Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte Lønn og reiser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser"

Transkript

1 Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert

2 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll 4 Kort informasjon om forkortelser i dokumentet 4 HOVEDLØNN 5 Rutine 5 Endringer av faste lønnsopplysninger 5 Endringer av faste personopplysninger 5 Permisjoner 5 Kortvarige permisjoner med lønn 5 Kortvarige permisjoner uten lønn 6 Langvarige permisjoner 6 Fødselspermisjon 6 Skattetrekk 6 Registrering av forlengelse av engasjement 6 Lønnsforskudd 6 Lønnslån 7 Stansing av lønn 7 Overtid og merarbeid 7 BONUSLØNN 7 Korttidsengasjementer, honorarer og tilfeldig lønn 8 Feriegodtgjørelse betales normalt sammen med lønnsutbetalingen. 8 Selvstendig næringsdrivende 8 Feriepenger 8 REISEVIRKSOMHET OG FLYTTEGODTGJØRELSE 8 Generelle bestemmelser 8 Reiseforskudd 9 Personlig kredittkort 9 Flyttegodtgjørelse 9 Reiseregninger 9 UTBETALING AV LØNN OG GODTGJØRELSER 9

3 Utbetaling av fast lønn, hovedlønnskjøring 9 Utbetaling av bonuslønn 10 Utbetaling av reise og flyttegodtgjørelse 10 Rutine ved for mye utbetalt lønn 10 DIVERSE GODTGJØRELSER 10 Elektroniske kommunikasjonstjenester 10 Annet 10 Terminalbriller 10 Spesielle hjelpemidler 10 Klesgodtgjørelse 10

4 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET Budsjettdisponeringsmyndighet Budsjettdisponeringsmyndighet skal ALLTID foreligge ved tilsettinger og pålegg, eller godkjenninger av personellmessige disposisjoner som medfører oppgavepliktige ytelser. Budsjettdisponeringsmyndighet er myndighet til å gi utbetalingsordre. Den som har budsjettdisponeringsmyndighet skal påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak., tildelingsbrev eller vedtak i høgskolens styre. Den skal videre påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Med disposisjonen dokumenteres også at utbetalingen som følger er i samsvar med den strategi enheten (avdelingen/instituttet) har valgt. Den budsjettdisponeringsberettigede kan ikke undertegne godtgjørelser/utbetalinger til seg selv eller sin familie, eller andre parter det kan reises spørsmål om den budsjettberettigedes habilitet. Attestasjonskontroll Attestasjon skal foreligge ved lønnsberegningsbekreftelse. Alle utgifter skal være attestert før utbetaling finner sted. Gjennom attestasjon bekrefter bemyndiget person at de faktiske og juridiske forhold ved transaksjonen er i orden. Med attestasjonen dokumenteres også at utgiften som påføres er i samsvar med den strategi enheten (avdelingen/instituttet) har valgt. Den som attesterer skal forsikre seg om at det leverte er i tråd med bestilling og i tråd med eventuelle avtaler om pris, kvalitet og levering. Attestasjonsansvarlig skal også påse at betalingsdokumentet er påført nødvendige opplysninger for riktig betaling, postering og kontroll(bilagskontering). Dette medfører at vedkommende må sette seg tilstrekkelig inn i høgskolens økonomimodell. Før et bilag attesteres skal attestasjonsmyndighet forsikre seg om at man har de nødvendige grunnlag for å kontrollere bilaget og at varen/tjenesten det gjelder er bestilt av en person med bestillingsmyndighet. Vedkommende skal også forsikre seg om at alle fullmakter er i orden før underskrift. Når bilaget kommer til en med budsjettdisponeringsmyndighet skal det være kontrollert og funnet i orden, samt påført nødvendige konteringer. Viktig for alle ansatte om attestasjon og budsjettdisponeringsmyndighet Alle bilag som sendes til lønn skal være attestert og ved behov også signert av budsjettdisponeringsmyndighet. Bilagene skal være påført nødvendige opplysninger og kontering. Mangler noe av det ovennevnte vil bilaget bli sendt i retur for korreksjon. Kort informasjon om forkortelser i dokumentet SSØ er Statens Senter for Økonomistyring og HiBu benytter deres tjenester i forbindelse med lønn. ESS er de ansattes selvbetjeningsportal i forbindelse med reiseregninger, timeregistrering og annen lønnsrelevant informasjon.

5 SAP er HiBus lønnssystem. HOVEDLØNN Gjelder både faste og midlertidig tilsatte, samt timelønnede med kontrakt på ca 200 timer eller mer per semester, som får utbetalt lønn den 12. hver måned. (Man skal også registreres som midlertidig tilsatt dersom arbeidstiden overskrider 60 timer på en måned) Registrering av personal og lønnsdata skal skje så snart som mulig etter at en person har akseptert tilbus om stilling, senest innen fristen for første lønnsutbetaling. Skjema som benyttes er innmeldingsskjema SAP, som også finnes i kortversjon. Rutine Så snart den tilsatte har takket ja til stillingen, fylles Innmeldingsskjema SAP ut. Skjemaet fylles ut på grunnlag av tilsettingsbrev, arbeidsavtale samt øvrige nødvendige innhentede opplysninger. Skjemaet undertegnes og sendes videre til den som har budsjettdisponeringsmyndighet for signering, deretter til lønnsavdelingen. Skattekort skal vedlegges skjemaet, alternativt trekkes 50 prosent til skattekort foreligger. Eksempel på arbeidsavtale finnes hos SSØ Endringer av faste lønnsopplysninger Eksempel på endringer; stillingsbetegnelse/prosent, lønnsplassering, evt. B-tillegg, tjenestested, konteringsopplysninger (art, budsjettenhet, formål, prosjekt) Registrering skal skje umiddelbart når endring oppstår og senest fra det tidspunktet endringer gjelder. Skjema Endring av faste lønnsopplysninger benyttes. Endringer av faste personopplysninger Eksempler på endringer; adresse, nærmeste pårørende, bankkonto, telefonnummer, epostadresse. Registrering skal skje umiddelbart når endring oppstår. For de fleste endringer kan den ansatte selv korrigere dette i ESS, ved å logge seg inn, klikke på Persondata, og her endre opplysningene. For endring av navn eller epostadresse må dette gjøres av personalavdelingen og skjema Endring av personlige opplysninger benyttes. Dette skjemaet benyttes også av de som ikke har tilgang til ESS. Det gjøres spesielt oppmerksom på at endring av navn kun blir foretatt når det ligger ved bekreftelse fra Folkeregisteret på endringen. Permisjoner Kortvarige permisjoner med lønn Herunder velferdspermisjon, tillitsmannsarbeid etc. Søkes gjennom ESS, leder for avdelingen godkjenner eller avviser søknaden elektronisk. (saksflyt)

6 Kortvarige permisjoner uten lønn Skriftlig søknad sendes leder for avdelingen som fatter vedtak om godkjenning eller avslag. Skjema for søknad om permisjon. Langvarige permisjoner Skriftlig søknad sendes leder for avdelingen som videreformidler søknad til personalavdelingen for videre behandling i tilsettingsråd/utvalg evt taes avgjørelse i samråd med personalsjef. Skjema for søknad om permisjon. Fødselspermisjon I henhold til faste regler, se for eksempel NAV eller Folketrygdloven. Skjema for søknad om permisjon. Skattetrekk SSØ importerer fil med opplysninger om skattetrekk fra Skattedirektoratet direkte i SAP før lønnsberegning i januar. Reglene sier at lønnsmottakeren skal levere skattekort til arbeidsgiver. Skattekortene tas i mot og arkiveres. I de tilfeller skattekort ikke leveres eller leveres for sent trekkes 50 prosent inntil skattekort foreligger. Dersom skattetrekket skal endres, sendes nytt skattekort til lønnsseksjonen, som så foretar endring i trekk. Registrering av forlengelse av engasjement Forlengelse av midlertidig tilsetting, også vikariater. For ansatte med midlertidig tilsetting registreres varslingsdata i SAP. I god tid før gjeldende tilsettingsperiode går ut, varsler personalavdeling den aktuelle avdeling om at, og når tilsettingsforholdet utgår. Dersom det er grunnlag for fornyet engasjement, og vedtak om dette fattes i henhold til personalreglementet, registreres ny tilsettingsperiode i SAP, eventuelt andre endringer i tilsettingsforholdet registreres via saksgang i SAP. Lønnsforskudd En ekstraordinær rutine og en eventuell nødløsning når nødvendige lønnsdata ikke er innmeldt til fastsatt tid. Lønnsforskudd kan gies når den ansatte, på grunn av forsinket registrering i SAP, ikke får lønn til fastsatt tid. Lønnsforskudd kan innvilges av leder for avdelingen. Lønnsforskudd på ferielønn kan utbetales dersom ferien tas ut før ordinær ferielønn utbetales, jf. ferieloven. Søker fyller ut søknadsskjema og leverer til leder. Leder kontrollerer at skjema er i overensstemmelse med regelverket, underskriver og oversender saken til personalseksjonen. Lønnsforskudd initiert av personalseksjonen godkjennes av rådgiver lønn. Etter godkjenning registreres lønnsforskuddet i SAP og iverksettes så fort som mulig (neste lønnskjøring). Lønnsforskuddet trekkes ved neste ordinære lønnsutbetaling eller etter nærmere avtale.

7 Referanse; Statens Personalhåndbok Lønnslån Søker sender skriftlig søknad til egen driftsenhet med påkrevd dokumentasjon og underskrevet avtale om tilbakebetaling Leder kontrollerer at søknaden og vedlegg er i overensstemmelse med regelverk, attesterer og oversender saken til personalavdelingen. Referanse; Statens Personalhåndbok Stansing av lønn Ved opphør av tilsettingsforhold er i tillegg til ordinær fratredelse, utløp av midlertidige stillinger, overgang til pensjon og uførepensjon, permisjon uten lønn og dødsfall. Melding om stans av lønn må være meddelt personal eller lønn innen den 30. for stans av lønn påfølgende måned. Oppsigelse av tilsettingsforhold leveres avdelingen eller personalseksjonen. Leder av avdelingen oversender oppsigelsen straks til personalseksjonen for registrering i SAP. Feriepenger skal normalt utbetales ved fratreden dersom vedkommende ikke går over i annen statlig stilling, jfr. ferieloven 11 (3). Dersom vedkommende går over i stilling hos annen statlig arbeidsgiver skal det sendes en melding til denne dersom denne er oppgitt. Sluttoppgjør skjer normalt ca 6 uker etter fratreden, hvis ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. Overtid og merarbeid Det inngås avtale om overtidsarbeid mellom den ansatte og nærmeste leder før overtidsarbeidet igangsettes. Når overtidsarbeidet skal godtgjøres etter medgått tid, skal regning fylles ut. Overtidsregningen godkjennes og signeres av budsjettansvarlig, og oversendes personalseksjonen. Overtid registreres i SAP og utbetales i forbindelse med neste kjøring av hovedlønn. Personalseksjonen varsler om overtid i strid med AML s begrensning på hhv. 200 og 300 t. i året. Varsler kjøres ut hvert kvartal. Personer i deltidsstillinger må fylle opp stillingen til 100%, for en periode før de kan ta ut overtidsgodtgjørelse. Periode kan være dag, uke eller måned avhengig av avtalt arbeidstid. Skjema for avtale om overtid og skjema for føring av overtid. BONUSLØNN Gjelder engasjementer hvor timeantallet ikke overskrider ca. 200 timer eller hvor lønn utbetales på grunnlag av timelister slik som eksamensvakter, sensorer, gjesteforelesere, komitémedlemmer, studenter som engasjeres i ulike former for betalt aktivitet samt møtegodtgjørelse Utbetaling til selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak vil også bli utbetalt via bonuslønn.

8 Korttidsengasjementer, honorarer og tilfeldig lønn Avtale/kontrakt inngås ved bruk av aktuelt avtale-/kontraktsskjema. Avtale/kontrakt skal alltid inngås i forkant av at arbeidet utføres. Avtale/kontrakt skal undertegnes av arbeidstaker, arbeidsgiver og attesteres av person med attestasjonsmyndighet. Originalkontrakt/-avtale sendes personalavdelingen så snart den er undertegnet og før arbeidet påbegynnes. Personalseksjonen kontrollerer at avtale/kontrakt er korrekt og fullstendig utfylt samt at nødvendige vedlegg er med. Når arbeidet skal godtgjøres etter medgått tid, skal timeliste leveres i etterkant og godkjennes av budsjettansvarlig. Lønnsdataene registreres i SAP i henhold til inngått avtale/kontrakt eller etter timeliste. For timelønnede benyttes C-tabell 37,5 timers uke. Feriegodtgjørelse betales normalt sammen med lønnsutbetalingen. Selvstendig næringsdrivende I en del tilfeller, ved engasjement av timelærere etc, vil de aktuelle personene være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonsforetak og dermed leverer faktura isteden for lønnskjema. For å sikre korrekt utbetaling skal følgende dokumentasjon foreligge: 1. Bekreftelse fra enten Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret 2. Personnummer og organisasjonsnummer skal være oppgitt Selvstendig næringsdrivende vil få tilsendt lønns- og trekkoppgaver som for vanlige lønnsmottakere innenfor fastsatt frist. Er DU selvstendig næringsdrivende? Feriepenger Gjeldende sats for feriepengeberegning er 14,3% for personer som har fylt 60 år før i det aktuelle opptjeningsåret. For alle andre er satsen 12%. Unntak gjelder personer over 60 år og som tjener mer enn 6 G; de får 14,3 % feriepenger av de fem første ukene, men mottar bare 12 % feriepenger for den 6. uken. Feriepenger utbetales sammen med lønn i juni for alle ansatte. Samtidig trekkes det i lønn for feriefritiden. Referanse; Statens Personalhåndbok. REISEVIRKSOMHET OG FLYTTEGODTGJØRELSE Generelle bestemmelser Høgskolen følger statens reiseregulativ, se Personalhåndboka pkt og 11.3 I tillegg er det utarbeidet interne retningslinjer for Høgskolen i Buskerud, som gjengis i dokumentet Lønnshåndbok 2009 Reisen skal foregå på den for arbeidsgiver billigste måte, som regel ved bruk av kollektivtransport. Hjemmel for bruk av egen bil gis automatisk for reiser innen Buskerud. Dersom egen bil skal brukes utenfor fylket, skal det innhentes forhåndsgodkjenning hos

9 nærmeste overordnede med budsjettdisponeringsmyndighet. Godkjenning skal alltid framgå av reiseregningsskjema. Veiledning til utfylling av reiseregning i ESS finner du her. Adgangen til å reise på høgskolens regning avgjøres i den enkelte driftsenhet og må klareres med den som har budsjettdisponeringsmyndighet. Når slik tillatelse foreligger, kan den enkelte selv bestille reisen. Reiseforskudd Reiseforskudd gies som hovedregel kun til enkeltreiser der utgiftene antas å overstige kr 2000,-, forskudd under 2000,- utbetales normalt ikke. Før forskudd innvilges, skal det foreligge et realistisk anslag over utgiftene med begrunnelse og formål for reisen. Tilsatte oppfordres til å benytte kredittkort fremfor forskudd. Forskudd gis ikke til de som disponerer personlig kredittkort i henhold til Statsavtalen, se avsnitt og Disse leverer reiseregning på ordinær måte etter at reisen er foretatt. Personlig kredittkort Dette tilbudet får alle som har en viss reisevirksomhet med utleggsbehov (hotell, tog, drosje mv.). Kortet skal kun brukes til utlegg som skal dekkes av arbeidsgiver. Flyttegodtgjørelse Flyttegodtgjørelse gis normalt til nytilsatte som har vært ansatt i 4 års umiddelbart forutgående tjeneste i statlig virksomhet eller i særskilte tilfeller slik som ved ansettelser innenfor fagområder der det er rekrutteringsproblemer Referanse; Statens personalhåndbok Reiseregninger Reiseregning skal normalt fylles ut av den enkelte reisende så snart reisen er foretatt og seinest innen en måned. Dersom det er gitt forskudd i forbindelse med en gitt reise, skal oppgjør foretas umiddelbart etter at den aktuelle reisen er foretatt. Forskuddet avregnes mot reiseregning. Dersom oppgjør ikke er foretatt innen 2 måneder etter at reisen er avsluttet, vil forskuddet normalt bli trukket i første lønnsutbetaling. Nytt forskudd vil ikke bli utbetalt før reiseregning er levert for det foregående. Reisende som ikke innen tre måneder har levert reiseregning, kan seinere ikke påregne reiseforskudd. Ved utlegg, for eksempel drosjeregninger, skal kvittering/bilag legges i egen konvolutt og sendes personalseksjonen, merket med navn og reisenummer (tildeles av SAP ved registrering av reisen). Veiledning til utfylling av reiseregning i ESS Vanlig reiseregningsskjema utfylles av alle som ikke er ansatt ved HiBu. UTBETALING AV LØNN OG GODTGJØRELSER Utbetaling av fast lønn, hovedlønnskjøring

10 Fast lønn utbetales den 12. i hver måned eller siste arbeidsdag før den 12. når denne ikke faller på en virkedag. Utbetaling av bonuslønn Bonuslønn utbetales etter særskilt godkjenning, og utbetalingen skjer 2 ganger i måneden i henhold til fastsatt kjøreplan. Utbetaling av reise og flyttegodtgjørelse Utbetalingen skjer normalt 4 ganger i måneden i henhold til fastsatt kjøreplan. Rutine ved for mye utbetalt lønn Den aktuelle personen kontaktes for å avtale tilbakebetaling. Denne kontakten kan skje muntlig med etterfølgende skriftlig bekreftelse på det man er blitt enige om. Den skriftlige meldingen skal inneholde: - beløp og utbetalingsdato - innbetalingskonto (høgskolens inntektskonto) - frist for innbetaling Kopi av brevet sendes personalavdelingen med opplysninger om kontering. Som et alternativ til tilbakebetaling kan det avtales at kravet avregnes mot vedkommendes tilgodehavende når det gjelder feriepenger dersom denne summen gir tilstrekkelig dekning. DIVERSE GODTGJØRELSER Elektroniske kommunikasjonstjenester Reglene kommer til anvendelse for ledere som har fått innvilget fast godtgjørelse for elektroniske kommunikasjonstjenester og ansatte som disponerer mobiltelefon på høgskolens regning. Regningen betales av den enkelte ansatte. Originalregning med kvittering leveres den aktuelle avdeling, hvor det påføres kontering. Nærmeste overordnede attesterer. Alle bilag for telefoni og/eller internett som sendes til lønn sendes sammen med dette skjemaet. Avis har eget skjema. Annet Terminalbriller Det er utarbeidet eget skjema for søknad om dekning av utgifter til terminalbriller, Refusjon av kostnader til terminalbriller for personale som arbeider mye ved PC. Det gis refusjon for inntil kr. 1000,- for innfatning, glass dekkes etter behov og etter dokumentasjon fra optiker eller øyelege. Søknad om dekning av utgifter skal leveres overordnet leder (budsjettdisponeringsmyndig) påført erklæring og tilbud fra optiker. Budsjettdisponeringsmyndig attesterer på skjema og sender dette til økonomiseksjonen. Det er Personaldirektøren eller personaldirektøren som kan innvilge refusjon. Utbetaling skjer i henhold til rutine for varer og tjenester, kap. 13 og 14. Spesielle hjelpemidler Refusjon ved innkjøp av spesielle hjelpemidler skjer etter særskilt søknad. Klesgodtgjørelse

11 Det ytes ikke ordinær klesgodtgjørelse til personale i høgskolen. For mer inngående informasjon om et tema, se hoveddokumentet. Det samme gjelder for AFP, pensjon, inngående om fødsels og adopsjonspenger, bidrag og påleggstrekk, fagforeningstrekk og kontrollrutiner for lønn.

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Roller og skjemaflyt i PagaWeb

Roller og skjemaflyt i PagaWeb Roller og skjemaflyt i PagaWeb Generelt om transaksjonskontroller Budsjettdisponeringsmyndighet, lederrollen Attestasjonskontroll, fast- og variabellønnsattestanter Kontroll ved bokføring Etterkontroll

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 08/875-1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 1. Virkeområde 1.1 Hensikten/ omfanget med retningslinjene Hensikten med reglementet

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012.

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. 01.03.2012 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Fra Behov for arbeid til lønnsutbetaling. Kurs for BDM i arbeidsgiver rollen

Fra Behov for arbeid til lønnsutbetaling. Kurs for BDM i arbeidsgiver rollen Fra Behov for arbeid til lønnsutbetaling Kurs for BDM i arbeidsgiver rollen Agenda 1. Prosess og roller ved tilsetting 2. 4-års regel 3. Timelønn/honorar 4. Fratredelse inkl pensjonering 5. Fravær 6. Reiser-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX

ARBEIDSAVTALE. Denne avtalen er inngått mellom (1) XX (2) XX. XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX ARBEIDSAVTALE Denne avtalen er inngått mellom (1) XX og (2) XX 1. STILLING XXX tiltrer stillingen som administrerende direktør ved XX HF med virkning fra XX 2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER Administrerende

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Variabel lønn og reiseregninger

Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 20.09.11 Variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Lønnsfaglig Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01.

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01. Dok.id.: 1.1.1.3 Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr:

Detaljer

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Vedtatt 25. november 2015 Innhold Reisepolicy for... 1 Norges musikkhøgskole... 1 Innhold... 2 1. Omfang og virkemåte... 3 1.1. Revidering av retningslinjene... 3

Detaljer

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk i staten Raskere håndtering

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT

ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 2.0 Ansvarsforhold... 1 3.0 Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån... 1 4.0 Behandling av økonomiske saker... 2 5.0 Reisegodtgjørelse...

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer