Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette."

Transkript

1 Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene, holde orden på utgiftene, betale skatter og avgifter, og ikke minst kunne fremlegge grunnlag for å skaffe finansiering. Uten ordentlig bokføring, regnskapsoppstillinger og orden i økonomien vil ikke virksomheter i det lange løp ha livets rett. Regnskapsførerbransjen leverer disse tjenestene til alt fra store børsnoterte selskaper til håndverkere, lastebilsjåfører, frisører og bønder. Bransjen leverer tjenester til mer enn virksomheter. Jeg skal ikke gå så langt som til å si at uten regnskapsførerne stopper Norge, men at bransjen har en viktig jobb er det ikke tvil om. Regnskapsførerbransjen er en del av den oljen som skal til for å holde samfunnsmaskineriet i gang. Regnskapsførerbransjen er i sterk vekst og markedet for slike tjenester er potensielt stort. Nye aktører har i løpet av det siste året kommet til og utfordret bransjen slik vi hittil har kjent den. Dette gjelder først og fremst revisorene. Det er nå revisorer som også har autorisasjon som regnskapsfører, og flere revisjonsselskaper satser stort på regnskapsføringstjenester. Mange ser på dette som en utfordring, men vi tror at økt konkurranse og fortsatt utvikling av tjenestene og prosessene er positivt. Det som er klart er at alle aktører må forholde seg til det samme regelverket. For å kunne ivareta jobben som næringslivets økonomi- og regnskapsfunksjon, er det to forhold som er svært viktige: solid kompetanse orden og skikkelighet Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Autorisasjonskravene, etterutdanningen og intern kvalitetskontroll sikrer kompetansen, mens kravene til regnskapsførerselskapenes organisering, i risikostyringsforskriften og til god regnskapsføringsskikk sikrer god orden og skikkelighet. Ekstern kvalitetskontroll og tilsyn bidrar til å sikre at kravene etterleves på beste måte. Det viktigste er imidlertid at den enkelte regnskapsfører tar på alvor hva som skal til for å gjøre jobben skikkelig. Jeg vil i det videre si litt om våre erfaringer med regnskapsførerbransjen og om enkelte deler av regelverket. Autorisasjonskravene Kravene til utdanning, praksis og egnethet er utformet slik at regnskapsfører, når han eller hun får autorisasjonen, kan påta seg å føre regnskapet, eller deler av dette, for enhver virksomhet. Autorisasjonskravene er dermed hele ordningens fundament.

2 Kravene er absolutte, er lite skjønnsbaserte og fremstår vel for mange som temmelig firkantede, hvor noen studiepoeng fra eller til blir det avgjørende. Det er mange som mener å ha en realkompetanse som er vel så god som det regelverket legger opp til. Det er likevel slik at et mer skjønnsbasert regelverk ville bli bortimot umulig å håndtere, både for oss i Finanstilsynet og kandidatene. Det 2-årige praksiskravet er det andre elementet i autorisasjonskravet, og er viktig fordi det skal sikre at kandidatene både skal forstå hva regnskapsføring og regnskapsføringsvirksomhet er og at de skal kunne anvende teori i praksis. Vi vurderer nå å gjøre noen endringer i kravene til autorisasjon og praksis. Endringene innebærer en regelforenkling, men slik at nivået på kvalifikasjonskravene opprettholdes. Vi konstaterer at interessen for yrket er meget stor, og i 2011 behandlet vi søknader om autorisasjon. Dette er bortimot en dobling sammenlignet med Det er nå mer enn ti tusen autoriserte regnskapsførere. Utdanningskravet er svært viktig og skal sikre at autoriserte regnskapsførere har et tilfredsstillende akademisk nivå med tilstrekkelig fordypning. Det viktigste er imidlertid det akademiske nivået som setter kandidatene i stand til å sette seg inn i relevant fagstoff, drive problemløsning og utføre analyse. I dag er det slik at regelverket spesifiserer krav til fordypning i relevante emner med et antall studiepoeng per fag. Poengene er ikke i seg selv viktige, og de skaper en del bryderi både for oss og kandidatene ved at de må telles og at vi må holde styr på studiepoengene. Av denne grunn, har vi foreslått overfor NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) at det bør utarbeides en felles rammeplan for regnskapsførerutdanningen som sikrer at utdanningen som universiteter og høyskoler tilbyr innenfor fagfeltet er dekkende. Etter det vi forstår, er forslaget mottatt konstruktivt i det akademiske miljøet. Selv om vi mest av alt ønsker oss en slik rammeplan, etter samme modell som den som finnes for revisorene, vil vi nå, og som en ordning inntil videre, foreslå en endring i utdanningskravet. Vi foreslår at den eksakte fordelingen av studiepoeng per fagemner utgår, men at kravet om at 60 av 180 studiepoeng totalt skal bestå av kjernefagene finansregnskap, skatt/avgift og rettslære, beholdes. Dette gir noe større fleksibilitet i fordelingen mellom de ulike fagene for læresteder og kandidater, og forenkler saksbehandlingen for oss i Finanstilsynet. Også praksiskravet foreslås endret, ved at minimum ett år av praksisen må være fra et regnskapskontor. Dette vil normalt sikre at kandidatene tar del i alle sider av regnskapsføringsprosessen og årsoppgjøret, og lærer å kjenne regnskapsføringsstandardene. Krav om at søkerne skal ha minst et års erfaring fra regnskapskontor vil sikre at også de som arbeider i mer spesialiserte selskaper har en minimumskompetanse knyttet til hele regnskapsprosessen. I tillegg til at innholdet i praksisen på denne måten blir bedre, vil dette bidra til god rekruttering i bransjen og bygge opp under regnskapsføring som profesjon, slik vi kjenner det fra revisjons- og advokatvirksomhet. Forslaget sendes etter planen på høring før sommerferien. Vi ber bransjen nøye vurdere de konsekvenser et slikt krav kan få, og imøteser særlig kommentarer knyttet til i hvilken grad bransjen kan «ta unna» de kandidater som trenger praksis fra regnskapskontor. Etterutdanningskravet 2

3 Som dere vet, er etterutdanningskravet utformet for å sikre at regnskapsførerne over tid holder seg faglig oppdatert. Det er vår oppfatning at særlig innenfor regnskapsføreryrket er dette helt nødvendig. Få andre fagområder må forholde seg til et så detaljert regelverk som konstant er i endring, særlig når det gjelder skatter og avgifter. Jeg understreker at etterutdanningskravet er absolutt, og de 77 timene over tre år må ses på som et minimum. Det er derfor nedslående når nærmere 20 % av regnskapsførerne ikke oppfyller kravet, (jf. rapportering i det dokumentbaserte tilsynet i 2010). Finanstilsynet fant å måtte tilbakekalle 111 autorisasjoner i Denne delen av reguleringen vil vi også framover vie stor oppmerksomhet, og vi verdsetter den innsats NARF gjør for å følge opp med relevante kurs og annen oppfølging. God regnskapsføringsskikk I tillegg til å sikre god kompetanse hos regnskapsfører, er god regnskapsføringsskikk den andre bærebjelken innenfor profesjonen. God regnskapsføringsskikk kommer best til uttrykk gjennom de bransje-fastsatte standardene. Standardene har fått en god form og er nå innarbeidet i bransjen slik de skal være. Slik vi ser det, er etterlevelsen av standardene avgjørende for at regnskapsfører kan utføre jobben skikkelig. Det arbeid regnskapsførernes organisasjoner utfører med å utvikle standardverket er prisverdig og er med på å sikre levende og anvendelige standarder. Finanstilsynet har for sin del vært opptatt av at det ikke utvikles flere varianter av standarder som utfyller den rettslige standarden god regnskapsføringsskikk i loven. Det er derfor meget bra at alle foreninger, herunder også Revisorforeningen, som har aktive regnskapsførere som medlemmer nå er med i et etablert bransjestandardstyre. En nyutvikling innenfor standardene er den erklæringen om årsregnskapet som i vinter ble sendt på høring. Vi ser at det kan være av verdi for brukere av regnskapet å få kunnskap om at det er utarbeidet av en autorisert regnskapsfører. Men vi vil igjen understreke at erklæringen ikke på noen måte må uttrykke at regnskapet er "riktig", eller kunne forveksles med en revisjonsberetning. Det er også viktig at slike erklæringer får en ensartet og gjenkjennbar form. Vi ser frem til å se den endelige utformingen av denne. Ellers kan jeg nevne at vi har foreslått for Finansdepartementet at regnskapsførerloven bør gjennomgås på nytt, og at det kan være hensiktsmessig at gjennomgangen skjer i sammenheng med at det er behov for endringer også i revisorloven. Etter vår oppfatning, kan det være praktisk at det oppnevnes et lovutvalg som kan dekke gjennomgangen av begge lover. Erfaringer fra tilsyn Avslutningsvis skal jeg kort si litt om typiske funn fra de stedlige tilsyn vi gjennomfører. Jeg bemerker at det kan virke som at mange regnskapsførere ikke tar inn over seg at lov- og forskriftskrav faktisk innebærer at noe må gjøres og følges opp. Mange ser på det som formaliteter og ikke noe mer. Det er feil. De typiske funnene er stort sett de samme som tidligere: Mangler i etterutdanningen Vurderinger og dokumentasjon i henhold til risikostyringsforskriftens krav ikke gjort Mangelfulle avstemminger både gjennom året og ved årsslutt Mangler i oppdragsdokumentasjon 3

4 Sviktende kvalitetskontroll av ikke-autoriserte medarbeidere (vanskelig å finne "riktig" nivå?) For mange oppdrag i forhold til kapasitet Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Avslutning Som jeg var inne på, utfører regnskapsførerne en viktig jobb for det brede næringsliv. Finanstilsynets oppgave er å sikre at regnskapsførerne har tilstrekkelig kompetanse og utfører sin virksomhet på en skikkelig måte i samsvar med regelverket. Bransjen står overfor store utfordringer, men også mange muligheter i tiden som kommer. Kompetansebygging, bruk av teknologiske løsninger og utvikling av nye tjenester er viktige drivkrefter. Fra et tilsynsperspektiv er det imidlertid viktig å minne om at dere samtidig må ta vare på basisoppgaven; regnskapsføringen. 4

5 Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling Levi Gårseth-Nesbakk Førsteamanuensis HHB, UiN Årsmøte NARF Stavanger, Struktur på presentasjonen 1. Innledende om studien (formål og lønnsomhet) 2. Forskningsdesign 3. Bransjedata oversiktstabeller og figurer 4. Funn fra intervjuene 5. Figurer og tabeller basert på spørreskjemaet 6. Funn fra spørreskjema: Hovedtendenser respondentene som samlet gruppe 7. Signifikante forskjeller mellom de som har god og dårlig lønnsomhet 8. Overordnede funn 9. Paradokser 10. Strategier for økt lønnsomhet 2 1

6 Formål Formålet med studien er å beskrive og analysere lønnsomhet i regnskapsførerbransjen identifisere sammenhenger mellom regnskapsmessig lønnsomhet og ulike kjennetegn ved byråene. 3 Lønnsomhetsmål Det finnes en rekke lønnsomhetsmål Alle mål har styrker og svakheter Vi var bl.a. opptatt av at målene: skulle passe til bransjen, ga mest mulig komplette datasett/byråtall, Var enkle å praktisere og forstå. Vi valgte: Totalkapitalrentabilitet (ROA) Årsresultat pr ansatt 4 2

7 Forskningsdesign Studien består av følgende former for datainnsamling, angitt i tidsrekkefølge: 1. Regnskapsanalyse 2. Intervju med utvalgte casebyråer 3. Spørreskjemaundersøkelse 4. Avsluttende intervju 5 Bransjedata innledning Vi har sett på hele bransjen, m.a.o. både NARF-medlemmer og ikke-narf medlemmer. Proff Forvalt AS har registret antall bedrifter med kode (bokføring og regnskapsførsel). Tall for årene 1998 til 2010 viser en tydelig vekst. I 2010 var det hele 5970 organisasjonsnummer tilknyttet koden for bokføring og regnskapsførsel. 6 3

8 Salgsinntekt for regnskapskontorer 7 ROA for regnskapsbyråer i Norge 8 4

9 ROA sett ift. antall ansatte 350,00 % ROA og antall ansatte 300,00 % 250,00 % 200,00 % 150,00 % 100,00 % 50,00 % 0,00 % Resultater sett ift. antall ansatte 10 5

10 Bransjetall oversiktstabell 11 Overordnede funn fra intervju 12 6

11 Funn fra intervjuene Nyetablerte byråer søker kunder ved å prise seg lavt Man opplever at prisingen generelt er for lav Det oppfattes som en barriere (særlig i starten) å heve prisene Måten pris(økning) kommuniseres på er viktig Vanskelig å utfakturere alle timene Dårlige erfaringer med fastpris Mer enn nok å gjøre, dermed lite markedsføring Begrenset fokus på konkurrentene Begrenset fokus på lønnsomhet via kostnadskontroll, utover lønn Mange er opptatt av fag (faglig interessant arbeid m.m.) Rekruttering av nye medarbeidere er utfordrende Varierende fokus på kapasitetsutnyttelse 13 Kundeseleksjon for ulike byråstørrelser 14 7

12 Bruk av økonomiske styringstall for ulike byråstørrelser 15 Utfaktureringsgrad for regnskapsbyråer med ulik størrelse 16 8

13 Prismodeller ift. byråstørrelse 17 Timepriser for byråer av ulik størrelse 18 9

14 Andre samarbeidspartnere 19 Funn fra spørreskjema: Hovedtendenser respondentene som samlet gruppe Enkelte svar indikerte tydelig at det foreligger et (betydelig) potensial for forbedringer som kan lede til økt lønnsomhet. For eksempel var de fleste uenige i dette: Vi fulgte prisøkningen til våre konkurrenter Ledelsen her sier ofte opp kunder som ikke passer med den type kunder byrået ønsker Vi har tilgang på vikarer 20 10

15 Funn fra spørreskjema: Hovedtendenser Gjennomsnittet forholdt seg nøytralt til: Fokus på å fremme nye visjoner, mål og ideer Nyskapning (spesielt dyktige til) ledelse og drift Bruk av ris og ros Prisøkning som en følge av endringer i kostnadsbildet Gjennomsnittet forholdt seg positive til: Vi har stabile og gode konkurransevilkår for driften Vi legger stor vekt på økonomisk sikkerhet for eierne og de ansatte Våre kunder er alltid tilfredse med oss 21 Signifikante forskjeller mellom de som gjør det bra og dårlig Forhold som representerer signifikante forskjeller mellom de byråene som har henholdsvis god og dårlig lønnsomhet: Vekstambisjoner Overordnede mål Alder Størrelse (antall ansatte) Ledelse Faglig leveranse, kundeservice og kundelojalitet 22 11

16 Signifikante forskjeller mellom de som gjør det bra og dårlig (forts.) Kundeorientering (P/R, selektering, tilg./avg.) Ansatteorientering (tilg./avg., ressursbruk ift. opplevd kompetanse/ytelse) Opplevd konkurranse Ressursbruk forbundet med rekruttering av nye ansatte og kunder Inntjening (bl.a. pris og utfaktureringsgrad) Kapasitetsutnyttelse (forholdet mellom driftsinntekter (DI) og lønn; DI antall kunder og ansatte 23 Overordnede funn Våre funn tilsier at lønnsomheten i regnskapsbyråer er spesielt avhengig av: 1. Bevisstgjøring av mål, vekstambisjoner og størrelse 2. Valg av prismodell 3. Måten prismodellen praktiseres på 4. Samsvaret mellom den praktiserte prismodellen og organiseringen av byrået (grad av fit/misfit). Helhetstenkning og bevisstgjøring: prismodell, teknologi, organisering, staben, strategi og ekstern orientering etc. må ses som en samlet pakke av valg, handlinger og satsinger Jo mer inkonsistent dette er, jo dårligere er lønnsomheten 24 12

17 Noen paradokser Størrelse er ikke alltid en fordel Potensialet for bedre inntjening utnyttes i begrenset grad Valg av passende prismodell Visse ( mentale og/eller relasjonsmessige) barrierer tilknyttet prising av tjenester Flere er tilsynelatende lite orienterte om markedssituasjonen Relativt klare styringsmuligheter utnyttes ikke (bl.a. ledelsens arbeid med kundeporteføljen). Det er en uvesentlig variasjon i valg av prismodell for ulike byråstørrelser Timeprisen tenderer til å øke med størrelse, men noe mindre enn forventet Nødvendig onde eller den gode hjelper? Faglig vs. økonomisk rasjonalitet Jo større byråene er jo mindre selektive er de ift. type ansatte og kunder som rekrutteres 25 Strategier for økt lønnsomhet 1. Øk prisene! 2. Velg en flerdimensjonal prismodell 3. Bevisstgjør/utnytt byråets arbeidskapasitet 4. Utfør et større tjenestespekter pr. kunde 5. Vær selektiv med tanke på valg av produkter og bransjer 6. Vær bevisst hvilke kunder du vil ha 7. Vær bevisst på hvilken størrelse på byrået som er forenlig med de definerte målsetningene til firmaet 8. Ha en bevisst satsing på rekruttering av medarbeidere og ansatte-politikk 9. Legg tilpassede mål & måletall til grunn for styringen 10. Inngå i inter-organisatoriske relasjoner og nettverk 11. OPPSUMMERT: Tenk helhetlig og ta bevisste valg 26 13

18 Prispolitikk og prisingsmodeller i Regnskapsbransjen NARF s Årsmøte i Stavanger 14. og 15. juni Morten Carlsen Styremedlem NARF Utviklingstrekk i bransjen Historisk har prisingen i bransjen vært basert på timefakturering, og fortsatt er dette den dominerende prisingsmodellen. Vi opplever at flere aktører nå varierer sin prissetting basert på en kombinasjon av timeprising, stykkprising, transaksjonsprising og fast pris. En del byråer har benyttet denne kombinasjonsmodellen i en lengre eller kortere periode allerede. Bransjen vil ytterligere profesjonaliseres fremover og vi må legge til grunn at både kundene selv og konkurransen i bransjen fremtvinger nye prisingsmodeller. 1

19 Alternative prismodeller Timeprising regnskaps-/lønnsproduksjon. Timeprising rådgivning/årsoppgjørsarbeide. Stykkprising, transaksjonsprising (eks. faktura, lønnsslipp, reiseregning). Fastprising. Løpende regnskaps-/lønnsarbeid gjennom året. Årsoppgjør. Verdiprising? Fastprismodell større outsourcingskontrakter (illustrativ) Kostnader Base Case Besparelse Tid 2

20 Stykk-/transaksjonsprising og fastprising Fordeler. Leverandøren beholder selv effektiviseringsgevinsten. Mer forutsigbart kostnadsbilde sett fra kundens side. Transaksjons-/stykkprising innebærer en variabel, volumavhengig kostnad for kunden. Tydeliggjør på en bedre måte forutsetningene bak leveransen, hva inngår og hva inngår ikke. Ulemper. Kan medføre større usikkerhet, dersom man ikke kjenner kunden/bransjen. Kan kombinere timepris i en startfase for så å gå over til fastpris. Stykk-/transaksjonsprising og fastprising Forutsetninger. Må ha gode målesystemer i byrået for tidsbruk på arbeidsoperasjoner, som muliggjør riktig prising og gode etterkalkyler. Være bevisst på hvilke ressurser man bruker på forskjellige arbeidsoperasjoner. Må ha gode rutiner for kartlegging av etterspurt volum hos kunden forut for avgivelse av pristilbud. Avtale nøye hva som inngår i stykk/transaksjonsprisen og fastprisen. 3

21 Prisingsgrunnlag Selskap: Dato: Leveranseområder (sett kryss) 1. Regnskap 2. Lønn 3. Leverandørfakturaer 4. Skanning 5. Fakturering 6. Årsoppgjør 7. Rådgivning Opplysninger om tjenesteomfang: 1. Regnskap a. Bilag i. Inngående faktura - antall på årsbasis ii. Utgående fakturarer - antall på årsbasis iii. Bankutbetalinger - antall på årsbasis iv. Bankinnbetalinger - antall på årsbasis v. Prosessbeskrivelse 1. Skal byrået utføre remittering mot leverandører (Ja/Nei) 2. Faktureres det med OCR Kid (Ja/Nei) 3. Skal bilag skannes (Ja/Nei) b. Rapportering i. Konsolidering (Ja/Nei) ii. Rapportering pr. avdeling (Ja/Nei) iii. Rapportering pr. prosjekt (Ja/Nei) iv. Vil selskapet selv hente rapporter over nettet (Ja/Nei) c. Avstemming i. Antall bankkonti pr. mnd ii. Totalavstemming av balansen - hyppighet. Prisingsgrunnlag Selskap: Dato: 2. Lønn a. Antall lønnstagere b. Antall reiseregninger i året c. Antall utleggsrefusjoner i året 3. Fakturering - skal byrået foreta: a. Fakturering (Ja/Nei) b. Hvis kunden skal foreta fakturering selv, har de behov for nettbasert faktureringssystem som er integrert mot regnskapssystemet (Ja/Nei) 4. Årsoppgjør/ligningspapirer Skal byrået foreta årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer (Ja/Nei) 5. Andre opplysninger a. Behov for integrasjon mellom selskapsbetingede systemer og regnskapssystemet Beskriv b. Andre opplysninger Beskriv 6. Antall årsverk som jobber med regnskap, lønn og fakturering i dag. 4

22 Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Regnskap a. Kunden leverer bilagene innsatt i permer månedlig. b. Tidspunktet for når bilagene skal være levert og regnskapet ført avtales særskilt og fremgår av eget vedlegg (alternativt spesifisert i oppdragsavtalen). c. Leverandøren bokfører bilagene og avstemmer bank, kunde- og leverandørreskontro månedlig. Øvrige balansekonti avstemmes minimum årlig i forbindelse med årsoppgjøret. Etter behov avstemmes balansekontiene halvårlig. - Arbeid som nevnt i punktet c inngår i fastprisen. Leverandøren skanner bilagene løpende og minimum en gang pr uke: a. Bilagene legges på skanner og skannes. b. Leverandøren påfører prosjektkode på bilaget før skanning. c. Leverandøren vedlikeholder leverandørbasen i system xxxx. d. Leverandøren påfører full kontostreng med nødvendige dimensjoner og oppdaterer i regnskapssystemet. - Arbeid som nevnt i punktet a-d inngår i fastprisen. Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Lønn Leverandøren foretar lønnskjøring og bokføring av lønnsbilag. a. Leverandøren foretar beregning av lønn, forskuddstrekk, feriepenger og arbeidsgiveravgift. b. Leverandøren oversender lønnsslipper til ansatte. c. Leverandøren konterer lønnsbilaget som leses inn i økonomiprogrammet av denne. d. Leverandøren foretar avstemminger av lønnsrelaterte poster i lønnssystemet. e. Leverandøren utarbeider og sender ut årsoppgaver og utarbeider pålagt rapportering til offentlige myndigheter. f. Inn- og utmeldinger av arbeidstakerregisteret samt arbeid med årlig kontrolloppgave utføres av Leverandøren. - Arbeid som nevnt i punktene a - f inngår i fastprisen. Reiseregninger og utlegg Reiseregninger med oppgavepliktige ytelser oversendes Leverandøren i forbindelse med lønnskjøringen etter at kundens ansatte har registrert reiseregninger og refusjoner i reiseregningssystemet xxxxx. 5

23 Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Utgående faktura a. Kunden fakturerer selv. Det blir fakturert med KID. b. Leverandøren leser inn filer i regnskapssystemet fra faktureringssystemet inneholdende omsetningstall og endringer i kundemassen. Regnskapet oppdateres månedlig hvis annet ikke er avtalt. c. Leverandøren leser inn OCR-retur fra Nets månedlig. d. Leverandøren oversender månedlig oversikt over utestående fordringer (aldersfordelt saldoliste samt liste for åpne-poster pr dato) til Kunden. e. Leverandøren purrer og følger opp utestående fordringer. Arbeid som nevnt i punktet b-e inngår i fastprisen. Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Rapportering a. Innen avtalt frist oversender Leverandøren rapporter fra regnskapet til Kunden. Frister og hvilke rapporter som skal oversendes fremgår av oppdragsavtalen eller eget vedlegg. b. Leverandøren foretar månedlig avstemming av bank, kunde- og leverandørreskontro samt periodiserings-/avsetningskonti med bevegelse i perioden. - Arbeid nevnt i dette avsnittet, inngår i fastprisen. 6

24 Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Årsoppgjør Leverandøren skal utføre årsoppgjør med likningspapirer og offisielt regnskap. - Arbeidet inngår i fastprisen. Tjenester som ikke inngår i fastprisen Dette er oppgaver som blir utført og som ikke inngår i de avtalte oppgavene nevnt ovenfor. Dette arbeidet blir fakturert etter medgått tid. Eks. på tilleggsoppgaver vil være: Innhenting av manglende bilag fra Kundens leverandører eller bank. Forsinket levering av bilag fra Kunden. Sorteringsarbeid av bilag. Innhenting av informasjon vedrørende manglende prosjektnummer eller annen manglende informasjon som er nødvendig for Leverandørens utførelse av arbeidet for Kunden. Tjenestebeskrivelse fastprisleveranse Prisjustering Fastprisen er basert på et basisvolum gitt av kunden i tilbudsfasen. Basisvolumet er definert i vedlegg til oppdragsavtalen. Hvis antall bilag (aktiviteten) over en tremånedersperiode endrer seg i forhold til volumet som ligger til grunn for prisingen med mer enn +/- xx % (eks 15 %), skal fastprisen justeres. Før denne prisjusteringen gjennomføres skal partene sammen gjennomgå dokumentasjonen som danner grunnlaget for prisjusteringen. 7

25 Prisjusteringsklausul illustrativt Volum Øvre grense Basisvolum Nedre grense Tid Takk for oppmerksomheten 8

26 NARFS rådgivningskonsept: Foreningens store satsingsområde som ledd i bransjeutvikling - tjenester og verktøy, bruk av smart teknologi Hans Ellefsen, NARF 1 Agenda Rådgivningskonseptet NARF Byråutvikling Rådgivningsplattformen 2 1

27 MOTIVASJON 3 Motivasjon rådgivningskonseptet Bransjeglidning Nye konkurrenter inn i regnskapsmarkedet Automasjon og elektronisk faktura EHF format også i privat sektor Nye funksjoner i produksjonssystemer Hvem eier transaksjonene? Lønnsomhet i byråer Attraktivitet til bransjen Utnytte kunderelasjonen bedre 4 2

28 RÅDGIVNINGSKONSEPTET 5 Rådgivningskonseptet Byråutvikling Rådgivningsplattform Kompetanseutvikling 6 3

29 Byråutvikling Strategi Effektiv byrådrift Lean for Service Management Kundekommunikasjon og salg Rådgivningsplattform 7 Kompetanseutvikling Produktspesifikk opplæring Rådgivningsplattform Byråutvikling Kompetanseutvikling Rådgivningsmetodikk Byråutvikling Kompetanseutvikling Økonomisk analyse Salgstrening Tradisjonelle NARF Ekstra kurs Master of Management 8 4

30 Rådgivningsplattform Økonomisk analyse Regnskap, skatt og avgift HR Praktisk Juss Annet Rådgivningsplattform Byråutvikling Kompetanseutvikling 9 Samarbeidspartnere 10 5

31 BYRÅUTVIKLING 11 Læringsprogrammer byråutvikling Strategi dagers læringsprogram med aktiviteter i mellomliggende perioder. Seminarform Individuelt for byråer etter ønske Kundekommunikasjon dagers læringsprogram Seminarform Individuelt for byråer etter ønske Effektiv byrådrift 1 dags introduksjonskurs om Lean Pakker for individuelle byråer avhengig av antall prosesser og størrelse på byrå 12 6

32 13 Pin Vi synes det er viktig at rådgiver i dialogen med kunden er konkret ut i fra den økonomiske situasjonen kundens foretak er i. Det gjelder å pinpunkte det som er viktig for kunden og som kunden derfor bør rette oppmerksomheten mot. Det er mye som er viktig, men noe er viktigere enn annet. Portalens virkemåte bidrar til at relevante utfordringer synliggjøres, og adresseres gjennom dialogen mellom rådgiver og kunde. 14 7

33 intel Det er ofte vanskelig og tidkrevende å koble utfordringer hos sin kunde og endringer i rammebetingelser med relevante løsninger og tiltak. Med en avansert skybasert regelmotor i bunn, kopler portalen observasjoner den gjør på kunden med mulige løsninger. Portalen gir deg som rådgiver hjelp til å identifisere, utforske og forberede en dialog med kunden om problemstillinger og mulige alternative løsninger. 15 tell Å identifisere problemstillinger og se mulige løsninger har ingen kundeverdi uten at rådgiver går i dialog med kunden og forteller det rådgiveren ser som muligheter. Portalens funksjonalitet sentreres rundt dialog gjennom å dele innsikt, dele kompetanse og dele resultater av utført arbeid med kunden 16 8

34 Dagens situasjon 17 Overordnet konsept Foreslåtte temaer og løsninger relevant for kunden Observasjoner og begrunnelser Steg for steg veileder i leveransesituasjonen 18 9

35

36

37

38

39

40 Behov for mer informasjon? Hans Ellefsen tel

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen Agenda Påstand: For mange RF-selskaper har dårlig lønnsomhet. Dette er et problem for bransjen, og er noe vi som utøvere må ta tak i Målsetning: Få bedre lønnsomhet

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået):

Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): OPPDRAGSAVTALE Vedlegg A Oppdragsgiver (Kunden): IKA Finnmark IKS Organisasjonsnummer: 996 878 996 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): xxxxx Organisasjonsnummer:

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling.

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling. Velkommen til NARF Sandra Riise Administrerende direktør NARF NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er regnskapsførernes kompetanseorganisasjon. Foreningen ble etablert i 1969, og organiserer

Detaljer

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne?

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Brukerforum Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Du hører stadig at regnskapsbransjen må omstille seg. Gå fra bilagsregistrering til rådgivning. Lurer du på hvor du skal begynne? Sticos hjelper

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen.

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Januar 2014 1 Praktisk informasjon Formål: Målgruppe Igangsatt ifm NARFs strategiprosess,

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

OPPDRAGSAVTALE Vedlegg 4

OPPDRAGSAVTALE Vedlegg 4 OPPDRAGSAVTALE Vedlegg 4 Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): Leverandør Organisasjonsnummer:

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i revisjon Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et emnegruppesstudium som består av 30 studiepoeng og er normert til ett år som deltidsstudium. Innledning

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)]

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)] Vedlegg 5 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): [Klikk her og skriv inn

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

C:\Users\Administrator.IIS02\AppData\Local\Temp\tmpAADF.DOCX

C:\Users\Administrator.IIS02\AppData\Local\Temp\tmpAADF.DOCX Seterstøavegen 2C 2150 Årnes Org.nr : 971 455 012M Telefon : 63 91 29 20 Telefaks: 63 91 29 28 post@vorma.no www.vorma.no 16.12.2012 19.desember 2012 JULEBREV 2012 OPPLYSNINGER TIL ÅRSOPPGJØRET Ved slutten

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Regnskap og Revisjon 2015

Regnskap og Revisjon 2015 EPSI Rating om Regnskap og Revisjon 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen VI SKAPER FRAMTIDENS REGNSKAPSHUS Vi er en av de største aktørene i regnskapsbransjen i Norge Over 200 medarbeidere

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Agenda 1. Vår vei til god internkontroll 2. Regnskapsmessig internkontroll 3. Kulturell internkontroll 4. Kvalitetskontroller

Detaljer

REGNSKAP VERDI FOR HVEM?

REGNSKAP VERDI FOR HVEM? REGNSKAP VERDI FOR HVEM Regnskap og revisjonsberetning Den norske Revisorforening Regnskap og revisjonsberetning Regnskap Verdi for hvem Hva gir informasjon verdi Relevans Tillitt Økonomi- og regnskapstreff

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution

Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution Amestodagen 2015 Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution VISMA NET STRATEGI OG UTVIKLING AV TJENSTER Agenda Hva er Visma Net Hva er strategien til Visma Net Presentasjon av tjenester inngår

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Frogn kommune. Oppsummering revisjon. Høsten Kontrollutvalgsmøte 8. desember 2015 AUDIT

Frogn kommune. Oppsummering revisjon. Høsten Kontrollutvalgsmøte 8. desember 2015 AUDIT Frogn kommune AUDIT Oppsummering revisjon Høsten 2015 Kontrollutvalgsmøte 8. desember 2015 Innledning Kontaktpersoner: Siv Karlsen Moa Partner Tel: + 47 4063 9548 siv.karlsen@kpmg.no Rune Johansen Manager

Detaljer

ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER. Konkurranse etter del III

ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER. Konkurranse etter del III KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER Konkurranse etter del III i forskrift om offentlige anskaffelser TILBUDSFRIST 16. desember 2014 kl. 10:00 Trondheim 31.10.2014 Innledning Sykehusbygg

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE

SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE #1-2008 SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE FLERE SAKER I DETTE NUMMER: GENERASJONSSKIFTE I FAMILIEEIDE BEDRIFTER BORTFALL AV REVISJONSPLIKTEN EN POSITIV ENDRING FRA A TIL ÅRSOPPGJØR LEDER

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Ny regnskapslov Går vi i riktig retning?

Ny regnskapslov Går vi i riktig retning? Ny regnskapslov Går vi i riktig retning? Økonomi- og regnskapstreff i Sør 2016 2. juni Steinar Sars Kvifte Aktuelle veivalg øvrige og små foretak «I dag» «I morgen» Øvrige foretak GRS Full IFRS IFRS SME

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning Seniorrådgiver Andrea Lundgren Avdeling for utenlandsk utdanning Tema 1. Hva er GSU-listen?

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Det foreligger en administrasjonsavtale mellom de 2 juridiske selskap, som beskriver hvordan dette foregår. Avtalen er vedlagt i kunngjøringen.

Det foreligger en administrasjonsavtale mellom de 2 juridiske selskap, som beskriver hvordan dette foregår. Avtalen er vedlagt i kunngjøringen. Beskrivelse av krav til økonomi og regnskapsfunksjonen. Bakgrunn Folkehallene har en organisasjons størrelse, som ikke forsvarer en heltids økonomisjef ansettelse. Derfor søkes denne rollen løst gjennom

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer