Gi innspill til Fylkesstyret før vi ferdigstiller årsmøtesakene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi innspill til Fylkesstyret før vi ferdigstiller årsmøtesakene"

Transkript

1 Til tillitsvalgte og medlemmer Gi innspill til Fylkesstyret før vi ferdigstiller årsmøtesakene Utdanningsforbundet Oslo forbereder nå Årsmøte 2009, som skal være i Tønsberg 6-8. mai. Fylkesstyret vil fremme forslag til vedtak etter samme mal som ble vedtatt i : Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo: Der er det listet opp noen grunnleggende prinsipper som vi legger til grunn i arbeidet. 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere: Der det fremkommer konkrete krav om hva Utdanningsforbundet Oslo ønsker gjennomført. 11.3: Grunnlag for fylkeslagets arbeid: Der det vedtas metoder for måten vi skal jobbe på ift kursing, påvirkning, med mer. Vedtakene fra 2006 ligger vedlagt, med noen endringer i sak 11.1 og I tillegg vil vi legge opp til debatter i forhold til: Profesjonsutfordringer vi viser til et hefte som i disse dager sendes ut til tillitsvalgte via Forbundsnytt fra sentralleddet. Arbeidstid om innhold og praktisering av arbeidstidsordninger Lønnsdannelse om hvordan vi skal nå våre lønnspolitiske målsetninger og grunnlag vi ønsker at lønnsdannelsen skal skje på. Disse sakene blir også sentrale på Landsmøtet 2009, i november. Vi ønsker innspill, korte eller lange, fra dere om hva dere mener er viktig at vi vedtar på kommende årsmøte. Kom med innspill på endringer av det vi vedtok i 2006, nye vedtak eller andre forhold dere mener det er viktig at vi tar tak i. Det vil hjelpe oss i ferdigstillelsen av sakene. Send e-post til: arsmote innen 26.mars Dette er en mulighet til å løfte saker i tillegg til den mer formelle forslag til saker på årsmøte som tillitsvalgte er orientert om. Hvis dere organiserer møter, deltar fylkesstyret gjerne. Vennlig hilsen Terje Vilno Leder Ellinor Gilberg Nestleder.

2 11.1 Politisk plattform for Utdanningsforbudet Oslo Vedtak: Utdanningsforbundet Oslos politikk er tuftet på den politikken som blir vedtatt på landsmøtet i Utdanningsforbundet. Situasjonen i Oslo krever likevel at Utdanningsforbundet Oslo konkretiserer de politiske prinsippene fylkeslaget mener vil bli de mest sentrale i Oslosammenheng i perioden Begrunnelser og grunnlaget for at fylkeslaget har prioritert disse prinsippene finnes i sakspapir vedlagt saken. Konkretiseringer av fylkeslagets arbeid i forhold til vedtatt politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo finnes i årsmøtevedtak om Utdanningsforbundet Oslos krav til Oslo kommune / arbeidsgivere og Metoder for fylkesstyrets arbeid. Utdanningsforbundet Oslo skal i perioden arbeide etter de overordnete prinsippene om: a) at det pedagogiske personalet er profesjonelle yrkesutøvere som må sikres et profesjonelt og autonomt handlingsrom b) at økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet i barnehage og skole c) at et tilbud/ krav om etter- og videreutdanning av pedagoger og ledere er en forutsetning for bedre kvalitet / fortsatt kvalitetsutvikling i hele utdanningsløpet. God tilrettelegging er en forutsetning. d) at vi skal være kompromissløse forsvarere for kvalitet i tilbudet til barn, elever og studenter e) at det er nødvendig å sette inn tiltak for å sikre rekruttering av pedagoger og ledere og for å beholde allerede ansatte f) at rangering av enheter ikke er kvalitetsfremmende tiltak, at resultater av tester ikke skal offentliggjøres på skolenivå og at tester ikke må føre til konkurranse og rangering g) at pedagogiske og strukturelle omstillinger / endringer i første rekke må tuftes på faglige pedagogiske vurderinger, ikke økonomiske forutsetninger. De må sikre kvalitetsheving og være godt forankret i personalet h) at omlegging av bygningsmassen må være pedagogisk begrunnet, samt ivareta ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, det pedagogiske tilbudet og barnas/elevenes behov for trygghet og tilhørighet i) at det settes av et tilstrekkelig areal for barn og elevers behov j) at alle medlemmers lønns- og arbeidsvilkår skal reguleres gjennom sentrale tariffavtaler k) at lønn skal fastsettes etter utdanning, kompetanse og ansvar

3 l) at sentrale avtaler, forskrifter og standardkrav best sikrer et likeverdig utdanningstilbud og god ivaretakelse av arbeidstakerne m) at medbestemmelsen på alle nivå må styrkes og medbestemmelse skal finne sted på det nivå avgjørelser fattes n) at ledere og tillitsvalgte må få tilstrekkelig tid og kompetanse til å ivareta de oppgaver og det ansvaret som er tildelt dem o) at arbeidsplassene må ha økonomiske rammer som er forutsigbare og gode nok til at formål og krav i lov- og avtaleverk kan oppnås p) at alle arbeidstakere skal ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø q) at arbeidstakere i ulike faser av livet og med ulike forutsetninger skal møte et inkluderende arbeidsliv og en personalpolitikk som ivaretar deres rettigheter og behov for tilpasninger r) full likestilling og likeverdighet i utdanningssystemet og arbeidslivet s) at inngåelse av allianser er et viktig virkemiddel for å oppnå våre tariffpolitiske, samfunnspolitiske og utdanningspolitiske mål t) at offentlige oppgaver ikke skal privatiseres og konkurranseutsettes

4 Sak 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere Vi vil at barnehage og skole skal være læringsarenaer som har tillit i Oslos befolkning. Gode skoler og barnehager krever mer penger enn i dag, ikke mindre. De krever flere pedagoger, ikke færre. De krever endrings- og utviklingstiltak som er pedagogisk begrunnet, ikke økonomisk. De krever et personale som er motivert for oppgaver de skal løse, og som har reell medinnflytelse, yrkesstolthet og faglig autoritet. Intensjonene i kravene vil følges opp overfor andre arbeidstakere der det er relevant. Utdanningsforbundet Oslo vil stille følgende krav til kommunen og andre arbeidsgivere i perioden: SKOLE OG BARNEHAGE ØKONOMI - BARNEHAGE OG SKOLE a) De økonomiske rammene må økes kraftig. Vi vil støtte kommunale framstøt for økte statlige overføringer, men bystyret må også vise vilje til å øke kommunens egen innsats. b) Kollektivtransport må være gratis for skoler og barnehager under turer i skolens og barnehagens regi. c) Midler til rehabilitering av bygninger må være på et nivå som sikrer at skolene og barnehagene er i god stand. Det må tilføres ekstraordinære midler for å ta igjen det tapte. Disse midlene må komme i tillegg til bygningenes øvrige driftsmidler. d) Førskolelærere og lærere ved private barnehager, skoler og studiesteder må sikres tariffavtaler tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som pedagogisk personale i det offentlige har. e) Alle omorganiseringer og endringer må forankres i kvalitetsheving. f) Evalueringer og rapporteringer må foretas der det har vært omstillinger og omorganiseringer BARNEHAGENS OG SKOLENS INNHOLD a) Spesielle endringstiltak som aldersblanding, fleksibel skolestart og lokalt avtalte arbeidstidsordninger må evalueres grundigere enn tilfellet er i dag. Slike tiltak på skolene må ha en faglig-pedagogisk begrunnelse, og være godt forankret i personalet. En evaluering må foretas av skole og barnehage og det må legge til rette for samarbeid mellom disse.

5 b) Man må særlig aktivt søke å rekruttere og beholde arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn og tospråklig kompetanse. Morsmålsopplæringen og kompetansen i forhold til den flerkulturelle virkeligheten må styrkes. ARBEIDSMILJØ I BARNEHAGE OG SKOLE a) Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet må være slik at det gir trygghet på jobben for barn/ungdom og ansatte. Det krever grundig planlegging av bygninger, uteareal og romsituasjon. Og det krever et godt støtteapparat for barnehager/skoler med spesielle problemer som for eksempel personalkonflikter. Brukere må ha medbestemmelse i forhold til nybygg. b) Førskolelærere og lærere må få gode kontorforhold. Det innebærer blant annet tilstrekkelig plass, skjerming mot støy og stadige forstyrrelser, og god tilgang til telefon, elektronisk verktøy, møterom og konferanserom. c) Tiltak for å bedre inneklimaet og redusere støy må prioriteres. d) Personalet må ha en bedriftshelsetjeneste som fungerer tilfredsstillende i forhold til enkeltpersoner og til arbeidsmiljøet generelt. MEDBESTEMMELSE I BARNEHAGE OG SKOLE a) Barnehagene og skolene må følge opp Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medinnflytelse etter formål og intensjoner. De tillitsvalgte må sikres tilstrekkelig tid til dette. Når medbestemmelsessaker skal behandles, må det legges til rette for klubbmøter i arbeidstiden. b) Lokal budsjettbehandling må styrkes gjennom bedre informasjon og rimelige behandlingsfriser. c) Den sentralt fastsatte hovedavtaleressursen til sentrale tillitsvalgte må videreføres. d) Det må sikres tilstrekkelige midler til skolering av tillitsvalgte. LEDELSE I BARNEHAGE OG SKOLE a) Ledere i Oslo-skolen og i Oslo-barnehager må få tilstrekkelig tid til å utføre alle typer lederoppgaver. b) Det må innføres sikringsbestemmelser som gjør at den enkelte leder i hovedsak tjener mer enn de han/hun er satt til å lede. c) Ordninger med retrettstillinger må etableres slik at det finnes andre jobbmuligheter i kommunen for ledere som ikke lenger ønsker å inneha lederjobb på skole/ i barnehage. Slike ordninger må ikke belaste økonomien til den enkelte skole/ barnehage, men dekkes sentralt.

6 d) Barnehagestyrere og rektorer må bli støttet på å møte presset mellom økonomiske innsparinger og god faglig pedagogisk kvalitet. ANDRE KRAV BARNEHAGE OG SKOLE a) Medbestemmelse må sikres ved omstillingsprosesser og overtallighet. Arbeidsgiver plikter å gi informasjon i god tid, og de overtallige må få god oppfølging. b) Seniortiltakene må styrkes, slik at eldre arbeidstakere opplever reelle lettelser. c) Tilsetting må skje på en betryggende måte etter omforente kriterier. Formell kompetanse og tjenestetid skal tillegges stor vekt. d) Det må tas i bruk gode introduksjonsprogram for nye førskolelærere/ lærere og ledere. e) Alle ansatte skal ha ytringsfrihet. Krav til lojalitet må ikke innebære at kritikkverdige forhold skal forties. ØKONOMI BARNEHAGE BARNEHAGE a) Den offentlige barnehagen må på sikt bli gratis. Vi vil motarbeide sponsing og press for foreldrebetaling utover ordinær oppholdsavgift. b) Det må innføres gratis kjernetid for barn i alle bydeler c) Økt barnehageutbygging og lavere foreldrebetaling må ikke føre til kvalitetsforringelse. d) Barnehagen skal ha en forsvarlig bemanning. På grunn av økte krav, må grunnbemanningen styrkes. e) Det må settes inn tiltak for rekruttering av førskolelærere i Oslo. Lønn er det viktigste rekrutteringstiltaket. f) Det må satses på økte ressurser til matservering i barnehagene. g) Vikar-, overtids-, og ansettelsesstopp må motarbeides. Konsekvensene for kvaliteten må synliggjøres. h) Omorganisering av barnehager til større enheter og bygging av nye store barnehager må følges opp med økte ressurser og flere nye stillinger til ledelse. BARNEHAGENS INNHOLD a) Personalets kompetanse er avgjørende for å styrke barnehagen som læringsarena og pedagogisk virksomhet.

7 b) Pedagogtettheten må økes. c) Plan for økt kompetanseutvikling og implementering av rammeplan må være sentral, gjøres permanent og tilpasses personalets ulike behov og ansvarsoppgaver. d) Ressursene for barn med spesielle behov må styrkes betydelig. e) Det må settes inn tiltak for å beholde førskolelærere. Økt lønn for ansvar og kompetanse og muligheter til etter- og videreutdanning må styrkes betraktelig. f) Det må sørges for økt ubunden tid til samarbeid og for- og etterarbeid. g) Personalmøter og foreldremøter er nødvendig for å kunne oppfylle barnehageloven og rammeplanens intensjoner. Det kan ikke kuttes i møter på grunn av dårlig økonomi. h) Barnehagen kan ikke drives uten en forsvarlig og god bemanning. En god vikartjeneste må sikres i regi av den enkelte bydel/arbeidsgiver. i) Det må settes inn tiltak for å rekruttere flere menn i barnehagene. ARBEIDSMILJØ - BARNEHAGE a) Det må gjøres helt klart hvor mange barn som har plass i en barnehage per avdeling i henhold til veiledende arealnorm i loven. Lekearealet skal være reelt og ikke regnet ut fra barnehagens totale bruttoareal. b) Hovedverneombud og godkjenning etter HMS forskriften må fungere etter forutsetningene. Ingen dispensasjoner fra loven gis dersom barnehagen ikke er godkjent. LEDELSE - BARNEHAGE a) Det må gjennomføres tiltak som gjør at dyktige og motiverte styrere ønsker å arbeide i Oslo barnehagene. Det må legges til rette for styrers mulighet til egenutvikling og måloppnåelse. b) Det må opprettes stilling som assisterende styrer i barnehager med flere enn 15 årsverk. ANDRE KRAV - BARNEHAGE a) Ansvar for attførte og overtallige må ligge sentralt i bydelen/oslo kommune. ØKONOMI - SKOLE SKOLE a) Den offentlige skolen skal være gratis. Vi vil motarbeide sponsing og press for foreldrebetaling.

8 b) Oslo skal ikke ha klasser eller permanente grupper som overstiger det maksimale elevtallet som var lovfestet til Ressursrammen må være minst tilsvarende det gamle klassedelingstallet. Klassebegrepet må gjenopprettes og tidligere maksimalgrenser gjeninnføres. c) Kriteriene for ressursfordelingstildelingen til den enkelte skole må endres, slik at det tas hensyn til skolenes reelle lønnsutgifter. Det må også kompenseres for at enkelte skoler kan ta inn færre elever enn andre pga små klasserom. Ressursfordelingssystemet må sikre at de kriteriebaserte midlene beholdes (vgs). d) Seniormidlene må tildeles etter antall seniorer på den enkelte skole. e) Ressursfordelingssystemet må gi forutsigbarhet for planleggingen av skolens drift. Det må være bare èn telledato. f) Bevilgninger til IKT til skolene må ta høyde for både innkjøp av maskiner og drift. I drift inngår også brukerkostnader pr. elev i Innsikt. g) Voksenopplæringen i Oslo skal ikke konkurranseutsettes og overlates til private tilbydere. SKOLENS INNHOLD a) Bedre tilpasset opplæring må sikres gjennom at antall elever pr lærer tilsatt må ned i forhold til i dag. Spesialpedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for elever med spesielle behov. Skolenes fysiske muligheter for differensiering må bedres. Relevant pedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for språklige minoriteter og elever med spesielle behov. b) Det må opprettholdes egne spesialskoler for de elever som ikke kan integreres i vanlig skole av ulike årsaker. c) Lærernes muligheter til etter- og videreutdanning må styrkes betraktelig, både faglig og pedagogisk. I Oslo er det spesielt viktig at alle lærere får kompetanse i å tilrettelegge opplæringen for språklige minoriteter. d) Målet med skolevurdering må være sosial, faglig og pedagogisk utvikling. Det betyr at vekten må ligge på kvalitetsmessig oppfølging av resultatene, ikke på rangering og konkurranse mellom skolene. Rangering av skoler på grunnlag av karakterer / resultater må stanses. e) Omfanget av sentrale prøver må begrenses. f) Inntaksordingen til videregående skole må ikke skape A- og B-skoler gjennom store forskjeller i inntakspoengsum. Vi kan ikke ha en inntaksordning som skaper usunn konkurranse mellom skolene. Det må være gode yrkesfaglige tilbud i alle regioner. g) Rådgivingstjenesten og oppfølgingstjenesten må styrkes gjennom kompetanseheving og økte ressurser.

9 h) Skolenes IKT-systemer må bedres og gjøres mer brukervennlige enn i dag. Fagligpedagogisk programvare må utvikles og spres. i) En god vikartjeneste må sikres i regi av Utdanningsetaten. Skal private vikarbyråer brukes, må tjenesten kvalitetssikres ved at kvalifikasjoner er kontrollert, og at vikarene får nødvendig støtte og informasjon. Det skal ikke benyttes vikarbyrå som ikke betaler tarifflønn. Private vikarbyrå skal ikke benyttes på en slik måte at det undergraver gjeldende tilsettingsprosedyrer. ARBEIDSMILJØ - SKOLE a) Det må gjøres helt klart hvor mange elever et klasserom er beregnet for, og ingen rom skal fylles med flere elever enn dette. Det må gjøres risikovurderinger i forhold til spesialrom. b) Skolene må styrke sin innsats for å forebygge vold og trusler om vold mot lærere og elever. Der dette forekommer, må skolene reagere tydelig, og følge sentralt vedtatte rutiner. Skolenes arbeidsmiljøutvalg må settes i stand til å fungere etter hensikten gjennom opplæring og ved at det settes av tid til dette arbeidet. Ressursene til etatshovedverneombudet må være tilstrekkelig til at de kan gi skolene nødvendig støtte og oppfølging. c) Lærere og andre ansatte i Oslo-skolen må få utvikle kompetanse på forebygging og håndtering av konflikt- og voldssituasjoner. Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune utarbeider og gjennomfører obligatoriske kurs i konflikthåndtering for alle ansatte i Oslo-skolen. Det må etableres kompetanse lokalt, og retningslinjer sentralt, på håndtering av utagerende og voldelig elever. LEDELSE - SKOLE a) Det må gjennomføres tiltak som gjør at dyktige og motiverte skoleledere ønsker å arbeide i Oslo-skolen. Det må legges til rette for skoleledernes mulighet til egenutvikling og måloppnåelse. Tilbud om kompetanseheving og etter utdanning for skoleledere må også gjelde for ledere over 50 år. ANDRE KRAV - SKOLE a) Ansvar for attførte og overtallige må ligge sentralt i etaten. Inntil det skjer, må Utdanningsetaten bistå skolene med å omplassere overtallige. b) Skolens tildelte ressurs til byrdefullt arbeid må synliggjøres og fordeles rettferdig etter drøftinger. c) Når spørreundersøkelser gjennomføres blant personalet, må anonymiteten sikres. d) PP-tjenesten og andre støttetjenester, må få tid og ressurser slik at skolene og elevene får den hjelp og støtte de har behov for.

10 SFO a) SFO skal være et pedagogisk tilbud med kvalifisert personell. b) Foreldrebetalingen for SFO må reduseres. Det må være et hovedmål at SFO på sikt blir gratis. c) SFO må administrativt legges under skolene. Rekkefølgen på punktene kravene er satt opp i, gjenspeiler ikke kravenes prioritering.

11 11.3: Grunnlag for fylkeslagets arbeid Fylkesstyret skal legge til rette for en organisasjonskultur som fremmer demokrati, tilhørighet og deltakelse. Fylkesstyret skal som øverste politiske organ i Utdanningsforbundet Oslo sørge for at den politikk og de synspunkter som vedtas og fremmes utad, er diskutert og forankret i fylkeslaget. Fylkestyret er ansvarlige for at tillitsvalgte settes i stand til å håndtere sitt mandat og utøve sine verv slik at det ganger våre medlemmer og bidrar til at de oppgaver som ansatte har ansvar for, løses på en god måte. Alle tillitsvalgte skal bidra til at våre medlemmer opplever likeverdige vilkår for sin yrkesutøvelse innenfor de ulike områdene av utdanningssektoren. Alle tillitsvalgte skal jobbe for å fremme likestillingsperspektivet og motarbeide diskriminering. Fylkesstyrets arbeid Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo skal: Kurs og skolering a) Drive systematisk skolering av tillitsvalgte med vekt på arbeidsmiljø, lov- og avtaleverk og utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt b) Drive systematisk skolering i Utdanningsforbundets politikk c) Skolere i rollen som tillitsvalgt og hva som forventes, spesielt i forhold til nye tillitsvalgte d) Utarbeide veiledninger og råd for tillitsvalgte i forhold til lokal håndtering av ulike saker e) Tilrettelegge for erfaringsutveksling, nettverk av tillitsvalgte og videreformidling av gode ideer, bl a ved bruk av nettet f) Benytte varierte skolerings- og kursformer i forhold til metodikk, sammensetning av deltakere og størrelse på forsamlingen g) Drive systematisk skolering av skoleledere og tillitsvalgte i såkalte hattekurs h) Sørge for medlemsseminar for medlemmer i seksjon skoleledere. i) Invitere arbeidsgiver (administrativt eller politisk) til å redegjøre for sine synspunkt Politikkutvikling og deltakelse a) Gjennomføre høringer og nettdebatter, iverksette flere ad-hoc og ressursgrupper på saker etter eget initiativ eller etter initiativ fra klubber, arbeidsplasser og bydelslag b) Legge til rette for medlemmenes medbestemmelse og innflytelse i eget forbund gjennom åpne prosesser der alle medlemmer kan delta og få innsyn c) Arbeide for faglig-pedagogisk arbeid gjennom fagforumsvirksomhet, fagrådene og seksjonsstyrene d) Aktivt trekke med hele organisasjonen i påvirkningsarbeid overfor politikere og beslutningstakere på ulike nivå e) Opprette utvalg for likestilling, internasjonalt utvalg og utvalg for voksenopplæring f) Opprette medlemsforum for grupper som ønsker dette o g) Aktivt innhente synspunkter fra seksjonsstyrene, medlemmer, klubber og bydelslag

12 Informasjon og påvirkning a) Styrke og videreutvikle informasjonsarbeidet og nettsida i tråd med Utdanningsforbundets informasjonsstrategi b) Delta i den offentlige debatten og synliggjøre konsekvensene av politiske vedtak c) Ta initiativ overfor arbeidsgiver og politiske myndigheter for å fremme våre saker d) Arbeide aktivt for å ha gode informasjonskanaler til tillitsvalgte og medlemmer og gjøre informasjon lett tilgjengelig gjennom nettsiden e) Drive et aktivt og systematisk påvirkningsarbeid overfor politiske beslutningsorgan og partier for å gi informasjon om og skape aksept for våre politiske standpunkt Møteplasser a) Skape møteplasser for alle medlemsgrupper, gjennom medlemsmøter, medlemsforum, fagforum, nettdebatter og skolering. b) Delta på medlemsmøter i regi bydeler og klubber, for å lytte og diskutere Samarbeid og allianser a) Vurdere nøye hvilke allianser som skal inngås for å nå våre politiske mål. Allianseparter kan være foreldregrupper, fagbevegelse og elev- og interesseorganisasjoner b) Samarbeide med andre organisasjoner for å forsvare og forbedre faglige rettingeheter Seksjonsstyrene, utvalg, fagforum og medlemsforumenes arbeid Seksjonsstyrer, utvalg, fagforum og medlemsforum i Utdanningsforbundet Oslo skal: a) Diskutere saker innenfor sitt område og komme med innspill, forslag og synspunkter til fylkesstyret b) Ta initiativ overfor fylkesstyret i forhold til saker som de mener skal behandles av fylkesstyret c) Være talerør for fagområder og grupper overfor fylkesstyret d) Forumene skal arrangere medlemsmøter med fagligpedagogisk innhold, eller annet innhold, rettet mot spesielle medlemsgrupper Tillitsvalgtes arbeid Tillitsvalgte på arbeidsplasser og bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo skal: a) Benytte bestemmelsene i hovedavtalene til å gå aktivt inn i dialog med arbeidsgiver for å tilrettelegge for at arbeidstakerne får best mulig arbeidsvilkår. b) Søke informasjon og innsikt i lov- og avtaleverk bl a ved å delta på kurs og møter for å få kunnskap og kompetanse. c) Holde seg informert om Utdanningsforbundets politikk og bidra til at de nås gjennom sitt arbeid. d) Melde inn til fylkesstyret de saker som krever oppfølging av eller støtte fra fylkesstyret og/eller er viktig at organisasjonen er informert om e) Sammen med ledere, utnytte det handlingsrommet de har til å tilrettelegge slik at arbeidstakerne får mulighet til å gjøre en god jobb

13 f) Ivareta nye medlemmer g) Sørge for at informasjon når medlemmene h) Avholde jevnlige møter for medlemmene og tilrettelegge for god involvering i Utdanningsforbundets arbeid på arbeidsplass og bydelsnivå.

Sak 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere

Sak 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere ÅRSMØTEDOKUMENT 0 Saksnr.:. andre arbeidsgivere 0 - Versjon -..0 Side 0 0 Sak.: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere 0 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Utdanningsforbundet Oslo ønsker at barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen.

Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Utdanningsforbundet Oslo ønsker at barnehage, skole, voksenopplæringssentre og faglige og administrative støttesystemer skal ha tillit i Oslos befolkning. Lærerprofesjonens

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Utdanningsforbundet Oslo skal i perioden arbeide etter følgende overordnete prinsipper (ikke prioritert rekkefølge):

Utdanningsforbundet Oslo skal i perioden arbeide etter følgende overordnete prinsipper (ikke prioritert rekkefølge): ÅRSMØTEDOKUMENT 01 Saksnummer:.1 Sakstittel: Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Utdanningsforbundet Oslos politikk er tuftet på den politikken som blir vedtatt på

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Prosjekt Oslobarnehagen mars 2011

Prosjekt Oslobarnehagen mars 2011 Prosjekt Oslobarnehagen mars 2011 Prosjekt Oslobarnehagen setter søkelys på mange områder innenfor barnehagesektoren, og Utdanningsforbundet Oslo er positive til store deler av prosjektet. For eksempel

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Ledernes plass i Utdanningsforbundet. Lederkurs i Østfold 12.okt 2012, Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet

Ledernes plass i Utdanningsforbundet. Lederkurs i Østfold 12.okt 2012, Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Ledernes plass i Utdanningsforbundet Lederkurs i Østfold 12.okt 2012, Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Tre forventninger: 1. Hovedavtalen Det er avgjørende for et godt resultat at de

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Ledelse av barnehager og skoler hva skjer? Lederoffensiven og Utdanningsforbundets lederpolitikk. Lærerrollerapporten Nemndskjennelse arbeidstid barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast Landsmøtet 2009 Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030"

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01347-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 23138106 Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans Rådhuset Oslo

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.2/15 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 6.2.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle

Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle 23.10.2017 Innhold Utdanningsforbundets politikk - bakgrunn og strategier Medlemsperspektiv Hva kan vi

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av barnehager

Strategier mot økt privatisering av barnehager Strategier mot økt privatisering av barnehager Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Privatisering eller konkurranseutsetting? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Hefte som utgangspunkt Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2 Hjemmel for deltakelse

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

HOVEDAVTALEN, DOK 24

HOVEDAVTALEN, DOK 24 HOVEDAVTALEN, DOK 24 Avtale om medinnflytelse/ medbestemmelse i Oslo kommune Januar - februar 2017 Bakgrunn Hovedavtalen OVERSIKT DOK 24 Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune Avtale om

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 25. - 26. mars 2015 Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Utdanningsforbundet har en klar politikk for sentral lønnsdannelse, og har hatt det i flere år. Til tross for dette har alle de siste

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer