SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles lønn- og personalenhet i ISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles lønn- og personalenhet i ISK"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles lønn- og personalenhet i ISK Deltakere: Øystein Sende Asgeir Tromsdal Berit K. Lyngen Bjørn Holmli Lisbeth Stav Runar Olsen Prosjektleder Prosj.medarb. Prosj. medarb. Prosj. medarb. Prosj. medarb. Prosj. medarb.

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag anbefalinger BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT Bakgrunn Mål for prosjektet Mål for totalprosjektet Mål for prosjektfasen GJENNOMFØRING 2.1 organisering av prosjektet ORGANISERING 3.1 organisasjonsplan evaluering av arbeidet i delprosjektet SITUASJONSBESKRIVELSE, INFORMASJON- OG DATAGRUNNLAG ANALYSE OG VURDERINGER ANBEFALINGER av 14

3 Sammendrag- anbefalinger Prosjektgruppen anbefaler at etableringen av felles lønn- og personalenhet i ISK skjer gjennom å fastholde de prioriteringer som gruppen anbefaler. Det betyr i starten sterkt fokus på innføring og håndtering av nytt lønn- og personalsystem, gjennomgang av enhetens arbeidsprosesser, oppgave og ansvarsfordeling, og nærmere utredning for samlokalisering av enheten. Samhandling om grensenitt-problemstillinger med økonomi og IT må skje. Enheten har ansvar for videre utvikling og effektivisering, og dette betyr tilrettelegging for bruk av mer nettbaserte arbeidsprosesser, og reduksjon av manuelle rutiner. Enhetens fremtidige bemanningsplan og kompetansesammensetning vil være eget tema etter at innføringen av nytt lønnsog personalsystem har satt seg, slik at en da er mer trygg på ressursbehovet på de enkelte prosessene. Enheten etableres med utstrakt faglig delegasjon til den enkelte ansatt i forhold til ivaretakelse av enhetens samlede oppgaver og ansvar. 1. Bakgrunn, mål og mandat 1.1 Bakgrunn Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune som et eget subjekt for å løse felles oppgaver. Lønn- og personal er vedtatt lagt inn i samkommunen fra Ut fra dette er det nedsatt egen prosjektgruppe som skal utrede hvordan vi kan få etablert en god og helhetlig lønn- og personalfunksjon i ISK, som har nærhet og støtte til resultatenhetene i samkommunen, og resultatenhetene i de to kommunene. 1.2 Mål for prosjektet Etablere en god og helhetlig lønn- og personalenhet som er operativ fra 1. februar Mål for totalprosjektet Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide-/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt 3 av 14

4 1.4 Mål for forprosjektfasen Ha en kvalitet på arbeidet i prosjektet slik at en kan iverksette lønn- og personalenhet i ISK fra Mandat for forprosjektet Mandat: - utarbeide en prosjektplan - gi en kort oversikt over dagens ressursbruk - gjør kort en analyse over styrker, svakheter, muligheter og trusler for den enkelte enhet i dag, og for ISK enheten. - utarbeide forslag til en felles lønn- og personalenhet i ISK med: mål definere oppgaver og ansvar til lønnog personalenheten i ISK bemanningsoversikt og organisering vurdere graden av integrert samarbeid prosjektets analyse, vurderinger, og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport Spesielle premisser Gruppen nedsatt for gjennomføring av delprosjekt personal, trer inn i dette prosjektet med de samme medlemmene i starten. I tillegg suppleres gruppen med en eller flere personer som har klar preferansen mot lønnsarbeidet. Deltakelsen fra fagforeningene vurderes. Det kan være mest hensiktmessig at fagforeningene reduserer sin deltakelse i gruppen. Spesielle krav til organisering Ansvar: Frist: Ressurser: Det skal avholdes ett fellesmøte mellom prosjektet og alle ansatte på personal- og lønn i de to deltakerkommunen. Øystein Sende Frist for levering utsatt til etter avklaring fra Frosta Prosjektdeltakernes utgifter bæres av enhetene. 4 av 14

5 2. Gjennomføring 2.1 Organisering av prosjektet Prosjektet har vært organisert slik: 3. Organisering 3.1 Organisasjonsplan OPPDRAGSGIVER RG PROSJEKTANSVARLIG Inger-Marie Bakken PROSJEKTLEDER Øystein Sende PROSJEKTGRUPPE Øystein Sende Asgeir Tromsdal Berit K. Lyngen Bjørn Holmli Lisbeth Stav (Marianne Klev Sandnes) Runar Olsen 3.2 Evaluering av arbeidet i delprosjektet Prosjektgruppen ble nedsatt med gjenbruk av kunnskap og erfaring fra gruppen som utarbeidet forslag til omfang av arbeidsgiveransvaret i ISK. Gruppen kom godt i gang med sitt arbeid, men måtte etter timeout fra Frosta kommune parkere sitt arbeid i en lengre periode til midten av desember 2003, ettersom Frosta sine medlemmer i gruppen ikke oppfattet å ha mandat til å gi sine bidrag omkring l/p enheten i ISK sitt innhold og virke, og graden og omfanget av integrerende samarbeid. Prosjektgruppen har ikke kommet langt nok i sitt arbeid når det gjelder å få tatt opp til behandling alle utfordringer en personalenhet i ISK innbyr til. Videre mangler felles drøftinger med prosjektgruppene for økonomi og IT. Behovet for å samkjøre flere grensesnitt-problemstillinger vedrørende samhandling mellom disse enhetene er klart tilstede. Dette må bli oppgaver å løse under driftssituasjonen. Gruppen har hatt sentralt fokus på oppgavesiden ved enheten, og hva som må prioriteres fremover. Gruppen har hatt mindre fokus på problemstillingene rundt samlokalisering, men dette vil være gjenstand for videre arbeid. 5 av 14

6 4. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag 1). - utarbeide en prosjektplan Prosjektplan (ressursplanen) ble vedtatt med noen korrigeringer av prosjektansvarlig ). - gi en kort oversikt over dagens ressursbruk Innledende betraktninger - situasjonsbeskrivelse: Verdal: - klart skille mellom lønn og personal, spesielt på oppgaver - men oppfattes som en enhet - har 5.5 årsverk på enheten i Verdal i dag - lønn kjører regnskapsavstemming - en gang pr. mnd og ved årets slutt - har oppgradert en stilling til avdelingsleder lønn - statlig avtaleverk/ pensjoner/avstemminger årsverk utfører lønnsarbeid - 1 personalsjef - 1 personalkonsulent - (Verdal har fra fått tilført 100% stilling HMS-koordinator, ikke org. plassert) - har sentral registrering av lønnsgrunnlag - en person har tatt ut rapporter på NLP - forskjell i saksbehandling av tilsettinger av ped. personale og kommunalt område (hvor denne ressursen ikke er org. på lønn- og personal) - grunnleggende diskusjon om det skal legges ut mer desentralt i forhold til lønnsarbeid, eller om dette fortsatt skal være sentralt - vurderingen i enheten er at en ikke ønsker å legge ut registrering i forhold til grunnlag for lønn, da andre kommuners erfaring viser at kvalitet reduseres, og det går med flere ressurser til oppretting av feil. Lcvanger: årsverk (+ 100% stilling vakant som opplæringskonsulent) - organisassjonsjef 100% - personalkons. (tilsettinger, vedtak, pensjonssøknader, permisjoner) 60% - konsulent (tilsettingssaker søknader/utvidet søkerliste/arb. avtaler) 100% - konsulent (personal og noe økonomiarbeid, lønn (dekker tekniske fagområder) 100% - konsulent (KLP ajourhold, lønnsarbeid og teknisk lønnskjøring) 100% - sekretær (personal + grunnlag for lønnsarbeid - ikke ped. personale + bhg) 100% - sekretær (alle lønnsgrunnlag + lønnsarbeid for undervisningspersonalet) 100% - konsulent (faggruppeleder lønn - register, ajourhold, rapporter, innlegging av mye lønnsinformasjon, teknisk lønnskjøring - systemansvarlig) 100% - sekretær (SPK-/kontroll og reg. av timelister for vikarlærere/registrering) 50% - fagarbeider 1 (sykepenger-/refusjoner-/føring av fravær-/lønnsarbeid) 100% - opplæringskonsulent 100% (vakant) - sekretær (RS-bank-/attføringsarbeid/ajourhold av personalarkiv) 25% (+50% i vikariat) - enheten har sentral registrering og ajourhold av lønnsgrunnlag for alle skolene - sentral tilsetting av faste stillinger - alle dokumenter behandles sentralt - HMS IA ansvar 6 av 14

7 - opplæringsplanlegging - organisasjonsutvikling Utfyllende kommentarer - situasjonsbeskrivelse: Verdal: - må forenkle søkerprosessene gjennom nettet, søknader og søkerliste må genereres - enheten mener i dag at kommunen har ett årsverk for lite på selve lønnsarbeidet - har noe mer ressurs på undervisningssektoren når det gjelder desentral dokumentbehandling som gir grunnlag for lønnsarbeid-/personalarbeid - har ingen ressurser på IA-HMS ved enheten (men opprettet 100% st. pr ) - veldig lite ressurser på personalsiden, er noe på "felgen" - driver mye brannslukkingsarbeid retter opp feil - manglende ressurser til opplæringsplanlegging og gjennomføring - behov for justering av fellesrutiner - mangler ressurser til dette arbeidet - flere reglement burde ha vært justert - mangler ressurser til dette - tilsettingssaker, noe av prosessene ivaretas av andre enn personal (ped. personale) - har redusert forskuddsutbetalinger for å redusere ressursbruken Levanger: - rene stillinger i forhold til oppgaver knyttet til lønn- personal, bortsett fra en stilling fysisk plassert på teknisk fagområde denne stillingen benyttes også til internøkonomi for flere enheter med teknisk orientert innhold - timelister skrives ute på pleie- og omsorg og punches sentralt ved l/p - kontroll av timelister som lønnsgrunnlag + personalmeldinger utarbeides og registreres sentralt for skole-/undervisning-/bhg ved l/p - alt grunnlag for fastlønn undervisningsstillinger og føring av personalmeldinger for skole og endring av lønnsgrunnlag skjer ved enheten - påleggstrekk føres sentralt - mye driftsoppgaver som må prioriteres - for mye forskuddsutbetalinger på timelønte - opplæringskonsulentstilling står vakant - har for dårlig balanse mellom kapasitet på personal vs. lønn (mer personavhengig på personal). 7 av 14

8 5. ANALYSE OG VURDERINGER: 5.1:gjør kort en analyse over styrker, svakheter, muligheter og trusler for den enkelte enhet i dag, og for ISK enheten. Verdal: Styrker - god kompetanse på lønns- og avtaleverk (for riktig lønn) - god serviceholdning muligheter - kan bidra med sine styrker Levanger: styrker - har Unique systemløsning i dag - har gode muligheter for overlapp - ydmyk for andres kompetanse - god på service muligheter - har kompetanse på valgte system som vil gjøre det lettere med erfaringsutveksling og veiledning - kan takle endringer svakheter - mye vakanser - greier ikke å yte god nok service på grunn av bemanningssituasjonen på personalsiden Trusler - ressursene strekker ikke til svakheter - for lite ressurser til å utvikle - spesielt på personalsiden og overordnet opplæring - lønn- og personal sees på av noen som myndighetsutøvere, men er rådgivere - for mye krav om bistand på løpende drift for lite tid og anledning til utvikling - begrensninger i muligheten til arbeidsfordeling ut fra kompetanse og kapasitet på personalsiden Trusler - noen teller på knappene i forhold til alder og pensjonering/nedtrapping - kan miste viktig kompetanse - store forventninger til at enheten skal kunne alt når andre gir opp 8 av 14

9 Lønn- og personalenheten i ISK kort fellesanalyse før etableringen: Styrker Svakheter - har valgt Unique systemløsning hvor Levanger har kompetanse og erfaring - for lite/ressurser til å tenke framtid dvs. utvikling > dvs. evne til å iverksette nye - kan gjøre andre oppgaver enn effektiviserende verktøy > bare l/p oppgaver ved enheten - for liten evne til å tilby overordnet - god kompetanse på opplæring på fagfeltet av ledere lønnsbestemmelser - og avtaleverk - lønn- og personal sees på av flere som myndighetsutøvere, men skal - god serviceholdning utøve rådgiverfunksjon, - stor lojalitet og ansvarsfølelse produksjon, og utvikling - for mye drift for lite utvikling - begrensninger i muligheten til arbeidsfordeling ut fra kompetanse og kapasitet på personalområdet - ikke-evaluerte arbeidsrutiner i dag som må samordnes mer effektivt i ISK Muligheter - har kompetanse på valgte system som vil gjøre det lettere med erfaringsutveksling og veiledning - kan takle endringer - kan fordele oppgaver med mer effektiv teknologi (nettbasert) - kan ta det beste fra alle å gjøre til en - bør ha muligheter til å drive mer utviklingarbeid gjennom å frigjøre tid til ledelse og styrke gjennomføringen - valg av organisering og plassering betydningsfull for drift og utvikling Trusler - noen teller på knappene i forhold til alder og pensjonering/nedtrapping - kan miste kompetanse - noe vakanser og sykdom - stor spredning i fysisk plassering fare for manglende samordning - frykt for å arbeider som før - avhengig av vellykket innføring av nytt l/p system - medarbeidere frykter mer ensidige arbeidsoppgaver, eller spesialisering ved ISK - fortsatt oppspising av driftsoppgaver på bekostning av utvikling - gap mellom behov for konkret kompetanse og enhetens kompetanse 9 av 14

10 5.2) Utarbeide forslag til en felles lønn- og personalenhet i ISK med: mål (hovedmål) videreutvikle profesjonelle og framtidsrettede arbeidsgiverfunksjoner tiltak: kulturbygging, samhandling, deltakelse, identitet, ledelse bidra til å utvikle en overordnet verdiforankret arbeidsgiverpolitikk i ISK utvikle og gjennomføre opplæringsprogrammer for ledere og ansatte ha en god rolleavklaring innen enheten og mellom enhetene mest mulig like rutiner for arbeidsutførelse iverksette nye verktøy for mer ressursbesparende rutiner ta ut stordriftsfordeler over tid ha en utstrakt faglig delegasjon av arbeidsutførelsen lønn- og personal som eget administrativt område i ISK samlokalisering 5.3). definere oppgaver og ansvar til lønn- og personalenheten i ISK arbeidsprosesser-/arbeidsområder grovsortering : Tilsettingssaker-/behandling i ISK - felles rutiner for annonsering - felles rutiner og verktøy for å søke stilling (nettsøking) - utvidet søkerlister må genereres av verktøy gjennom nettsøking - tilsettingsprosedyrer- /myndighetsavklaringer (roller) - ansiennitetsberegning (web) - avtaler, tilbud og akseptbehandling av stilling - effektiv overgang fra tilsettingsprosess til grunnlag for utlønn lønnsmeldinger Utlønning og grunnlag for lønn-/rapporter - arbeidsavtalen og lønnsmeldinger - permisjoner og fraværreg. - sykemeldinger og refusjoner - skatteopplysninger - arbeidsgiverregister - pensjonsinnmelding i kasse - innlegging av lønnsinformasjon (timelister m.v.) - sentral innlegging - desentralisering av rapportuttak! Fagforeningskontakt og vernetjeneste - sekretariat for utvalg (FFT) - enkeltsaker - arbeidsgivers representant Arbeidsgivervirksomheten rådgivning - overfor ledere på alle nivå - overfor ansatte - samhandling med fagforeningene - samhandling med vernetjenesten - samhandling med eksterne (KS/andre kommuner/ Aetat/Trygd/pensjons-kasser) Lov og avtaleverk - ajourholde kunnskap - håndtering av avtaleverk- /særavtaler - info-tilgang (KF-KPS) - rutiner-/skjema - opplæring - kurs Lønnsforhandlinger - forarbeid - innkallinger - samordning 10 av 14

11 - olje i maskineriet - drøftingsmøter - forhandlingsmøter - rapporter og dokumentasjon - verktøy IA-HMS/attføring og RS-bank - sentral koordinering - utvikle rutiner - opplæring - saksbehandling Opplæringsfunksjon - opplæringsplanlegging - lederskole - medarbeideropplæring Overordnede dokumenter - arbeidsgiver-/personalpolitikk - ansettelsesreglement - permisjonsreglement - arbeidstid-/spisepauser - flexitidsreglement Bidrag til organisasjonsutvikling - lov og avtaleverk - rådgivning - sentralt fokus på det interne livet i personalenheten, og bidrag til høy kvalitet på omstillingsarbeid i hele organisasjonen (lov- og avtaleverk) 5.4) Prioriterte oppgaver i L/P i ISK: Hovedmisjon overordnet prioritering: Kulturbygging samhandling romslighet - identitet fellesskap integrasjon gjøre hverandre gode bo, leve og bidra i ISK! Tiltak: Fellessamlinger-/møter Faggruppe-etablering og sammensetning Eget E-postområde / eget lagringsområde Gjennomføre utviklingsprosjekter Samlokalisering Oppgaveprioritering: Pri 1: systeminnføring Unique Ansatt lønnsadministrasjon EN systemansvarlig for alle betjener flere selskap overordnet styring unngå kaos Lønnsutbetaling pr gjennom Unique systemet i begge kommuner Lønnskjøring skjer i begynnelsen teknisk ved hver lokalitet. Ved samlokalisering kjøres lønn teknisk ved en lokalitet. Dagens oppgaver videreføres for den enkelte stilling pr slik de er i dag. Utvikling-/endring skjer i ISK etter (Vil fra skje endring i ansvaret i lederstillingene) ISK Levanger drifter på en server Unique Ansatt og Unique økonomi Lønnsslipper må så langt det er mulig legges over til E- postadresse. Lokalitet Verdal vil ikke klare dette før tidligst i mars/april Utvikles videre i løpet av 1. del av Målsetting om flest mulig på e-post. 11 av 14

12 Lønnsslipper: Verdal: - kjører ut alle på E-post selv, Levanger tar ut (inntil videre) papirlønnsslipper for lokalitet Verdal, (som fordeles av Verdal). Levanger: - kjører ut alle lønnsslipper selv egen fordeling. Verdal og Levanger kjører på Levanger sin standard. Videreføring av prioritet 1. Partsdeltakelse - fagforeningsrepresentasjon-/vernetjeneste Fagforeningsrepresentasjon til ISK- kontaktutvalget og vernetjeneste (HVO + verneombud). Må være operative senest Fagforeningenes ansvar. (HTV for den enkelte fagforening opp mot ISK bør følge rådmannen, er fortsatt ikke oppnevnt-/utpekt fra fagforeningene deltakere til kontaktutvalget, heller ikke HVO- /verneombud). Fagforeningene bør rydde i problemstillingene, og foreta konkrete avklaringer. Prioritet 2: gjennomgang av enheten Utarbeide ny bemanning, kompetanse og oppgavefordelingsplan ved enheten Arbeidsområdebeskrivelse og rolleavklaring for hver stilling etter Avklare samlokalisering Konkret utviklingstiltak i fase 2: Etablere felles arbeidsbesparende søker-rutiner ved tilsetting Nettbaserte løsninger Prioritet 3: Opplæringskonsulent lyse ut og tilsette i vakant stilling HMS-koordinator lyse ut og tilsette i vakant stilling 5.5 Suksesskriterier brukerne av enhetens tjenester: Det er brukerne av enhetens tjenester internt og eksternt (før og etter etableringen av ISK) som vil vurdere over tid om enheten oppfattes som styrket, og kvalitativt bedre, eller ikke: Brukerne av enhetens tjenester er toppledere, mellomledere, fagforeningene, vernetjenesten, ansatte i kommunene Levanger og Verdal, og ISK. I tillegg eksterne samarbeidspartnere som IHMS, Trygdetaten, Aetat, KS, pensjonskassene, registrene, andre kommuner, andre selskap, politikere. Forventninger og krav til den enkelte: Serviceholdning hjelp til selvhjelp løsningsorientering eier ikke saken! Tilgjengelighet Høy kompetanse Ta ansvar for å gi råd og bistand Gode muntlig og skriftlig fremstillinger Tørr å utfordre tørr å gå videre tørr å gjøre valg Gjør din kollega god gjensidig overlapping 12 av 14

13 Få, og gi tilbakemeldinger Få, og gi informasjon Trivsel og trygghet på jobb Humor og stor takhøyde Positiv holdning Se helhet og se på tvers bo, leve og bidra i ISK 5.6 vurdere graden av integrert samarbeid (lokalisering, fordeling av oppgaver) Fysisk avstand mellom ansatte i en enhet byr på forkjellige problemstillinger, internt i selve enheten og for brukerne. Personal- og lønnsarbeid henger sammen, og den ene tjenesten er gjensidig avhengig av den andre. Effektivitetshensyn og samhandling krever en form for samlokalisering. Fordeler ved samlokalisering: - gir bedre muligheter for større faglig fellesskap - gir bedre muligheter for å etablere felles samhandling og fokus internt i enheten - gir bedre muligheter for styrking av felles kultur og arbeidsmiljø - gir bedre muligheter for uttak av effektivisering og overlapp - gir bedre muligheter for lik informasjon, diskusjon, læring og utvikling - reduserer sårbarheten ved avgang, eller krevende perioder ved vakanser-/fravær-/ferier - gir bedre muligheter for utvikling av spisskompetanse og ivaretakelse av tyngre utviklingsoppgaver - må ha personalarkivene på ett sted - Ulemper ved samlokalisering: - fører til redusert tilgjengelighet overfor brukerne av tjenestene (som er i to kommuner) - mindre direkte kontakt med brukerne, mer e-post, brev, telefoner osv. - den kommunen som enheten plasseres i vil lett kunne bli noe overprioritert - redusert samhandling med samarbeidende enheter som plasseres andre steder - noe reising i arbeidstiden av hensyn til møtedeltakelse, og direkte brukerkontakt - skifte av arbeidssted oppfattes av noen som et velferdstap - mange praktiske utfordringer på kort sikt som ikke har funnet sin løsning Tre hovedalternativer for integrert samarbeid: 1). Videreføre enheten med to lokaliteter som før etableringen av ISK, men med ett hovedkontor. - desentral løsning - samhandling skjer gjennom bruk av faggrupper/fellesmøter/annen samhandling - behov for et utvidet koordineringsansvar (faglig nestlederorganisering) - faglig delegasjon - krever stabil teknologi, og mye satsing på kulturbygging-/fellesaktiviteter Dette er en organisasjonsmodell som ikke vil ivareta hensynet til felles utvikling og effektivisering i særlig grad. 13 av 14

14 2). Full samlokalisering av alle ansatte ved enheten ett kontor - sentral løsning med konsentrasjon av ressursene ett sted - noe desentral deltakelse gjennom møter/brukerkontakt - flat struktur - stor faglig delegasjon Dette er en organisasjonsmodell som ivaretar hensyn til felles utvikling og effektivisering i størst grad. Kontakten med brukerne gjennom fysisk deltakelse og nærvær vil bli redusert. En fare for prioritering og bedre tilgjengelighet for de brukerne som har enheten nært seg. 3). Delvis samlokalisering ved at hovedfunksjoner settes sammen mer oppgave og fagrelatert, og med ett hovedkontor. - sentral og desentral løsning, med konsentrasjon av hovedfunksjoner på ett sted - kan være behov for et utvidet koordineringsansvar (faglig nestlederorganisering) - faglig delegasjon - krever stabil teknologi, og mye satsing på kulturbygging-/fellesaktivitet Dette er en organisasjonsmodell som prøver å ivareta begge hensyn. Den har sine klare svakheter, spesielt i forhold til samhandling internt. Det ligger potensiale i forhold til effektivisering. 6. Anbefalinger Anbefalingen er gitt med begrunnelse på side 3. Innherred samkommune den Øystein Sende.. Prosjektleder 14 av 14

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt delprosjekt personal

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt delprosjekt personal SLUTTRAPPORT Forprosjekt delprosjekt personal Tema: Rekkevidden av arbeidsgiveransvaret i Innherred samkommune ISK, herunder personalpolitikk og ansettelser Deltakere: Øystein Sende Delprosjektleder Jan

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Tema:

Sluttrapport Forprosjekt Tema: Sluttrapport Forprosjekt Tema: Stabsfunksjoner i Innherred samkommune (ISK) og i Levanger og Verdal kommuner Deltakere: Navn Øystein Lunnan Rolf Holberg Jarle Øra Endre Kanestrøm Hilde Føll Rolle/ansvar

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7 PROSJEKTPLAN Forprosjekt Innherred Samkommune 2 7 Innherred samkommune D a t o Side 1/7 Prosjektet Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 som den første og eneste

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Innherred Samkommune

Innherred Samkommune Innherred Samkommune PROSJEKTPLAN Forprosjekt Sosial, Helse og rehabilitering Organisering Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Levanger

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT. Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT. Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene INTERN ARBEIDSGRUPPE VED ORG ENHETEN PROSJEKT - SERVICEKONTORENE Deltakere: Øystein Sende (ansvarlig)

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Øystein Lunnan Møte Trondheim 16.9 2010 Opplegg for innlegget www.innherred-samkommune.no 1. Historie om starten

Detaljer

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan PROSJEKTPLAN TEMA: FORPROSJEKT Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune Revidering av ruspolitisk handlingsplan Prosjektet i PLP-sammenheng Linje -

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Ordfører Bjørn Iversen, Administrasjonssjef Ola Stene Steinkjer 4. september 2008 Opplegg for innlegget 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Dagens løsning. Møter i arbeidsgruppa: 06.03.2015, 21.04.2015, 28.04.2015, 12.05.15

Dagens løsning. Møter i arbeidsgruppa: 06.03.2015, 21.04.2015, 28.04.2015, 12.05.15 Mal for arbeidsgrupper kommunereformen Arbeidsgruppe for lønn og personal, kommunereformen Lesja og Dovre: Lesja: Liv Eva Gråsletten, personalsjef (leder for arbeidsgruppa), Olaug Dalum (kons L/P), Lene

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Kommunehelsetjenesten/ sosialtjenesten

Kommunehelsetjenesten/ sosialtjenesten PROSJEKTPLAN FORSTUDIE TEMA: Kommunehelsetjenesten/ sosialtjenesten Innherred samkommune Dato Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Prosjektet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011

REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011 OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011 Sted: Rica hotell Tid: kl. 08.30 15.30 Kl. 08.30 ca.11.00: Strategisk ledelse Deltakere: Rådmannens lederteam

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Kvalitetsutvikling i skolen i Levanger. Levanger kommune Rådmannen. Prosjektet i PLP-sammenheng

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Kvalitetsutvikling i skolen i Levanger. Levanger kommune Rådmannen. Prosjektet i PLP-sammenheng Levanger kommune Rådmannen PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Kvalitetsutvikling i skolen i Levanger Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER

PROSJEKTRAPPORT FRA FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER PROSJEKTRAPPORT FRA FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE Tilsettingsforholdet, arbeidsavtalen og

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Bibliotek møterom Gullista 2.etg Dato: 19.12.2016 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen FORPROSJEKT. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Levanger kommune Rådmannen FORPROSJEKT. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Levanger kommune Rådmannen PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: System for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av skolene i Levanger kommune Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE

FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE 1 MANDATET FOR FORPROSJEKTET: 1). Ansettelse og ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no ØKONOMI-ISK ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger,

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger, Levanger kommune rådmannen Sluttrapport OU 2012 Levanger, 03.10.12 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET... 3 2. GJENNOMFØRING...

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING - Drøftingsmøte Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte TID: 13.05.2004 Kl. 10:00 STED: Kommunestyresalen, Rådhus Faste medlemmer

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Forny Forprosjekt Administrativ organisering

Forny Forprosjekt Administrativ organisering Levanger kommune Prosjektplan for: Forny 2006 - Forprosjekt Administrativ organisering Via Vassli Olav myntmesters gate 76, 2315 Hamar tlf: 901 35 833, oddbjorn@viavassli.no www.viavassli.no org.nr. 986

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Sandefjord, Andebu og Stokke

Sandefjord, Andebu og Stokke Sandefjord, Andebu og Stokke Erfaringer og råd fra sammenslåingsprosessen Bent Aslak Brandtzæg, Rachel Myhr Williksen, Evy Tynes Johnsen og Sondre Groven 1 Erfaringer fra sammenslåingsprosessen Utredningen

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen UNIVERSITETET I BERGEN Oppfølging av den administrative bemanningsplanen Allmøte 20. november 2013 Fakultetsdirektør Trine Moe Assisterende fakultetsdirektør Kim Ove Hommen Dagsorden Bakgrunn Prosjektgruppens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

NYE MOSS. Veien mot en ny kommune

NYE MOSS. Veien mot en ny kommune NYE MOSS Veien mot en ny kommune Prosessen i Mosseregionen Moss, Rygge, Våler og Råde gjennomførte i 2014/2015 en utredning av en mulig, ny kommune Råde og Våler ville stå alene, hver for seg Moss og Rygge

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Jorunn Estensen, Nøtterøy kommune

Jorunn Estensen, Nøtterøy kommune Jorunn Estensen, Nøtterøy kommune TNT TNT Personal Sommer/høst 2013 Politiske vedtak i Tjøme Nøtterøy og Tønsberg om å utrede status likheter/ulikheter på ulike områder fordeler/ulemper ved eventuell kommunesammenslåing.

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Beslutning:

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA 12-13. JANUAR 2011 Sted: Tid: Rica hotell (12.jan) og Rådhuset (13.jan) kl. 11.00-16.00 (12.jan) og kl. 09.30-10.30 (13.jan) Til stede: Bjørn-Atle

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Levanger kommune. Sluttrapport

Levanger kommune. Sluttrapport Levanger kommune Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk meldingsutvekling mellom pleie og omsorgstjenesten i kommunen, legetjenesten og sykehus. 15.04.09 Godkjent av: Øystein Sende Side 2

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Samarbeidsavtale om felles NAV tjenesteområde mellom Stjørdal, Frosta og Meråker kommune. 27.02.2008. NAV Værnes nord

Samarbeidsavtale om felles NAV tjenesteområde mellom Stjørdal, Frosta og Meråker kommune. 27.02.2008. NAV Værnes nord kmmune Fro5ta G,,mmune,StIoffal"rnmune Samarbeidsavtale om felles NAV tjenesteområde mellom Stjørdal, Frosta og Meråker kommune. 27.02.2008 NAV Værnes nord Innholdsfortegnelse Samarbeidsavtale om felles

Detaljer

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper:

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper: Utviklingsverksted i Nord-Odal 13.august 2013 Tema: Kommunens plan- og utviklingsarbeid, utvikling av rollen som samfunnsbygger, læring av LUKprosjektet, m.m. Prosessleder: Magne Bjørnerud, www.magnebjørnerud.no

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer