utdanningssystemet.. Det betyr at realkompetansevurdering er å sammenlikne det du kan mot kompetansemålene i en bestemt læreplan i den videregående skolen.. At kompetansen din er sammenliknbar betyr at den ikke trenger å være lik den kompetansen du sammenlignes med, men den må kunne være likeverdig. Og er den likeverdig, er den også godkjent. En realkompetansevurdering er å finne ut hva du faktisk kan, sammenliknet med de formelle kompetansemålene i videregående læreplaner for et yrke (i motsetning til å avdekke dine hull og mangler ). Hvem har rett til realkompetansevurdering? I opplæringslovens 4A -3, heter det: 4A-3 første ledd skal lyde: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett Personer som ikke har voksenrett, kan få vurdert sin realkompetanse etter henvisning fra NAVsystemet, kommune eller bedrift. Enkeltpersoner uten voksenrett kan også få vurdert sin realkompetanse mot videregående læreplaner, men må betale for dette selv. Hvem betaler for realkompetansevurderingen? Dersom du har fått tilkjent voksenrett, har du rett på gratis realkompetansevurdering. Det betyr at fylkeskommunen betaler kostnadene for deg. Henvisning fra andre instanser betyr at disse betaler for din realkompetansevurdering. Om du ønsker realkompetansevurdering, men verken har voksenrett eller henvisning, må du dekke kostnadene selv. Ta kontakt med ditt nærmeste OPUS dersom du trenger oversikt over hva dette kan koste. Dokumentasjon av realkompetanse En realkompetansevurdering gir ett av to resultater: Godkjent eller Ikke godkjent. Realkompetansevurdering gir rett til kompetansebevis. Godkjent realkompetansevurdering kan også inngå i et vitnemål fra den videregående skolen/kompetansebevis. 20

21 21 Hvem vurderer realkompetansen din? OPUS har et nettverk av personer som har solid faglig og pedagogisk kompetanse innenfor det faget du skal vurderes i. Disse kalles fagpersoner. Deres oppgave er å hjelpe deg til å sette ord på det du kan, synliggjøre og/eller demonstrere din egen kompetanse. Det er fagpersonen som vurderer om du får godkjent eller ikke godkjent realkompetanse i forhold til læreplanen du skal vurderes mot. Hovedformer for realkompetansevurdering Det finnes i hovedsak tre metoder for realkompetansevurdering: a) Vurdering av skriftlig dokumentasjon: Din skriftlige dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) vurderes av en fagperson i forhold til aktuelle læreplaner. Vurderingen kan suppleres ved innhenting av ytterligere informasjon og/eller med dialogbasert realkompetansevurdering. b) Dialogbasert realkompetansevurdering Dette er en fagsamtale mellom deg og en fagperson. I løpet av samtalen kartlegges realkompetansen din opp mot de aktuelle læreplanene. Dette er ingen muntlig eksamen, men en samtale der du får mulighet til å avdekke hva du kan. c) Yrkesprøving Yrkesprøving er en praktisk metode som består av både vurderingssamtale og praktisk utøvelse av yrket i forhold til aktuelle læreplaner. Den praktiske utøvelsen vil som regel finne sted på en aktuell arbeidsplass der du får anledning til vise fram det du kan gjennom forkjellige praktiske prøver, demonstrasjoner eller øvelser. Valg av vurderingsform eller kombinasjoner av de tre, vil avhenge av din bakgrunn, hva du ønsker og hva som er mest praktisk eller hensiktsmessig. Den vanligste formen for realkompetansevurdering er en kombinasjon av dialogbasert og skriftlig metode. Yrkesprøving er mest aktuelt for personer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dokumentere skolegang, praksis eller ferdigheter. Gangen i realkompetansevurderingen a) Søknad Utgangspunktet for realkompetansevurderingen er kartleggingsskjemaet til OPUS: NB: Det er viktig å dokumentere alle opplysninger du oppgir. Udokumenterte opplysninger kan ikke vurderes. b) Registrering Når søknaden mottas av OPUS, blir opplysningene registrert og det blir opprettet en CV. Sammen med registreringen av opplysningene blir det foretatt en førstegangsvurdering. Hensikten er å kontrollere grunnlaget for å fatte vedtak i forhold til voksenrett eller ikke. c) Vedtak På bakgrunn av dine opplysninger og dokumentasjon, vil det fattes vedtak om du kan tilkjennes voksenrett eller ikke. Dette er et formelt vedtak i henhold til forvaltningsloven. Vedtaket blir oversendt til deg så snart det foreligger. Vanligvis vil det skje innen tre uker etter at OPUS har mottatt kartleggingsskjemaet fra deg. Dersom du er uenig i vedtaket, har du klagerett. Klageretten beskrives i brevet som inneholder vedtaket. 21

22 22 d) Realkompetansevurdering Vi vil organisere det som er nødvendig med hensyn til fagpersonen som skal vurdere deg. Vi anbefaler deg å sette deg inn i de aktuelle læreplanene som du skal vurderes i. Du kan også finne læreplanene på nettet.( Fagpersonen vil kontakte deg direkte for å avtale tidspunkt for når realkompetansevurderingen skal foregå. Hvor vurderingen skal gjennomføres vil avhenge av bl.a. vurderingens form og hva som er mest praktisk. e) Resultatet av realkompetansevurderingen Du får skriftlig beskjed om resultatet av vurderingen så snart som mulig. Du har anledning til å klage på resultatet. Klageretten forklares nærmere i eget brev fra OPUS. Hvis du får godkjent fag eller deler av fag, har du krav på et kompetansebevis. Realkompetansevurdering og så da? I prinsippet kan du få godkjent realkompetanse for alle fag som er del av læreplanene i Kunnskapsløftet på vg.1 og vg.2-nivå. Den mest vanlige veien til fag-/svennebrev for voksne er den såkalte dokumentasjonsordningen (praksiskandidatordningen). Denne innebærer at du må bestå en teoretisk tverrfaglig eksamen, ha godkjent praksis og bestå den praktiske fag-/svenneprøven. I prinsippet kan du få godkjent både praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap gjennom realkompetansevurdering, men du må uansett gå opp til en ordinær fagprøve i regi av fagopplæringen. Til slutt: Realkompetansevurdering er en fin måte å få anerkjennelse for det du kan, selv om du ikke har lært det i skolen. Det viser seg at de aller fleste kan mye mer enn de tror. Lykke til. Med vennlig hilsen OPUS Buskerud 22

23 Rapport etter realkompetansevurdering(for fagperson) Leveres OPUS i etterkant av realkompetansevurdering sammen med signert læreplanlogg på papir. I tillegg sendes en elektronisk læreplanlogg med godkjente fag og/eller kompetansemål. Husk å føre på fagkoder på rapportene! Kandidatens navn: Utdanningsprogram (Vg1 el Vg2): Fødselsnummer: Vurderte fag med fagkoder: Kort beskrivelse av selve vurderingen: Dato og sted for realkompetansevurdering Beskrivelse av formelle rammer ved realkompetansevurderingen Hvor lang tid gikk det fra bestilling til avtale og gjennomføring? Hvilke metoder er brukt? Gjennomføring av RKV (rom og romforhold, lengde på vurderingen, ytre forhold) Måloppnåelse med utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen? Måloppnåelse grunnleggende ferdigheter? Hak av hvis godkjent! Helhetsvurdering: Se vedlagte læreplanlogg Se vedlagte læreplanlogg Se vedlagte læreplanlogg. Sted og dato... Fagpersonens underskrift For OPUS Gitt generell informasjon om RKV i forkant? Informasjon om klagerett?.. Sted og dato. OPUS-leders underskrift Arkiveres av OPUS sammen med læreplan med logg. 23

24 LÆREPLANLOGG VED REALKOMPETANSEVURDERING Vedlegg til vedtaksbrev Navn: Personnummer: Programområde: HELHETLIG VURDERING: RESULTAT: Kode/Fag: Godkjent (sett kryss) Ikke godkjent Kompetansemål: Der hvor ikke hele fag er godkjent, sett inn godkjente kompetansemål her: 24

25 25 Grunnleggende ferdigheter: Lese: Skrive: Muntlig: Regne: IKT: Hak av hvis godkjent! Sted, dato Fagkonsulent (Signatur) 25

26 Brev til kandidaten om resultatet av realkompetansevurdering Til Viser til realkompetansevurdering avholdt Resultatet på vurderingen er følgende: (dato). Fag med fagkode : godkjent/ ikke godkjent (velg det som passer) Kompetansemål i faget med fagkode : godkjent/ ikke godkjent (velg det som passer) Kandidater som har fått godkjent fag eller kompetansemål, vil få tilsendt kompetansebevis. Resultatet av realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak, og du har klagerett etter forskrift til Opplæringsloven, 5-1: Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar i fag-/sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.det kan også klagast på vedtak om ikkje å sette standpunktkarakter. Sted dato Rektor leder OPUS (journalføres) 26

27 Avlønningsskjema - realkompetansevurdering av voksne Navn: (for arbeidstakere i Buskerud fylkeskommune) Fødselsnummer: Arbeidssted: Navn: (for personer som ikke er ansatt i Buskerud fylkeskommune) Fødselsnummer: Lønnskontonummer: Trekkprosent: har i henhold til avtale med OPUS.. gjennomført realkompetansevurdering i forhold til læreplanen/læreplanene i følgende fag: Elevenes navn: Fag: Trinn: Annet Realkompetansevurdering avlønnes i henhold til fastsatte satser i Buskerud fylkeskommune. Lønnskrav fremmes til OPUS. Betaling for utført oppdrag: Dato: kun for OPUS Underskrift lærer: Kontostreng Attestert: Anvist: 27

28 Klage på realkompetansevurdering UOFF: Offl. 26 Rett til klage på realkompetansevurdering er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven, 5-1: Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar i fag-/sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. 5-4: Klage på realkompetansevurdering skal sendast til den instansen som har vurdert realkompetansen. 5-6: Klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på, og dersom det er nødvendig, gi opplysningar som gjer det mogleg å vurdere klagerett og om klagefristen er halden. Klaga bør innehalde årsaka til klagen 5-1: Ved klage på realkompetansevurdering, jfr og 6-27, gjeld klagereglane i forvaltningslova bortsett frå det som følgjer om klageinstansen sin kompetanse i 5-3 første ledd. KLAGE PÅ REALKOMPETANSEVURDERING Klagen gjelder: Formelle feil Selve vurderingen Skoleår: Fagkode: Fagnavn: Fagperson: Elevens navn: Personnummer: Adresse: Postnr/poststed: Skole: Basisgruppe: Klagerens begrunnelse: Dato og underskrift: Fagpersons/OPUS begrunnelse: Dato og underskrift: Vedlagt dokumentasjon: 28

29 Søknadskjema Videregående opplæring for voksne Søknadsskjema for realkompetansevurdering og opplæring Jeg søker om: realkompetansevurdering 8 realkompetansevurdering og opplæring Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes med post til det fylkeskommunale opplæringssenteret i din region (OPUS), se oversikt på siste side. Rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring omfatter voksne, og som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Retten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år. Retten er hjemlet i Opplæringslova 4A-3. Søkeren må legge ved følgende dokumentasjon: Kompetansebevis og vitnemål fra tidligere skolegang, også grunnskole Attester fra arbeidsforhold og yrkespraksis(for minoritetsspråklige må dokumentasjon fra hjemlandet må være oversatt til norsk av offentlig translatør) Minoritetsspråklige må også legge ved: Bekreftelse på gyldig oppholdstillatelse Bekreftelse på personnummer fra folkeregisteret Dokumentasjon på gjennomført grunnskole i Norge eller norskopplæring Personlige opplysninger Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Postnummer og poststed Telefon privat Mobiltelefon Telefon arbeid E-postadresse Morsmål Nåværende stilling 8 Realkompetanse defineres som de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom deltakelse i arbeidsliv, ulike opplæringstiltak og samfunnsliv, og som ikke er formelt dokumentert i forhold til grunnutdanning. 29

30 30 Ønsket videregående opplæring Yrkesfag Allmenne fag/ fellesfag Skriv navnet på faget / yrket, f.eks. helsefagarbeider, tømrer Skriv Generell studiekompetanse* eller enkeltfag (* norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie) Kartlegging av tidligere opplæring og arbeidspraksis 1. Hvilken utdanning har du? Start med første skole etter grunnskolen. Husk kopier av vitnemål. Skole Kurs / fag Fullført ja/nei Ferdig år Vedlegg nr. Fag- eller svennebrev Ferdig år Vedlegg Nr. Jeg har ingen utdanning etter grunnskole (sett kryss) 2. Hvilken arbeidspraksis har du? Legg ved attester som viser start- og sluttdato, stillingsstørrelse eller antall timer og arbeidsoppgaver. Dersom du ikke har slike attester, kan du gi en beskrivelse av arbeidet på et eget ark. Arbeidsgiver Stilling Dato fra/til Stillingsprosent/ timeantall Vedlegg nr. Fortsett eventuelt på eget ark 30

31 31 Kurs (for eksempel AMO-kurs eller andre kurs) Kursnavn Varighet Ferdig år Vedlegg nr. Fortsett eventuelt på eget ark Gyldige sertifikater, godkjenninger eller lignende Spesifikasjon Gyldig til Vedlegg nr. Annen kompetanse (for eksempel hobby, omsorgsarbeid, tillitsverv) Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon og skriv nummer på alle vedlegg (jfr. side 1). Dato, sted Søkers underskrift Saksgang videre 1. Søker sender søknad med vedlegg til OPUS i sin region (ingen søknadsfrist) 2. OPUS behandler søknaden og sender vedtaksbrev til søker om voksenrett/ikke voksenrett 3. Hvis søker har rett, får søkeren tilbud om en veiledningssamtale. Under samtalen avklares veien videre til realkompetansevurdering og eventuell opplæring. NB! Ved adresseforandring må søker melde fra om ny adresse! 31

32 32 6. Veien videre etter realkompetansevurderingen Etter endt realkompetansevurdering kan kandidaten ha behov for videregående opplæring. Det er OPUS-systemet som skal sørge for dette. Realkompetansevurderingen kan også avdekke at kandidaten har et behov for påfyll på grunnskolenivå. Hvis kandidaten ikke har grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring, skal kommunen tar ansvaret for opplæringen i første omgang. Kandidaten henvises derfor til voksenopplæringen for grunnskolen i kommunen der han/hun bor. 7. Kontaktinformasjon Opus i Buskerud Opus Drammen Betjener søkere fra Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Hurum kommune Besøksadresse: Betzy Kjeldsbergsvei 280, Drammen Postadresse: P.b Postterminalen 3007 Drammen Tlf Faks E-post: Opus Kongsberg Betjener søkere fra Øvre Eiker, Kongsberg, Numedal og Sigdal/Eggedal Besøksadresse: Kongsberg videregående skole, avd. Tinius Olsens skole, Tinius Olsens gate 1, Kongsberg Postadresse: Postboks Kongsberg Tlf Faks E-post: Opus Ringerike Betjener søkere fra Modum, Ringerike, Hole og Krødsherad kommune Besøksadresse: Hønefoss videregående skole, Osloveien 17, Hønefoss Postadresse: Postboks Hønefoss Tlf Faks E-post: Opus Hallingdal Betjener søkere fra Flå, Nes, Gol, Ål og Hol kommune Besøks- og postadresse: Gol vidaregåande skule 3550 Gol Tlf Faks E-post: 32

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i kommunene

Detaljer

Realkompetansevurdering for praksiskandidater

Realkompetansevurdering for praksiskandidater Oslo VO Sinsen Realkompetansevurdering for praksiskandidater Fagforbundet 21.10.2014 Oslo VO Sinsen Videregående skole for voksne Yrkesfaglige utdanningsprogram Fag for studiekompetanse Realkompetansevurdering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering Kjersti Botnan Larsen, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Retningslinjer for realkompetansevurdering Kjersti Botnan Larsen, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Retningslinjer for realkompetansevurdering Kjersti Botnan Larsen, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i fylkeskommunene

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning 2 1. Hva er formålet med yrkesfaglig fordypning? Formålet med yrkesfaglig fordypning er at du som elev

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING 1 Thomas Wegner Thomassen http://www.udir.no/upload/regelverk/udir_retningslinjer%20for%20realkompetansevurd_web.pdf?epslanguage=no 2 Hvorfor retningslinjer?

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 22.02.2016 Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Sentrale spørsmål: Hva innebærer det at den voksnes kompetanse er likeverdig? Hvordan sikre at

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Realkompetansevurdering, grunnskoleopplæring for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir v

Realkompetansevurdering, grunnskoleopplæring for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir v Realkompetansevurdering, grunnskoleopplæring for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir v Hva skal jeg snakke om? Udir Statistikk Litt historie Realkompetanse Realkompetansevurdering Nasjonale retningslinjer

Detaljer

Kvaløya videregående skole. Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen KLAGE PÅ KARAKTER. Videregående skole. Veiledning til faglærere

Kvaløya videregående skole. Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen KLAGE PÅ KARAKTER. Videregående skole. Veiledning til faglærere Kvaløya videregående skole Veiledning til faglærer ved klage på standpunktkarakter Utgave: 1.00 Skrevet av: Utdanningsetaten Gjelder fra: 09.06.2016 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.8.1.2.2.4 Dok.type:

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Retningslinjer for rkv i videregående opplæring Radisson Blu 30. nov. -1. des Inger Lise Stieng, Avdeling for vurdering 2 Knut Maarud, Avdeling

Retningslinjer for rkv i videregående opplæring Radisson Blu 30. nov. -1. des Inger Lise Stieng, Avdeling for vurdering 2 Knut Maarud, Avdeling Retningslinjer for rkv i videregående opplæring Radisson Blu 30. nov. -1. des. 2015 Inger Lise Stieng, Avdeling for vurdering 2 Knut Maarud, Avdeling for fag- og yrkesopplæring Anita Solheim, Juridisk

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen Veiledning Våren 2011 Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Grunnskolen 2 Innledning Denne veiledningen er en innføring i de

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen

Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleen Regionsamling for kommunale voksener Trondheim, 31. oktober 2014, Karsten Schroeder Fylkesmannen

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Gunn Mikalsen Øseth. Olav Duun videregående skole Tlf E-post:

Gunn Mikalsen Øseth. Olav Duun videregående skole Tlf E-post: Gunn Mikalsen Øseth Olav Duun videregående skole Tlf. 74 11 39 30 E-post: gunn-mikalsen.oseth@ntfk.no Ulf Jarl Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf. 74 11 13 15 E-post: ulf-jarl.hagen@ntfk.no

Detaljer

Klage på karakterer. Klageskjema med veiledning for faglærer. Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter

Klage på karakterer. Klageskjema med veiledning for faglærer. Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på karakterer Klageskjema med veiledning for faglærer Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter PROSEDYRE VED KLAGE PÅ KARAKTER Faglærers dokumentasjon (skjema 3) for

Detaljer

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016 INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER Skoleåret 2015/2016 Fylkesmannen i Buskerud Informasjon om saksbehandlingen ved klager på karakterer 3 Innhold 1 Klage på standpunktkarakter

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Oslo Voksenopplæring. Videregående opplæring for voksne. Generell informasjon.

Oslo Voksenopplæring. Videregående opplæring for voksne. Generell informasjon. Oslo Voksenopplæring Videregående opplæring for voksne Generell informasjon. Oppdatert 10.02.2016. Erstatter infohefte fra 20.01.2015 1 Forord Dette heftet gir deg mye informasjon om videregående opplæring

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Vedlegg 1 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga SØKNAD OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING SPESIELT TILRETTELAGT FOR VAKSNE 1. PERSONOPPLYSNINGAR Namn Fødselsnummer, 11 siffer Adresse Tlf. privat Tlf.

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen

0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen 0rientering 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen Bergen Katedralskole 1961-2014 Tanks videregående skole 2014-2015 Bergen Handelsgymnas 2015- Senter for voksenopplæring og realkompetansevurdering http://bks.hfk.no/templates/schoolsubsite.aspx?id=24486

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering 28. MARS 2017 Realkompetansevurdering - Nasjonale og europeiske retningslinjer Grunnkurs realkompetansevurdering våren 2017 Hæge Nore Flere retningslinjer EUs anbefalinger når det gjelder validering av

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E.

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E. Oslo VO Sinsen Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF Oslo VO Sinsen Ranveig E. Prøven Eksempel på RKV Top / Down Oslo VO Sinsen Rammene rundt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Lovverk Avvik fra Utprøving i forsøket Opplæringslova Opplæring spesielt organisert for vaksne Opplæringslova 4A- 4. Kommunen og

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer