Sak 10: Økonomi. Sak Økonomiske prioriteringer for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden"

Transkript

1 Sak 10: Økonomi Sak Økonomiske prioriteringer for perioden 1

2 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som ligger til grunn for de økonomiske prioriteringene til etterretning. De økonomiske ressursene i FO skal benyttes slik at organisasjonens samlede oppgaver ses som en helhet. 1. Forbundets frie egenkapital skal ligge på minimum fem prosent av driftsinntektene. 2. Streikefondet skal minimum fylle LOs krav på størrelse, disponeringer til fondet gjøres ved årsavslutning. 3. En prosent av medlemskontingenten benyttes til solidaritetsarbeid. 4. En prosent av medlemskontingenten benyttes til medlems- og tillitsvalgtsstipender. Landsstyret skal i perioden utrede stipendtilbudet til medlemmer i FO prosent av ordinær kontingent skal gå til frie driftsmidler i avdelingene. I tillegg kommer lønnsmidler som landsstyret til enhver tid bestemmer til valgte verv. Fordelingsnøkkel for avdelingstilskudd gjennomgås i perioden, herunder frikjøp i avdelingene. 6. Landsstyret er ansvarlig for den samlede økonomien i FO i tråd med vedtektene. Avdelingene inngår i det samlede budsjettet og de prioriteringene landsstyret vedtar, og rapporterer i det samlede regnskapet for FO. Saksframstilling: De økonomiske rammene skaper grunnlaget for aktiviteten i forbundet, og det kreves streng styring av midlene for å få mest mulig ut av medlemskontingenten. Det er viktig å tenke langsiktig og prioritere innenfor de tilgjengelige rammene. Prognoser for inntektene i neste kongressperiode I inneværende kongressperiode er medlemstallet netto økt med 1515 medlemmer. Når vi skal lage prognoser for neste kongressperiode, er det viktig å se på hvilken vekst vi har hatt i foregående perioder, og se disse tallene opp mot antall studenter ved utdanningene over flere år. Medlemsveksten består av nye studentmedlemmer og nye yrkesaktive medlemmer. Det viser seg at per 3. kvartal 2014 har antall medlemmer økt til , etter en nedgang fra 2012 til 2014, noe som tilsier at man kan regne med at medlemsantallet i neste kongressperiode øker med I lys av at antallet studenter er redusert med 400 fra 2013 til 2014, må man sette inn tiltak for å snu trenden og sikre FO framtidige yrkesaktive medlemmer. Disse vurderingene gir grunn til å anta at medlemsantallet vil øke med 200 i året. En slik antatt vekst i neste kongressperiode innebærer at FO vil kunne få cirka 1000 nye medlemmer innen Generelt er oppslutningen om fagforeninger i Norge fallende. Det vil være helt nødvendig å prioritere ressurser for å snu denne trenden, også innenfor de områder og profesjoner FO organiserer. Annonsesalget i tidsskriftene har tidligere representert en relativt viktig inntektskilde for FO. Her har det vært en markant tilbakegang i markedet det siste tiåret. Dette har gjort at 2

3 tidsskriftene ikke har vært selvfinansierende på mange år. Annonsesalget har dreid seg fra stillingsannonsering til å innbefatte produktannonsering, det er etablert annonser også på digitale medier. Det vil være nødvendig å videreutvikle en nettversjon av bladet på grunn av økte distribusjonskostnader og endrede kommunikasjonsmønstre, samt for å gi mulighet for økte annonseinntekter. Det er gjennom budsjettvedtaket for 2015 igangsatt et arbeid i samarbeid mellom Fontene, forbundskontoret og landsstyrets redaksjonsutvalg om hvordan Fontene kan styrkes på nettpubliseringskanalen. Sikring av inntektsgrunnlaget Kontingentinntektene består i all hovedsak av kontingent fra yrkesaktive medlemmer. Cirka 97 prosent av denne kontingenten kreves inn over lønnstrekket hos de ulike arbeidsgiverne. Utvikling av kvalitetssystemer rundt innkrevingen av kontingent har bidratt til at inntektsgrunnlaget sikres. Det arbeides derfor med å følge opp kvaliteten rundt kontingenttrekket enda tettere i neste periode. Inntektsutviklingen i perioden 2012 til 2014 viser stagnasjon i antall medlemmer og tilsvarende kontingentinntekter: Forventet ,7 133,4 144,4 149,7 152,0 160, Kontingentinntekter 150, 140, 130, 120, 110, Forventet 2014 Inntektskurven flater ut fra 2012 og videre. Grunnet dette bør fokuset på verving av nye medlemmer ha ny satsning i neste periode. Se sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring for rekrutteringsstrategi for neste periode. Hva brukes pengene på (vedtatt budsjett for 2015)? Fordeling av FOs kostnader i % mill. FO sentralt 35 55,3 3

4 LO-kontingent og andre kontingenter 11 17,3 Fontene 7 11 Solidaritetskontingent 1 1,3 Stipendordningen 1 1,3 Kollektiv hjemforsikring 13 23,3 Tilskudd og lønnskostnader FO-avdelinger 32 51,6 Delen på 35 prosent som hører til FO sentralt, kan regnes som faste kostnader av driften. Det er nødvendig å ha et godt fungerende administrativt apparat for å håndtere all politisk og praktisk drift av forbundet. I dette ligger all faglig aktivitet som driftes fra sentralt hold, råd og utvalg, faggrupper og utgifter til LO juridiske. Alle andre kostnader i fordelingen er på en eller annen måte medlemsvariable kostnader. FO har til nå gitt ut tolv tidsskriftutgaver av Fontene årlig, samt to utgaver av Fontene Forskning. 29 prosent av den yrkesaktive medlemskontingenten overføres i direkte tilskudd til avdelingene. Dette foreslås videreført for ny kongressperiode. Dette utgjør 36,5 millioner kroner i 2015 (29 % av kontingentinntektene det foregående året). I tillegg lønnes 20 lokale tillitsvalgte over budsjettet til FO sentralt. Dette utgjør cirka 14,9 millioner kroner i 2015, inkludert sosiale utgifter. I kommende kongressperiode bør det evalueres og vurderes om vi benytter de samlede ressurser på best mulig måte i forhold til de oppgaver som skal løses. Selv om administrasjonen driftes med stram kostnadskontroll, har det i perioden vært krevende å balansere årsoppgjørene uten underskudd. Dette forklares med inntektsutviklingen beskrevet tidligere og stadig stigende kostnader. Vi har like fullt klart å effektivisere driften på en slik måte at nye forsikringsordninger gjennom medlemskontingent innføres i 2015, uten å tilføre ressurser til administrasjonen. Oppgradering av programmer som forenkler medlemshåndtering og -service samt papirløs saksbehandling, bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse i administrasjonen. Opprettelse av stillinger ligger til landsstyret. Det er gjennom de prioriteringer som styret gjør i budsjett og oppfølging av prioriterte oppgaver, at administrasjonen kan delegere ressurser til de ulike områder. God budsjettstyring av landsstyret og tydeligere, prioriterte handlingsplaner resulterer i allokerte ressurser også i administrasjonen. Det er viktig at denne friheten ligger i landsstyrets styringsmulighet, man kan velge målrettet å satse på et område innenfor handlingsplan og budsjett. 4

5 Hvor mye er oppspart i fond Fondsavsetninger per Streikefond Solidaritetsfond Tidligpensjonsfond Fagutviklingsstipend Egenkapital FO sentralt Egenkapital FO-avdelingene FO vil i neste periode ha fortsatt fokus på å ha en solid egenkapital for å ivareta forpliktelsene i kongressvedtakene og ha en økonomisk bærekraftig drift. Dette er viktig for å kunne sikre drift av forbundets administrasjon og håndtere forpliktelser knyttet til streikeberedskap og løpende store utgifter som må forhåndsbetales, for eksempel husleie, forsikringspremie kollektive hjem, utgivelse av tidsskriftene og tilskudd til avdelingene. Kollektive forsikringsordninger Kongressen i 2010 ba landsstyret utrede muligheten for flere kollektive forsikringsordninger i FO for å kunne være konkurransedyktig med andre fagforeninger. Landsstyret har gjennomgått ordninger tilbudt kollektivt fra Sparebank 1 og individuelle muligheter i LOfavør, og gjennomført en medlemsundersøkelse vedrørende forsikring. I oktober 2014 vedtok landsstyret å innføre kollektiv reiseforsikring, men ikke uføreforsikring og advokatforsikring. I den generelle medlemsundersøkelsen gjennomført i november 2014 er forsikringsordninger lavest rangert av de områdene som medlemmene forventer at FO håndterer og er opptatt av. Forsikring vil alltid vurderes med tanke på konkurransesituasjonen for FO og rekruttering. Forslag til økonomiske prioriteringer for neste kongressperiode: 1. Egenkapital Per ble kravet om fri egenkapital på fem prosent av driftsinntekter innfridd. FO må i neste kongressperiode kontinuerlig arbeide med å få økonomisk forutsigbarhet når det gjelder inntekter og utgifter. Målet om en egenkapital på minst fem prosent av driftsinntektene til enhver tid, bør videreføres. Dette er nødvendig for at FO skal kunne betjene sine løpende økonomiske forpliktelser overfor forsikringsordningen, avlønning av tillitsvalgte og ansatte, tilskudd til avdelingene, husleie, LO-kontingenten og så videre. Som vedtatt i LS-sak 40/13 gjelder regelen om fem prosent egenkapital for både FO sentralt og avdelingene. Dette er viktig for at avdelingene til enhver tid skal ha likviditet til å bære de forpliktelsene som oppstår, og den daglige driften i avdelingene. 5

6 2. Streikefondet Per var streikefondet til FO pålydende kr Ifølge kongressens vedtak skulle streikefondet bygges ytterligere til å ligge minst på det nivået som kreves i LOs vedtekter 22, som tilsier et kampfond på minst 600 kroner per yrkesaktive medlem. Per hadde FO et streikefond på kr , noe som er kr 0,4 millioner over LO sitt minimumskrav. Det bør være et fokus for neste periode å holde fondet minimum på størrelse med kravene i LOs vedtekter om kampfond. Streikefondet styrkes gjennom disponeringer i årsoppgjøret. Skulle FO bli omfattet av streik i neste kongressperiode, må landsstyret vurdere bruk av fondet, størrelsen av det og eventuelt styrking av fondet. 3. Solidaritetsarbeidet I en stadig mer globalisert verden er internasjonale perspektiver viktigere enn noen gang. FO vil, som profesjonsforbund og fagforening, videreføre forbundets internasjonale engasjement og aktiviteter samt vårt internasjonale solidaritetsarbeid. FO ønsker å opprettholde og utvikle den internasjonale aktiviteten gjennom kontingenten og oppsparte midler. Avsetningen på 1 prosent til slikt arbeid foreslås videreført i neste kongressperiode. 4. Stipendmidler FO avsetter 1 prosent til stipendmidler. 90 prosent av disse midlene blitt fordelt mellom seksjonsrådene etter medlemstall og disse pengene går til faglige stipender. 10 prosent går til Olav Knudsens minnestipend og benyttes til skolering av tillitsvalgte på lønns- og arbeidsvilkår. Det er kommet inn forslag til kongressen om muligheten for å se på om FO kan tilby flere stipendordninger, mer på linje med konkurrerende fagforbund. Dette kan for eksempel være muligheten for å tilby stipend for etter- og videreutdanning, tilskudd til masterutdanning eller lignende. Innenfor dagens ordninger er det liten tradisjon for å gi stipend til disse formålene. Seksjonsrådenes stipender brukes i hovedsak til skriving av fagartikler, mens Olav Knutsen minnestipend brukes mye av tillitsvalgte i avdelingene til kurs. Det har vært en utfordring at tildelte stipendmidler har blitt stående ubenyttet. FO har ikke anledning til å la fordringer på stipend bli stående i regnskapet over tid, og har derfor måtte omdisponere midlene i årsoppgjøret. Gjennom å utvide statuttene for tildeling av stipend kan man få omsatt stipendene det enkelte år. Stipendordningene i FO sikrer god faglig aktivitet og skal videreføres. Landsstyret bør vurdere innholdet i ordningene, hva som gir grunnlag for å motta stipend, og klargjøre FO-medlemmers mulighet til å søke stipend til etter- og videreutdanning. Det foreslås at stipendordningen fortsetter i ny kongressperiode. Landsstyret bør tidlig i perioden gjøre en evaluering av eksisterende ordninger, for så å beslutte om alternative ordninger skal utredes. Forslag Forslagsstiller: FO Oppland FO må jobbe for å utvikle og bedre stipend- og forsikringsordninger for sine medlemmer. 6

7 Forslag Forslagsstiller: FO Hedmark FO skal jobbe for å utvikle og bedre stipend- og forsikringsordninger for sine medlemmer. Andre forbund har fordeler FO ikke har, og det kan medføre at beholde- og rekrutterefaktoren blir svak. Forslag Forslagsstiller: FO Vest-Agder Det må opprettes stipendordninger som er tilsvarende Fagforbundets. 5. Avdelingstilskuddet 29% av den ordinære medlemskontingenten går til direkte driftstilskudd til avdelingene. Slik knyttes avdelingstilskuddet direkte til medlemsutviklingen. En avdeling som går opp i medlemstall, får dermed tilsvarende andel av medlemskontingenten. Tilskuddet har dessuten en fordelingsnøkkel som tilgodeser mindre avdelinger og avdelinger som har kostnadskrevende infrastruktur. I fordelingsnøkkelen utgjør antall medlemmer (S) 80% og veivekting (V) 20% av tilskuddet. I tillegg består kostnader til avdelinger av lønnsmidler (B) som går til 20 valgte verv som landsstyret til enhver tid bestemmer. Fordelingen mellom de ulike elementene i tildelingen (Basis, Størrelse og Vei) har ikke vært utredet siden 2002, landsstyret bør i kommende periode se på tildelingen på nytt. Ut over avdelingenes tilskudd av kontingentmidler tilkommer det OU-midler til å drive opplæring og kursvirksomhet. Midlene tildeles etter søknad, men landsstyret vedtar fordeling til avdelingene etter medlemsstørrelse innenfor tariffområdet. I tillegg til denne potten OUmidler som avdelingene disponerer tilkommer det midler til de kurs landsstyret avsetter øremerkede midler. Frikjøp av tillitsvalgte i avdelingene Som beskrevet tidligere har alle avdelinger lønnskostnader for avdelingssekretær i tillegg til avdelingenes fri tilskudd. Av de frie tilskuddene har alle avdelinger valgt å bruke noe av disse midlene til å frikjøpe andre tillitsvalgte, de fleste har fulltids frikjøpt leder. Totalt har avdelingene frikjøpt 21 årsverk, ut over avdelingssekretærene og leder i Oslo-avdelingen. Lønnskostnader for frikjøpte ledere utgjør om lag det samme som for avdelingssekretærer, for 2015 er dette kostnadsberegnet til ca. 15 millioner. Å sikre frikjøpte ledere i alle avdelinger vil bety å ta 15 millioner av avdelingenes frie tilskudd og overføre til sentral 7

8 lønnskjøring. Dette vil redusere de frie tilskuddene til avdelingene med om lag 11 prosentpoeng. Avdelingene vil da få overført 18% av kontingentinntektene mot i dag 29%. Å innføre frikjøpt leder i alle avdelinger sikrer forutsigbarhet for avdelingene med tanke på menneskelige ressurser. Det vil også kunne gi tryggere forhold rundt lederne vedrørende forsikring- og pensjonsordninger, oppfølging ved sykemeldinger o.l hvis en legger ansvaret for lønn- og arbeidsgiveransvar til administrasjonen sentralt. Å binde opp midler til å sikre frikjøpte avdelingsledere i alle avdelinger vil imidlertid og mindre handlingsrom for avdelingene til å prioritere innenfor sine frie midler. Avdelingene har til dels store forskjeller i antallet medlemmer og geografi, og en vil stå mindre fri til å omdisponere til der det kreves mer eller mindre ressurser. Tilskuddet til avdelingene er sterkt medlemsavhenging, dette utgjør 80% av beregningsgrunnlaget. Å binde mer av tilskuddet til lønnsutgifter fratar dermed avdelingene noe av handlingsrommet over å tilføre ressurser der det trengs. Gjennom en ny utredning av fordelingsnøkkelen for tilskudd til avdelingene må også graden av frikjøp i avdelingene gjennomgås. Forslag Forslagsstiller: FO Nord-Trøndelag Økt grunnbemanning i avdelingene med avdelingsleder i 100 % stilling. FO Nord-Trøndelag mener det er nødvendig at FO har to heltidsstillinger i avdelingene for å sikre et likeverdig tilbud til alle medlemmer, ivareta økt arbeidsmengde for avdelingen, og øke aktiviteten på klubb- og medlemsnivå. Forslag Forslagsstiller: FO Østfold Avdelingene mottar et tilskudd på minimum 29% av medlemskontingenten. Avdelingstilskuddet fastsettes av landsstyret under den årlige budsjettbehandlingen. I tillegg mottar avdelingene midler til frikjøp av en avdelingssekretær. Det er viktig at kongressen som øverste organ fastsetter tilskuddet til avdelingene. Dette er viktig for avdelingens økonomiske forutsigbarhet. Forslaget tiltredes. 8

9 Forslag Forslagsstiller: FO Hordaland Tilskuddsordningen til avdelingene endres slik at avdelingene får tildelt en ekstra stillingsressurs, tilsvarende en B. LS utarbeider kriterier og plan for videre utbygging av stillingsressurser til avdelingene, med start i årsmøteperioden FO har siden etableringen i 1992 endret det økonomiske grunnlaget for drift flere ganger. Den største endringen fant sted i år 2002, da Kongressen vedtok å øke det direkte økonomiske tilskuddet til avdelingene fra 17 % av medlemskontingent til 29 %. Medlemstallet i 2002 var totalt ca I 2014 er medlemstallet over medlemmer. Økonomien er ganske solid i forbundet. Grunnlaget for tildeling av tilskudd er BSV Basis for stillingshjemmel fylkessekretær, som alle avdelinger er sikret, Størrelse for avdelingens medlemstall og V som er en beregnet faktor for reiseavstand i hver enkelt avdeling. Intensjonen har vært å sikre at medlemmene i FO skal ha et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvor i landet en bor og arbeider. Utover de kriteriene som er fastsatt i modellen, har Oslo avdelingen en ekstra B, ved at ledervervet er lagt inn som B nr 2. Det har vært enighet om denne forskjellen, begrunnet i Oslo avdelingens størrelse og eget tariffområde. Likevel må det fremheves at noen avdelinger har opp til 34 kommuner som krever oppfølging både på lønns- og arbeidsforhold, faglig arbeid og helse- og sosialpolitiske områder, og ikke minst på bygging av klubbapparat i den enkelte kommune. Utviklingen siden 2002 har vist at det har vært behov for å styrke avdelingene, ved at mange avdelinger har gått inn på ulike ordninger av frikjøpt leder for avdelingene. Det er også etablert andre ordninger med faglig politisk- og merkantil funksjon. Samtidig ser vi at noen avdelinger etter hvert har samlet opp en relativ stor kapital, som er belyst i Organisasjonsutvalgets arbeid, blant annet. I FO er vi opptatt av å ha en rettferdig fordeling, også i bygging av egen organisasjon, og størst mulig likhet i medlemmenes tilbud som fagorganiserte. Eksempel: Hordalandsavdelingen har i flere år (siden 2005) hatt frikjøpt leder i 100 %. Dette er en prioritering som har hatt stor oppslutning i avdelingen. Men den har også medført store utfordringer i forhold til de økonomiske rammene avdelingen har disponert. Når frikjøp av leder binder opp ca ¼ av budsjett, medfører dette at andre områder av avdelingens aktivitet begrenses. Det er store utfordringer og potensiale for å utbygge klubbarbeidet og øke innsats på vervearbeidet, men vi begrenses sterkt av ressursene til å drive frem dette arbeidet. Avdelingen har i dag over medlemmer, en økning fra ca i

10 Hordaland har altså hatt en vekst i denne perioden som tilsvarer det totale medlemstallet i våre minste avdelinger. Tilsvarende tall finner vi i andre av de store avdelingene. For å ivareta avdelingenes økte oppgaver endres tilskuddene i tråd med forslaget. Forslag Forslagsstiller: FO Oppland Det skal i hver avdeling være frikjøpt leder som dekkes av sentrale midler, altså lik ordning som fylkessekretær. Dette vil gi mindre fylkesavdelinger større kontinuitet og en sterkere fylkesavdeling, som igjen gir større muligheter for å følge opp klubbene. Forslag Forslagsstiller: FO Nordland Avdelingsleder og sekretær lønnes sentralt, videre fordeles økonomi etter fordelingsnøkkel. Forslag Forslagsstiller: FO Hedmark Det skal i hver avdeling være frikjøpt leder som dekkes av sentrale midler, altså lik ordning som avdelingssekretær. Sikre god medlemspleie. Økning av medlemmer Flere komplekse saker. Klubbene trenger derfor bedre og tettere oppfølging. Fagmiljøet og det kollegiale på avdelingskontoret styrkes Flere administrative oppgaver, herunder økning av saker fra forbundskontoret. (eks: arbeidstidsordninger og kartlegginger). Politisk fokus og behov for å «hive seg rundt» og respondere raskt knyttet til samfunnsaktuelle saker. Forutsigbarhet for avdelingen. I dag må flere avdelinger ha sine avdelingsledere på «lånt tid». Noen avdelinger må redusere medlemsaktiviteten for å finansiere avdelingsleder. Dette er et dilemma. 10

11 Forslag Forslagsstiller: FO Troms FO-avdelingenes ledere bør være på heltid og lønnes fra FO sentralt, på samme måte som sekretærene. Disse gruppene bør skoleres felles på et høyt nivå innad i organisasjonen. Andre forslag fra avdelingene knyttet til FOs budsjett Forslag Forslagsstiller: FO Hordaland Økonomiske prioriteringer for neste Kongressperiode. Det avsette kr 3 millioner hvert år som prosjektmidler, for å styrke avdelingene og klubbenes ressurser til rekruttering av klubbtillitsvalgte og verving av nye medlemmer. Avdelinger som søker prosjektmidler må bidra med tilsvarende sum det søkes om fra eget budsjett. FO sin framtidige styrke er langt på vei avhengig av at vi evner å bygge ut våre lokale tillitsvalgtapparat og verver bedre blant potensielle medlemmer. Det er grunn til å være bekymret mht medlemsveksten i forbundet, samtidig som vi ser at andre forbund er tydelige aktører på arbeidsplasser og studiesteder for å verve våre yrkesgrupper. Flere avdelinger har positive erfaringer med å frikjøpe lokale tillitsvalgte for en periode. Det kan gi helt andre muligheter for oppsøkende vervearbeid, noe som det ofte er vanskelig å finne plass til i en travel hverdag. Økt medlemsvekst vil også gi en økonomisk vekst som gir mulighet for forbundet til å tjene inn de budsjetterte midler, og samtidig øke potensialet for større frikjøp etter Hovedavtalen. Gjennom et spleiselag kan avdelingene søke om en andel av det budsjett som LS hvert år avsetter til formålet, forutsatt at avdelingene selv avsetter tilsvarende sum. Avdelingene søker utlyste prosjektmidler. Søknad kan være en supplering av eksisterende frikjøp for en periode på f.eks. 3 måneder, eller opprette et nytt frikjøp i f.eks. 20% i 6 måneder. Avdelingen må beskrive hva som er ønsket mål for frikjøpet, og knytte målsettingen til prosjektkriteriene. Vi tror at vi ikke har råd til å la være. FO må se alvoret i horisonten. LS må utarbeide tydelige kriterier for et slikt prosjekt. 11

12 Forslag Forslagsstiller: FO Nord-Trøndelag Klubbstrukturen i avdelingene bør være et kriterium ved ressurstildeling til avdelingene. Forslag Forslagsstiller: FO Finnmark FO Finnmark foreslår å opprette en stilling som klubbkonsulent, som spesielt server klubber, med dagsaktuelt stoff og kurs ut til klubbene. Styrke klubbene! I mange tilfeller det svakeste ledd med tillitsvalgte som jobber på frivillig basis. De lokale tillitsvalgte er Fos ansikt utad, og er avgjørende for medlemsrekruttering og ivaretakelse av medlemmer. Basert på egen erfaring ser vi at avdelingen ofte ikke har den nødvendige kapasitet til å følge opp klubbene godt nok. FO Finnmark mener at konsulenten vil kunne avhjelpe avdelingene med å sende ut dagsaktuelt stoff (for å få opp engasjement) gode tips i klubbarbeidet, vervekampanjer, samt også kunne tilby kurs ut i klubbene. Det kan også være aktuelt for klubbkonsulent å arrangere en årlig konferanse for alle hovedtillitsvalgte, som kanskje ville gjøre vervene mer attraktiv. Forslag Forslagsstiller: Seksjonsrådet for barnevernspedagoger Landsstyret vedtar kun rammebudsjett. SRB mener at det profesjonsrelaterte arbeid må styrkes og foreslår at budsjett for profesjonsrelatert arbeid økes til 6 % av totalbudsjettet. Dette vil styrke det profesjonspolitiske arbeidet. Forslaget avvises. Forslag Forslagsstiller: FO Buskerud FO Buskerud foreslår en grundig gjennomgang av forsikringsordningene med tanke på å kunne tilby gode ordning. 12

13 Forslaget avvises. 6. Landsstyrets ansvar for økonomi i FO Landsstyret vedtar det samlede budsjettet for FO. Avdelingstilskuddet til den enkelte avdelingen danner grunnlaget for avdelingens budsjett. Handlingsplaner og prioriteringer gjort av landsstyret gjelder også for avdelingene, men disse vedtar egne budsjetter for de frie tilskuddene og kan gjøre prioriteringer innenfor disse. FO er å betrakte som én regnskapsmessig enhet. Revisjonsteknisk betegnes dette som et «konsern», hvor det er det samlede resultatet for hele organisasjonen som ekstern revisor reviderer, og som arbeidsutvalget godkjenner regnskapet for. Ordningen sikrer god likviditetsstyring, da regnskapsavdelingen i FO har samlet oversikt over fordringer i alle avdelinger, kan gjøre trekk i tilskudd for mellomliggende fordringer, bidrar i budsjettutforming og fører regnskap for avdelingene. Modellen gjør det mulig for arbeidsutvalget og landsstyret å drive den økonomistyringen de er pålagt gjennom vedtektene. For å sikre landsstyret den overordnede styringen med økonomien i FO og ansvarliggjøre styret til helhetlig tenkning som favner alle budsjettområder, er det viktig for kongressen å presisere helheten i FO som virksomhet også økonomisk. 13

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer