Lokal energiutredning Kvitsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning 2013. Kvitsøy kommune"

Transkript

1 Lokal energiutredning 2013 Kvitsøy kommune

2

3

4 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen Generelt Folketallsutvikling Boligstruktur Kommunale planer 10 3 Dagens lokale energisystem Infrastruktur for energi Energibruk Indikatorer for energibruk i husholdninger Utbredelse av vannbåren varme Lokal energitilgang 17 4 Forventet utvikling av energibruk Framskriving av energibruk i kommunen Utvikling av effektuttak i Sør-Rogaland 21 5 Alternative løsninger for energiforsyning Bakgrunn for valg av områder Utnyttelse av lokale energiressurser 23 6 Potensialet for nye småkraftverk Potensialet 24 4

5 0 Sammendrag Fra å ha hatt et jevnt stabilt folketall, forventer SSB en svakt økende befolkningsvekst i kommunen. Kommunen selv forventer større vekst en dette. En eventuell tunnellforbindelse som del av Rogfast vil gi økt press. Det totale, temperaturkorrigerte energiforbruket i kommunen var i 2008 på ca. 22 GWh. Totalforbruket i 2008 er redusert sammenliknet med de to foregående år. Reduksjonen har skjedd innen forbruk av elektrisitet. De registrerte tallene for elektrisitetsforbruk i er feil, og kan derfor ikke benyttes i sammenlikninger. Den sterke veksten i regionen gir et økende behov for ny hovedlinje for strøm til Nord-Jæren for å bedre forsyningssikkerheten. Det er i dag to sentralnettlinjer som forsyner Nord-Jæren med strøm. Dersom en feilsituasjon oppstår med en av disse linjene vil det gi en anstrengt forsyningssituasjon. Dette gjelder særlig i vinterhalvåret. Det sees på flere akser, deriblant nord-sør og øst-vest. Flere ulike traseer for framføring av linje vurderes innen aksene. Tjenesteytende sektor er den største brukergruppen med et forbruk i 2008 tilsvarende 63 % av det totale energiforbruket i kommunen. Energiforbruket i husholdningene utgjør 30 % av det totale. Andelen av energiforbruket som dekkes av elektrisitet i Kvitsøy ligger høyere enn Rogaland, og betydelig høyere enn gjennomsnittet på landsbasis. Andel petroleumsprodukter i kommunen ligger mellom fylket og landet for øvrig. Andel biobrensel i kommunen ligger betydelig lavere enn fylket og landsgjennomsnittet. Tallene som er brukt i sammenligningene er fra 2008 fordi disse er de tallene som er mest pålitelige. De registrerte tallene for elektrisitetsforbruk i husholdningene i er høyst sannsynlig feil, og det er derfor vanskelig å benytte disse i sammenlikninger. Kvitsøy kommune ønsker forslag over alternative varmeløsninger som bør undersøkes videre, for eksempel varmepumper. Kommunen har vedtatt at det skal utarbeides en energi- og klimaplan. Det er et ferdig regulert område for ca. 50 boenheter i kommunen. Mastene til Norkring på Kråkøy skal fjernes. Området som eies av Norkring kan muligens utvikles til et næringsområde. 5

6 Ilandføring av Rogfast til Kvitsøy forventes ca. 2020, på Krossøya. Masser som tas ut i forbindelse med Rogfast fylles nord for Kråkøya som gir mulighet for utbygging (industri, boligområde eller landbruk) på lang sikt. Kommunen ønsker seg vindkraft. Lyse fikk i mai 2012 konsesjon for et demonstrasjonsanlegg for vindkraft utenfor Kvitsøy med installert effekt inntil 4 MW. NVE har i brev av overført anleggskonsesjonen for demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Rennesøy fra Lyse Produksjon AS til Marin Energi Testsenter AS (10 MW effekt). 6

7 1 Utredningsprosessen Ifølge Energilovens 5B-1 med tilhørende Forskrift om Energiutredning utgitt av NVE januar 2003 og revidert 1. juli 2008, skal Lyse Elnett AS annet hvert år utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet. Energiutredningen skal beskrive nåværende energisystemer og energisammensetningen i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Energiutredningen skal videre inneholde en vurdering av forventet energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper Energiutredningen skal også beskrive de mest aktuelle energiløsningene for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i etterspørsel etter energi. Inkludert i dette skal områdekonsesjonæren ta hensyn til grunnlaget for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, innenlandsk bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer, effekten av å ta i bruk energistyringssystemer på forbrukssiden med videre. Intensjonen med forskriften er at lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på området. På denne måten skal lokale energiutredninger medvirke til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Som en del av utredningsprosessen har det vært et oppstartmøte med kommunen, og i tillegg senere kontakt i forbindelse med innhenting av opplysninger. Forrige lokale energiutredning ble utarbeidet i For å gjøre utredningen mer konsentrert er stoff av mer generell art lagt til en vedleggsdel. 7

8 2 Informasjon om kommunen 2.1 Generelt Kvitsøy kommune ligger ytterst i Boknafjorden mellom Randaberg og Karmøy. Kommunen består av 365 øyer, hvorav 5 er bebodd. Ferjeturen fra Mekjarvik tar 30 min., og fra Skudeneshavn 40 min. I flatemål er Kvitsøy den minste kommunen i landet med 5,7 km², innbyggertallet er 528 personer per Kvitsøy er grønn og frodig, men uten skog. Høyeste punkt ligger 25 m over havet. Det merkes når vind og storhavet står på. Men det er flere lune og gode havner i kommunen. De to mest kjente havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og Leiasundet i øst. Disse er gamle og kjente fiskerihavner. Figur 1: Kart Kvitsøy kommune 8

9 2.2 Folketallsutvikling Lokal energiutredning Kvitsøy kommune Per 1. januar 2013 hadde Kvitsøy kommune 528 innbyggere. Prognosen fra SSB for folketallsutviklingen er vist i Figur 2. Denne framskrivningen er basert på alternativ MMMM (middel vekst). Kommunen har imidlertid regnet med en høyere vekst, og et innbyggertall på 700 i Figur 2: Folkemengde og framskrevet Boligstruktur I 2013 bodde 76 % av innbyggerne i tettbygde strøk. Til sammenligning bodde 86 % av innbyggerne i Rogaland og 79 % av innbyggerne i landet i tettbygde strøk. Andelen av husholdningene i kommunen som bor i eneboliger/tomannsboliger er høy, 93,0 % i Dette er betydelig høyere enn fylket og landet for øvrig, se Tabell 1. En stor andel eneboliger i kommunen vil generelt føre til at boligarealet pr person blir relativt stort, og energibehovet til oppvarming øker. Gjennomsnittlig antall personer pr husholdning var 2,4, som er nær landsgjennomsnittet på 2,2. Husholdningene i Norge blir generelt mindre og mindre. Dette gjør at det blir flere boliger, og samlet boligareal øker. Dermed brukes det også mer energi til oppvarming av boliger. Tabell 1: Fordeling av boligtyper 2009 og 2013 Type Bolig Kvitsøy Rogaland Norge Enebolig/tomannsbolig 91,5 % 93,0 % 71,3 % 69,7 % 61,8 % 61,4 % Rekkehus 3,6 % 2,7 % 11,1 % 11,5 % 11,5 % 11,5 % Boligblokk 0,0 % 0,0 % 13,8 % 14,7 % 22,4 % 22,5 % Andre 4,9 % 4,3 % 3,9 % 4,1 % 4,4 % 4,7 % 9

10 2.4 Kommunale planer Lokal energiutredning Kvitsøy kommune Det er et ferdig regulert område for ca. 50 boenheter i kommunen. Ytterligere et lite bolig/fritid område er straks regulert 10 enheter Mastene til Norkring på Kråkøy skal fjernes. Området som eies av Norkring kan muligens utvikles til et næringsområde. Kvitsøy kommune har skrevet kontrakt om overtakelse av området Kråkøy / Hestholmen. Det er akkurat i oppstart av en mulighetsstudie for dette området. Kvitsøy kommune ønsker forslag over alternative varmeløsninger som bør undersøkes videre, for eksempel varmepumper. Kommunen har vedtatt at det skal utarbeides en energi- og klimaplan. Ilandføring av Rogfast til Kvitsøy forventes ca. 2020, på Krossøya. (Krossøya er i samme området som Kråkøy / Hestholmen ) Masser som tas ut i forbindelse med Rogfast fylles nord for Kråkøya som gir mulighet for utbygging (industri, boligområde eller landbruk) på lang sikt. 10

11 3 Dagens lokale energisystem 3.1 Infrastruktur for energi Elektrisitet Nettvirksomheten er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat gjennom energilov og forskrifter. Dette innebærer at økonomiske rammer og krav til opptreden og samhandling med andre aktører er fastlagt. Elektrisitetsnettet i Norge deles inn i tre nivåer: Sentralnettet dekker hele landet og overfører kraft mellom landsdelene. Spenningen ligger på 420 kv, 300 kv og 132 kv. Grunnen til den høye spenningen er blant annet at det gir lavere tap ved overføringen av kraft. Statnett SF eier ca 85 % av sentralnettet, men Lyse Elnett eier deler av sentralnettet i Rogaland. Regionalnettet fører kraften fra sentralnettet og fram til transformatorstasjonen i regionen. Spenningsnivået er 50 kv og 132 kv. Mesteparten av regionalnettet eies av områdekonsesjonær. Distribusjonsnettet, også kalt fordelingsnettet, frakter elektrisiteten den siste strekningen inn til forbruker. Høyspent fordelingsnettet har opp til 22 kv spenning, mens det lavspente fordelingsnettet har en spenning på 230 V eller 400 V. Lyse Elnett AS er områdekonsesjonær, og eier og drifter strømnettet i kommunen. I dokumentet Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland som ligger på gis en mer utførlig beskrivelse av situasjonen og utfordringene for elnettet i regionen. Behovet for ny sentralnettsforbindelse til Stølaheia grunnet den sterke veksten i regionen er en av de største utfordringene når det gjelder forsyningssikkerheten. Den viktigste premissgiver for Lyse Elnett er NVE. I NVE sitt strategidokument heter det: NVE utøver monopolkontroll og setter grenser for inntektene til nettselskapene og stiller krav til leveringskvalitet for å sikre effektiv drift, vedlikehold og utvikling av nettet. Vi fører tilsyn og kontroll med at lovpålagte krav følges opp av konsesjonærene, og fører tilsyn med Statnett som systemansvarlig. Med bakgrunn i analyser av det norske energisystemet arbeider NVE for å gjøre systemet mer fleksibelt og energibruken mer effektiv, i tråd med internasjonale forpliktelser og implementering av EU-direktiver. Et av de mest synlige tiltak til Lyse Elnett de kommende årene vil være innføring av nye strømmålere hos sluttkunder som skal være ferdigstilt innen Med automatisk avlesning hver time vil disse i fremtiden kunne gi et mye bedre beslutningsgrunnlag for å oppnå mer effektiv energibruk, i tråd med NVE sine målsettinger. 11

12 I 2012 presenterte Lyse Sentralnett AS fem ulike alternativ for en ny 420 kv-forbindelse mellom Lysebotn og Stavanger. Basert på innspill fra høring gjennomført av NVE arbeider Lyse Sentralnett videre med 3 hoved alternativer. Lyse Sentralnett AS sendte i mai 2013 konsesjonssøknad for trasealternativ 5.0 og 4.1 til NVE. For å lese mer om ny 420kV forbindelse fra Lysebotn til Stølaheia se prosjektets hjemmeside, Tabell 2: Avbruddstatistikk Kommune Antall avbrudd per rapporteringspunkt Varighet totalt timer per rapporteringspunkt Ikke levert energi i av levert energi Finnøy 1,87 2,79 6,65 3,43 1,44 7,36 0,363 0,046 0,235 Gjesdal 3,28 1,24 2,07 0,66 1,71 4,88 0,041 0,071 0,143 Hjelmeland 5,6 3,83 6,35 3,11 1,3 5,71 0,286 0,026 0,153 Kvitsøy 1,88 1,87 1,83 9,54 1,857 0,649 Randaberg 0,36 0,4 0,86 0,18 0,25 0,74 0,020 0,029 0,077 Rennesøy 2,58 1,72 1,01 1,09 1,01 1,01 0,162 0,041 0,045 Sandnes 3,9 3,07 2,91 1,06 1,12 1,11 0,080 0,073 0,065 Sola 0,43 0,61 0,71 0,41 0,75 0,79 0,079 0,068 0,080 Stavanger 0,85 0,38 0,19 0,29 0,3 0,22 0,045 0,050 0,037 Strand 3,63 2,12 3,94 1,97 1,81 1,24 0,223 0,071 0,059 Time 0,51 1,18 0,9 0,23 0,33 0,77 0,027 0,015 0, Fjernvarme / nærvarme Det er ikke etablert fjernvarmeanlegg på Kvitsøy Gass Det er ikke etablert rørnett for distribusjon av gass på Kvitsøy. 12

13 3.2 Energibruk Lokal energiutredning Kvitsøy kommune Data for energiforbruk er hentet fra SSB og Lyse Energi. SSB sluttet å publisere kommunefordelt energistatistikk i Tall for elektrisitet er hentet fra Lyse Elnett sine oversikter over leveranser i Tall for gass, fjernvarme og fjernkjøling er hentet fra Lyse Neo sin oversikt for For petroleumsprodukter og biobrensel er det tatt utgangspunkt i de siste tall fra SSB fra Videre er det antatt en reduksjon i bruken av petroleumsprodukter tilsvarende 26 % basert på SSB sine tall for utviklingen av salg av petroleumsprodukter fra Bruken av biobrensel i perioden er antatt å være på samme nivå som i Dataene er fordelt på brukergrupper og er temperaturkorrigert. For fordeling av energi på brukergrupper er det for elektrisitet benyttet tall fra Lyse Elnett. For de andre energibærere er det tatt utgangspunkt i de siste publiserte data fra SSB fra Se Vedleggsdel for en nærmere beskrivelse av hvordan dataen er bearbeidet. Energibruken blir påvirket av mange faktorer, så som klima, demografiske forhold, teknologisk utvikling, energipriser, næringsstruktur og bosettingsmønster. I tillegg betyr det mye hvordan folks forbruksvaner og preferanser utvikler seg. Lover og forskrifter vil også ha effekt, for eksempel gjennom krav til isolasjon og byggstandard. Energibruken er karakterisert både ved energimengde og energibærer. 13

14 3.2.1 Fordeling på energibærere Figur 3 viser hvordan totalforbruket av energi, fordeler seg på de forskjellige energibærerne. Med datagrunnlagetet mottatt fra Lyse på elektrisitetsforbruket i Kvitsøy kommune blir det totale temperaturkorrigerte energiforbruket for kommunen 3,9 GWh. Til sammenligning var forbruket i perioden (LEU 2011) i størrelsesorden GWh. Riktignok er Kvitsøysenderen lagt ned, men det kan neppe forklare hele den store nedgangen i verdien på elektrisitet. Figur 3: Utvikling av totalt energiforbruk Figur 4 viser det totale elektrisitetsforbruket fordelt på brukergruppene basert på datagrunnlaget fra Lyse som det knyttes usikkerhet til. Figuren viser en betydelig nedgang i forbruket i brukergruppen tjenesteyting. Det er vanskelig å knytte kommentarer til fordelingen siden usikkerheten i tallene er store. Figur 4: Brukergruppenes forbruk av elektrisitet 14

15 3.2.2 Fordeling på brukergrupper Lokal energiutredning Kvitsøy kommune Figur 5 viser det totale energiforbruket fordelt på brukergruppene basert på datagrunnlaget fra Lyse der det knyttes usikkerhet til tallene for elektrisitetsforbruket. Det er derfor vanskelig å knytte spesifikke kommentarer til utviklingen i perioden. Figur 5:Utvikling av brukergruppenes energiforbruk Figur 6 viser energibruk i husholdningene. Som nevnt tidligere er det registrerte tallet for elektrisitetsforbruk i perioden høyst sannsynlig feil. Figur 6: Energibruk i husholdninger 15

16 3.2.3 Kommunale bygg I kommunen finnes følgende kommunale bygg: - Hummermuseet - Sykehjem/kombisenteret - Kommunehuset - Kvitsøy kirke - Skole, barnehage, bedehus - Idrettshall, åpnet Brannstasjon / teknisk lager - Pumpestasjoner for vann- og avløpsanlegg - Kommunale boliger Hummermuseet er gjenreist etter brannen i mai Barnehagen har installert varmepumpe, alle andre kommunale bygg er basert på direkte elektrisk oppvarming. 3.3 Indikatorer for energibruk i husholdninger Det vil være interessant å kunne sammenligne forbruket av energi i husholdningene i Kvitsøy kommune med resten av fylket og hele landet. Dette kan gjøres ved å bruke enkle indikatorer for energibruk i husholdningene. Diagrammene i figur 7 viser hvordan forbruket i husholdningene i henholdsvis kommunen, summen av Lysekommunene fordeler seg på energibærerne. Vi ser at 2012-tallene for elektrisitet gir en urealistisk lav elektrisitetsandel i husholdningene i 2012 og en svært lav andel i forhold til både summen av Lysekommunene og tallene fra 2008 (forrige LEU for Kvitsøy). Det antas at fordelingen fra 2008 gir et mer korrekt bilde av forbruket i husholdningene for Kvitsøy. Figur 7: Energiforbruk i husholdninger i Kvitsøy og summen av Lysekommunene fordelt på energibærere i 2012 samt fordelingen for Kvitsøy i 2008 (LEU 2011) (Grunnet ukorrekt elektrisitetsgrunnlag for 2012 er tall for 2008 også vist for Kvitsøy) 16

17 3.4 Utbredelse av vannbåren varme Ved vannbåren varme har man en stor fleksibilitet med hensyn til valg av energibærer, til forskjell fra for eksempel direkte elektrisk oppvarming. Etter et par tiår med reduksjon av andel vannbårne systemer i nye bygg, er det nå igjen en økende tendens til å velge vannbårene varmeanlegg. Fra SSB sin folke- og boligtelling i 2001, går det fram at 5,5 % av boligene i kommunen har vannbårne varmeanlegg, enten i form av gulvvarme eller radiatorsystemer. Det er imidlertid for næringsbygg og større boligkomplekser at fleksibel oppvarming kan få størst betydning i forhold til utbygging av ny infrastruktur. Statistikkgrunnlaget for oppvarmingssystemer i næringsbygg er imidlertid mangelfullt. 3.5 Lokal energitilgang I tillegg til det som er beskrevet i det etterfølgende kan det benyttes både varmepumper og solenergi til oppvarming. Generell omtale av dette finnes i Vedleggsdelen Eksisterende elektrisitetsproduksjon Det er verken vannkraft- eller vindkraftproduksjon i Kvitsøy kommune Annen energi Biobrensel Registrert forbruk av biobrensel i kommunen var 0,9 GWh i 2009 (SSB). Det alt vesentlige av dette benyttes i husholdningene i form av ved og pellets. Varmepumpedrift Det finnes ulike varmepumper kategorisert etter type varmeopptak og avgivelse. Luft-luft varmepumper utnytter energien i uteluften, og er mest benyttet i boliger. Luft-vann varmepumper. Benyttes i små og mellomstore bygg og er relativt rimelig. Væske-vann varmepumper henter energi fra vann, sjø eller fra kollektor i berg. Dyrere installasjon, men lengre driftstid og god varmefaktor. De senere årene har det vært en stor økning salg og installasjon av varmepumper, spesielt for luftluft varmepumper. Til nå er det solgt anslagsvis varmepumper i Norge, og om lag 90 % av dem er luft til luft varmepumper. Anslagsvis 93 % av varmepumpene er fortsatt i drift. I dag har ca boliger installert varmepumpe, det er nesten 40 % av alle eneboliger og tomannsboliger i Norge. For mer informasjon, se Vedleggsdel. 17

18 Solenergi Passiv solvarme er knyttet til bruk av bygningskonstruksjoner for å utnytte innstrålt solenergi mot en bygning til oppvarming og lys. Ved aktiv solvarme kan man installere såkalte kombinerte anlegg, dvs. anlegg som benyttes til oppvarming av både arealer og tappevann, eller anlegg for kun tappevannsberedning. Et aktivt solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager og et varmefordelingssystem. I solceller omformes solenergien direkte til elektrisk energi. Energiproduksjonen følger naturligvis solinnstrålingen, og en har derfor også her vanligvis behov for energilagring. For små systemer kan konvensjonelle bly/syre-batterier benyttes. Det mest vanlige solcellematerialet er silisium (Si). Ved større anlegg vil det være mulig å levere overskuddsenergi til elektrisitetsnettet. For mer informasjon, se Vedleggsdel. Avfall IVAR henter avfall i kommunen. Det er tilbud om hjemmekompostering. Avfallet transporteres til Forus Energigjenvinningsanlegg. Forus Energigjenvinning KS er eies av IVAR, Lyse Energi og Westco. Avfallet blir i hovedsak levert fra IVAR og næringslivet i regionen. Energien som produseres ved anlegget blir levert til Lyse som har etablert et fjernvarmenett for distribusjon av energi, og dampturbin for produksjon av elektrisk kraft. Forbrenningsanlegget har vært i drift siden Anlegget blir driftet døgnkontinuerlig og har kapasitet til å Figur 8: Forus Energigjenvinning forbrenne ca tonn avfall per år. Anlegget er lokalisert i Forus Miljøpark på Forus, og har dermed en sentral lokalisering i forhold til der hvor avfallet oppstår. Anlegget har en termisk energiproduksjon på ca. 100 GWh per år. I regi av Forus Energigjenvinning 2 AS er det bygget et nytt anlegg i tilknytning til det eksisterende. Selskapet eies av IVAR IKS, Lyse Neo AS, Dalane Miljøverk IKS, IRS Miljø IKS og RFL. Dette eierskapet legger til rette for direkte tildeling av restavfall fra husholdningene og hytter fra Ryfylke i nord til Lista i sør, i tillegg vil det behandle avfall fra næringsvirksomhet i regionen. Anlegget ble offisielt åpnet i oktober Forbrenningsanlegget har en kapasitet på ca. 8 tonn avfall per time. Dampproduksjonen er på ca. 22 MW i ordinær drift tilsvarende ca. 180 GWh på årsbasis. Av dette produserast ca. 4.2 MW (33 GWh per år) strøm via en dampturbin. Den energien fra anlegget som det ikke produseres strøm av, gjøres tilgjengelig for Lyse Neo AS sitt fjernvarmenett i området. Total samlet forbrenningskapasitet for de to anleggene er ca tonn avfall per år, og dette gir 225 GWh disponibelt til fjernvarme og 45 GWh til strøm. Ved oppstart av det nye anlegget forventes en samlet energiutnyttelse på ca. 50 %. Denne vil imidlertid stige i takt med utbygging- 18

19 en av fjernvarmenettet. Tabell 3: Avfallsstatistikk Husholdningsavfall (kg/person) Kvitsøy Kvitsøy Kvitsøy Rogaland Norge Mulig ny energitilgang i kommunen Vindkraft Kommunen ønsker seg vindkraft. Lyse fikk i mai 2012 konsesjon for et demonstrasjonsanlegg for vindkraft utenfor Kvitsøy med installert effekt inntil 4 MW. NVE har i brev av overført anleggskonsesjonen for demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Rennesøy fra Lyse Produksjon AS til Marin Energi Testsenter AS (10 MW effekt). Biobrensel fra skogen På fylkesnivå er det utarbeidet Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland, vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune Denne bioenergistrategien skal bygge videre på Klima og energiplan for Rogaland, og sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for å øke produksjonen av trebasert bioenergi i biobrenselanlegg i Rogaland med 200 GWh innen Forholdene ligger til rette for en vesentlig økning av slik bioenergiproduksjon i fylket, med en god og sterkt økende råvareforsyning og flere tette befolkningssentra. Tatt i betraktning at de eksisterende biobrenselanleggene i fylket produserer omtrent 10 GWh, er den vedtatte målsetningen likevel svært ambisiøs og krever betydelig innsats fra flere parter. Strategien fokuserer på varmeproduksjon basert på skogbasert virke i biobrenselanlegg, ettersom denne bruken har det desidert største potensialet både teknisk og økonomisk. Slik varmeproduksjon har og svært høy energieffektivitet, og er derfor en svært god måte å utnytte en ressurs på. Vedfyring, biodrivstoff og biogass er kun i mindre grad inkludert i strategien. Dersom vi ser bort fra bruk av ved til oppvarming, er biobrenselmarkedet lite utviklet i Rogaland. Ryfylke Bioenergi AS åpnet imidlertid høsten 2007 Vestlandets største flisproduksjonsanlegg i Hjelmeland kommune. Her er det en årlig produksjonskapasitet for flis tilsvarende en energimengde på ca. 100 GWh. I Kvitsøy kommune er det ingen skog, så ved som benyttes må importeres fra andre kommuner eller fra utlandet. Det i dag ingen felles varmesentraler som utnytter biobrensel i kommunen. Det vises for øvrig til Vedleggsdel for mer informasjon om utnyttelse av bioenergi. 19

20 4 Forventet utvikling av energibruk Energiforbruket blir påvirket av mange faktorer, så som klima, demografiske forhold, teknologisk utvikling, energipriser, næringsstruktur og boligstruktur. I tillegg betyr det mye hvordan folks forbruksvaner utvikler seg. Også lover og forskrifter vil ha effekt, for eksempel gjennom krav til isolasjon og byggstandard. Energiforbruket er karakterisert både ved energimengde og energibærer. 4.1 Framskriving av energibruk i kommunen For å få en indikasjon på hvordan energiforbrukets størrelse vil utvikle seg anbefaler NVE i sin veileder: Forbruket innen husholdninger, tjenesteytende sektor og primærnæringer per innbygger i kommunen holdes konstant. Forbruket i industrien holdes uendret gjennom hele perioden. Der hvor det ikke er spesielle forhold som for eksempel nye store industrietableringer el. l., er denne metodikken valgt for framskrivning av energiforbruket i kommunen. Folketallsutviklinger er basert på det som framgår av kapittel 2.2. Som grunnlag for beregningen er benyttet forbrukstall fra 2008, som er siste år med forbrukstall fra SSB. Figur 9: Framskriving av energiforbruk Tabell 4: Framskrivning av energiforbruk Sum framskrevet energiforbruk (GWh per år) 18,3 19,1 19,5 20

21 4.2 Utvikling av effektuttak i Sør-Rogaland Det er i dag to hovedlinjer (sentralnettlinjer) som forsyner Sør-Rogaland med strøm. Når det er kaldt brukes det så mye strøm i regionen at ingen av de to linjene kan klare transporten alene. Dersom det oppstår en feil på én av hovedlinjene som forsyner Sør-Rogaland er det ikke tilstrekkelig kapasitet i resten av nettet til å opprettholde strømforsyningen. Dette er bakgrunnen for at Lyse Sentralnett har startet planlegging av en ny hovedlinje. Strømnettet må være dimensjonert slik at det kan håndtere den høyeste belastningen i nettet. Forbruket av strøm varierer gjennom døgnet og året. På grunn av befolkningsøkningen har belastningen i strømnettet økt med ca. 70 prosent siden januar 2010 hadde regionen sitt hittil høyeste forbruk på 1243 MW. Det er ventet at forbruket av strøm i regionen vil øke ytterligere fram mot 2025 som følge av veksten i regionen. Siden 2002 har Lyse bygget ut gass- og fjernvarmenett for å dekke regionens økende behov for energi. I dag ser vi at dette ikke dekker behovet og heller ikke gir den nødvendige sikkerheten til strømforsyningen. Moderne bygningsmasse og videre satsing på fjernvarme vil imidlertid bremse veksten i strømforbruket. Sør-Rogaland er den regionen hvor befolkningen øker raskest i Norge, og det betyr at forbruket fortsetter å øke selv om hver innbygger bruker mindre strøm. Ny teknologi og nye trender kan også være effektdrivende i strømnettet. Et eksempel fra transportsektoren er elektriske biler og ladbare hybridbiler, som vil erstatte bensin- og dieselbiler. Elektriske biler er mer energieffektive enn bensin- og dieselbiler, men de kan utfordre strømnettet hvis mange biler blir ladet samtidig. I Norge er det i dag ca elbiler, og ca. 10 % av disse finnes i Rogaland. Av de ca varmepumpene som er solgt i Norge, er ca. 90 % luft-til luft varmepumper. På de kaldeste dagene må disse varmepumpene jobbe ekstra hardt, og mange vil også erstattes helt eller delvis med direkte elektrisk oppvarming. Elektrisitet vil trolig i framtiden bli avregnet basert på en timepris, knyttet til direkte forbruk av energi. Regionens strømforbruk topper seg når byen og industrien våkner om morgenen samt når folk kommer hjem for å lage mat og vaske klær om ettermiddagen. Dette er når strømprisen er høyest, og det er når Lyse har den høyeste belastningen på infrastrukturen. Hvis befolkningen fortsetter å vokse i tette områder, og energiforbruket blant den eksisterende befolkningen fortsetter å øke, eller om den stadige økningen i antall elbiler fortsetter de neste årene, vil strømnettet til slutt ikke håndtere den ekstra belastningen. Ved å styre oppvarming, lading og last unna de travleste timene, vil forbrukerne spare penger på strømregningen og Lyse vil kunne optimalisere reinvesteringer i infrastrukturen, noe som gir samfunnsmessige gevinster. Smartere energi og tryggere boliger NVE har bestemt at alle norske husstander skal ha automatisk måleravlesning (AMS) innen 1. januar Sammen med de nye målerne vil Lyse også installere en liten datamaskin i alle hjem. I tillegg til å kommunisere måleravlesinger til Lyse, vil datamaskinen også kunne kommunisere med apparater i hjemmet. Med et enkelt grensesnitt på en mobiltelefon eller et nettbrett vil forbrukeren kunne styre blant annet lys, varme og varmtvannsbereder for optimalisering av energibruk og -pris, sikkerhet og bekvemmelighet. Selve måleren i seg selv er ikke veldig spennende. Det som er spennende er alle de nye tjenestene man kan legge oppå, og Lyse har flere pilotprosjekter i gang for å teste ut nye strømmålere. Systemet de ser for seg er todelt. I tillegg til å registrere nøyaktig strømforbruk, time for time, skal det også gi muligheter for automatisk styring av ulike funksjoner i hjemmet. Systemet skal også fung- 21

22 ere som en sikkerhetssentral, med blant annet ulike alarmfunksjoner. Lyse ønsker å gi kundene en mulighet til å styre strømmen og energiforbruket på en bedre måte. Det vil også være en fordel for selskapet om kundene blir mer bevisste strømbrukere. I regionen er 50 prosent av energiforbruket knyttet til private husholdninger. Det er høy last i strømnettet om morgenen, høy last om ettermiddagen; altså når folk står opp og dusjer, og når de kommer hjem fra jobb. Dersom strømforbruket blir bedre fordelt over døgnet, vil behovet for å bygge ut strømnettet bli mindre. 22

23 5 Alternative løsninger for energiforsyning 5.1 Bakgrunn for valg av områder Ved valg av aktuelle områder for en nærmere vurdering kan følgende kriterier legges til grunn: Områder der det er regulert for ny bebyggelse eller planlagt betydelig bruksendring Områder med forventet endring i næringssammensetningen Områder der det nærmer seg kapasitetsbegrensning for distribusjonsnettet for elektrisitet Områder med lokale energiressurser Områder med større utbredelse av vannbåren varme 5.2 Utnyttelse av lokale energiressurser Generelt Områder som kan nås ved utvidelse av eksisterende infrastruktur for fjernvarme og gass egner seg godt for lokalisering av ny utbygging. Videre kan det være interessante områder i tilknytning til industri med spillvarme, områder nær sjøen eller på berggrunn, der varmepumpe kan være aktuelt. Biogassressursene i kommunen kan best utnyttes ved at gassen oppgraderes slik at den kan transporteres sammen med naturgass i eksisterende nett. Bioenergiressurser fra skogen bør utnyttes som flis i varmesentraler tilknyttet nær- og fjernvarmeanlegg. Kvitsøy kommune Av det generelle som er nevnt ovenfor, er det bruk av varmepumper som er det mest nærliggende av lokale ressurser på Kvitsøy. Se vedleggsdelen for mer informasjon om varmepumper. 23

24 6 Potensialet for nye småkraftverk Små vannkraftverk er en samlebetegnelse for alle vannkraftverk med mindre enn 10 MW installert effekt. Det er vanlig å dele småkraftverk inn på følgende måte etter installert effekt: Mikrokraftverk, under 100 kw Minikraftverk, kw Småkraftverk, kw NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og kw. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnader for ulike anleggsdeler. 6.1 Potensialet Samlet er det for hele landet funnet omkring 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kwh. I tillegg kommer omtrent 7 TWh fra Samlet plan slik at potensial for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kwh er rundt 25 TWh. I ressurskartleggingen er også potensial med investeringskostnad mellom 3 og 5 kr/kwh inkludert og utgjør i overkant av 7 TWh. NVE antar at det er realistisk å realisere ca. 5 TWh av dette potensialet i løpet av en ti års periode. Av det totale potensialet ligger ca. 350 GWh i "Lyse-kommunene" i Rogaland. I Kvitsøy kommune er det ikke registrert noe potensial for småkraftverk. 24

Lokal energiutredning Kvitsøy kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning Kvitsøy kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2009 Kvitsøy kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Randaberg kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2013. Randaberg kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2013 Randaberg kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Sandnes kommune. Foto: Snorre E Johnsen

Lokal energiutredning 2013. Sandnes kommune. Foto: Snorre E Johnsen Lokal energiutredning 2013 Sandnes kommune Foto: Snorre E Johnsen Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling 9 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Gjesdal kommune. Foto: Geir Einarsen

Lokal energiutredning 2013. Gjesdal kommune. Foto: Geir Einarsen Lokal energiutredning 2013 Gjesdal kommune Foto: Geir Einarsen Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling 9 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Sola kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2013. Sola kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2013 Sola kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling 9

Detaljer

Lokal energiutredning Randaberg kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning Randaberg kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2009 Randaberg kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Strand kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2013. Strand kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2013 Strand kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Gjesdal kommune

Lokal energiutredning 2011 Gjesdal kommune Lokal energiutredning 2011 Gjesdal kommune Foto: Geir Einarsen 1 3 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling 9 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandnes kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandnes kommune Lokal energiutredning 2011 Sandnes kommune Foto: Snorre E Johnsen 1 3 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling 9 2.3

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2009. Gjesdal kommune. Foto: Geir Einarsen

Lokal energiutredning 2009. Gjesdal kommune. Foto: Geir Einarsen Lokal energiutredning 2009 Gjesdal kommune Foto: Geir Einarsen Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling 8 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Stavanger kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2013. Stavanger kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2013 Stavanger kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lokal energiutredning 2009. Sola kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2009. Sola kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2009 Sola kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling 8

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2009. Strand kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2009. Strand kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2009 Strand kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lokal energiutredning Sandnes kommune. Foto: Snorre E Johnsen

Lokal energiutredning Sandnes kommune. Foto: Snorre E Johnsen Lokal energiutredning 2009 Sandnes kommune Foto: Snorre E Johnsen Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling 8 2.3 Boligstruktur

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2009. Stavanger kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutredning 2009. Stavanger kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutredning 2009 Stavanger kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag 5 1 Utredningsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketallsutvikling

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

Lokal energiutgreiing 2011 Hjelmeland kommune

Lokal energiutgreiing 2011 Hjelmeland kommune Lokal energiutgreiing 2011 Hjelmeland kommune Foto: Hanne Sundbø 1 3 Innhald 0 Samandrag 5 1 Utgreiingsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketalsutvikling 9 2.3 Bustadstruktur

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Lokal energiutgreiing 2013. Rennesøy kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside

Lokal energiutgreiing 2013. Rennesøy kommune. Foto: Fra kommunens hjemmeside Lokal energiutgreiing 2013 Rennesøy kommune Foto: Fra kommunens hjemmeside Innhald 0 Samandrag 5 1 Utgreiingsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketalsutvikling 9 2.3 Bustadstruktur

Detaljer

Energimøte Levanger kommune 2011.02.09

Energimøte Levanger kommune 2011.02.09 Energimøte Levanger kommune 2011.02.09 NTE Nett AS NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord- Trøndelag. Nettselskapet har 100 ansatte. Forskrift

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Lokal energiutgreiing 2013. Time kommune. Foto: Jan Thu

Lokal energiutgreiing 2013. Time kommune. Foto: Jan Thu Lokal energiutgreiing 2013 Time kommune Foto: Jan Thu Innhald 0 Samandrag 5 1 Utgreiingsprosessen 7 2 Informasjon om kommunen 8 2.1 Generelt 8 2.2 Folketalsutvikling 9 2.3 Bustadstruktur 9 2.4 Kommunale

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutgreiing 2013. Finnøy kommune. Foto: Kjell Augestad

Lokal energiutgreiing 2013. Finnøy kommune. Foto: Kjell Augestad Lokal energiutgreiing 2013 Finnøy kommune Foto: Kjell Augestad 2 Innhald 0 Samandrag 4 1 Utgreiingsprosessen 5 2 Informasjon om kommunen 6 2.1 Generelt 6 2.2 Folketalsutvikling 7 2.3 Bustadstruktur 7 2.4

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13 Lokal energiutredning 2013 Lindesnesregionen, 8/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutgreiing 2009. Hjelmeland kommune. Foto: Hanne Sundbø

Lokal energiutgreiing 2009. Hjelmeland kommune. Foto: Hanne Sundbø Lokal energiutgreiing 2009 Hjelmeland kommune Foto: Hanne Sundbø Innhald 0 Samandrag 5 1 Utgreiingsprosessen 6 2 Informasjon om kommunen 7 2.1 Generelt 7 2.2 Folketalsutvikling 8 2.3 Bustadstruktur 8

Detaljer

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14 Lokal energiutredning 2013 Birkenes kommune 29/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1 LEU 2011 Sørum Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers s.1 Innhold Bakgrunn og mål for lokale energiutredninger Nettsituasjonen i kommunen

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Lokal energiutredning for Vennesla kommune

Lokal energiutredning for Vennesla kommune Lokal energiutredning for Vennesla kommune 13/3-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Linda Rabbe Haugen, Rejlers Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning, målsetting Forskrifter: Forskrift

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009

Lokal Energiutredning 2009 Lokal Energiutredning 2009 Aremark, Marker, Rømskog, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Skiptvet, Hobøl,, Fortum AS Arild Olsbu, Nettkonsult AS Gunn Spikkeland Hansen, Nettkonsult AS 1 Agenda Velkommen Bakgrunn

Detaljer

Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner

Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner Grimstad, 9/3-2012 Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett Arild Olsbu, Rejlers Lokal energiutredning, målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Lokal energiutredning for Kristiansand kommune

Lokal energiutredning for Kristiansand kommune Lokal energiutredning for Kristiansand kommune Kristiansand, 7/3-2012 Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett Arild Olsbu, Rejlers Lokal energiutredning, målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

NVEs arbeid med - lokale energiutredninger (LEU) - fjernvarmekonsesjoner - energimerking av bygninger

NVEs arbeid med - lokale energiutredninger (LEU) - fjernvarmekonsesjoner - energimerking av bygninger NVEs arbeid med - lokale energiutredninger (LEU) - fjernvarmekonsesjoner - energimerking av bygninger 20.11 2008 Kirsti Hind Fagerlund Seksjon for energibruk, Energi- og markedsavdelingen Historikk og

Detaljer

Lokal energiutredning 2004 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2004 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2004 for Sortland kommune Lokal energiutredning_sortland kommune v17 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2.2

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Kristiansand kommune, 23/10-13

Lokal energiutredning 2013. Kristiansand kommune, 23/10-13 Lokal energiutredning 2013 Kristiansand kommune, 23/10-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/2-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/2-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/2-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Hensikt med Lokal energiutredning Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skedsmo, 30/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning 2013 Skedsmo, 30/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Lokal energiutredning 2013 Skedsmo, 30/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Hensikt med Lokal energiutredning Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Mulige effektutfordringer på forbrukssiden. Dag Spilde Energiavdelingen i NVE

Mulige effektutfordringer på forbrukssiden. Dag Spilde Energiavdelingen i NVE Mulige effektutfordringer på forbrukssiden Dag Spilde Energiavdelingen i NVE Flere nye effektrekorder siden år 2000 25 Effekt - time i året med høyest elbruk i sentralnettet Siste rekord 23. januar 2013

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune for Til notater. Forord Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning,

Detaljer

Lokal energiutredning 2014 for Måsøy kommune

Lokal energiutredning 2014 for Måsøy kommune Lokal energiutredning 2014 for Måsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Utredningsprosessen... 3 2. Informasjon om kommunen.... 4 2.1. Kort om kommunen... 4 2.2. Kart over kommunen... 5 2.3. Befolkning...

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Lokal energiutredning for Iveland kommune

Lokal energiutredning for Iveland kommune Lokal energiutredning for Iveland kommune 27/3-2012 Rolf Håkan Josefsen/Sveinung Svenningsen/Bjørn Gunnar Baas, AE Nett Linda Rabbe Haugen/Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Norsk energipolitikk må innrettes slik at energiressursene aktivt kan nyttes for å sikre og utvikle kraftkrevende industri i distriktene.

Norsk energipolitikk må innrettes slik at energiressursene aktivt kan nyttes for å sikre og utvikle kraftkrevende industri i distriktene. ENERGI 14.1 Mål 14.1.1 Nasjonale mål Energimeldinga legger opp til en offensiv satsing på nye energiformer. 1 Norsk energipolitikk må legges til grunn for bruk av gass innenlands til produksjon av kraft

Detaljer

Lokale energiutredninger for Setesdalen

Lokale energiutredninger for Setesdalen Lokale energiutredninger for Setesdalen 29/3-2012 Rolf Erlend Grundt, AE Nett Arild Olsbu, Rejlers Informere om i dag Nett; Rolf Erlend Grundt Feil- og avbruddstatistikk Større tiltak utført i nettet siste

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NESODDEN KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NESODDEN KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NESODDEN KOMMUNE FORORD Energi 1 Follo Røyken AS legger her frem Lokal Energiutredning for 2013 for. Energi 1 er områdekonsesjonær i og dermed ansvarlig for å utarbeide Lokal

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomføring av offentlige møter om lokale energiutredninger - Slik eller slik? Kirsti Hind Fagerlund rådgiver, seksjon for energibruk og naturgass, NVE Innhold i

Detaljer

Energiproduksjon og energibruk i Rogaland fram mot 2020

Energiproduksjon og energibruk i Rogaland fram mot 2020 Energiproduksjon og energibruk i Rogaland fram mot 2020 14.01.2010 Erlend Randeberg, IRIS erlend.randeberg@iris.no Innhold Innspill til Regionalplan for energi og klima Statusbeskrivelse for energiproduksjon

Detaljer

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet?

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Cato Kjølstad Hafslund Varme AS Avfallskonferansen Ålesund 4-6. juli 2013 s.1 DISPOSISJON: 1 minutt om Hafslund Trenger vi fjernvarme Hvorfor

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RØYKEN KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RØYKEN KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RØYKEN KOMMUNE FORORD Energi 1 Follo Røyken AS legger her frem Lokal Energiutredning for 2013 for. Energi 1 er områdekonsesjonær i og dermed ansvarlig for å utarbeide Lokal

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Innledning Kort oversikt over historisk utvikling Scenarier

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Setesdal regionråd, 20/11-13

Lokal energiutredning 2013. Setesdal regionråd, 20/11-13 Lokal energiutredning 2013 Setesdal regionråd, 20/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

1 Innledning. Forord. Beskrivelse av utredningsprosessen

1 Innledning. Forord. Beskrivelse av utredningsprosessen Lesja kommune Innhold 1 Innledning... 3 Forord... 3 Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 2 Informasjon om kommunen... 4 2.1 Bosettingsmønster... 4 2.2 Folkemengde 199-213... 5 2.3 Kundesammensetning

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NES KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NES KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NES KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig. Dette

Detaljer

Lokal energiutredning Nord-Aurdal kommune

Lokal energiutredning Nord-Aurdal kommune Lokal energiutredning Nord-Aurdal kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune

Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer