Ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE kvikkleireveileder 7/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE kvikkleireveileder 7/2014"

Transkript

1 Til: Fra: Skaun kommune v/john Vidar Koren Norconsult v/shaima Ali Alnajim Dato Ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune Uavhengig kvalitetssikring iht. NVE kvikkleireveileder 7/ Innledning I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for ny ungdomsskole i Børsa, Skaun kommune, har Multiconsult ASA utført en geoteknisk vurdering. Vurderingen er uført i forbindelse med områdestabilitetsutredning iht. NVE veilederen «Sikkerhet mot kvikkleireskred», ref. /1/. Norconsult AS er engasjert av Skaun kommune for å gjøre en uavhengig kvalitetssikring av Multiconsult sine vurderinger som er presentert i første utgave av notat RIG-NOT-001, rev.00, ref. /2/. Multiconsult har revidert første utgave av vurderingsnotat basert på Norconsults kommentarer presentert i notat RIG-01, Rev.01. Denne utgave av notatet; Rev.02 er basert på revidert notatet fra Multiconsult; RIG-NOT-001, Rev Grunnlagsdokumenter Som grunnlag for Norconsults uavhengige kvalitetssikring har Norconsult mottatt notat RIG- NOT-001, rev.00, ref. /2/ og sist revidert notat RIG-NOT-001, rev.01, ref. /5/. I tillegg er det sendt inn tilsvar fra Multiconsult ved brev, ref. /6/. Multiconsult har utarbeidet en rapport hvor alle tidligere stabilitetsutredninger i Børsa sentrum er sammenstilt i en rapport og er godkjent av uavhengig foretak (Norconsult). Denne rapporten danner grunnlag for den nye vurderingen knyttet til den nye ungdomsskolen og er etterspurt og ble tilsendt, grunnlagsdokumenter er listet i Tabell 1. Tabell 1 - Grunnlagsdokumenter Navn Dokuments nr. Utarbeidet av/dato Ny Skaun ungdomsskole, ref. /2/ RIG-NOT-001, rev.00 Områdestabilitet Børsa sentrum, ref. /3/ RIG-RAP-001, rev.003 Områdestabilitet Børsa sentrum Uavhengig kvalitetssikring etter NVE veileder 7/2014, ref. /4/ Ny Skaun ungdomsskole, ref. /5/ RIG RIG-NOT-001, rev.01 Multiconsult/ Multiconsult/ Norconsult/ Multiconsult/ Ny Skaun ungdomsskole, ref. /6/ RIG-BREV-001 Multiconsult/ Side 1 av 8

2 3. Uavhengig kvalitetssikring Den aktuelle tomta for utbygging ligger innenfor kvikkleiresone «160 Børsa» med lav faregradsklasse. I reviderte notatet fremgår det at Multiconsult har utført grunnundersøkelser i forbindelse med dette oppdraget. Stabilitetsutredning i Børsa sentrum er vurdert og sammenstilt i Multiconsult rapport RIG-001, rev.003, ref. /3/. Arbeidet er uavhengigkvalitetssikret av Norconsult, kontrollnotat RIG-02, ref. /4/. Multiconsult har lagt til grunn den tidligere stabilitetsutredningsdokumentene for å vurdere områdestabiliteten i forbindelse med den nye skolen, da det aktuelle området er grundig vurdert. I den nye geotekniske vurderingen, utført av Multiconsult, er det benyttet samme geotekniske beregningsforutsetninger og parametere som er brukt i forbindelse med vurdering av utbygging av barneskolen på nabotomta. Beregningsforutsetninger og parametere er allerede kvalitetssikret og godkjent av uavhengig foretak. I tillegg har Multiconsult utført nye grunnundersøkelser på tomta. Resultatet fra utførte grunnundersøkelser er til dels brukt i beregninger. Vi legger til grunn at Multiconsult har oppdatert sine beregninger basert på resultatene fra de nye grunnundersøkelser og at dette ikke forandrer tidligere konklusjon. Nye prosjekteringsforutsetninger er presentert i det reviderte notatet, bygget er hevet 25 cm i forhold til tidligere planer. Norconsult har gått gjennom revidert notat fra Multiconsult, ref. /5/, med bakgrunn i det som foreligger mener Norconsult at alle kommentarer kan lukkes. Kontrollen er utført med fokus på følgende hovedpunkter: Generelt Formelle krav Terreng- og grunnforhold Faresoneavgrensning Stabilitetsberegninger Stabilitetsberegningsresultat Våre vurderinger er oppsummert i vedlegg Konklusjon Norconsult sine kommentarer til vurderingsnotatet utarbeidet av Multiconsults første utgave er besvart fra Multiconsult. Med angitte tilsvar mener Norconsult at alle kommentarer er lukket og vurderingene for planlagt tiltak er tilstrekkelige iht. NVE kvikkleireveileder. Videre anbefaler vi Skaun kommune å samle inn alt datagrunnlag; grunnundersøkelser utført i området og vurderingsrapporter. Disse danner et godt grunnlag for revurdering av avgrensning av løsne- og utløpområder mer nøyaktig for Børsa kvikkleiresone og evt. Einan Side 2 av 8

3 5. Referanse [1] NVE kvikkleireveileder Sikkerhet mot kvikkleireskred Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 [2] Ny Skaun ungdomsskole Geoteknisk notat RIG-NOT-001, rev.00. Utarbeidet av Multiconsult, datert [3] Områdestabilitet i Børsa sentrum. Rapport RIG-RAP-001, rev.003, datert [4] Områdestabilitet Børsa sentrum Uavhengig kvalitetssikring etter NVE veileder 7/2014. Notat RIG-02, datert [5] Ny Skaun ungdomsskole Geoteknisk notat RIG-NOT-001, rev.01. Utarbeidet av Multiconsult, datert [6] Ny Skaun ungdomsskole Tilsvar kommentarer 3. partskontroll. Multiconsult, datert Vedlegg 6. Vedlegg Vedlegg 1: Kommentarer - uavhengig kvalitetssikring Kontrollnotat Shaima Ali Alnajim Christofer Klevsjø Shaima Ali Alnajim Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 3 av 8

4 VEDEGG 1 Vurderingene klassifiseres etter kodene beskrevet nedenfor. Klassifisering Status Åpen (Å) ukket () Kontrollen lukkes med bakgrunn i tilsvar og endringer/revideringer 1 Vurdert som alvorlige forhold, feil, mangler eller kommentarer. Krever svar og trolig ny utgivelse av dokument for ny kontroll. 2 Vurdert som mulig alvorlige feil, mangler eller kommentarer. Krever svar. 3 Forhold som anses som enten mangelfulle eller alvorlige, men som vurderes til neppe å ha avgjørende konsekvens for konklusjoner i rapporten. Svar ønskes. 4 Mindre alvorlige feil, mangler eller kommentarer. Krever ikke svar eller dokument for ny kontroll. Her inngår eventuelt også orientering om vårt arbeid eller våre vurderinger. Nr. Henvisning / beskrivelse Utfyllende informasjon / kommentarer Klassifisering Status 1 Generelt 1.1 Utforming av rapport og grunnlag, etc. Notatet er godt formulert 1.2 Skrivefeil, mangel etc. I avsnitt 4.2, første rad, står det figur 4-2. Det skulle være figur 4-1. Dette har ingen betydning, men bare for ordensskyld. I avsnitt 3.2, tabell 2 Vedlegg A, er det listet parametere for topplag som ikke er de samme i beregningene, der Fi er 31 i stedet for 32 og C` er 1,2 i stedet for 2. Da beregningsmessig sikkerhet ligger næret kravet til stabilitet bør dette avklares og evt. rettes opp. Kommentarer er besvart i brev, ref. /6/, og notatet er revidert Side 4 av 8

5 1.3 Informasjon om beregningsprogrammet Informasjon om beregningsprogram er angitt i notatet: Beregninger er utført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon , med beregningsmetode Beast Formelle krav 2.1 Krav til NVE veileder NVE veiledning er benyttet. 2.2 Evt. andre krav Krav til sikkerhetsfaktor iht. NVE kvikkleireveileder er tatt hensyn til. Ved detaljprosjektering vil sikkerhetskravene iht. Eurokode 7 være gjeldene. Disse er normalt sett mildere enn kravene i NVEs kvikkleireveileder. ikevel savnes det kommentar om hvordan kravene til stabilitet iht. EC7 kan, basert på gjeldende tegninger, påvirke prosjektet. 2.3 Punkt 1 i kapittel 4,5 ref. /1/: Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være. Kommentarer er besvart i brev, ref. /6/, og notatet er revidert. Tiltaket er plassert i tiltakskategori K4. Tilsvarende krav til sikkerhet er bestemt som følgende: Tiltakskategori K4 og lav faregrad, utløser følgende krav til sikkerhet mot områdeskred iht. ref. /1/; - Stabilitetsanalyse som dokumenterer sikkerhetsfaktor F 1,4 eller - Forbedring hvis F < 1,4, se figur 5.1, ref. /1/. I tillegg er det krav til at foreliggende vurderinger skal uavhengig kvalitetssikres av uavhengig foretak. Norconsult er enig i valg av tiltakskategori og gjeldende krav. 2.4 Punkt 2 i kapittel 4,5, ref. /1/: Undersøk om hele- eller deler av området ligger under marin grense? Dette er vurdert i notatet Punkt 3 i kapittel 4,5, ref. /1/: Avgrens områder med marine avsetninger 2.5 Punkt 4 i kapittel 4,5, ref. /1/: Undersøk om det finnes Planområde ligger innfor kartlagt kvikkleiresone Børsa Side 5 av 8

6 kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området? 2.6 Punkt 5 i kapittel 4,5, ref. /1/: Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred Dette er vurdert grundig gjennom stabilitetsberegninger. 3 Terreng- og grunnforhold 3.1 Topografi og grunnforhold Dette er godt beskrevet i notatet. 3.2 Punkt 6 i kapittel 4,5, ref. /1/: Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag Det foreligger flere grunnundersøkelser i nærheten av planområde som er lagt til grunn i stabilitetsberegninger. Det er ikke utført grunnundersøkelser i selve tomta, men MC mener at det må suppleres med grunnundersøkelser i prosjekteringsfase for mer detaljert beregninger. NO mener at foreliggende grunnundersøkelser er tilstrekkelige for stabilitetsberegninger i den fasen, reguleringsplan og er enig med supplering av grunnundersøkelser i senere faser. 4 Faresoneavgrensning 4.1 Punkt 7 i kapittel 4,5, ref. /1/: Avgrens løsneområder mer nøyaktig I rapport , ref. /3/ står det under avsnitt 4.1: «Foreliggende rapport har ikke som formål å revidere dagens avgrensning og klassifisering av eksisterende kvikkleiresoner i Børsa sentrum. Imidlertid finner vi at det er grunn for å revidere avgrensningen til den eksisterende kvikkleiresona Børsa. Denne anbefalingen kommer som konsekvens av at det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i flere borhull som ligger utenfor dagens kvikkleiresone, men som ligger innenfor det som etter de siste retningslinjer kan defineres som sonens løsneområde. Vi bemerker at det for tiden er under utarbeidelse nye og mer detaljerte retningslinjer for løsne- og utløpsområder. Vi anbefaler derfor at en revurdering av eksisterende sone avventer til disse retningslinjer er utgitt» Side 6 av 8

7 4.2 Punkt 8 i kapittel 4,5, ref. /1/: Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser I NIFS rapport er det beskrevet en metode som er godkjent i bransjen for avgrensning av løsne- og utløpsområde. Multiconsult anbefaler en revurdering av eksisterende sone, ref. /3/, dette er likevel ikke presentert i vurderingsrapporten. Norconsult ønsker avklaring rundt dette. Kommentaren er lukket. NO anbefaler videre Skaun kommune å gå videre med utredning av aktuelle kvikkleiresone. Se avsnitt 4.1 øverst Kommentaren er lukket. NO anbefaler videre Skaun kommune å gå videre med utredning av aktuelle kvikkleiresone Punkt 9 i kapittel 4,5, ref. /1/: Avgrens og faregradsklassifiser faresoner Klassifisering av faregraden er ikke gjort. Norconsult ønsker avklaring rundt dette. Om dette er gjort i tidligere vurderinger, bør dette nevnes i vurderingsnotat. Kommentarer er besvart i brev, ref. /6/, og notatet er revidert. 5 Stabilitetsberegninger 5.1 Valg av beregningsprofilprofil Det er terrengsmessig valgt 2 kritiske profiler for å vurderes stabiliteten. Norconsult er enig i valg av beregningsprofiler. 5.2 Parametervalg Parametere som er lagt til grunn for stabilitetsberegninger er kontrollert og godkjent av uavhengig foretak i forbindelse med tidligere prosjekter. NO har ingen kommentar angående parametervalg. 5.3 Skjærstyrke Shansep-tolkning Grunnlag for tolkning av skjærstyrke er basert på Shansep prinsippet. Skjærstyrke var også en del av de kontrollerte og godkjente beregningsgrunnleggende momenter. NO har ingen kommentar angående skjærstyrke. 5.4 ADP-faktorer Anisotropiforhold benyttet i totalspenningsanalysen er basert på anbefalinger gitt i NIFS rapport 14/2014. Skjærstyrkeprofil for kvikkleire er redusert med 15% Side 7 av 8

8 5.5 aster Barnehagen nord for ny ungdomsskolen er modeller som en jevnt fordelt last på 15 kpa. Eksisterende ungdomsskole består av et bygg på to etasjer, og modelleres derfor med en last på 20 kpa. NO er enig i denne vurderingen. 5.6 Grunnvannstand/pore profil i beregninger Grunnvannsnivå er modellert som GW (Groundwater level) under topplaget. Det kunne være til hjelp å henvise til grunnlaget for denne antagelsen i vurderingsnotat. Kommentarer er besvart i brev, ref. /6/, og notatet er revidert. 6 Stabilitetsberegningsresultat 6.1 Beregningsresultat Beregnet sikkerhetsfaktor tilfredsstiller kravet til NVE kvikkleireveileder. 6.2 Beregningssituasjoner Stabiliteten er vurdert i det kritiske tilfellet, under utgraving, og funnet tilfredsstillende. NO er enig i denne vurderingen. 6.3 Aktuelle glideflater Beregningene er utført hovedsakelig med sirkulære glideflater. I tillegg er sammensatte glideflate vurdert. Dette er en fornuftig vurdering Side 8 av 8

Ranheim Vestre, 3. partskontroll

Ranheim Vestre, 3. partskontroll Ranheim Eiendomsutvikling AS Ranheim Vestre, 3. partskontroll Vurdering av områdestabilitet 2014-10-31 Oppdragsnr.: 5144879 0 31.10.2014 Rapport utarbeidet Lars Grande Haakon Kulberg Sindre Sandbakk Rev.

Detaljer

Kvikkleirevurdering Rissa kolonihage - Uavhengig kvalitetssikring områdestabilitet

Kvikkleirevurdering Rissa kolonihage - Uavhengig kvalitetssikring områdestabilitet Til: Rissa Kolonihage AS v/ Einar Lyshaug Fra: Norconsult AS v/ Egil A. Behrens Dato 2019-01-11 Kvikkleirevurdering Rissa kolonihage - Uavhengig kvalitetssikring områdestabilitet 1 Innledning Norconsult

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 2014-10-16: revisjon 1 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger

Detaljer

Utredning av kvikkleiresoner i Trondheim, Malvik og Stjørdal - 3. partskontroll Tredjepartskontroll kvikkleiresone 206 "Romolslia"

Utredning av kvikkleiresoner i Trondheim, Malvik og Stjørdal - 3. partskontroll Tredjepartskontroll kvikkleiresone 206 Romolslia Utredning av kvikkleiresoner i Trondheim, Malvik og Stjørdal - 3. partskontroll Tredjepartskontroll kvikkleiresone 206 "Romolslia" multiconsult.no 1 Innledning NGI har på oppdrag for NVE utredet den kjente

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409 Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger 3.-partskontroll av

Detaljer

Helse- og mestringsboliger Børsa (Tomt 17) Geoteknisk vurdering

Helse- og mestringsboliger Børsa (Tomt 17) Geoteknisk vurdering 1 Innledning Multiconsult AS er engasjert av Skaun kommune i forbindelse med etablering av nye helseboliger i Børsa sentrum. De nye boligene er planlagt på østsiden av Fv 803, på toppen av skråningen ned

Detaljer

GEOTEKNISK NOTAT INNHOLD. 1 Prosjektbeskrivelse 2. 2 Mottatte dokumenter 2

GEOTEKNISK NOTAT INNHOLD. 1 Prosjektbeskrivelse 2. 2 Mottatte dokumenter 2 KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF GEOTEKNISK NOTAT KONTROLLDOKUMENT 3. PARTSKONTROLL AV GEOTEKNISKE VURDERINGER OMRÅDESTABILITET JORDAL AMFI ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway

Detaljer

Notat utarbeidet Alberto Montafia Anders Gylland Håvard Narjord REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat utarbeidet Alberto Montafia Anders Gylland Håvard Narjord REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Ny Skaun ungdomsskole DOKUMENTKODE 418802-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Veidekke Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Alberto Montafia KONTAKTPERSON Monika Reitan SAKSBEHANDLER

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Einar Ballestad-Mender Mingbo Yang

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Einar Ballestad-Mender Mingbo Yang Kamperhaug Utvikling AS Rokkeveien 41 1743 Klavestadhaugen Deres ref.: Vår ref.: Dato: Einar Ballestad-Mender Mingbo Yang utført for vurdering av områdestabilitet i Geoteknisk kontrollrapport nr. 1, rev.

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Lier Hageby DOKUMENTKODE 128205-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Vemund Stensrud Thorød KONTAKTPERSON Trine Aagesen SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET 1018 Oslo Geoteknikk Samferdsel og Infrastruktur

KOPI ANSVARLIG ENHET 1018 Oslo Geoteknikk Samferdsel og Infrastruktur NOTAT OPPDRAG Fv.107, strekning Heia-Mork DOKUMENTKODE 127192-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Øst OPPDRAGSLEDER Ingrid Elnan KONTAKTPERSON Håkon Håversen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Områdestabilitet Børsa sentrum

Områdestabilitet Børsa sentrum RAPPORT Områdestabilitet Børsa sentrum OPPDRAGSGIVER Skaun kommune EMNE Utredning i henhold til 's veileder 7/2014 DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 417055-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-3 rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger 10.12.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt

Detaljer

Redegjørelse for geotekniske vurderinger ifbm. innsigelse fra Statens vegvesen

Redegjørelse for geotekniske vurderinger ifbm. innsigelse fra Statens vegvesen Til: Fra: Trøgstad kommune Norconsult AS v/kjetil Kildal Dato 2018-03-09 Redegjørelse for geotekniske vurderinger ifbm. innsigelse fra Statens vegvesen Innledning Statens vegvesen har kommet med innsigelse

Detaljer

Følgende dokumenter ligger til grunn for kontrollen: G rap 002_rev , «Massedeponi Sørborgen Geoteknisk rapport», datert /2/.

Følgende dokumenter ligger til grunn for kontrollen: G rap 002_rev , «Massedeponi Sørborgen Geoteknisk rapport», datert /2/. NOTAT OPPDRAG Sørborgen massedeponi uavhengig kvalitetssikring iht. NVE DOKUMENTKODE 10202316 RIG NOT 001 rev02 EMNE Kontrollnotat TIGJENGEIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Ramlo AS OPPDRAGSEDER Emilie Bjarghov

Detaljer

Utsendelse Siri Ulvestad Odd Arne Fauskerud Odd Arne Fauskerud REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse Siri Ulvestad Odd Arne Fauskerud Odd Arne Fauskerud REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Jaktlia 1 DOKUMENTKODE 128442 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Backe Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Siri Ulvestad KONTAKTPERSON Gry Kleven SAKSBEH Siri Ulvestad KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Dokumentnummer: ETM-10-Q Dato: Nordlandsbanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen,

Dokumentnummer: ETM-10-Q Dato: Nordlandsbanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, Overgangsbru Være Side: 2 av 15 Revisjonshistorikk Rev. Prosjektfase Beskrivelse av endring Dato Forfatter 00A Reguleringsplan Foreløpig tilbakemelding uavhengig kvalitetssikring ihht. NVE 15.2.2017 MiHub

Detaljer

Innhold RIG-RAP-00 ROS-analyse områdestabilitet, fra Multiconsult AS

Innhold RIG-RAP-00 ROS-analyse områdestabilitet, fra Multiconsult AS Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppdragsgiver og involverte parter... 4 3 Arbeidsbeskrivelse og metode... 4 4 Uavhengig kvalitetssikring... 4 5 Konklusjon... 5 Vedlegg 1: 10207027-RIG-RAP-00

Detaljer

Utarbeidet Amanda J. DiBiagio Idun Holsdal Ole Aabel Tryggestad REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Amanda J. DiBiagio Idun Holsdal Ole Aabel Tryggestad REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 10206300-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Food Folk Norge AS OPPDRAGSLEDER Idun Holsdal KONTAKTPERSON Liv Siri H. Silseth SAKSBEHANDLER Amanda J. DiBiagio

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

Omkjøringsveg Jessheim sørøst

Omkjøringsveg Jessheim sørøst Ullensaker kommune Vurdering av områdestabilitet Dato: 2019-05-13 Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Morgan Leervaag Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk NOTAT OPPDRAG Jåsund felt G, H, I2 og M DOKUMENTKODE 217946-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA OPPDRAGSLEDER Atle Christophersen KONTAKTPERSON Lars Nielsen,

Detaljer

Supplerende stabilitetsberegninger Rv.22 GS-vei Skjønhaug - Raknerudveien

Supplerende stabilitetsberegninger Rv.22 GS-vei Skjønhaug - Raknerudveien NOTAT Oppdragsgiver: Trøgstad kommune Oppdragsnr.: 5151470 Dokumentnr.: RIG-5151470-01-N Versjon: 02 Til: Fra: Trøgstad kommune Norconsult AS v/kjetil Kildal Dato 2017-03-17 Supplerende stabilitetsberegninger

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-3 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET Stabilitetsberegninger og -vurderinger STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL Rev. B 31.10.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt

Detaljer

Førstegangs utsendelse MI MHB MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Førstegangs utsendelse MI MHB MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fv. 170 Heia-Brattåsen DOKUMENTKODE 127192-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Wenche Aalberg KONTAKTPERSON SAKSBEH Marit Isachsen KOPI ANSVARLIG

Detaljer

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS GREÅKERVEIEN 123 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com PROSJEKTNR.

Detaljer

SAMMENDRAG. Idun Holsdal. Line Wegger (Selvaag Bolig AS) Kim Andre Syvertsen (OBOS Basale AS) Bygg & Infrastruktur

SAMMENDRAG. Idun Holsdal. Line Wegger (Selvaag Bolig AS) Kim Andre Syvertsen (OBOS Basale AS) Bygg & Infrastruktur OPPDRAG Skårersletta 45 DOKUMENTKODE 129322-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skårer Bolig AS OPPDRAGSLEDER Line Kristin Johnsen KONTAKTPERSON Line Wegger (Selvaag Bolig AS) Kim Andre

Detaljer

Uavhengig kvalitetssikring av Geovitas ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G

Uavhengig kvalitetssikring av Geovitas ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G Askim Næringspark AS NOTAT Uavhengig kvalitetssikring av Geovitas ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G 1 Prosjekt Prosjekttittel: Dokumenttittel: Uavhengig kvalitetssikring Bygg F&G Uavhengig kvalitetssikring

Detaljer

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Sammendrag/konklusjon Det er tenkt å etablere en kulvert under dagens jernbanetrase for å forbinde Hans Egedes vei og Marcus Thranes vei, i Lørenskog

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill Notat, dato 28.03.2017, revidert 26.04.17 Sjekkliste for avklaring om kvikkleireskred Jf. veileder 7/2014 4.3 reguleringsplaner og 10 punkter i 4.5 Systematisk gjennomgang av punkter i veilederen. 1. plannivå

Detaljer

Vurdering av områdestabilitet aust/søraust for fotballbana i Bakkedalen

Vurdering av områdestabilitet aust/søraust for fotballbana i Bakkedalen Vurdering av områdestabilitet aust/søraust for fotballbana i Bakkedalen Samandrag/konklusjon Ullensaker kommune vurderer utbygging av Bakke skole og Vesong skole, samt bygging av ny barnehage ved Bakkedalen

Detaljer

ANSVARLIG ENHET 2112 Stavanger Geoteknikk

ANSVARLIG ENHET 2112 Stavanger Geoteknikk N OTAT OPPDRAG Jåsund felt A DOKUMENTKODE 217945 - RIG - NOT - 001 EMNE TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Jåsund U tviklingsselskap AS OPPDRAGSLEDERAtle Christophersen KONTAKTPERSON KOPI Lars Nielsen,

Detaljer

Archi-Plan AS v/jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde.

Archi-Plan AS v/jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Dal Utvikling AS v/geir Skari Archi-Plan AS GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112580n1 Prosjekt: 111533 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Runar Larsen Eidsvoll.

Detaljer

Områdestabilitetsvurdering av ny reguleringsplan

Områdestabilitetsvurdering av ny reguleringsplan Enebakk kommune Områdestabilitetsvurdering av ny reguleringsplan 2018-02-19 Oppdragsgiver: Enebakk kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Pål-Morten Grande Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338

Detaljer

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen.

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen. 1 Innledni ng Steffen Granerud AS planleggeriving av eksisterende boligbygg og oppsetting av nytt leilighetsbygg i Brådalsgutua 14. 2 Vår oppdragsgiver er Steffen Granerud AS v/ Steffen Granerud. 2 Forutsetninger

Detaljer

RÅDHUSVEIEN 7, SARPSBORG

RÅDHUSVEIEN 7, SARPSBORG RAPPORT RÅDHUSVEIEN 7, SARPSBORG OPPDRAGSGIVER TRYSILHUS ØST AS EMNE DATO / REVISJON: 15.DESEMBER 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 512727-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

HAFTOR JONSSONSGATE 36 INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Geoteknisk grunnlag 2. 3 Topografi og grunnforhold Topografi 3 3.

HAFTOR JONSSONSGATE 36 INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Geoteknisk grunnlag 2. 3 Topografi og grunnforhold Topografi 3 3. SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JONSSONSGATE 36 GEOTEKNISK NOTAT, OMRÅDETSTABILITET ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Geoteknisk

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

Sjekkliste Kvalitetssikring av utredninger NVE veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sjekkliste Kvalitetssikring av utredninger NVE veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred Fase: Reguleringsplan Fag: Geoteknikk PRO firma: Grunnteknikk Dato: 29.06.2017 Prosjekt: Dronninga-gbnr 86/7- Tiltaksklasse: KPR firma: Wsp KPR kontrollør: Sandefjord Gjermund Kaupang- Sjekkpunkt- pkt

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan. Grunnlagsmateriale Vårt grunnlagsmateriale består av følgende dokumenter: NGU, Løsmassekart Skrednett, Kvikkleirekart NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Grunnforhold I følge løsmassekartet

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Mikkelsbråten, gbnr 37/502 og 37/505 DOKUMENTKODE 814882-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stigen AS OPPDRAGSLEDER Ekbäck, Jimmie KONTAKTPERSON Jack Fossum UTARBEIDET AV

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Reguleringsplan Notat Vurdering av områdestabilitet - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet Vinterbro

Detaljer

NOTAT STORENESET VURDERING AV SKREDFARE. 1. Innledning. 2. Krav til kvikkleireutredning. 3. Grunnundersøkelser

NOTAT STORENESET VURDERING AV SKREDFARE. 1. Innledning. 2. Krav til kvikkleireutredning. 3. Grunnundersøkelser NOTAT Oppdrag 1350021867 Storeneset - geoteknikk Kunde Songdalen Kommune Notat nr. Til G-not-001 Songdalen Kommune v/thor Skjevrak Dato 29.05.2017 Fra Kopi Rambøll avd. Geoteknikk Sør & Øst v/emilie Laache

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser

Nytt sykehus i Drammen. Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Geotekniske stabilitetsberegninger for mellomlagring av rivningsmasser 01 For oversendelse til oppdragsgiver 21.09.18 AstHul AnBra BH Rev. Beskrivelse Rev. Dato

Detaljer

NOTAT TILTAKSKATEGORI

NOTAT TILTAKSKATEGORI KUNDE / PROSJEKT Gjerdrum kommune, fakturamottak Klampenborg - Leikvoll områdestabilitet PROSJEKTNUMMER 24354002 PROSJEKTLEDER Kjersti Marie Stensrud OPPRETTET AV Sondre Rørvik og Thea Lind Christiansen

Detaljer

NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Eksempler

NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Eksempler NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Eksempler Eks. 1 Reguleringsplan for boligområde Fra den innledende geotekniske vurderingen: «De orienterende grunnundersøkelsene tyder på sensitive masser

Detaljer

VEDLEGG # 12 Geoteknikk: Områdestabilitet

VEDLEGG # 12 Geoteknikk: Områdestabilitet OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 VEDLEGG # 12 Geoteknikk: Områdestabilitet Grunnforhold I følge løsmassekartet fra NGU består løsmassene på eiendommen av elveavsetninger nærmest Nitelva, tykk marin

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund RIG-NOT-002

Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund RIG-NOT-002 Prosjekt: Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund Dokumentnummer: 126531-3-RIG-NOT-002 Tittel: Stabilitet fv. 109 ved Råbekken Dato: 18.10.2017 Til: Statens vegvesen Region Øst v/lise Larsen Kopi: Utarbeidet av: Espen

Detaljer

gangs utsendelse av notat Signe Gurid Hovem Roar Skulbørstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

gangs utsendelse av notat Signe Gurid Hovem Roar Skulbørstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nestvoldjordet DOKUMENTKODE 417492 RIG NOT 001 EMNE Vurdering av hensynssone og TILGJENGELIGHET Åpen rekkefølgebestemmelser, regulering OPPDRAGSGIVER Stiklestad eiendom OPPDRAGSLEDER Signe

Detaljer

TIL: Trond Henning Klausen Sarpsborg kommune KOPI: Håvard Skaaden HS Arealplan AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS

TIL: Trond Henning Klausen Sarpsborg kommune KOPI: Håvard Skaaden HS Arealplan AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS N O T A T Bankveien 7 1383 Asker E-post: post@civilconsulting.no www.civilconsulting.no TIL: Trond Henning Klausen Sarpsborg kommune KOPI: Håvard Skaaden HS Arealplan AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil

Detaljer

Skredfarevurdering Østre bydel område I2, Namsos

Skredfarevurdering Østre bydel område I2, Namsos Til: Fra: Credo Eiendom v/sten Øien Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-05-30 Kopi: TrønderPlan v/arnt Ove Ellerås Skredfarevurdering Østre bydel område I2, Namsos 1. Innledning På oppdrag fra Credo

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

Delleveranse 3 Kvalitetssikring av faresoner i TILGJENGELIGHET Åpen Levanger og Inderøy kommune

Delleveranse 3 Kvalitetssikring av faresoner i TILGJENGELIGHET Åpen Levanger og Inderøy kommune NOTAT OPPDRAG Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag DOKUMENTKODE 418770 RIG NOT 002.2 EMNE Delleveranse 3 Kvalitetssikring av faresoner i TIGJENGEIGHET Åpen evanger og Inderøy kommune OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering Til: Fra: Steinkjer kommune / v. Jon Birger Johnsen Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-08-30 Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering 1. Innledning På oppdrag fra Steinkjer kommune / v.

Detaljer

N O T A T R I G - 0 2

N O T A T R I G - 0 2 N O T A T R I G - 0 2 Bankveien 7 1383 Asker E-post: post@civilconsulting.no www.civilconsulting.no TIL: Petter Witnes Byggtiltak AS KOPI: Victoria Amundsen Jervan BAS Arkitekter AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Høiseth Utvikling AS Per Erik Austberg Dato: 2. juni 2014 Rev. nr./ Rev. dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20091965-03-TN Høiseth

Detaljer

1. INNLEDNING. vedlegg 1. a Krav til forbedring og vesentlig forbedring av av stabilitet er definert i figur 3.1 i NVE retningslinje ,

1. INNLEDNING. vedlegg 1. a Krav til forbedring og vesentlig forbedring av av stabilitet er definert i figur 3.1 i NVE retningslinje , 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet Heggstad Søndre områdestabilitet omfatter dokumentasjon av områdestabilitet for reguleringsområdet Heggstad Søndre og for Heggstadmoen avfallsanlegg, dvs. kvikkleiresonene

Detaljer

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak.

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak. Oppdragsgiver: Horten kommune Oppdragsnr.: 5168243 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 00 Geoteknisk vurdering av Holtenbakken Sammendrag/konklusjon Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende

Detaljer

TIL: Arne Skauen Sleipner Motor Eiendom AS KOPI: Andreas Sporild Olsen G Plan AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS

TIL: Arne Skauen Sleipner Motor Eiendom AS KOPI: Andreas Sporild Olsen G Plan AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS N O T A T Bankveien 7 1383 Asker E-post: post@civilconsulting.no www.civilconsulting.no TIL: Arne Skauen Sleipner Motor Eiendom AS KOPI: Andreas Sporild Olsen G Plan AS FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting

Detaljer

Grunnlagsmateriale. Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter:

Grunnlagsmateriale. Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter: Grunnlagsmateriale Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter: NGU, Løsmassekart NVE, Skrednett, Kvikkleirekart NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred COWI AS,, Løkenåsveien

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en kortfattet vurdering knyttet til stabilitetsforholdene på tomta som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan.

Foreliggende notat inneholder en kortfattet vurdering knyttet til stabilitetsforholdene på tomta som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. TEKNISK NOTAT TIL: Cosmic Bygg AS v/bjørn Vidar Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 113085n1 Prosjekt: 112117 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Sivert S. Johansen Sandefjord.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Planlagt utbygging... 4 3 Grunnforhold på tomta... 5 3.1 Datagrunnlag...5 3.2 Beskrivelse av grunnforholdene...5 4 Sikkerhet mot ras... 7 4.1 Tidligere vurdering

Detaljer

2 Formål med kontrollert rapport, grunnlag for kontroll

2 Formål med kontrollert rapport, grunnlag for kontroll NOTAT RIG 01 OPPDRAG 125563 Uavhengig kontroll - Kvikkleiresoner i Akershus DOKUMENTKODE 125563-RIG-NOT-01 EMNE Kontroll av rapport 20100119-00-7-R TILGJENGELIGHET pen OPPDRAGSGIVER NVE Region øst OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning OMRÅDESTABILITET BETANIA MALVIK

NOTAT. 1. Innledning OMRÅDESTABILITET BETANIA MALVIK NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Betania Malvik G-not-001 ved Tor Holm Optiman Prosjektledelse ved Kjell Håvard Nilsen Fra Kopi Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen Multiconsult AS ved Signe Gurid

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Bruholmjordet DOKUMENTKODE RIG-NOT-001. EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Bruholmjordet DOKUMENTKODE RIG-NOT-001. EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Bruholmjordet DOKUMENTKODE 418968-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Varmbo Bolig AS OPPDRAGSLEDER Konstantinos Kalomoiris KONTAKTPERSON John Martin Illøkken SAKSBEHANDLER

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson.

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson. 1 Innledning Løvlien Georåd har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo. 2 Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Reguleringsplan Notat Vurdering av områdestabilitet - Rissletta FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet Vinterbro

Detaljer

Daglivarebygg, Askim Notat RIG01 Geotekniske vurderinger

Daglivarebygg, Askim Notat RIG01 Geotekniske vurderinger Daglivarebygg, Askim 18246 Notat RIG01 Geotekniske vurderinger Prosjektnr: 18246 Dato: 26.06.2018 Saksbehandler: Tor-Ivan Granheim Kundenr: 11547 Dato: 26.06.2018 Kvalitetssikrer: Stian Kalstad Fylke:

Detaljer

TIL: Andreas Sporild Olsen G PLAN AS KOPI: FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS. Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18182/hjk

TIL: Andreas Sporild Olsen G PLAN AS KOPI: FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS. Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18182/hjk N O T A T Bankveien 7 1383 Asker E-post: post@civilconsulting.no www.civilconsulting.no TIL: Andreas Sporild Olsen G PLAN AS KOPI: FRA: Hans Jonny Kvalsvik Civil Consulting AS Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Detaljer

Ellen Davis Haugen og Grethe Helgås NVE Region Sør

Ellen Davis Haugen og Grethe Helgås NVE Region Sør NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Ellen Davis Haugen

Detaljer

Utarbeidet notat Jesper Bjerre Jeremy R. King Jeremy R. King REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Jesper Bjerre Jeremy R. King Jeremy R. King REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nes Strandhager DOKUMENTKODE 129424-RIG-NOT-001 EMNE iht. NVEs veileder TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Smartbo AS OPPDRAGSLEDER Jeremy Raymond king KONTAKTPERSON Espen Skoglund SAKSBEH

Detaljer

GrunnTeknikk AS er engasjert av NVE for å utføre uavhengig kontroll av kvikkleirekartleggingen.

GrunnTeknikk AS er engasjert av NVE for å utføre uavhengig kontroll av kvikkleirekartleggingen. TEKNISK NOTAT TI: NVE v/jan Erik Hønsi Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110753n1_Rev A Prosjekt: 110667 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av: Erik Skredsvig Re, Ramnes kvikkleiresone

Detaljer

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE

NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET. Storgate 124 KONTROLLØR RAMBØLL OPPDRAGSNR.: DATO UTFØRT KONTROLL: PROSJEKTERENDE Side 1 av 10 VERIFIKASJONSRAPPORT UTFØRT 3. PARTS KONTROLL UTREDNING AV OMRÅDESTABILITET I KVIKKLEESONER Verifikasjonsrapport 1350009078 nr. 01 rev.01 dat. NØKKELINFORMASJON: OPPDRAGET OPPDRAGSGIVER: PROSJEKT

Detaljer

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg.

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til berg varierer fra 9,4m til 21,2m i borpunktene. Fyllmassene i toppen varierer fra ca. 0,5m til ca. 1,2m dybde. Ellers indikerer sonderingene relativt

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til antatt berg varierer fra 8,1 til 23,2 m i borpunktene. Ellers indikerer totalsonderingene bløte til middels faste masser med delvis jevn bormotstand i

Detaljer

Grunnforhold. i Hemmingsjordlia boligfelt (Saksnummer 11/959)

Grunnforhold. i Hemmingsjordlia boligfelt (Saksnummer 11/959) Grunnforhold i Hemmingsjordlia boligfelt (Saksnummer 11/959) Denne utredningen for grunnforhold for Hemmingsjordlia boligfelt er basert på NVE veilederen «Sikkerhet mot kvikkleireskred». For å kunne vurdere

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Sandvold Boliger v/ Henning Gulbrandsen. Kopi: GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Sandvold Boliger v/ Henning Gulbrandsen. Kopi: GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Sandvold Boliger v/ Henning Gulbrandsen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 11322n1 Prosjekt: 11322 Utarbeidet av: Eirik Hegland Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Ringerike.

Detaljer

ROLIGHETEN I SARPSBORG

ROLIGHETEN I SARPSBORG FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Grenseveien 88 0605 OSLO TLF 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK

Detaljer

NOTAT RIG Innledning, prosjekt. 2 Topografi, grunnforhold

NOTAT RIG Innledning, prosjekt. 2 Topografi, grunnforhold NOTAT RIG 01 OPPDRAG Solhøy omsorgsboliger- Skisseprosjekt og DOKUMENTKODE 512712-RIG-NOT-001 underlag til reguleringsplan EMNE ROS-analyse geoteknikk for regulering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER

Detaljer

DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER FASE 3

DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER FASE 3 NOTAT Oppdrag Dammensvika fagrapporter-1350024452 Kunde ARCASA Notat nr. G-not-003 1350024452 Dato: 31.07.2018 Til ARCASA arkitekter Fra Synnøve Wiger Austefjord Rambøll Norge AS Kopi DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE

Detaljer

00 18 /3-16 Sul Erbk Erbk REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 18 /3-16 Sul Erbk Erbk REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV N OTAT OPPDRAG Uavhengig kontroll - Marienlund bosenter DOKUMENTKODE 713296 - RIG - NOT - 001 EMNE Kontrollnotat TIGJENGEIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Stiftelsen Utleieboliger i Alta OPPDRAGSEDERSunniva orås

Detaljer

Utvidelse av Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune

Utvidelse av Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune NOTAT OPPDRAG Utvidelse av Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune DOKUMENTKODE EMNE Geoteknisk avgrensning nytt deponi i nord TILGJENGELIGHET Åpen --NOT-005 OPPDRAGSGIVER Lindum Oredalen AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

Ny renseløsning Noresund PN 7 - Innledende geoteknisk vurdering

Ny renseløsning Noresund PN 7 - Innledende geoteknisk vurdering Til: Roy Andre Midtgård Fra: Banafshe Heidar Dato 2017-02-15 Ny renseløsning Noresund PN 7 - Innledende geoteknisk vurdering 1 Topografi og grunnforhold Ut fra NGU kvartærgeologisk kart på de to områdene

Detaljer

R rev. 03 Blomsterbyen områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev. 03 Blomsterbyen områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-3 rev. 03 Blomsterbyen områdestabilitet, stabilitetsberegninger 01.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen er et tett bebygd område som

Detaljer

Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund RIG-NOT-003

Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund RIG-NOT-003 Prosjekt: Fv 19 Råbekken-Rolvsøysund Dokumentnummer: 126531-3-RIG-NOT-3 Tittel: Stabilitet fv. 19 Hatteveien-Rolvsøysund Dato: 18.1.217 Til: Statens vegvesen Region Øst v/lise Larsen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Uavhengig kontroll av områderegulering Årnes

Teknisk notat. Innhold. Uavhengig kontroll av områderegulering Årnes Teknisk notat Til: Åfjord kommune v/: Tor Skjelvdal og Magne Silseth Kopi: Multiconsult AS, Trondheim / Olav Årbogen Fra: NGI Dato: 7. mai 2012 Rev. Nr./ Rev. Dato: 01 / Dokumentnr.: 20110429-00-2-TN Prosjekt:

Detaljer

Skredfarevurdering Trønes Gård hyttefelt, Verdal

Skredfarevurdering Trønes Gård hyttefelt, Verdal Til: Fra: Trones Gård v/mette Rostad Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-03-24 Skredfarevurdering Trønes Gård hyttefelt, Verdal Innholdsfortegnelse Bilag 1: 1. Innledning 1 Gjeldende retningslinjer 2

Detaljer

FV. 109 REGULERINGSPLAN RÅBEKKEN ROLVSØYSUND

FV. 109 REGULERINGSPLAN RÅBEKKEN ROLVSØYSUND RAPPORT FV. 109 REGULERINGSPLAN RÅBEKKEN ROLVSØYSUND OPPDRAGSGIVER STATENS VEGVESEN REGION ØST EMNE Overordnet orientering ROS-analyse geoteknikk DATO / REVISJON: 18. oktober 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 126531-3-RIG-RAP-002

Detaljer

Sentrumsgården Skogn RAPPORT. Nordbohus AS. Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sentrumsgården Skogn RAPPORT. Nordbohus AS. Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sentrumsgården Skogn OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 28. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416302 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE DATO / REVISJON: 28. september 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512269-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Vurdering av områder som får forbedret stabilitetssituasjon som følge av utfylling i Nidelva

Vurdering av områder som får forbedret stabilitetssituasjon som følge av utfylling i Nidelva NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 10200316-RIG-NOT-005 EMNE Vurdering av områder som får forbedret stabilitetssituasjon som følge av utfylling i Nidelva TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Studentersamfundet i

Detaljer

1 KONKLUSJON 2 BAKGRUNN VURDERING AV OMRÅDESTABILITET - SIKKERHET MOT KVIKKLEIRESKRED NOTAT

1 KONKLUSJON 2 BAKGRUNN VURDERING AV OMRÅDESTABILITET - SIKKERHET MOT KVIKKLEIRESKRED NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 535990-01 Reguleringsplan for Sessvollmoen SØF Dato: 13.04.2018 Skrevet av: Erling Gunnufsen Kvalitetskontroll: Mario Wagner Weise, Geoteknikker Revisjon 01: Tillegg - vurdering

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flatåsen Nordre DOKUMENTKODE 417773-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Heimdal Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Håvard Narjord KONTAKTPERSON Kjell Ivar Kjølhamar SAKSBEH Konstantinos

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Reguleringsplan Notat Vurdering av områdestabilitet - Glenne FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet Vinterbro

Detaljer