Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010"

Transkript

1 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet som gjeldende fra 1. januar 2010 og inntil videre Foto: Gangbrua Ypsilon losses på Holmen-Syd

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER, BEREGNING OG BEREGNINGSGRUNNLAG, OPPBYGGING, OPPKREVING, KOSTNADSREGISTRERING, M.V. Fartøysavgifter 1 Vareavgifter 1 Vederlag 2 A. FARTØYSAVGIFTER Anløpsavgift 3 Kaiavgift 4 Spesiell havneavgift 4 B. VAREAVGIFTER Vareavgift (import) 5 Utenriks utførsel vare- og isvareavg. (eksport) 6 Innenriks vare- og isvareavgift 6 REFUSJON AV VAREAVGIFT OG ISVAREAVGIFT 7 C. BRYGGEAVGIFT AV VARER PÅ KAIER ELLER SKUR 8 BESTEMMELSER OM TAKSTER FOR BORTLEIE OG BRUK AV DIH,s KRANER 10 Krantakster 12 BESTEMMELSER OG TAKSTER FOR VANNLEVERING TIL FARTØYER 14 BESTEMMELSER FOR ISBRYTERASSISTANSE 14 TAKSTER FOR FORTØYNINGSTJENESTEN 15 BESTEMMELSER OG TAKSTER FOR DRAMMEN HAVNS MATERIELL 16 LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS 18 ADGANGSKORT 19 SKIPSRENOVASJON 19 ISPS 19 side

3 FORSKRIFT , NR. 1077, OM HAVNEAVGIFTER, BEREGNING OG BEREGNINGSGRUNNLAG, OPPBYGGING, OPPKREVING, KOSTNADSREGISTRERING, M.V. Fastsatt av Fiskeridepartementet den 2. desember 1994 i medhold av 24 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51. Havneavgiften kreves opp i det fastsatte avgiftsområde, Drammen og Svelvik havnedistrikter. Oppkreving og beregning av havneavgifter skal skje i samsvar med disse forskrifter. Helligdager: (definisjoner) Helligdag omfatter foruten søndager, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Høytidsdager: (definisjoner) 1. og 17. Mai. Avgiftsperiode: Havneavgiftene gjelder i budsjettåret. Beregningsgrunnlag for havneavgifter: A. FARTØYSAVGIFTER Avgifter som skal betales av fartøy, beregnes på grunnlag av: Fartøyets bruttotonnasje i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni For oljetankfartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volumet av segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse etter leddet her, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet. Betingelsene etter IMOresolusjon A.747(18) må også være tilstede. For fartøy som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av Drammen havn. B. VAREAVGIFTER Beregningsgrunnlaget for vare er dens vekt i metrisk tonn. Volumgods regnes om til vekt-enhet. (1 m3=1/2 tonn) For containere og andre lastbærere kan det nyttes enhetspriser pr. container eller lastbærer etter avtale med Drammen havn. 1 fastm3 tømmer = 825 kg 1 " flis = 842 " Volumgods 1 m3 = 500 " 1

4 C. VEDERLAG Havnestyret kan kreve vederlag for alle tjenester, og for all bruk av landarealer og alle særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havneavgiftene. Innenfor et avgiftsområde kan havnestyret vedta at det skal oppkreves vederlag av opplagt fartøy. I tillegg til vederlag kan det i spesielle tilfeller oppkreves ordinære avgifter. Oppkreving av havneavgifter. ********* I forbindelse med bruk av Drammen havns kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge havneoperatøren å oppkreve havneavgifter på vegne av Drammen havn mot særskilt godtgjørelse. Havnestyret kan isteden for å benytte havneavgifter etter havneloven inngå faste leieavtaler for hele eller deler av et kommunalt kaianlegg eller andre havneinnretninger. Leiebeløpet skal dekke de kostnader som kan henføres til leieobjektet og bruken av dette. Ettergivelse og nedsettelse. Havnestyret kan når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpne havneavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Kostnadsmessige rabattordninger som havnerådet kan innrømme, jfr. forskriftene, kommer ikke inn under denne bestemmelse. Straffeansvar. Med bøter straffes etter 28 i lov om havner og farvann den som forsettlig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havneavgifter. Ikrafttreden. Regulativet her trer i kraft 1. januar Til alle priser kommer 25% MVA 2

5 A. F A R T Ø Y S A V G I F T E R Anløpsavgift a. Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. b. For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan havnerådet bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. c. Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det skjelnes mellom fartøyer i stadig fart og henliggende fartøy. d. Fritatt for anløpsavgiften er: - fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. - fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. - bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting. - fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr. 5 i forskriftene til lovens orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske Havnerådet har fastsatt minstestørrelse for fartøy for oppkreving av anløpsavgift til 100 BT. Anløpsavgift: Anløpsavgiften betales etter følgende satser: 2010 Av de første 300 BT kr. 0,75 Av de neste 300 BT kr. 0,70 Av de neste 600 BT kr. 0,50 Av de neste 800 BT kr. 0,50 Av de neste 1000 BT kr. 0,30 Av de neste 2000 BT kr. 0,10 Av de neste 5000 BT kr. 0,06 Av de neste BT kr. 0,06 Av de neste BT kr. 0,06 Av de neste BT kr.0,00 Av de neste BT kr. 0,00 Av de neste BT kr. 0,00 Rabatt på anløpsavgift Ved to ukentlige anløp i linjefart og som er åpen for passasjerer og/eller last for allmennheten innrømmes 20% rabatt på anløpsavgiften Ved tre eller flere ukentlige anløp innrømmes 30% rabatt på anløpsavgiften. Med fast anløp/uke menes i dette regulativ rederi som anløper regelmessig og er åpen for passasjer og/eller last for allmennheten. (Med uke menes mandag kl søndag kl. 2400). Anløpsavgift for Ytre Havnedistrikt settes til 30 % av den ordinære anløpsavgift. 3

6 Kaiavgift a. Kaiavgiften svares pr. påbegynt døgn (liggetid) b. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved Drammen havns kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. c. Havnerådet kan bestemme at det betales kaiavgift bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsavgift. Fritatt for å betale kaiavgift er orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske. Kaiavgiften beregnes etter følgende satser: 2010 Av de første 300 BT 0,90 Av de neste 300 BT 0,75 Av de neste 600 BT 0,70 Av de neste 800 BT 0,65 Av de neste 1000 BT 0,50 Av de neste 2000 BT 0,40 Av de neste 5000 BT 0,39 Av de neste BT 0,30 Av de neste BT 0,25 Av de neste BT 0,05 Av de neste BT 0,05 Av de neste BT 0,05 Spesiell havneavgift Fartøyer som brukes til bosted og chartertrafikk. Minsteavgift = 100 BT = kr ,- pr. mnd., og videre pr BT kr. 5,00 pr. mnd. Rabatt på kaiavgift Ved to ukentlige anløp i linjefart og som er åpen for passasjerer og/eller last for allmennheten innrømmes 20% rabatt på kaiavgiften Ved tre eller flere ukentlige anløp innrømmes 30% rabatt på kaiavgiften. Med fast anløp/uke menes i dette regulativ rederi som anløper regelmessig og er åpen for passasjer og/eller last for allmennheten. (Med uke menes mandag kl søndag kl. 2400). 4

7 B. V A R E A V G I F T E R a. Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over Drammen havns kaier. b. For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges vareavgift kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog vareavgiften ved utgående. c. Vareavgift kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften kan i så fall ikke oppkreves med mer enn en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. d. Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av Drammen havn inntil 48timer etter endt utlossing av skipet eller minst 4 dager (hellig- og lørdager regnes ikke) før lastingen av skipet tar til. Jfr. Bryggeavgift av varer på kaier eller skur. e. Vareavgift for inngående varer påhviler varemottager. For utgående varer påhviler avgiften vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. f. Fritatt for vareavgift er: - passasjerers bagasje - proviant, kull, olje, og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. g. Isvareavgiften gjelder alle varer som for inn- og utgående passerer Drammensfjorden innenfor Svelvik i tidsrommet mellom 1. desember og 31. mars. A. IMPORT Utenriks vare- og isvareavgift av varer som innføres fra utlandet (import). Kap. 87 Kjøretøyer kr. 105,00 pr. stk Trelast og tømmer kr. 8,00 pr. tonn Andre varer kr. 11,50 pr. tonn Varer i containere, pr. container kr. 169,00 Gjelder varer i containere av minst 20 størrelse, som kan løftes om bord i eller i land fra skipet som frakter dem til sjøs, uansett varens art eller mengde. (jf. Rådsdirektiv 95/64/EF, vedlegg I og vedlegg II) 1 fastm3 tømmer = 825 kg 1 " flis = 842 " Volumgods 1 m3 = 500 " 5

8 B. EXPORT OG INNENRIKS Vare- og isvareavg. av varer som utføres til utlandet (export), og i innenriks fart. Fra og med 1. april til og med 30. november - Svelvik havn hele året - skal det av varer som utføres til utlandet og varer som lastes eller losses i innenriks fart og som laster ved Drammen havns eller off. kaier, oppkreves vareavgift til havnekassen etter nedenstående takster: Biler kr. 105,00 pr. stk (jfr.reg. pkt. b.) Trelast og tømmer kr. 8,00 pr. tonn Andre varer kr. 11,50 tonn 1 fastm3 tømmer = 825 kg 1 " flis = 842 " Volumgods 1 m3 = 500 " Isvareavgift: Fra og med 1. desember til og med 31. mars skal det av samtlige varer som for utgående og inngående passerer Drammensfjorden ovenfor Svelvik, og som ikke betaler vanlig vareavgift oppkreves isvareavgift til havnekassen etter nedenstående takster: Biler kr. 105,00 pr. stk (jfr.reg. pkt. b.) Andre varer kr. 6,00 pr. tonn 1 fastm3 tømmer = 825 kg 1 " flis = 842 " Volumgods 1 m3 = 500 " Forsendelse under 100 kg. er avgiftsfri. Varer som ankommer sjøverts for eksport til utlandet er fritatt for inngående vareavgift og isvareavgift. Fritatt for såvel inngående som utgående innenriks vareavgift og isvareavgift er videre: a. Passasjeres bagasje. b. Proviant, kull og olje og andre skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. c. Ballast. d. Postforsendelser. Vareavgift, henholdsvis isvareavgift for inngående varer påhviler varemottageren. Den oppkreves for stykkgodsfartøyer av fartøyets ekspeditør. Havnedirektøren avgjør hvilke fartøyer som i denne forbindelse skal ansees som stykkgodsfartøy og hvilke last som skal ansees som stykkgodslast. For disse fartøyer sender ekspeditørene oppgjør til Drammen havn snarest mulig etter fartøyets avgang. Dokumentasjon på fartøyets last må medfølge oppgaven. Drammen havn forbeholder seg adgang til ved stikkprøver å foreta kontroll og kan forlange forelagt det materialet som er påkrevet. 6

9 For varer med andre fartøyer (bulklaster, hellastebåter) betales avgift av vedkommende mottager etter regning fra Drammen havn. Ekspeditør (megler) eller - hvis fartøyet ikke har sådan - fører av fartøy med slik last, skal snarest mulig etter ankomsten sende Drammen havn en fullstendig varefortegnelse med oppgave over varens art (se regulativet foran), mottakere og vekt av hver enkelt mottagers parti. Vareavgift, henholdsvis isvareavgift for utgående varer påhviler varens avsender og oppkreves av fartøyets ekspeditør på samme måte som foran nevnt når det gjelder stykkgodsfartøyer. For hellastfartøyer - bulklaster - betales avgiften etter regning fra Drammen havn på grunnlag av oppgaver fra megler eller fører som nevnt foran. For varer som Drammen havn selv ikke krever inn avgifter for skal fartøyets ekspeditør, eventuelt fører som selv ekspederer sitt fartøy, ikke uten tvingende nødvendighet utlevere eller avskipe avgiftspliktige varer før pliktig avgift er betalt. I motsatt fall kan han gjøres ansvarlig for avgiftsbeløpet. Refusjon av vareavgift og isvareavgift. For varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere offentlig kaier betales, hvis et av fartøyene ligger ved offentlige kaier, - vareavgift med 1/3 av de anførte satser for så vel inngående som utgående, i den tid det ikke betales isvareavgift. Hvis det viser seg at det er betalt hel vareavgift for varer som er overført som ovenfor nevnt, vil to tredjedeler av vareavgiften bli refundert ved søknad til havnekontoret, bilagt tollregning og erklæring fra vedkommende tallymann, bekreftet av havnebetjent, om at varene er overført til et annet fartøy uten å ha passert offentlige kaier. Erklæringen må også inneholde opplysninger om varens art og mengde, fra hvilke fartøy og til hvilke fartøy overføringen fant sted. Vareavgifter, henholdsvis isvareavgifter av turistbiler, busser, lastebiler, trailere m.v. som ikke skal fortolles (som ikke skal belastes vareavgift, henholdsvis isvareavgift etter gjeldene regulativ) oppkreves etter følgende regulativ: Personbiler og vogner ikke ellers spesifisert: kr. 15,00 pr.stk. Busser, lastebiler varebiler og trailere kr. 40,00 pr.stk. Avgiften innkreves av vedkommende fartøys ekspeditør og innbetales samlet til havnekassen for hvert fartøy ledsaget av fortegnelse - antall - over de enkelte kategorier vogner. 7

10 C. BRYGGEAVGIFT AV VARER PÅ KAIER ELLER SKUR Varer som anbringes på Drammen havns eller kommunens områder, lagerhus innen havnen skal hurtigst mulig bringes bort med mindre Drammen havn finner å kunne tillate at de blir liggende. 2. Vareavgiften dekker lagring av varer på kai eller arealer inntil 48 timer etter endt lossing. Av varer som blir liggende over 48 timer etter endt lossing plikter varemottager eller varesender å betale til havnekassen for hvert døgn eller del derav etter følgende takster: ( lørdag og søndag regnes ikke her ) På åpent areal for den etterfølgende tid kr. 5,00 pr. m2 pr. dag I lagerhus for den etterfølgende tid kr. 10,00 pr.m2 pr dag Containere m/last kr. 75,00 pr. TEU pr. dag ( 1 TEU = 14 m2) Ekspeditøren må ikke uten tvingende grunn utlevere avgiftspliktige varer før avgiften er betalt til Drammen havn. Ekspeditøren som utleverer avgiftspliktige varer uten at avgiften er betalt, gjøres ansvarlig for avgiftsbeløpet. 3. Av utgående varer som avlesses på kai eller i lagerhus beregnes ikke avgift de første 4 dager (hellig- og lørdager regnes ikke), se def. side 1, før det fartøy som varene skal sendes med begynner å laste. Deretter betales av varesenderen avgift etter gjeldene satser (pkt.2). 4. Når varer ønskes lagret på kai eller i lagerhus for lengre tid enn 48 timer etter endt lossing, eller mer enn 4 dager før lasting (forsendes sjøverts) hellig- og lørdager regnes ikke, kan Drammen havn etter søknad gi tillatelse til slik lagring etter følgende takster: I lagerhus: HOLMEN: Skur 1, seksjon A og E, Skur 4 Skur 1, seksjon D, Furuholmen A +B Thermolageret Skur 1, seksjon B og C kr. 35,00 pr. m2 pr. mnd. kr. 40,00 pr. m2 pr. mnd. kr. 45,00 pr. m2 pr. mnd. kr. 45,00 pr. m2 pr. mnd. TANGEN: UTEAREAL: Skur 1, Skur 2, Skur 3, Skur 4 Skur 7 kr. 35,00 pr. m2 pr. mnd. kr. 40,00 pr. m2 pr. mnd. kr. 14,00 pr. m2 pr. mnd. Lagringstid under 7 dager etter endt utlossing regnes som ½ måned. Ellers regnes hele måneder. Belastningen på kaiene / uteareal må begrenses til det enhver tids gjeldende akseltrykk/tillatt belastning tonn pr. m² på kaiene. 8

11 5. For lagring av redskap, trucker,tomme containere og flak betales : 1. Tomme 20' cont. eller flak kr. 10,00 pr.stk pr.døgn. 2. Tomme 40' cont. eller flak kr 20,00 pr.stk.pr.døgn. 3. Tomme paller, bokser, redskap trucker o.l kr. 1,00 m2/døgn Lagerleie som ovenfor nevnt med last vil bli belastet med opplagsavgift etter gjeldene regulativ. 6. I særlige tilfelle kan Drammen havn etter skriftlig søknad redusere forannevnte avgifter. Sådan søknad må i tilfelle sendes Drammen havn innen 14 dager etter at regning er mottatt og være vedlagt kvittering for at beløpet er betalt eller at det er stilt godkjent garanti for det. 7. Varer som ligger på kai eller i lagerhus uten samtykke eller som blir liggende lenger enn tillatt, kan av Drammen havn fjernes og lagres for vedkommende mottagers eller avsenders regning. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Drammen havn selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett utsatt for å bederves eller som kan foranledige skade, har Drammen havn rett til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller å tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig. 8. Når Drammen havn finner utbedring av emballasje eller ompakking av varer m.v. påkrevet, kan dette gjøres mot refusjon av utgiftene. 9. Drammen havn er helt uten ansvar for de varer som ligger på kaiene og i lagerhus og for de tiltak som Drammen havn finner nødvendig å iverksette etter disse regler. 9

12 BESTEMMELSER OM TAKSTER FOR BORTLEIE OG BRUK AV DRAMMEN HAVNEVESENS KRANER Mot avgift og etter bestemmelsene fastsatt i dette regulativ stiller Drammen havn følgende kraner til disposisjon for havnens trafikanter: a. 1 stk. 100 tonns mobil containerkran b. 1 stk. 50 tonns elektrisk portalkran c. 2 " 23 " " " Kranene bestilles skriftlig eller muntlig på havnekontoret. Bestilling av kran innen den ordinære arbeidstid må skje minst 2 timer før kranen skal brukes. For enkelte løft, kan det dispenseres fra denne regel. Bestilling av kran til kl neste dag må skje senest innen kl dagen før. Dager før helligdager senest innen kl Overtid varsles dagen før eller senest innen kl den dag arbeidet skal utføres. På lørdager og dager før helligdager senest innen kl Er kranen ikke tatt i bruk til angitt tid, bortfaller retten til bruk av den på grunnlag av bestillingen, og bestilleren betaler en times kranleie. Utenom ordinær arbeidstid hefter bestilleren for bestilte kraner og må godtgjøre Drammen havn for utgifter til frammøtt mannskap. Framleie og/eller overdragelse av kran til annet firma tillates ikke. Arbeidstiden ved kranene er den samme som for bryggearbeiderne bestemt. Må kranførerne arbeide i spisepausen, arbeide overtid uten tilsigelse, eller når overtid er bestilt, men ikke kommer til anvendelse, betaler bestilleren de tariffestede tillegg. Attestasjon av kjøretiden gjøres av bestilleren på kranseddelen. Unnlates dette, skal kranførerens oppgave være bindene for begge parter. a. Drammen havn besørger kun kranens manøvrering. b. Bestilleren må sørge for at kranens bevegelsesbane er fri. c. Forlanger bestilleren en kran flyttet, påligger det ham å ryddiggjøre kransporet og passe tilførsels-kabelen. Hvis en kranbestilling betinger flytting av en eller flere kraner utenom den ordinære arbeidstid, må bestilleren betale omkostningene ved slik flytting. d. Ingen kran må benyttes til større løft enn angitt som løfteevne for hver kran, og må ikke utsettes for belastninger som ikke kan kontrolleres. Bestilleren må på oppfordring fremvise konnossement, faktura eller annet bevis for vekten av varer som skal løftes. Bestilleren er ansvarlig for enhver skade som følge av uriktige oppgaver. 10

13 e. To kraner kan benyttes til fellesløft når Drammen havns sertifiserte blokk og krok benyttes. Fellesløft mellom kran og fartøyets vinsj tillates ikke. f. Varene må klargjøres fra omliggende gjenstander eller annen hindring, og må ikke bli hengende lenger tid enn den som alminnelig medgår til hiving og senking. Bestilleren må selv holde mannskap hertil, nødvendige lenger og andre redskaper. g. Bestilleren er ansvarlig for skade forvoldt ved at krankrok og lenger ikke holdes klar av lukekarmer og skjærganger. h. Kranene må bare brukes til loddrette løft. De må således ikke anvendes til å trekke frem last i skipsrommene eller til forhaling av jernbanevogner. Kranene må heller ikke anvendes til å hive last fra lukkede vogner, hvis det er fare for å ødelegge heisetauet. Ved håndtering av gods med havnevesenets kraner, skal bestilleren av kran eller formann for laste/losse operasjonen være operasjonens fungerende verneombud. dette iht. arbeidsmiljøloven kap. 2, 2-2. Det fungerende verneombudet for operasjonen, skal påse at alle involverte personer (skipsmannskap, bryggearbeidere, eget personell etc.) benytter pålagt verne- og sikkerhetsutstyr. Det er det fungerende verneombudet for operasjonen sitt ansvar at alt av utstyr ut over Drammen havns eget, er godkjent for den aktuelle operasjonen. Fungerende verneombud skal påse at lasting/lossing foregår i henhold til regelverket vedr. bruk av løfteutstyr, vektbegrensinger og bruk av Drammen havns kaier. Ved gjentatte brudd på dette, skal Drammen havns verneombud varsles, og arbeidet kan bli stanset inntil avviket er korrigert. Bestilleren plikter å rette seg nøye etter de forskrifter som her er nevnt eller som til enhver tid blir gitt av Drammen havn og er ansvarlig for skader hans bruk av kranene måtte forvolde. Videre holdes han ansvarlig for all skade forvoldt ved at forskriftene ikke blir overholdt. For skade som påføres varer eller voldes på annen måte ved kjøring, eller bruk av kran fra Drammen havn, er Drammen havn ansvarsfri med mindre det godtgjøres at skaden skyldes at det av Drammen havn eller kranførere er utvist grov uaktsomhet. Dette gjelder også bruk av transportbånd på Myrakaien. Heller ikke hefter Drammen havn for skader forvoldt ved at kranen eller noen av dens deler går i stykker. Forseelse mot disse forskrifter gir Drammen havn rett til å bryte leieforholdet og senere nekte vedkommende bestiller adgang til å bruke Drammen havns kraner. 11

14 K R A N T A K S T E R For bruk av kraner gjelder følgende takster, idet klargjøring av kranene før og etter bruk medregnes i brukstiden. Minste beregning er 1 time. (Til prisene kommer 25% moms) 50% 100% Alle kraner kr pr. time 1545,- 2060,- for bruk pr. etterfølgende ½ time kr. 515,- pr. time 772, ,- For bruk av HENRIK med grabb: kr ,- pr. time 2 235, ,- For bruk av HENRIK / ODIN med stor grabb: kr ,- pr. time 2 925, ,- Rigging kr. 1030,- pr. time 1 545,- 2060,- Tonnasjetilegg (50 tonns kran Torbjørn / 100 tonns kran Odin ) 0 20 tonn Kr. 0,- neste 30 tonn 120,- pr. tonn neste 50 tonn 150,- pr. tonn Overtid: Ordinær arbeidstid er fra mandag-fredag fra kl til kl Spisepause fra. kl Overtid beregnes etter følgende satser: 50% For overtidsarbeid utført til annen tid enn nedenfor nevnt. 100% 1. For overtidsarbeid utført mellom kl og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer frem til arbeidstidens begynnelse. 2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager. 3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager /3% For arbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Overtid kranfører betales etter følgende satser: 50% overtid kr. 350,- 100% overtid kr. 470, /3% overtid kr. 540,- 8. Ventetid

15 Pr. påbegynt time på ord.arb.tid kr. 350,- Pr. påbegynt time på overtid kr. 470,- 9. CONTAINERE, LASTEDE OG TOMME PR. LØFT Minstepris for løft av containere er kr. 280,-. a) I ordinær arbeidstid kl kl kr. 140,- b) Hverdager kl kl kr. 190,- c) Hverdager kl kl kr. 220,- d) Lørdager kl kl kr. 190,- e) Lørdager kl kl kr. 220,- f) Søndager og arbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag kr. 220,- g) Løft i spisepause innenfor ord. arbeidstid kr. 190,- 13

16 BESTEMMELSER OG TAKSTER FOR VANNLEVERING TIL FARTØYER Drammen havn kan ved bestilling levere vann til fartøyer. Vannlevering foregår etter følgende takster: Kr. 40,00 pr. tonn minstepris kr. 500,00 Slangeleie pr. gang Kr. 300,- Ved vannlevering utenfor ordinær arbeidstid betales et overtidstillegg på kr. 330,- pr. time inntil kl Etter kl og på dager før søn- og helligdager betales et overtidstillegg på kr. 440,- pr. time. Vann leveres fra kommunalt anlegg og blir avgiftsbelastet Drammen havn etter vanlige kommunale tariffer. BESTEMMELSER FOR ISBRYTERASSISTANSE: Drammen havn ved havneoppsynet koordinerer all isbryting i Drammensfjorden. Isbryter Thor III er operativ i tidsrommet for bryting av råk i hovedled og bryting av råk til private kaier. Anløp i havnedistriktet skal meldes til Drammen havn minimum 24 timer før ankomst. 14

17

18 H. BESTEMMELSER OG TAKSTER FOR DRAMMEN HAVNS MATERIELL. Motorbåter: pr. time M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr. 2000,- Lekter PONDEROSA 17 x 29 meter: pris etter avtale Lift 950,- Biler: Lastebil m/fører " 750,- Hjullaster m/ utstyr og fører " 990,- Mannskap: Timelønn pr. mann " 350,- Overtid: Ordinær arbeidstid er fra mandag-fredag fra kl til kl Spisepause fra kl Overtid beregnes etter følgende satser: 50% For overtidsarbeid utført til annen tid enn nedenfor nevnt. 100% 1. For overtidsarbeid utført mellom kl og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer frem til arbeidstidens begynnelse. 2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager. 3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager. 16

19 133 1/3% For arbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Ved utleie regnes for minst en time. I tillegg til Drammen havns priser kommer merverdiavgift. For ekstramannskaper beregnes et tillegg i h.h.t. den til enhver tid gjeldene tariffoverenskomst. ALMINNELIGE BETINGELSER Drammen havns materiell utleies normalt bare til virksomhet som har tilknytning til havnen, og bare hvis tilsvarende utstyr ikke kan leies på annet hold. Utleie av materiell finner bare sted når Drammen havn selv ikke anvender materiellet, og etter godkjenning fra administrasjonen. Leien beregnes for den tid materiellet er til leierens disposisjon uansett om det benyttes eller ikke. 17

20 LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS. HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager Tallymannskontor Ladestasjon kr. 320,- pr.m2/år kr. 420,- «kr. 400,- «kr. 500,- «kr. 500,- «kr. 480,- «kr. 790,- «kr. 550,- «TANGEN: Lagerhus 1, 2, 3, 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «kr. 400,- «kr. 650,- «LIERTERMINALEN Lagerhus Njård kr. 370,- Leie av faste parkeringsplasser på Havnens eiendommer for personbiler: Det kan på forespørsel og hvis det er tilgjengelig plass leies faste parkeringsplasser av Drammen havn på deler av våre eiendommer. For en parkeringsplass for personbil er avgiften kr pr. år. 18

21 ADGANGSKORT Årsgebyr for ID/adgangskort kr. 300,- pr. kort pr. år. SKIPSRENOVASJON I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR nr 931), kapittel 20 har Drammen havn etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Gebyr for avfall skal betales av alle fartøy som anløper offentlig kai, uavhengig om det leveres avfall fra fartøyet til mottaksstasjonene. Det forutsettes at avfallet leveres kildesortert. Oljeavfall (sludge), kloakk og lasterester samt større mengder avfall / farlig avfall enn det som anses rimelig i forhold til skipets størrelse / antall seilingsdøgn faktureres spesifikt. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av avfallsfirmaet. Fartøyer som betaler gebyr for hvert anløp: Kr 0,12 per BT, (maksimalt beregningsgrunnlag: BT) Cruiseskip og passasjerfartøyer: kr 5,- per passasjer Minste avfallsgebyr for fartøy som betaler gebyr = kr 100,- per anløp Skip som går i fast linjetrafikk og kan dokumentere at avfall fra skipet leveres fast i en annen havn kan gis gebyrfritak. ISPS- gebyr (sikkerhetsvederlag) For å dekke Drammen havn s investeringer og driftskostnader i forbindelse med ISPS og EU-direktiv 2005/65 oppkreves gebyr (sikkerhetsvederlag) for skipsanløp og varetrafikk på Drammen havn s kaier (ISPS områder). Gebyr skip: kr. 150,- per anløp Gebyr varer: kr. 1,- per tonn for last som lastet eller losset kr. 10,- per bil som blir lastet eller losset Pr. passasjer: kr. 5,- Når Drammen havn forestår adgangskontroll til inngjerdet område på Tangen terminal (PF nr. 1011) påløper et sikkerhetsgebyr i henhold til Drammen havn sine timepriser for mannskap. 19

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v.

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v. Innholdsfortegnelse side Anløpsavgift 2 Generelle bestemmelser 4 Kaigebyr 5 Varegebyr 7 Kraner 8 Lagring av varer og container m.v. 12 Lagring av containere tilknyttet strøm 12 Bilgodsgebyr 13 ISPS gebyr

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes.

Satsene for havnebåten er foreslått økt med 10 % pr. time. Forbruket av drivstoff er høyere pr. time enn forventet og derfor må timeprisen økes. Havnestyresak: 11/2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr. Vardø Bystyre: Saksbeh.: IEE. VARDØ HAVN KF. - HAVNEREGULATIV 2015 INNSTILLING: " Årsleie, halvår og mnd. leie for flytebryggeplasser

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Kontak tlf. 51 71 59 30, e-post; logistikksenter@risavika.no www.risavika.no Side 1 av 9

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Priser og vilkår 2014

Priser og vilkår 2014 Priser og vilkår 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 1.1 Hjemmel... 4 1.1.1 Virkeområde... 4 1.1.2 Avgiftsplikt... 4 1.1.3 Kostnader som dekkes av anløpsavgiften... 4 1.1.4 Beregning

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2018

Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2018 Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2018 www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009 Egersund Havn Vakttelefon 51 46 32 80 Havnebygget, Postboks 117, Havnekontor 51 46 32 80 4379 EGERSUND. Telefax 51 46 32 81 Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015 i medhold av havne- og farvannsloven

Detaljer

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden HØRINGSFORSLAG Vedtatt i havnerådet 20.12.2006 Godkjent i havnestyret 08.12.2006 Forskrift om HAVNEAVGIFTER for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT for perioden 01.01-31.12. 20087 gitt i medhold av lov om havner

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2015 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Petter Solheim INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF Foto: Trude Thingelstad Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2016. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2016 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Robin Strand INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn

Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Gjeldene for 2011 Vedtatt av Havnestyret 15.11.2010 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 2. ANLØPSAVGIFT... 4 2.1 Sesongmessige avgifter... 4 3. KAIAVGIFT...

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2011

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2011 Oslo kommune Oslo Havnevesenet KF Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2011 Foto: Arnfinn Håheim 1 Fiskehall Kornsilo Visitasjonsgarasje 8 9 10 13 4 3 1 2 33 28 29 30 32 34 Opera

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer