SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles lønn- og personalenhet i ISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles lønn- og personalenhet i ISK"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles lønn- og personalenhet i ISK Deltakere: Øystein Sende Asgeir Tromsdal Berit K. Lyngen Bjørn Holmli Lisbeth Stav Runar Olsen Prosjektleder Prosj.medarb. Prosj. medarb. Prosj. medarb. Prosj. medarb. Prosj. medarb.

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag anbefalinger BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT Bakgrunn Mål for prosjektet Mål for totalprosjektet Mål for prosjektfasen GJENNOMFØRING 2.1 organisering av prosjektet ORGANISERING 3.1 organisasjonsplan evaluering av arbeidet i delprosjektet SITUASJONSBESKRIVELSE, INFORMASJON- OG DATAGRUNNLAG ANALYSE OG VURDERINGER ANBEFALINGER av 14

3 Sammendrag- anbefalinger Prosjektgruppen anbefaler at etableringen av felles lønn- og personalenhet i ISK skjer gjennom å fastholde de prioriteringer som gruppen anbefaler. Det betyr i starten sterkt fokus på innføring og håndtering av nytt lønn- og personalsystem, gjennomgang av enhetens arbeidsprosesser, oppgave og ansvarsfordeling, og nærmere utredning for samlokalisering av enheten. Samhandling om grensenitt-problemstillinger med økonomi og IT må skje. Enheten har ansvar for videre utvikling og effektivisering, og dette betyr tilrettelegging for bruk av mer nettbaserte arbeidsprosesser, og reduksjon av manuelle rutiner. Enhetens fremtidige bemanningsplan og kompetansesammensetning vil være eget tema etter at innføringen av nytt lønnsog personalsystem har satt seg, slik at en da er mer trygg på ressursbehovet på de enkelte prosessene. Enheten etableres med utstrakt faglig delegasjon til den enkelte ansatt i forhold til ivaretakelse av enhetens samlede oppgaver og ansvar. 1. Bakgrunn, mål og mandat 1.1 Bakgrunn Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune som et eget subjekt for å løse felles oppgaver. Lønn- og personal er vedtatt lagt inn i samkommunen fra Ut fra dette er det nedsatt egen prosjektgruppe som skal utrede hvordan vi kan få etablert en god og helhetlig lønn- og personalfunksjon i ISK, som har nærhet og støtte til resultatenhetene i samkommunen, og resultatenhetene i de to kommunene. 1.2 Mål for prosjektet Etablere en god og helhetlig lønn- og personalenhet som er operativ fra 1. februar Mål for totalprosjektet Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide-/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt 3 av 14

4 1.4 Mål for forprosjektfasen Ha en kvalitet på arbeidet i prosjektet slik at en kan iverksette lønn- og personalenhet i ISK fra Mandat for forprosjektet Mandat: - utarbeide en prosjektplan - gi en kort oversikt over dagens ressursbruk - gjør kort en analyse over styrker, svakheter, muligheter og trusler for den enkelte enhet i dag, og for ISK enheten. - utarbeide forslag til en felles lønn- og personalenhet i ISK med: mål definere oppgaver og ansvar til lønnog personalenheten i ISK bemanningsoversikt og organisering vurdere graden av integrert samarbeid prosjektets analyse, vurderinger, og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport Spesielle premisser Gruppen nedsatt for gjennomføring av delprosjekt personal, trer inn i dette prosjektet med de samme medlemmene i starten. I tillegg suppleres gruppen med en eller flere personer som har klar preferansen mot lønnsarbeidet. Deltakelsen fra fagforeningene vurderes. Det kan være mest hensiktmessig at fagforeningene reduserer sin deltakelse i gruppen. Spesielle krav til organisering Ansvar: Frist: Ressurser: Det skal avholdes ett fellesmøte mellom prosjektet og alle ansatte på personal- og lønn i de to deltakerkommunen. Øystein Sende Frist for levering utsatt til etter avklaring fra Frosta Prosjektdeltakernes utgifter bæres av enhetene. 4 av 14

5 2. Gjennomføring 2.1 Organisering av prosjektet Prosjektet har vært organisert slik: 3. Organisering 3.1 Organisasjonsplan OPPDRAGSGIVER RG PROSJEKTANSVARLIG Inger-Marie Bakken PROSJEKTLEDER Øystein Sende PROSJEKTGRUPPE Øystein Sende Asgeir Tromsdal Berit K. Lyngen Bjørn Holmli Lisbeth Stav (Marianne Klev Sandnes) Runar Olsen 3.2 Evaluering av arbeidet i delprosjektet Prosjektgruppen ble nedsatt med gjenbruk av kunnskap og erfaring fra gruppen som utarbeidet forslag til omfang av arbeidsgiveransvaret i ISK. Gruppen kom godt i gang med sitt arbeid, men måtte etter timeout fra Frosta kommune parkere sitt arbeid i en lengre periode til midten av desember 2003, ettersom Frosta sine medlemmer i gruppen ikke oppfattet å ha mandat til å gi sine bidrag omkring l/p enheten i ISK sitt innhold og virke, og graden og omfanget av integrerende samarbeid. Prosjektgruppen har ikke kommet langt nok i sitt arbeid når det gjelder å få tatt opp til behandling alle utfordringer en personalenhet i ISK innbyr til. Videre mangler felles drøftinger med prosjektgruppene for økonomi og IT. Behovet for å samkjøre flere grensesnitt-problemstillinger vedrørende samhandling mellom disse enhetene er klart tilstede. Dette må bli oppgaver å løse under driftssituasjonen. Gruppen har hatt sentralt fokus på oppgavesiden ved enheten, og hva som må prioriteres fremover. Gruppen har hatt mindre fokus på problemstillingene rundt samlokalisering, men dette vil være gjenstand for videre arbeid. 5 av 14

6 4. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag 1). - utarbeide en prosjektplan Prosjektplan (ressursplanen) ble vedtatt med noen korrigeringer av prosjektansvarlig ). - gi en kort oversikt over dagens ressursbruk Innledende betraktninger - situasjonsbeskrivelse: Verdal: - klart skille mellom lønn og personal, spesielt på oppgaver - men oppfattes som en enhet - har 5.5 årsverk på enheten i Verdal i dag - lønn kjører regnskapsavstemming - en gang pr. mnd og ved årets slutt - har oppgradert en stilling til avdelingsleder lønn - statlig avtaleverk/ pensjoner/avstemminger årsverk utfører lønnsarbeid - 1 personalsjef - 1 personalkonsulent - (Verdal har fra fått tilført 100% stilling HMS-koordinator, ikke org. plassert) - har sentral registrering av lønnsgrunnlag - en person har tatt ut rapporter på NLP - forskjell i saksbehandling av tilsettinger av ped. personale og kommunalt område (hvor denne ressursen ikke er org. på lønn- og personal) - grunnleggende diskusjon om det skal legges ut mer desentralt i forhold til lønnsarbeid, eller om dette fortsatt skal være sentralt - vurderingen i enheten er at en ikke ønsker å legge ut registrering i forhold til grunnlag for lønn, da andre kommuners erfaring viser at kvalitet reduseres, og det går med flere ressurser til oppretting av feil. Lcvanger: årsverk (+ 100% stilling vakant som opplæringskonsulent) - organisassjonsjef 100% - personalkons. (tilsettinger, vedtak, pensjonssøknader, permisjoner) 60% - konsulent (tilsettingssaker søknader/utvidet søkerliste/arb. avtaler) 100% - konsulent (personal og noe økonomiarbeid, lønn (dekker tekniske fagområder) 100% - konsulent (KLP ajourhold, lønnsarbeid og teknisk lønnskjøring) 100% - sekretær (personal + grunnlag for lønnsarbeid - ikke ped. personale + bhg) 100% - sekretær (alle lønnsgrunnlag + lønnsarbeid for undervisningspersonalet) 100% - konsulent (faggruppeleder lønn - register, ajourhold, rapporter, innlegging av mye lønnsinformasjon, teknisk lønnskjøring - systemansvarlig) 100% - sekretær (SPK-/kontroll og reg. av timelister for vikarlærere/registrering) 50% - fagarbeider 1 (sykepenger-/refusjoner-/føring av fravær-/lønnsarbeid) 100% - opplæringskonsulent 100% (vakant) - sekretær (RS-bank-/attføringsarbeid/ajourhold av personalarkiv) 25% (+50% i vikariat) - enheten har sentral registrering og ajourhold av lønnsgrunnlag for alle skolene - sentral tilsetting av faste stillinger - alle dokumenter behandles sentralt - HMS IA ansvar 6 av 14

7 - opplæringsplanlegging - organisasjonsutvikling Utfyllende kommentarer - situasjonsbeskrivelse: Verdal: - må forenkle søkerprosessene gjennom nettet, søknader og søkerliste må genereres - enheten mener i dag at kommunen har ett årsverk for lite på selve lønnsarbeidet - har noe mer ressurs på undervisningssektoren når det gjelder desentral dokumentbehandling som gir grunnlag for lønnsarbeid-/personalarbeid - har ingen ressurser på IA-HMS ved enheten (men opprettet 100% st. pr ) - veldig lite ressurser på personalsiden, er noe på "felgen" - driver mye brannslukkingsarbeid retter opp feil - manglende ressurser til opplæringsplanlegging og gjennomføring - behov for justering av fellesrutiner - mangler ressurser til dette arbeidet - flere reglement burde ha vært justert - mangler ressurser til dette - tilsettingssaker, noe av prosessene ivaretas av andre enn personal (ped. personale) - har redusert forskuddsutbetalinger for å redusere ressursbruken Levanger: - rene stillinger i forhold til oppgaver knyttet til lønn- personal, bortsett fra en stilling fysisk plassert på teknisk fagområde denne stillingen benyttes også til internøkonomi for flere enheter med teknisk orientert innhold - timelister skrives ute på pleie- og omsorg og punches sentralt ved l/p - kontroll av timelister som lønnsgrunnlag + personalmeldinger utarbeides og registreres sentralt for skole-/undervisning-/bhg ved l/p - alt grunnlag for fastlønn undervisningsstillinger og føring av personalmeldinger for skole og endring av lønnsgrunnlag skjer ved enheten - påleggstrekk føres sentralt - mye driftsoppgaver som må prioriteres - for mye forskuddsutbetalinger på timelønte - opplæringskonsulentstilling står vakant - har for dårlig balanse mellom kapasitet på personal vs. lønn (mer personavhengig på personal). 7 av 14

8 5. ANALYSE OG VURDERINGER: 5.1:gjør kort en analyse over styrker, svakheter, muligheter og trusler for den enkelte enhet i dag, og for ISK enheten. Verdal: Styrker - god kompetanse på lønns- og avtaleverk (for riktig lønn) - god serviceholdning muligheter - kan bidra med sine styrker Levanger: styrker - har Unique systemløsning i dag - har gode muligheter for overlapp - ydmyk for andres kompetanse - god på service muligheter - har kompetanse på valgte system som vil gjøre det lettere med erfaringsutveksling og veiledning - kan takle endringer svakheter - mye vakanser - greier ikke å yte god nok service på grunn av bemanningssituasjonen på personalsiden Trusler - ressursene strekker ikke til svakheter - for lite ressurser til å utvikle - spesielt på personalsiden og overordnet opplæring - lønn- og personal sees på av noen som myndighetsutøvere, men er rådgivere - for mye krav om bistand på løpende drift for lite tid og anledning til utvikling - begrensninger i muligheten til arbeidsfordeling ut fra kompetanse og kapasitet på personalsiden Trusler - noen teller på knappene i forhold til alder og pensjonering/nedtrapping - kan miste viktig kompetanse - store forventninger til at enheten skal kunne alt når andre gir opp 8 av 14

9 Lønn- og personalenheten i ISK kort fellesanalyse før etableringen: Styrker Svakheter - har valgt Unique systemløsning hvor Levanger har kompetanse og erfaring - for lite/ressurser til å tenke framtid dvs. utvikling > dvs. evne til å iverksette nye - kan gjøre andre oppgaver enn effektiviserende verktøy > bare l/p oppgaver ved enheten - for liten evne til å tilby overordnet - god kompetanse på opplæring på fagfeltet av ledere lønnsbestemmelser - og avtaleverk - lønn- og personal sees på av flere som myndighetsutøvere, men skal - god serviceholdning utøve rådgiverfunksjon, - stor lojalitet og ansvarsfølelse produksjon, og utvikling - for mye drift for lite utvikling - begrensninger i muligheten til arbeidsfordeling ut fra kompetanse og kapasitet på personalområdet - ikke-evaluerte arbeidsrutiner i dag som må samordnes mer effektivt i ISK Muligheter - har kompetanse på valgte system som vil gjøre det lettere med erfaringsutveksling og veiledning - kan takle endringer - kan fordele oppgaver med mer effektiv teknologi (nettbasert) - kan ta det beste fra alle å gjøre til en - bør ha muligheter til å drive mer utviklingarbeid gjennom å frigjøre tid til ledelse og styrke gjennomføringen - valg av organisering og plassering betydningsfull for drift og utvikling Trusler - noen teller på knappene i forhold til alder og pensjonering/nedtrapping - kan miste kompetanse - noe vakanser og sykdom - stor spredning i fysisk plassering fare for manglende samordning - frykt for å arbeider som før - avhengig av vellykket innføring av nytt l/p system - medarbeidere frykter mer ensidige arbeidsoppgaver, eller spesialisering ved ISK - fortsatt oppspising av driftsoppgaver på bekostning av utvikling - gap mellom behov for konkret kompetanse og enhetens kompetanse 9 av 14

10 5.2) Utarbeide forslag til en felles lønn- og personalenhet i ISK med: mål (hovedmål) videreutvikle profesjonelle og framtidsrettede arbeidsgiverfunksjoner tiltak: kulturbygging, samhandling, deltakelse, identitet, ledelse bidra til å utvikle en overordnet verdiforankret arbeidsgiverpolitikk i ISK utvikle og gjennomføre opplæringsprogrammer for ledere og ansatte ha en god rolleavklaring innen enheten og mellom enhetene mest mulig like rutiner for arbeidsutførelse iverksette nye verktøy for mer ressursbesparende rutiner ta ut stordriftsfordeler over tid ha en utstrakt faglig delegasjon av arbeidsutførelsen lønn- og personal som eget administrativt område i ISK samlokalisering 5.3). definere oppgaver og ansvar til lønn- og personalenheten i ISK arbeidsprosesser-/arbeidsområder grovsortering : Tilsettingssaker-/behandling i ISK - felles rutiner for annonsering - felles rutiner og verktøy for å søke stilling (nettsøking) - utvidet søkerlister må genereres av verktøy gjennom nettsøking - tilsettingsprosedyrer- /myndighetsavklaringer (roller) - ansiennitetsberegning (web) - avtaler, tilbud og akseptbehandling av stilling - effektiv overgang fra tilsettingsprosess til grunnlag for utlønn lønnsmeldinger Utlønning og grunnlag for lønn-/rapporter - arbeidsavtalen og lønnsmeldinger - permisjoner og fraværreg. - sykemeldinger og refusjoner - skatteopplysninger - arbeidsgiverregister - pensjonsinnmelding i kasse - innlegging av lønnsinformasjon (timelister m.v.) - sentral innlegging - desentralisering av rapportuttak! Fagforeningskontakt og vernetjeneste - sekretariat for utvalg (FFT) - enkeltsaker - arbeidsgivers representant Arbeidsgivervirksomheten rådgivning - overfor ledere på alle nivå - overfor ansatte - samhandling med fagforeningene - samhandling med vernetjenesten - samhandling med eksterne (KS/andre kommuner/ Aetat/Trygd/pensjons-kasser) Lov og avtaleverk - ajourholde kunnskap - håndtering av avtaleverk- /særavtaler - info-tilgang (KF-KPS) - rutiner-/skjema - opplæring - kurs Lønnsforhandlinger - forarbeid - innkallinger - samordning 10 av 14

11 - olje i maskineriet - drøftingsmøter - forhandlingsmøter - rapporter og dokumentasjon - verktøy IA-HMS/attføring og RS-bank - sentral koordinering - utvikle rutiner - opplæring - saksbehandling Opplæringsfunksjon - opplæringsplanlegging - lederskole - medarbeideropplæring Overordnede dokumenter - arbeidsgiver-/personalpolitikk - ansettelsesreglement - permisjonsreglement - arbeidstid-/spisepauser - flexitidsreglement Bidrag til organisasjonsutvikling - lov og avtaleverk - rådgivning - sentralt fokus på det interne livet i personalenheten, og bidrag til høy kvalitet på omstillingsarbeid i hele organisasjonen (lov- og avtaleverk) 5.4) Prioriterte oppgaver i L/P i ISK: Hovedmisjon overordnet prioritering: Kulturbygging samhandling romslighet - identitet fellesskap integrasjon gjøre hverandre gode bo, leve og bidra i ISK! Tiltak: Fellessamlinger-/møter Faggruppe-etablering og sammensetning Eget E-postområde / eget lagringsområde Gjennomføre utviklingsprosjekter Samlokalisering Oppgaveprioritering: Pri 1: systeminnføring Unique Ansatt lønnsadministrasjon EN systemansvarlig for alle betjener flere selskap overordnet styring unngå kaos Lønnsutbetaling pr gjennom Unique systemet i begge kommuner Lønnskjøring skjer i begynnelsen teknisk ved hver lokalitet. Ved samlokalisering kjøres lønn teknisk ved en lokalitet. Dagens oppgaver videreføres for den enkelte stilling pr slik de er i dag. Utvikling-/endring skjer i ISK etter (Vil fra skje endring i ansvaret i lederstillingene) ISK Levanger drifter på en server Unique Ansatt og Unique økonomi Lønnsslipper må så langt det er mulig legges over til E- postadresse. Lokalitet Verdal vil ikke klare dette før tidligst i mars/april Utvikles videre i løpet av 1. del av Målsetting om flest mulig på e-post. 11 av 14

12 Lønnsslipper: Verdal: - kjører ut alle på E-post selv, Levanger tar ut (inntil videre) papirlønnsslipper for lokalitet Verdal, (som fordeles av Verdal). Levanger: - kjører ut alle lønnsslipper selv egen fordeling. Verdal og Levanger kjører på Levanger sin standard. Videreføring av prioritet 1. Partsdeltakelse - fagforeningsrepresentasjon-/vernetjeneste Fagforeningsrepresentasjon til ISK- kontaktutvalget og vernetjeneste (HVO + verneombud). Må være operative senest Fagforeningenes ansvar. (HTV for den enkelte fagforening opp mot ISK bør følge rådmannen, er fortsatt ikke oppnevnt-/utpekt fra fagforeningene deltakere til kontaktutvalget, heller ikke HVO- /verneombud). Fagforeningene bør rydde i problemstillingene, og foreta konkrete avklaringer. Prioritet 2: gjennomgang av enheten Utarbeide ny bemanning, kompetanse og oppgavefordelingsplan ved enheten Arbeidsområdebeskrivelse og rolleavklaring for hver stilling etter Avklare samlokalisering Konkret utviklingstiltak i fase 2: Etablere felles arbeidsbesparende søker-rutiner ved tilsetting Nettbaserte løsninger Prioritet 3: Opplæringskonsulent lyse ut og tilsette i vakant stilling HMS-koordinator lyse ut og tilsette i vakant stilling 5.5 Suksesskriterier brukerne av enhetens tjenester: Det er brukerne av enhetens tjenester internt og eksternt (før og etter etableringen av ISK) som vil vurdere over tid om enheten oppfattes som styrket, og kvalitativt bedre, eller ikke: Brukerne av enhetens tjenester er toppledere, mellomledere, fagforeningene, vernetjenesten, ansatte i kommunene Levanger og Verdal, og ISK. I tillegg eksterne samarbeidspartnere som IHMS, Trygdetaten, Aetat, KS, pensjonskassene, registrene, andre kommuner, andre selskap, politikere. Forventninger og krav til den enkelte: Serviceholdning hjelp til selvhjelp løsningsorientering eier ikke saken! Tilgjengelighet Høy kompetanse Ta ansvar for å gi råd og bistand Gode muntlig og skriftlig fremstillinger Tørr å utfordre tørr å gå videre tørr å gjøre valg Gjør din kollega god gjensidig overlapping 12 av 14

13 Få, og gi tilbakemeldinger Få, og gi informasjon Trivsel og trygghet på jobb Humor og stor takhøyde Positiv holdning Se helhet og se på tvers bo, leve og bidra i ISK 5.6 vurdere graden av integrert samarbeid (lokalisering, fordeling av oppgaver) Fysisk avstand mellom ansatte i en enhet byr på forkjellige problemstillinger, internt i selve enheten og for brukerne. Personal- og lønnsarbeid henger sammen, og den ene tjenesten er gjensidig avhengig av den andre. Effektivitetshensyn og samhandling krever en form for samlokalisering. Fordeler ved samlokalisering: - gir bedre muligheter for større faglig fellesskap - gir bedre muligheter for å etablere felles samhandling og fokus internt i enheten - gir bedre muligheter for styrking av felles kultur og arbeidsmiljø - gir bedre muligheter for uttak av effektivisering og overlapp - gir bedre muligheter for lik informasjon, diskusjon, læring og utvikling - reduserer sårbarheten ved avgang, eller krevende perioder ved vakanser-/fravær-/ferier - gir bedre muligheter for utvikling av spisskompetanse og ivaretakelse av tyngre utviklingsoppgaver - må ha personalarkivene på ett sted - Ulemper ved samlokalisering: - fører til redusert tilgjengelighet overfor brukerne av tjenestene (som er i to kommuner) - mindre direkte kontakt med brukerne, mer e-post, brev, telefoner osv. - den kommunen som enheten plasseres i vil lett kunne bli noe overprioritert - redusert samhandling med samarbeidende enheter som plasseres andre steder - noe reising i arbeidstiden av hensyn til møtedeltakelse, og direkte brukerkontakt - skifte av arbeidssted oppfattes av noen som et velferdstap - mange praktiske utfordringer på kort sikt som ikke har funnet sin løsning Tre hovedalternativer for integrert samarbeid: 1). Videreføre enheten med to lokaliteter som før etableringen av ISK, men med ett hovedkontor. - desentral løsning - samhandling skjer gjennom bruk av faggrupper/fellesmøter/annen samhandling - behov for et utvidet koordineringsansvar (faglig nestlederorganisering) - faglig delegasjon - krever stabil teknologi, og mye satsing på kulturbygging-/fellesaktiviteter Dette er en organisasjonsmodell som ikke vil ivareta hensynet til felles utvikling og effektivisering i særlig grad. 13 av 14

14 2). Full samlokalisering av alle ansatte ved enheten ett kontor - sentral løsning med konsentrasjon av ressursene ett sted - noe desentral deltakelse gjennom møter/brukerkontakt - flat struktur - stor faglig delegasjon Dette er en organisasjonsmodell som ivaretar hensyn til felles utvikling og effektivisering i størst grad. Kontakten med brukerne gjennom fysisk deltakelse og nærvær vil bli redusert. En fare for prioritering og bedre tilgjengelighet for de brukerne som har enheten nært seg. 3). Delvis samlokalisering ved at hovedfunksjoner settes sammen mer oppgave og fagrelatert, og med ett hovedkontor. - sentral og desentral løsning, med konsentrasjon av hovedfunksjoner på ett sted - kan være behov for et utvidet koordineringsansvar (faglig nestlederorganisering) - faglig delegasjon - krever stabil teknologi, og mye satsing på kulturbygging-/fellesaktivitet Dette er en organisasjonsmodell som prøver å ivareta begge hensyn. Den har sine klare svakheter, spesielt i forhold til samhandling internt. Det ligger potensiale i forhold til effektivisering. 6. Anbefalinger Anbefalingen er gitt med begrunnelse på side 3. Innherred samkommune den Øystein Sende.. Prosjektleder 14 av 14

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt delprosjekt personal

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt delprosjekt personal SLUTTRAPPORT Forprosjekt delprosjekt personal Tema: Rekkevidden av arbeidsgiveransvaret i Innherred samkommune ISK, herunder personalpolitikk og ansettelser Deltakere: Øystein Sende Delprosjektleder Jan

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7 PROSJEKTPLAN Forprosjekt Innherred Samkommune 2 7 Innherred samkommune D a t o Side 1/7 Prosjektet Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 som den første og eneste

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Tema:

Sluttrapport Forprosjekt Tema: Sluttrapport Forprosjekt Tema: Stabsfunksjoner i Innherred samkommune (ISK) og i Levanger og Verdal kommuner Deltakere: Navn Øystein Lunnan Rolf Holberg Jarle Øra Endre Kanestrøm Hilde Føll Rolle/ansvar

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT. Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT. Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene INTERN ARBEIDSGRUPPE VED ORG ENHETEN PROSJEKT - SERVICEKONTORENE Deltakere: Øystein Sende (ansvarlig)

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Øystein Lunnan Møte Trondheim 16.9 2010 Opplegg for innlegget www.innherred-samkommune.no 1. Historie om starten

Detaljer

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan PROSJEKTPLAN TEMA: FORPROSJEKT Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune Revidering av ruspolitisk handlingsplan Prosjektet i PLP-sammenheng Linje -

Detaljer

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Ordfører Bjørn Iversen, Administrasjonssjef Ola Stene Steinkjer 4. september 2008 Opplegg for innlegget 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Dagens løsning. Møter i arbeidsgruppa: 06.03.2015, 21.04.2015, 28.04.2015, 12.05.15

Dagens løsning. Møter i arbeidsgruppa: 06.03.2015, 21.04.2015, 28.04.2015, 12.05.15 Mal for arbeidsgrupper kommunereformen Arbeidsgruppe for lønn og personal, kommunereformen Lesja og Dovre: Lesja: Liv Eva Gråsletten, personalsjef (leder for arbeidsgruppa), Olaug Dalum (kons L/P), Lene

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011

REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011 OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011 Sted: Rica hotell Tid: kl. 08.30 15.30 Kl. 08.30 ca.11.00: Strategisk ledelse Deltakere: Rådmannens lederteam

Detaljer

FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE

FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE 1 MANDATET FOR FORPROSJEKTET: 1). Ansettelse og ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Kvalitetsutvikling i skolen i Levanger. Levanger kommune Rådmannen. Prosjektet i PLP-sammenheng

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Kvalitetsutvikling i skolen i Levanger. Levanger kommune Rådmannen. Prosjektet i PLP-sammenheng Levanger kommune Rådmannen PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Kvalitetsutvikling i skolen i Levanger Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER

PROSJEKTRAPPORT FRA FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER PROSJEKTRAPPORT FRA FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERANSVAR, MEDBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSESORGANER EN KONKRETISERING AV ANSVAR SOM KAN LEGGES TIL INNHERRED SAMKOMMUNE Tilsettingsforholdet, arbeidsavtalen og

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen FORPROSJEKT. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Levanger kommune Rådmannen FORPROSJEKT. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Levanger kommune Rådmannen PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: System for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av skolene i Levanger kommune Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING - Drøftingsmøte Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte TID: 13.05.2004 Kl. 10:00 STED: Kommunestyresalen, Rådhus Faste medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no ØKONOMI-ISK ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA 12-13. JANUAR 2011 Sted: Tid: Rica hotell (12.jan) og Rådhuset (13.jan) kl. 11.00-16.00 (12.jan) og kl. 09.30-10.30 (13.jan) Til stede: Bjørn-Atle

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Jorunn Estensen, Nøtterøy kommune

Jorunn Estensen, Nøtterøy kommune Jorunn Estensen, Nøtterøy kommune TNT TNT Personal Sommer/høst 2013 Politiske vedtak i Tjøme Nøtterøy og Tønsberg om å utrede status likheter/ulikheter på ulike områder fordeler/ulemper ved eventuell kommunesammenslåing.

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Levanger kommune. Sluttrapport

Levanger kommune. Sluttrapport Levanger kommune Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk meldingsutvekling mellom pleie og omsorgstjenesten i kommunen, legetjenesten og sykehus. 15.04.09 Godkjent av: Øystein Sende Side 2

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

Samarbeidsavtale om felles NAV tjenesteområde mellom Stjørdal, Frosta og Meråker kommune. 27.02.2008. NAV Værnes nord

Samarbeidsavtale om felles NAV tjenesteområde mellom Stjørdal, Frosta og Meråker kommune. 27.02.2008. NAV Værnes nord kmmune Fro5ta G,,mmune,StIoffal"rnmune Samarbeidsavtale om felles NAV tjenesteområde mellom Stjørdal, Frosta og Meråker kommune. 27.02.2008 NAV Værnes nord Innholdsfortegnelse Samarbeidsavtale om felles

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: LBAS Levanger Bo og aktivitetssenter Dato: 07.04.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER Tid/ sted: Tirsdag 13.01.09 på ordførers kontor Samtalen er hjemlet i vedlagte lederavtale mellom rådmannen og, pkt. 6, som lyder: Evaluering av resultatsoppnåelse

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Kurspakke for lærere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper:

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper: Utviklingsverksted i Nord-Odal 13.august 2013 Tema: Kommunens plan- og utviklingsarbeid, utvikling av rollen som samfunnsbygger, læring av LUKprosjektet, m.m. Prosessleder: Magne Bjørnerud, www.magnebjørnerud.no

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 LISTER 3 1 REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 Det første møte i styringsgruppen for LISTER 3 ble avholdt i Kvinesdal Rådhus, tirsdag den 3 november. Følgende personer møtte: Kommune Ordfører Varaordfører

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune DIALOG/STRATEGISEMINAR 8. 9. februar 2005 Gruppearbeid: 1. Hvor står vi i dag. Hva skal til for at Levanger og Verdal kommuner skal være i førersete

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Erfaringer i å bygge en kommune Råd 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Prosjektlederrollen Råd til kommuner som skal starte opp

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer