RAPPORT DELPROSJEKT FELLES LØNNFUNKSJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT DELPROSJEKT FELLES LØNNFUNKSJON"

Transkript

1 LØNNsfunksjonens plassering i kommuneorganisasjonene GRAN KOMMUNE PERSONAL - stab under rådmannen PERSONALSJEF Personal Lønn Sykefravær Regnskap LUNNER KOMMUNE FELLESTJENESTEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Regnskap Lønn JEVNAKER KOMMUNE STØTTEENHETEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Bevillinger Skatt Forliksråd Lån/tilskudd Fakturering Regnskap Budsjett Personal Lønn Servicetorg IKT Bibliotek Politisk sekretariat Forlsiksråd Post/arkiv Skatt Fakturering Innfordring Personal RAPPORT DELPROSJEKT FELLES LØNNFUNKSJON FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 1 av 13

2 INNHOLD 1 Sammendrag Prosjektarbeidet Situasjonsbeskrivelse Organisering, bemanning og ressursbruk Arbeidsprosesser Analyse og vurderinger Målsetting Oppgaver som eventuelt skal legges til lønnsenheten Eventuelle konsekvenser for et gjennomføringsprosjekt Relasjoner til brukere, virksomhetsledere/resultatenhetsledere og rådmenn Organisering og bemanning Lokalisering IKT-løsning og andre kostnader Anbefalinger Anbefalt forslag Tema til gjennomføringsprosjekt Risikoanalyse Vedlegg Sammendrag Prosjektgruppa anbefaler et gjennomføringsprosjekt for å opprette en felles lønnsfunksjon, samlokalisert og med samme fagprogramvare i alle tre kommunene. Spørsmålet om samordning mellom lønn og regnskap reises. Et gjennomføringsprosjekt bør arbeide nært med regnskapsfunksjonen. Opprettelse av ett, felles lønnskontor endrer på det nære forholdet mellom personalarbeid og lønnsarbeid. Gruppa anbefaler at personalfunksjonen er representert i prosjektgruppa. 2 Prosjektarbeidet Bakgrunn Prosjektet er igangsatt av kommunene/regionrådet for å vurdere mulighetene for å etablere en felles lønnsfunksjon. Gjennom en slik etablering antar kommunene at en får større fagmiljøer som skal gi bedre lokal kompetanse og derigjennom bedret effektivitet og ressursutnyttelse. Et felles fagmiljø ventes også å gi bedre lokal kompetanse og derigjennom bedret effektivitet og ressursutnyttelse; i tillegg at strategisk ledelse gis bedre beslutningsverktøy. Prosjektgruppa er bedt om å analysere alternative løsninger, avdekke grunnlag for samarbeid, se på erfaringer fra kommuner som har fått til lignende prosjekter og avdekke investeringsbehov. Dette innebærer å kartlegge muligheten for felles lønnsfunksjon herunder felles it-løsning, felles kontoplan, felles opplæring, felles lokale reglementer og felles kunnskapsbase. Ansatte som jobber med lønnsrutiner, blir berørte av prosjektet. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 2 av 13

3 Arbeidet i prosjektet Medlemmer i prosjektgruppa har vært: Nina Granvoll (Lunner), Marit Løvbrøtte (Jevnaker), og Eli Stigen(Gran). Prosjektleder: Gaute Øvrebotten (Gran). Styringsgruppe for prosjektet: Rådmennene i Gran, Lunner og Jevnaker. Prosjektet startet arbeidet 29. oktober Det er avholdt 13 møter fram til avslutning 3. mars Situasjonsbeskrivelse 3.1 Organisering, bemanning og ressursbruk Jevnaker og Gran benytter samme programvare Visma Unique, men har ulik versjon. Det er omfattende endringer fra E23 til E32. Gran kommune regner med å konvertere til E32 i løpet av sommeren Lunner er ikke tilfreds med dagens programvare, og er åpne for å vurdere Visma Unique. Systemansvar, det vil si tilpasning og utnyttelse av programvaren ligger hos fagansvarlig for lønn. Alle tre lønnsenhetene opplever at tidspress og restanser går ut over viktige oppgaver, nødvendig faglig oppdatering og systemvedlikehold. Konkrete eksempler er ajourhold av KLP og SPK-register, kvalitetssikring og kontrollering før lønnskjøring, internopplæring og veiledning/støtte til virksomhetene, utnytte faglige nettverk og dele nyttig informasjon og erfaringer. I Jevnaker og Lunner er funksjonen organisert som henholdsvis del av støtteenheten og eget fagområde i fellestjenesten sammen med personal. I Gran ligger lønn som eget fagområde under personalavdelingen. I Gran ligger oppgavene formelt mer innenfor det vi definerer som reine lønnsoppgaver, se figur 1, mens lønnsansvarlig i Lunner og Jevnaker også utfører en del personalfaglige oppgaver. I praksis er lønn delaktige i langt flere personalsaker en det som følger av formelle rutiner og organisering, fordi mange saker er ufullstendige/uteglemt og må ha spesialoppfølging. Interne rutiner, reglementer og samhandling med virksomhetene varierer mye. Det er ulikt hva som ligger til støtteenheten sentralt og hva som utføres ute. Generelt er Lønn tillagt en rådgivnings- og veiledningsrolle innenfor det lønnsfaglige, men dette kan ofte gå over i det personalfaglige, eller det som ligger under enhetsleders personalansvar. 3.2 Arbeidsprosesser Hovedoppgaver innenfor fagområdet lønn er innsamling av bilag, diverse variable lønnsregistreringer, endringer i fastlønn (start, stopp, ansiennitet, mv.). Lønn setter opp kjøreplan, tilrettelegger og gjennomfører lønnsberegning. Lønnsarbeid innebærer jevnt tidspress med særlig arbeidsintensive perioder forut for- og under lønnskjøring. Mange delprosesser har korte frister. Lønn utføres innenfor små marginer og er lite fleksibelt med hensyn til når oppgaver kan uføres. Lønn kvalitetssikrer gjennom kontroll og korrekturlesning, i forbindelse med mottak av bilag, lønnsregistrering og gjennomgang av feilrapporter under selve lønnskjøringen. Etter utlønning overføres data til regnskapssystemet, og avstemmes. Årsavslutning gjennomføres i samarbeid med regnskap. Skatt og arbeidsgiveravgift rapporteres, innbetales og avstemmes terminvis. Etter lønnskjøring gjennomføres også diverse andre oppgjør, - fagforeningstrekk, bidragstrekk, og andre påleggs- og kreditortrekk. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 3 av 13

4 Alle typer fravær registreres, og sykmeldinger følges opp med innsending av refusjonskrav og konvertering til regnskap. Lønn registrerer innkomne refusjoner og avstemmer. I Gran utføres all fraværsregistrering og videre oppfølging/korrespondanse av personalsaksbehandlere. Lønn fyller ut pensjonssøknader og ajourhold av medlemsregister hos SPK og KLP, - herunder månedlig og kvartalsvis gjennomgang og rapportering. I Gran er det personalsaksbehandlerne som skriver søknad og veileder ansatte innenfor regelverket. Oppgradering og tilpasning av lønnssystemet (programvaren) utføres i samarbeid mellom IKT og lønn som holder seg oppdatert innenfor sentralt regelverk og endringer. Lønn har også ansvar for koordinering, generell tilrettelegging og intern opplæring av virksomhetene. 4 Analyse og vurderinger 4.1 Målsetting Pr. i dag er lønn en sårbar funksjon i alle tre kommuner. Kompetansen er samlet hos en til to medarbeidere, og dette er en stor svakhet ved sykdom, ferieavvikling og fratreden. Å samle flere saksbehandlere i en felles lønnsfunksjon vil bidra til bedre overlapping og nyttig informasjonsutveksling. En vil bedre kunne spesialisere lønnsfaget, utvikle ekspertise og tilpasse programvare på en måte som utnytter systemet til våre lokale behov. En felles lønnsfunksjon må ta sikte på å bevare kunnskapen om lokale variasjoner mht. organisering og rutiner, samtidig som en utvikler mer rasjonell drift og utvikling av lønn. Det er viktig å ta vare på en nødvendig basis av personalfaget. Analyse av rutiner og bedre utnyttelse av programvare kan senere føre til en anbefaling om å omorganisere oppgavefordeling mellom enhetene ute og et felles lønnskontor. Effektiv utnyttelse av felles programvare og nytten av å tilhøre et lønnsfagmiljø må vurderes opp mot ulempene ved avstand til bruker og kunnskap om enkeltsaker. Samlet vil dette kunne gi en effektiviseringsgevinst i form av bedre lønnstjenester og lavere utgifter forutsatt at det utarbeides gode rutiner og hensiktsmessig arbeidsfordelig og organisering. 4.2 Oppgaver som eventuelt skal legges til lønnsenheten I en samlet lønnsenhet bør en spesialisere faget og ha klare grenser til andre fagområder, som personal og regnskap. (Se også vedlegg 2.) Typiske lønnsfaglige oppgaver er: Mottak av variable lønnsbilag, sortering, registrering og kontroll av disse Endringer av fastlønn: nytilsatte, endringer og sluttoppgjør Forberede og gjennomføre etterbetalinger etter sentrale og lokale forhandlinger Andre endringer: permisjoner, fagforeninger, påleggstrekk, skatteopplysninger Lønnskjøring: beregning, feilrapporter, posteringslister, skatt, bankliste, fagforeningstrekk, evt. fil til betalingssentral Lønnsslipper: Produsere Lønnskjøring for andre selskaper (kirke, frivillighetssentralen ) Introduksjonsstønad til flyktninger FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 4 av 13

5 Lønnsforskudd: fullføre beregning, registrere forskudd og andre ekstraordinære utbetalinger Oppgjør etter lønnskjøring: Skatt og arbeidsgiveravgift, fagforeningstrekk, div. påleggstrekk Avstemming av interimskontoer, forberede Årsavslutning som gjennomføres i samarbeid med Regnskap Lønns- og trekkoppgaver: Skattedirektoratet, Skatteinnkrever, Ansatte Rapportering: AA-register, PAI-statistikk, Fraværsstatistikk Andre rapporter: Oversikter til ledere, forberedelser til forhandlinger mv. Veiledning i lønnsrutiner og regelverk: ledere, ansatte og eksterne virksomheter Systemvedlikehold: tilpasse programvare, styre tilganger, flytte arbeid fra manuelle rutiner til automatisering gjennom digitale rutiner og dataregister. Oppgaver i grenseområdet til lønn Sykmeldinger: Registrere, sende refusjonskrav (skatte- og inntektsopplysningsskjema), refusjonsliste/overføring til regnskap, avstemming, diverse korrespondanse med ansatt, leder og trygdekontor ang. enkeltsaker Annen fraværsregistrering: Egenmeldinger, sykt barn, fødselspermisjoner, velferdspermisjoner mv. KLP/SPK beregning, gjennomgang og rapportering. Særlig søknad og veiledning ligger mer innenfor personalfaget Lønnsforskudd, veilede iht. regelverk, rutiner og saksbehandling Veiledning diverse reglementer: Telefongodtgjørelse, klesgodtgjørelse Lønnsfastsettelse, ansiennitetsberegning, forsikringer mv. ligger til personalfaget Bistand ved forhandlinger og tolkning av tariffavtale/rundskriv og protokoller ligger til personalfaget Mens ferielønnsoppgjør ligger til Lønn ligger veiledning innen Ferieloven til personalfaget Lønnsslipper: Sortering og distribusjon kan skje for eksempel via en post/arkivfunksjon 4.3 Eventuelle konsekvenser for et gjennomføringsprosjekt Bør personalfunksjonen dras inn i et eventuelt gjennomføringsprosjekt? Personal må delta i et eventuelt gjennomføringsprosjekt. Det er viktig å få en tydelig avgrensning mellom lønnsoppgaver og personaloppgaver, og å bli enige om hvordan en skal ivareta lønnsmedarbeidernes behov for nødvendig oppdatering innenfor det personalfaglige. Bør gjennomføringsprosjektet kjøres som felles lønns- og regnskapsprosjekt? Det vil ikke være hensiktsmessig å kjøre et felles gjennomføringsprosjekt for lønn- og regnskap, men vi anbefaler et tett samarbeid mellom prosjektene. Uansett vedtak om organisering vil lønnsfunksjonen i stor grad være atskilt fra regnskapsfunksjonen. Harmonisering av rutiner og regelverk, etablering av felles programvare og tilpasning av denne, mv. vil være en ulik prosess innenfor lønn og regnskap. 4.4 Relasjoner til brukere, virksomhetsledere/resultatenhetsledere og rådmenn Virksomhetsledere, ansatte og andre brukere vil ha glede av en samlokalisert lønnfunksjon med solid og overlappende kompetanse på lønnsfaget. Et felles kontor vil kunne utvikle og tilrettelegge rutiner som klart viser hvor og hvordan oppgavene skal utføres. En lønnsfunksjon eller regnskapsfunksjon har mindre behov for nærhet til bruker og omvendt enn for eksempel en personalfunksjon. Post og telefon og e-post kan i de aller fleste tilfeller erstatte kontakten ansikt til ansikt. Det blir viktigere for FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 5 av 13

6 virksomhetene å være nøyaktige og fullstendige ved ufylling av bilag, og å holde seg informert om og følge de fastsatte rutinene. Samtidig vil en bruker kunne få klarere og raskere svar på lønnsfaglige spørsmål, og større trygghet for riktig lønn til rett tid. En spesialisert lønnsfunksjon vil kunne ha sterkere regnskapskompetanse, og gjennomføre bedre oppfølging, avstemming og løpende forberedelser til årsavslutning. Det er viktig å rydde opp i feil og avvik gjennom året, slik at lønn og regnskap stemmer overens hele veien og at kostnader blir mest mulig forutsigbare. Kvalitet på produktet lønn via regnskap bidrar til å gi kommunens ledelse bedre beslutningsverktøy. Praktiske konsekvenser av samlokalisering vil blant annet være at lønnsfristen kan bli forskjøvet et par dager pga. postgang. De opplysningene, eller den veiledningen en før fikk av Lønn vil en nå motta via en annen støttefunksjon, som for eksempel Personal, avhengig av hvordan fagområdene avgrenses. 4.5 Organisering og bemanning Et samlokalisert felles lønnskontor med overlappende kompetanse vil redusere sårbarheten og bedre sikkerheten betydelig. Et nært samarbeid vil ikke ha på langt nær samme nytten, jf. pkt 3.1 (om arbeidsintensive perioder og små marginer innenfor kjøreplanen). Alle tre kommuner har lønningsdag den 12. i måneden, og vil ha store problemer med å bistå de andre ved sykdomsfravær eller andre akutte problemer. En felles lokalisert lønnsfunksjon vil styrke fagmiljøet og sette mer fokus på det reine lønnsfaget. Det er viktig at alle medarbeidere får et variert arbeidsfelt samtidig som noen kan spesialisere seg på utvalgte oppgaver/fagområder. Overlapping er viktig på de mest sårbare og utsatte funksjonene, men ikke nødvendig på alt. Dersom lønn og regnskap blir samorganisert er det viktig å bevare lønn som en atskilt funksjon. Dette følger av oppgaveavgrensningen vi har vist ovenfor, og er en forutsetning for nytten av å etablere en felles fagenhet for Lønn. I Nannestad kommune er lønn organisert under regnskapsavdelingen, men som en selvstendig enhet. Tidligere var funksjonen lagt til personal. Overgangen fra personal til regnskap var krevende. Men erfaringen over tid har vist at når rutiner og nye arbeidsmåter er godt etablert opplever lønnsmedarbeiderne at dette er en hensiktsmessig og effektiv organisering. Hvis vi forutsetter at de personalfaglige oppgavene er klart avgrenset fra det lønnsfaglige, vil lønn ha større nytte av å være nært samlokalisert med regnskap. Oppgavene lønn utfører, skal være ferdigstilt før Lønn overtar saken. Lønn sorterer og bearbeider alle innkomne saker, før vi registrer dette inn i lønnsprogrammet. Forutsatt at rutiner følges i forhold til å ferdigstille et bilag eller en sak, vil Lønn sin oppgave være å føre det riktig etter en lønnsteknisk og lønnsfaglig vurdering. Kontoplan og økonomiplan legger sterke føringer på lønnsregistreringen. Kontoplan gir også en indikasjon på hvilke lønnsarter vi må bruke, og hvordan disse skal tilpasses, slik at regnskapet kan bli et godt styringsverktøy for ledelsen. Dersom lønn organiseres som eget kontor under fellestjenester/støtteenhet, er det viktig å etablere ett tett samarbeid med regnskap. Som det fremgikk av 4.1 må det også sikres at Lønn har nødvendig, oppdatert kompetanse innen personalfaget, og at det lages rutiner for informasjonsutveksling personal lønn, for eksempel når det gjelder KLP. Behovet for samarbeid og informasjonsutveksling vil innebære et noe større press på regnskap og personal i den kommunen der en felles lønnfunksjon blir lokalisert. I en samlokalisert lønnsfunksjon er det viktig med en faglig leder, enten direkte underlagt fellestjenester/støtteenhet, eller underlagt leder for felles lønns- og FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 6 av 13

7 regnskapsavdeling. Dette for å koordinere og tilrettelegge lønns-oppgavene og den daglige driften, og ha det overordnede ansvaret for lønnssystemet. I et eventuelt gjennomføringsprosjekt må ulike organisasjonsformer vurderes opp mot hverandre: Samlokalisert felles lønnskontor i en vertskommune, jf koml 27, interkommunalt samarbeid eller IKS (interkommunalt selskap). 4.6 Lokalisering Lokalisering er mindre viktig for støttefunksjonen ovenfor brukere, virksomheter og rådmenn. Lønnsfunksjonen er langt mindre avhengig av å møte ledere og ansatte ansikt til ansikt enn det personal er. Men gitt felles lønnskontor, vil det være en fordel med en eventuell felles og samlokalisert regnskap og lønnsavdeling, eller at lønn lokaliseres fysisk nær regnskap jf. pkt IKT-løsning og andre kostnader Direkte investeringskostnader Som nevnt kjører både Jevnaker og Gran fagprogrammet Visma Unique ANSATT, felles programvare for lønn og personal. Begge har regnskapsløsning fra samme leverandør, godt integrert med lønnsprogrammet. Lunner benytter egen løsning både for lønn og regnskap. Det må være en forutsetning for samarbeid på lønnssida at kommunene benytter samme programvare. Prosjektgruppa antar at en felles og samlokalisert lønnsfunksjon forutsetter samlokalisering av programvare og database; lokalisert i en av de tre kommunene. Gruppa tar for gitt at en samlokalisert lønnsbase drar med seg samlokalisering av hele Unique-installasjonen. Det er ikke innhentet tall, men en typisk Unique-installasjon for en kommune på Lunners størrelse kr inkludert nødvendig minimumsopplæring. I tillegg kommer arbeidet med å etablere en Lunner-database og konvertere lønns- og ansattdata. (Alternativt legges historiske data inn manuelt. Anslått arbeidsomfang ca. 2 måneder.) Trolig vil det kunne redusere kostnadene noe å opprette Lunner-drift i en eksisterende installasjon (hos en av de andre to kommunene). En fellesinstallasjon innebærer flytting av databaser, etablering av sørverkapasitet og forbindelser mellom rådhusene; dette har en ikke regna på. Til dette kommer standard etableringskostnader i forbindelse med etablering av felleskontor: Kabling og elarbeider, innredning og ombygging, anskaffelse av nødvendig inventar og utstyr, og flyttekostnader. Bredbåndarbeidets svarte fiber må på plass; for øvrig konfigurasjon av linjer med mer. Prosjektgruppa tar som gitt at dette ikke belastes prosjektet. Indirekte investeringskostnader Prosjektarbeid inkludert arbeid med å utarbeide felles rutiner og dokumenter, skape og iverksette (felles) kontoplan, nødvendig opplæring ute i organisasjonen. Anslagsvis innsats verdt kroner (inkludert 40 % ukeverk direkte i prosjektet). Driftskostnader IT Driftskostnad for fagprogrammet er antatt å ligge på ca kroner pr år. Fellesløsning for alle tre kommunene kan trolig gi redusert kostnad samla sett. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 7 av 13

8 5 Anbefalinger 5.1 Anbefalt forslag Forprosjektet viser at det er hensiktsmessig å etablere en samlokalisert lønnsfunksjon ut i fra de overordnede målene om styrket fagkompetanse og mindre sårbarhet. Deltakerne i prosjektgruppa har evne og vilje til samarbeid. Hvor vidt det er mulig å forankre et hovedprosjekt og eventuell gjennomføring i ledelsen kommer blant annet anna an på om en ser nytten i å omarbeide og tilpasse rutinene i organisasjonene. Virksomhetene må være forberedt på en opplærings- og endringsfase. Personalfunksjonene har stilt seg på en skala fra spørrende til tvilende til at lønn skilles ut. Hva det betyr for kommunenes vilje til å gå inn for felles lønnsfunksjon gjenstår å se. Det framstår som innlysende at personalfunksjonen på en eller annen måte må være med i gjennomføringsprosjektet. Det kan se ut til at middels store kommuner har større nytte av samarbeid enn små kommuner. Sistnevnte har kanskje bedre nytte av - og ønsker å ivareta - fordelen ved medarbeidernes lokalkunnskap og totaloversikt over flere fagområder. Dette kom blant annet fram da vi forhørte oss med Våler kommune i Solør. 5.2 Tema til gjennomføringsprosjekt a) Konkret avgrense oppgavene som skal ligge til enheten, jf. figur 1, både i forhold til regnskap og til personal, og i forhold til oppgaveløsning sentralt og ute i enhetene. Deretter avgjøre konkret bemanning/stillingsressurs og hensiktsmessig organisering. b) Organisasjonsform og samarbeidsavtaler. c) Utrede og avgjøre lokalisering: Konsekvens for arbeidstakerne mht. reisevei, nåværende oppgaver deling av stilling/omorganisering. Samme person kan ha flere funksjoner, for eksempel jobbe 50 % med personalrelaterte saker i tillegg til lønnsarbeidet. Når bemanning er avgjort og en vet hvilke ansatte som blir berørt, må det lages en oversikt som viser personlige konsekvenser. Andre samarbeidsprosjekter har vist at dette kan ha stor betydning for gjennomføringsfasen (for eksempel FAR-prosjektet på Nord Jæren). d) Kartlegge kompetanse hos medarbeiderne og ta stilling til arbeidsfordeling og opplæringsbehov. e) Tilpasse rutiner og reglementer der det er nødvendig. F. eks. lage felles kjøreplan og interne arbeidsrutiner. Ulike personalreglement og interne lønnsrutiner krever at vi går sammen for å harmonisere og utarbeide rutiner og skjemaer, slik at arbeidsprosessene blir mest mulig like for alle lønnsmedarbeidere. Sentralisering krever tydeligere rutiner og klarere ansvarsgrenser. f) Opplæring av virksomhetene: Virksomhets- og resultatenhetsledere må få informasjon og nødvendig opplæring om nye rutiner og praktiske konsekvenser. Det er viktig at disse får komme med innspill underveis i prosessen. g) Etablere programvare/ikt løsninger: Utrede muligheter og kostnader. Støtteprogrammer må være kompatible med felles lønnsprogram. Vurdere å ta i bruk programvare som skaper lønnsdata eks Profil i kombinasjon med turnusprogram, og elektroniske timelister og reiseregninger. Tilrettelegging av fagapplikasjon: Det må for eksempel opprettes like lønnsarter for alle selskaper, mens kontoplanene kan være forskjellige. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 8 av 13

9 h) Fysisk flytting/div. praktisk tilrettelegging. IKT-løsning må være på plass først, både forbindelser og fagprogram/databaser. i) Lønnsslipper: Etablere felles produksjonsmetode og avgjøre om distribusjonen bør ligge hos en støttefunksjon, for eksempel post/arkiv. j) Avklare sørvistorgets rolle ovf. lønn. k) Andre støttefunksjoners oppgaver: Post/arkiv og IKT. Personal og evt. Regnskap. l) Etablere felles arkiv: Avgjøre hvilket arkivsystem som skal benyttes, planlegge og gjennomføre. m) Evaluering av felles lønnsfunksjonen og vurdering av bemanning og organisering etter 1 år etter etablering. 6 Risikoanalyse Gruppa har sett på hva som kan velte et gjennomføringsprosjekt for samordning av lønn for de tre kommunene. Hver faktor er vurdert ut fra en skala fra 1-5 for sannsynlighet, og samme skala for konsekvens, ved realisering av hovedprosjektet i fase en og/eller fase to. Sannsynlighet (S) * konsekvens (K) = Risikofaktor (R). (gjf = gjennomføringsprosjekt) PRI Faktor S K R 1 Ikke få til avgrensing av arbeidsområder Ikke få tilstrekkelig tid til hovedprosjekt Ikke få god nok prosjektledelse i hovedprosjekt Ikke ha tilstrekkelig fagkompetanse etter samordning (gjf) Motstand fra personalfunksjonen Svikt i etablering rutiner etc Ikke få tilstrekkelig ressurs til prosjektsekretær Motstand blant ansatte: Lønn Ikke klare å få til opplæring av virksomhetene Ikke nok informasjon i prosjektfasen Ikke få etablert stabil og sikker IT-drift (gjf) Ikke klare å velge felles fagsystemer (gjf) Ikke klare gjennomføring av it-prosjektene med innføring, konvertering og opplæring (gjf) Ikke klare å etablere bredbånd mellom rådhusene (gjf) Ikke få positiv politisk beslutning Ikke få de ansattes organisasjoner med (gjf) Vedlegg Vedlegg 1: Sammenligning mellom lønnsfunksjonen i de tre kommunene Vedlegg 2: Grenseoppgang personal lønn - regnskap Vedlegg 3: Organisering av lønnsfunksjonen i dag Vedlegg 4: Pluss minus -analyse FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 9 av 13

10 Vedlegg 1: Sammenligning mellom lønnsfunksjonen i de tre kommunene JEVNAKER LUNNER GRAN Programvare Visma Unique E32 Komlønn 400 Visma Unique E23 (E32 fra 20. juni 2005) I tillegg benyttes lønnsfunksjoner i: IST Extens Unique MARTHE Bemanning 1,5 ÅV + en viss ressurs JORS 0,15 ÅV 2,0 ÅV Alt utføres sentralt 2,0 ÅV + ca. 0,5 ÅV i skole og barnevern Mertid/ restanser Tidspress og noe retur av bilag/mangelfulle opplysninger Mangler f. eks. faglig oppdatering KLP og SPK Utstrakt bruk av mertid, noe retur og ufullstendige bilag, restanser bl.a. KLP, Problemer med programvare Restanser på KLP, nødvendig faglig oppdatering og viktig systemvedlikehold Organisering Del av støtteenheten Eget fagområde i fellestjenesten sammen m. personal Eget fagområde i personalavdelingen Sykelønn Lønn + JORS Ligger 100 % i lønn. Ligger p.t. i personal (0,5 ÅV) Pensjon Ligger 100 % i lønn. Ligger 100 % i lønn. SPK i personal KLP i lønn (søknader sendes av personal) Arkiv Lønn arkiverer både personal- og lønnssaker, inkludert bilag Lønn arkiverer lønnsbilag, personalsaker skannes og arkiveres av post/arkivfunksj. Lønn arkiverer med noe bistand fra personal (skannet dokument skrives ut) Virksomhetene Betjenes både av lønns- og personalmedarbeidere. Betjenes både av lønns- og personalmedarbeidere. Betjenes både av lønnsog personalmedarbeidere. Systemansvar Ligger i lønn. Fagleder lønn/personal systemeier. Systemansvar ligger i lønn. Personalsjef systemeier. Systemansvar ligger i lønn. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 10 av 13

11 Vedlegg 2: Grenseoppgang personal lønn - regnskap FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 11 av 13

12 Vedlegg 3: Organisering av lønnsfunksjonen i dag LØNNsfunksjonens plassering i kommuneorganisasjonene GRAN KOMMUNE PERSONAL - stab under rådmannen PERSONALSJEF Personal Lønn Sykefravær Regnskap LUNNER KOMMUNE FELLESTJENESTEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Regnskap Lønn JEVNAKER KOMMUNE STØTTEENHETEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Bevillinger Skatt Forliksråd Lån/tilskudd Fakturering Regnskap Budsjett Personal Lønn Servicetorg IKT Bibliotek Politisk sekretariat Forlsiksråd Post/arkiv Skatt Fakturering Innfordring Personal FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 12 av 13

13 Vedlegg 4: Pluss minus -analyse PLUSS/ mulighe ter NÅ God kommunekunnskap Oversiktlighet Fysisk nærhet til samarbeidspartnere God kjennskap til lønnsprogram Sterk på personalfaglige tema God kjennskap til lover og regler Større fagområde, mer interessant arbeidsdag og fysisk, variert arbeid NY ORGANISERING Mindre sårbarhet Bedre overlappingsmuligheter Større fagmiljø Felles IT-verktøy Felles rutiner Lære andre(bedre) rutiner Lære mer data Økt fleksibilitet Mer rasjonell drift MINUS/ trusler Lite fagmiljø Sårbart Kan ikke nok Excel Sovner i gamle rutiner Kapasitetsproblemer Ikke tid til faglig påfyll Større geografisk avstand Større administrasjon Redd for å miste arbeidsplasser Avstand til bruker Mindre oversikt Manglende informasjon For liten datakunnskap Økt møteaktivitet (reiser) Manglende fleksibilitet Behov for arbeidsdeling FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 13 av 13

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Visma Lønn Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Rett lønn til rett tid Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Systemet gir deg full oversikt, omfattende

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no ØKONOMI-ISK ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Dokumentsenter og arkiv Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) Dokument- og arkivtjenesten i dag... 2 Hvordan er

Detaljer

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten Kravspesifikasjon Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten 1 Organisasjonen Velferdsetaten ble opprettet 1.1. 2012, etter en sammenslåing av Rusmiddeletaten,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt.

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER. Konkurranse etter del III

ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER. Konkurranse etter del III KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER Konkurranse etter del III i forskrift om offentlige anskaffelser TILBUDSFRIST 16. desember 2014 kl. 10:00 Trondheim 31.10.2014 Innledning Sykehusbygg

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 3-1 IKT Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004 Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 1 Agenda Bakgrunn for 3-1 prosjektet 3-1 IKT Ikomm IKS Organisering Delprosjekter Erfaringer 2 Fakta kommunene Gausdal

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

Utnytte integrasjon mellom SAP tid, reise, lønn og økonomi bedre. Marita Johansen

Utnytte integrasjon mellom SAP tid, reise, lønn og økonomi bedre. Marita Johansen Utnytte integrasjon mellom SAP tid, reise, lønn og økonomi bedre Marita Johansen Agenda Utfordringer Muligheter Eksempler Gevinst Agenda Utfordringer Muligheter Eksempler Gevinst Implementeringen av SAP

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 BAKGRUNN Interkommunalt helseprosjekt Setesdal høst 2009

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK Rådannens innstilling: Organisering av adinistrative oppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Årsrapport Felles lønningskontor for Øvre Eiker kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune

NEDRE EIKER KOMMUNE. Årsrapport Felles lønningskontor for Øvre Eiker kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Årsrapport 2016 Felles lønningskontor for Øvre Eiker kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune Selskapets virksomhet Lønningskontoret skal levere tjenester til samarbeidskommunene

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning Bakgrunn Universitetsmuseene har gjennom MUSIT-samarbeidet gjennomført en virksomhetsanalyse av museenes arbeidsprosesser, i hovedsak

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.11.2015 15/153533 15/245258 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 01.12.2015

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Versjon 0.2 Dato

Versjon 0.2 Dato Ansvarlig: Marit Hellum/Bente K.S. Roel Side 1 av 5 Bakgrunn Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL, gjeldende fra 1.1.2017. Styrene og

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer Juni 2017 Konfidensielt mellom PA og KS INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 GODE RÅD PÅ VEIEN 4 3 KONSEKVENSER AV Å ENDRE KOMMUNENUMMER 5 4 ANBEFALT

Detaljer

DIGITALE REDSKAPER. Turid V Tveiten, Salg, service og sikkerhet

DIGITALE REDSKAPER. Turid V Tveiten, Salg, service og sikkerhet DIGITALE REDSKAPER KOMPETANSEMÅL bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner Digitale redskaper Er et fellesnavn på programvaren vi bruker Tekstbehandling

Detaljer

Levanger kommune. Sluttrapport

Levanger kommune. Sluttrapport Levanger kommune Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk meldingsutvekling mellom pleie og omsorgstjenesten i kommunen, legetjenesten og sykehus. 15.04.09 Godkjent av: Øystein Sende Side 2

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K:

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K: Side 1 av 6 Re kommune JournalpostID 09/873 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 33 06 15 17 Rådmannen Interkommunalt samarbeid Hof, Holmestrand og Re Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer