RAPPORT DELPROSJEKT FELLES LØNNFUNKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT DELPROSJEKT FELLES LØNNFUNKSJON"

Transkript

1 LØNNsfunksjonens plassering i kommuneorganisasjonene GRAN KOMMUNE PERSONAL - stab under rådmannen PERSONALSJEF Personal Lønn Sykefravær Regnskap LUNNER KOMMUNE FELLESTJENESTEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Regnskap Lønn JEVNAKER KOMMUNE STØTTEENHETEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Bevillinger Skatt Forliksråd Lån/tilskudd Fakturering Regnskap Budsjett Personal Lønn Servicetorg IKT Bibliotek Politisk sekretariat Forlsiksråd Post/arkiv Skatt Fakturering Innfordring Personal RAPPORT DELPROSJEKT FELLES LØNNFUNKSJON FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 1 av 13

2 INNHOLD 1 Sammendrag Prosjektarbeidet Situasjonsbeskrivelse Organisering, bemanning og ressursbruk Arbeidsprosesser Analyse og vurderinger Målsetting Oppgaver som eventuelt skal legges til lønnsenheten Eventuelle konsekvenser for et gjennomføringsprosjekt Relasjoner til brukere, virksomhetsledere/resultatenhetsledere og rådmenn Organisering og bemanning Lokalisering IKT-løsning og andre kostnader Anbefalinger Anbefalt forslag Tema til gjennomføringsprosjekt Risikoanalyse Vedlegg Sammendrag Prosjektgruppa anbefaler et gjennomføringsprosjekt for å opprette en felles lønnsfunksjon, samlokalisert og med samme fagprogramvare i alle tre kommunene. Spørsmålet om samordning mellom lønn og regnskap reises. Et gjennomføringsprosjekt bør arbeide nært med regnskapsfunksjonen. Opprettelse av ett, felles lønnskontor endrer på det nære forholdet mellom personalarbeid og lønnsarbeid. Gruppa anbefaler at personalfunksjonen er representert i prosjektgruppa. 2 Prosjektarbeidet Bakgrunn Prosjektet er igangsatt av kommunene/regionrådet for å vurdere mulighetene for å etablere en felles lønnsfunksjon. Gjennom en slik etablering antar kommunene at en får større fagmiljøer som skal gi bedre lokal kompetanse og derigjennom bedret effektivitet og ressursutnyttelse. Et felles fagmiljø ventes også å gi bedre lokal kompetanse og derigjennom bedret effektivitet og ressursutnyttelse; i tillegg at strategisk ledelse gis bedre beslutningsverktøy. Prosjektgruppa er bedt om å analysere alternative løsninger, avdekke grunnlag for samarbeid, se på erfaringer fra kommuner som har fått til lignende prosjekter og avdekke investeringsbehov. Dette innebærer å kartlegge muligheten for felles lønnsfunksjon herunder felles it-løsning, felles kontoplan, felles opplæring, felles lokale reglementer og felles kunnskapsbase. Ansatte som jobber med lønnsrutiner, blir berørte av prosjektet. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 2 av 13

3 Arbeidet i prosjektet Medlemmer i prosjektgruppa har vært: Nina Granvoll (Lunner), Marit Løvbrøtte (Jevnaker), og Eli Stigen(Gran). Prosjektleder: Gaute Øvrebotten (Gran). Styringsgruppe for prosjektet: Rådmennene i Gran, Lunner og Jevnaker. Prosjektet startet arbeidet 29. oktober Det er avholdt 13 møter fram til avslutning 3. mars Situasjonsbeskrivelse 3.1 Organisering, bemanning og ressursbruk Jevnaker og Gran benytter samme programvare Visma Unique, men har ulik versjon. Det er omfattende endringer fra E23 til E32. Gran kommune regner med å konvertere til E32 i løpet av sommeren Lunner er ikke tilfreds med dagens programvare, og er åpne for å vurdere Visma Unique. Systemansvar, det vil si tilpasning og utnyttelse av programvaren ligger hos fagansvarlig for lønn. Alle tre lønnsenhetene opplever at tidspress og restanser går ut over viktige oppgaver, nødvendig faglig oppdatering og systemvedlikehold. Konkrete eksempler er ajourhold av KLP og SPK-register, kvalitetssikring og kontrollering før lønnskjøring, internopplæring og veiledning/støtte til virksomhetene, utnytte faglige nettverk og dele nyttig informasjon og erfaringer. I Jevnaker og Lunner er funksjonen organisert som henholdsvis del av støtteenheten og eget fagområde i fellestjenesten sammen med personal. I Gran ligger lønn som eget fagområde under personalavdelingen. I Gran ligger oppgavene formelt mer innenfor det vi definerer som reine lønnsoppgaver, se figur 1, mens lønnsansvarlig i Lunner og Jevnaker også utfører en del personalfaglige oppgaver. I praksis er lønn delaktige i langt flere personalsaker en det som følger av formelle rutiner og organisering, fordi mange saker er ufullstendige/uteglemt og må ha spesialoppfølging. Interne rutiner, reglementer og samhandling med virksomhetene varierer mye. Det er ulikt hva som ligger til støtteenheten sentralt og hva som utføres ute. Generelt er Lønn tillagt en rådgivnings- og veiledningsrolle innenfor det lønnsfaglige, men dette kan ofte gå over i det personalfaglige, eller det som ligger under enhetsleders personalansvar. 3.2 Arbeidsprosesser Hovedoppgaver innenfor fagområdet lønn er innsamling av bilag, diverse variable lønnsregistreringer, endringer i fastlønn (start, stopp, ansiennitet, mv.). Lønn setter opp kjøreplan, tilrettelegger og gjennomfører lønnsberegning. Lønnsarbeid innebærer jevnt tidspress med særlig arbeidsintensive perioder forut for- og under lønnskjøring. Mange delprosesser har korte frister. Lønn utføres innenfor små marginer og er lite fleksibelt med hensyn til når oppgaver kan uføres. Lønn kvalitetssikrer gjennom kontroll og korrekturlesning, i forbindelse med mottak av bilag, lønnsregistrering og gjennomgang av feilrapporter under selve lønnskjøringen. Etter utlønning overføres data til regnskapssystemet, og avstemmes. Årsavslutning gjennomføres i samarbeid med regnskap. Skatt og arbeidsgiveravgift rapporteres, innbetales og avstemmes terminvis. Etter lønnskjøring gjennomføres også diverse andre oppgjør, - fagforeningstrekk, bidragstrekk, og andre påleggs- og kreditortrekk. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 3 av 13

4 Alle typer fravær registreres, og sykmeldinger følges opp med innsending av refusjonskrav og konvertering til regnskap. Lønn registrerer innkomne refusjoner og avstemmer. I Gran utføres all fraværsregistrering og videre oppfølging/korrespondanse av personalsaksbehandlere. Lønn fyller ut pensjonssøknader og ajourhold av medlemsregister hos SPK og KLP, - herunder månedlig og kvartalsvis gjennomgang og rapportering. I Gran er det personalsaksbehandlerne som skriver søknad og veileder ansatte innenfor regelverket. Oppgradering og tilpasning av lønnssystemet (programvaren) utføres i samarbeid mellom IKT og lønn som holder seg oppdatert innenfor sentralt regelverk og endringer. Lønn har også ansvar for koordinering, generell tilrettelegging og intern opplæring av virksomhetene. 4 Analyse og vurderinger 4.1 Målsetting Pr. i dag er lønn en sårbar funksjon i alle tre kommuner. Kompetansen er samlet hos en til to medarbeidere, og dette er en stor svakhet ved sykdom, ferieavvikling og fratreden. Å samle flere saksbehandlere i en felles lønnsfunksjon vil bidra til bedre overlapping og nyttig informasjonsutveksling. En vil bedre kunne spesialisere lønnsfaget, utvikle ekspertise og tilpasse programvare på en måte som utnytter systemet til våre lokale behov. En felles lønnsfunksjon må ta sikte på å bevare kunnskapen om lokale variasjoner mht. organisering og rutiner, samtidig som en utvikler mer rasjonell drift og utvikling av lønn. Det er viktig å ta vare på en nødvendig basis av personalfaget. Analyse av rutiner og bedre utnyttelse av programvare kan senere føre til en anbefaling om å omorganisere oppgavefordeling mellom enhetene ute og et felles lønnskontor. Effektiv utnyttelse av felles programvare og nytten av å tilhøre et lønnsfagmiljø må vurderes opp mot ulempene ved avstand til bruker og kunnskap om enkeltsaker. Samlet vil dette kunne gi en effektiviseringsgevinst i form av bedre lønnstjenester og lavere utgifter forutsatt at det utarbeides gode rutiner og hensiktsmessig arbeidsfordelig og organisering. 4.2 Oppgaver som eventuelt skal legges til lønnsenheten I en samlet lønnsenhet bør en spesialisere faget og ha klare grenser til andre fagområder, som personal og regnskap. (Se også vedlegg 2.) Typiske lønnsfaglige oppgaver er: Mottak av variable lønnsbilag, sortering, registrering og kontroll av disse Endringer av fastlønn: nytilsatte, endringer og sluttoppgjør Forberede og gjennomføre etterbetalinger etter sentrale og lokale forhandlinger Andre endringer: permisjoner, fagforeninger, påleggstrekk, skatteopplysninger Lønnskjøring: beregning, feilrapporter, posteringslister, skatt, bankliste, fagforeningstrekk, evt. fil til betalingssentral Lønnsslipper: Produsere Lønnskjøring for andre selskaper (kirke, frivillighetssentralen ) Introduksjonsstønad til flyktninger FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 4 av 13

5 Lønnsforskudd: fullføre beregning, registrere forskudd og andre ekstraordinære utbetalinger Oppgjør etter lønnskjøring: Skatt og arbeidsgiveravgift, fagforeningstrekk, div. påleggstrekk Avstemming av interimskontoer, forberede Årsavslutning som gjennomføres i samarbeid med Regnskap Lønns- og trekkoppgaver: Skattedirektoratet, Skatteinnkrever, Ansatte Rapportering: AA-register, PAI-statistikk, Fraværsstatistikk Andre rapporter: Oversikter til ledere, forberedelser til forhandlinger mv. Veiledning i lønnsrutiner og regelverk: ledere, ansatte og eksterne virksomheter Systemvedlikehold: tilpasse programvare, styre tilganger, flytte arbeid fra manuelle rutiner til automatisering gjennom digitale rutiner og dataregister. Oppgaver i grenseområdet til lønn Sykmeldinger: Registrere, sende refusjonskrav (skatte- og inntektsopplysningsskjema), refusjonsliste/overføring til regnskap, avstemming, diverse korrespondanse med ansatt, leder og trygdekontor ang. enkeltsaker Annen fraværsregistrering: Egenmeldinger, sykt barn, fødselspermisjoner, velferdspermisjoner mv. KLP/SPK beregning, gjennomgang og rapportering. Særlig søknad og veiledning ligger mer innenfor personalfaget Lønnsforskudd, veilede iht. regelverk, rutiner og saksbehandling Veiledning diverse reglementer: Telefongodtgjørelse, klesgodtgjørelse Lønnsfastsettelse, ansiennitetsberegning, forsikringer mv. ligger til personalfaget Bistand ved forhandlinger og tolkning av tariffavtale/rundskriv og protokoller ligger til personalfaget Mens ferielønnsoppgjør ligger til Lønn ligger veiledning innen Ferieloven til personalfaget Lønnsslipper: Sortering og distribusjon kan skje for eksempel via en post/arkivfunksjon 4.3 Eventuelle konsekvenser for et gjennomføringsprosjekt Bør personalfunksjonen dras inn i et eventuelt gjennomføringsprosjekt? Personal må delta i et eventuelt gjennomføringsprosjekt. Det er viktig å få en tydelig avgrensning mellom lønnsoppgaver og personaloppgaver, og å bli enige om hvordan en skal ivareta lønnsmedarbeidernes behov for nødvendig oppdatering innenfor det personalfaglige. Bør gjennomføringsprosjektet kjøres som felles lønns- og regnskapsprosjekt? Det vil ikke være hensiktsmessig å kjøre et felles gjennomføringsprosjekt for lønn- og regnskap, men vi anbefaler et tett samarbeid mellom prosjektene. Uansett vedtak om organisering vil lønnsfunksjonen i stor grad være atskilt fra regnskapsfunksjonen. Harmonisering av rutiner og regelverk, etablering av felles programvare og tilpasning av denne, mv. vil være en ulik prosess innenfor lønn og regnskap. 4.4 Relasjoner til brukere, virksomhetsledere/resultatenhetsledere og rådmenn Virksomhetsledere, ansatte og andre brukere vil ha glede av en samlokalisert lønnfunksjon med solid og overlappende kompetanse på lønnsfaget. Et felles kontor vil kunne utvikle og tilrettelegge rutiner som klart viser hvor og hvordan oppgavene skal utføres. En lønnsfunksjon eller regnskapsfunksjon har mindre behov for nærhet til bruker og omvendt enn for eksempel en personalfunksjon. Post og telefon og e-post kan i de aller fleste tilfeller erstatte kontakten ansikt til ansikt. Det blir viktigere for FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 5 av 13

6 virksomhetene å være nøyaktige og fullstendige ved ufylling av bilag, og å holde seg informert om og følge de fastsatte rutinene. Samtidig vil en bruker kunne få klarere og raskere svar på lønnsfaglige spørsmål, og større trygghet for riktig lønn til rett tid. En spesialisert lønnsfunksjon vil kunne ha sterkere regnskapskompetanse, og gjennomføre bedre oppfølging, avstemming og løpende forberedelser til årsavslutning. Det er viktig å rydde opp i feil og avvik gjennom året, slik at lønn og regnskap stemmer overens hele veien og at kostnader blir mest mulig forutsigbare. Kvalitet på produktet lønn via regnskap bidrar til å gi kommunens ledelse bedre beslutningsverktøy. Praktiske konsekvenser av samlokalisering vil blant annet være at lønnsfristen kan bli forskjøvet et par dager pga. postgang. De opplysningene, eller den veiledningen en før fikk av Lønn vil en nå motta via en annen støttefunksjon, som for eksempel Personal, avhengig av hvordan fagområdene avgrenses. 4.5 Organisering og bemanning Et samlokalisert felles lønnskontor med overlappende kompetanse vil redusere sårbarheten og bedre sikkerheten betydelig. Et nært samarbeid vil ikke ha på langt nær samme nytten, jf. pkt 3.1 (om arbeidsintensive perioder og små marginer innenfor kjøreplanen). Alle tre kommuner har lønningsdag den 12. i måneden, og vil ha store problemer med å bistå de andre ved sykdomsfravær eller andre akutte problemer. En felles lokalisert lønnsfunksjon vil styrke fagmiljøet og sette mer fokus på det reine lønnsfaget. Det er viktig at alle medarbeidere får et variert arbeidsfelt samtidig som noen kan spesialisere seg på utvalgte oppgaver/fagområder. Overlapping er viktig på de mest sårbare og utsatte funksjonene, men ikke nødvendig på alt. Dersom lønn og regnskap blir samorganisert er det viktig å bevare lønn som en atskilt funksjon. Dette følger av oppgaveavgrensningen vi har vist ovenfor, og er en forutsetning for nytten av å etablere en felles fagenhet for Lønn. I Nannestad kommune er lønn organisert under regnskapsavdelingen, men som en selvstendig enhet. Tidligere var funksjonen lagt til personal. Overgangen fra personal til regnskap var krevende. Men erfaringen over tid har vist at når rutiner og nye arbeidsmåter er godt etablert opplever lønnsmedarbeiderne at dette er en hensiktsmessig og effektiv organisering. Hvis vi forutsetter at de personalfaglige oppgavene er klart avgrenset fra det lønnsfaglige, vil lønn ha større nytte av å være nært samlokalisert med regnskap. Oppgavene lønn utfører, skal være ferdigstilt før Lønn overtar saken. Lønn sorterer og bearbeider alle innkomne saker, før vi registrer dette inn i lønnsprogrammet. Forutsatt at rutiner følges i forhold til å ferdigstille et bilag eller en sak, vil Lønn sin oppgave være å føre det riktig etter en lønnsteknisk og lønnsfaglig vurdering. Kontoplan og økonomiplan legger sterke føringer på lønnsregistreringen. Kontoplan gir også en indikasjon på hvilke lønnsarter vi må bruke, og hvordan disse skal tilpasses, slik at regnskapet kan bli et godt styringsverktøy for ledelsen. Dersom lønn organiseres som eget kontor under fellestjenester/støtteenhet, er det viktig å etablere ett tett samarbeid med regnskap. Som det fremgikk av 4.1 må det også sikres at Lønn har nødvendig, oppdatert kompetanse innen personalfaget, og at det lages rutiner for informasjonsutveksling personal lønn, for eksempel når det gjelder KLP. Behovet for samarbeid og informasjonsutveksling vil innebære et noe større press på regnskap og personal i den kommunen der en felles lønnfunksjon blir lokalisert. I en samlokalisert lønnsfunksjon er det viktig med en faglig leder, enten direkte underlagt fellestjenester/støtteenhet, eller underlagt leder for felles lønns- og FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 6 av 13

7 regnskapsavdeling. Dette for å koordinere og tilrettelegge lønns-oppgavene og den daglige driften, og ha det overordnede ansvaret for lønnssystemet. I et eventuelt gjennomføringsprosjekt må ulike organisasjonsformer vurderes opp mot hverandre: Samlokalisert felles lønnskontor i en vertskommune, jf koml 27, interkommunalt samarbeid eller IKS (interkommunalt selskap). 4.6 Lokalisering Lokalisering er mindre viktig for støttefunksjonen ovenfor brukere, virksomheter og rådmenn. Lønnsfunksjonen er langt mindre avhengig av å møte ledere og ansatte ansikt til ansikt enn det personal er. Men gitt felles lønnskontor, vil det være en fordel med en eventuell felles og samlokalisert regnskap og lønnsavdeling, eller at lønn lokaliseres fysisk nær regnskap jf. pkt IKT-løsning og andre kostnader Direkte investeringskostnader Som nevnt kjører både Jevnaker og Gran fagprogrammet Visma Unique ANSATT, felles programvare for lønn og personal. Begge har regnskapsløsning fra samme leverandør, godt integrert med lønnsprogrammet. Lunner benytter egen løsning både for lønn og regnskap. Det må være en forutsetning for samarbeid på lønnssida at kommunene benytter samme programvare. Prosjektgruppa antar at en felles og samlokalisert lønnsfunksjon forutsetter samlokalisering av programvare og database; lokalisert i en av de tre kommunene. Gruppa tar for gitt at en samlokalisert lønnsbase drar med seg samlokalisering av hele Unique-installasjonen. Det er ikke innhentet tall, men en typisk Unique-installasjon for en kommune på Lunners størrelse kr inkludert nødvendig minimumsopplæring. I tillegg kommer arbeidet med å etablere en Lunner-database og konvertere lønns- og ansattdata. (Alternativt legges historiske data inn manuelt. Anslått arbeidsomfang ca. 2 måneder.) Trolig vil det kunne redusere kostnadene noe å opprette Lunner-drift i en eksisterende installasjon (hos en av de andre to kommunene). En fellesinstallasjon innebærer flytting av databaser, etablering av sørverkapasitet og forbindelser mellom rådhusene; dette har en ikke regna på. Til dette kommer standard etableringskostnader i forbindelse med etablering av felleskontor: Kabling og elarbeider, innredning og ombygging, anskaffelse av nødvendig inventar og utstyr, og flyttekostnader. Bredbåndarbeidets svarte fiber må på plass; for øvrig konfigurasjon av linjer med mer. Prosjektgruppa tar som gitt at dette ikke belastes prosjektet. Indirekte investeringskostnader Prosjektarbeid inkludert arbeid med å utarbeide felles rutiner og dokumenter, skape og iverksette (felles) kontoplan, nødvendig opplæring ute i organisasjonen. Anslagsvis innsats verdt kroner (inkludert 40 % ukeverk direkte i prosjektet). Driftskostnader IT Driftskostnad for fagprogrammet er antatt å ligge på ca kroner pr år. Fellesløsning for alle tre kommunene kan trolig gi redusert kostnad samla sett. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 7 av 13

8 5 Anbefalinger 5.1 Anbefalt forslag Forprosjektet viser at det er hensiktsmessig å etablere en samlokalisert lønnsfunksjon ut i fra de overordnede målene om styrket fagkompetanse og mindre sårbarhet. Deltakerne i prosjektgruppa har evne og vilje til samarbeid. Hvor vidt det er mulig å forankre et hovedprosjekt og eventuell gjennomføring i ledelsen kommer blant annet anna an på om en ser nytten i å omarbeide og tilpasse rutinene i organisasjonene. Virksomhetene må være forberedt på en opplærings- og endringsfase. Personalfunksjonene har stilt seg på en skala fra spørrende til tvilende til at lønn skilles ut. Hva det betyr for kommunenes vilje til å gå inn for felles lønnsfunksjon gjenstår å se. Det framstår som innlysende at personalfunksjonen på en eller annen måte må være med i gjennomføringsprosjektet. Det kan se ut til at middels store kommuner har større nytte av samarbeid enn små kommuner. Sistnevnte har kanskje bedre nytte av - og ønsker å ivareta - fordelen ved medarbeidernes lokalkunnskap og totaloversikt over flere fagområder. Dette kom blant annet fram da vi forhørte oss med Våler kommune i Solør. 5.2 Tema til gjennomføringsprosjekt a) Konkret avgrense oppgavene som skal ligge til enheten, jf. figur 1, både i forhold til regnskap og til personal, og i forhold til oppgaveløsning sentralt og ute i enhetene. Deretter avgjøre konkret bemanning/stillingsressurs og hensiktsmessig organisering. b) Organisasjonsform og samarbeidsavtaler. c) Utrede og avgjøre lokalisering: Konsekvens for arbeidstakerne mht. reisevei, nåværende oppgaver deling av stilling/omorganisering. Samme person kan ha flere funksjoner, for eksempel jobbe 50 % med personalrelaterte saker i tillegg til lønnsarbeidet. Når bemanning er avgjort og en vet hvilke ansatte som blir berørt, må det lages en oversikt som viser personlige konsekvenser. Andre samarbeidsprosjekter har vist at dette kan ha stor betydning for gjennomføringsfasen (for eksempel FAR-prosjektet på Nord Jæren). d) Kartlegge kompetanse hos medarbeiderne og ta stilling til arbeidsfordeling og opplæringsbehov. e) Tilpasse rutiner og reglementer der det er nødvendig. F. eks. lage felles kjøreplan og interne arbeidsrutiner. Ulike personalreglement og interne lønnsrutiner krever at vi går sammen for å harmonisere og utarbeide rutiner og skjemaer, slik at arbeidsprosessene blir mest mulig like for alle lønnsmedarbeidere. Sentralisering krever tydeligere rutiner og klarere ansvarsgrenser. f) Opplæring av virksomhetene: Virksomhets- og resultatenhetsledere må få informasjon og nødvendig opplæring om nye rutiner og praktiske konsekvenser. Det er viktig at disse får komme med innspill underveis i prosessen. g) Etablere programvare/ikt løsninger: Utrede muligheter og kostnader. Støtteprogrammer må være kompatible med felles lønnsprogram. Vurdere å ta i bruk programvare som skaper lønnsdata eks Profil i kombinasjon med turnusprogram, og elektroniske timelister og reiseregninger. Tilrettelegging av fagapplikasjon: Det må for eksempel opprettes like lønnsarter for alle selskaper, mens kontoplanene kan være forskjellige. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 8 av 13

9 h) Fysisk flytting/div. praktisk tilrettelegging. IKT-løsning må være på plass først, både forbindelser og fagprogram/databaser. i) Lønnsslipper: Etablere felles produksjonsmetode og avgjøre om distribusjonen bør ligge hos en støttefunksjon, for eksempel post/arkiv. j) Avklare sørvistorgets rolle ovf. lønn. k) Andre støttefunksjoners oppgaver: Post/arkiv og IKT. Personal og evt. Regnskap. l) Etablere felles arkiv: Avgjøre hvilket arkivsystem som skal benyttes, planlegge og gjennomføre. m) Evaluering av felles lønnsfunksjonen og vurdering av bemanning og organisering etter 1 år etter etablering. 6 Risikoanalyse Gruppa har sett på hva som kan velte et gjennomføringsprosjekt for samordning av lønn for de tre kommunene. Hver faktor er vurdert ut fra en skala fra 1-5 for sannsynlighet, og samme skala for konsekvens, ved realisering av hovedprosjektet i fase en og/eller fase to. Sannsynlighet (S) * konsekvens (K) = Risikofaktor (R). (gjf = gjennomføringsprosjekt) PRI Faktor S K R 1 Ikke få til avgrensing av arbeidsområder Ikke få tilstrekkelig tid til hovedprosjekt Ikke få god nok prosjektledelse i hovedprosjekt Ikke ha tilstrekkelig fagkompetanse etter samordning (gjf) Motstand fra personalfunksjonen Svikt i etablering rutiner etc Ikke få tilstrekkelig ressurs til prosjektsekretær Motstand blant ansatte: Lønn Ikke klare å få til opplæring av virksomhetene Ikke nok informasjon i prosjektfasen Ikke få etablert stabil og sikker IT-drift (gjf) Ikke klare å velge felles fagsystemer (gjf) Ikke klare gjennomføring av it-prosjektene med innføring, konvertering og opplæring (gjf) Ikke klare å etablere bredbånd mellom rådhusene (gjf) Ikke få positiv politisk beslutning Ikke få de ansattes organisasjoner med (gjf) Vedlegg Vedlegg 1: Sammenligning mellom lønnsfunksjonen i de tre kommunene Vedlegg 2: Grenseoppgang personal lønn - regnskap Vedlegg 3: Organisering av lønnsfunksjonen i dag Vedlegg 4: Pluss minus -analyse FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 9 av 13

10 Vedlegg 1: Sammenligning mellom lønnsfunksjonen i de tre kommunene JEVNAKER LUNNER GRAN Programvare Visma Unique E32 Komlønn 400 Visma Unique E23 (E32 fra 20. juni 2005) I tillegg benyttes lønnsfunksjoner i: IST Extens Unique MARTHE Bemanning 1,5 ÅV + en viss ressurs JORS 0,15 ÅV 2,0 ÅV Alt utføres sentralt 2,0 ÅV + ca. 0,5 ÅV i skole og barnevern Mertid/ restanser Tidspress og noe retur av bilag/mangelfulle opplysninger Mangler f. eks. faglig oppdatering KLP og SPK Utstrakt bruk av mertid, noe retur og ufullstendige bilag, restanser bl.a. KLP, Problemer med programvare Restanser på KLP, nødvendig faglig oppdatering og viktig systemvedlikehold Organisering Del av støtteenheten Eget fagområde i fellestjenesten sammen m. personal Eget fagområde i personalavdelingen Sykelønn Lønn + JORS Ligger 100 % i lønn. Ligger p.t. i personal (0,5 ÅV) Pensjon Ligger 100 % i lønn. Ligger 100 % i lønn. SPK i personal KLP i lønn (søknader sendes av personal) Arkiv Lønn arkiverer både personal- og lønnssaker, inkludert bilag Lønn arkiverer lønnsbilag, personalsaker skannes og arkiveres av post/arkivfunksj. Lønn arkiverer med noe bistand fra personal (skannet dokument skrives ut) Virksomhetene Betjenes både av lønns- og personalmedarbeidere. Betjenes både av lønns- og personalmedarbeidere. Betjenes både av lønnsog personalmedarbeidere. Systemansvar Ligger i lønn. Fagleder lønn/personal systemeier. Systemansvar ligger i lønn. Personalsjef systemeier. Systemansvar ligger i lønn. FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 10 av 13

11 Vedlegg 2: Grenseoppgang personal lønn - regnskap FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 11 av 13

12 Vedlegg 3: Organisering av lønnsfunksjonen i dag LØNNsfunksjonens plassering i kommuneorganisasjonene GRAN KOMMUNE PERSONAL - stab under rådmannen PERSONALSJEF Personal Lønn Sykefravær Regnskap LUNNER KOMMUNE FELLESTJENESTEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Regnskap Lønn JEVNAKER KOMMUNE STØTTEENHETEN - resultatenhet under rådmannen LEDER Bevillinger Skatt Forliksråd Lån/tilskudd Fakturering Regnskap Budsjett Personal Lønn Servicetorg IKT Bibliotek Politisk sekretariat Forlsiksråd Post/arkiv Skatt Fakturering Innfordring Personal FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 12 av 13

13 Vedlegg 4: Pluss minus -analyse PLUSS/ mulighe ter NÅ God kommunekunnskap Oversiktlighet Fysisk nærhet til samarbeidspartnere God kjennskap til lønnsprogram Sterk på personalfaglige tema God kjennskap til lover og regler Større fagområde, mer interessant arbeidsdag og fysisk, variert arbeid NY ORGANISERING Mindre sårbarhet Bedre overlappingsmuligheter Større fagmiljø Felles IT-verktøy Felles rutiner Lære andre(bedre) rutiner Lære mer data Økt fleksibilitet Mer rasjonell drift MINUS/ trusler Lite fagmiljø Sårbart Kan ikke nok Excel Sovner i gamle rutiner Kapasitetsproblemer Ikke tid til faglig påfyll Større geografisk avstand Større administrasjon Redd for å miste arbeidsplasser Avstand til bruker Mindre oversikt Manglende informasjon For liten datakunnskap Økt møteaktivitet (reiser) Manglende fleksibilitet Behov for arbeidsdeling FELLES LØNNSFUNKSJON prosjektrapport side 13 av 13

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner K3 samarbeidet Felles økonomitjenester Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Prosjektgruppe økonomi - i samarbeid med Ole Kristian Severinsen Sessan Consult AS PB felles okonomitjenester 070208 Side

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Tom Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 2-2011 Uni

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer