VIKBAR SOLCELLSPANEL / POWERPACK 8000 MAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKBAR SOLCELLSPANEL / POWERPACK 8000 MAH"

Transkript

1 SE VIKBAR SOLCELLSPANEL / POWERPACK 8000 MAH Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare. TEKNISKA DATA Batteri: Li-Polymer Celltyp: Li-Ion cell 29, Wh Kapacitet: mah, 3,7 V Ingång: V DC / 1,95 A Utgång: V DC /2,1 A (2 x USB-port. Vid laddning: 1 x USB=2,1 A, 2 x USB=1 A) Laddtid: ca. timmar via USB-kabel och ca. 9,5 timmar via solceller i starkt solljus. Specifikation för solceller: I direkt starkt solljus Pmax:,5 W, Vmp:,5 V±10%, Imp:800 ma±10%, Isc:780 ma±10% Mått: hopfälld: 35,5 x 8,5 x 2, cm, uppfälld: 35,5 x 15,5 x 1,7 cm Vikt: g Skydd mot överladdning/urladdning och kortslutning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs manualen innan laddning påbörjas. 2. Produkten får inte modifieras eller byggas om. 3. Produkten får endast användas för avsett bruk.. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten. 7. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. 8. Dra ur micro-usb-kontakten från powerpacken när den inte används. 9. Produkten är inte avsedd att användas av barn utan uppsikt av vuxen. 10. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten. 11. Batterier får inte utsättas för slag eller eld. 12. Förvara batterier utom räckhåll för barn. 13. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då den används. 1. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. 15. Ladda batteriet på en välventilerad plats. 1. Läs instruktionerna innan laddning påbörjas. 17. Koppla bort laddaren från nätet innan batteriet tas ur laddaren. DELAR Upphängningskrok 2. På/av knapp för ficklampa 3. LED-ficklampa. USB-utgång 5. Micro USB-ingång. USB-utgång 7. Laddningsindikering LED1 8. Solcellspanel 9. Laddningskabel 10. Manual Biltema, Garnisonsgatan 2, 2nd FL, SE-25 Helsingborg Biltema Nordic Services AB

2 SE BATTERISTATUS Lysdioderna på sidan av produkten visar status på batteriet i powerpacken. Vid laddning,2 V 3,85 V Alla lysdioder lyser 3,85 V 3,7 V Tre lysdioder lyster 3,7 3,55 V Två lysdioder lyser 3,55 V 3,2 V En lysdiod lyser 3,2 V 3,0 V Alla lysdioderna blinkar <3 V Laddningen stängs av LED-BELYSNING Tryck på och håll knappen intryckt i 2 s för att tända ficklampan. Tryck igen nu blinkar ficklampan SOS-signal. Tryck igen nu blinkar ficklampan snabbt. Tryck igen för att släcka ficklampan RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 1. Ta bort kabeln från produkten. 2. Torka av produkten med en ren mjuk trasa. Använd aldrig någon form av rengörings- eller lösningsmedel. ELAVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/ EU och 200//EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer. LADDA POWERPACKEN 1. Powerpacken behöver laddas regelbundet även då den inte används. LADDA VIA SOLCELLSPANEL Vik upp solcellspanelerna och placera produkten i direkt solljus. Den gröna lysdioden lyser då produkten laddar via solcellerna. LADDA VIA USB-KABEL 2. Öppna täcklocket. 3. Anslut laddningskabeln mellan powerpacken och dator/laddningsadapter (medföljer ej).. De fyra batteristatusindikeringslamporna lyser då batteriet är fulladdat. Dra ut laddningskabeln då batteriet är fulladdat. LADDA USB-ENHET 1. Kontrollera att laddningsdata för din USB-enhet överensstämmer med powerpacken. 2. Öppna täcklocket 3. Anslut enheten som ska laddas i något av USB-A uttagen i powerpacken. Två enheter kan laddas samtidigt. Laddningen startar automatiskt. Lysdioden lyser under laddning och släcks då laddningen är klar. Då övergår powerpacken i standby-läge. Laddar de flesta ios och Android-enheter. Exempelvis mobiltelefoner, MP3/MP, Smartphone, digitalkamera, Bluetooth-headset, tablets och bärbara spelkonsoller Biltema Nordic Services AB 2

3 NO SAMMENLEGGBART SOLCELLEPANEL / POWERPACK 8000 MAH Denne powerpacken er kun ment for unntaksvis lading. Hvis du skal lade enheten din helt, må du bruke enhetens standardlader. TEKNISKE DATA Batteri: Li-Polymer Celletype: Li-Ion-celle 29, Wh Kapasitet: mah, 3,7 V Inngang: V DC / 1,95 A Utgang: V DC / 2,1 A (2 x USB-port. Ved lading: 1 x USB = 2,1 A, 2 x USB = 1 A) Ladetid: ca. timer via USB-kabel, og ca. 9,5 timer via solceller i sterkt sollys. Spesifikasjon for solceller: I direkte sterkt sollys Pmax:,5 W, Vmp:,5 V ± 10 %, Imp: 800 ma ± 10 %, Isc: 780 ma ± 10 % Mål: lagt sammen: 35,5 x 8,5 x 2, cm, brettet ut: 35,5 x 15,5 x 1,7 cm Vekt: g Vern mot overoppladning/utladning og kortslutning. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les bruksanvisningen før lading. 2. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 3. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann. 7. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. 8. Fjern micro USB-kontakten fra Powerpacken når den ikke brukes. 9. Produktet må ikke brukes av barn uten at voksne er til stede. 10. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 11. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild. 12. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. 13. Ikke la produktet stå uten oppsyn mens det er i bruk. 1. Batteriet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting. 15. Lad batteriet på et godt ventilert sted. 1. Les instruksjonene før lading. 17. Koble laderen fra strømnettet før du tar batteriet ut av laderen. DELER Opphengskrok 2. På-/av-knapp for lommelykt 3. LED-lommelykt. USB-utgang 5. Mikro USB-inngang. USB-utgang 7. Ladeindikator LED 1 8. Solcellepanel 9. Ladekabel 10. Bruksanvisning Biltema Nordic Services AB

4 NO BATTERISTATUS Lysdiodene på siden av produktet viser status for batteriet i powerpacken. Ved lading,2 3,85 V Alle lysdiodene lyser 3,85 3,7 V Tre lysdioder lyser 3,7 3,55 V To lysdioder lyser 3,55 3,2 V En lysdiode lyser 3,2 3,0 V Alle lysdiodene blinker <3 V Ladingen slås av LED-BELYSNING Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder for å slå på lommelykten. Trykk en gang til nå blinker lommelykten SOSsignal. Trykk en gang til nå blinker lommelykten raskt. Trykk igjen for å slå av lommelykten. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 1. Fjern kabelen fra produktet. 2. Tørk av produktet med en ren og myk klut. Du må aldri bruke rengjørings- eller løsemidler. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/9/EF og 200//EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer. LADE POWERPACKEN 1. Powerpacken må lades regelmessig selv om den ikke brukes. LADE VIA SOLCELLEPANEL Brett opp solcellepanelene, og plasser produktet i direkte sollys. Den grønne lysdioden lyser når produktet lades via solcellene. LADE VIA USB-KABEL 1. Åpne lokket. 2. Koble ladekabelen mellom powerpacken og PC/ ladeadapter (medfølger ikke). 3. De fire indikatorlampene for batteristatus lyser når batteriet er fullt. Trekk ut ladekabelen når batteriet er fullt. LADE USB-ENHET 1. Kontroller at ladedata for USB-enheten din samsvarer med powerpacken. 2. Åpne lokket 3. Koble enheten som skal lades, i ett av USB-Auttakene på powerpacken. To enheter kan lades samtidig. Ladingen starter automatisk. Lysdioden lyser under lading og slukkes når ladingen er fullført. Da går powerpacken over til standby. Lader de fleste ios- og Android-enheter. For eksempel mobiltelefoner, MP3/MP, smarttelefoner, digitalkameraer, Bluetooth-headset, nettbrett og bærbare spillkonsoller Biltema Nordic Services AB

5 FI TAITETTAVA AURINKOKENNOPANEELI / VIRTAPANKKI 8000 MAH Tuote on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Laitteen täysi lataaminen edellyttää sen oman normaalilaturin käyttämistä. TEKNISET TIEDOT Akku: Li-Polymeeri Kennotyyppi: Li-ion-kenno 29, Wh Teho: mah, 3,7 V Tulo: V DC / 1,95 A Lähtö: V DC /2,1 A (2 x USBliitäntä. Latauksessa: 1 x USB=2,1 A, 2 x USB=1 A) Latausaika: n. tuntia USB-kaapelilla ja n. 9,5 tuntia aurinkokennoilla voimakkaassa auringonvalossa. Aurinkokennojen tekniset tiedot: suoraan voimakkaassa auringonvalossa Pmax:,5 W, Vmp:,5 V±10 %, Imp: 800 ma±10 %, Isc: 780 ma±10 % Mitat: kokoontaitettuna: 35,5 x 8,5 x 2, cm, avattuna: 35,5 x 15,5 x 1,7 cm Paino: g Suojaus ylilataamisen/purkautumisen ja oikosulun varalta. TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue käyttöopas ennen latauksen aloittamista. 2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa. 3. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla. 7. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut. 8. Irrota mikro-usb-liitin virtapankista, kun laite ei ole käytössä. 9. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten valvontaa. 10. Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella. 11. Akkuja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle. 12. Säilytä akut lasten ulottumattomissa. 13. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun se on käytössä. 1. Älä peitä akkua lataamisen aikana. Ylikuumentumisvaara. 15. Lataa akku paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin. 1. Lue ohjeet ennen latauksen aloittamista. 17. Irrota latauslaite sähköverkosta, ennen kuin otat akun latauslaitteesta. OSAT Ripustuskoukku 2. Taskulampun virtakytkin 3. LED-taskulamppu. USB-liitäntä 5. Mikro-USB-liitäntä. USB-liitäntä 7. Latauksen merkkivalot 1 8. Aurinkokennopaneeli 9. Latauskaapeli 10. Käyttöopas Biltema Nordic Services AB

6 FI AKUN VARAUSTILA Merkkivalot tuotteen sivulla näyttävät virtapankin akun varaustilanteen. Latauksessa:,2 V 3,85 V Kaikki merkkivalot palavat 3,85 V 3,7 V Kolme merkkivaloa palaa 3,7 3,55 V Kaksi merkkivaloa palaa 3,55 V 3,2 V Yksi merkkivalo palaa 3,2 V 3,0 V Kaikki merkkivalot vilkkuvat <3 V Lataus keskeytyy LED-TASKULAMPPU Lamppu sytytetään painamalla painiketta noin 2 sekuntia. Seuraava painallus lamppu vilkkuu SOS-signaalia. Seuraava painallus lamppu vilkkuu nopeasti. Seuraava painallus sammuttaa lampun. PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO 1. Irrota latauskaapeli tuotteesta. 2. Pyyhi tuote kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä liuottavia tai hankaavia aineita. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/9/EU ja 200//EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille. VIRTAPANKIN LATAAMINEN 1. Virtapankki on ladattava säännöllisesti silloinkin, kun sitä ei käytetä. LATAAMINEN AURINKOKENNOILLA Käännä aurinkokennot näkyviin ja sijoita tuote suoraan auringonpaisteeseen. Vihreä merkkivalo palaa, kun tuote lataa aurinkokennojen kautta. LATAAMINEN USB-KAAPELILLA 1. Avaa suojakansi. 2. Liitä latauskaapeli virtapankin ja tietokoneen/lataussovittimen (ei sisälly) väliin. 3. Virtapankin neljä akkuvarauksen merkkivaloa palaa, kun akku on ladattu täyteen. Irrota latauskaapeli, kun akku on latautunut. USB-LAITTEEN LATAAMINEN 1. Tarkasta, että USB-laitteen lataustiedot vastaavat virtapankin tietoja. 2. Avaa suojakansi 3. Liitä ladattava laite virtapankin jompaankumpaan USB-A-liitäntään. Voit ladata kahta laitetta yhtä aikaa. Lataus käynnistyy automaattisesti. Merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. Silloin virtapankki siirtyy valmiustilaan. Lataa useimmat ios- ja Android-laitteet. Esimerkiksi matkapuhelimet, MP3/MP-soittimet, älypuhelimet, digikamerat, Bluetooth-kuulokkeet, taulutietokoneet ja kannettavat pelikonsolit Biltema Nordic Services AB

7 DK SAMMENFOLDELIGT SOLCELLEPANEL / POWERPACK 8000 MAH Denne powerpack er kun beregnet til midlertidig ladning. Hvis du vil lade din enhed helt op, skal du bruge enhedens standardlader. TEKNISKE DATA Batteri: Li-Polymer Celletype: Li-Ion celle 29, Wh Kapacitet: mah, 3,7 V Indgang: V DC / 1,95 A Udgang: V DC /2,1 A (2 x USBport. Ved ladning: 1 x USB=2,1 A, 2 x USB=1 A) Ladetid: ca. timer via USBledning og ca. 9,5 timer via solceller i kraftigt sollys. Specifikation for solceller: i direkte, kraftigt sollys Pmax:,5 W, Vmp:,5 V±10%, Imp:800 ma±10%, Isc:780 ma±10% Mål: sammenklappet: 35,5 x 8,5 x 2, cm, udklappet: 35,5 x 15,5 x 1,7 cm Vægt: g Beskyttelse mod overladning/afladning og kortslutning. SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Læs manualen, inden ladningen påbegyndes. 2. Produktet må ikke ændres eller ombygges. 3. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand. 7. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. 8. Tag micro-usb-stikket ud af powerpack en, når den ikke er i brug. 9. Produktet er ikke beregnet til at bruges af børn uden opsyn af en voksen. 10. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. 11. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild. 12. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. 13. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når det benyttes. 1. Tildæk ikke batteriet, når det lades op. Risiko for overhedning. 15. Oplad batteriet på et godt ventileret sted. 1. Læs instruktionerne, inden ladningen påbegyndes. 17. Afbryd laderens nettilslutning, inden batteriet tages ud af laderen. DELE Ophængskrog 2. Tænd/sluk-knap til lommelygte 3. LED-lommelygte. USB-udgang 5. Micro USB-indgang. USB-udgang 7. Ladeindikering LED1 8. Solcellepanel 9. Ladekabel 10. Manual Biltema Nordic Services AB

8 DK BATTERISTATUS Lysdioderne på siden af produktet viser status på batteriet i powerpack en. Ved ladning:,2 V 3,85 V Alle lysdioder lyser 3,85 V 3,7 V Tre lysdioder lyser 3,7 3,55 V To lysdioder lyser 3,55 V 3,2 V En lysdiode lyser 3,2 V 3,0 V Alle lysdioderne blinker <3 V Ladningen afbrydes LED-LYGTE Hold knappen inde i 2 sekunder for at tænde lommelygten. Tryk igen nu blinker lommelygten et SOS-signal. Tryk igen nu blinker lommelygten hurtigt. Tryk igen for at slukke lommelygten RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Fjern ledningen fra produktet. 2. Tør produktet af med en ren, blød klud. Brug aldrig nogen former for rengørings- eller opløsningsmidler. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/9/EG og 200//EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer. LADNING AF POWERPACK 1. Powerpack en skal lades regelmæssigt, også når den ikke benyttes. LADNING VIA SOLCELLEPANEL Fold solcellepanelerne op, og placer produktet i direkte sollys. Den grønne lysdiode lyser, når produktet lader via solcellerne. LADNING VIA USB-LEDNING 1. Åbn dækslet. 2. Tilslut ladeledningen mellem powerpack en og computer/ladeadapter (medfølger ikke). 3. De fire batteristatusindikeringslamper lyser, når batteriet er fuldt ladet. Træk ladekablet ud, når batteriet er fuldt ladet. LADNING AF USB-ENHED 1. Kontroller, at ladedata for din USB-enhed stemmer overens med powerpack en. 2. Åbn dækslet 3. Tilslut den enhed, der skal lades, til et af USB-A udtagene i powerpack en. To enheder kan lades samtidig. Ladningen starter automatisk. Lysdioden lyser under ladning og slukkes, når ladningen er afsluttet. Derefter skifter powerpack en til standbyfunktion. Lader de fleste ios og Android-enheder. For eksempel mobiltelefoner, MP3/MP, smartphones, digitalkameraer, Bluetooth-headsets, tablets og bærbare spillekonsoller Biltema Nordic Services AB 8

POWERPACK, 9000MAH. Art

POWERPACK, 9000MAH. Art POWERPACK, 9000MAH Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare. TEKNISKA DATA Batteri:..............

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE SE VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. FUNKTIONER På/av tryck och håll knappen intryckt

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Partyhögtalare Partyhøyttalere Bilekaiutin Partyhøjttaler

Partyhögtalare Partyhøyttalere Bilekaiutin Partyhøjttaler Partyhögtalare Partyhøyttalere Bilekaiutin Partyhøjttaler Bluetooth Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE

BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE BLUETOOTH-HÖGTALARE/FICKLAMPA BLUETOOTH-HØYTTALER/LOMMELYKT BLUETOOTH-KAIUTIN/TASKULAMPPU BLUETOOTH-HØJTTALER/LOMMELYGTE Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bluetooth hörlurar F1 Bluetooth-hodetelefoner F1 Bluetooth-kuulokkeet F1 Bluetooth høretelefoner F1

Bluetooth hörlurar F1 Bluetooth-hodetelefoner F1 Bluetooth-kuulokkeet F1 Bluetooth høretelefoner F1 Bluetooth hörlurar F1 Bluetooth-hodetelefoner F1 Bluetooth-kuulokkeet F1 Bluetooth høretelefoner F1 Manufactured by ASKA Electronics Co.,LTD Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Sportshovedtelefoner

Sportshovedtelefoner Sporthörlurar Sportshodetelefoner Urheilukuulokkeet Sportshovedtelefoner Bluetooth 1177 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3

BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3 BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3 Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALERE VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER

VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALERE VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER VATTENTÅLIG BLUETOOTH-HÖGTALARE VANNTETTE BLUETOOTH-HØYTTALERE VEDENPITÄVÄ BLUETOOTH-KAIUTIN VANDTÆT BLUETOOTH-HØJTTALER IPX6 Manufactured by Elite Century Technology Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

HÖGTALARE MINI HØYTTALER MINI KAIUTIN MINI HØJTTALER MINI

HÖGTALARE MINI HØYTTALER MINI KAIUTIN MINI HØJTTALER MINI HÖGTALARE MINI HØYTTALER MINI KAIUTIN MINI HØJTTALER MINI Bluetooth Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BLUETOOTH HÖRLURAR F1 BLUETOOTH-HODETELEFONER F1 BLUETOOTH-KUULOKKEET F1 BLUETOOTH HØRETELEFONER F1

BLUETOOTH HÖRLURAR F1 BLUETOOTH-HODETELEFONER F1 BLUETOOTH-KUULOKKEET F1 BLUETOOTH HØRETELEFONER F1 BLUETOOTH HÖRLURAR F1 BLUETOOTH-HODETELEFONER F1 BLUETOOTH-KUULOKKEET F1 BLUETOOTH HØRETELEFONER F1 Manufactured by ASKA Electronics Co.,LTD Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

BLUETOOTH-SÄNDARE. på dator eller annan laddningsenhet.

BLUETOOTH-SÄNDARE. på dator eller annan laddningsenhet. SE BLUETOOTH-SÄNDARE INTRODUKTION Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning Bluetooth-mottagare överensstämmer med direktiv 014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER 3 st. stk. kpl Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2016-12-09 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3

BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3 BLUETOOTH HÖRLURAR F3 BLUETOOTH-HODETELEFONER F3 BLUETOOTH-KUULOKKEET F3 BLUETOOTH HØRETELEFONER F3 Manufactured by ASKA Electronics Co.,LTD Tillverkat för: Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

LED ARBETSLAMPA LADDNINGSBAR Biltema Nordic Services AB. Art

LED ARBETSLAMPA LADDNINGSBAR Biltema Nordic Services AB. Art ARBETSLAMPA LADDNINGSBAR LED SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen före användning. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

PÄLSTRIMMER PELSTRIMMER TRIMMAUSKONE PELSTRIMMER

PÄLSTRIMMER PELSTRIMMER TRIMMAUSKONE PELSTRIMMER PÄLSTRIMMER PELSTRIMMER TRIMMAUSKONE PELSTRIMMER Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com SE PÄLSTRIMMER TEKNISKA DATA Adapter Spänningsmatning:....... 100 240 V AC 50/60

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX 12 V / 230 V KJØLE-/VARMEBOKS 12 V / 230 V KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 12 V / 230 V KØLE/VARMEBOKS 12 V / 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

200 HR BRUKSANVISNING

200 HR BRUKSANVISNING NO 200 HR BRUKSANVISNING 3.1 4.1 4.7 D 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.9 4.10 4.6 4.11 PM AM C A NO Produktbeskrivelse (A) Treningssporeren (B) USB-ladeledning (C) Sensorknapp (D) Pulsmåler B NO Produktbeskrivelse

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE. KNAPPAR/FUNKTIONER/INDIKERINGAR Ovansida

BLUETOOTH-HÖGTALARE. KNAPPAR/FUNKTIONER/INDIKERINGAR Ovansida SE BLUETOOTH-HÖGTALARE INTRODUKTION Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. www.biltema.com. Ordmärket och logotypen Bluetooth

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer