KORTRAPPORT KARTLEGGING AV MANGANEKSPONERING VED VEDLIKEHOLDSARBEID VARMT ARBEID I NORSK INDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORTRAPPORT KARTLEGGING AV MANGANEKSPONERING VED VEDLIKEHOLDSARBEID VARMT ARBEID I NORSK INDUSTRI"

Transkript

1 KORTRAPPORT KARTLEGGING AV MANGANEKSPONERING VED VEDLIKEHOLDSARBEID VARMT ARBEID I NORSK INDUSTRI Conny Meijer Balázs Berlinger Ulf Skogen

2 STYRINGSGRUPPE Vemund Digernes, Fagsjef Arbeidsmedisin, Miljø/HMS avdeling, Norsk Industri. Thomas Thommassen, Konsernlege, Heidelberg Cement. Henning Hegdal, Daglig leder, Bedriftshelsen AS. PROSJEKTGRUPPE Ulf Skogen, Prosjektleder, sertifisert yrkeshygieniker, Bedriftshelsen AS. Conny Meijer, Spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege/yrkeshygieniker, Norcem Brevik AS. Balázs Berlinger, Senioringeniør, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Yngvar Thomassen, Forskningssjef kjemi, STAMI. En stor takk til medlemmene i styringsgruppen og prosjektgruppen for nyttige innspill og diskusjoner. En spesiell takk til Conny Meijer og Balázs Berlinger, som sammen med undertegnede har utført den praktiske prøvetakingen. Balázs Berlinger har også utført alle laboratorieanalysene. NHOs arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til prosjektet Ulf Skogen Prosjektleder Skien 20. januar

3 BAKGRUNN OG HENSIKT I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid), bestillingsnr. 551, skal arbeidsgiver kartlegge arbeidstakernes eksponering. I 2007 ble de administrative normene for mangan delt opp i en administrativ norm for inhalerbart mangan og en administrativ norm for respirabelt mangan. Målinger av inhalerbart og respirabelt mangan krever bruk av spesielle prøvetakingskassetter, og eksponeringsmålinger av mangandelen både i respirabel og inhalerbar fraksjon vil være så krevende og kostbare at de neppe vil inngå som en del av eksponeringsmålingene ved alminnelige målinger i industrien. Hensikten med prosjektet var å kartlegge vedlikeholdsarbeidernes eksponering for inhalerbart og respirabelt mangan, ved sveising og annen type varmt arbeid som skjærebrenning, plasmabrenning, kullbuemeisling og sliping. Eksponeringen skulle kartlegges ved bearbeidelse av vanlig svart stål, samt ved bearbeidelse av stål med høyt manganinnhold. Mange andre metaller enn mangan er også analysert i både inhalerbar og respirabel fraksjon i dette prosjektet. I denne rapporten er foruten mangan, også resultater for jern, nikkel og krom presentert. ULIKE TYPER VARMT ARBEID SOM ER UNDERSØKT I DETTE PROSJEKTET I dette prosjektet er eksponeringsmålinger foretatt ved buesveising med dekkede elektroder / pinnesveis, gassmetallbuesveising (MAG-metal active gas welding), kullbuemeisling (sjulping), plasmaskjæring, skjærebrenning (gasskjæring) og sliping. PARTIKKELFRAKSJONER - AEROSOLFRAKSJONER Inhalerbar fraksjon er massefraksjonen av det totale antallet luftbårne partikler som kan inhaleres gjennom nese og munn. Torakal fraksjon er massefraksjonen av inhalerte partikler som kan passere strupehodet. Respirabel fraksjon er massefraksjonen av inhalerte partikler som kan trenge ned til de terminale bronkiolene og lungeblærene. Mengden totalstøv, målt med en totalstøvkassett, er noe mindre enn inhalerbar fraksjon. HELSEEFFEKTER AV EKSPONERING FOR MANGAN Samlet anses manganeksponering å kunne være ansvarlig for eventuelle funn av økt håndtremor og økt prolaktinkonsentrasjon i blod blant varmt arbeidere. Eksponeringsvarighet og eksponeringsmengde er viktige faktorer i vurderingen av om varmt arbeiderne også vil kunne få merkbare helseplager, og mer alvorlige nerveskader, på grunn av manganeksponeringen. Det er beskrevet økt impotens blant langvarig manganeksponerte og blant de som har vært eksponert for svært høye konsentrasjoner av mangan. Hvorvidt dette har sammenheng med en forhøyet prolaktinkonsentrasjon er usikkert. PRØVETAKING Prøvetakingen ble foretatt i to ulike bedrifter, heretter benevnt Bedrift 1 og Bedrift 1 er et tradisjonelt mekanisk verksted der det blir utført ulike typer varmt arbeid i en stor verkstedhall. I verkstedhallen er det allmennventilasjon, og punktavsug er tilgjengelig på arbeidsstedene. Alle våre målinger ble utført i verkstedhallen. Bedrift 2 er en prosessindustribedrift, der hoveddelen av det varme arbeidet består av diverse reparasjoner av produksjonsutstyret. Det varme arbeidet blir enten utført ute i prosessanlegget, på plateverkstedet eller i et eget sveisetelt. For samme arbeidsoperasjon ble det tatt flere parallelle prøver, og resultatene er gitt som geometrisk gjennomsnitt. 3

4 MÅLEMETODER Kun personlige prøver ble tatt, og alle prøvetakingskassetter ble montert i vedlikeholdsarbeidernes pustesone. Ved sveising ble filterkassettene plassert under sveiseskjermen, mens for de andre typene varmt arbeid ble utstyret for prøvetaking plassert på utsiden av sveiseskjermen hvis vedlikeholdsarbeiderne benyttet slik skjerm. Prøvetakingstiden varierte fra minutter. PCXR4 prøvetakingspumpe ble benyttet. For måling av sveiserøyk ble det benyttet Milliporekassetter, og for måling av inhalerbart og respirabelt støv, ble henholdsvis GSP-kassett og HD respirabel syklon benyttet. ADMINISTRATIVE NORMER De aktuelle normene som er nevnt under, er alle 8-timers normer. for sveiserøyk (uspesifisert) = 5 mg/m 3. I tillegg til normen for sveiserøyk (uspesifisert) skal normene for de enkelte stoffene i sveiserøyken overholdes. For vurdering av måleresultater for annen type varmt arbeid enn sveising, skal administrativ norm for sjenerende støv benyttes. for sjenerende støv, er delt opp i en norm for totalstøv og en norm for respirabelt støv. Sjenerende støv, totalstøv = 10 mg/m 3. Sjenerende støv, respirabelt støv = 5 mg/m 3. I tillegg skal også her, som for sveiserøyk, normene for de enkelte metaller overholdes. For mangan har følgende administrative normer vært gjeldende fra Mangan og uorg. manganforb. (beregnet som Mn), inhalerbar fraksjon = 1,0 mg/m 3. Mangan og uorg. manganforb. (beregnet som Mn), respirabel fraksjon = 0,1 mg/m 3. VEIING, PREPARERING OG ANALYSE AV AEROSOLPRØVENE Filtrene, som ble brukt for oppsamling av aerosoler, ble veid med en vekt av typen Sartorius Micro modell MC5 balanse (Sartorius AG, Göttingen, Tyskland). Vektene av filtrene ble brukt til å beregne aerosolkonsentrasjonene i de ulike arbeidsatmosfærene ved de ulike arbeidsoperasjonene. Metallkonsentrasjoner i ekstraktene ble målt ved hjelp av en Perkin Elmer Optima 7300 induktivt koblet plasma optisk emisjonsspektrometer (ICP-OES). Konsentrasjonene av metallene i pustesonen til arbeidstakerne ble beregnet på bakgrunn av innholdet av metaller og luftmengdene som ble sugd gjennom filtrene i løpet av prøvetakingsperioden. MODELL FOR RISIKOVURDERING Måleresultatene er vurdert som følger: Er geometrisk gjennomsnitt < ¼ av administrativ norm vil det si at forholdene er tilfredsstillende, og ingen tiltak er nødvendig. Er geometrisk gjennomsnitt ¼ - 1/1 av administrativ norm vil det si at tiltak må vurderes og at det kreves periodiske målinger. Er geometrisk gjennomsnitt > 1/1 av administrativ norm vil det si at forholdene er utilfredsstillende, og at det kreves strakstiltak. For arbeidsoperasjoner som varer under 8 timer, gir måleresultatene en indikasjon på eksponeringsbelastningen i forhold til administrativ norm. 4

5 RESULTATER INHALERBART MANGAN I diagram 1 vises konsentrasjonen av inhalerbart mangan i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert 2,0 Inhalerbart mangan (Mn) - Bedrift 1 I vedlikeholdsarbeidenes arbeidsatmosfære ved ulike typer varmt arbeid 1,5 1,0 0,5 0,0 0,48 0,37 0,49 0,18 0,32 0,20 0,16 0,60 0,76 0,46 0,23 Kullbuemeisling, svart stål, Plasmabrenning, svart stål, Skjærebrenning, svart stål, Sliping, svart stål, 0,10 Diagram 1. Konsentrasjonene av inhalerbart mangan ved varmt arbeid i I diagram 2 vises konsentrasjonen av inhalerbart mangan i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert 15 Inhalerbart mangan (Mn) - Bedrift 2 I vedlikeholdsarbeidenes arbeidsatmosfære ved ulike typer varmt arbeid ,62 0,24 27,3 22,9 0,73 0,46 7,34 3,40 1,27 Kullbuemeisling, svart stål i mølle, 29,5 Kullbuemeisling, stål m/ 19,5% Mn, 1,08 Plasmabrenning, Castolinplate med slitebelegg (22% Cr), 13,6 Sliping, stål m/ 19,5% Mn, Diagram 2. Konsentrasjonene av inhalerbart mangan ved varmt arbeid i 5

6 RESPIRABELT MANGAN I diagram 3 vises konsentrasjonen av respirabelt mangan i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert 1,80 Respirabelt mangan (Mn) - Bedrift 1 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,58 0,51 0,74 0,15 0,59 0,15 0,28 0,11 0,21 0,73 1,66 Kullbuemeisling, svart stål, 0,41 Plasmabrenning, svart stål, 0,23 Skjærebrenning, svart stål, 0,15 Sliping, svart stål, 1,15 Sveising, < 2% Mn i stål og sveisetråd, Diagram 3. Konsentrasjonene av respirabelt mangan ved varmt arbeid i I diagram 4 vises konsentrasjonen av respirabelt mangan i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert Respirabelt mangan (Mn) - Bedrift 2 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,61 0,32 0,93 20,6 40,7 0,44 1,20 1,89 4,39 0,003 12,3 0,19 5,30 Kullbuemeisling, svart stål i mølle, 26,8 Kullbuemeisling, stål m/ 19,5% Mn, 0,70 Plasmabrenning, Castolinplate med slitebelegg (22% Cr), 3,43 Sliping, stål m/ 19,5% Mn, 0,66 Sveising, på Castolinplate, 5-10% Mn sveisetråd, 0,86 Sveising på Hardoxplate, 5-10% Mn i sveiseelektrode, Bedrift 2. Diagram 4. Konsentrasjonene av respirabelt mangan ved varmt arbeid i 6

7 Hvor lang tid kan man utføre de ulike typer varmt arbeid før eksponeringen når administrativ norm for respirabelt mangan? I tabell 1 er det beregnet hvor langt tid det tar før eksponeringen når ¼ av administrativ norm, ¼-1/1 av administrativ norm og > 1/1 av administrativ norm for respirabelt mangan. Maks arbeidstid før eksponeringen Type varmt arbeid < 1/4 adm. norm for resp. Mn 1/4-1/1 adm. norm for resp. Mn > 1/1 adm. norm for resp. Mn Kullbuemeisling, svart stål, Plasmabrenning, svart stål, Skjærebrenning, svart stål, Sliping, svart stål, Kullbuemeisling, svart stål i mølle, Kullbuemeisling, stål m/ 19,5% Mn, Plasmabrenning, Castolinplate med slitebelegg (22% Cr), Sliping, stål m/ 19,5% Mn, Sveising, < 2% Mn i stål og sveisetråd, Sveising, på Castolinplate, 5-10% Mn sveisetråd, Sveising på Hardoxplate, 5-10% Mn i sveiseelektrode, 20 min. 29 min. 52 min. 80 min. 19 min. 45 sek. 17 min. 3 min. 10 min. 18 min. 13 min. 21 min. - 1 t og 22 min. 30 min. - 1 t og 56 min 53 min. - 3 t og 28 min. 81 min. - 5 t og 19 min. 19 min. - 1 t og 18 min. > 45 sek. - opptil 2 min. 18 min. - 1 t og 8 min. 4 min min. 11 min min. 19 min. - 1 t og 12 min. 14 min min. 1 t og 23 min. 1 t og 57 min. 3 t og 29 min. 5 t og 20 min. 1 t og 19 min. 2 min. 1 t og 9 min. 14 min. 42 min. 1 t og 13 min. 56 min. Tabell 1. Beregnet tid før eksponeringen for respirabelt mangan når ¼ av administrativ norm, ¼-1/1 av administrativ norm og > 1/1 av administrativ norm. 7

8 INHALERBART STØV I diagram 5 vises konsentrasjonen av inhalerbart støv i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert 70 Inhalerbart støv - Bedrift ,4 40,5 23,2 51,2 14,9 67,0 14,4 27,2 37,7 4,58 17,5 Kullbuemeisling, svart stål, Plasmabrenning, svart stål, Skjærebrenning, svart stål, Sliping, svart stål, 10,6 Diagram 5. Konsentrasjonene av inhalerbart støv ved varmt arbeid i I diagram 6 vises konsentrasjonen av inhalerbart støv i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert Inhalerbart støv - Bedrift , , , ,5 Kullbuemeisling, svart stål i mølle, Kullbuemeisling, stål m/ 19,5% Mn, Plasmabrenning, Castolinplate med slitebelegg (22% Cr), Sliping, stål m/ 19,5% Mn, Diagram 6. Konsentrasjonene av inhalerbart støv ved varmt arbeid i 8

9 RESPIRABELT STØV I diagram 7 vises konsentrasjonen av respirabelt støv i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert 50 Respirabelt støv - Bedrift ,0 26,1 46,9 10,9 40,5 10,5 Kullbuemeisling, svart stål, 25,6 Plasmabrenning, svart stål, 16,1 Skjærebrenning, svart stål, 10,8 27,2 3,66 11,0 7,56 14,3 6,76 Sliping, svart stål, Sveising, < 2% Mn i stål og sveisetråd, Diagram 7. Konsentrasjonene av respirabelt støv ved varmt arbeid i I diagram 8 vises konsentrasjonen av respirabelt støv i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære, ved ulike typer varmt arbeid i er markert 250 Respirabelt støv - Bedrift ,7 36,9 80,0 80, , ,0 47,8 0, Kullbuemeisling, svart stål i mølle, 88,8 Kullbuemeisling, stål m/ 19,5% Mn, 128 Plasmabrenning, Castolinplate med slitebelegg (22% Cr), 37,9 Sliping, stål m/ 19,5% Mn, 32,4 Sveising, på Castolinplate, 5-10% Mn sveisetråd, 5,75 3,00 8,86 Sveising på Hardoxplate, 5-10% Mn i sveiseelektrode, Bedrift 2. Diagram 8. Konsentrasjonene av respirabelt støv ved varmt arbeid i 9

10 DISKUSJON - KOMMENTARER TIL RESULTATENE Vi har i vårt prosjekt målt vedlikeholdsarbeidernes eksponering akkurat under utførelsen av ulike typer varmt arbeid. Å sammenlikne måleresultatet med administrative normer vil derfor bare bli korrekt hvis det aktuelle varme arbeidet utføres hele arbeidsdagen, 8 timer. Likevel bør overskridelse av administrativ norm ved kortere arbeidsoperasjoner gi grunnlag for risikoreduserende tiltak. Ved alle typer varmt arbeid hvor vi har foretatt eksponeringsmålinger, bortsett fra ved sveising på svart stål i Bedrift 1, har vedlikeholdsarbeiderne benyttet åndedrettsvern med P3-støvfilter. I dette prosjektet har vi konsentrert oss om vedlikeholdsarbeidernes eksponering for sveiserøyk/metallrøyk, og spesielt eksponering for mangan. Vedlikeholdsarbeidernes eventuelle gasseksponering er ikke målt. KAN MÅLERESULTATENE BENYTTES FOR VURDERING AV VEDLIKEHOLDSARBEIDERNES EKSPONERING I ANDRE BEDRIFTER? Bedrift 1 Bedrift 1 er et tradisjonelt mekanisk verksted der det blir utført ulike typer varmt arbeid i en stor verkstedhall. I verkstedhallen er det allmennventilasjon, og punktavsug er tilgjengelig på arbeidsstedene. Alle våre målinger ble utført i verkstedhallen. Arbeidsforholdene, hva angår ventilasjon og arbeidsstillinger, til vedlikeholdsarbeiderne i Bedrift 1, er tilsvarende som i hvilket som helst annet mekanisk verksted med allmennventilasjon og punktavsug. Måleresultatene fra bedrift 1 bør derfor kunne benyttes for vurdering av vedlikeholdsarbeidernes eksponering, ved utførelsen av de samme typer varmt arbeid i et annet verksted. Bedrift 2 Bedrift 2 er en prosessindustribedrift, der hoveddelen av det varme arbeidet består av diverse. reparasjoner av produksjonsutstyret. Det varme arbeidet blir enten utført ute i prosessanlegget, på plateverkstedet eller i et eget sveisetelt. Kullbuemeisling i mølle, og sveising på sliteplate / Castolinplate i vals, er spesielle arbeidsoperasjoner som sannsynligvis bare utføres i denne bedriften. Måleresultatene vil derfor ikke være direkte overførbare til andre bedrifter. Måleresultatene kan imidlertid likevel gi en pekepinn på eksponeringen ved bruk av lignende materialer og arbeidsoperasjoner. For sliping og skjærebrenning i sveisetelt, plasmabrenning utendørs og sveising på Hardoxplater på verkstedet bør imidlertid måleresultatene kunne benyttes for vurdering av vedlikeholdsarbeidernes eksponering, ved utførelsen av de samme typer varmt arbeid og med tilsvarende ventilasjon / avsug. 10

11 KONKLUSJONER Inhalerbart mangan Konsentrasjonen av inhalerbart mangan i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære er over administrativ norm ved sliping og kullbuemeisling på stål med 19,5% mangan. Ved sliping på svart stål er konsentrasjonen under ¼ av administrativ norm, og ved de andre typene varmt arbeid, er konsentrasjonen mellom ¼ - 1/1 av administrativ norm. Respirabelt mangan Konsentrasjonen av respirabelt mangan i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære er meget høy, og overskrider administrativ norm ved alle de ulike typer varmt arbeid hvor vi har utført målinger. Inhalerbart og respirabelt støv Konsentrasjonen av inhalerbart og respirabelt støv i vedlikeholdsarbeidernes arbeidsatmosfære er høy, og overskrider administrativ norm ved alle de ulike typer varmt arbeid hvor vi har utført målinger. 11

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS)

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Program for opplæring i hht. Europeisk kvartsoverenskomst Utarbeidet av Jorunn Gundersen, 2008 NORCEM A.S, Brevik Innhold Europeisk avtale for respirabelt

Detaljer

VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING. (oppdatert: 30.03.09)

VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING. (oppdatert: 30.03.09) Håndbok for implementering av Agreement on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products containing it VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING (oppdatert:

Detaljer

Aerosoler -skal vi fortsatt bry oss?

Aerosoler -skal vi fortsatt bry oss? Aerosoler -skal vi fortsatt bry oss? Magne Bråtveit Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen AEROSOLER Luftbårne partikler av fast stoff og/eller væske, dvs. støv, røyk og tåke. Faste partikler:

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Rapport Kunnskapsstatus kjemisk eksponering ved varmt arbeid

Rapport Kunnskapsstatus kjemisk eksponering ved varmt arbeid Rapport Kunnskapsstatus kjemisk eksponering ved varmt arbeid Rekvirent: Petroleumstilsynet Prof Olav Hanssens v 10 4021 Stavanger Dato: Utført av: 29.01.2007 - SMH Eurofins Norge Nils Hanses vei 13 0667

Detaljer

Eksponeringsovervåking respirabelt krystallinsk silika sist endret: 080709

Eksponeringsovervåking respirabelt krystallinsk silika sist endret: 080709 Eksponeringsovervåking respirabelt krystallinsk silika sist endret: 080709 Hovedtrinnene i kartleggingsprosessen Innledende vurdering kvalitativ, trinn 1 - Har vi materialer som inneholder kvarts? - Hvilke

Detaljer

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi KOLS kronisk obstruktiv lungesykdom astma kreft silikose (steinlunger) Helseeffekter av kvartsstøv Det mest helseskadelige

Detaljer

Siri M. Hetland Marit Skogstad. Inger Austbø. Serie: HD 1072/96 FOU

Siri M. Hetland Marit Skogstad. Inger Austbø. Serie: HD 1072/96 FOU Tittel: Sveis '95. Et tverrfaglig prosjekt ved AS Oslo Sporveier. Forfattere: Prosjektansvarlig : Siri M. Hetland Marit Skogstad Inger Austbø Kirsti Jacobsen i nger Austbø Prosjektmedarbeidere: Turid L.

Detaljer

Innhold RAPPORT. Støvreduksjon ved bergboring i dagen. TT Anlegg

Innhold RAPPORT. Støvreduksjon ved bergboring i dagen. TT Anlegg Innhold 1 RAPPORT Støvreduksjon ved bergboring i dagen TT Anlegg 27.10.2014 2 Arbeidsdokument Innhold Innhold... 2 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Samarbeidskonstellasjon...

Detaljer

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 450 Orientering om Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren Utgitt mars 1995 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Kornstøveksponering og helseeffekter

Kornstøveksponering og helseeffekter Kornstøveksponering og helseeffekter Funn og forslag til tiltak Forsker Wijnand Eduard STAMI Oversikt Kort bakgrunn Resultat eksponeringsmålinger Resultat helseeffektmålinger Forslag til tiltak Bakgrunn

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

RAPPORT Støvreduksjon ved bergboring i dagen

RAPPORT Støvreduksjon ved bergboring i dagen Innhold 1 RAPPORT Støvreduksjon ved bergboring i dagen TT Anlegg 19.12.2014 2 Arbeidsdokument Innhold Innhold... 2 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Samarbeidskonstellasjon...

Detaljer

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Hvordan kan du passe på helsa Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Denne presentasjonen handler om forholdsregler ved sveising Vi tar for oss hvilke farlige kjemiske

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen

Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen Tittel: Kvikksølvmålinger for oljearbeidere på plattformer og i laboratorier Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen Torill Woldbæk, Sven Tore Grimstad og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Hendelse- og risiko-styring Reaktiv Hendelsesbasert Proaktiv Risikobasert Trusler mot helse på kort og lang sikt Mulige

Detaljer

Metoder for måling av forurensninger i arbeidsatmosfæren

Metoder for måling av forurensninger i arbeidsatmosfæren Metoder for måling av forurensninger i arbeidsatmosfæren Det er prøvetakings- og analysemetoder for de fleste stoffer som har en fastsatt grenseverdi. Metodene er tilpasset blant annet type stoff og hvilken

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Kjemisk eksponering og effekter på luftveiene blant profesjonelle skismørere

Kjemisk eksponering og effekter på luftveiene blant profesjonelle skismørere Kjemisk eksponering og effekter på luftveiene blant profesjonelle skismørere Forfattere: Hanne Line Daae, Raymond Olsen, Merete Hersson, Syvert Thorud, Baard I. Freberg, Dag G. Ellingsen og Pål Molander

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport 1980:8 DOSER FRA BRUK AV SVEISEELEKTRODER LEGERT MED THORIUMOKSYB. av Erling Stranden- State Institute of RaSiation Hygiene Østerndalen 25 1345 Østerås 1980

Detaljer

Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Eksponering og toksikologi Morten Buhagen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Frokostseminar 04.11.2010 Eksponering og toksikologi Eksponering og toksikologi Toksisk effekt av en eksponering hvis

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Forord Kjemiske forurensinger i bilskadeverksteder består av mange ulike former for støv,

Detaljer

MELSTØV KAN GI HELSESKADER

MELSTØV KAN GI HELSESKADER MELSTØV KAN GI HELSESKADER Rapporten fra Haukeland Universitetssykehus viser at: Hver fjerde bakeriansatt har nesebetennelse på grunn av arbeidet. Hver femte bakeriansatt har symptomer som hoste, piping

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

HAPPA Delrapport nr. 2:

HAPPA Delrapport nr. 2: HAPPA Delrapport nr. 2: Foto: P. A. Drabløs, Hydro Aluminium Karmøy Statens arbeidsmiljøinstitutt Postboks 8149 Dep. 33 Oslo Tlf 23 19 51 Fax 23 19 52 stami@stami.no www.stami.no 11.6.4 Dato: 11.6.4 HAPPA

Detaljer

LlRBEIDSMILJB NSTITUTTET. Forfatter(e): Tittel: Per Søstrand. Per Søstrand, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Prosjektmedarbeidere:

LlRBEIDSMILJB NSTITUTTET. Forfatter(e): Tittel: Per Søstrand. Per Søstrand, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Prosjektmedarbeidere: ri LlRBEIDSMILJB NSTITUTTET Tittel: Målinger av støv- og gasseksponering under bygging av Tromsøysund-tunnelen Forfatter(e): Prosjektansvarlig(e ): Per Søstrand Per Søstrand, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

HVOrdAn unngå AlVOrlige HelseskAder Ved Arbeid i tunnel

HVOrdAn unngå AlVOrlige HelseskAder Ved Arbeid i tunnel HVOrdAn unngå AlVOrlige HelseskAder Ved Arbeid i tunnel en studie utført av stami i 2011 viser: tunnelarbeidere kan være like utsatt for kols i dag som for 20 år siden. Kvarts i pustesonen for ulike jobbgrupper

Detaljer

Sveising på aluminiumlegeringer gir luftforurensning som kan inneholde aluminium, magnesium, mangan og beryllium, og det kan dannes ozon(gass).

Sveising på aluminiumlegeringer gir luftforurensning som kan inneholde aluminium, magnesium, mangan og beryllium, og det kan dannes ozon(gass). Varmt arbeid Varmt arbeid er sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping. Varmt arbeid kan foregå på ulike materialer, særlig metall og plast. Denne siden omhandler

Detaljer

Vibrasjonsdempende hansker - Kortrapport

Vibrasjonsdempende hansker - Kortrapport - Kortrapport Forord Hånd- og arm vibrasjons syndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse for skader på vev, blodkar, nerver eller muskel- og skjelettsystem forårsaket av hånd- og armvibrasjoner fra arbeidsutstyr.

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

Kartlegging av støy ved Romsdal VGS Fuglsethallen

Kartlegging av støy ved Romsdal VGS Fuglsethallen Romsdal VGS v/lars Dahle Langmyrvegen 83 6415 Molde Stamina HOT Bedriftshelsetjeneste Frænaveien 16 6415 MOLDE Tlf: 71206500 www.staminahot.no Kartlegging av støy ved Romsdal VGS Fuglsethallen Molde 04.03.013

Detaljer

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien OLF, Forus 4. November 2011 Steinar Aasnæss St. meld 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og

Detaljer

STØVEKSPONERING VED BERGBORING I DAGEN

STØVEKSPONERING VED BERGBORING I DAGEN STØVEKSPONERING VED BERGBORING I DAGEN Forfattere: Prosjektansvarlig: Berit Bakke, Nils Petter Skaugset, Kari Dahl, Raymond Olsen, Kristin Halgard, Steinar Messel, Bente Ulvestad Berit Bakke Dato: 17.

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013 Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder August 2013 Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen. Støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. 1. Forord Høy løsemiddeleksponering

Detaljer

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Hensikt og omfang med veiledningen Sektoravtalen Selektiv, målrettet helseovervåking av

Detaljer

0 Eli Gunvor Hunnes. Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana.

0 Eli Gunvor Hunnes. Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana. Kunde: Rana Kommune Teknisk Etat Postboks 173 8601 MO I RANA Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA Ordre nr.: RAPPORT Luftovervåking

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Kjersti Steinsvåg, Magne Bråtveit, Bente Moen Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)?

Kan virksomheten legge frem en tidfestet handlingsplan (for kjemisk helsefare basert på en risikovurdering)? Oversikt tilsyn / reaksjoner Tall for Komposittforbundet i parentes bedrifter besøkt: () tilsyn: () Sum antall ansatte: () pålegg: () bedrifter som fikk pålegg: () Det vil si at % ( %) av de besøkte bedriftene

Detaljer

arbeidsmiljø Raymond Olsen Oslo, 24. januar 2013

arbeidsmiljø Raymond Olsen Oslo, 24. januar 2013 LTA 2011 Oppfølging arbeidsmiljø Raymond Olsen Forsker, PhD Oslo, 24. januar 2013 Kartlegging av kjemisk k arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt Raymond

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner

Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner Rapport nr. 03.2001 Trondheim, desember 2000 Jonas Holme Bjarne Malvik Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Sammenligning av smøretrailer 1 med sentral ventilasjon, med smøretrailer 2 med lokal ventilasjon. Har arbeidsmiljøet blitt bedre?

Sammenligning av smøretrailer 1 med sentral ventilasjon, med smøretrailer 2 med lokal ventilasjon. Har arbeidsmiljøet blitt bedre? 17.12.2015 Sammenligning av smøretrailer 1 med sentral ventilasjon, med smøretrailer 2 med lokal ventilasjon. Har arbeidsmiljøet blitt bedre? Hovedprosjektoppgave i samarbeid med Norges Skiforbund. Mats

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen kan brukes i bedrifter hvor de benytter propantruck og/eller dieseltruck. Forelesningen tar for seg

Detaljer

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 06.06.2013 2 06.06.2013 3 Tabell 1: De ti hyppigst meldte eksponeringsfaktorene foruten støy 06.06.2013 4 Hvorfor eksponeringsregistre? 1. Krav fra myndighetene 2. BHT

Detaljer

Regelverksforum 6. mai 2009

Regelverksforum 6. mai 2009 Regelverksforum 6. mai 2009 Agenda: innledning status regelverksprosjektet presentasjon av RNNP avklarende spørsmål til høring av årlige endringer status regelverksarbeid knyttet til arbeidstid/nattarbeid

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Kontrolltiltak og bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for hydrokarboner

Kontrolltiltak og bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for hydrokarboner Kontrolltiltak og bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for hydrokarboner Eksponeringskategorier Personlig verneutstyr skal velges på grunnlag av potensial for eksponering samt forventet oppholdstid

Detaljer

Prosjekt./Rapport referanse: Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur:

Prosjekt./Rapport referanse: Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur: Kunde: Rana Kommune Teknisk Etat Postboks 173 8601 MO I RANA Att. Hilde Sofie Hansen Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA Ordre

Detaljer

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO)

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) GRAVID PÅ JOBB Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) HMS-veileder, januar 2018 Innledning EL og IT Forbundet får årlig flere henvendelser fra medlemmer som er

Detaljer

Sveising. Fjerning av sveiserøyk og partikler

Sveising. Fjerning av sveiserøyk og partikler Sveising Fjerning av sveiserøyk og partikler Trygt, effektivt og lønnsomt Sveiserøyk forårsaker helseproblemer og påvirker produksjonen negativt. Resultatet er redusert kapasitet, tilbakevendende avbrudd

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Instruks for varme arbeider. Rev.: 009 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 5

Instruks for varme arbeider. Rev.: 009 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 5 Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Instruksen skal bidra til at alle typer varme arbeider utføres i henhold til lover og regler, og ikke medfører skade på person,

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Arbeid med risikoreduksjon på kjemikalieområdet. Ptil tilsyn 02.12.2009 Egil Kai Elde, Manufacturing & Marketing

Arbeid med risikoreduksjon på kjemikalieområdet. Ptil tilsyn 02.12.2009 Egil Kai Elde, Manufacturing & Marketing Arbeid med risikoreduksjon på kjemikalieområdet Ptil tilsyn 02.12.2009 Egil Kai Elde, Manufacturing & Marketing Deltagere på dagens møte Kjetil Ohm Senior Vice President / NG PT / Kårstø Egil Kai Elde

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kjemisk helsefare ved sveising

Kjemisk helsefare ved sveising Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 581 Kjemisk helsefare ved sveising Hvordan kan du passe på helsa? Utgitt oktober 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2008

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund SLUTTRAPPORTERING Prosjektnavn: E-verktøy for inneklimakartlegging Prosjektnummer 2009/1/0370 Område: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund FORORD Prosjektet E-verktøy for inneklimakartlegging

Detaljer

Systematisering av yrkeshygieniske måledata fra olje- og gassindustrien, 2007-2009. Nr. 9, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr.

Systematisering av yrkeshygieniske måledata fra olje- og gassindustrien, 2007-2009. Nr. 9, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr. Systematisering av yrkeshygieniske måledata fra olje- og gassindustrien, 2007-2009 Nr. 9, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 Systematisering av yrkeshygieniske måledata fra olje- og gassindustrien,

Detaljer

K2 Farlig Få eller små personskader

K2 Farlig Få eller små personskader SIDE NR.: 8 av 15 VEDLEGG 3 - RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER GENERELL ORIENTERING Risiko relateres til uønskede hendelser. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet)

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt

Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt Forfattere: Raymond Olsen, Hanne Line Daae, Kristin Halgard, Merete Hersson, Syvert Thorud,

Detaljer

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Radon Nytt fra Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Innhold Hva er radon? Regjeringens radonstrategi 2009-2014, 2015-2020 Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Problemstillinger. Oppsamlingsutstyr for matavfall. Eksponering ved innsamling av avfall

Problemstillinger. Oppsamlingsutstyr for matavfall. Eksponering ved innsamling av avfall Håndtering av husholdningsavfall Hvor helsefarlig er det? Kari Kulvik Heldal Statens arbeidsmiljøinstitutt Avfallskonferansen 7, Bodø Helseplager ved avfallshåndtering Irritasjoner i luftveiene Toksisk

Detaljer

Opprettet Opprettet av Stig Gunnar Støylen Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Stig Gunnar Støylen Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 313 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 12.05.2016 Opprettet av Vurdering startet 12.05.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 12.05.2016 Avsluttet Omorganisering sveiseverkstad Gyldig i perioden: 5/12/2016-5/12/2019

Detaljer