Sak 10: Økonomi. Sak Økonomiske prioriteringer for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden"

Transkript

1 Sak 10: Økonomi Sak Økonomiske prioriteringer for perioden 1

2 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som ligger til grunn for de økonomiske prioriteringene til etterretning. De økonomiske ressursene i FO skal benyttes slik at organisasjonens samlede oppgaver ses som en helhet. 1. Forbundets frie egenkapital skal ligge på minimum fem prosent av driftsinntektene. 2. Streikefondet skal minimum fylle LOs krav på størrelse, disponeringer til fondet gjøres ved årsavslutning. 3. En prosent av medlemskontingenten benyttes til solidaritetsarbeid. 4. En prosent av medlemskontingenten benyttes til medlems- og tillitsvalgtsstipender. Landsstyret skal i perioden utrede stipendtilbudet til medlemmer i FO prosent av ordinær kontingent skal gå til frie driftsmidler i avdelingene. I tillegg kommer lønnsmidler som landsstyret til enhver tid bestemmer til valgte verv. Fordelingsnøkkel for avdelingstilskudd gjennomgås i perioden, herunder frikjøp i avdelingene. 6. Landsstyret er ansvarlig for den samlede økonomien i FO i tråd med vedtektene. Avdelingene inngår i det samlede budsjettet og de prioriteringene landsstyret vedtar, og rapporterer i det samlede regnskapet for FO. Saksframstilling: De økonomiske rammene skaper grunnlaget for aktiviteten i forbundet, og det kreves streng styring av midlene for å få mest mulig ut av medlemskontingenten. Det er viktig å tenke langsiktig og prioritere innenfor de tilgjengelige rammene. Prognoser for inntektene i neste kongressperiode I inneværende kongressperiode er medlemstallet netto økt med 1515 medlemmer. Når vi skal lage prognoser for neste kongressperiode, er det viktig å se på hvilken vekst vi har hatt i foregående perioder, og se disse tallene opp mot antall studenter ved utdanningene over flere år. Medlemsveksten består av nye studentmedlemmer og nye yrkesaktive medlemmer. Det viser seg at per 3. kvartal 2014 har antall medlemmer økt til , etter en nedgang fra 2012 til 2014, noe som tilsier at man kan regne med at medlemsantallet i neste kongressperiode øker med I lys av at antallet studenter er redusert med 400 fra 2013 til 2014, må man sette inn tiltak for å snu trenden og sikre FO framtidige yrkesaktive medlemmer. Disse vurderingene gir grunn til å anta at medlemsantallet vil øke med 200 i året. En slik antatt vekst i neste kongressperiode innebærer at FO vil kunne få cirka 1000 nye medlemmer innen Generelt er oppslutningen om fagforeninger i Norge fallende. Det vil være helt nødvendig å prioritere ressurser for å snu denne trenden, også innenfor de områder og profesjoner FO organiserer. Annonsesalget i tidsskriftene har tidligere representert en relativt viktig inntektskilde for FO. Her har det vært en markant tilbakegang i markedet det siste tiåret. Dette har gjort at 2

3 tidsskriftene ikke har vært selvfinansierende på mange år. Annonsesalget har dreid seg fra stillingsannonsering til å innbefatte produktannonsering, det er etablert annonser også på digitale medier. Det vil være nødvendig å videreutvikle en nettversjon av bladet på grunn av økte distribusjonskostnader og endrede kommunikasjonsmønstre, samt for å gi mulighet for økte annonseinntekter. Det er gjennom budsjettvedtaket for 2015 igangsatt et arbeid i samarbeid mellom Fontene, forbundskontoret og landsstyrets redaksjonsutvalg om hvordan Fontene kan styrkes på nettpubliseringskanalen. Sikring av inntektsgrunnlaget Kontingentinntektene består i all hovedsak av kontingent fra yrkesaktive medlemmer. Cirka 97 prosent av denne kontingenten kreves inn over lønnstrekket hos de ulike arbeidsgiverne. Utvikling av kvalitetssystemer rundt innkrevingen av kontingent har bidratt til at inntektsgrunnlaget sikres. Det arbeides derfor med å følge opp kvaliteten rundt kontingenttrekket enda tettere i neste periode. Inntektsutviklingen i perioden 2012 til 2014 viser stagnasjon i antall medlemmer og tilsvarende kontingentinntekter: Forventet ,7 133,4 144,4 149,7 152,0 160, Kontingentinntekter 150, 140, 130, 120, 110, Forventet 2014 Inntektskurven flater ut fra 2012 og videre. Grunnet dette bør fokuset på verving av nye medlemmer ha ny satsning i neste periode. Se sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring for rekrutteringsstrategi for neste periode. Hva brukes pengene på (vedtatt budsjett for 2015)? Fordeling av FOs kostnader i % mill. FO sentralt 35 55,3 3

4 LO-kontingent og andre kontingenter 11 17,3 Fontene 7 11 Solidaritetskontingent 1 1,3 Stipendordningen 1 1,3 Kollektiv hjemforsikring 13 23,3 Tilskudd og lønnskostnader FO-avdelinger 32 51,6 Delen på 35 prosent som hører til FO sentralt, kan regnes som faste kostnader av driften. Det er nødvendig å ha et godt fungerende administrativt apparat for å håndtere all politisk og praktisk drift av forbundet. I dette ligger all faglig aktivitet som driftes fra sentralt hold, råd og utvalg, faggrupper og utgifter til LO juridiske. Alle andre kostnader i fordelingen er på en eller annen måte medlemsvariable kostnader. FO har til nå gitt ut tolv tidsskriftutgaver av Fontene årlig, samt to utgaver av Fontene Forskning. 29 prosent av den yrkesaktive medlemskontingenten overføres i direkte tilskudd til avdelingene. Dette foreslås videreført for ny kongressperiode. Dette utgjør 36,5 millioner kroner i 2015 (29 % av kontingentinntektene det foregående året). I tillegg lønnes 20 lokale tillitsvalgte over budsjettet til FO sentralt. Dette utgjør cirka 14,9 millioner kroner i 2015, inkludert sosiale utgifter. I kommende kongressperiode bør det evalueres og vurderes om vi benytter de samlede ressurser på best mulig måte i forhold til de oppgaver som skal løses. Selv om administrasjonen driftes med stram kostnadskontroll, har det i perioden vært krevende å balansere årsoppgjørene uten underskudd. Dette forklares med inntektsutviklingen beskrevet tidligere og stadig stigende kostnader. Vi har like fullt klart å effektivisere driften på en slik måte at nye forsikringsordninger gjennom medlemskontingent innføres i 2015, uten å tilføre ressurser til administrasjonen. Oppgradering av programmer som forenkler medlemshåndtering og -service samt papirløs saksbehandling, bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse i administrasjonen. Opprettelse av stillinger ligger til landsstyret. Det er gjennom de prioriteringer som styret gjør i budsjett og oppfølging av prioriterte oppgaver, at administrasjonen kan delegere ressurser til de ulike områder. God budsjettstyring av landsstyret og tydeligere, prioriterte handlingsplaner resulterer i allokerte ressurser også i administrasjonen. Det er viktig at denne friheten ligger i landsstyrets styringsmulighet, man kan velge målrettet å satse på et område innenfor handlingsplan og budsjett. 4

5 Hvor mye er oppspart i fond Fondsavsetninger per Streikefond Solidaritetsfond Tidligpensjonsfond Fagutviklingsstipend Egenkapital FO sentralt Egenkapital FO-avdelingene FO vil i neste periode ha fortsatt fokus på å ha en solid egenkapital for å ivareta forpliktelsene i kongressvedtakene og ha en økonomisk bærekraftig drift. Dette er viktig for å kunne sikre drift av forbundets administrasjon og håndtere forpliktelser knyttet til streikeberedskap og løpende store utgifter som må forhåndsbetales, for eksempel husleie, forsikringspremie kollektive hjem, utgivelse av tidsskriftene og tilskudd til avdelingene. Kollektive forsikringsordninger Kongressen i 2010 ba landsstyret utrede muligheten for flere kollektive forsikringsordninger i FO for å kunne være konkurransedyktig med andre fagforeninger. Landsstyret har gjennomgått ordninger tilbudt kollektivt fra Sparebank 1 og individuelle muligheter i LOfavør, og gjennomført en medlemsundersøkelse vedrørende forsikring. I oktober 2014 vedtok landsstyret å innføre kollektiv reiseforsikring, men ikke uføreforsikring og advokatforsikring. I den generelle medlemsundersøkelsen gjennomført i november 2014 er forsikringsordninger lavest rangert av de områdene som medlemmene forventer at FO håndterer og er opptatt av. Forsikring vil alltid vurderes med tanke på konkurransesituasjonen for FO og rekruttering. Forslag til økonomiske prioriteringer for neste kongressperiode: 1. Egenkapital Per ble kravet om fri egenkapital på fem prosent av driftsinntekter innfridd. FO må i neste kongressperiode kontinuerlig arbeide med å få økonomisk forutsigbarhet når det gjelder inntekter og utgifter. Målet om en egenkapital på minst fem prosent av driftsinntektene til enhver tid, bør videreføres. Dette er nødvendig for at FO skal kunne betjene sine løpende økonomiske forpliktelser overfor forsikringsordningen, avlønning av tillitsvalgte og ansatte, tilskudd til avdelingene, husleie, LO-kontingenten og så videre. Som vedtatt i LS-sak 40/13 gjelder regelen om fem prosent egenkapital for både FO sentralt og avdelingene. Dette er viktig for at avdelingene til enhver tid skal ha likviditet til å bære de forpliktelsene som oppstår, og den daglige driften i avdelingene. 5

6 2. Streikefondet Per var streikefondet til FO pålydende kr Ifølge kongressens vedtak skulle streikefondet bygges ytterligere til å ligge minst på det nivået som kreves i LOs vedtekter 22, som tilsier et kampfond på minst 600 kroner per yrkesaktive medlem. Per hadde FO et streikefond på kr , noe som er kr 0,4 millioner over LO sitt minimumskrav. Det bør være et fokus for neste periode å holde fondet minimum på størrelse med kravene i LOs vedtekter om kampfond. Streikefondet styrkes gjennom disponeringer i årsoppgjøret. Skulle FO bli omfattet av streik i neste kongressperiode, må landsstyret vurdere bruk av fondet, størrelsen av det og eventuelt styrking av fondet. 3. Solidaritetsarbeidet I en stadig mer globalisert verden er internasjonale perspektiver viktigere enn noen gang. FO vil, som profesjonsforbund og fagforening, videreføre forbundets internasjonale engasjement og aktiviteter samt vårt internasjonale solidaritetsarbeid. FO ønsker å opprettholde og utvikle den internasjonale aktiviteten gjennom kontingenten og oppsparte midler. Avsetningen på 1 prosent til slikt arbeid foreslås videreført i neste kongressperiode. 4. Stipendmidler FO avsetter 1 prosent til stipendmidler. 90 prosent av disse midlene blitt fordelt mellom seksjonsrådene etter medlemstall og disse pengene går til faglige stipender. 10 prosent går til Olav Knudsens minnestipend og benyttes til skolering av tillitsvalgte på lønns- og arbeidsvilkår. Det er kommet inn forslag til kongressen om muligheten for å se på om FO kan tilby flere stipendordninger, mer på linje med konkurrerende fagforbund. Dette kan for eksempel være muligheten for å tilby stipend for etter- og videreutdanning, tilskudd til masterutdanning eller lignende. Innenfor dagens ordninger er det liten tradisjon for å gi stipend til disse formålene. Seksjonsrådenes stipender brukes i hovedsak til skriving av fagartikler, mens Olav Knutsen minnestipend brukes mye av tillitsvalgte i avdelingene til kurs. Det har vært en utfordring at tildelte stipendmidler har blitt stående ubenyttet. FO har ikke anledning til å la fordringer på stipend bli stående i regnskapet over tid, og har derfor måtte omdisponere midlene i årsoppgjøret. Gjennom å utvide statuttene for tildeling av stipend kan man få omsatt stipendene det enkelte år. Stipendordningene i FO sikrer god faglig aktivitet og skal videreføres. Landsstyret bør vurdere innholdet i ordningene, hva som gir grunnlag for å motta stipend, og klargjøre FO-medlemmers mulighet til å søke stipend til etter- og videreutdanning. Det foreslås at stipendordningen fortsetter i ny kongressperiode. Landsstyret bør tidlig i perioden gjøre en evaluering av eksisterende ordninger, for så å beslutte om alternative ordninger skal utredes. Forslag Forslagsstiller: FO Oppland FO må jobbe for å utvikle og bedre stipend- og forsikringsordninger for sine medlemmer. 6

7 Forslag Forslagsstiller: FO Hedmark FO skal jobbe for å utvikle og bedre stipend- og forsikringsordninger for sine medlemmer. Andre forbund har fordeler FO ikke har, og det kan medføre at beholde- og rekrutterefaktoren blir svak. Forslag Forslagsstiller: FO Vest-Agder Det må opprettes stipendordninger som er tilsvarende Fagforbundets. 5. Avdelingstilskuddet 29% av den ordinære medlemskontingenten går til direkte driftstilskudd til avdelingene. Slik knyttes avdelingstilskuddet direkte til medlemsutviklingen. En avdeling som går opp i medlemstall, får dermed tilsvarende andel av medlemskontingenten. Tilskuddet har dessuten en fordelingsnøkkel som tilgodeser mindre avdelinger og avdelinger som har kostnadskrevende infrastruktur. I fordelingsnøkkelen utgjør antall medlemmer (S) 80% og veivekting (V) 20% av tilskuddet. I tillegg består kostnader til avdelinger av lønnsmidler (B) som går til 20 valgte verv som landsstyret til enhver tid bestemmer. Fordelingen mellom de ulike elementene i tildelingen (Basis, Størrelse og Vei) har ikke vært utredet siden 2002, landsstyret bør i kommende periode se på tildelingen på nytt. Ut over avdelingenes tilskudd av kontingentmidler tilkommer det OU-midler til å drive opplæring og kursvirksomhet. Midlene tildeles etter søknad, men landsstyret vedtar fordeling til avdelingene etter medlemsstørrelse innenfor tariffområdet. I tillegg til denne potten OUmidler som avdelingene disponerer tilkommer det midler til de kurs landsstyret avsetter øremerkede midler. Frikjøp av tillitsvalgte i avdelingene Som beskrevet tidligere har alle avdelinger lønnskostnader for avdelingssekretær i tillegg til avdelingenes fri tilskudd. Av de frie tilskuddene har alle avdelinger valgt å bruke noe av disse midlene til å frikjøpe andre tillitsvalgte, de fleste har fulltids frikjøpt leder. Totalt har avdelingene frikjøpt 21 årsverk, ut over avdelingssekretærene og leder i Oslo-avdelingen. Lønnskostnader for frikjøpte ledere utgjør om lag det samme som for avdelingssekretærer, for 2015 er dette kostnadsberegnet til ca. 15 millioner. Å sikre frikjøpte ledere i alle avdelinger vil bety å ta 15 millioner av avdelingenes frie tilskudd og overføre til sentral 7

8 lønnskjøring. Dette vil redusere de frie tilskuddene til avdelingene med om lag 11 prosentpoeng. Avdelingene vil da få overført 18% av kontingentinntektene mot i dag 29%. Å innføre frikjøpt leder i alle avdelinger sikrer forutsigbarhet for avdelingene med tanke på menneskelige ressurser. Det vil også kunne gi tryggere forhold rundt lederne vedrørende forsikring- og pensjonsordninger, oppfølging ved sykemeldinger o.l hvis en legger ansvaret for lønn- og arbeidsgiveransvar til administrasjonen sentralt. Å binde opp midler til å sikre frikjøpte avdelingsledere i alle avdelinger vil imidlertid og mindre handlingsrom for avdelingene til å prioritere innenfor sine frie midler. Avdelingene har til dels store forskjeller i antallet medlemmer og geografi, og en vil stå mindre fri til å omdisponere til der det kreves mer eller mindre ressurser. Tilskuddet til avdelingene er sterkt medlemsavhenging, dette utgjør 80% av beregningsgrunnlaget. Å binde mer av tilskuddet til lønnsutgifter fratar dermed avdelingene noe av handlingsrommet over å tilføre ressurser der det trengs. Gjennom en ny utredning av fordelingsnøkkelen for tilskudd til avdelingene må også graden av frikjøp i avdelingene gjennomgås. Forslag Forslagsstiller: FO Nord-Trøndelag Økt grunnbemanning i avdelingene med avdelingsleder i 100 % stilling. FO Nord-Trøndelag mener det er nødvendig at FO har to heltidsstillinger i avdelingene for å sikre et likeverdig tilbud til alle medlemmer, ivareta økt arbeidsmengde for avdelingen, og øke aktiviteten på klubb- og medlemsnivå. Forslag Forslagsstiller: FO Østfold Avdelingene mottar et tilskudd på minimum 29% av medlemskontingenten. Avdelingstilskuddet fastsettes av landsstyret under den årlige budsjettbehandlingen. I tillegg mottar avdelingene midler til frikjøp av en avdelingssekretær. Det er viktig at kongressen som øverste organ fastsetter tilskuddet til avdelingene. Dette er viktig for avdelingens økonomiske forutsigbarhet. Forslaget tiltredes. 8

9 Forslag Forslagsstiller: FO Hordaland Tilskuddsordningen til avdelingene endres slik at avdelingene får tildelt en ekstra stillingsressurs, tilsvarende en B. LS utarbeider kriterier og plan for videre utbygging av stillingsressurser til avdelingene, med start i årsmøteperioden FO har siden etableringen i 1992 endret det økonomiske grunnlaget for drift flere ganger. Den største endringen fant sted i år 2002, da Kongressen vedtok å øke det direkte økonomiske tilskuddet til avdelingene fra 17 % av medlemskontingent til 29 %. Medlemstallet i 2002 var totalt ca I 2014 er medlemstallet over medlemmer. Økonomien er ganske solid i forbundet. Grunnlaget for tildeling av tilskudd er BSV Basis for stillingshjemmel fylkessekretær, som alle avdelinger er sikret, Størrelse for avdelingens medlemstall og V som er en beregnet faktor for reiseavstand i hver enkelt avdeling. Intensjonen har vært å sikre at medlemmene i FO skal ha et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvor i landet en bor og arbeider. Utover de kriteriene som er fastsatt i modellen, har Oslo avdelingen en ekstra B, ved at ledervervet er lagt inn som B nr 2. Det har vært enighet om denne forskjellen, begrunnet i Oslo avdelingens størrelse og eget tariffområde. Likevel må det fremheves at noen avdelinger har opp til 34 kommuner som krever oppfølging både på lønns- og arbeidsforhold, faglig arbeid og helse- og sosialpolitiske områder, og ikke minst på bygging av klubbapparat i den enkelte kommune. Utviklingen siden 2002 har vist at det har vært behov for å styrke avdelingene, ved at mange avdelinger har gått inn på ulike ordninger av frikjøpt leder for avdelingene. Det er også etablert andre ordninger med faglig politisk- og merkantil funksjon. Samtidig ser vi at noen avdelinger etter hvert har samlet opp en relativ stor kapital, som er belyst i Organisasjonsutvalgets arbeid, blant annet. I FO er vi opptatt av å ha en rettferdig fordeling, også i bygging av egen organisasjon, og størst mulig likhet i medlemmenes tilbud som fagorganiserte. Eksempel: Hordalandsavdelingen har i flere år (siden 2005) hatt frikjøpt leder i 100 %. Dette er en prioritering som har hatt stor oppslutning i avdelingen. Men den har også medført store utfordringer i forhold til de økonomiske rammene avdelingen har disponert. Når frikjøp av leder binder opp ca ¼ av budsjett, medfører dette at andre områder av avdelingens aktivitet begrenses. Det er store utfordringer og potensiale for å utbygge klubbarbeidet og øke innsats på vervearbeidet, men vi begrenses sterkt av ressursene til å drive frem dette arbeidet. Avdelingen har i dag over medlemmer, en økning fra ca i

10 Hordaland har altså hatt en vekst i denne perioden som tilsvarer det totale medlemstallet i våre minste avdelinger. Tilsvarende tall finner vi i andre av de store avdelingene. For å ivareta avdelingenes økte oppgaver endres tilskuddene i tråd med forslaget. Forslag Forslagsstiller: FO Oppland Det skal i hver avdeling være frikjøpt leder som dekkes av sentrale midler, altså lik ordning som fylkessekretær. Dette vil gi mindre fylkesavdelinger større kontinuitet og en sterkere fylkesavdeling, som igjen gir større muligheter for å følge opp klubbene. Forslag Forslagsstiller: FO Nordland Avdelingsleder og sekretær lønnes sentralt, videre fordeles økonomi etter fordelingsnøkkel. Forslag Forslagsstiller: FO Hedmark Det skal i hver avdeling være frikjøpt leder som dekkes av sentrale midler, altså lik ordning som avdelingssekretær. Sikre god medlemspleie. Økning av medlemmer Flere komplekse saker. Klubbene trenger derfor bedre og tettere oppfølging. Fagmiljøet og det kollegiale på avdelingskontoret styrkes Flere administrative oppgaver, herunder økning av saker fra forbundskontoret. (eks: arbeidstidsordninger og kartlegginger). Politisk fokus og behov for å «hive seg rundt» og respondere raskt knyttet til samfunnsaktuelle saker. Forutsigbarhet for avdelingen. I dag må flere avdelinger ha sine avdelingsledere på «lånt tid». Noen avdelinger må redusere medlemsaktiviteten for å finansiere avdelingsleder. Dette er et dilemma. 10

11 Forslag Forslagsstiller: FO Troms FO-avdelingenes ledere bør være på heltid og lønnes fra FO sentralt, på samme måte som sekretærene. Disse gruppene bør skoleres felles på et høyt nivå innad i organisasjonen. Andre forslag fra avdelingene knyttet til FOs budsjett Forslag Forslagsstiller: FO Hordaland Økonomiske prioriteringer for neste Kongressperiode. Det avsette kr 3 millioner hvert år som prosjektmidler, for å styrke avdelingene og klubbenes ressurser til rekruttering av klubbtillitsvalgte og verving av nye medlemmer. Avdelinger som søker prosjektmidler må bidra med tilsvarende sum det søkes om fra eget budsjett. FO sin framtidige styrke er langt på vei avhengig av at vi evner å bygge ut våre lokale tillitsvalgtapparat og verver bedre blant potensielle medlemmer. Det er grunn til å være bekymret mht medlemsveksten i forbundet, samtidig som vi ser at andre forbund er tydelige aktører på arbeidsplasser og studiesteder for å verve våre yrkesgrupper. Flere avdelinger har positive erfaringer med å frikjøpe lokale tillitsvalgte for en periode. Det kan gi helt andre muligheter for oppsøkende vervearbeid, noe som det ofte er vanskelig å finne plass til i en travel hverdag. Økt medlemsvekst vil også gi en økonomisk vekst som gir mulighet for forbundet til å tjene inn de budsjetterte midler, og samtidig øke potensialet for større frikjøp etter Hovedavtalen. Gjennom et spleiselag kan avdelingene søke om en andel av det budsjett som LS hvert år avsetter til formålet, forutsatt at avdelingene selv avsetter tilsvarende sum. Avdelingene søker utlyste prosjektmidler. Søknad kan være en supplering av eksisterende frikjøp for en periode på f.eks. 3 måneder, eller opprette et nytt frikjøp i f.eks. 20% i 6 måneder. Avdelingen må beskrive hva som er ønsket mål for frikjøpet, og knytte målsettingen til prosjektkriteriene. Vi tror at vi ikke har råd til å la være. FO må se alvoret i horisonten. LS må utarbeide tydelige kriterier for et slikt prosjekt. 11

12 Forslag Forslagsstiller: FO Nord-Trøndelag Klubbstrukturen i avdelingene bør være et kriterium ved ressurstildeling til avdelingene. Forslag Forslagsstiller: FO Finnmark FO Finnmark foreslår å opprette en stilling som klubbkonsulent, som spesielt server klubber, med dagsaktuelt stoff og kurs ut til klubbene. Styrke klubbene! I mange tilfeller det svakeste ledd med tillitsvalgte som jobber på frivillig basis. De lokale tillitsvalgte er Fos ansikt utad, og er avgjørende for medlemsrekruttering og ivaretakelse av medlemmer. Basert på egen erfaring ser vi at avdelingen ofte ikke har den nødvendige kapasitet til å følge opp klubbene godt nok. FO Finnmark mener at konsulenten vil kunne avhjelpe avdelingene med å sende ut dagsaktuelt stoff (for å få opp engasjement) gode tips i klubbarbeidet, vervekampanjer, samt også kunne tilby kurs ut i klubbene. Det kan også være aktuelt for klubbkonsulent å arrangere en årlig konferanse for alle hovedtillitsvalgte, som kanskje ville gjøre vervene mer attraktiv. Forslag Forslagsstiller: Seksjonsrådet for barnevernspedagoger Landsstyret vedtar kun rammebudsjett. SRB mener at det profesjonsrelaterte arbeid må styrkes og foreslår at budsjett for profesjonsrelatert arbeid økes til 6 % av totalbudsjettet. Dette vil styrke det profesjonspolitiske arbeidet. Forslaget avvises. Forslag Forslagsstiller: FO Buskerud FO Buskerud foreslår en grundig gjennomgang av forsikringsordningene med tanke på å kunne tilby gode ordning. 12

13 Forslaget avvises. 6. Landsstyrets ansvar for økonomi i FO Landsstyret vedtar det samlede budsjettet for FO. Avdelingstilskuddet til den enkelte avdelingen danner grunnlaget for avdelingens budsjett. Handlingsplaner og prioriteringer gjort av landsstyret gjelder også for avdelingene, men disse vedtar egne budsjetter for de frie tilskuddene og kan gjøre prioriteringer innenfor disse. FO er å betrakte som én regnskapsmessig enhet. Revisjonsteknisk betegnes dette som et «konsern», hvor det er det samlede resultatet for hele organisasjonen som ekstern revisor reviderer, og som arbeidsutvalget godkjenner regnskapet for. Ordningen sikrer god likviditetsstyring, da regnskapsavdelingen i FO har samlet oversikt over fordringer i alle avdelinger, kan gjøre trekk i tilskudd for mellomliggende fordringer, bidrar i budsjettutforming og fører regnskap for avdelingene. Modellen gjør det mulig for arbeidsutvalget og landsstyret å drive den økonomistyringen de er pålagt gjennom vedtektene. For å sikre landsstyret den overordnede styringen med økonomien i FO og ansvarliggjøre styret til helhetlig tenkning som favner alle budsjettområder, er det viktig for kongressen å presisere helheten i FO som virksomhet også økonomisk. 13

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013

Sak 7 Regnskap. Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Sak 7: Regnskap 1 Sak 7 Regnskap Regnskap for 2010, 2011, 2012 og 2013 Forslag 7.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen tar oversikten over regnskapene for 2010,

Detaljer

LS-sak 117/15 Organisasjonsutvikling - oppfølging av vedtak fra kongressen 2015

LS-sak 117/15 Organisasjonsutvikling - oppfølging av vedtak fra kongressen 2015 Arkivsak-dok. 15/00173-3 Saksbehandler Sissel Hallem FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 02.12.2015 Vedlegg til LS-sak 45/16 LS-sak 117/15

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

LS-sak 40/16 FOs stipendordninger

LS-sak 40/16 FOs stipendordninger Arkivsak-dok. 16/00082-2 Saksbehandler Anine Terland FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 40/16 FOs stipendordninger Arbeidsutvalget

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16

Innhold. Uttalelse om revisjon til landsmøte.16 1 Innhold Innledning... 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Medlemsutvikling... 3 2. Inntektsutviklingen... 5 2.1 Snittkontingent per medlem... 6 2.2 Fordeling av totalinntekter på enkelte områder... 7 2.3 Finansinntekter...

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

I eksisterende 11.4 [ny 10.4] Landsstyrets rådgivende utvalg strykes punktene 1 til 7 og erstattes med:

I eksisterende 11.4 [ny 10.4] Landsstyrets rådgivende utvalg strykes punktene 1 til 7 og erstattes med: Sak 8.2.3 Utvalg Forslag 8.2.3.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: I eksisterende 11.4 [ny 10.4] Landsstyrets rådgivende utvalg strykes punktene 1 til 7 og erstattes med:

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Økonomiske retningslinjer for

Økonomiske retningslinjer for Økonomiske retningslinjer for 2017-2019. Formål. Formålet med de økonomiske retningslinjene for 2017-2019 er å sikre Norsk Journalistlags faglige og driftsmessige bærekraft, gode politiske og administrative

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Side 2 Forslagsnr: 981 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Forslag til

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

LS-sak 44/16 Revidert budsjett 2016

LS-sak 44/16 Revidert budsjett 2016 Arkivsak-dok. 15/00318-8 Saksbehandler Zelimkhan Nataev FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 14.06.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 44/16

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Sak 16 Budsjett /. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak:

Sak 16 Budsjett /. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak: Sak 16 Budsjett 2017./. Vedlagt saksnotat. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar den fremlagte økonomiske rammen for 2017 med en medlemskontingent på kr 6.885,- Landsmøtet 2016 Sak 16 Utviklingen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Sak Øvrige vedtektsendringer

Sak Øvrige vedtektsendringer Sak 8.2.8 Øvrige vedtektsendringer Forslag 8.2.8.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 5-4, 1. ledd: Stemmerett har alle lovlig valgte delegater og landsstyrets

Detaljer

Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene

Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene Hovedstyret sendte 20. desember forslag til ny modell for støtte til distriktsavdelingen på høring i organisasjonen. Høringsfristen

Detaljer

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003. NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: 03-115 Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for 2004-2005.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Sak Saksgang og saksbehandling

Sak Saksgang og saksbehandling Sak 8.2.4 Saksgang og saksbehandling Forslag 8.2.4.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Nytt kulepunkt i eksisterende 7: Behandle saker fremmet av avdelingene Nytt kulepunkt

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Sak 71/12 Budsjett 2013

Sak 71/12 Budsjett 2013 IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

Landsstyrets innstilling:

Landsstyrets innstilling: Landsstyrets innstilling: Forslagstiller Sakstittel Saksnr. Innstilling Buskerud fylkeslag Frikjøp av fylkesledere 10-01 Tiltres ikke, mot 2 stemmer Øyvind Wiksaas Navneendring 10-02 Avist Stavanger og

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2018 1 av 8 Saksframlegg Arkivsaksnr : 17/00375-1

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017 1 av 8 Saksframlegg Arkivsaksnr : 16/00283-2

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 LM-SAK 7.2/12 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tar til etterretning

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015 BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L05-15 24.02.2015 Landsstyret/ daglig leder Elektronisk Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Detaljer

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden SAK 6: Budsjett Speidertinget 2008 SAK 6 Budsjett Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden 2011 2012 0. Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 Tid: Sted: Tirsdag 25. april 2016 kl.16.00 Teknas møtelokaler, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst. Dette har også vært bakteppet under utarbeidelsen av forslag til budsjett

Detaljer

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer