Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette."

Transkript

1 Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene, holde orden på utgiftene, betale skatter og avgifter, og ikke minst kunne fremlegge grunnlag for å skaffe finansiering. Uten ordentlig bokføring, regnskapsoppstillinger og orden i økonomien vil ikke virksomheter i det lange løp ha livets rett. Regnskapsførerbransjen leverer disse tjenestene til alt fra store børsnoterte selskaper til håndverkere, lastebilsjåfører, frisører og bønder. Bransjen leverer tjenester til mer enn virksomheter. Jeg skal ikke gå så langt som til å si at uten regnskapsførerne stopper Norge, men at bransjen har en viktig jobb er det ikke tvil om. Regnskapsførerbransjen er en del av den oljen som skal til for å holde samfunnsmaskineriet i gang. Regnskapsførerbransjen er i sterk vekst og markedet for slike tjenester er potensielt stort. Nye aktører har i løpet av det siste året kommet til og utfordret bransjen slik vi hittil har kjent den. Dette gjelder først og fremst revisorene. Det er nå revisorer som også har autorisasjon som regnskapsfører, og flere revisjonsselskaper satser stort på regnskapsføringstjenester. Mange ser på dette som en utfordring, men vi tror at økt konkurranse og fortsatt utvikling av tjenestene og prosessene er positivt. Det som er klart er at alle aktører må forholde seg til det samme regelverket. For å kunne ivareta jobben som næringslivets økonomi- og regnskapsfunksjon, er det to forhold som er svært viktige: solid kompetanse orden og skikkelighet Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Autorisasjonskravene, etterutdanningen og intern kvalitetskontroll sikrer kompetansen, mens kravene til regnskapsførerselskapenes organisering, i risikostyringsforskriften og til god regnskapsføringsskikk sikrer god orden og skikkelighet. Ekstern kvalitetskontroll og tilsyn bidrar til å sikre at kravene etterleves på beste måte. Det viktigste er imidlertid at den enkelte regnskapsfører tar på alvor hva som skal til for å gjøre jobben skikkelig. Jeg vil i det videre si litt om våre erfaringer med regnskapsførerbransjen og om enkelte deler av regelverket. Autorisasjonskravene Kravene til utdanning, praksis og egnethet er utformet slik at regnskapsfører, når han eller hun får autorisasjonen, kan påta seg å føre regnskapet, eller deler av dette, for enhver virksomhet. Autorisasjonskravene er dermed hele ordningens fundament.

2 Kravene er absolutte, er lite skjønnsbaserte og fremstår vel for mange som temmelig firkantede, hvor noen studiepoeng fra eller til blir det avgjørende. Det er mange som mener å ha en realkompetanse som er vel så god som det regelverket legger opp til. Det er likevel slik at et mer skjønnsbasert regelverk ville bli bortimot umulig å håndtere, både for oss i Finanstilsynet og kandidatene. Det 2-årige praksiskravet er det andre elementet i autorisasjonskravet, og er viktig fordi det skal sikre at kandidatene både skal forstå hva regnskapsføring og regnskapsføringsvirksomhet er og at de skal kunne anvende teori i praksis. Vi vurderer nå å gjøre noen endringer i kravene til autorisasjon og praksis. Endringene innebærer en regelforenkling, men slik at nivået på kvalifikasjonskravene opprettholdes. Vi konstaterer at interessen for yrket er meget stor, og i 2011 behandlet vi søknader om autorisasjon. Dette er bortimot en dobling sammenlignet med Det er nå mer enn ti tusen autoriserte regnskapsførere. Utdanningskravet er svært viktig og skal sikre at autoriserte regnskapsførere har et tilfredsstillende akademisk nivå med tilstrekkelig fordypning. Det viktigste er imidlertid det akademiske nivået som setter kandidatene i stand til å sette seg inn i relevant fagstoff, drive problemløsning og utføre analyse. I dag er det slik at regelverket spesifiserer krav til fordypning i relevante emner med et antall studiepoeng per fag. Poengene er ikke i seg selv viktige, og de skaper en del bryderi både for oss og kandidatene ved at de må telles og at vi må holde styr på studiepoengene. Av denne grunn, har vi foreslått overfor NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) at det bør utarbeides en felles rammeplan for regnskapsførerutdanningen som sikrer at utdanningen som universiteter og høyskoler tilbyr innenfor fagfeltet er dekkende. Etter det vi forstår, er forslaget mottatt konstruktivt i det akademiske miljøet. Selv om vi mest av alt ønsker oss en slik rammeplan, etter samme modell som den som finnes for revisorene, vil vi nå, og som en ordning inntil videre, foreslå en endring i utdanningskravet. Vi foreslår at den eksakte fordelingen av studiepoeng per fagemner utgår, men at kravet om at 60 av 180 studiepoeng totalt skal bestå av kjernefagene finansregnskap, skatt/avgift og rettslære, beholdes. Dette gir noe større fleksibilitet i fordelingen mellom de ulike fagene for læresteder og kandidater, og forenkler saksbehandlingen for oss i Finanstilsynet. Også praksiskravet foreslås endret, ved at minimum ett år av praksisen må være fra et regnskapskontor. Dette vil normalt sikre at kandidatene tar del i alle sider av regnskapsføringsprosessen og årsoppgjøret, og lærer å kjenne regnskapsføringsstandardene. Krav om at søkerne skal ha minst et års erfaring fra regnskapskontor vil sikre at også de som arbeider i mer spesialiserte selskaper har en minimumskompetanse knyttet til hele regnskapsprosessen. I tillegg til at innholdet i praksisen på denne måten blir bedre, vil dette bidra til god rekruttering i bransjen og bygge opp under regnskapsføring som profesjon, slik vi kjenner det fra revisjons- og advokatvirksomhet. Forslaget sendes etter planen på høring før sommerferien. Vi ber bransjen nøye vurdere de konsekvenser et slikt krav kan få, og imøteser særlig kommentarer knyttet til i hvilken grad bransjen kan «ta unna» de kandidater som trenger praksis fra regnskapskontor. Etterutdanningskravet 2

3 Som dere vet, er etterutdanningskravet utformet for å sikre at regnskapsførerne over tid holder seg faglig oppdatert. Det er vår oppfatning at særlig innenfor regnskapsføreryrket er dette helt nødvendig. Få andre fagområder må forholde seg til et så detaljert regelverk som konstant er i endring, særlig når det gjelder skatter og avgifter. Jeg understreker at etterutdanningskravet er absolutt, og de 77 timene over tre år må ses på som et minimum. Det er derfor nedslående når nærmere 20 % av regnskapsførerne ikke oppfyller kravet, (jf. rapportering i det dokumentbaserte tilsynet i 2010). Finanstilsynet fant å måtte tilbakekalle 111 autorisasjoner i Denne delen av reguleringen vil vi også framover vie stor oppmerksomhet, og vi verdsetter den innsats NARF gjør for å følge opp med relevante kurs og annen oppfølging. God regnskapsføringsskikk I tillegg til å sikre god kompetanse hos regnskapsfører, er god regnskapsføringsskikk den andre bærebjelken innenfor profesjonen. God regnskapsføringsskikk kommer best til uttrykk gjennom de bransje-fastsatte standardene. Standardene har fått en god form og er nå innarbeidet i bransjen slik de skal være. Slik vi ser det, er etterlevelsen av standardene avgjørende for at regnskapsfører kan utføre jobben skikkelig. Det arbeid regnskapsførernes organisasjoner utfører med å utvikle standardverket er prisverdig og er med på å sikre levende og anvendelige standarder. Finanstilsynet har for sin del vært opptatt av at det ikke utvikles flere varianter av standarder som utfyller den rettslige standarden god regnskapsføringsskikk i loven. Det er derfor meget bra at alle foreninger, herunder også Revisorforeningen, som har aktive regnskapsførere som medlemmer nå er med i et etablert bransjestandardstyre. En nyutvikling innenfor standardene er den erklæringen om årsregnskapet som i vinter ble sendt på høring. Vi ser at det kan være av verdi for brukere av regnskapet å få kunnskap om at det er utarbeidet av en autorisert regnskapsfører. Men vi vil igjen understreke at erklæringen ikke på noen måte må uttrykke at regnskapet er "riktig", eller kunne forveksles med en revisjonsberetning. Det er også viktig at slike erklæringer får en ensartet og gjenkjennbar form. Vi ser frem til å se den endelige utformingen av denne. Ellers kan jeg nevne at vi har foreslått for Finansdepartementet at regnskapsførerloven bør gjennomgås på nytt, og at det kan være hensiktsmessig at gjennomgangen skjer i sammenheng med at det er behov for endringer også i revisorloven. Etter vår oppfatning, kan det være praktisk at det oppnevnes et lovutvalg som kan dekke gjennomgangen av begge lover. Erfaringer fra tilsyn Avslutningsvis skal jeg kort si litt om typiske funn fra de stedlige tilsyn vi gjennomfører. Jeg bemerker at det kan virke som at mange regnskapsførere ikke tar inn over seg at lov- og forskriftskrav faktisk innebærer at noe må gjøres og følges opp. Mange ser på det som formaliteter og ikke noe mer. Det er feil. De typiske funnene er stort sett de samme som tidligere: Mangler i etterutdanningen Vurderinger og dokumentasjon i henhold til risikostyringsforskriftens krav ikke gjort Mangelfulle avstemminger både gjennom året og ved årsslutt Mangler i oppdragsdokumentasjon 3

4 Sviktende kvalitetskontroll av ikke-autoriserte medarbeidere (vanskelig å finne "riktig" nivå?) For mange oppdrag i forhold til kapasitet Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Avslutning Som jeg var inne på, utfører regnskapsførerne en viktig jobb for det brede næringsliv. Finanstilsynets oppgave er å sikre at regnskapsførerne har tilstrekkelig kompetanse og utfører sin virksomhet på en skikkelig måte i samsvar med regelverket. Bransjen står overfor store utfordringer, men også mange muligheter i tiden som kommer. Kompetansebygging, bruk av teknologiske løsninger og utvikling av nye tjenester er viktige drivkrefter. Fra et tilsynsperspektiv er det imidlertid viktig å minne om at dere samtidig må ta vare på basisoppgaven; regnskapsføringen. 4

5 Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling Levi Gårseth-Nesbakk Førsteamanuensis HHB, UiN Årsmøte NARF Stavanger, Struktur på presentasjonen 1. Innledende om studien (formål og lønnsomhet) 2. Forskningsdesign 3. Bransjedata oversiktstabeller og figurer 4. Funn fra intervjuene 5. Figurer og tabeller basert på spørreskjemaet 6. Funn fra spørreskjema: Hovedtendenser respondentene som samlet gruppe 7. Signifikante forskjeller mellom de som har god og dårlig lønnsomhet 8. Overordnede funn 9. Paradokser 10. Strategier for økt lønnsomhet 2 1

6 Formål Formålet med studien er å beskrive og analysere lønnsomhet i regnskapsførerbransjen identifisere sammenhenger mellom regnskapsmessig lønnsomhet og ulike kjennetegn ved byråene. 3 Lønnsomhetsmål Det finnes en rekke lønnsomhetsmål Alle mål har styrker og svakheter Vi var bl.a. opptatt av at målene: skulle passe til bransjen, ga mest mulig komplette datasett/byråtall, Var enkle å praktisere og forstå. Vi valgte: Totalkapitalrentabilitet (ROA) Årsresultat pr ansatt 4 2

7 Forskningsdesign Studien består av følgende former for datainnsamling, angitt i tidsrekkefølge: 1. Regnskapsanalyse 2. Intervju med utvalgte casebyråer 3. Spørreskjemaundersøkelse 4. Avsluttende intervju 5 Bransjedata innledning Vi har sett på hele bransjen, m.a.o. både NARF-medlemmer og ikke-narf medlemmer. Proff Forvalt AS har registret antall bedrifter med kode (bokføring og regnskapsførsel). Tall for årene 1998 til 2010 viser en tydelig vekst. I 2010 var det hele 5970 organisasjonsnummer tilknyttet koden for bokføring og regnskapsførsel. 6 3

8 Salgsinntekt for regnskapskontorer 7 ROA for regnskapsbyråer i Norge 8 4

9 ROA sett ift. antall ansatte 350,00 % ROA og antall ansatte 300,00 % 250,00 % 200,00 % 150,00 % 100,00 % 50,00 % 0,00 % Resultater sett ift. antall ansatte 10 5

10 Bransjetall oversiktstabell 11 Overordnede funn fra intervju 12 6

11 Funn fra intervjuene Nyetablerte byråer søker kunder ved å prise seg lavt Man opplever at prisingen generelt er for lav Det oppfattes som en barriere (særlig i starten) å heve prisene Måten pris(økning) kommuniseres på er viktig Vanskelig å utfakturere alle timene Dårlige erfaringer med fastpris Mer enn nok å gjøre, dermed lite markedsføring Begrenset fokus på konkurrentene Begrenset fokus på lønnsomhet via kostnadskontroll, utover lønn Mange er opptatt av fag (faglig interessant arbeid m.m.) Rekruttering av nye medarbeidere er utfordrende Varierende fokus på kapasitetsutnyttelse 13 Kundeseleksjon for ulike byråstørrelser 14 7

12 Bruk av økonomiske styringstall for ulike byråstørrelser 15 Utfaktureringsgrad for regnskapsbyråer med ulik størrelse 16 8

13 Prismodeller ift. byråstørrelse 17 Timepriser for byråer av ulik størrelse 18 9

14 Andre samarbeidspartnere 19 Funn fra spørreskjema: Hovedtendenser respondentene som samlet gruppe Enkelte svar indikerte tydelig at det foreligger et (betydelig) potensial for forbedringer som kan lede til økt lønnsomhet. For eksempel var de fleste uenige i dette: Vi fulgte prisøkningen til våre konkurrenter Ledelsen her sier ofte opp kunder som ikke passer med den type kunder byrået ønsker Vi har tilgang på vikarer 20 10

15 Funn fra spørreskjema: Hovedtendenser Gjennomsnittet forholdt seg nøytralt til: Fokus på å fremme nye visjoner, mål og ideer Nyskapning (spesielt dyktige til) ledelse og drift Bruk av ris og ros Prisøkning som en følge av endringer i kostnadsbildet Gjennomsnittet forholdt seg positive til: Vi har stabile og gode konkurransevilkår for driften Vi legger stor vekt på økonomisk sikkerhet for eierne og de ansatte Våre kunder er alltid tilfredse med oss 21 Signifikante forskjeller mellom de som gjør det bra og dårlig Forhold som representerer signifikante forskjeller mellom de byråene som har henholdsvis god og dårlig lønnsomhet: Vekstambisjoner Overordnede mål Alder Størrelse (antall ansatte) Ledelse Faglig leveranse, kundeservice og kundelojalitet 22 11

16 Signifikante forskjeller mellom de som gjør det bra og dårlig (forts.) Kundeorientering (P/R, selektering, tilg./avg.) Ansatteorientering (tilg./avg., ressursbruk ift. opplevd kompetanse/ytelse) Opplevd konkurranse Ressursbruk forbundet med rekruttering av nye ansatte og kunder Inntjening (bl.a. pris og utfaktureringsgrad) Kapasitetsutnyttelse (forholdet mellom driftsinntekter (DI) og lønn; DI antall kunder og ansatte 23 Overordnede funn Våre funn tilsier at lønnsomheten i regnskapsbyråer er spesielt avhengig av: 1. Bevisstgjøring av mål, vekstambisjoner og størrelse 2. Valg av prismodell 3. Måten prismodellen praktiseres på 4. Samsvaret mellom den praktiserte prismodellen og organiseringen av byrået (grad av fit/misfit). Helhetstenkning og bevisstgjøring: prismodell, teknologi, organisering, staben, strategi og ekstern orientering etc. må ses som en samlet pakke av valg, handlinger og satsinger Jo mer inkonsistent dette er, jo dårligere er lønnsomheten 24 12

17 Noen paradokser Størrelse er ikke alltid en fordel Potensialet for bedre inntjening utnyttes i begrenset grad Valg av passende prismodell Visse ( mentale og/eller relasjonsmessige) barrierer tilknyttet prising av tjenester Flere er tilsynelatende lite orienterte om markedssituasjonen Relativt klare styringsmuligheter utnyttes ikke (bl.a. ledelsens arbeid med kundeporteføljen). Det er en uvesentlig variasjon i valg av prismodell for ulike byråstørrelser Timeprisen tenderer til å øke med størrelse, men noe mindre enn forventet Nødvendig onde eller den gode hjelper? Faglig vs. økonomisk rasjonalitet Jo større byråene er jo mindre selektive er de ift. type ansatte og kunder som rekrutteres 25 Strategier for økt lønnsomhet 1. Øk prisene! 2. Velg en flerdimensjonal prismodell 3. Bevisstgjør/utnytt byråets arbeidskapasitet 4. Utfør et større tjenestespekter pr. kunde 5. Vær selektiv med tanke på valg av produkter og bransjer 6. Vær bevisst hvilke kunder du vil ha 7. Vær bevisst på hvilken størrelse på byrået som er forenlig med de definerte målsetningene til firmaet 8. Ha en bevisst satsing på rekruttering av medarbeidere og ansatte-politikk 9. Legg tilpassede mål & måletall til grunn for styringen 10. Inngå i inter-organisatoriske relasjoner og nettverk 11. OPPSUMMERT: Tenk helhetlig og ta bevisste valg 26 13

18 Prispolitikk og prisingsmodeller i Regnskapsbransjen NARF s Årsmøte i Stavanger 14. og 15. juni Morten Carlsen Styremedlem NARF Utviklingstrekk i bransjen Historisk har prisingen i bransjen vært basert på timefakturering, og fortsatt er dette den dominerende prisingsmodellen. Vi opplever at flere aktører nå varierer sin prissetting basert på en kombinasjon av timeprising, stykkprising, transaksjonsprising og fast pris. En del byråer har benyttet denne kombinasjonsmodellen i en lengre eller kortere periode allerede. Bransjen vil ytterligere profesjonaliseres fremover og vi må legge til grunn at både kundene selv og konkurransen i bransjen fremtvinger nye prisingsmodeller. 1

19 Alternative prismodeller Timeprising regnskaps-/lønnsproduksjon. Timeprising rådgivning/årsoppgjørsarbeide. Stykkprising, transaksjonsprising (eks. faktura, lønnsslipp, reiseregning). Fastprising. Løpende regnskaps-/lønnsarbeid gjennom året. Årsoppgjør. Verdiprising? Fastprismodell større outsourcingskontrakter (illustrativ) Kostnader Base Case Besparelse Tid 2

20 Stykk-/transaksjonsprising og fastprising Fordeler. Leverandøren beholder selv effektiviseringsgevinsten. Mer forutsigbart kostnadsbilde sett fra kundens side. Transaksjons-/stykkprising innebærer en variabel, volumavhengig kostnad for kunden. Tydeliggjør på en bedre måte forutsetningene bak leveransen, hva inngår og hva inngår ikke. Ulemper. Kan medføre større usikkerhet, dersom man ikke kjenner kunden/bransjen. Kan kombinere timepris i en startfase for så å gå over til fastpris. Stykk-/transaksjonsprising og fastprising Forutsetninger. Må ha gode målesystemer i byrået for tidsbruk på arbeidsoperasjoner, som muliggjør riktig prising og gode etterkalkyler. Være bevisst på hvilke ressurser man bruker på forskjellige arbeidsoperasjoner. Må ha gode rutiner for kartlegging av etterspurt volum hos kunden forut for avgivelse av pristilbud. Avtale nøye hva som inngår i stykk/transaksjonsprisen og fastprisen. 3

21 Prisingsgrunnlag Selskap: Dato: Leveranseområder (sett kryss) 1. Regnskap 2. Lønn 3. Leverandørfakturaer 4. Skanning 5. Fakturering 6. Årsoppgjør 7. Rådgivning Opplysninger om tjenesteomfang: 1. Regnskap a. Bilag i. Inngående faktura - antall på årsbasis ii. Utgående fakturarer - antall på årsbasis iii. Bankutbetalinger - antall på årsbasis iv. Bankinnbetalinger - antall på årsbasis v. Prosessbeskrivelse 1. Skal byrået utføre remittering mot leverandører (Ja/Nei) 2. Faktureres det med OCR Kid (Ja/Nei) 3. Skal bilag skannes (Ja/Nei) b. Rapportering i. Konsolidering (Ja/Nei) ii. Rapportering pr. avdeling (Ja/Nei) iii. Rapportering pr. prosjekt (Ja/Nei) iv. Vil selskapet selv hente rapporter over nettet (Ja/Nei) c. Avstemming i. Antall bankkonti pr. mnd ii. Totalavstemming av balansen - hyppighet. Prisingsgrunnlag Selskap: Dato: 2. Lønn a. Antall lønnstagere b. Antall reiseregninger i året c. Antall utleggsrefusjoner i året 3. Fakturering - skal byrået foreta: a. Fakturering (Ja/Nei) b. Hvis kunden skal foreta fakturering selv, har de behov for nettbasert faktureringssystem som er integrert mot regnskapssystemet (Ja/Nei) 4. Årsoppgjør/ligningspapirer Skal byrået foreta årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer (Ja/Nei) 5. Andre opplysninger a. Behov for integrasjon mellom selskapsbetingede systemer og regnskapssystemet Beskriv b. Andre opplysninger Beskriv 6. Antall årsverk som jobber med regnskap, lønn og fakturering i dag. 4

22 Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Regnskap a. Kunden leverer bilagene innsatt i permer månedlig. b. Tidspunktet for når bilagene skal være levert og regnskapet ført avtales særskilt og fremgår av eget vedlegg (alternativt spesifisert i oppdragsavtalen). c. Leverandøren bokfører bilagene og avstemmer bank, kunde- og leverandørreskontro månedlig. Øvrige balansekonti avstemmes minimum årlig i forbindelse med årsoppgjøret. Etter behov avstemmes balansekontiene halvårlig. - Arbeid som nevnt i punktet c inngår i fastprisen. Leverandøren skanner bilagene løpende og minimum en gang pr uke: a. Bilagene legges på skanner og skannes. b. Leverandøren påfører prosjektkode på bilaget før skanning. c. Leverandøren vedlikeholder leverandørbasen i system xxxx. d. Leverandøren påfører full kontostreng med nødvendige dimensjoner og oppdaterer i regnskapssystemet. - Arbeid som nevnt i punktet a-d inngår i fastprisen. Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Lønn Leverandøren foretar lønnskjøring og bokføring av lønnsbilag. a. Leverandøren foretar beregning av lønn, forskuddstrekk, feriepenger og arbeidsgiveravgift. b. Leverandøren oversender lønnsslipper til ansatte. c. Leverandøren konterer lønnsbilaget som leses inn i økonomiprogrammet av denne. d. Leverandøren foretar avstemminger av lønnsrelaterte poster i lønnssystemet. e. Leverandøren utarbeider og sender ut årsoppgaver og utarbeider pålagt rapportering til offentlige myndigheter. f. Inn- og utmeldinger av arbeidstakerregisteret samt arbeid med årlig kontrolloppgave utføres av Leverandøren. - Arbeid som nevnt i punktene a - f inngår i fastprisen. Reiseregninger og utlegg Reiseregninger med oppgavepliktige ytelser oversendes Leverandøren i forbindelse med lønnskjøringen etter at kundens ansatte har registrert reiseregninger og refusjoner i reiseregningssystemet xxxxx. 5

23 Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Utgående faktura a. Kunden fakturerer selv. Det blir fakturert med KID. b. Leverandøren leser inn filer i regnskapssystemet fra faktureringssystemet inneholdende omsetningstall og endringer i kundemassen. Regnskapet oppdateres månedlig hvis annet ikke er avtalt. c. Leverandøren leser inn OCR-retur fra Nets månedlig. d. Leverandøren oversender månedlig oversikt over utestående fordringer (aldersfordelt saldoliste samt liste for åpne-poster pr dato) til Kunden. e. Leverandøren purrer og følger opp utestående fordringer. Arbeid som nevnt i punktet b-e inngår i fastprisen. Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Rapportering a. Innen avtalt frist oversender Leverandøren rapporter fra regnskapet til Kunden. Frister og hvilke rapporter som skal oversendes fremgår av oppdragsavtalen eller eget vedlegg. b. Leverandøren foretar månedlig avstemming av bank, kunde- og leverandørreskontro samt periodiserings-/avsetningskonti med bevegelse i perioden. - Arbeid nevnt i dette avsnittet, inngår i fastprisen. 6

24 Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Årsoppgjør Leverandøren skal utføre årsoppgjør med likningspapirer og offisielt regnskap. - Arbeidet inngår i fastprisen. Tjenester som ikke inngår i fastprisen Dette er oppgaver som blir utført og som ikke inngår i de avtalte oppgavene nevnt ovenfor. Dette arbeidet blir fakturert etter medgått tid. Eks. på tilleggsoppgaver vil være: Innhenting av manglende bilag fra Kundens leverandører eller bank. Forsinket levering av bilag fra Kunden. Sorteringsarbeid av bilag. Innhenting av informasjon vedrørende manglende prosjektnummer eller annen manglende informasjon som er nødvendig for Leverandørens utførelse av arbeidet for Kunden. Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Prisjustering Fastprisen er basert på et basisvolum gitt av kunden i tilbudsfasen. Basisvolumet er definert i vedlegg til oppdragsavtalen. Hvis antall bilag (aktiviteten) over en tremånedersperiode endrer seg i forhold til volumet som ligger til grunn for prisingen med mer enn +/- xx % (eks 15 %), skal fastprisen justeres. Før denne prisjusteringen gjennomføres skal partene sammen gjennomgå dokumentasjonen som danner grunnlaget for prisjusteringen. 7

25 Prisjusteringsklausul illustrativt Volum Øvre grense Basisvolum Nedre grense Tid Takk for oppmerksomheten 8

26 NARFS rådgivningskonsept: Foreningens store satsingsområde som ledd i bransjeutvikling - tjenester og verktøy, bruk av smart teknologi Hans Ellefsen, NARF 1 Agenda Rådgivningskonseptet NARF Byråutvikling Rådgivningsplattformen 2 1

27 MOTIVASJON 3 Motivasjon rådgivningskonseptet Bransjeglidning Nye konkurrenter inn i regnskapsmarkedet Automasjon og elektronisk faktura EHF format også i privat sektor Nye funksjoner i produksjonssystemer Hvem eier transaksjonene? Lønnsomhet i byråer Attraktivitet til bransjen Utnytte kunderelasjonen bedre 4 2

28 RÅDGIVNINGSKONSEPTET 5 Rådgivningskonseptet Byråutvikling Rådgivningsplattform Kompetanseutvikling 6 3

29 Byråutvikling Strategi Effektiv byrådrift Lean for Service Management Kundekommunikasjon og salg Rådgivningsplattform 7 Kompetanseutvikling Produktspesifikk opplæring Rådgivningsplattform Byråutvikling Kompetanseutvikling Rådgivningsmetodikk Byråutvikling Kompetanseutvikling Økonomisk analyse Salgstrening Tradisjonelle NARF Ekstra kurs Master of Management 8 4

30 Rådgivningsplattform Økonomisk analyse Regnskap, skatt og avgift HR Praktisk Juss Annet Rådgivningsplattform Byråutvikling Kompetanseutvikling 9 Samarbeidspartnere 10 5

31 BYRÅUTVIKLING 11 Læringsprogrammer byråutvikling Strategi dagers læringsprogram med aktiviteter i mellomliggende perioder. Seminarform Individuelt for byråer etter ønske Kundekommunikasjon dagers læringsprogram Seminarform Individuelt for byråer etter ønske Effektiv byrådrift 1 dags introduksjonskurs om Lean Pakker for individuelle byråer avhengig av antall prosesser og størrelse på byrå 12 6

32 13 Pin Vi synes det er viktig at rådgiver i dialogen med kunden er konkret ut i fra den økonomiske situasjonen kundens foretak er i. Det gjelder å pinpunkte det som er viktig for kunden og som kunden derfor bør rette oppmerksomheten mot. Det er mye som er viktig, men noe er viktigere enn annet. Portalens virkemåte bidrar til at relevante utfordringer synliggjøres, og adresseres gjennom dialogen mellom rådgiver og kunde. 14 7

33 intel Det er ofte vanskelig og tidkrevende å koble utfordringer hos sin kunde og endringer i rammebetingelser med relevante løsninger og tiltak. Med en avansert skybasert regelmotor i bunn, kopler portalen observasjoner den gjør på kunden med mulige løsninger. Portalen gir deg som rådgiver hjelp til å identifisere, utforske og forberede en dialog med kunden om problemstillinger og mulige alternative løsninger. 15 tell Å identifisere problemstillinger og se mulige løsninger har ingen kundeverdi uten at rådgiver går i dialog med kunden og forteller det rådgiveren ser som muligheter. Portalens funksjonalitet sentreres rundt dialog gjennom å dele innsikt, dele kompetanse og dele resultater av utført arbeid med kunden 16 8

34 Dagens situasjon 17 Overordnet konsept Foreslåtte temaer og løsninger relevant for kunden Observasjoner og begrunnelser Steg for steg veileder i leveransesituasjonen 18 9

35

36

37

38

39

40 Behov for mer informasjon? Hans Ellefsen tel

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Levi Gårseth-Nesbakk & Bjørn Willy Åmo Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling En studie gjennomført av forskningsgruppen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Odd Nordhaug Erik Døving Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI UHUH 3URVMHNWHWHUILQDQVLHUWDY1RUJHVIRUVNQLQJVUnG1RUJHV$XWRULVHUWH5HJQVNDSVI

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer