VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Øystein Høgetveit SV Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Tone Edland SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Baiba Sheine SV Lena Romtveit SP Bertin Bjåen AP Halvor Olsnes Hylland SV Johan Vaa SV Ole Dalen KRF Oscar Garnes V Mona Skinnarland FRP Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Ragnvald Christenson H Bjørn Arne Lindskog Nora Thorsrud SV Espen Sudbø Reidun Hyttedalen AP Kjellfrid Neset Svein Ekre AP Erlend Larsen Saker til handsaming 11/20-11/32 Merknader 1/22

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Tor Eivind Erikstein Kjetil Vaagen Jan Myrekrok Anders Sandvik Signe Marie Kittelsaa Signe Olesrud Kari Dalen Ann Wraa Sten Rune Sannerholt Aud Groven Toril Nicolaisen Alv Dag Brandal Torgrim Thomassen Sindre Hestdalen Gerd L. Kroken Stilling Rådmann Assisterande rådmann Prosjektleiar Plan- og økonomisjef Skulesjef Åmot skule Kultursjef Reinhaldssjef Institusjonssjef Helsesjef Skulesjef Rauland skule Organisasjonssjef Næringssjef Heimetenestesjef Kjøkensjef Oppvekstsjef Øyfjell oppvekstsenter Barnehagesjef Hakkspetta barnehage Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/22

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 11/20 Referat og meldingar PS 11/21 Nye Åmot skule PS 11/22 Budsjett 2012 / økonomiplan PS 11/23 Rullering av Idrott og friluftsplanen - handlingsplandelen, og prioritering av spelemiddelsøknadar PS 11/24 Offisiell adressering -behov for fleire vegnam og forslag til endringar etter høyring PS 11/25 Val av medlemar til klagenemnda for perioden PS 11/26 Råd for eldre og funksjonshemma PS 11/27 Val av representant til styret for Qvito for perioden PS 11/28 Overformynderiet, Val - Valperiode PS 11/29 Val av representant til kyrkjeleg fellesråd for perioden PS 11/30 Val av representantar til Felles kraftutval for perioden PS 11/31 Val av representantar til samarbeidsutval (SU) for skular, oppvekstsenter og barnehagar for perioden PS 11/32 Styremedlem i Rauland Turist 3/22

4 PS 11/20 Referat og meldingar RS 11/3 Møtebok frå førre møte Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 11/21 Nye Åmot skule Rådmannens framlegg til vedtak: Det vedtas å bygge ny skule i Åmot basert på vinnarutkastet frå arkitektkonkurransen. Manglande finansiering på 6,1 mill kr i gjeldande økonomiplanen i høve til mellombels kostnadsoverslag, er innarbeidd i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Endring 1. avsnitt: Det blir vedteke å bygge ny skule i Åmot basert på vinnarutkastet frå arkitektkonkurransen og prisoverslag på kr 83,5 mill frå prosjektleiinga. Framlegget frå rådmannen med endring frå Vinje blei samrøystes vedteke. Det blir vedteke å bygge ny skule i Åmot basert på vinnarutkastet frå arkitektkonkurransen og prisoverslag på kr 83,5 mill frå prosjektleiinga. Manglande finansiering på 6,1 mill kr i gjeldande økonomiplanen i høve til mellombels kostnadsoverslag, er innarbeidd i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan Saksordførar: Jon Rikard Kleven Framlegg frå Ap v. Christian Kongshem: 1. Klargjering av tomt (riving etc.) og byggjestart vert etter skuleslutt i juni Økonomiplanen vert justert tilsvarande. 2. Utbygginga vert søkt harmonisert med romkapasitet på Vinjehuset og endeleg plassering på tomt må taka omsyn til framtidig trong for parkering for skule og Vinjehuset. 4/22

5 Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Tillegg: Plassering av nye Åmot skule, planlegging av parkeringsplassar for skule og Vinjehuset, avklart situasjon for skulebussane samt kostnadsoverslag vert lagt fram for kommunestyret i møte i januar Kongshems framlegg blei sett opp mot framlegget til formannskapet. Formannskapets framlegg blei vedteke med 16 mot 9 røyster. Deretter røysta ein over framlegget til Berg Hansen. Framlegget fall med 13 mot 12 røyster. Vedtaket blei då: Det blir vedteke å bygge ny skule i Åmot basert på vinnarutkastet frå arkitektkonkurransen og prisoverslag på kr 83,5 mill frå prosjektleiinga. Manglande finansiering på 6,1 mill kr i gjeldande økonomiplanen i høve til mellombels kostnadsoverslag, er innarbeidd i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan PS 11/22 Budsjett 2012 / økonomiplan Rådmannens framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan slik det ligg føre i dokument frå rådmannen av Det kommunale skattøret vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. 3. I medhald av lov om eigedomskatt av 6. juni 1975 nr. 29, vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i kommunen med 7 promille av takstverdi. 4. Vinje kommune tek opp lån stort kr ,- til finansiering av investeringar for 2012, med avdragstid 30 år. 5. Salsprisen for særavtalekraft vert uendra frå Satsar for sals- og skjenkeavgifter for 2012 vert fastsett i samsvar med forskrift til alkohollova. 7. Dei kommunale vass- og kloakkavgiftene vert uendra frå Årlege renovasjonsavgifter vert fastsett som tilrådd av styret for Renovest. 9. Den kommunale feieavgifta vert uendra frå Timeprisen for landbruksvikar vert auka frå 150,- pr. time til kr. 160,- pr time. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 5/22

6 Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå formannskapet: 1. Formannskapet legg rådmannens framlegg til budsjett 2012 og økonomiplan ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i kommunelova. 2. Partia vil koma attende med eigne framlegg i samband med handsaminga i kommunestyret. Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Formannskapet legg rådmannens framlegg til budsjett 2012 og økonomiplan ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i kommunelova. 2. Partia vil koma attende med eigne framlegg i samband med handsaminga i kommunestyret. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet : Framlegg: AMU har følgjande merknader til rådmannens innstilling til budsjett 2012/økonomiplan : 1. AMU er uroa over at ein nyttar ostehøvel ved kutt i budsjettramma. I saka går det ikkje fram kva som vil bli konsekvensane av kuttforslaga. 2. AMU meiner kommunestyret må: a. fastsetje mål for kommunale tenestar, som seinare må avspegle dei økonomiske rammene til einingane b. vurdere strukturen av kommunale tenestar 3. AMU meiner det er viktig å prioritere tideleg innsats ovanfor brukarar med særskilt trong. 4. AMU meiner ein må rette fokus mot eit godt og forsvarleg arbeidsmiljø, då rammene skal reduserast med om lag 12 mill. 5. AMU meiner at talet på lærlingar må oppretthaldast på 2010-nivået. 6. AMU meiner at frisklivstilbodet må oppretthaldast på dagens nivå. Framlegget blei samrøystes vedteke. AMU har følgjande merknader til rådmannens innstilling til budsjett 2012/økonomiplan : 1) AMU er uroa over at ein nyttar ostehøvel ved kutt i budsjettramma. I saka går det ikkje fram kva som vil bli konsekvensane av kuttforslaga. 2) AMU meiner kommunestyret må: a. fastsetje mål for kommunale tenestar, som seinare må avspegle dei økonomiske rammene til einingane b. vurdere strukturen av kommunale tenestar 6/22

7 3) AMU meiner det er viktig å prioritere tideleg innsats ovanfor brukarar med særskilt trong. 4) AMU meiner ein må rette fokus mot eit godt og forsvarleg arbeidsmiljø, då rammene skal reduserast med om lag 12 mill. 5) AMU meiner at talet på lærlingar må oppretthaldast på 2010-nivået. 6) AMU meiner at frisklivstilbodet må oppretthaldast på dagens nivå. Handsaming i Eldrerådet : Framlegg frå eldrerådet: Samlokalisering av PU-bustadene på Kårsteintomta bør forserast, slik at ikkje heile heimetenesteeininga blir belasta lengre enn høgst nødvendig. Desse bustadene bør byggjast utan bruk av heis, så sant det let seg gjere. Ein vil peike på at ein heis er kostbar og kan ikkje nyttast som rømningsveg. Andre større prosjekt bør ein utsette til ein har full bemanning på teknisk drift og vedlikehald, slik at prosjekta kan utførast på ein så økonomisk og rasjonell måte som råd. Ein er tvilande til at ein kan rette opp økonomien i Vinje kommune, grunna den store lånegjelda, ved å nytte ostehøvelprinsippet. Framlegget frå eldrerådet blei samrøystes vedteke. Samlokalisering av PU-bustadene på Kårsteintomta bør forserast, slik at ikkje heile heimetenesteeininga blir belasta lengre enn høgst nødvendig. Desse bustadene bør byggjast utan bruk av heis, så sant det let seg gjere. Ein vil peike på at ein heis er kostbar og kan ikkje nyttast som rømningsveg. Andre større prosjekt bør ein utsette til ein har full bemanning på teknisk drift og vedlikehald, slik at prosjekta kan utførast på ein så økonomisk og rasjonell måte som råd. Ein er tvilande til at ein kan rette opp økonomien i Vinje kommune, grunna den store lånegjelda, ved å nytte ostehøvelprinsippet. Handsaming i Råd for funksjonshemma : Framlegg frå rådet for funksjonshemma: Samlokalisering av PU-bustadene på Kårsteintomta bør forserast, slik at ikkje heile heimetenesteeininga blir belasta lengre enn høgst nødvendig. 7/22

8 Desse bustadene bør byggjast utan bruk av heis, så sant det let seg gjere. Ein vil peike på at ein heis er kostbar og kan ikkje nyttast som rømningsveg. Andre større prosjekt bør ein utsette til ein har full bemanning på teknisk drift og vedlikehald, slik at prosjekta kan utførast på ein så økonomisk og rasjonell måte som råd. Ein er tvilande til at ein kan rette opp økonomien i Vinje kommune, grunna den store lånegjelda, ved å nytte ostehøvelprinsippet. Framlegget frå rådet for funksjonshemma blei samrøystes vedteke. Samlokalisering av PU-bustadene på Kårsteintomta bør forserast, slik at ikkje heile heimetenesteeininga blir belasta lengre enn høgst nødvendig. Desse bustadene bør byggjast utan bruk av heis, så sant det let seg gjere. Ein vil peike på at ein heis er kostbar og kan ikkje nyttast som rømningsveg. Andre større prosjekt bør ein utsette til ein har full bemanning på teknisk drift og vedlikehald, slik at prosjekta kan utførast på ein så økonomisk og rasjonell måte som råd. Ein er tvilande til at ein kan rette opp økonomien i Vinje kommune, grunna den store lånegjelda, ved å nytte ostehøvelprinsippet. Framlegg frå SV, Sp, KrF og V v. Jon Rikard Kleven: 1. Kommunestyret vedtek framlegg til Budsjett 2012og Økonomiplan slik det ligg føre i dokument frå rådmannen av , med endringar vedtekne av kommunestyret Det kommunale skattøret blir fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. 3. I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975nr. 29, blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i kommunen med 7 promille av takstverdi. 4. Vinje kommune tek opp lån stort kr til finansiering av investeringar for 2012, med avdragstid 30 år. 5. Salsprisen for særavtalekraft blir auka med 5 øre/kwh. Meirinntekta skal nyttast til nedskriving av gjeld/reduksjon av planlagde låneopptak. 6. Følgjene av nedskjeringa i ramma for Kultur skal avklarast i dialog mellom OVU og leiinga i eininga. 7. Følgjene av nedskjeringane i rammene for skular og oppvekstsentra skal avklarast i dialog mellom desse einingane og OVU, slik at dei så langt råd er held oppe eit likt tilbod i Vinjeskulen. 8. Administrasjonen skal innan sommaren 2012 levere ei utgreiing om organiseringa av einingane Vinje helse, Vinje sjukeheim, Vinje heimetenester og Vinje kjøkendrift, medrekna ei vurdering av tenestenivået på sektoren, med sikte på driftseffektivisering og tilpassing til krava i samhandslingsreforma. 8/22

9 9. Satsar for sals- og skjenkeavgifter for 2012 skal fastsetjast i samsvar med forskrift til alkohollova. 10. Dei kommunale vass- og kloakkavgiftene blir uendra frå Årlege renovasjonsavgifter blir fastsette som tilrådd av styret for Renovest. 12. Den kommunale feieavgifta blir uendra frå Timeprisen for landbruksvikar blir auka frå 150,- pr. time til kr. 160,- pr time. 14. Endringar i driftsrammene: I heile tusen Utgangspunktet etter justeringar frå økonomiplan er underbalansen Dreg inn ein million på buffer for uforutsett i høve til framlegget 1000 Auka ramma til Kyrkjeleg fellesråd -150 Auke revisjon og kontrollutvalutgifter -77 Auke kontrollutvalsutgifter -46 Ressurskrevande elev -500 Kostnad til innføring av valfag -75 Auka utgifter til Krisesenter -100 Frisklivsentral -100 Mindreeffekt ny apotekavtale -37 Friviljugsentral -200 Tilskott til oppgradering av Åmot stadion Auka ramme reinhald og tekstil -620 Utsett låneopptak på 19 mill for Kårsteinstomta/bygge PU-bustader % kutt i ramma til Tenestetorget på kr. 2372' % kutt i ramma til Rådmannen på kr. 2448' % kutt i ramma til NAV på kr. 5117' % kutt i ramma til ØPU på kr ' med justering % kutt i ramma til OAI på kr ' med justering % kutt i ramma til Kjøkkendrift på kr. 2135' % kutt i ramma til Kulturkontoret på kr. 8882' % kutt i ramma til TDV på kr ' % kutt i ramma til Reinhald og tekstil på kr ' % kutt i ramma til Næringskontoret på kr. 2234' % kutt i ramma til Rauland skule på kr ' % kutt i ramma til Åmot skule på kr ' % kutt i ramma til Edland skule på kr ' % kutt i ramma til Øyfjell oppvekstsenter på kr. 7856' % kutt i ramma til Vinje oppvekstsenter på kr. 6081' % kutt i ramma til Hakkespetta barnehage på kr. 6892' % kutt i ramma til Rauland barnehage på kr. 6677' % kutt i ramma til Edland barnehage på kr. 5238' 210 1,8 % kutt i ramma til Sjukeheimen på kr ' 498 1,8 % kutt i ramma til Heimetenestene på kr ' 794 1,8 % kutt i ramma til Helsetenesta på kr ' 315 Redusert avsetting til renter og avdrag 387 Sum 0 9/22

10 Framlegg frå Ap v Børre Rønningen. Pkt. 1 4 som framlegget til SV, Sp, KrF og V Pkt. 5. Salsprisen for særavtalekraft vert uendra, som i budsjettet for Pkt som framlegget til SV, Sp, KrF og V. Kutt i investeringsbudsjettet ( ). Budsjettskjema 2B investeringsbudsjett: Brannsikring kommunale bygg ,- Anleggsbidrag kloakk ,- Anleggsbidrag vatn ,- Vesaas vassverk ,- Brannstasjon ,- Samla kutt ,- Finansiering av pkt. 5: - Sparte renter kr ,- - Auka skatteinnslag kr ,- Framlegg frå H v Bjørn Arne Lindskog. 1. Tilrettelagde bustader: 2 mill mill mill Vesaas vassverk: 5 mill. Utsett til Kommunale vegar: 2 mill mill Bustadfelt Rauland: 1 mill mill 2013 Låneopptaket blir då redusert med 37 mill. Til 27 mill. Innsparing på renter og avdrag vil utgjera ca 2,5 mill i Innsparing på renter og avdrag vil utgjera ca 2,5 mill i Rådmannen får fullmakt til å fordele desse midlane på skular og barnehagar slik at ikkje nedskjeringane i desse einingane får dei konsekvensane som einingane sjølve har uttala. I starten på 2012 blir det i sett i gang eit arbeid med å sjå på einingsstrukturen i Vinje. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Ingen store investeringar i Framlegg frå Baiba Sheine: Det vert løyvd inntil kr ,- til ny kunstgrasbane med undervarme i Åmot, ved auke utgiftsramma til kultureininga. Utgiftsdekning vert gjennom auka bruk av næringsfond med kr på ramma til Teknisk Drift og Vedlikehald. Dersom andre inntekter i prosjektet blir høgare enn føresett, går dette til reduksjon av kommunens bidrag. 10/22

11 Røysting: Tekstbudsjett utgangspunkt i posisjonens framlegg: Pkt. 1 blei samrøystes vedteke Pkt. 2 blei samrøystes vedteke Pkt. 3 blei samrøystes vedteke Pkt. 4 Ein røysta fyrst over Frp sitt framlegg. Framlegget fall med 23 mot 2 røyster. Posisjonens framlegg blei sett opp mot Høgres framlegg. Posisjonens framlegg blei vedteke med 22 mot 3 røyster. Pkt. 5 Posisjonens framlegg blei sett opp mot framlegget til Arbeidarpartiet. Posisjonens framlegg blei vedteke med 13 mot 12 røyster. Pkt blei samrøystes vedteke Talbudsjett (pkt. 14) utgangspunkt i posisjonens framlegg: Framlegget blei samrøystes vedteke. Undervarme Åmot stadion: Framlegget til Sheine blei vedteke med 20 mot 5 røyster. Vedtaket blei då: 1. Kommunestyret vedtek framlegg til Budsjett 2012 og Økonomiplan slik det ligg føre i dokument frå rådmannen av , med endringar vedtekne av kommunestyret Det kommunale skattøret blir fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. 3. I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975nr. 29, blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i kommunen med 7 promille av takstverdi. 4. Vinje kommune tek opp lån stort kr til finansiering av investeringar for 2012, med avdragstid 30 år. 5. Salsprisen for særavtalekraft blir auka med 5 øre/kwh. Meirinntekta skal nyttast til nedskriving av gjeld/reduksjon av planlagde låneopptak. 6. Følgjene av nedskjeringa i ramma for Kultur skal avklarast i dialog mellom OVU og leiinga i eininga. 7. Følgjene av nedskjeringane i rammene for skular og oppvekstsentra skal avklarast i dialog mellom desse einingane og OVU, slik at dei så langt råd er held oppe eit likt tilbod i Vinjeskulen. 8. Administrasjonen skal innan sommaren 2012 levere ei utgreiing om organiseringa av einingane Vinje helse, Vinje sjukeheim, Vinje heimetenester og Vinje kjøkendrift, medrekna ei vurdering av tenestenivået på sektoren, med sikte på driftseffektivisering og tilpassing til krava i samhandslingsreforma. 9. Satsar for sals- og skjenkeavgifter for 2012 skal fastsetjast i samsvar med forskrift til alkohollova. 10. Dei kommunale vass- og kloakkavgiftene blir uendra frå Årlege renovasjonsavgifter blir fastsette som tilrådd av styret for Renovest. 12. Den kommunale feieavgifta blir uendra frå Timeprisen for landbruksvikar blir auka frå 150,- pr. time til kr. 160,- pr time. 11/22

12 14. Endringar i driftsrammene: I heile tusen Utgangspunktet etter justeringar frå økonomiplan er underbalansen Dreg inn ein million på buffer for uforutsett i høve til framlegget 1000 Auka ramma til Kyrkjeleg fellesråd -150 Auke revisjon og kontrollutvalutgifter -77 Auke kontrollutvalsutgifter -46 Ressurskrevande elev -500 Kostnad til innføring av valfag -75 Auka utgifter til Krisesenter -100 Frisklivsentral -100 Mindreeffekt ny apotekavtale -37 Friviljugsentral -200 Tilskott til oppgradering av Åmot stadion Auka ramme reinhald og tekstil -620 Utsett låneopptak på 19 mill for Kårsteinstomta/bygge PU-bustader % kutt i ramma til Tenestetorget på kr. 2372' 119 5% kutt i ramma til Rådmannen på kr. 2448' 122 5% kutt i ramma til NAV på kr. 5117' 256 5% kutt i ramma til ØPU på kr ' med justering 184 5% kutt i ramma til OAI på kr ' med justering 248 5% kutt i ramma til Kjøkkendrift på kr. 2135' 107 5% kutt i ramma til Kulturkontoret på kr. 8882' 444 5% kutt i ramma til TDV på kr ' 971 5% kutt i ramma til Reinhald og tekstil på kr ' 555 5% kutt i ramma til Næringskontoret på kr. 2234' 112 3% kutt i ramma til Rauland skule på kr ' 398 3% kutt i ramma til Åmot skule på kr ' 439 3% kutt i ramma til Edland skule på kr ' 321 4% kutt i ramma til Øyfjell oppvekstsenter på kr. 7856' 314 4% kutt i ramma til Vinje oppvekstsenter på kr. 6081' 243 4% kutt i ramma til Hakkespetta barnehage på kr. 6892' 276 4% kutt i ramma til Rauland barnehage på kr. 6677' 267 4% kutt i ramma til Edland barnehage på kr. 5238' 210 1,8% kutt i ramma til Sjukeheimen på kr ' 498 1,8% kutt i ramma til Heimetenestene på kr ' 794 1,8% kutt i ramma til Helsetenesta på kr ' 315 Redusert avsetting til renter og avdrag 387 Sum Det vert løyvd inntil kr ,- til ny kunstgrasbane med undervarme i Åmot, ved auke utgiftsramma til kultureininga. Utgiftsdekning vert gjennom auka bruk av næringsfond med kr på ramma til Teknisk Drift og Vedlikehald. Dersom andre inntekter i prosjektet blir høgare enn føresett, går dette til reduksjon av kommunens bidrag. 12/22

13 PS 11/23 Rullering av Idrott og friluftsplanen handlingsplandelen, og prioritering av spelemiddelsøknadar Rådmannens framlegg til vedtak: Dei nye innspela til handlingsplandelen kjem med på planen. Den nye handlingsplandelen vert vedteken slik den ligg føre. Søknadane vert godkjente og prioriteringa av spelemiddelsøknadane vert vedteke slik dei ligg føre. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå V v. Børge Skårdal: Endring: Turvegen i Vågslid blir flytt frå 2. til 4. plass. Framlegget til Skårdal blei vedteke med 4 mot 1 røyst. Rådmannens framlegg blei samrøystes vedteke. Vedtaket blei då: Dei nye innspela til handlingsplandelen kjem med på planen. Den nye handlingsplandelen vert vedteken slik den ligg føre. Søknadane vert godkjente og prioriteringa av spelemiddelsøknadane vert vedteke slik dei ligg føre, men med denne endringa: - Turvegen i Vågslid blir flytt frå 2. til 4. plass. Saksordførar: Baiba Sheine Nils Vågslid DY (H) gjekk frå som ugild jf FVL 6a. Anne Råmunddal kom inn som vara. Framlegg frå H v. Bjørn Arne Lindskog: Vågslid turveg trinn 2 blir flytt frå 4. til 2. plass slik rådmannens innstilling var til OVU. Lindskogs framlegg blei samrøystes vedteke. 13/22

14 Framlegget frå OVU blei samrøystes vedteke med endring frå Lindskog. Dei nye innspela til handlingsplandelen kjem med på planen. Den nye handlingsplandelen vert vedteken slik den ligg føre. Søknadane vert godkjente og prioriteringa av spelemiddelsøknadane vert vedteke slik dei ligg føre, men med denne endringa: - Turvegen i Vågslid blir flytt frå 4. til 2. plass. PS 11/24 Offisiell adressering -behov for fleire vegnam og forslag til endringar etter høyring Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: Våmartveitvegen frå Haugsæl og fram til og med Strånd. Framlegg frå V v. Oscar Garnes: 1. Tabell 3 og 5 Heievegen vegen skal heite Loninevegen. 2. Innleiande tekst til pkt 3 endrast til: eigarar av gardsbruk og andre bustader med gamle eigedomsnamn, og som elles fyller kravet, kan ved å vende seg kommunen få nytte namnet på staden. Framlegg frå H v. Ragnvald Christenson: Ein stør bygdefolket i Grungedal og går inn for at adressa vert Grungedal, 3895 Edland. Røysting: Høgetveits framlegg blei samrøystes vedteke. Garnes sitt framlegg pkt. 1 blei vedteke med 20 mot 5 røyster. Garnes sitt framlegg pkt 2 blei samrøystes vedteke. Christenson framlegg blei samrøystes vedteke. Vedtaket blei då: 1. Nye vegnamn blir slik tabell 1. visar med vedtekne endringar i kommunestyret Framlegga til omadressering blir slik tabell 2. visar, med dei endringar som kjem fram i tabell 3 og i KS saka og med vedtekne endringar i kommunestyret Eigarar av gardsbruk og andre bustader med gamle eigedomsnamn, og som elles fyller kravet, kan ved å vende seg kommunen få nytte namnet på staden. 14/22

15 PS 11/25 Val av medlemar til klagenemnda for perioden Rådmannens framlegg til vedtak: Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Medlem: Heidi Hegg Lisbeth Christenson Gunnulv Lien Varamedlem: Finn Moy Grethe Sørbø Solstad Arild Norvik Medlemar til klagenemnda for perioden blir Medlem: Heidi Hegg Lisbeth Christenson Gunnulv Lien Varamedlem: Finn Moy Grethe Sørbø Solstad Arild Norvik Saksordførar: Jon Rikard Kleven Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: Reidun Hyttedalen som varamedlem for Gunnulv Lien Framlegget frå valnemnda med endring frå Ekre blei samrøystes vedteke. Medlemar til klagenemnda for perioden blir Medlem: Heidi Hegg, leiar Lisbeth Christenson Gunnulv Lien Varamedlem: Finn Moy Grethe Sørbø Solstad Reidun Hyttedalen 15/22

16 PS 11/26 Råd for eldre og funksjonshemma Rådmannens framlegg til vedtak: Rådet for eldre og funksjonshemma blir sett saman slik: 1 politikar 3 frå pensjonistlaga 1 frå støtteorganisasjonane for funksjonshemma Kommunestyret peikar ut. til medlem av utvalet, med vara.. Pensjonistlaga peikar ut sine medlemar til utvalet, med vara. Støtteorganisasjonane for funksjonshemma peikar ut sin medlem til utvalet, med vara. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda : Birger Kjelingtveit med Halvor Midtveit som varamedlem. Rådet for eldre og funksjonshemma blir sett saman slik: 1 politikar 3 frå pensjonistlaga 1 frå støtteorganisasjonane for funksjonshemma Kommunestyret peikar ut Birger Kjelingtveit til medlem av utvalet, med Halvor Midtveit som vara. Pensjonistlaga peikar ut sine medlemar til utvalet, med vara. Støtteorganisasjonane for funksjonshemma peikar ut sin medlem til utvalet, med vara. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Rådet for eldre og funksjonshemma blir sett saman slik: 1 politikar 3 frå pensjonistlaga 1 frå støtteorganisasjonane for funksjonshemma Kommunestyret peikar ut Birger Kjellingtveit til medlem av utvalet, med Halvor Midtveit som vara. Pensjonistlaga peikar ut sine medlemar til utvalet, med vara. 16/22

17 Støtteorganisasjonane for funksjonshemma peikar ut sin medlem til utvalet, med vara. PS 11/27 Val av representant til styret for Qvito for perioden Rådmannens framlegg til vedtak: Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Øystein Høgetveit Framlegg frå Krf v. Ole Dalen: Oscar Garnes Klevens framlegg blei samrøystes vedteke. Det blei då samrøystes vedteke at Oscar Garnes blir varamedlem. Representant til styret for Qvito for perioden blir representant: Øystein Høgetveit vararepresentant: Oscar Garnes Saksordførar: Jon Rikard Kleven Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: Vararepresentant: Roar Berg Hansen Røysting: Representant: samrøystes vedteke Vararepresentant: Ekres framlegg blei vedtek med 18 mot 7 røyster Representant til styret for Qvito for perioden blir representant: Øystein Høgetveit vararepresentant: Roar Berg Hansen 17/22

18 PS 11/28 Overformynderiet, Val - Valperiode Rådmannens framlegg til vedtak: blir vald som forretningsførande overformyndar for blir vald som vara for forretningsførande overformyndar for Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Øystein Høgetveit blir vald som forretningsførande overformyndar for Torgunn Byggland blir vald som vara for forretningsførande overformyndar for Øystein Høgetveit blir vald som forretningsførande overformyndar for Torgunn Byggland blir vald som vara for forretningsførande overformyndar for Saksordførar: Jon Rikard Kleven Øystein Høgetveit blir vald som forretningsførande overformyndar for Torgunn Byggland blir vald som vara for forretningsførande overformyndar for PS 11/29 Val av representant til kyrkjeleg fellesråd for perioden Rådmannens framlegg til vedtak: Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 18/22

19 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå Krf v. Ole Dalen: Andi G. Davis som medlem. Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: Einar Nordskog som medlem. Røysting: Medlem: Davis blei vald med 6 mot 1 røyst. Ein valde samrøystes då Einar Nordskog som varamedlem. Representant til kyrkjeleg fellesråd for perioden blir medlem: Andi G. Davis varamedlem: Einar Nordskog Saksordførar: Jon Rikard Kleven Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Representant: Gunn S. Bøe Vararepresentant: Andi G. Davis Røysting: Representant: Framlegget til Rønningen fall med 13 mot 12 røyster. Vararepresentant: ein valde då samrøystes Bøe som vararepresentant. Vedtaket blei då: Representant til kyrkjeleg fellesråd for perioden blir medlem: Andi G. Davis varamedlem: Gunn S. Bøe PS 11/30 Val av representantar til Felles kraftutval for perioden Rådmannens framlegg til vedtak: Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 19/22

20 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Medlem: Ordførar Arne Vinje Formannskapsmedlem Bibbi Tveito Formannskapsmedlem Børre Rønningen Rådmann Hans Kristian Lehmann Varamedlem: varaordførar Jon Rikard Kleven Øystein Høgetveit Tor Strømme Jan Myrekrok Representantar til Felles kraftutval for perioden blir Medlem: Ordførar Arne Vinje Formannskapsmedlem Bibbi Tveito Formannskapsmedlem Børre Rønningen Rådmann Hans Kristian Lehmann Varamedlem: varaordførar Jon Rikard Kleven Øystein Høgetveit Tor Strømme Jan Myrekrok Saksordførar: Jon Rikard Kleven Representantar til Felles kraftutval for perioden blir Medlem: Ordførar Arne Vinje Formannskapsmedlem Bibbi Tveito Formannskapsmedlem Børre Rønningen Rådmann Hans Kristian Lehmann Varamedlem: varaordførar Jon Rikard Kleven Øystein Høgetveit Tor Strømme Jan Myrekrok PS 11/31 Val av representantar til samarbeidsutval (SU) for skular, oppvekstsenter og barnehagar for perioden Rådmannens framlegg til vedtak: Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 20/22

21 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Valnemnda ber kommunestyre delegere valet av SU-medlemar til skular, oppvekstsenter og barnehagar til oppvekst- og velferdsutvalet. Valnemnda ber kommunestyre delegere valet av SU-medlemar til skular, oppvekstsenter og barnehagar til oppvekst- og velferdsutvalet. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Valnemnda ber kommunestyre delegere valet av SU-medlemar til skular, oppvekstsenter og barnehagar til oppvekst- og velferdsutvalet. PS 11/32 Styremedlem i Rauland Turist Rådmannens framlegg til vedtak:.. blir Vinje kommunes representant i styret i Rauland Turist AS. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå formannskapet: Valnemnda får i oppdrag å finne ein representant før kommunestyremøtet i juni. Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Valnemnda får i oppdrag å finne ein representant før kommunestyremøtet i juni. 21/22

22 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå valnemnda v. Aslak Ofte: Formannskapet får fullmakt til å finne ein representant før generalforsamlinga i Rauland Turist. Formannskapet får fullmakt til å finne ein representant før generalforsamlinga i Rauland Turist. Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Ole Dalen Styremedlem i Rauland Turist i perioden blir Ole Dalen. Styremedlem i Rauland Turist i perioden blir Ole Dalen. 22/22

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 20.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

Tenestetorget Jon Rikard Kleven Ordførar

Tenestetorget Jon Rikard Kleven Ordførar Navn Stilling Telefon Mobil E-post Tenestetorget 35 06 23 00 tenestetorget@vinje.kommune.no Jon Rikard Kleven Ordførar 35 06 23 06 909 70 143 jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no Jan Myrekrok Rådmann 35

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.12.2010 16:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Kommunestyresalen 01.06.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Else Gunhild Hamnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.04.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.01.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer